17.07.2013 Views

Trinitatis kirke

Trinitatis kirke

Trinitatis kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TRINITATIS KIRKE

TRINITATIS KIRKE

www.trinitatis-kirke.dk

Meddelelser

Møder og

arrangementer

Koncerter i kirken

Aktivitetskalender

www.trinitatis-kirke.dk

21. årgang nr. 3 juni - juli - august 2012


TRINITATIS KIRKE

2

Meddelelser

www.trinitatis-kirke.dk

Afskedsfrokost for sognepræst P. Pape

Søndag den 26. februar holdt

menigheden afskedsfrokost for

sognepræst P. Pape og hans hustru.

Det var en frokost i mindernes

tegn, hvor mange af provstiets

øvrige præster mødte op og

holdt fl otte taler for præsteparret.

Også mange fra menigheden

var til stede og udtrykte deres

glæde over Papes mange år som sognepræst her ved Trinitatis

kirke. Kirkens Pigekor deltog også i festlighederne

og sang smukke forårssange i dagens anledning. Vi ønsker

alle præsteparret Pape alt godt i deres nye tilværelse

og glæder os over, at de fortsat er bosat i sognet.

Tak til Loa Christensen

I august 2011 blev cand.theol. Loa Christensen ordineret

i Haderslev Domkirke og derefter indsat som fungerende

sognepræst her i Trinitatis sogn. Først for Poul Pape under

hans sygemelding og dernæst i den ledige stilling,

da Elli Krog Foldager per 1.marts 2012 blev udnævnt til

Poul Papes efterfølger.

Vi er Loa Christensen meget taknemlig for den indsats,

hun har ydet såvel i sognet som på Fredericia Sygehus, og

her i vores kirkeblad skal der lyde en stor tak. Vi føler, at

du helhjertet er gået ind for dit arbejde og har ydet en stor

indsat for at passe embedet. Vi vil hermed gerne ønske

dig alt mulig held og lykke i din videre færd.

På menighedsrådets vegne

Linda Frandsen,

fung. formand

Velkommen til ny præst i Trinitatis

Per 1. juli er Bent Andreasen ansat som sognepræst i Trinitatis

sogn. Stillingen er kvoteret som 75 % sognepræst

og 25 % teologisk bistand til provstiet. I menighedsrådet

føler vi os sikre på, at vi har valgt en præst, der med sin

personlighed og sine kvalifi kationer kan bibringe Trinitatis

sogn meget godt – og være en god kollega for alle

ansatte.

Vi glæder os til samarbejdet og håber at mange vil tage

imod invitationen til at deltage ved indsættelsen søndag

den 17. juni kl. 10.00 med efterfølgende samvær i Sognegården.

Menighedsrådet

Kære Trinitatis sogn

Jeg glæder mig rigtig meget over, at

Trinitatis sogns menighedsråd har

valgt mig som sognets nye præst. Jeg

glæder mig til at møde jer i kirken og

til at møde et nyt konfi rmandhold efter

sommeren. Samt til at møde alle

jer, der får brug for en præst til livets

store begivenheder – såvel når vi fyldes

af glæde – f. eks. ved dåb og bryllupper,

som når døden kommer, og vi skal begrave en af

vores kære.

Og så glæder jeg mig til samtaler, til at møde jer og lære

jer at kende; i hjemmene, på skoler og de forskellige institutioner

som er i sognet og i byen, samt i Trinitatis kirke

og Sognegård. Jeg vil lægge vægt på et åbent samarbejde

til alle sider.

Der er det sjove, at Trinitatis kirke nok vil være ny for

mig, og alligevel velkendt - idet min kone Vita har været

sogne og sygehuspræst hos jer frem til 1996. Jeg kommer

til jer med erfaringer fra mange forskellige sammenhænge.

Jeg har været præst i 12 år i Mølholm Sogn i Vejle.

Siden kom jeg sammen med min kone Vita til Løgumkloster

Højskole som forstander og vil nu glæde mig meget

til at få præstekjolen på igen og til at virke som præst.

Efter godt 15 år på højskolen, vil jeg se frem til igen at

virke som præst. Og glæder mig til samarbejdet med min

nye kollega Elli, til samarbejdet med alle kirkens medarbejdere

og menighedsrådet. Og til lidt efter lidt at blive

kendt med sognet og jer, der bor her i Trinitatis. Jeg hol-


der meget af kunst og kultur, og vil arbejde på et åbent

samspil til mange sider, så kirken også på mange måder

åbner sig for folk, så forskellige som I er, også i dette

sogn. Så der bliver plads til både troende og tvivlere, til

kulturkristne og jer, der bare er medlemmer, men sjældent

kommer i kirken, såvel som jer, der er mere faste

kirkegængere.

Og jeg håber at komme til at møde mange og vidt forskellige

mennesker i mange sammenhænge over de næste

måneder, og til at lære jer at kende.

Udover arbejdet som præst ligger der i min stilling, at

jeg skal være teologisk konsulent og bruge ca. 25 % af

min tid på at arbejde med opgaver i Fredericia Provsti og

enkelte opgaver også i Haderslev Stift. Men min hovedopgave

vil klart være præstearbejdet i alle dets facetter.

Vita og jeg har to voksne børn: Thomas, der er gymnasielærer

og bor i Århus med sin familie og vores første lille

barnebarn Holger, og Signe, der bor i København sammen

med sin kæreste og arbejder med opgaver omkring

virksomheders sociale ansvar.

Og lad mig slutte denne korte, første præsentation med

et lille citat, som siger det så godt: Den store tyske digter

Goethe siger et sted: Man bør mindst hver dag: Høre en

lille sang, læse et godt digt, se et smukt billede og om

muligt sige et par fornuftige ord… - Det sidste er svært.

Men vi skal bestræbe os på det – i en stadig levende samtale

om hvad der er vigtigt for os – også så vi taler, ikke

kun med fornuften, men også fra hjertet.

Bent Andreasen

NYT om kirkebladet

Som alle andre i Danmark er også vi i Trinitatis kirke

blevet pålagt at spare på vores penge. Derfor laver vi nu

om på den måde, vi udsender Kirkebladet. Vi oplever

desværre alt for ofte at få utallige kirkeblade retur fra

Post Danmark, enten fordi folk i sognet er frafl yttet deres

adresse eller glemmer at tømme deres postkasse. Derfor

TRINITATIS KIRKE

www.trinitatis-kirke.dk

vil vi fremover selv stå for at sende kirkebladet ud til

dem, der fortsat ønsker at modtage det med posten. Det

betyder, at du skal henvende sig på Trinitatis kirkekontor

for at blive skrevet på en adresseliste.

Den nye uddeling af kirkebladet er trådt i kraft og du sidder

således med den første udgave af det nye blad. Vil

du være sikker på at modtage kirkebladet med posten i

fremtiden, skal du huske at meddele det til kirkekontoret

via telefon, mail eller personlig henvendelse.

Kirkebladet vil naturligvis fortsat være at fi nde både i

kirken og i Sognegården, og man kan til hver en tid blive

skrevet på adresselisten, som vil ligge fremme begge steder.

Menighedsrådet

Ris og ros

Som et nyt tiltag, har menighedsrådet fået fremstillet 2

smukke ris- og ros kasser til henholdsvis kirkens våbenhus

og Sognegårdens forgang.

Tanken er, at vi i vore bestræbelser på at skabe et godt

kirkeliv i sognet, gerne vil høre menighedens tanker om

såvel vore gudstjenester som de aktiviteter og arrangementer,

vi tilbyder. Hvad er godt, og hvad kunne være

bedre eller anderledes? Er der noget, I savner eller blot

synes, der er for lidt af?

Enhver er velkommen til at lægge en seddel/et brev i en

af kasserne og indholdet

vil blive behandlet fortroligt

af præster og menighedsråd.

Vi håber, at mange har

lyst til at bidrage, da

grundlaget for folkekirkens

eksistens jo nu

engang er menighedens

involvering og engagement.

Menighedsrådet

3


TRINITATIS KIRKE

4

www.trinitatis-kirke.dk

Hybyhus

Tirsdag den 26. juni kl. 14.15 BA

Tirsdag den 31. juli kl. 14.15 BA

Tirsdag den 28. august kl. 14.15 EKF

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær holder gudstjeneste i Trinitatis kirke

ved korshærspræst Inge Pilegaard Thomsen følgende

søndage:

Søndag den 24. juni kl. 16.00

Søndag den 26. august kl. 16.00

Der uddeles alkoholfri vin under altergangen.

Før alle gudstjenester serveres der kaffe i Varmestuen

kl. 14.00 og samme sted serveres der efterfølgende varm

mad kl. 17.00.

Menighedsudfl ugt

Tirsdag den 19. juni kl. 12.30

Årets udfl ugt byder på en

omvisning i de historiske

bygninger på Glud Museum.

Her oplever vi historien

om livet på landet

i Østjylland de seneste

350 år. Vi kommer bla.

ind i Rasmus Thomesøns

stuehus fra 1662, kogekone

Martha Henriksens

hus fra 1900 og den

smukke fi relængede bondegård

Badensminde. Efter

at have drukket kaffe

fortsætter eftermiddagen med en guidet bustur rundt på

Juelsmindehalvøen, hvor der også er indlagt et kirkebesøg.

Pris 80 kr. inkl. kaffe. Tilmelding til kirkekontoret senest

tirsdag den 12. juni.

Vinder af gavekort

I kirkebladet, der udkom i september måned sidste år,

udstedte vi en konkurrence, hvor man kunne vinde et gavekort

til Fredericia Shopping. Gavekortet blev vundet af

Pia Hornum. Vi siger tillykke til Pia herfra og tak til alle,

som var med i konkurrencen.

Kirketaxa

Kirketaxa kan benyttes ved forskellige lejligheder: til

gudstjenester og koncerter i kirken og arrangementer i

Sognegården. Ordningen gælder sognets beboere og de

sognebåndsløsere, der bor i et af de fi re bysogne samt Erritsø

og Lyng sogne. Man bedes bestille kørsel i god tid

på tlf. 75 50 34 11 og sige, at det er kirketaxakørsel, man

bestiller. Der betales 20 kr. til kirketjeneren.

Møder og arrangementer i Sognegården

Sognecafé

Der er sognecafé i Sognegården hver torsdag kl. 10.00 –

12.00.

I cafeen er der mulighed for at lave kreative ting, arbejde

med nål og tråd, strikke tæpper og babytøj som leveres til

AKO (Aktive Kristnes Omsorgsarbejde), der sender tøj

videre til Rumæniens børn og familier. Der strikkes også

huer til for tidligt fødte på Kolding Sygehus. I Sognegården

er der altid nogle at snakke med og øre, der lytter.

Der kan købes kaffe og brød til en pris af 20 kr. Desuden

indsamles brugte frimærker og lysestumper til organisationer,

som støtter arbejdet i den 3. verden. Alle er hjertelig

velkomne til at kigge forbi – hvad enten man har lyst til

at være kreativ eller drikke kaffe og sludre. Cafeen holder

sommerferie fra torsdag den 21. juni og begynder igen

torsdag den 16. august. Vi ønsker god sommer til alle.

Menighedsrådsmøder

Danmarksgade 61

Torsdag den 14. jui kl. 19.00

Torsdag den 23. august kl. 19.00


Koncerter

Byvandring og aftensang

Torsdag den 14. juni kl. 19.00

Torsdag den 21. juni kl. 19.00

Byvandringerne udgår fra Trinitatis Kirke og afsluttes

med et ca. 30 minutters musikprogram, hvor organist

Niels Erik Aggesen og medlemmer af Trinitatis Kirkes

Pigekor medvirker. Torsdag d. 14. juni er der fokus på

det store orgel i Trinitatis Kirke, hvor Niels Erik Aggesen

fortæller og spiller et par orgelværker fra romantikken.

Torsdag d. 21. juni er det Trinitatis Kirkes Pigekor der

synger danske sommersange og -salmer. Der indgår også

en række aftensalmer, hvor deltagerne selv får mulighed

for at få rørt stemmebåndene.

Der rundes af kl. ca. 20.30 i kirkens våbenhus med en

kop kaffe.

Minde- og festkoncert

Torsdag den 5. juli kl. 19.00

I rækken af Fredericias arrangementer i anledning af 5.

og 6. juli-begivenhederne, danner Trinitatis Kirke traditionen

tro rammen om Minde- og Festkoncerten torsdag

d. 5. juli. Det er en koncert, hvor hovedvægten ligger på

dansk musik fra tiden omkring 1850 og de velkendte 5.

juliværker: Prins Jørgens March, Morgensang fra Elverskud,

Altid frejdig og til sidst Kongernes Konge. Men som

tidligere indgår der også en række nye værker. Programmet

er opbygget således, at man næsten på det indre plan

kan opleve essensen af 5. og 6. Juli-markeringen. Der er

som sædvanlig mange medvirkende – både kor, orgel og

TRINITATIS KIRKE

www.trinitatis-kirke.dk

regimentsmusikere. Det er musikere fra Slesvigske Musikkorps

og det store fælleskor bestående af medlemmer

af Christianskirkens Drenge- og Mandskor og Trinitatis

Kirkes Pigekor under ledelse af Christianskirkens organist

Hedvig Dobias. Ved orglet sidder Trinitatis kirkes

organist Niels Erik Aggesen.

6. juli aftenskoncert

Fredag den 6. juli kl. 21.30

Julie Borgwarth-Stampe og Philip Aggesen, der begge har

deres daglige gang i Københavns domkirke, henholdsvis

som sanger og organist, har tilrettelagt et program med

musik fra den danske Guldalder. Blandt andet vil et uddrag

af Weyse og Ingemanns morgen- og aftensalmer

indgå i programmet. Julie Stampe er desuden fastansat

sanger i Danmarks Radios Koncertkor og medlem af

DR´s vokalensemble.

Philip Aggesen, der stammer fra Fredericia, har i perioden

fra december 2012 til maj 2013 været konstitueret som 2.

organist ved Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke.

Ved koncerten medvirker også Trinitatis Kirkes Pigekor

under ledelse af Niels Erik Aggesen med enkelte korindslag.

Koncerten varer en times tid og afsluttes i god

tid forud for 6. juli-festens afsluttende festfyrværkeri fra

Fredericia Vold.

Kiev Kammerkor

Torsdag den 9. august kl. 20.00

Kiev Kammerkor har de seneste år givet koncerter i Fredericia.

Det er koncerter mange stadig taler om – koncerter

helt ud over det sædvanlige. Fredericia Dagblads

anmelder Lars Zachariassen skrev: ”Hjertet bankede af

glæde og benovelse, fryd og betagelse over, at mennesket

kan synge så smukt – så inderligt og så hengivent.

Hvilken fryd.” og Jan Jakobi i Politiken: ”Blændende ensemble

fra Kiev i Danmark. Kormusik helt ud over det

sædvanlige. Farverne gløder mørkt som på de ortodokse

ikoner, og en himmelstræbende ekspansion uden grænser

får hjertet til at svulme med klangen”.

5


TRINITATIS KIRKE

6

www.trinitatis-kirke.dk

Siden sidst

Vi har sagt farvel til årets 3 konfi rmandhold – det ene

mere fantastisk end det andet.

Det ene hold, hvor samtalen har været i højsædet og undrende

nysgerrige hoveder på konfi rmandernes skuldre,

med store tanker for omverdenen og en god portion næstekærlighed,

har præget undervisningen til at være anderledes

end vi før har gjort det. Den gode samtale har

i høj grad været omdrejningspunkt i undervisningen og

konfi rmanderne har udvist er stort engagement og forståelse

for deres omverden.

Og slutteligt et tredje hold, hvor andagter har været omdrejningspunktet

i deres undervisning. Andagter med

fortællinger eller bibelhistorier, som alle har peget i retning

af dagens større eller mindre tema – temaer som

eksempelvis etik og det at se mennesket som livets træ. Et

dejligt hold med en god blanding af forskellige teenagere

i den konfi rmanddygtige alder, der som samlet hold har

set vigtigheden af ritualerne i kirken.

Vi ønsker alle vores konfi rmander hjerteligt tillykke med

deres konfi rmation – må den blive til stor glæde og velsignelse

i deres liv.

Et andet hold, hvor individualitet har været i højsædet og

de gode gamle bibelhistorier har været overskriften ved

hver undervisning. Et skønt hold, som måske er det eneste

i hele provstiet, der har sunget trosbekendelsen ved

deres konfi rmation – og kunne den! Et hold, hvor ikke to

konfi rmander har lignet hinanden, men hver især har de

strålet og brilleret med egne erfaringer fra deres liv, når

vi har sammenlignet det med Bibelens mange budskaber

til mennesket. Et modigt hold, der har turdet stå frem som

de fantastiske unge mennesker, de nu engang er.


Sognepræst (kbf.)

Elli Krog Foldager

Danmarksgade 61

tlf. 75 91 12 40

mobil 30 51 68 91

e-post: ekf@km.dk

sogne- og sygehuspræst

Bent Andreasen

Hjortebjergvej 45 (pr. 1. juli)

5230 Odense M

Tlf.: 75 91 12 40

Mobil: 60 83 16 75

Korshærspræst

Inge Pilegaard Thomsen

Danmarksgade 79

tlf. 30 31 59 60

e-post: ipt@km.dk

Kirkekontoret

Kordegn

Elene Munk

Danmarksgade 61

tlf. 75 91 12 40

fax. 75 91 52 40

e-post: eim@km.dk

Kontortid:

Man. - tors. 9.00 - 13.00

tors. tillige 16.00 - 18.00

Organist

Niels Erik Aggesen

6. julivej 56

tlf. 75 91 12 40

tlf. privat 75 92 02 09

e-post: nea@doks.dk

Organistassistent

Svitlana Leonchuck

Prinsessegade 39

tlf. 22 75 56 17

e-post:

svitlana@trinitatis-kirke.dk

Sognemedhjælper

Christina Lund

Danmarksgade 48

tlf. 75 91 12 40

mobil: 21 69 83 57

e-post:

sognemedhj@trinitatis-kirke.dk

Kirketjener

Charlotte Rüsz

Spicavænget 6

tlf. 75 91 12 40

tlf. privat 75 92 31 01

Kirketjener

Annette Olander Poulsen

Søndergade 54

5500 Middelfart

tlf. 75 91 12 40

tlf. privat 20 97 26 36

Trinitatis sognegård

Danmarksgade 61

tlf. 75 91 12 40

Hjemmesideadresse

www.trinitatis-kirke.dk

Kirkegårdenes kontor

Kirkernes Hus

Christiansvej 6

tlf. 75 92 19 75

Trinitatis kirkegård

Kirkegårdsassistent

Ole Hougaard,

tlf. 75 91 26 88 / 40 28 39 43

Menighedsråd

Formand:

Birger Broch Møller

Herslev Bygade 9

tlf. 75 94 50 88

e-post:

bbm@profi bermail.dk

Kirkeværge

Finn Aage Østergaard

Dalegade 13

tlf. 76 20 06 66

e-post: edel-fi nn@post.tele.dk

Formand for

sognegårdsudvalget

Jørgen Hviid

Johannevej 5

tlf. 75 92 61 30

e-post: hviid@fam-hviid.dk

Hvor henvender man sig:

Ved fødsler

Henvendelse til kordegnekontoret.

Forældre medbringer

fødselsanmeldelsen samt

dåbs- eller navneattester og,

såfremt de er gift, også vielsesattest.

Ugifte forældre kan

få faderskabet registreret ved

sammen med fødselsanmeldelsen

at afl evere en omsorgs-

og ansvarserklæring.

Ved dåb

Henvendelse til kordegnekontoret.

Barnets navn samt

faddernes navne og adresser

oplyses til kordegnen.

Ved vielser

Henvendelse til kordegnekontoret,

hvor tidspunktet for

vielsen aftales.

Ved dødsfald og

bisættelser/ begravelser

Henvendelse til en bedemandsforretning,

som træffer

aftale med den præst, der skal

foretage den kirkelige handling.

Man kan også henvende

sig til kordegnekontoret.

TRINITATIS KIRKE

www.trinitatis-kirke.dk

Forsidebillede:

Fishing Boats on the

Beach at Saintes-Maries

Vincent van Gogh

Billeder fra Papes afskedsfrokost

7


TRINITATIS KIRKE

TRINITATIS KIRKE

www.trinitatis-kirke.dk

Gudstjenester – koncerter – arrangementer i kirken og Sognegården Aktivitetskalender

Juni:

3. Trinitatis søndag kl. 10.00 EKF

Matt. 28,16-20

”Missionsbefalingen”

Inds.: Søndagsskolerne

10. 1. s.e. trin. kl. 10.00 EKF

Luk. 12,13-21

”Den rige bonde”

14. Menighedsrådsmøde kl. 19.00*

Byvandring og aftensang kl. 19.00*

17. 2. s.e. trin. kl. 10.00

Præsteindsættelse

Luk. 14,25-35

”Prisen for efterfølgelse”

Inds.: FDF’s Missionsarbejde

19. Menighedsudfl ugt kl. 12.30*

21. Byvandring og aftensang kl. 19.00*

24. 3. s.e. trin. kl. 10.00 BA

Luk. 15.11-32

”Den fortabte søn”

Scan koden og

læs mere om

Trinitatis Kirke

Juli:

1. 4. s.e. trin. kl. 10.00 EKF

Matt. 5,43-48

”Om fjendekærlighed”

5. Minde- og festkoncert kl. 19.00*

6. 6. juli aftenkoncert kl. 21.30*

8. 5. s.e. trin. kl. 10.00 BA

Matt. 16,13-26

”Peters bekendelse”

15. 6. s.e. trin. kl. 10.00 EKF

Matt. 19,16-26

”Den rige unge mand”

22. 7. s.e. trin. kl. 10.00 BA

Matt. 10,24-31

”I skal prædike fra tagene”

29. 8. s.e. trin. kl. 10.00 BA

Matt. 7,22-29

”Om falske profeter”

August:

5. 9. s.e. trin. kl. 10.00 BA

Luk. 12,32-48

”Den kloge forvalter”

9. Kiev Kammerkor kl. 20.00*

12. 10. s.e. trin. kl. 10.00 BA

Matt. 11,16-24

”Fløjtespil og klagesang”

23. Menighedsrådsmøde kl. 19.00*

19. 11. s.e. trin. kl. 10.00 EKF

Luk. 7,36-50

”Kvinden med alabasterkrukken”

26. 12. s.e. trin. kl. 10.00 EKF

Matt. 12,31-42

”Jonastegnet”

Inds.: Døvemenighederne

September:

2. 13. s.e. trin. kl. 10.00 EKF/BA

Intro-gudstjeneste

Inds.: Den danske Diakonissestiftelse

9. 14. s.e. trin. kl. 10.00 BA

Joh. 5,1-15

”Den syge ved Betesda dam”

Inds.: Spedalskhedsmissionen

* Se omtale inde i bladet.

EKF Elli Krog Foldager

BA Bent Andreasen

IP Inge Pilegaard

CL Christina Lund

Kirkebladet udgives af

Trinitatis sogns menighedsråd.

Redaktionsudvalget består af

Lea Larsen, Ruth Wagnholt,

Elli K. Foldager, og Christina Lund

(ansvarshavende).

www.vesterkopi.dk - Fredericia afd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!