Medlemsblad for rideklubben TVISTUR Årgang 2005 - Nr. 1 - marts

tvistur.dk

Medlemsblad for rideklubben TVISTUR Årgang 2005 - Nr. 1 - marts

TVISTUR

Medlemsblad for rideklubben TVISTUR

Årgang 2005 - Nr. 1 - marts


INDHOLDFORTEGNELSE:

Formandens ord ...................................................................................... 3

Referat fra generalforsamling................................................................ 4-6

Bestyrelsen / Udvalg................................................................................ 7

Aktivitetskalender..................................................................................... 9

Pinsestævne............................................................................................ 9

Loppemarked......................................................................................... 10

Poulstrup Sø.......................................................................................... 10

Ôfeigur – Den der ikke ville dø.......................................................... 11-12

Nordjysk................................................................................................. 13

Ridekursus Fredrik................................................................................. 14

Info fra TVISTUR ................................................................................... 14

Sommereksem....................................................................................... 15

Rasmus kursus ...................................................................................... 17

Lidt til smilebåndet ................................................................................. 18

Bladets Bedste Billede ........................................................................... 19

Forsidefoto: Elisabeth med sin dejlige ”Kári”

Redaktionen

Så er vi i fuld gang med år 2005 – og vi håber naturligvis at i vil hjælpe

med til at gøre klubbladet meget mere spændende !

Vi modtager meget gerne billeder, ”sladderhistorier” om vor egne, samt

hvis du ligger inde med noget du gerne vil dele med os andre....

så fat tasteturet og skriv til os....

Susan Larsen

sus@descon.dk

Per Bentzen

tvistur@gvdnet.dk

Inge Vittrup Jensen

inge.v.jensen@tvistur.dk

Næste Tvistur udkommer i juni 2005

Deadlinen er 1 maj 2005

Tekst, billeder mm. sendes pr. mail

(billederne må gerne være i JPG format)

Adresseændringer bedes sendes/gives

til kasserer Per Bentzen, Hans Hedtoftsvej 16, 9210 Ålborg SØ.

2


FORMANDENS ORD

2005. Ny sæson. Nyvalgt bestyrelse, friske kræfter,

nok at tage fat på! Ja, nu er det jo ikke smart at

miste pusten, allerede før man rigtigt er i gang; men

Tvistur's aktivitetskalender for foråret 2005 er fyldt

op og flere arrangementer er "på venteliste".

Nogle få af arrangementerne kræver mange

hjælpere mens andre kun kræver nogle få timers

indsats. Alle skal de dog "opfindes", planlægges og

sættes i gang. Jo flere vi er om den opgave, des

lettere går det.

Derfor er det et ønskemål at udbygge klubbens

bestyrelsesudvalg - så hvis du gerne vil fremme

netop din kæphest, så meld dig!

Du får mulighed for at begrænse din indsats til nogle få arrangementer og du

slipper for at trækkes med det normale bestyrelsesarbejde.

Du bestemmer i høj grad selv, hvad der skal ske.

Under den store storm væltede mange træer lige ned over Nordjysk

Ridecenters dejlige ridestier. Hvis nogen har lyst til at hjælpe og eventuelt kan

bruge træet, vil Lisa blive glad for at få det noget af det fjernet. Aftal selv med

hende hvor og hvordan!

Og til slut endnu en opfordring til jer allesammen. Meld jer som hjælpere til

stævnerne! Det er hyggeligt og nogle gange ganske spændende. Når mange

melder sig er det ikke så stort et arbejde. I første omgang gælder det vores

berømte pinsestævne. Pinsestævneudvalget er erfarne folk med rigtig godt

styr på tingene, men de kan ikke klare det uden hjælp.

Man kan skrive sig op på www.tvistur.dk eller, når tiden nærmer sig, på en

liste på Nordjysk Ridecenter.

Jørgen Dalby-Jakobsen

3


Ref.: Tvistur’s Generalforsamling 20-feb-2005

Referent: Peter Juhl

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Forelæggelse af regnskab med tilhørende status til godkendelse

4) Vedtagelse af budget/herunder fastlæggelse af medlemskontingent

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

6) Valg af revisor

7) Eventuelt

1. Valg af dirigent:

Anette Edelbo blev foreslået og valgt. Generalforsamlingen blev konstateret

indkaldt i TvisturNYT og på hjemmesiden med lovligt varsel.

2. Formandens beretning

2004 blev et godt år for Tvistur. Mange medlemmer har været glade for vore

arrangementer og et lille overskud på finanserne fik vi også.

Det blev til i alt 17 afholdte arrangementer, jævnt fordelt over de aktive

måneder (pause i januar og 2 mdr. omkring juli)

5 søndagsrideture, ikke megen reklame, ikke mange deltagere.

5 foredrag (kåringsdommer, dyrlæge, beslagsmed, lær at tegne heste, alrid)

som var meget velbesøgte.

2 ridekurser (Lone, Fredrik) – gode tilbagemeldinger.

2 stævner (pinse, klub/alrid) – meget velbesøgte, stort arbejde, stor succes ☺

1 juleafslutning.

2005 tegner lige så godt.

Bestyrelsen er begyndt på at forbedre klubben (og sig selv) på en del punkter:

Bladet TvisturNYT har fået udvidet redaktionen og er blevet flottere og bedre.

Hjemmesiden er fornyet og bliver løbende udbygget.

Bestyrelsesmøderne har fået lidt mere fast og struktureret form.

De foreløbig 3 udvalg med ikke-bestyrelsesmedlemmer aflaster bestyrelsen

meget.

Medlemmerne synes tilsyneladende godt om stævner, kurser og foredrag.

Alligevel er der nogle ting vi har overset eller ikke haft tid nok til. Vi mangler

juniorarrangementer og vi mangler ture.

4


For at få alle typer arrangementer til at lykkes har vi brug for flere frivilllige.

Gerne folk som kun vil den ene ting og ikke ellers har lyst til

bestyrelsesarbejdet.

I 2004 havde Tvisturs bestyrelse 9 medlemmer: 2 arbejdende suppleanter, 4

menige medlemmer, 1 kasserer, 1 næstformand og 1 formand. Vi har

suppleret hinanden fint og alle har gjort en god indsats. Suppleanterne og 3

bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, 2 stopper. Vi ser frem til at to nye

melder sig, og vi håber at vore dygtige og flittige suppleanter vil tage en tørn

mere.

3. Forelæggelse af regnskab med tilhørende status til godkendelse

Regnskabet blev i kassererens fravær gennemgået af formanden og

godkendt.

Overskud for året 2004 blev 25.849 kr mod budgetteret 4.000 kr. Overskuddet

skyldes det særdeles vellykkede Pinsestævne. Udskiftning af vinduer i

rytterstue/klublokaler er financieret heraf.

Aktiver i alt: 117.588 kr.

Realiseret i 2004 Budget i 2004 Budget i 2005

Indtægter

Medlemskontingent

Medlemstilskud

Arrangementer

Renteindtægter

Indtægter i alt

56.150

52.800

29.379

946

139.275

49.500

50.000

1.000

1.000

101.500

57.000

56.150

1.000

1.000

115.150

Udgifter

Klubblad

Ridehus, bane

Heraf husleje netto

Administration

Udgifter i alt

Nettoresultat

0

51.688

17.500

44.238

113.426

25.849

0

25.000

17.500

55.000

97.500

4.000

0

25.000

17.500

55.000

97.500

17.650

Aktiver 2004 2003

Kassebeholdning 7.796 4.505

Forudbetalt husleje 17.500 0

Girobeholdning 580 4.614

Nørresundby Bank:

Konto 7450-120269-6 91.712 84.144

Aktiver i alt 117.588 93.263

Passiver

Gæld kasserer -1.093 431

Egenkapital primo 92.832 87.152

- årets resultat 25.849 5.680

Passiver i alt 117.588 93.263

Resultatopgørelse for perioden 1/1 – 31/12 2004

REGNSKAB FOR 2004

5


4. Vedtagelse af budget/herunder fastlæggelse af

medlemskontingent

For 2005 er budgetteret med et overskud på 17.650 kr og ingen

ekstraordinære udgifter til vedligehold af lokaler. Imidlertid trænger vores

køkken til renovering, så måske går vi igang med det. Generalforsamlingen

var enig i dette.

Medlemskontingentet fastholdes, 200 kr for enkeltmedlemmer og 300 kr for

familier.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:

- Per Bentzen modtager genvalg

- Malene Christiansen modtager ikke genvalg

- Klaus Hansen modtager ikke genvalg

På valg er også begge suppleanter:

- Linda Sørensen modtager genvalg

- Torben Vestergaard modtager genvalg

Valgt til bestyrelsen blev:

- Per Bentzen

- Janne Søndergaard

- Linda Sørensen

Som suppleanter blev valgt:

- Torben Vestergaard

- Britta Olesen

6. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Jørgen Poulsen Aps blev genvalgt.

7. Eventuelt

Forslag fra forsamlingen til klubaktiviteter:

De nye regler i RID2005, teoriaften om regler og stævnetips, træningsstævne.

Skovrydningsdag, hvor vores ridestier ryddes for væltede træer.

Følbedømmelseskursus, holdes i oktober/november mens føllene endnu

følger hoppen.

Hingstefremvisningsshow med lokale Nordjyske hingste, holdes i

januar/februar før hingstene bliver alt for forårskåde.

Sladderspalte i TvisturNYT ("Har I hørt...", nyt om folk fra vores egen lille

verden)

Gør generalforsamlingen mere attraktiv ved at afholde et spændende

arrangement umiddelbart før (foredrag - kaffe - generalforsamling). Der skal

helst møde mange flere op!

Dirigent - Anette takkede for god ro og orden

6


TVISTUR´S BESTYRELSE / UDVALG 2005

Post Navn E-mail Tlf

Formand Jørgen Dalby-Jakobsen dalby-jakobsen@get2net.dk 9838 0123

Næstformand Heidi Thrysøe heidi@geysirheste.dk 9812 1810

Kasserer Per Bentzen tvistur@gvdnet.dk 9814 6593

Menigt medlem Pernille Christensen pernillesmail@yahoo.com 2530 4546

Menigt medlem Linda S Sørensen spiren@stofanet.dk

juhl-noehr@stofanet.dk

9832 2043

Menigt medlem Peter Juhl

pju-social@aalborg.dk 2091 9125

Menigt medlem Janne Søndergaard jannesoendergaard@hotmail.com 2628 8275

Suppleant Torben Vestergaard tvest@language.aau.dk 9814 6726

Suppleant Britta Fabricius Olesen bfo@fl-telecom.dk 4019 2599

Udvalg

Kursus

Navn E-mail Tlf

Heidi Thrysøe heidi@geysirheste.dk 9812 1810

Linda S Sørensen spiren@stofanet.dk 9832 2043

Foredrag

Heidi Thrysøe heidi@geysirheste.dk 9812 1810

Janne Søndergaard jannesoendergaard@hotmail.com 2628 8275

Tur

Peter Juhl

juhl-noehr@stofanet.dk

pju-social@aalborg.dk 2091 9125

Torben Vestergaard tvest@language.aau.dk 9814 6726

Jørgen Dalby-Jakobsen dalby-jakobsen@get2net.dk 9838 0123

Junior

Pernille Christensen pernillesmail@yahoo.com 9838 2391

Per Bentzen

Redaktionen

tvistur@gvdnet.dk 9814 6593

Inge Vittrup Jensen inge.v.jensen@tvistur.dk 2266 6845

Susan Larsen

sus@descon.dk

sla@rtx.dk 2811 2401

Per Bentzen

Hjemmeside

tvistur@gvdnet.dk 9814 6593

Inge Vittrup Jensen inge.v.jensen@tvistur.dk 2266 6845

Linda S Sørensen spiren@stofanet.dk 9832 2043

Jørgen Dalby-Jakobsen dalby-jakobsen@get2net.dk 9838 0123

Per Bentzen

Alrid

tvistur@gvdnet.dk 9814 6593

Torben Vestergaard tvest@language.aau.dk 9814 6726

Jørgen Dalby-Jakobsen dalby-jakobsen@get2net.dk

juhl-noehr@stofanet.dk

9838 0123

Peter Juhl

pju-social@aalborg.dk 2091 9125

Pinse

Anette Edelbo

Majken Holbech

Theresa Meldgaard

Lone Würtz

Jørgen Dalby-Jakobsen dalby-jakobsen@get2net.dk 9838 0123

7


Tvistur´s Aktivitetskalender 2005

dato Tid Emne

Marts

5-6 08:00 Ridekursus, Fredrik, 2 dage

6 14:00 Junior Orienteringsridt.

13 10:00 Tur til Poulstrup Sø

19 14:00 Loppemarked i rytterstuen

20 10:00 Skovdag – ryd stier, skaf brænde

April

2 08:00 Ridekursus, Fredrik, 2 dage

Maj

14 08:00 Pinsestævne, 2-3 dage

August

20 -21 08:00 Ridekursus, Rasmus, 2 dage

Du kan også følge med i kalendere på www.tvistur.dk

(bliver løbende opdateret)

SKOVDAG

Kom og hjælp med at rydde vores ridestier!

Vi mødes 20/3 kl.10.00 til kaffe på NR. Herefter går vi i gang med at

genoprette vores dejlige skovstier. Medbring sav, økse og måske en trailer!

**************************************************************************

PINSESTÆVNE

Invitation/tilmeldingen findes på WWW.tvistur.dk

Hvis ikke det er muligt, så er du velkommen til at ringe til:

Anette på tlf: 9637 0717

eller

tag en tilmeldingsblanket på Nordjysk Ridecenter.

(ligger inde ved Lisa)

9


Loppemarked i rytterstuen

Så er tiden inde til at du skal ryde op i gemmeren, og møde op med det ”grej”

som du ikke længere har brug forfor nu er tiden inde til loppemarked.

Lørdag den 19 marts kl. 14.00

De af Jer som møder op med

“grej” som I gerne vil sælge,

sørger selv for opstilling af

borde samt oprydning

bagefter i rytterstuen !

Kom og vær med til at gøre

en god handel – og få et par

hyggelige timer i godt selskab

med os andre !

Der er kaffe på kanden ☺

Vi ses !

Ja...det kan gå vildt til med alle de gode tilbud... ☺

****************************************************************************************

Tur til Poulstrup sø

Så går turen til Poulstrup sø, søndag den 13 marts – vi mødes ved Lisa kl.

10:00 og regner med at være klar til at ride afsted kl. ca. 11:00.

Vi er ved søén ca. kl. 13:00, hvor vi holder frokost i ca. 1½ time og indtager

lidt godt til maven og ganen.

Skal du leje hest, aftales det med Lisa og prisen er kr, 300,00 kr dertil kommer

frokost til kr. 50,00 – så ialt kr, 350,00.

Rider du egen hest slipper du med kr.

50,00 til frokost som betales til Lisa.

Tilmelding ved Lisa.

10

Hesten på billedet er Katrines ”Leiftur”


Indsendt artikel fra: Marianne

Òfeigur – Den der ikke ville dø

Midt i April for ca. 3½ år siden, gik to af naboens hopper på noget af vores

græsmark bag gården. De havde fået kværke og skulle være væk fra resten

af flokken. Den ene af hopperne havde lige fået føl, den anden skulle først

fole ca. en måned efter.

Vi havde alle gået og holdt lidt øje med den brogede hoppe. Det er jo altid

spændende, om hun får et broget føl, eller om de bliver røde eller sorte.

Pludselig søndag morgen d. 29. april så jeg ud af køkkenvinduet, at der lå et

lille rødt føl i græsset ved siden af den brogede hoppe.

Det nyfødte føl kom ikke op og stå, selvom det andet føl moslede noget

omkring det og på det. Vejret var frygteligt – det både regnede og blæste

meget. Vi holdt lidt øje med føllet, men da der var gået en halv time, uden der

skete noget, kunne vi ikke rigtig li´ og lade føllet ligge længere.

Vi ringede til naboen, men de var ikke hjemme. Det viste sig at de var til

kåring i Herning. Til sidst fik vi fat i Siiger, som fik fat i naboen, som så ringede

til os, og fik at vide, hvad der var los. Naboen fik fat i hans forældre, som kom

ud til os.

Det viste sig at føllet var født 14 dage for tidligt, og ikke selv kunne stå på sine

ben. Vi fik den op med lidt støtte, og fik den til at die lidt ved hoppen. Efter at

have konstateret, at føllet ikke selv kunne stå, endte det med at min mand

måtte hanke op i føllet og bære det ind i en boks.

De næste 14 dage måtte naboerne ud og rejse ham op hver gang han skulle

have mad. Føllets lemmer fik ingen skader, men han fik kværke og da han var

ovre dette, fik han hængeører. Dyrlægen sagde, at han lignede et æsel. Dette

kom han også over, og efter nogle måneder kunne mor og føl komme tilbage

til flokken. Efter alt dette mente naboen, at han skulle hedde Òfeigur, da det

betyder ”den der ikke vil dø”! ”Òfeigur fra Ellidshøj”

Han gik i flokken indtil foråret, hvor han kom fra sin mor, for at komme med de

andre hingste og vallakker ned på engen bagved kroen.

Hele sommeren gik min mand og grublede over, hvad han skulle give mig i

fødselsdagsgave, når jeg blev 30 i efteråret ( han lod meget som om, gaven

var handlet sidste efterår). Han ville give mig noget helt specielt, når nu jeg

fyldte ”rundt”. Hver gang han spurgte svarede jeg, at det største ønske jeg

havde, var at få den lille røde ”vores hest - Òfeigur fra Ellidshøj”, som vi i sjov

havde kaldt ham,

11


men hver gang fik jeg at vide, at han jo ikke var til salg, da naboen ikke solgte

sine heste, før de var tilredet.

Om søndagen, som jeg havde fødselsdag om tirsdagen, måtte vi hjælpe

naboen med at fange heste. Det viste sig at han havde fået en unghest hjem

til træning, som han sagde……. og den blev trykket ud af de to ældre herrer

”Blettur” og ”Kolbein”.

Da tirsdagen kom, havde vi (min mand og jeg) taget fri. Vi, mine forældre, min

mand og jeg fik først morgenkaffe med rundstykker og hele ”mollevitten”.

Derefter skulle jeg pakke gaver op. Jeg var spændt på, hvad min mand havde

fundet på, efter flere måneders ”mobning” med hvad gaven indeholdte.

Jeg fik de bedste gaver nogensinde. Af min mand fik jeg, som den sidste en

speciel – designet brochenål (lavet af guldsmeden Sonja i Støvring). Det var

en töltende islænder på en plade, hvor der var graveret Òfeigur på, og så

måtte jeg selv gætte resten. Jeg blev vildt rørt, for jeg vidste godt at det var

”vores hest”, som jeg for sjov havde kaldt ham.

Inden mine forældre skulle køre, for at komme på arbejde, skulle vi ned og se

”Det lille vidunder”. Han stod i en boks nede ved naboen, de havde striglet

ham, og han havde fået røde sløjfer i manen og pandelokken, hvilket han var

bedøvende ligeglad med.

I dag er han 3½ år og stor og

sund. Han står opstaldet på

”Geysir” (ved Heidi og Dennis),

da vi fandt ud af, at min mand

desværre ikke kan tåle heste.

På Geysir stortrives vores store

vallak. Han er blevet en rolig,

nysgerrig, legesyg og social

hest. Han er blevet en rigtig

”hyggehest”. Han kommer hver

gang, der kommer nogle, som

skal hente en af de andre heste.

Han vil gerne snakkes med.

Til sommer 2005 er han 4½ og

stor/voksen/moden nok til at

blive tilredet. Det glæder jeg mig

til. Det bliver spændende, om

han er ligeså rolig til den tid.

Hilsen Marianne og ”Òfeigur fra

Ellidshøj”

12


NORDJYSK RIDECENTER

GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2004

Ridning pr. mdr. 4 timer kr. 325

Ridning pr. mdr. 4 x ½t kr. 250

Ridning pr. mdr. på egen hest kr. 225

Alle enkelt timer for medlemmer kr. 100

Alle enkelt timer ikke medlemmer kr. 125

Pension vinter kr. 1050

Pension sommer kr. 650

Ridehuset er normalt ledigt på følgende tidspunkter:

Fra mandag til torsdag hele dagen indtil kl. 16, igen imellem kl. 18 og 20, og

efter kl. ca. 21..

Fredag, lørdag og søndag - ledigt hele dagen, såfremt der ikke er diverse

arrangementer.

OBS - OBS - OBS

Al ridning og pension skal betales forud, gerne flere måneder pr. gang.

****************************************************************************************

SKAGAFJORD, NORDISLAND

I lighed med tidligere år kan du denne sommer komme på rideferie i det

smukke område omkring Skagafjord, Nordisland.

Udrejse lørdag den 2/7. Hjemrejse fredag den 8/7.

Pris med fly fra Ålborg via København kr 11.850,00. Fra København kr

11.150,00. plus evt. afbestillingsforsikring.

Prisen inkluderer: flyrejse, transport fra Keflavik til Blöndous og retur.

Kost/logi. Ridning i 4 dage og 1 dags sightseeing med besøg på hestegårde.

Henvendelse for yderligere information og evt. tilmelding til:

Hans Jørgen leer,

Europavej 10,

9881 Bindslev.

Telefon 98-932340

13


Ridekurser med Fredrik Rydström


5. + 6. marts og 2. + 3. april


Pris pr. weekend: 750,- incl. frokost lørdag og søndag.


Der undervises to gange pr. dag på hold a’ 2-3 personer


Du kan frit vælge, om det skal være 2 dage i den samme weekend, –

eller 1 dag i weekenden i marts og 1 dag i weekenden i april.


Tilmelding til Heidi på tlf.: 9812 1810 / 5184 8516

eller på mail: heidi@geysirheste.dk


Sidste frist for tilmelding er d. 15. februar

Bemærk ! Tilmeldingen er bindende.

Kursusudvalget

**************************************************************************

Information fra TVISTUR !

Hvis du rider fast på Nordjysk Ridecenter, deltager i Tvisturs aktivteter, har

opstalding af din hest, eller bruger Tvisturs faciliteter, så skal du være medlem

af Tvistur.

Kontingenten for 2005

Enkeltmedlemsskab 200.00

Familiemedlemsskab 300.00

Sidste frist for indbetaling den 15.03.2005

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af Tvistur, eller har nogle

ændringer til dit medlemskab. Så er du meget velkommen til at kontakte

undertegnede.

Ring: 9814 6593 eller mail tvistur@gvdnet.dk

Per Bentzen kasserer.

14


Artikel indsendt af: Sus

Sakset fra Joras.dk

De seneste undersøgelse vedr. sommereksem

Oversættelse fra engelsk til dansk af de seneste undersøgelser vedrørende

sommereksem udbrud i islandske heste, undersøgelsernes resultater er

offentlig gjort på engelsk og tysk på www.itchbase.com .

Hestene i Island kan ” måske” godt være overfølsomme over for insekt allergi

fremkaldende stoffer.

Allergiske hudsygdomme forårsaget af blod sugende insekter er ikke noget

stort problem hos hestene i Island.

Det er muligt det er en følge af manglende insekter især mitte arter i Island,

idet mitte arter er ansvarlige for begyndelse og opretholdelse af allergiske

hudsygdomme hos hestene i andre lande. Så snart hestene er eksporteret

udvikler mange af dem massive varige allergi symptomer relateret til lokale

insekt arter i deres nye hjemlande. Den allergiske reaktion kaldes i Danmark

for Sommereksem.

Interessen for at importere heste fra Island er faldet på grund af den høje

risiko for at hestene udvikler sommereksem, der er en plagsom og bekostelig

allergi der ingen effektiv kur findes imod. Interesseret kunder foretrækker at

købe islandske heste af avlere uden for Island . Der opdrætter deres heste i

områder med insekter, der er kendt for at kunne forårsage sommereksem. Da

det ved at holde hestene under naturlige mark forhold, afsløres om den

enkelte hest får symptomer på sommereksem. Dette vil typisk udvikles som

insekt allergisk overfølsomhed i den tredje eller fjerde sommer, hestene

opholder sig på marken. Symptom frie heste ud over den periode, købt fra en

ansvarlig avler er som regel fri for allergi symptomerne. Risikoen for at disse

heste senere udvikler insekt allergi kan begrænses til kun at have to årsager.

1) Akut opstået allergisk overfølsomheds reaktion over for insekter som den

enkelte hest ikke har haft kontakt med før.

2) Sygdom eller medicinsk behandling, der ”måske” kunne tænkes at påvirke

hestenes immunsystem, således at en allergisk udvikling i forbindelse med

antigener hesten allerede kender tillades.

I øjeblikket er der ingen test til rådighed, der kan forudsige en allergisk

tilbøjelighed hos hestene i Island. Manglen på sommereksem symptomer hos

hestene i Island gør det svært at udforske og undersøge symptomerne, og

iværksætte helende modforanstaltninger, samt at studere sygdoms billedet af

sommereksem inden for Islands grænser. Dette uheldige faktum hæmmer i

stigende grad, og forårsager faldende eksport af heste fra Island. !

15


Uffe og Mette Caroline Skytt

Østermarkvej 112a, Hellum

9740 Jerslev J

98 83 40 15

metteskytt@mail.dk

Virkelig flot og super lækkert ridetøj i skind!

Tøjet blev vist til WM i sidste sommer, og vi var så

heldige at få forhandlingen i Nordjylland.

Vi har ridebukser, chaps, bukser, jakker,

anorakker, ridefrakker, westernhatte,-

og kasketter i en meget lækker kvalitet,

olieret kalveskind, flot design og smukt forbejdet.

Fornuftige priser : Bukser fra 1850.00

Anorakker 2250.00

HELUM BAKKER ISLÆNDERHESTE

Uffe og Mette Skytt

98834015

metteskytt@mail.dk

16


Ridekursus med Rasmus M Jensen - den 5-6 februar 2004

På grund af sygdom på Nordjysk Ridecenter valgte vi (4) af deltagerne udefra

at møde op hos Heidi og Dennis på Geysir heste istedet for på Nordjysk

Ridecenter. Da jeg aldrig har prøvet ridehallen på Nordjysk Ridecenter, ved

jeg naturligvis ikke hvor godt det er at få undervisning der, men jeg må sige,

det var en fornøjelse at deltage i kurset under Geysirs dejlige rammer. Vi

havde god tid imellem undervisningen og det gav rig lejlighed til at få snakket

med de andre deltagere.

Lørdagens kursus fokuserede på diverse

skridtøvelser der havde til hensigt at virke samlende

på hesten. Blandt andet blev der arbejdet med

holdning, schenkelvigning og versade. Udover

skridtøvelserne var der også som forventet en del

fokus på tölt, hvor der naturligvis også blev arbejdet

en del med at ride i holdning, samle hesten samt at

få bagparten med. Lørdag aften var der videoaften –

og det var os selv der var stjernerne. Det var en

meget lærerig oplevelse.

Søndagen bød på videreudvikling af det, vi havde

lært om lørdagen.

Alt i alt et rigtigt godt kursus, som jeg gerne vil anbefale andre at deltage i.

Med ca. 1 års baggrund i Islandshesteridning fik jeg meget ud af kurset, da

Rasmus fik spottet en del ”ømme” punkter i min ridning.

Michael Johansen

17


LIDT TIL SMILEBÅNDET ☺

Ja, det er jo ikke til at vide.... hvis ikke lige at man læser nedenstående...

Standardmålet mellem USA's jernbaneskinner er 4 fod 8.5 tomme, svarende til 1435.1

mm. Det er i høj grad et besynderligt mål.

Hvorfor har man brugt dette mål? - Fordi det brugte man i England, og engelske

eksperter byggede de første amerikanske jernbaner.

Hvorfor byggede englænderne dem sådan? - Fordi de første jernbaner blev bygget af

de samme som byggede de første sporveje, og det var det mål man brugte her.

Hvorfor brugte de så det mål? - Fordi de folk der byggede de første sporveje brugte de

samme redskaber og værktøj som man brugte til at lave kareter med, og de havde den

hjulafstand.

Okay ! Hvorfor havde kareterne den specielle hjulafstand? - Fordi hvis man brugte

andre mål ville hjulene brække sammen på de ældre engelske landeveje, fordi det var

målet på hjulsporene.

Hvem byggede så disse gamle veje med hjulspor? - De første blev bygget af romerne

til deres legioner, og de er blevet brugt lige siden. Og hjulsporene? - Romerske

stridsvogne lavede de første hjulspor, som alle havde den samme hjulafstand, og her

har vi så svaret på det oprindelige spørgsmål.

Standardmålet mellem USA's jernbaneskinner på 4 fod 8.5 tommer stammer fra

specifikationen på en romersk stridsvogn. Specifikationer og bureaukratiet lever evigt.

Så næste gang du modtager en specifikation og spekulerer på hvilken hesterøv den er

kommet ud af, så har du fuldstændig ret. Fordi de romerske stridsvogne var lavet så

de havde samme mål som bagdelen på to stridsheste.

Og nu fordrejningen af historien.....

Der er en interessant forsættelse, forlængelse om målene på jernbaneskinner og

hestes bagdele. Når du ser en rumfærge, parat til opsending, ser du to boosterraketter

på siden af brændstof tanken. De er lavet af Thiokol, hvis fabrik ligger i Utah.

Ingeniørerne som designede dem havde foretrukket at de var lidt tykkere, men de

skulle med tog fra fabrikken til opsendelsesstedet.

Jernbanen fra fabrikken løb gennem en tunnel i bjergene, og boosterne skulle kunne

gå gennem den tunnel. Tunnelen er en anelse bredere end jernbaneskinnerne, som

har samme bredde som røven på to heste.

Så designet på verdens mest avancerede transportmiddel er bestemt af bredden på

en hesterøv.

18


”Juleafslutning på Nordjysk Ridecenter blev som sædvane afholdt i flot

stil, - mange brugte L A N G tid på at pynte deres heste op til

julestemning, Her ser I Rikke på hendes Gjola, som var forvandlet til en

islandsk ”Rudolf”.

Se flere billeder på www.tvistur.dk

19

More magazines by this user
Similar magazines