årsrapport - NNIT

nnit.com

årsrapport - NNIT

årsrapport

2011


Forsiden:

NNIT’s nyopførte hovedkvarter i Søborg er en moderne

arbejdsplads med fokus på effektivt samarbejde.

I februar og marts 2012 flyttede størsteparten af vores

danske medarbejdere ind i det nye hus.

årsrapport

2011


NNIT er en international it-service leverandør, der rådgiver om, udvikler, implementerer og drifter it-løsninger.

Vi skaber værdi for private og offentlige virksomheder ved at tage ansvar for deres it, som var det vores egen.

Dermed understøtter vi både deres forretningsmål og deres daglige drift. NNIT er ejet af Novo Nordisk A/S,

vi har flere end 1.700 medarbejdere, og i 2011 omsatte vi for 1,8 mia. kr.


4

solid indhold vækst, nyE kundEr og

fortsat BeretNING intErnationalisEring

4 solid vækst, nyE kundEr og

fortsat intErnationalisEring

5 dirEktion og lEdElsE

Året 2011 gav fortsat fremgang for NNIT.

4,1 (skala 1-5, 5 er bedst) ligesom året før. Denne

Omsætningen 6 En mErE blev intErnational 1.795 mio. kr., 9 % vækststratEgi

mere

høje vurdering overgår målet og er meget

end 10 i 2010. mangE resultatet kundEr af primær valgtE drift nnit før

tilfredsstillende.

skat 12 blev kundEtilfrEdshEdEn 194 mio. kr., 6 % mindre end skal i 2010 op

primært som følge af omkostninger til et

14 ny lEvErancEmodEl gav Endnu

ekstraordinært medarbejderaktieprogram.

stærkErE salg

Dygtige og tilfredse medarbejdere er en forudsætning

for vækst. NNIT’s direktion og bestyrelse

har ønsket at anerkende medarbejdernes store

NNIT 16 er kundEcasEs

stolte af resultatet for 2011 og lægger

indsats og andel i det gode resultat i 2011 ved

især 18 vægt dygtigE på: mEdarbEjdErE formEr at give dem mulighed for at købe aktier i Novo

En stærk kultur

Nordisk til en fordelagtig kurs. Dette program blev

at NNIT fortsætter sin strategi med at levere implementeret i slutningen af 2011.

22 flErE intErnationalE farma-aftalEr

konkurrencedygtige kvalitetsydelser til kunder

24 i Danmark, dEn størstE Europa, Kina flytning og USA af sErvErE I det forløbne år har NNIT ansat 427 medarbej-

at NNIT i nnit’s har formået historiE at tiltrække en række

dere, heraf 267 i Danmark. Ved årets udgang var

store kunder og samtidig bevaret alle

NNIT 1.674 medarbejdere, heraf 249 i Kina, 85 i

eksisterende kunder

at NNIT har øget andelen af medarbejdere i

Filippinerne, 37 i Schweiz og 8 i Tjekkiet.

Kina, Filippinerne og Tjekkiet fra 16 % til 20 % et år med fortsat vækst

af medarbejderne

NNIT ser tilbage på et år med lav markedsvækst

reGNsKaB at NNIT har øget andelen af omsætning fra og intens konkurrence på det danske marked for

26 kunder økonomiskE uden for Novo rEsultatEr Nordisk-koncernen i 2011

it-services. Det til trods har NNIT tilpasset sig

til 39 % – en vækst på 20 % i absolutte tal

30 finansiEllE nøglEtal

at omsætningen er steget med 9 % i et marked,

32 lEdElsEspÅtEgning

som skønsmæssigt voksede 2,1 %

markedet, investeret og skabt et stærkt udgangspunkt

for fortsat vækst.

33 at overskudsgraden dirEktion og nåede bEstyrElsE

10,8 % trods store I 2012 vil NNIT fortsætte den positive udvikling

34 omkostninger dEn uafhængigE til medarbejderaktier rEvisors samt ErklæringEr med kvalitet og kundetilfredshed som højeste

37 fl ytning rEsultatopgørElsE af servere, systemer og og netværk til

prioritet. Herunder udbygge den internationale

vores nye datacenter.

totalindkomstopgørElsE, koncErn

38 balancE, koncErn

Resultatet for 2011 levede altså op til forvent-

tilstedeværelse, dels via øget global sourcing

fra Kina, Filippinerne og Tjekkiet, dels ved øget

internationalt salg i Europa, Kina og USA, hvor der

ningerne 40 pEngEstrømsopgørElsE, fra årets begyndelse. Og NNIT har koncErn i

åbnes nyt kontor. Derfor forventer NNIT også i

løbet 41 af EgEnkapitalopgørElsE, året fortsat investeret kraftigt i at koncErn tilpasse 2012 at præstere vækst i omsætning, overskud og

sig 42 til markedet, notEr, koncErn

bl.a. ved igen at øge brugen af markedsandel.

global sourcing. Desuden er der implementeret

58 anvEndt rEgnskabspraksis

et nyt ERP-system, udviklet et nyt support- og

kundeservicesystem

67 rEsultatopgørElsE,

til implementering

modErsElskab

i 2012 samt

Tak til NNIT’s medarbejdere, samarbejdspartnere

og ikke mindst kunder for jeres tillid og støtte

investeret 68 balancE, i fl ytningen modErsElskab

til et nyt dansk hovedkvarter i 2011. Vi er stolte af at levere services til nogle

i 70 marts notEr, 2012. Investeringerne modErsElskab vil bidrage til NNIT’s af landets mest velansete off entlige og private

rentable

76 ikkE-finansiEllE

vækst og leverancekvalitet

rEsultatEr

fremover.

i 2011

virksomheder, og vi ser frem til at fortsætte det

80 ikkE-finansiEllE nøglEtal

flere medarbejdere

NNIT’s 82 anvEndt medarbejdere rEgnskabspraksis vurderede i 2011 deres for

generelle ikkE-finansiEllE tilfredshed med arbejdspladsen nøglEtal

til

gode samarbejde i 2012.

| Årsrapport 2011

Per Kogut, CEO

Jesper Brandgaard, formand


dirEktion og lEdElsE

1

2

3

4

per kogut

cEo | nnit

1 2

karsten Fogh Ho-lanng

corporate vice president, cto | technology offi ce & marketing

Erik Michael Degn

corporate vice president | it operation services

Brit kannegaard Johannessen

corporate vice president | people, communication & Quality

People, Communication & Quality

5

6

7

Technology Offi ce & Marketing

Client Management Solutions IT Operation Services

3

NNIT

Finance, Legal & IT

5

4

Michael Bjerregaard

corporate vice president | client management

Søren luplau Holt

corporate vice president | solutions

Søren Bech Justesen

corporate vice president | finance, legal & it

6

5

7


24

SOLID VÆKST, NYE KUNDER OG

FORTSAT INTERNATIONALISERING

Året 2011 gav fortsat fremgang for NNIT.

Omsætningen blev 1.795 mio. kr., 9 % mere

end i 2010. Resultatet af primær drift før

skat blev 194 mio. kr., 6 % mindre end i 2010

primært som følge af omkostninger til et

ekstraordinært medarbejderaktieprogram.

NNIT er stolte af resultatet for 2011 og lægger

især vægt på:

at NNIT fortsætter sin strategi med at levere

konkurrencedygtige kvalitetsydelser til kunder

i Danmark, Europa, Kina og USA

at NNIT har formået at tiltrække en række

store kunder og samtidig bevaret alle

eksisterende kunder

at NNIT har øget andelen af medarbejdere i

Kina, Filippinerne og Tjekkiet fra 16 % til 20 %

af medarbejderne

at NNIT har øget andelen af omsætning fra

kunder uden for Novo Nordisk-koncernen

til 39 % – en vækst på 20 % i absolutte tal

at omsætningen er steget med 9 % i et marked,

som skønsmæssigt voksede 2,1 %

at overskudsgraden nåede 10,8 % trods store

omkostninger til medarbejderaktier samt

fl ytning af servere, systemer og netværk til

vores nye datacenter.

Resultatet for 2011 levede altså op til forventningerne

fra årets begyndelse. Og NNIT har i

løbet af året fortsat investeret kraftigt i at tilpasse

sig til markedet, bl.a. ved igen at øge brugen af

global sourcing. Desuden er der implementeret

et nyt ERP-system, udviklet et nyt support- og

kundeservicesystem til implementering i 2012 samt

investeret i fl ytningen til et nyt dansk hovedkvarter

i marts 2012. Investeringerne vil bidrage til NNIT’s

rentable vækst og leverancekvalitet fremover.

Flere medarbejdere

NNIT’s medarbejdere vurderede i 2011 deres

generelle tilfredshed med arbejdspladsen til

| Årsrapport 2011

Per Kogut, CEO

Jesper Brandgaard, formand

4,1 (skala 1-5, 5 er bedst) ligesom året før. Denne

høje vurdering overgår målet og er meget

tilfredsstillende.

Dygtige og tilfredse medarbejdere er en forudsætning

for vækst. NNIT’s direktion og bestyrelse

har ønsket at anerkende medarbejdernes store

indsats og andel i det gode resultat i 2011 ved

at give dem mulighed for at købe aktier i Novo

Nordisk til en fordelagtig kurs. Dette program blev

implementeret i slutningen af 2011.

I det forløbne år har NNIT ansat 427 medarbejdere,

heraf 267 i Danmark. Ved årets udgang var

NNIT 1.674 medarbejdere, heraf 249 i Kina, 85 i

Filippinerne, 37 i Schweiz og 8 i Tjekkiet.

Et år med fortsat vækst

NNIT ser tilbage på et år med lav markedsvækst

og intens konkurrence på det danske marked for

it-services. Det til trods har NNIT tilpasset sig

markedet, investeret og skabt et stærkt udgangspunkt

for fortsat vækst.

I 2012 vil NNIT fortsætte den positive udvikling

med kvalitet og kundetilfredshed som højeste

prioritet. Herunder udbygge den internationale

tilstedeværelse, dels via øget global sourcing

fra Kina, Filippinerne og Tjekkiet, dels ved øget

internationalt salg i Europa, Kina og USA, hvor der

åbnes nyt kontor. Derfor forventer NNIT også i

2012 at præstere vækst i omsætning, overskud og

markedsandel.

Tak til NNIT’s medarbejdere, samarbejdspartnere

og ikke mindst kunder for jeres tillid og støtte

i 2011. Vi er stolte af at levere services til nogle

af landets mest velansete o entlige og private

virksomheder, og vi ser frem til at fortsætte det

gode samarbejde i 2012.


DIREKTION OG LEDELSE

1

2

3

4

Per Kogut

CEO | NNIT

1 2

Karsten Fogh Ho-Lanng

Corporate Vice President, CTO | Technology O ce & Marketing

Erik Michael Degn

Corporate Vice President | IT Operation Services

Brit Kannegaard Johannessen

Corporate Vice President | People, Communication & Quality

People, Communication & Quality

5

6

7

Technology O ce & Marketing

Client Management Solutions IT Operation Services

3

NNIT

Finance, Legal & IT

5

4

Michael Bjerregaard

Corporate Vice President | Client Management

Søren Luplau Holt

Corporate Vice President | Solutions

Søren Bech Justesen

Corporate Vice President | Finance, Legal & IT

6

35

7


6

| Årsrapport 2011

En mErE intErnational

NNIT’s forretningsstrategi bliver årligt tilpasset

markedets og kundernes udvikling. Strategiens

overordnede mål ændres naturligvis ikke fra år til

år, men underliggende strategiske fokusområder

bringes i spil, når de kan støtte vores arbejde for

at nå de fastlagte mål.

Store projekter i NNIT kædes direkte sammen

med mindst et strategisk fokusområde. Det drejer

sig fx om idriftsættelsen af vores nye kategori

4-datacenter, indførelsen af opdaterede processer

og et nyt it-system til håndtering af support,

fejlrettelse og ændringer i kundernes it-løsninger

såvel som opførelsen af et nyt hovedkvarter til

indflytning i marts 2012.

International vækst

Fokusområderne for 2011 og frem afspejler en

øget ambition om internationalt salg. NNIT’s

kvalitetsorienterede udvikling af global sourcingkontorer

i Kina, Filippinerne og Tjekkiet, ledsages

nu af et ønske om også at opbygge en større

I 2011 blev NNIT’s forretningsstrategi opdateret

med seks nye, såkaldte strategiske fokusområder,

mens andre er nedtonet. De nye fokus-

områder understreger NNIT’s ambition om

hurtig, men kontrolleret vækst, bl.a. i kraft af

en accelereret international udvikling.

kundekreds i Europa og udbygge salget på det

kinesiske marked. Som tidligere er det NNIT’s

særlige kompetencer inden for it-services til den

kraftigt regulerede life sciences-industri (farmaceutiske

og bioteknologiske virksomheder), som

skal drive den internationale vækst.

Global sourcing er i dag en etableret del af

NNIT’s forretning og et strategisk fokusområde.

Vi oplever stadigt stigende efterspørgsel, og

NNIT’s brug af global sourcing skal ifølge strategien

videreudvikles, såvel med endnu bedre

processer og træning som med vækst i omsætning

og antal medarbejdere på hver global

sourcing-lokalitet.

Balanceret omsætning

NNIT’s indsigt i it til den farmaceutiske industri

er drivkraften i NNIT’s udvikling fra Novo

Nordisks interne it-afdeling tilbage i 1994

til en selvstændig virksomhed, som leverer

it-service-ydelser til en lang række betydelige


kunder. Denne viden er relevant for såvel farmaindustrien

som virksomheder i andre regulerede

industrier med strenge krav til kvalitet og sikkerhed.

Strategiske fokusområder, som støtter en

balanceret udvikling i forskellige kundegrupper,

er dels arbejdet for at få nye kunder, dels en

satsning på nøje udvalgte teknologiområder og

services, som kan dække flere behov hos både

nuværende og nye kunder. Nogle eksempler er

vedligehold og videreudvikling af it-løsninger

(Application Management Services), relationsstyringssystemer

(CRM/xRM) og NNIT’s særligt

sikre udgave af cloud computing (GxP cloud),

hvor kundernes systemer drives og vedligeholdes

NNIT’s servere, så kunden opnår

fleksibilitet og agilitet i den basale it-drift

og dermed også besparelser. Også inden for

cloud-teknologi er NNIT ledende med verdens

mest avancerede life sciences community GxP

cloud-løsning,

fakta

NNIT’s strategiske fokusområder

1. Vækst uden for Novo Nordisk-koncernen

2. Vækst i salget i Europa og Kina

3. Evaluere mulige opkøb

4. Styrke den globale leverancemodel

5. Forbedre produktiviteten

6. Øge kundetilfredsheden

Årsrapport 2011 |

7


8

som nu følges op i andre segmenter i samarbejde

med ledende aktører på markedet.

Kundetilfredshed i fokus

NNIT’s mål for kundetilfredshed blev i 2011 skærpet

fra 3,8 til 4,0 på en skala fra 1-5 (5 er bedst).

Det udtrykker NNIT’s vilje til at øge kundetilfredsheden,

bl.a. via en omfattende indsats for

at udvikle og forbedre processer, it-services og

medarbejdernes forståelse af konsulentrollen.

ambitiøse medarbejdere

Ingen vækst uden medarbejdere, som helhjertet

sætter deres kræfter ind på at nå de strategiske

mål. NNIT ønsker ambitiøse medarbejdere med

de faglige og personlige kvalifi kationer, der skal

til for at nå målene. Det afspejles i vores rekruttering,

vores talent management – og i vores

strategi.

| Årsrapport 2011

fakta

En styrket løsningsdivision

I 2011 blev en række rådgivnings- og udviklingsdivisioner

lagt sammen i en ny division

under navnet NNIT Solutions Division.

Her samles ca. 600 medarbejdere, som

rådgiver om og udvikler it-løsninger til alle

NNIT’s kundesegmenter.

Formålet er at skabe en stærk organisation,

som kan levere større og mere

komplekse it-projekter og på den måde

leve op til kundernes fremtidige behov og

stigende forventninger. Mere eff ektiv udvikling

af tværgående kompetencer som

projektledelse og forandringsledelse vil

også stille NNIT stærkere i konkurrencen

med andre store it-serviceleverandører i

Danmark og udlandet.

NNIT Solutions Division er i dag 100 %

fokuseret på vores fi re kundesegmenter:

farmaceutiske virksomheder, den off entlige

sektor, den fi nansielle sektor og større

private virksomheder.

Derfor var ’ambition’ på dagsordenen i 2011 i

artikler på intranettet og i medarbejderbladet

samt på kvartalsmøder og top-performer-events,

hvor de bedst præsterende medarbejdere i en

division samledes med ledelsen for at diskutere

udvikling, fornyelse og samarbejde.

Løbende og grundig kommunikation til medarbejderne

om forretningsstrategien har høj

prioritet i NNIT, og i 2011 gennemførtes tre

interne kampagner, der fokuserede på strategiske

kerneområder. I august var virksomhedskultur,

ambition og vindende teams emnet

for en dialogkampagne, som beskrives på side

18-21.


nnit’s strategiske mÅl 2014

I 2014 vil vi nå en omsætning på over 2 mia.

kroner, med et årligt driftsoverskud på 10-12 %.

I 2014 vil vi nå en balanceret omsætning mellem

Novo Nordisk-koncernen og andre kunder.

Vi ønsker at fastholde ambitiøse medarbejdere

via et resultat på 4,0 eller mere i den årlige

undersøgelse af medarbejdernes generelle

tilfredshed (skala 1-5, 5 er bedst) og en medarbejderomsætning

under 12 %.

Årsrapport 2011 |

9

”Global sourcing er i

dag en integreret del

af NNIT’s forretning.”

I 2014 vil vi fortsat have tilfredse kunder målt

som et resultat på 4,0 eller mere i den årlige

undersøgelse af kundernes generelle tilfredshed

(skala 1-5, 5 er bedst).

Frem til 2014 vil NNIT fortsætte med at vinde

andele af det danske marked for it-services.

Uden for Novo Nordisk-koncernen vil vi være

en international virksomhed i life sciencesindustrien

med en årlig vækstrate på mindst

15-25 %.


10

| Årsrapport 2011

mangE kundEr valgtE

Forklaringerne på fremgangen

er mange; bl.a. arbejder vi

løbende på at styrke vores it-

services og kundetilfredshed.

I 2011 spillede den vellykkede

indsats for at etablere global

sourcing som en integre-

ret del af NNIT’s tilbud

til kunderne en ret stor

rolle. To meget store global

sourcing-aftaler blev

indgået med to ganske

forskellige kunder, nemlig

Fødevarestyrelsen og

Evenex. Men også

mange andre kunder

brugte en større eller

mindre andel af global

Det forløbne år blev et

solidt år for NNIt, ikke kun

hvad angår omsætning

og overskud, men også fordi en

lang række nye kunder valgte at

samarbejde med NNIt, og mange

eksisterende kunder valgte at

udbygge samarbejdet. De

stærke relationer til kunderne

understreges af, at ingen kunder

valgte NNIt fra i 2011.

sourcing fra NNIT’s kontorer i Kina, Filippinerne

og Tjekkiet.

Interessen skyldes de mange fordele, som kunderne

ser i global sourcing. Ud over bedre priser

betyder samarbejde over mange tidszoner også

øget produktivitet, fordi flere af døgnets timer

bruges på opgaven. Desuden er adgangen til

kompetente medarbejdere i udlandet et nødvendigt

supplement til den danske it-arbejdsstyrke.

Et af NNIT’s strategiske mål er at balancere

omsætningen fra Novo Nordisk-koncernen med

omsætningen fra andre kunder i 2014. Succesen

med at tiltrække nye kunder og få flere opgaver

fra de eksisterende bragte i 2011 omsætningen fra

kunder uden for Novo Nordisk-koncernen op på

39 % af NNIT’s totale omsætning fra 35 % i 2010.


Advise Build

Operate Support

Advisory

Services

Business

Consulting

Technology

Business

Solutions

ERP

Web solutions

& integration

Business

Intelligence

CRM

Life

Sciences

Clinical

Regulatory

& Compliance

Pharmacovigilance

nye kunder i 2011 – et udvalg

Infrastructure

Outsourcing

Network

Server

Platforms

Storage

& Backup

Security

Amgros

Arbejdsmarkedsstyrelsen

COWI

Erhvervsstyrelsen

GN ReSound

Hempel Gruppen

Merck Serono

SKAT

Socialpædagogernes Landsforbund

nye ordrer i 2011 – et udvalg

ATP

Banedanmark

Civilstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen

Evenex

Fødevarestyrelsen

Lundbeck

Novartis

Novo Nordisk

Novozymes

PFA Pension

Region Hovedstaden

Social- og Integrationsministeriet

Solvay

Udenrigsministeriet

NNIT’s tilbud til kunderne spænder fra

rådgivning over udvikling og drift til support

Solution

Outsourcing

Application

Management

Database

& Application

Desktop

Services

Support

Call Center

(SPOC)

Service Desk

Application

Support

Onsite

Support

Årsrapport 2011 |

11


12

I 2011 hævede NNIT målet for kundetilfredshed

til 4,0 (skala 1-5, 5 er bedst). Derfor er resultatet

af årets kundetilfredshedsundersøgelse ikke

tilfredsstillende, for det blev 3,4 – et fald på 0,3

fra året før. Flere initiativer er sat i gang for at

øge kundernes tilfredshed.

Faldet kan til en vis grad forklares ved den

meget omfattende og i øvrigt vellykkede fl ytning

af kundernes it-systemer og data til vores nye

datacenter, som blev gennemført i 2011. For på

trods af en meget velgennemført migrering har

dette projekt lagt pres på dele af NNIT’s organisation

og dermed været til gene for nogle kunder.

Alle kunder blev påvirket af ekstraordinære

nedlukninger af systemer i forbindelse med et af

Danmarks største migrationsprojekter, som størrelsen

til trods blev gennemført til tiden og inden

for budgettet. Presset fra datacenter-projektet

er nu ophørt, og kunderne vil i stedet opleve de

positive eff ekter af et topmoderne datacenter.

| Årsrapport 2011

KuNDetIlfreDsheDeN

Som altid har NNIT taget kontakt til kunder, som

har en tilfredshed under vores mål, for at aftale

konkrete initiativer til at øge tilfredsheden hos

hver enkelt kunde. Herudover arbejder vi fortsat

på yderligere at forbedre vores processer og

kommunikationen med kunderne. Blandt andet

har vi lanceret en app til smartphones, som giver

kunderne mulighed for i realtid at følge med i,

at deres services leveres i den aftalte kvalitet.

Denne service blev introduceret primo 2012.

Det er os magtpåliggende, at 2012 bliver endnu

et år med stabil drift for vores kunder, hvor nedlukninger

af systemer primært bliver på kundens

opfordring.


Nyt system skal

øgE tilfrEdshEdEn

Mange kunder vil opleve forbedringer,

når de i 2012 bliver ført over i NNIT’s

nye IT Service Management-system til

styring af bl.a. support, forandringsønsker

og fejlretninger på kundernes itsystemer.

NNIT har investeret markant

i udviklingen af det nye system og de

underliggende processer, som skal

give alle afdelinger mere effektive

Holdet bag NNIT’s IT Service Management-system

implementerer den nye løsning i foråret 2012.

arbejdsgange, højere kvalitet og bedre

vidensdeling.

Kunderne vil bl.a. opleve hurtigere

og mere effektiv support og kundeservice

i verdensklasse baseret på

’best practice’.

Årsrapport 2011 |

13


14

ny lEvErancEmodEl

gav Endnu stærkErE salg

Finanskrisen stillede nye krav til

markedet og dermed til NNIT

som leverandør. Også i 2011 var

fokus på en konkurrencedygtig

leverancemodel, der for flere og

flere kunder indebærer et større

eller mindre element af global

sourcing.

”Selvom NNIT kom ud af 2010 med en vækstrate

fire gange højere end resten af it-markedet, var

det tydeligt, at krisen havde forandret markedets

krav til os,” fortæller corporate vice president for

salg i NNIT, Michael Bjerregaard.

Derfor accelererede NNIT udviklingen af den globale

leverancemodel, som kunderne efterspørger.

Og dermed leveres en langt større procentdel af

projekterne helt eller delvist fra enten vores egne

kontorer i Kina, Filippinerne og Tjekkiet eller fra

eksterne sourcing-partnere fra forskellige steder

i verden.

Vindende tilbud

Tilbud har også været i centrum i 2011. Blandt

andet har NNIT udviklet værktøjer, som giver et

mere præcist estimat af resurser og økonomi:

”Vi er blevet skarpere til at finde de rette løsninger

i forhold til kundernes behov – og det giver

| Årsrapport 2011

bedre og mere præcise tilbud, som har resulteret

i en historisk høj ‘win rate’,” fortæller Michael.

Nye efterspurgte services

Det er afgørende at have de rette varer på

hylderne. Michael fremhæver specielt to services,

der er blevet styrket i det forgangne år: Cloud og

CRM/xRM (kunde/relationsstyringssystemer).

”Med cloud kan vi tilbyde kunderne store driftsbesparelser.

Og med vores nye og meget sikre

datacenter står vi ekstra stærkt, fordi selv forretningskritiske

data kan lægges i ‘skyen’. CRM

og xRM står også højt på it-agendaen på tværs

af alle NNIT’s kundesegmenter, fordi det støtter

kundernes egen kundehåndtering og -service.”

Den internationale salgsscene

2011 har været et skelsættende år på den internationale

scene, hvor NNIT’s kontor i Schweiz

har åbnet dørene til en række life sciencesvirksomheder.

I Kina er salgsenheden styrket

med oprettelse af en bid office og presalesenhed

samt ansættelse af flere account

managers. Det kinesiske life sciences-marked

er i rivende udvikling, og NNIT’s kinesiske

kontor har allerede de første kontrakter i hus.

I 2012 vil NNIT udvide sine salgsaktiviteter i

Danmark, Europa, Kina og USA.


”MANGE KUNDER

BRUGTE NNIT’S GLOBAL

SOURCING-TILBUD”

Årsrapport 2011 |

15

CVP Michael Bjerregaard

har tilpasset salget til

en ny virkelighed.


16

amgros: Nyt system skal presse priser ned

Regionernes lægemiddelorganisation, Amgros,

og NNIT indgik en fi reårig aftale i juni 2011 om

levering og drift af et SAP-system til indkøb og

distribution af medicin til de off entlige sygehuse.

Løsningen kombinerer NNIT’s kompetencer inden

for it-løsninger til farmaceutisk industri, apoteker

og off entlige virksomheder.

“Vi skal sikre, at de off entlige sygehuse har de

fornødne lægemidler til rådighed – og gerne

indkøbt til den lavest mulige pris. Vi forventer, at

et moderne fælles it-system giver stordriftsfor-

Siden 2009 har pensionsselskabet PenSam brugt

NNIT til drift af deres it-infrastruktur. I den forbindelse

ønskede PenSam at få analyseret deres

mange batchjob, fordi de oplevede høje licensbetalinger,

manglende overblik og ufuldstændig

dokumentation af batch-miljøet.

NNIT har i løbet af seks uger i efteråret 2011

hjulpet os med en overordnet analyse af vores

batch-miljø, udviklet syv hypoteser og etableret

en udrulningsplan. Tanken er, at besparelserne

fra de mest eff ektfulde og mindst komplicerede

batchoptimerings-hypoteser skal fi nansiere

COWI valgte i september 2011 at outsource deres

intranet, en af Danmarks største og mest komplekse

SharePoint-løsninger, og deres ERP-miljø

til NNIT for de næste fem år.

Det er første gang, COWI giver en ekstern

leverandør ansvaret for den forretningskritiske itinfrastruktur,

som sikrer medarbejderne konstant

adgang til vigtige rådgivningsprojekter og den

tilhørende styringsstruktur.

”Allerede tidligt oplevede vi, at NNIT gjorde en

stor indsats for at forstå vores forretning og

| Årsrapport 2011

dele, der sikrer optimale betingelser for rationel

handel og rationelt indkøb, som kan bidrage til

at presse medicinpriserne endnu længere ned,”

siger administrerende direktør Flemming Sonne,

Amgros.

Systemet forventes implementeret i juni 2013 og

erstatter det utidssvarende system på de danske

sygehusapoteker. Løsningen udvikles i samarbejde

med de fem danske regioner, sygehusapotekerne

og Amgros.

pensam: lavere licensomkostninger og bedre overblik

coWI: Betror NNIt forretningskritiske it-systemer

implementeringen af de efterfølgende projekter, så

projektet bliver selvfi nansieret af de umiddelbare

besparelser på licenserne,” siger underdirektør og

chef for it-drift Jan Hagemann, PenSam.

Projektet skal nedbringe antallet af batchjob, sikre

ejerskab og forankring af batchjob i organisationen

og sikre mere gennemtænkte fremtidige

batchfl ows.

ønsker til en samarbejdspartner. Vi blev hurtigt

overbevist om, at NNIT både har viljen og de nødvendige

kompetencer og resurser til at løfte den

store opgave, det er at håndtere driften af COWIs

mest forretningskritiske applikationer,” siger CIO

Claus Hagen Nielsen, COWI.

COWI har ca. 6.000 ansatte i 26 lande og forventer

at fordoble antallet over de næste fem år.


Novo Nordisk International operations: Én global it-infrastruktur

Novo Nordisk International Operations – NNIO

– valgte i december 2011 NNIT som primær

leverandør af 24/7-drift og vedligehold af deres

globale it-infrastruktur for 38 lande og 3.400 brugere

i Latinamerika, Afrika, Indien, Mellemøsten,

Sydøstasien, Oceanien og Rusland samt support

af Novo Nordisks to datacentre i Argentina og

Indien. Servicen bliver hovedsagelig leveret fra

NNIT’s global sourcing-lokaliteter.

”Med aftalen kommer vi et skridt nærmere at

realisere vores vision om én global, standardi-

Fleksibilitet og smidigt samarbejde er nøgleord i

den agile udviklingsmetode scrum, der ligger bag

Arbejdsmarkedsstyrelsens jobportal Jobnet.dk,

som NNIT overtog vedligehold og videreudvikling

af i 2011.

”Beskæftigelsesområdet er i konstant forandring

– ligesom teknologien er det. Derfor valgte vi et

udbud, hvor forandring er i fokus. Og med NNIT’s

scrum-team får vi den fl eksibilitet, der hele tiden

giver os mulighed for at prioritere de ændringer,

der giver os størst værdi. I modsætning til den

traditionelle vandfaldsmetode, hvor kontrakten

Socialpædagogernes Landsforbund (SL) indgik

i november 2011 en aftale med NNIT om videreudvikling,

vedligehold og drift af SL’s it-systemer

de næste 4½ år.

”Vi forventer at kunne tilbyde vores 36.000

medlemmer mere digitalisering og endnu bedre

service med NNIT som samarbejdspartner,” siger

økonomichef Troels Schmitto, SL.

Aftalen er et vigtigt skridt på vejen mod NNIT’s

mål om at blive en førende leverandør af itserviceydelser

til de faglige organisationer.

seret, konsolideret og fl eksibel infrastruktur, der

giver NNIO IT optimale betingelser for at fokusere

på it-projekter, der støtter den hastigt voksende

forretning i regionerne,” siger director, Business

IT Zacharias Budak, NNIO.

Aftalen løber de næste fem år og vil være fuldt

implementeret i 2012.

arbejdsmarkedsstyrelsen: fokus på forandring giver værdi

er i fokus – så er det her indholdet, der er i

fokus,” siger chefkonsulent Bente Dalgaard,

Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Efter scrum-metoden arbejder man i såkaldte

14-dages ’sprints’. Hvert sprint resulterer i en

færdig komponent af systemet, og det giver

kunden mere fl eksibilitet og mindre risiko.

Aftalen blev indgået i juni 2011 og løber over

to år med mulighed for forlængelse.

socialpædagogernes landsforbund: mere digitalisering til medlemmer

NNIT servicerer også fagforbundet HK med

300.000 medlemmer.

Årsrapport 2011 |

17


18

dygtigE mEdarbEjdErE

formEr En STærk kulTur

Kulturen kan ikke reduceres til at være nogle

pæne ord i en brochure, udgivet af en velmenende

stabsafdeling. I den erkendelse satte

en kampagne NNIT’s virksomhedskultur på

tapetet, dels helt bogstaveligt i form af plakater

på væggene, dels ved at involvere hvert eneste

team i en diskussion af fire grundlæggende

aspekter af kulturen sat i forhold til netop deres

team. Under overskriften ’Speak Your Mind’

blev kulturen nærværende og et redskab til

udvikling.

I august fik alle ledere i NNIT en stor vægplakat

med tilhørende klistermærker. Forinden havde

lederne deltaget i workshops, hvor de på egen

krop afprøvede, hvordan de og deres team

skulle arbejde selvstændigt med fire temaer i

kulturen: ’ambitious people in winning teams’,

’advisory mindset’, ’international mindset’ og

’quality mindset’. Plakaten gav mulighed for

at styre teamets diskussion af de fire temaer,

så den mundede ud i en konkret vurdering af

teamets aktuelle status, mål for teamets udvikling

i de næste seks måneder, og en beskrivelse

af hvordan målene skulle nås.

| Årsrapport 2011

NNIT’s kultur er i evig udvikling: Alene pga. den hurtige

vækst i antallet af medarbejdere og den geografiske

ekspansion af virksomheden skal kulturen hele tiden

være relevant for flere og mere forskellige mennesker.

I 2011 var kulturen på dagsordenen i en kampagne, som

både informerede og involverede medarbejderne.

Et forlænget teammøde blev sat af til opgaven,

og foran plakaten førte lederen sit hold gennem

faserne, indtil plakatens felter var fyldt ud – og

dermed var bolden givet op for de næste seks

måneders arbejde med kulturen i teamet.

opfølgning

Medarbejdernes umiddelbare respons på

’plakatøvelsen’ har været virkelig god. Når de

seks måneder er gået, bliver medarbejderne i

en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres

holdning til kulturarbejdet og effekten af det.

Desuden rapporterer lederne om trends i vurderingen

af de fire kulturaspekter, og de kan bede

om assistance på punkter, hvor teamet har brug

for hjælp til udviklingen.

I 2012 følger endnu en bølge af kulturkampagnen,

baseret på erfaringerne fra den første

omgang. Her vil NNIT’s divisioner få mulighed

for at tilpasse arbejdet mere specifikt til deres

lokale behov.


fakta

Mange nye NNIT’ere

NNIT ansatte 427 personer i 2011 og nåede op

på 1.674 medarbejdere. 267 af de nyansatte

fi k job i Danmark, mens resten fordeler sig på

Kina, Filippinerne, Schweiz og Tjekkiet.

Igennem 2011 blev de strategiske temaer vækst,

kultur og ‘One NNIT’ (samarbejde og fælles mål)

kommunikeret til hele NNIT i tre kampagner.

I efteråret gjaldt det kulturen symboliseret ved

‘printkort-hjernen’ på den grønne baggrund.

Årsrapport 2011 |

19

”Hvert eneste team

blev involveret.”


20

Teamet Life Sciences Consulting

vurderer teamets status ved at sætte

klistermærker på plakaten.

fire temaer i speak your mind-kulturkampagnen

I 2011 blev alle NNIT’s medarbejdere bedt om

sammen med deres team at forholde sig til

fire væsentlige temaer i NNIT’s virksomhedskultur.

Sammen skulle de vurdere teamets aktuelle

status på de fire tematiserede områder,

opstille mål for de næste seks måneder og

angive konkrete veje til målene.

De fire temaer blev valgt, fordi der var behov

for at fokusere på netop disse elementer i

NNIT’s kultur for at nå målene i strategien.

Temaerne er i sagens natur brede og åbne for

fortolkning, og en del af opgaven var netop

at diskutere, hvordan temaerne ambition, god

rådgivning, internationalisering og kvalitet

skulle fortolkes i teamets daglige arbejde.

Som en uforpligtende inspiration fik teamene

disse eksempler på, hvordan temaerne kunne

forstås:

ambitious people in winning teams

Have høje ambitioner og altid udvikle

talenter og kompetencer

Supplere hinanden og bruge vores

forskellige styrker til at opnå de bedste

resultater

Blive motiveret af ønsket om at vinde

som et team

| Årsrapport 2011

advisory mindset

Hjælpe vores kunder til at realisere deres

potentiale ved at forstå deres behov og

forretning

Tage ansvar for vores kunders udfordringer,

som var de vores egne

Tænke kommercielt og reagere, når vi ser

en god forretningsmulighed

International mindset

Deltage i at opbygge en international

forretning

Se tværkulturelt samarbejde som en

mulighed for interessante projekter og

karrieremuligheder

Respektere enhver kollegas person,

kultur og professionalisme

Quality mindset

Tænke kvalitet i alt, hvad vi siger og gør,

standardisere og dele ’best practice’

Forstå kundens domæne og behov, så vi

leverer den rigtige kvalitet i en optimal

løsning

Levere løsninger i aftalt kvalitet


fakta

Tilfredse medarbejdere

NNIT WAY

MISSION

NNIT’s medarbejdere var meget tilfredse med deres

job i 2011. I årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse

blev resultatet for generel tilfredshed 4,1 på

en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, og overgik dermed

NNIT’s målsætning.

Også blandt it-professionelle uden for virksomheden

er NNIT en populær arbejdsplads. Vi modtog

4.133 opfordrede ansøgninger til 160 opslåede

stillinger i 2011 og derudover 928 uopfordrede

ansøgninger. Og i fagbladet Ingeniørens årlige

imageundersøgelse blev NNIT valgt som nummer 2

på listen over mest attraktive it-arbejdspladser for

såvel ingeniører som ingeniørstuderende.

Som en anerkendelse af medarbejdernes indsats i

2011 valgte direktion og bestyrelse at give medarbejderne

mulighed for at købe aktier i Novo Nordisk

til en fordelagtig kurs.

21

VISION

VALUES

Årsrapport 2011 |


22

fakta

Cloud til den farmaceutiske branche

I oktober 2011 introducerede NNIT cloud

computing specielt tilpasset farmaindustrien:

den såkaldte GxP Cloud.

‘GxP’ er selve definitionen på kravene i

farma-industrien – et sæt af guidelines,

der skal garantere, at produkterne er

sikre og lever op til myndighedernes

krav. For NNIT er GxP fundamentet for

vores leverance af it til kritiske processer

i farma-industrien.

GxP-begrebet står på nogle måder i modsætning

til skyens egenskaber: hurtighed,

fleksibilitet og smidighed. Derfor er det

intet under, at mange farma-virksomheder

indtil nu har afholdt sig fra at flytte deres

it-systemer til skyen. Men NNIT’s GxP

Cloud muliggør nu GxP-valideret brug af

cloud-teknologi, som lever op til industriens

krav.

| Årsrapport 2011

Jens Maagøe fra Technology Office og Lars B. Petersen

fra Marketing er med til at bringe cloud-teknologi ud

til farmaceutiske virksomheder.

fakta

Efterspurgte life sciences-services

NNIT Switzerland leverer primært konsulentydelser

og it-services til europæiske

life sciences-virksomheder på områderne

forskning og udvikling, regulatoriske

forhold, kvalitetsstyring samt salg og

marketing.


NNIT’s strategiske mål

omfatter en årlig vækst på

mindst 15-25 % i NNIT’s salg til

den internationale farma-

industri uden for Novo Nordisk.

NNIT Switzerland er godt på vej.

flere internationale

Siden NNIT etablerede kontor i Schweiz i 2003

med ambition om at sælge it-serviceydelser til

den farmaceutiske industri i Europa, har væksten

været stadigt stigende.

I de seneste år har kontoret i Zürich arbejdet

målrettet på at få foden indenfor hos en række

nøje udvalgte internationale farmaceutiske

virksomheder. Og i 2011 bar intenst salgsarbejde

i kombination med højt specialiserede services til

life sciences-industrien frugt.

mange nye kunder

Flere internationale kunder har indgået aftaler

med NNIT i 2011. Blandt dem er Novartis, som har

valgt NNIT som foretrukken leverandør af quality

management-ydelser; DAKO, der har underskrevet

en femårig aftale om ‘Quality Center as a

Service’; Grünenthal, der efter udviklingen af en

portal har valgt NNIT til også at vedligeholde og

videreudvikle løsningen i de næste tre år, samt

Merck Serono, som har købt en rapporteringsløsning

(Extended EudraVigilance Medicinal

Product Dictionary), der bliver en obligatorisk

standard i EU i juli 2012.

farma-aftalEr

Det fokuserede salgsarbejde i Europa har banet

vejen for, at NNIT følger vores kunder ud i verden,

og derfor åbnede NNIT i februar 2012 et salgskontor

i New Jersey, USA.

fremgang i schweiz

2011 bød på fremgang for NNIT Switzerland.

Antallet af medarbejdere steg fra 26 til 37, og

omsætningen steg med mere end 34 %.

De farmaceutiske kvalitetsprincipper – GxP

– udsat for skyen …

(Good Cloud Practice)

Årsrapport 2011 |

23

Federico Marostica og Glenn Jordan

(med telefonen) er nogle af de

kundeansvarlige i NNIT Switzerland.


24

For en lægmand virker det måske enkelt at

flytte ‘nogle computere’, men i praksis er det en

særdeles kompliceret opgave at flytte en kundes

it-livsnerve med minimale gener for kundens

forretning. Det har taget ugers planlægning og

koordinering, før holdet – typisk i løbet af en

weekend – har kunnet flytte en eller flere kunders

it. Og denne proces er gentaget mange gange

gennem 2011.

Projektleder Jeppe Sommerfelt har styret arbejdet:

“Vi har bearbejdet 1.174 servere i årets løb.

Nogle skulle udfases. Nogle skulle virtualiseres.

Nogle skulle flyttes fysisk til det nye datacenter.

Men hver eneste har krævet grundige overvejelser,

kontakt med kunden og nøje planlægning.

Desuden har vi flyttet 23 kunders netværk. Jeg

er meget stolt af, at vores hold er så professionelt,

at vi har løftet denne enorme opgave

med kun meget få alvorlige forstyrrelser for

kunderne.”

Til sidst flyttes centrale elementer til administration

og overvågning af netværk og servere før

de to gamle datacentre kan ryddes. I foråret 2012

er processen helt gennemført.

| Årsrapport 2011

”HVER ENESTE SERVER

HAR KRæVET GRUNDIGE

OVERVEJELSER”

dEn

flytning af sErvErE

i nnit’s historiE

Nye fordele og services

NNIT’s nye datacenter tilbyder kunderne en

exceptionelt høj driftsikkerhed. Alle systemer er

dobbelte, så fx afgørende elementer som strømforsyning

og køling ikke svigter, og datacenteret

er designet til at være i uafbrudt funktion i 50 år.

Den høje standard giver mulighed for at tilbyde

nye services, som fx NNIT’s unikke GxP Cloud,

som kombinerer cloud-teknologiens fleksibilitet

med et meget højt sikkerhedsniveau.

Også den fysiske sikkerhed er meget høj.

Biometrisk adgangskontrol, permanent vagt

og andre sikkerhedsforanstaltninger bringer

niveauet op på, hvad man kender fra Danmarks

Nationalbank.


NNIT’s nye datacenter

er bygget op efter de

strengeste krav.

NNIt’s nye topmoderne datacenter stod

klar i december 2010, hvor bygningen

og den tekniske infrastruktur var på plads.

Det næste skridt var at flytte alle kunders

servere, netværk, it-systemer og data til de

nye faciliteter. en opgave, som et stort hold

NNIt’ere har løftet i 2011 med stor succes.

Årsrapport 2011 |

25


26

økonomiskE

rEsultatEr i 2011

NNIT’s omsætning vokser med 8,5 %, mens resultat af primær drift

falder med 6,4 %. Reguleret for et ekstraordinært medarbejder-

aktieprogram er resultatet af primær drift i 2011 på linje med 2010.

Årets resultat i 2011 blev 134 mio. kr., hvilket er

22 mio. kr. lavere end resultatet for 2010, svarende

til et fald på 14,3 %. Faldet i resultatet skyldes

primært øgede omkostninger til et medarbejderaktieprogram,

omkostninger til flytning af datacenter

samt kursregulering på det underliggende

aktiv i aktieprogrammet for ledende medarbejdere.

På trods af medarbejderaktieprogrammet

levede resultatet op til forventningerne og må

betragtes som tilfredsstillende.

langsigtede finansielle mål

Som en integreret del af strategiarbejdet i NNIT

opereres der med fire langsigtede finansielle

nøgletal. De finansielle nøgletal betragtes som

værende et mål for værdiskabelse i virksomheden

og fungerer som en rettesnor for de finansielle

resultater. De fire nøgletal samt målene herfor er

vist i nedenstående skema.

Målene sætter kursen for NNIT’s finansielle

udvikling med udgangspunkt i de nuværende

forretningsmæssige vilkår. Samlet og hver for

sig anses disse fire finansielle mål for at være

NØGlETAl

| Årsrapport 2011

konkurrencedygtige i forhold til de resultater,

der generelt opnås i it-branchen.

Nettoomsætningen steg med 8,5 % sammenlignet

med 4,2 % i 2010. Den stærke stigning i

omsætningen skal ses i forhold til en anslået

markedsvækst på 2,1 %*. Det langsigtede mål

på ≥ 5 % afspejler forventningen om at vokse

hurtigere end markedet ved fortsat at kunne tiltrække

nye kunder samt fastholde og udbygge den

eksisterende forretning hos nuværende kunder.

Overskudsgraden for 2011 faldt til 10,8 % fra

12,6 % i 2010, primært pga. omkostninger til et

medarbejderaktieprogram, omkostninger til

flytning af datacenter samt den øgede priskonkurrence

på det danske marked for it-tjenesteydelser.

Det langsigtede mål for overskudsgraden

er ≥ 10 %, hvilket placerer NNIT blandt de mest

profitable virksomheder i branchen.

* ) Kilde: Denmark IT Services 2010 Market Size and

Vendor Shares, and 2011–2015 Forecast, s. 65, IDC, 2011

2011

5-årigt

gennemsnit Mål

Vækst i nettoomsætningen 8,5 % 12,2 % ≥ 5 %

Overskudsgrad 10,8 % 11,8 % ≥ 10 %

Forrentning af investeret kapital (ROIC) 46,3 % 79,0 % ≥ 50 %

Cash to earnings 16,1 % 74,8 % ≥ 90 %


Forrentning af investeret kapital er 46,3 %,

hvilket er et fald på cirka 45 % i forhold til 2010.

Dette fald var forventet som følge af store

investeringer i 2010 og 2011. Reguleret for det

ekstraordinære medarbejderaktieprogram for

ledende medarbejdere og kursregulering af det

underliggende aktiv i aktieprogrammet er forrentning

af investeret kapital 50,7 %.

Cash to earnings for 2011 er 16,1 %, hvilket er under

det langsigtede mål og resultaterne fra tidligere

år. Årsagen til den lave ratio er primært betydelige

infrastruktur investeringer i nyt datacenter og nyt

hovedkvarter samt en negativ udvikling i driftskapitalen,

som påvirker de frie realiserede pengestrømme

negativt. Det langsigtede mål for cash

to earnings på ≥ 90 % viser, at NNIT fortsat har en

ambition om at omsætte resultatet til likviditet.

Investeringerne foretaget i 2010 og 2011 bidrager

til at gøre NNIT mere konkurrencedygtig i årene

fremover.

omsætningsudviklingen

I 2011 oplevede NNIT et år med en solid omsætningsudvikling

set i forhold til branchen, med en

omsætning på 1.795 mio. kr. eller en vækst på

8,5 % i forhold til 2010. I forhold til 2010 er det

kunder uden for Novo Nordisk-koncernen, der

driver væksten i omsætning, mens salget til

Novo Nordisk-koncernen har været stabilt.

omkostningsudviklingen

Produktionsomkostningerne er vokset med

134 mio. kr. eller 10,5 % i forhold til 2010. Dette

skyldes primært, at det gennemsnitlige antal

fuldtidsmedarbejdere i NNIT i 2011 er vokset med

7,3 %. NNIT fortsætter med at fokusere på øget

brug af offshore-leverancer, og ved årets udgang

var der 1.674 medarbejdere i NNIT, heraf 379

medarbejdere i de udenlandske enheder i Kina,

Filippinerne, Schweiz og Tjekkiet.

Produktionsomkostninger i NNIT består primært af

personalerelaterede omkostninger, hardware- og

softwareomkostninger, omkostninger til linjeog

netværksforbindelser samt omkostninger til

eksterne konsulenter og underleverandører.

NNIT anvender underleverandører inden for

pc-klargøring og -opsætning samt i forbindelse

Omsætningsfordeling

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %

28 %

72 %

2007

36 %

64 %

2008

Novo Nordisk-koncern

37 %

63 %

2009

Uden for Novo Nordisk-koncern

35 %

65 %

2010

med serviceaftaler, som ikke udgør NNIT’s

kernekompetencer. NNIT anvender også

offshore-underleverandører i forbindelse med

delleverancer i større projekter, udviklingsaftaler

og udviklingsarbejder, hvor der er økonomiske

fordele ved at få opgaven udført med mindre

løntunge resurser.

Salgs- og distributionsomkostningerne er i 2011

vokset med 10 mio. kr. eller 11,1 % i forhold til

2010. Dette skyldes en stigning inden for salgog

marketingsaktiviteter i Danmark samt øget

salgsfokus i Schweiz og Kina med henblik på at

øge det fremtidige salg uden for Danmark.

Administrationsomkostningerne er i 2011 steget

med 10 mio. kr. eller 13,6 % i forhold til 2010.

Stigningen skyldes primært øgede omkostninger

til interne projekter, der er rettet mod fremtidig

vækst, administrativ support til salgsaktiviteter

samt udvidelse af administrative funktioner uden

for Danmark bl.a. i forbindelse med oprettelse af

legale enheder i Schweiz, USA og Tyskland.

finansielle poster og skat

NNIT havde i 2011 finansielle indtægter på 2 mio. kr.,

hvilket er 2 mio. kr. lavere end 2010. Dette skyldes

primært, at indestående i 2011 gennemsnitligt har

været omkring 60 mio. kr. lavere i forhold til 2010,

samt at indlånsrenten er faldet. De finansielle omkostninger

beløb sig til 15 mio. kr. i 2011, hvilket er

en stigning på 8 mio. kr. i forhold til 2010, primært

som følge af en kursregulering

Årsrapport 2011 |

39 %

61 %

2011

27


28

af det underliggende aktiv i aktieprogrammet for

ledende medarbejdere.

NNIT har i 2011 indregnet en omkostning til skat

på 47 mio. kr., hvilket er på samme niveau som i

2010. Den effektive skattesats for 2011 er 26,0 %,

hvilket er en stigning på 2,8 procentpoint i forhold

til 2010. Stigningen i den effektive skatteprocent

skyldes primært reguleringer fra tidligere år.

Investeringer og frie pengestrømme

Nettoinvesteringen i materielle og immaterielle

anlægsaktiver i 2011 udgjorde henholdsvis 98 mio.

kr. og 12 mio. kr. mod 185 mio. kr. og 32 mio. kr. i

2010. Investeringerne i materielle anlægsaktiver

er primært knyttet til servere og systemer til

vores nye datacenter og investeringer relateret

til et nyt dansk hovedkvarter, mens investeringen

i immaterielle anlægsaktiver vedrører investering

i nyt ERP-system samt udvikling af et supportog

kundeservicesystem.

Skyldige personaleomkostninger er steget med

14 mio. kr. i forhold til 2010 som følge af en

stigning i antallet af medarbejdere samt kursregulering

af det underliggende aktiv i aktieprogrammet

til ledende medarbejdere.

Leverandørgæld udgør 108 mio. kr., hvilket er en

stigning på omkring 42 mio. kr. i forhold til 2010.

Denne stigning skyldes primært udestående fakturaer

i forbindelse med hardware-investeringer samt

investeringer til vores nye danske hovedkvarter.

NNIT realiserede frie pengestrømme i 2011 på

22 mio. kr. mod 43 mio. kr. i 2010. Faldet i frie

pengestrømme skyldes primært et lavere resultat

og ændringen i driftskapital, som er drevet af en

ændring i faktureringsmetode til Novo Nordisk,

der nu er bagudrettet. Denne ændring bevirker,

at NNIT nu modtager betalinger en måned senere.

Denne ændring modsvares delvist af lavere

investeringer i 2011.

egenkapital

Egenkapitalen var 617 mio. kr. ved udgangen af

2011, hvilket er en stigning på 39 mio. kr. i forhold

til 2010, svarende til 6,8 %. Egenkapitalen udgør

56,9 % af de samlede aktiver, hvilket er et mindre

fald i forhold til 2010.

| Årsrapport 2011

udbytteudlodning

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i marts

2012 foreslå, at der udbetales 68 mio. kr. i

udbytte for 2011, svarende til en udbytteandel

på 50 % af årets resultat for koncernen. På

generalforsamlingen i marts 2011 blev det vedtaget,

at udbetale 79 mio. kr. i udbytte for 2010,

svarende til en udbytteandel på 50 %.

risikofaktorer

Markedsrisici: Den markedsmæssige udvikling

inden for it-baserede forretningsløsninger anses

som den væsentligste risiko for NNIT – specielt

udviklingen på det danske it-servicemarked.

Udviklingen på det danske it-servicemarked

har været moderat 2,1 % i 2011, hvilket også er

forventningen til 2012. Sammenholdes dette

med udviklingen i nettoprisindekset, er forventningerne

til 2012 et nogenlunde ens udbud af

it-projekter sammenlignet med 2011, dog med

en eskalerende priskonkurrence drevet af øget

brug af global sourcing i leverancen. Yderligere

forventes en fortsat konsolidering af it-leverandører.

Konsolideringen resulterer i en yderligere

intensivering i kampen om markedsandele,

specielt inden for applikationsstyring/udvikling

og drift af it-infrastruktur.

Finansielle risici: NNIT indgår i Novo Nordiskkoncernens

styring af finansielle risici, herunder

koncernens cash pool-ordning.

NNIT er primært eksponeret for renterisici i

forbindelse med overskydende likviditet og

rentebærende forpligtelser.

Overskydende likviditet anbringes i Novo Nordiskkoncernens

cash pool-ordning og rentetilskrives i

henhold til udviklingen i CIBOR-renten.

NNIT’s valutarisici følger primært udviklingen

i DKK (EUR) i forhold til valutaerne i de lande,

hvor NNIT har sine aktiviteter. Det vil sige

schweizerfranc, kinesiske yuan og filippinske

peso. NNIT’s salg i disse lande er for nuværende

ikke stort nok til at balancere disse risici, og

NNIT’s resultat har været påvirket negativt heraf

i 2011, primært pga. ugunstig udvikling i DKK i

forhold til schweizerfrancen (CHF). I 2011 var

7 % af omsætningen i fremmed valuta mod


4 % i 2010, og 11 % af omkostningerne blev

betalt i fremmed valuta mod 10 % i 2010. Ved

udgangen af 2011 vil en stigning på 10 %/(fald) i

alle andre valutaer versus DKK og EUR medføre

et (stigning)/fald i resultatet af den primære

drift på 6 mio. kr.

Herudover er NNIT eksponeret for en kursrisiko

på Novo Nordisks B-aktie listet på Nasdaq OMX

Copenhagen A/S i forbindelse med aktieordningen

til ledende medarbejdere. Ved udgangen

af 2011 vil en stigning /(fald) på 10 % i Novo

Nordisks B-aktie medføre en stigning/(fald) i

personaleforpligtelser på 1,4 mio. kr.

NNIT’s kreditrisiko på tilgodehavender er

begrænset. NNIT gennemgår systematisk

forfaldne tilgodehavender og hensætter ud

fra en systematisk metode samt en individuel

vurdering.

Endvidere foretager NNIT løbende aktiv opfølgning

på forfaldne tilgodehavender for at

tilsikre betaling. Hensættelser til tab på dubiøse

tilgodehavender udgør ved årets udgang

1 mio. kr. mod 2 mio. kr. i 2010. Som følge af

forventningen om en fortsat høj vækst på kunder

uden for Novo Nordisk-koncernen kombineret

med den nuværende økonomiske situation

forventes kreditrisikoen at være stigende.

forbehold og udsagn om fremtiden

Udsagn om 2012 og følgende år, der er indeholdt

i denne ledelsesberetning, afspejler ledelsens

forventninger til visse fremtidige begivenheder

og økonomiske resultater.

Udsagn om fremtiden er nødvendigvis forbundet

med usikkerhed, og de realiserede resultater vil

derfor kunne afvige fra de anførte forventninger.

Endvidere er visse forventninger baseret på

formodninger om fremtidige begivenheder, som

kan vise sig at være ukorrekte.

anden beretning

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige

oplysninger til bedømmelse af selskabets finansielle

stilling, årets resultat og pengestrømme

samt den økonomiske udvikling fremgår af årsrapporten

for 2011.

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde

hændelser, som vurderes at

have væsentlig indflydelse på bedømmelsen

af årsrapporten.

samfundsansvar

De samlede oplysninger om samfundsansvar,

herunder corporate social responsibility (CSR)

og miljøforhold, er at finde i regnskabet for

moderselskabet, Novo Nordisk A/S.

Oplysninger om ikke-finansielle nøgletal beskrives

på s. 76-83 i årsrapporten.

Ændret regnskabspraksis i moderselskabet

Det er besluttet at benytte sig af Erhvervs-og

selskabsstyrelsens bek. Nr. 319 af 12. april 2011

med mulighed for at ændre moderselskabets

regnskabsaflæggelse fra IFRS til ÅRL. Dette har

hovedsageligt resulteret i reducerede noteoplysninger.

Årsregnskabet er fortsat aflagt efter

samme praksis som koncernregnskabet, bortset

fra nedenstående tilføjelser.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

omfatter indskudt kapital i datterselskab i Kina

på Filippinerne, i Schweiz, Tyskland og USA.

Kapitalandelene opgøres til kostpris eller lavere

genindvindingsværdi. Desuden er goodwill

flyttet fra posten ”immaterielle anlægsaktiver”

til ”kapitalandele i tilknyttede virksomheder”,

hvorfor sammenligningstallene og noterne er

ændret for disse poster.

finansielle anlægsaktiver

Der er implementeret en ny note kaldet ”finansielle

anlægsaktiver”, hvor depositum og

kapitalandele præsenteres samlet.

pengestrømsopgørelse

Der udarbejdes ikke en separat pengestrømsopgørelse

for moderselskabet. Der henvises til

pengestrømsopgørelsen for koncernen på s. 40.

Årsrapport 2011 |

29


30

finansiEllE nøglEtal

FINANSIEllE HOVED- OG NØGlETAl 2007-2011

Dkk ‘000 2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsætning 1.795.133 1.653.770 1.586.615 1.395.893 1.164.982

Resultat af primær drift (EBIT) 194.392 207.683 197.149 153.521 144.146

Resultat af finansielle poster (13.088) (3.839) 4.852 19.746 15.205

Årets nettoresultat 134.104 156.453 151.022 133.219 116.549

Egenkapital 617.060 577.648 501.004 418.616 359.571

Frie pengestrømme 21.548 42.960 226.853 134.537 92.673

Samlede aktiver 1.084.591 991.277 806.614 663.763 575.013

Investeringer i materielle anlægsaktiver 97.861 185.432 42.188 51.684 70.162

Udbytte foreslået til udlodning 68.000 79.000 76.000 67.000 60.000

| Årsrapport 2011

langsigtede

finansielle

mål i %

Overskudsgrad 10,8 % 12,6 % 12,4 % 11,0 % 12,4 % ≥ 10 %

Bruttomargin 21,3 % 22,7 % 22,4 % 21,0 % 22,0 %

Afkastningsgrad 27,0 % 39,8 % 47,9 % 39,5 % 43,7 %

Egenkapitalens forrentning 22,4 % 29,0 % 32,8 % 34,2 % 33,2 %

Soliditetsgrad 56,9 % 58,3 % 62,1 % 63,1 % 62,5 %

Forrentning af investeret kapital (ROIC) 46,3 % 90,9 % 104,4 % 75,9 % 77,6 % ≥ 50 %

Cash to earnings 16,1 % 27,5 % 150,2 % 101,0 % 79,5 % ≥ 90 %

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning.


I takt med NNIT’s globalisering bliver nye

samarbejdsformer almindelige. Her er det

Jan Weber i videokonference med Pen

Sordan Saulo på skærmen.

31


32

lEdElsEspÅtEgning

Bestyrelsen og direktionen har i dag godkendt

årsrapporten for 2011 for NNIT A/S.

Koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet,

NNIT A/S, udarbejdes efter henholdsvis

de internationale regnskabsstandarder (IFRS),

som er godkendt af EU, og årsregnskabsloven.

Endvidere er koncernregnskabet afl agt i overensstemmelse

med de yderligere danske oplysningskrav

til regnskabsafl æggelse for store virksomheder

(regnskabsklasse C). Ledelsesberetningen

udarbejdes ligeledes efter danske oplysningskrav

for store virksomheder.

Koncernregnskabet og årsregnskabet giver

efter vores opfattelse et retvisende billede af

koncernens og selskabets aktiver, passiver og

fi nansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af

Direktion:

Bestyrelse:

jesper brandgaard

formand

| Årsrapport 2011

carsten krogsgaard

thomsen, næstformand

per valstorp

Søborg, 12. marts 2012

per kogut

cEo

resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter

og koncernens pengestrømme for regnskabsåret

2011. Endvidere indeholder ledelsesberetningen

efter vores opfattelse en retvisende redegørelse

for udviklingen i koncernens og selskabets

aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat

og koncernens og selskabets fi nansielle stilling

samt en beskrivelse af de væsentligste risici og

usikkerhedsfaktorer.

Den supplerende beretning på side 76-83 er

efter vores opfattelse udarbejdet efter den

beskrevne anvendte regnskabspraksis for de

ikke-fi nansielle nøgletal.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

godkendelse.

alex steninge

jacobsen

kenny smidt

lars fruergaard

jørgensen

rené stockner


dirEktion og bEstyrElsE

Per Kogut, CEO

Carsten Krogsgaard Thomsen, næstformand

Lars Fruergaard Jørgensen

Kenny Smidt

Jesper Brandgaard, formand

Alex Steninge Jacobsen

Per Valstorp

René Stockner

Årsrapport 2011 |

33


34

dEn uafhængigE

rEvisors ErklæringEr

påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

til kapitalejerne i NNIt a/s

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet

for NNIT A/S for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2011, side 36-74, der

omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse,

balance, egenka-pitalopgørelse og

noter, inklusiv anvendt regnskabspraksis, for

såvel koncern som for moderselskabet samt

pengestrømsopgørelse for koncernen.

Koncernregnskabet udarbejdes efter International

Financial Reporting Standards som

godkendt af EU og yderligere oplysningskrav

i årsregnskabsloven. Årsregnskabet for moderselskabet

aflægges efter årsregnskabsloven.

ledelsens ansvar for koncernregnskabet

og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et

koncernregnskab og et årsregnskab, der giver

et retvisende billede i overensstemmelse med

ovenfor nævnte lovgivning og regnskabsstandarder.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den

interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig

for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab

uden væsentlig fejlinformation, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om

koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag

af vores revision. Vi har udført revisionen i

overensstemmelse med internationale standarder

om revision og yderligere krav ifølge dansk

revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder

etiske krav samt planlægger og udfører revisionen

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om

koncernregnskabet og årsregnskabet er uden

væsentlig fejlinformation.

| Årsrapport 2011

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger

for at opnå revisionsbevis for

beløb og oplysninger i koncernregnskabet og

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger

afhænger af revisors vurdering, herunder

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation

i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved

risikovurderingen overvejer revisor intern

kontrol, der er relevant for virksomhedens

udarbejdelse af et koncernregnskab og et

årsregnskab, der giver et retvisende billede.

Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger,

der er passende efter omstændighederne,

men ikke at udtrykke en konklusion

om effektiviteten af virksomhedens interne

kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering

af, om ledelsens valg af regnskabspraksis

er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige

skøn er rimelige, samt en vurdering

af den samlede præsentation af koncernregnskabet

og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag

for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet

giver et retvisende billede af koncernens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december

2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter

og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar

– 31. december 2011 i overensstemmelse med

International Financial Reporting Standards som

godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i

årsregnskabsloven.


Det er endvidere vores opfattelse, at årsregnskabet

for moderselskabet giver et retvisende

billede af moderselskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt

af resultatet af moderselskabets aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i

overensstemmelse med årsregnskabsloven.

udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst

ledelsesberetningen, side 4-30. Vi har

ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til

den udførte revision af koncernregnskabet og

årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores

opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen

er i overensstemmelse med koncernregnskabet

og årsregnskabet.

Søborg, den 12. marts 2012

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lars Baungaard

Statsautoriseret revisor

Rasmus Friis Jørgensen

Statsautoriseret revisor

Årsrapport 2011 |

35


36

REGNSKAB – KONCERN

9

| Årsrapport 2011

Omsætningsvækst

i procent

1.674

Ansatte ultimo

1.795

Omsætning i mio. kr.

194

Resultat af primær

drift i mio. kr.


EsultatopgørElsE og

totalindkomstopgørElsE

kONCErN

Dkk ‘000 Note 2011 2010

rESulTATOpGØrElSE

Nettoomsætning 1 1.795.133 1.653.770

Produktionsomkostninger 2, 3, 9 1.412.094 1.277.944

Bruttoresultat 383.039 375.826

Salgs- og distributionsomkostninger 2, 3 103.049 92.769

Administrationsomkostninger 2, 3, 4, 9 85.598 75.374

resultat af primær drift 194.392 207.683

Finansielle indtægter 5 1.637 3.232

Finansielle omkostninger 6 14.725 7.071

Årets resultat før skat 181.304 203.844

Selskabsskat 7 47.200 47.391

Årets resultat 134.104 156.453

TOTAlINDkOMSTOpGØrElSE

Årets resultat 134.104 156.453

Anden totalindkomst

Valutakursregulering af investering i datterselskaber (netto) 732 419

Skat af anden totalindkomst 0 0

Anden totalindkomst efter skat 732 419

Totalindkomst i alt 134.836 156.872

Årsrapport 2011 |

37


38

REGNSKAB – KONCERN

balancE pr. 31. december

kONCErN Aktiver

Dkk ‘000 Note 2011 2010

It-udviklingsprojekter 41.243 0

It-udviklingsprojekter under udførelse 5.834 40.014

Goodwill 4.043 3.510

Immaterielle aktiver 10 51.120 43.524

Grunde og bygninger 131.205 2.500

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 111.640 80.208

Indretning af lejede lokaler 4.183 5.575

Forudbetalinger og anlæg under opførelse 28.863 147.772

Materielle aktiver 11 275.891 236.055

Udskudt skat 7 3.978 0

Depositum 12 23.912 22.434

langfristede tilgodehavender 27.890 22.434

langfristede aktiver i alt 354.901 302.013

Handelsvarelager 3.462 1.777

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13 115.832 93.406

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 13, 24 180.523 155.950

Igangværende serviceleverancer – tilknyttede virksomheder 14 40.277 7.243

Igangværende serviceleverancer 14 41.874 5.600

Andre tilgodehavender 21.875 7.190

Tilgodehavende selskabsskat 7 28 4.875

Periodeafgrænsningsposter 15 45.575 56.014

kortfristede tilgodehavender 449.446 332.055

Kortfristet pengeanbringelse i tilknyttede virksomheder 20, 24 259.318 350.542

Bankindeståender 20 20.925 6.667

likvide beholdninger 280.243 357.209

kortfristede aktiver i alt 729.690 689.264

Aktiver i alt 1.084.590 991.277

| Årsrapport 2011


kONCErN Passiver

Dkk ‘000 Note 2011 2010

Aktiekapital 16 1.000 1.000

Andre reserver (15.248) 444

Overført resultat 563.308 497.204

Foreslået udbytte for regnskabsåret 8 68.000 79.000

Egenkapital i alt 617.060 577.648

Leasingforpligtelser – langfristede 17, 20 341 418

Udskudt skat 7 0 9.656

Personaleydelser 18 5.705 5.484

langfristede forpligtelser i alt 6.046 15.558

Leasingforpligtelser – kortfristede 17, 20 1.911 2.004

Hensatte kortfristede forpligtelser 19 1.283 868

Gæld til leverandører 108.445 66.610

Gæld til tilknyttede virksomheder 24 46.404 32.304

Skyldige personaleomkostninger 203.167 188.943

Modtagne forudbetalinger fra kunder 14 12.995 10.789

Modtagne forudbetalinger fra tilknyttede virksomheder 14, 24 3.245 3.207

Skyldig selskabsskat 7 5.920 0

Andre kortfristede forpligtelser 78.114 93.346

kortfristede forpligtelser i alt 461.485 398.071

passiver i alt 1.084.590 991.277

Eventualforpligtelser, andre kontraktlige forpligtelser og verserende retssager 23

Nærtstående parter og ejerforhold 24

Årsrapport 2011 |

39


40

REGNSKAB – KONCERN

pEngEstrømsopgørElsE

kONCErN

Dkk ‘000 Note 2011 2010

Årets resultat 134.104 156.453

Poster uden likviditetseffekt 21 112.740 96.754

Modtagne renteindtægter 1.637 3.232

Betalte renteudgifter (438) (88)

Betalt selskabsskat mv. 7 (50.067) (44.851)

pengestrømme før ændring i driftskapital 197.976 211.500

ændring i driftskapital 22 (65.067) 61.850

pengestrømme fra driftsaktivitet 132.909 273.350

Køb af immaterielle aktiver 10 (12.097) (32.340)

Køb af materielle aktiver 11 (97.871) (185.432)

Tilgang af depositum 12 (1.391) (12.618)

pengestrømme fra investeringsaktivitet (111.359) (230.390)

Betalt udbytte 8 (79.000) (76.000)

Afregnet aktieoptionsudnyttelse (16.361) (5.395)

Afdrag på finansielle forpligtelser 17 (3.155) (1.586)

pengestrømme fra finansieringsaktivitet (98.516) (82.981)

Nettopengestrømme (76.966) (40.021)

Likvide reserver ved årets begyndelse 357.209 397.230

likvide reserver ved årets slutning 280.243 357.209

Supplerende information:

Likvide reserver ved periodens slutning 280.243 357.209

Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter 25.000 25.000

Finansielle reserver ved årets slutning 305.243 382.209

Pengestrømme fra driftsaktivitet 132.909 273.350

+ Pengestrømme fra investeringsaktivitet (111.359) (230.390)

Frie pengestrømme 21.550 42.960

Ved årets udgang havde koncernen en uudnyttet garanteret kreditfacilitet på TDKK 25.000 (2010: TDKK 25.000).

Den uudnyttede garanterede kreditfacilitet er garanteret af Novo Nordisk A/S.

Kreditfaciliteten er ikke tidsbegrænset.

| Årsrapport 2011


EgEnkapitalopgørElsE pr. 31. december

kONCErN

Dkk ‘000

2011 Note

Aktiekapital

Aktieaflønning

Valutakurs-

reguleringer

Indgår i overført

resultat i balancen

Overkurs

ved

emission

Overført

resultat

Foreslået

udbytte for

regnskabsåret

I alt

Ved årets begyndelse 1.000 (101) 545 90.854 406.350 79.000 577.648

Årets totalindkomst 732 134.104 134.836

Aktieaflønning med

egenkapitalinstrumenter 2 (63) (63)

Udnyttede optioner (16.361) (16.361)

Betalt udbytte 8 (79.000) (79.000)

Foreslået udbytte for 2011 8 (68.000) 68.000 0

Ved årets slutning 1.000 (16.525) 1.277 90.854 472.454 68.000 617.060

2010

Ved årets begyndelse 1.000 4.127 126 90.854 328.897 76.000 501.004

Årets totalindkomst 419 156.453 156.872

Aktieaflønning med

egenkapitalinstrumenter 2 1.167 1.167

Udnyttede optioner (5.395) (5.395)

Betalt udbytte 8 (76.000) (76.000)

Foreslået udbytte for 2010 8 (79.000) 79.000 0

Ved årets slutning 1.000 (101) 545 90.854 406.350 79.000 577.648

Egenkapitalens poster og bindinger

Aktieaflønning er egenkapitalposteringer i forbindelse med IFRS 2-aktieaflønning. ’Overført resultat’ er akkumulerede overskud.

’Foreslået udbytte for regnskabsåret’ er de af ledelsen foreslåede udbytter for regnskabsåret samt betalinger af udbytter

fra foregående regnskabsår.

’Valutakursreguleringer’ er forskel mellem gennemsnitskurser og ultimokurser ved konsolidering af datterselskaber.

Ingen reserver i egenkapitalen bortset fra aktiekapitalen er underlagt bindinger eller restriktioner.

Årsrapport 2011 |

41


42

REGNSKAB – KONCERN

kONCErN Dkk ‘000

1) Nettoomsætning 2011 2010

Salg af varer og tjenesteydelser 1.213.683 1.037.698

Salgsværdi af årets produktion på igangværende serviceleverancer 581.450 616.072

Heraf serviceaftaler 339.555 345.288

Nettoomsætning i alt 1.795.133 1.653.770

Fordelt på brancher:

Farmaceutiske virksomheder 1.320.775 1.252.192

Den offentlige sektor 215.803 176.270

Den finansielle sektor 157.476 139.166

Større private virksomheder 101.079 86.142

Nettoomsætning i alt 1.795.133 1.653.770

2) Medarbejderforhold 2011 2010

Personaleomkostninger udgør følgende beløb:

Lønninger og gager 855.109 784.184

Pensioner 76.831 74.653

Øvrige personaleomkostninger 60.749 47.244

personaleomkostninger i alt 992.689 906.081

Indeholdt i resultatopgørelsen i følgende funktioner:

Produktionsomkostninger 859.425 784.715

Salgs- og distributionsomkostninger 77.798 68.619

Administrationsomkostninger 55.466 52.747

personaleomkostninger i alt 992.689 906.081

Gennemsnitligt antal medarbejdere i NNIT 1.534 1.430

ledelsens aflønning og aktieaflønning

Vederlag til bestyrelse 625 500

Løn, bonus mv. til ledelsen 12.173 14.889

Pensionsbidrag til ledelsen 1.621 1.880

Aktieaflønning til ledelsen 4.605 3.198

ledelsens aflønning og aktieaflønning i alt 19.024 20.467

Vederlag til bestyrelsen udgøres af et fast beløb pr. medlem.

Vederlag til ledelsen udgøres af fast løn og pensionsbidrag samt mulighed for kontant bonus og aktiebonusordning.

Direktionen og bestyrelsens øvrige poster

Selskabets direktør Per Kogut er bestyrelsesformand i

Billetkontoret A/S og medlem af IT-Branchens hovedbestyrelse.

Bestyrelsesformand Jesper Brandgaard er medlem af

direktionen i Novo Nordisk A/S og er formand i bestyrelsen

hos Simcorp A/S og NNE Pharmaplan A/S.

Næstformand i bestyrelsen Carsten Krogsgaard Thomsen

er medlem af direktionen i DONG Energy A/S og medlem

af bestyrelsen i GN Store Nord A/S, GN ReSound og GN

Netcom. Desuden er Carsten Krogsgaard Thomsen formand

for revisionskomitéen i GN Store Nord A/S.

| Årsrapport 2011

Bestyrelsesmedlem Per Valstorp er medlem af bestyrelsen

i NNE Pharmaplan A/S, DBI Plastics A/S, Zymenex A/S,

Mejerigaarden A/S, EUDP (Energiteknologisk Udviklings-

og demostrationsprogram) samt Hurup Møbelfabrik A/S.

Bestyrelsesmedlem Lars Fruergaard Jørgensen er bestyrelsesformand

for Harno Invest A/S og medlem af bestyrelsen

i Innate Pharma S.A. og NNE Pharmaplan A/S.

René Stockner, Alex Steninge Jacobsen og Kenny Smidt er

ikke medlem af øvrige bestyrelser.


kONCErN

Aktiebaseret aflønning

NNIT’s direktør og ledende medarbejdere er omfattet af en

langsigtet aktiebaseret incitamentsordning. Den aktiebaserede

incitamentsordning er baseret på det driftsmæssige

overskud i NNIT samt omsætningsvækst uden for Novo

Nordisk-koncernen. Den aktiebaserede incitamentsordning

kan maksimalt udgøre et beløb pr. år svarende til otte måneders

løn for direktøren og fire måneders løn for de ledende

medarbejdere.

Aktierne til de ledende medarbejdere er bundet i 3 år i en

pulje. Hvis resultaterne ikke indfries, er der indbygget en

’clawback’-klausul, således at aktier i den samlede pulje kan

fjernes igen. Der kan maksimalt fjernes aktier svarende til 4

måneders løn pr. år.

Aktiebaseret aflønning udgør følgende beløb på tildelingstidspunktet

NNIT’s bestyrelse godkender en gang om året de finansielle

mål for det kommende år, således at der er overensstemmelse

mellem de kortfristede mål og NNIT’s langfristede

finansielle mål og strategi.

I 2011 har resultatet medført en tildeling på 4 måneders løn

for ledende medarbejdere og 8 måneders løn for direktøren,

svarende til TDKK 6.907.

Årsrapport 2011 |

Dkk ‘000

2011 2010

Aktiebonusordning indregnet som forpligtelse, jf. IFRS 2-kontantmetode 6.970 5.823

Aktieoptioner (63) 1.167

Regulering af forpligtelser, jf. IFRS 2-kontantmetode 10.506 5.231

Årets samlede omkostning til aktiebaseret aflønning 17.413 12.221

Indeholdt i resultatopgørelsen i følgende funktioner:

Produktionsomkostninger 3.672 4.191

Salgs- og distributionsomkostninger 885 1.157

Administrationsomkostninger 2.350 1.642

Finansielle poster 10.506 5.231

Årets samlede omkostning til aktiebaseret aflønning 17.413 12.221

Aktieoptionerne og aktiebonus til ledende medarbejdere indregnes over den 4-årige optjeningsperiode med markedsværdien

på tildelingstidspunktet. Værdireguleringer indregnes under finansielle poster. Optionerne kan kun afregnes i aktier.

Forudsætninger

Aktieoptionernes beregnede markedsværdi er baseret på Black-Scholes-modellen for

værdiansættelse af optioner. Aktieoptionerne blev tildelt i perioden 1998-2006.

Forudsætninger fremgår af tabellen nedenfor.

Novo Nordisk A/S* 2011 2010

Beregning af markedsværdien af optionsbeholdningen ved periodens slutning

Optionens forventede løbetid i år (gennemsnit) 1 2

Forventet volatilitet 23,0 % 21,0 %

Forventet udbytte pr. aktie (i DKK) 14,0 10,0

Risikofri rente (baseret på danske statsobligationer) 0,0 % 2,0 %

Kursværdi af Novo Nordisks B-aktier ved periodens slutning (i DKK) 660 629

Ved beregningen er der indbygget en forventet stigning i udbytte pr. aktie på 10 % pr. år.

* Der udstedes ikke længere optioner. Medarbejderne deltager i stedet i NNIT’s aktiebonusprogram.

NOTER

43


44

REGNSKAB – KONCERN

kONCErN Dkk ‘000

2) Medarbejderforhold (fortsat)

udestående aktieoptioner i Novo Nordisk A/S

2011

Aktieoptioner, der kan udnyttes, og udestående aktieoptioner i Novo Nordisk A/S

| Årsrapport 2011

Udstedte

aktieoptioner

Antal

Udnyttede/

tilbageførte

aktieoptioner

Antal

Nøgle-

medarbejdere

Udestående/

ikke-udnyttede

aktieoptioner

Antal

Udnyttelses-

kurs

DKK

Udnyttelses-

periode

Aktieoptionsordning for 2004 56.000 (44.000) 12.000 134 31.1 2008 – 30.1 2013

Aktieoptionsordning for 2005 60.000 (47.050) 12.950 153 11.4 2009 – 10.4 2014

Aktieoptionsordning for 2006 78.000 (52.000) 26.000 175 27.3 2010 – 26.3 2015

Aktieoptionsordning

ved årets slutning,

der kan udnyttes 458.560 (407.610) 50.950

Antal

Gennemsnitlig

udnyttelseskurs

DKK

Dagsværdi

DKK ‘000

udestående ved årets begyndelse 63.825 163 28.046

Udnyttet i året (12.875) 174 (5.884)

Værdireguleringer 2.047

udestående ved årets slutning 50.950 160 24.209

2010

udestående ved årets begyndelse 137.125 159 22.539

Udnyttet i året (73.300) 155 (33.183)

Værdireguleringer 38.690

udestående ved årets slutning 63.825 163 28.046


NOTER

kONCErN Dkk ‘000

3) Af- og nedskrivninger 2011 2010

Af- og nedskrivninger fra anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen således:

Produktionsomkostninger 58.043 44.519

Salgs- og distributionsomkostninger 0 232

Administrationsomkostninger 4.501 297

Af- og nedskrivninger i alt fra anlægsaktiver 62.544 45.048

4) Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 2011 2010

Lovpligtig revision 673 532

Ydelser i forbindelse med revision 143 345

Skatterådgivning 2 97

Andre ydelser 980 3.215

revisionshonorarer i alt 1.798 4.189

5) Finansielle indtægter 2011 2010

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 1.612 3.217

Øvrige finansielle indtægter 25 15

Finansielle indtægter i alt 1.637 3.232

6) Finansielle omkostninger 2011 2010

Valutakurstab (netto) 3.781 1.752

Renteudgifter af leasingforpligtigelse 94 24

Regulering af aktiebaserede forpligtelser, jf. IFRS 2-kontantmetode 10.506 5.231

Øvrige finansielle omkostninger 344 64

Finansielle omkostninger i alt 14.725 7.071

7) Skat 2011 2010

Aktuel skat 57.719 42.105

Skat af midlertidige differencer (13.135) 9.511

Regulering vedrørende tidligere år – aktuel skat 2.922 (6.210)

Regulering vedrørende tidligere år – udskudt skat (306) 1.985

Selskabsskat i resultatopgørelsen 47.200 47.391

Beregning af effektiv skatteprocent:

Selskabsskatteprocenten i Danmark 25,0 % 25,0 %

Afvigelse i udenlandske dattervirksomheders skattesatser

i forhold til den danske skattesats (netto) (0,7 %) (0,3 %)

Ikke-skattepligtig indkomst fratrukket ikke-fradragsberettigede omkostninger (netto) 0,0 % 0,6 %

Øvrige 1,7 % (2,1 %)

Effektiv skatteprocent 26,0 % 23,2 %

Årsrapport 2011 |

45


46

REGNSKAB – KONCERN

kONCErN Dkk ‘000

7) Skat (fortsat)

2011 Hensættelser

Skat

2010 Hensættelser

8) udbytte pr. aktie

Foreslået udbytte på baggrund af 2011-nettoresultatet er 68 mio. kr. svarende til TDKK 68 pr. aktie,

hvilket fremlægges på generalforsamlingen d. 12. marts 2012.

Betalt udbytte i 2011 (2010) var henholdsvis 79 mio. kr. (76 mio. kr.) og TDKK 79 pr. aktie (TDKK 76 pr. aktie).

| Årsrapport 2011

Immaterielle

anlægsaktiver

Immaterielle

anlægsaktiver

Materielle

anlægsaktiver

Materielle

anlægsaktiver

Omsætnings-

aktiver

Omsætnings-

aktiver

Leasing-

tilgodehavender

og forpligtelser 2011

Udskudt skatteaktiv:

Ved årets begyndelse 5.201 (10.003) 42.883 (49.285) 1.548 (9.656)

Regulering vedr. tidligere år 0 0 0 306 0 306

Valutakursreguleringer 0 0 79 0 0 79

Bevægelser i året 2.539 (2.891) 12.672 1.316 (387) 13.249

Ved årets slutning 7.740 (12.894) 55.634 (47.663) 1.161 3.978

Moderselskabet NNIT A/S indgår i sambeskatning med Novo Nordisk A/S.

Leasing-

tilgodehavender

og forpligtelser 2010

Udskudt skatteforpligtelse:

Ved årets begyndelse 3.804 0 42.950 (47.028) 2.064 1.790

Reguleringer vedr. tidligere år 0 (1.985) 0 0 0 (1.985)

Valutakursreguleringer 0 0 50 0 0 50

Bevægelser i året 1.397 (8.018) (117) (2.257) (516) (9.511)

Ved årets slutning 5.201 (10.003) 42.883 (49.285) 1.548 (9.656)

Heraf forfalden mere end 1 år fra balancedagen (9.656)

Skat 2011 2010

Tilgodehavende/skyldig selskabsskat:

Tilgodehavende skat ved årets begyndelse 4.875 (4.031)

Betalt acontoselskabsskat 51.935 45.300

Overskydende skat vedr. tidligere år (2.952) (1.930)

Betalt royalty-skat 1.084 1.481

Årets aktuelle skat (57.719) (42.105)

Regulering vedrørende tidligere år (2.922) 6.210

Valutareguleringer (193) (50)

Ved årets slutning (5.892) 4.875


10) Immaterielle aktiver

2011 Goodwill It-udviklingsprojekter

It-udviklingsprojekter

under udførelse 2011

Kostpris 1. januar 3.510 0 40.014 43.524

Tilgang 533 5.730 5.834 12.097

Overført fra/(til) andre poster 0 40.014 (40.014) 0

kostpris 31. december 4.043 45.744 5.834 55.621

Af- og nedskrivninger 1. januar 0 0 0 0

Afskrivninger 0 4.501 0 4.501

Nedskrivninger 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger 31. december 0 4.501 0 4.501

Bogført værdi 31. december 4.043 41.243 5.834 51.120

Den nye post ‘it-udviklingsprojekter’ vedrører færdige interne it-udviklingsprojekter.

Immaterielle aktiver

2010 Goodwill It-udviklingsprojekter

It-udviklingsprojekter

under udførelse 2010

Kostpris 1. januar 3.243 0 7.941 11.184

Tilgang 267 0 32.073 32.340

kostpris 31. december 3.510 0 40.014 43.524

Af- og nedskrivninger 1. januar 0 0 0 0

Afskrivninger 0 0 0 0

Nedskrivninger 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger 31. december 0 0 0 0

Bogført værdi 31. december 3.510 0 40.014 43.524

Nedskrivningstest for goodwill

Der er pr. 31. december 2011 gennemført nedskrivningstest af den regnskabsmæssige værdi af immaterielle aktiver.

Dette har ikke medført behov for nedskrivning af de bogførte værdier.

NOTER

kONCErN Dkk ‘000

9) udviklingsomkostninger 2011 2010

Omkostninger til udvikling, der ikke opfylder betingelser for aktivering og indregning,

omkostningsføres straks i resultatopgørelsen således:

Produktionsomkostninger 10.796 1.223

Salgs- og distributionsomkostninger 0 0

Administrationsomkostninger 0 10.591

udviklingsomkostninger i alt 10.796 11.814

Årsrapport 2011 |

47


48

REGNSKAB – KONCERN

kONCErN Dkk ‘000

11) Materielle aktiver

2011

Materielle aktiver

2010

| Årsrapport 2011

Grunde og

bygninger

Grunde og

bygninger

Andre anlæg,

driftsmidler

og inventar

Andre anlæg,

driftsmidler

og inventar

Indretning

af lejede

lokaler

Indretning

af lejede

lokaler

Forudbetaling

og anlæg under

opførelse 2010

Kostpris 1. januar 2.500 189.379 19.732 14.237 255.848

Regulering til primo 0 5.363 0 0 5.363

Tilgang 0 47.946 124 137.362 185.432

Afgang 0 (4.060) 0 0 (4.060)

Overført fra/(til) andre poster 0 3.827 0 (3.827) 0

Valutakursreguleringer 0 40 0 0 40

kostpris 31. december 2.500 242.495 19.856 147.772 412.623

Af- og nedskrivninger 1. januar 0 117.264 12.826 0 130.090

Regulering til primo 0 5.363 0 0 5.363

Afskrivninger 0 43.593 1.455 0 45.048

Afskrivninger vedrørende afgang 0 (3.941) 0 0 (3.941)

Valutakursreguleringer 0 8 0 0 8

Af- og nedskrivninger 31. december 2010 0 162.287 14.281 0 176.568

Bogført værdi 31. december 2010 2.500 80.208 5.575 147.772 236.055

Afskrives over 0-50 år 3-10 år 10 år

Anlægskartoteket i NNIT gennemgås løbende for at lokalisere aktiver, der ikke længere er i brug.

I disse tilfælde nedskrives aktivet til 0.

Forudbetaling

og anlæg under

opførelse 2011

Kostpris 1. januar 2.500 242.495 19.856 147.772 412.623

Tilgang 2.567 67.012 7 28.285 97.871

Afgang 0 (28.057) 0 0 (28.057)

Overført fra/(til) andre poster 133.210 13.984 0 (147.194) 0

Valutakursreguleringer 0 (10) 0 0 (10)

kostpris 31. december 138.277 295.424 19.863 28.863 482.427

Af- og nedskrivninger 1. januar 0 162.287 14.281 0 176.568

Afskrivninger 7.072 49.580 1.399 0 58.051

Afskrivninger vedrørende afgang 0 (28.057) 0 0 (28.057)

Valutakursreguleringer 0 (26) 0 0 (26)

Af- og nedskrivninger 31. december 2011 7.072 183.784 15.680 0 206.536

Bogført værdi 31. december 2011 131.205 111.640 4.183 28.863 275.891

Afskrives over 0-50 år 3-10 år 10 år

Under ’Andre anlæg, driftsmidler og inventar’ indgår finansielt leasede aktiver til en kostpris på TDKK 2.750.

Den akkumulerede afskrivning pr 31. december 2011 var TDKK 1.902 (2010: TDKK 1.650). Den bogførte værdi udgør

herefter TDKK 848 (2010: TDKK 1.100). Det finansielt leasede aktiv vedrører erhvervelsen af brugsretten til et fibernetværk.


kONCErN Dkk ‘000

12) Tilgodehavender – langfristede 2011 2010

Depositum

NOTER

Kostpris 1. januar 22.434 9.782

Valutakursregulering 87 34

Tilgang 1.391 12.618

kostpris 31. december 23.912 22.434

13) Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2011 2010

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser (brutto) 297.507 251.177

Hensættelse til tab på debitorer ved periodens begyndelse (1.821) (1.319)

Realiseret tab i året 0 0

Regulering i året 669 (502)

Hensættelse til dubiøse debitorer ved årets slutning (1.152) (1.821)

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser (netto) 296.355 249.356

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser kan klassificeres således:

Ej forfaldne på balancedagen 249.960 225.528

Forfaldne mellem 1 og 30 dage 30.153 18.844

Forfaldne mellem 31 og 60 dage 7.477 1.709

Forfaldne med mere end 61 dage 8.765 3.275

Total tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 296.355 249.356

NNIT foretager løbende en systematisk vurdering af forfaldne tilgodehavender. Hvor det skønnes, at NNIT ikke vil være i stand

til at inddrive det samlede udestående, hensættes til tab på dubiøse debitorer. På baggrund af individuelle vurderinger og

forfaldstidspunktet for tilgodehavender er hensættelsen pr. 31. december 2011 vurderet til TDKK 1.152 (2010: TDKK 1.821).

Indregnes i balancen således:

Tilgodehavender fra salg 115.832 93.406

Tilgodehavender fra salg til tilknyttede virksomheder 180.523 155.950

Total tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 296.355 249.356

Årsrapport 2011 |

49


50

REGNSKAB – KONCERN

kONCErN Dkk ‘000

14) Igangværende arbejder for fremmed regning 2011 2010

Omkostninger til årets produktion af igangværende arbejder for fremmed regning 389.571 418.929

Indregnet bruttoprofit af årets produktion på igangværende arbejder for fremmed regning 191.879 197.143

Salgsværdi af årets produktion på igangværende arbejder for fremmed regning 581.450 616.072

Acontofaktureringer (515.539) (617.225)

Igangværende arbejder på balancedagen (netto) 65.911 (1.153)

Indregnet således i balancen:

Igangværende serviceleverancer opført under aktiver 41.874 5.600

Igangværende serviceleverancer fra tilknyttede virksomheder opført under aktiver 40.277 7.243

Modtagne forudbetalinger opført under passiver (12.995) (10.789)

Modtagne forudbetalinger fra tilknyttede virksomheder opført under passiver (3.245) (3.207)

Igangværende arbejder på balancedagen (netto) 65.911 (1.153)

15) periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende serviceaftaler samt

vedligeholdelsesomkostninger til softwarelicenser.

16) Aktiekapital

Selskabskapitalen består af 1.000 stk. aktier a DKK 1.000.

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

17) leasingforpligtelse 2011 2010

Leasingforpligtelser ved årets begyndelse 2.422 0

Tilgang af leasingforpligtelser 2.985 4.008

Betalte leasingydelser (3.061) (1.562)

Renter (94) (24)

leasingforpligtelser ved årets slutning 2.252 2.422

Leasingforpligtelser forfalder til betaling inden for følgende kategorier:

Opført under kortfristede forpligtelser 1.911 2.004

Opført under langfristede forpligtelser 341 418

Nutidsværdi af leasingforpligtelser 2.252 2.422

Leasingforpligtelsen omfatter medarbejder-pc’er. Den oprindelige kontraktsum udgør TDKK 6.993 (2010: TDKK 4.008).

Leasingforpligtelsen er indregnet med den totale kontraktsum i indgåelsesåret baseret på en månedlig leasingrente

på 0,08 % for kontrakt indgået i 2010 og 0,42 % for kontrakt indgået i 2011 samt en kontraktperiode på 2 år.

Leasingydelsen er fast.

Dagsværdien af leasingforpligtelsen er beregnet som den tilbagediskonterede værdi af pengestrømmene med

en diskonteringsrente pr. måned svarende til leasingrenten.

Leasingkontrakten indeholder en købsoption af udstyret til markedspris ved kontraktens udløb.

| Årsrapport 2011


kONCErN Dkk ‘000

18) personaleydelser 2011 2010

personaleydelse – jubilæumsforpligtelse

Ved årets begyndelse 3.935 3.566

Hensat i året 950 369

Ved årets slutning 4.885 3.935

Hensættelsen vedrører NNIT’s fremtidige forpligtelser i forbindelse med medarbejderjubilæer.

Hensættelsen er baseret på en aktuarberegning.

Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser

Ved årets begyndelse 1.549 974

Hensat i året 0 575

Tilbageført i året (729) 0

Ved årets slutning 820 1.549

Hensættelsen vedrører NNIT’s fremtidige pensionsforpligtelser for medarbejdere ansat i NNIT Switzerland.

Hensættelsen er baseret på en aktuarberegning.

personaleydelser i alt 5.705 5.484

19) Hensatte kortfristede forpligtelser 2011 2010

Hensættelse til tab på projekter

Ved årets begyndelse 868 0

Hensat i året 1.283 868

Tilbageført i året 868 0

Ved årets slutning 1.283 868

Hensættelse til tab på projekter omfatter projekter, som NNIT er forpligtet til at færdiggøre, hvor de samlede

projektomkostninger er større end de samlede projektindtægter. Hensættelsen er baseret på historiske

data samt en konkret vurdering af igangværende projekter.

NOTER

Årsrapport 2011 |

51


52

REGNSKAB – KONCERN

kONCErN Dkk ‘000

20) Finansielle instrumenter 2011 2010 Betalingsstrøm Vilkår

Finansielle aktiver og forpligtelser

Kortfristet pengeanbringelse

i tilknyttede virksomheder

| Årsrapport 2011

259.318 350.542 Kortfristet

udlån

Bankindeståender 20.925 6.667 Årlig genforhandling.

Kredit forventes

forlænget på vilkår

svarende til de

gældende

Dag til dag-

rente på 1-3 %

Dag til dag-

rente på 1-3 %

Kassekredit max.

TDKK 25.000

Leasingforpligtelse 2.252 2.422 Kortfristede

forpligtelser

Rente på 1 %

Kortfristede gældsforpligtelser i øvrigt 459.574 405.723 Rente på 1-3 %

Finansielle risici

Det er til enhver tid NNIT’s mål at begrænse NNIT’s finansielle risici.

NNIT er eksponeret for renterisici i forbindelse med overskydende likviditet og rentebærende forpligtelser. Overskydende

likviditet rentetilskrives i henhold til udviklingen i CIBOR-renten. I det omfang CIBOR-renten stiger/(falder) med 1 %, vil

det medføre en stigning/(fald) i rentetilskrivningen på TDKK 2.593 (2010: TDKK 3.505).

NNIT er primært eksponeret for valutarisici i forhold til udviklingen mellem DKK og valutaerne i de lande, hvor NNIT har

sine hovedaktiviteter. Det vil sige schweizerfranc, kinesiske yuan og filippinske peso. Ved udgangen af 2011 vil en samlet

10 % stigning/(fald) i disse valutaer versus DKK og EUR medføre et (stigning)/fald i resultatet af den primære drift på

TDKK 6.397 (2010: TDKK 6.853).

Herudover er NNIT eksponeret for en kursrisiko på Novo Nordisks B-aktie listet på Nasdaq OMX Copenhagen A/S i

forbindelse med aktieordningen til ledende medarbejdere. I det omfang kursen på Novo Nordisks B-aktie stiger/(falder)

med 1 %, vil det medføre en stigning/(fald) i personaleforpligtelser på TDKK 144 (2010: TDKK 112).

Kreditrisikoen i NNIT vedrører ’Tilgodehavender’ og ’Andre tilgodehavender’, og den er begrænset, idet hovedparten af

NNIT’s salg går til selskaber i Novo Nordisk-gruppen. Klassificering af debitorerne i henhold til forfaldsdato fremgår af

note 13.

kapitalstyring

NNIT ønsker at bevare en fleksibel kapitalstruktur. Ved årets udgang har NNIT uudnyttede garanterede kreditfaciliteter

på TDKK 25.000 (2010: TDKK 25.000).

NNIT overvåger kapital på baggrund af soliditetsgraden, der beregnes på baggrund af den samlede egenkapital som

procent af de samlede passiver. Ved årets udgang var soliditetsgraden 56,9 % (2010: 58,2 %).

21) poster uden likviditetseffekt 2011 2010

Selskabsskat 47.200 47.391

Af- og nedskrivninger 62.544 45.048

Skrotning af anlægsaktiver 0 119

Valutaforskelle mellem gennemsnitskurser og ultimokurser (netto) 732 419

Andre reguleringer for ikke-monetære poster 2.264 3.777

Total 112.740 96.754


kONCErN Dkk ‘000

22) ændring i driftskapital 2011 2010

(Stigning)/fald i varedebitorer og andre tilgodehavender (122.239) (36.310)

Stigning/(fald) i gæld til leverandører og anden gæld 57.172 98.160

Total (65.067) 61.850

23) Eventualforpligtelser, andre kontraktlige forpligtelser og verserende retssager 2011 2010

Operationel leasing til betaling inden for følgende periode fra balancedagen

Inden 1 år 41.172 33.284

Mellem 1 og 5 år 139.916 143.421

Efter 5 år 160.783 189.296

Total 341.871 366.001

Operationel leasing indgår i resultatopgørelsen med 33.796 52.469

Operationel leasing omfatter huslejeforpligtelser, leasing af køretøjer.

Andre kontraktlige forpligtelser til betaling inden

for følgende periode fra balancedagen

Inden 1 år 31.790 32.990

Mellem 1 og 5 år 8.770 686

Total 40.560 33.676

Andre kontraktlige forpligtelser indgår i resultatopgørelsen med 36.166 62.934

Andre kontraktlige forpligtelser omfatter vedligeholdelsesaftaler,

licensaftaler samt øvrige kontrakter.

kontraktlige forpligtelser til nærtstående parter

Kontraktlige forpligtelser i 2011 til nærtstående parter udgør TDKK 19.306 (2010: TDKK. 25.255).

Forpligtelserne vedrører huslejekontrakter samt servicekontrakter.

Verserende retssager

NNIT var pr. 31. december 2011 ikke part i verserende retssager.

NOTER

Årsrapport 2011 |

53


54

REGNSKAB – KONCERN

kONCErN Dkk ‘000

24) Nærtstående parter og ejerforhold 2011 2010

Nærtstående parter

Som nærtstående parter anses selskabets direktion og bestyrelse, Novo Nordisk Fonden, Novo A/S,

Novo Nordisk-koncernen, Novozymes-koncernen samt medlemmer af disse enheders bestyrelse.

Alle aftaler og transaktioner er forhandlet på markedsvilkår, og flertallet af aftalerne løber i et år.

Transaktioner

I året har NNIT haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Salgsværdi

Novo Nordisk-koncernen 1.101.904 1.077.004

Novozymes-koncernen 35.980 58.690

Novo A/S 309 236

I alt 1.138.193 1.135.930

købsværdi

Novo Nordisk-koncernen 60.681 20.042

Novozymes-koncernen 258 0

I alt 60.939 20.042

Finansielle indtægter

Novo Nordisk-koncernen 1.612 3.217

I alt 1.612 3.217

Tilgodehavender fra salg

Novo Nordisk-koncernen 175.115 149.453

Novozymes-koncernen 5.310 6.417

Novo A/S 98 80

I alt 180.523 155.950

| Årsrapport 2011


kONCErN Dkk ‘000

kortfristet pengeanbringelse i tilknyttede virksomheder i

Novo Nordisk-koncernen

Novo Nordisk-koncernen 259.318 350.542

Total 259.318 350.542

Gæld til tilknyttede virksomheder

Novo Nordisk-koncernen 46.203 32.304

Novozymes-koncernen 201 0

Total 46.404 32.304

Modtagne forudbetalinger fra tilknyttede virksomheder

Novo Nordisk-koncernen 3.246 3.207

Total 3.246 3.207

Der har ikke været væsentlige transaktioner med Novo Nordisk Fonden eller med bestyrelsen i nogen af ovennævnte selskaber.

Ejerforhold

NNIT er et 100 %-ejet datterselskab af Novo Nordisk A/S. Koncernregnskabet for det umiddelbare moderselskab,

Novo Nordisk A/S, samt den ultimative modervirksomhed, Novo A/S, hvori NNIT indgår ved fuld konsolidering,

kan rekvireres ved henvendelse til hhv. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, og Novo A/S,

Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

NOTER

Årsrapport 2011 |

55


56

| Årsrapport 2011


Corporate vice president

Brit Kannegaard Johannessen

leder People, Communication & Quality,

som blandt utallige andre projekter

i 2011 stod bag kulturprojektet

NNIT Way.”

Årsrapport 2011 |

57


58

anvEndt

rEgnskabspraksis

regnskabsgrundlag

Årsrapporten for NNIT er udarbejdet i overensstemmelse

med International Financial Reporting

Standards (IFRS), som er godkendt af EU, samt

årsregnskabslovens krav til regnskabsaflæggelsen

for store virksomheder (regnskabsklasse

C). Ved regnskabsaflæggelsen følges de IFRSstandarder

og fortolkningsbidrag, der er gældende

for regnskabsåret 2011.

Nye standarder og fortolkninger

NNIT har i 2011 implementeret alle nye og

reviderede standarder og fortolkningsbidrag,

som er relevante for NNIT, og som er gældende

for regnskabsperioder, der begynder 1. januar

2011. Det er af NNIT vurderet, at fortolkningerne

ikke har nogen væsentlig effekt, eller at de ikke

er relevante for NNIT.

De ændrede og nye standarder, som er offentliggjort

og obligatoriske for regnskabsperioder, der

begynder 1. januar 2012 eller senere, er endnu ikke

implementeret.

GeNerelt om INDreGNING oG målING

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt,

at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde

NNIT, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt,

at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

NNIT, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved førstegangsindregning måles aktiver og

forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles

aktiver og forpligtelser som beskrevet for hvert

enkelt regnskabsområde nedenfor.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i

takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen

| Årsrapport 2011

indregnes alle omkostninger, der er afholdt for

at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,

nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt

tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige

skøn. Endvidere indregnes værdireguleringer

af finansielle aktiver og forpligtelser,

der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Urealiserede værdireguleringer på aktier disponible

for salg indregnes direkte i egenkapitalen.

Konsolidering

Koncernregnskabet omfatter NNIT A/S (moderselskabet)

og de virksomheder, hvori NNIT A/S

direkte eller indirekte besidder mere end 50 %

af stemmeretten eller på anden måde har en

bestemmende indflydelse (dattervirksomheder).

NNIT A/S og dattervirksomhederne benævnes

samlet koncernen.

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag

af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne

ved sammenlægning af

regnskabsposter med ensartet indhold og med

efterfølgende eliminering af interne transaktioner,

interne aktiebesiddelser og mellemværender

samt urealiserede koncerninterne

fortjenester og tab. Koncernregnskabet er

baseret på regnskaber udarbejdet i overensstemmelse

med den anvendte regnskabspraksis

for koncernen.

Erhvervelse af nye virksomheder behandles

regnskabsmæssigt efter overtagelsesmetoden.

De tilkøbte virksomheders identificerbare

aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet.

Kostprisen måles til dagsværdi af de overdragne

aktiver og de afholdte og pådragne forpligtelser

på overtagelsestidspunktet med tillæg af

omkostninger, der er direkte forbundet med

overtagelsen. Eventuelle positive forskelle mellem

kostprisen og dagsværdien af koncernens


andel af de overtagne identificerbare nettoaktiver

indregnes som goodwill.

Anskaffede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen

i den periode, hvor NNIT har ejet

virksomheden. Sammenligningstal reguleres ikke

for nyanskaffede virksomheder.

VÆseNtlIGste reGNsKaBsprINcIpper

NNIT’s ledelse vurderer følgende anvendte regnskabspraksis

som mest væsentlig for koncernen.

omsætning og indregning af indtægter

Omsætningen udgør dagsværdien eksklusive

merværdiafgift og med fradrag af prisreduktion

i form af rabatter.

Indtægter indregnes, når de er realiseret eller

realiserbare og indtjent.

Indtægter betragtes som indtjent, når NNIT i

det væsentlige har udført, hvad der skal til for

at være berettiget til indtægterne.

Indtægterne fra salg af serviceydelser og varer

indregnes, når alle følgende specifikke betingelser

er opfyldt:

NNIT har overført væsentlige risici og fordele

tilknyttet ejendomsretten til køber

NNIT bibeholder hverken sit fortsatte ledelsesmæssige

engagement i det omfang, der

normalt er forbundet med ejendomsret, eller

kontrollen over det solgte

Indtægtens størrelse kan måles pålideligt

Det er sandsynligt, at de økonomiske fordele

forbundet med transaktionen vil tilgå NNIT

Omkostninger, som er afholdt eller vil blive

afholdt i forbindelse med transaktionen, kan

måles pålideligt

Disse betingelser er sædvanligvis opfyldt, når

services eller varer er leveret til kunderne.

entreprisekontrakter

Entreprisekontrakter i NNIT defineres som

specifikt forhandlede kontrakter, der vedrører

konstruktion/udvikling af en applikation

eller flere (sammenhængende) applikationer.

Indregning af entreprisekontraktens salgsværdi

påbegyndes, når kontrakten indgås.

Når udfaldet af en entreprisekontrakt ikke

kan estimeres pålideligt, indregnes kun den

omsætning, der kan dække de medgåede

omkostninger.

Omsætningen kan kun indregnes i det omfang,

den forventes at kunne indhentes hos kunden.

Kan udfaldet af en entreprisekontrakt måles

pålideligt, og hvis det samtidig er sandsynligt,

at kontrakten vil være profitabel, indregnes

omsætningen over den periode, kontrakten løber.

Er det sandsynligt, at de totale omkostninger i

forbindelse med en entreprisekontrakt vil være

større end omsætningen på kontrakten, indregnes

det forventede tab med det samme

i resultatopgørelsen.

NNIT anvender produktionskriteriet til at bestemme

den forholdsmæssige andel af entreprisekontraktens

salgsværdi, der skal indregnes i

omsætningen. Den forholdsmæssige andel opgøres

ud fra færdiggørelsesgraden for et projekt

og måles på baggrund af de forholdsmæssige

omkostninger, der er indgået op til balancedagen,

i forhold til de estimerede totale omkostninger

for hver kontrakt. Afholdte omkostninger,

der vedrører fremtidige regnskabsår, indgår ikke i

opgørelsen af færdiggørelsesgraden for entreprisekontrakten.

De præsenteres som forudbetalte

omkostninger.

Årsrapport 2011 |

59


60

Entreprisekontrakter, hvor salgsværdien af det

udførte arbejde overstiger acontofaktureringer

og forventede tab, indregnes under tilgodehavender.

Entreprisekontrakter, hvor acontofaktureringer

og forventede tab overstiger

salgsværdien, indregnes under forpligtelser.

Forudbetalinger fra kunder indregnes under

forpligtelser.

ØVrIGe reGNsKaBsprINcIpper

omregning af fremmed valuta

Funktionel valuta og præsentationsvaluta: Regnskabsposter

for hver af koncernens enheder

måles ved anvendelse af den valuta, som

benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori

enheden driver virksomhed (funktionel valuta).

Koncernregnskabet for NNIT præsenteres i

danske kroner (DKK), som er moderselskabets

funktionelle valuta og præsentationsvaluta.

Transaktioner og balance: Transaktioner i fremmed

valuta omregnes til den funktionelle valuta

efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,

gæld og andre poster i fremmed valuta, som

ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til

balancedagens valutakurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer

er medtaget i resultatopgørelsen under

finansielle poster.

Omregning af tilknyttede virksomheder: Regnskaber

for udenlandske datterselskaber omregnes

til danske kroner ved anvendelse af balancedagens

valutakurser for balanceposter og gennemsnitlige

valutakurser for resultatopgørelsens poster.

Alle kursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen

bortset fra kursdifferencer, der opstår ved:

Omregning af dattervirksomhedernes nettoaktiver

ved regnskabsårets begyndelse til

balancedagens valutakurser

At dattervirksomhedernes resultatopgørelser

omregnes til gennemsnitlige valutakurser,

hvorimod deres balancer omregnes til balancedagens

valutakurser

| Årsrapport 2011

Ovenstående kursdifferencer indregnes som

valutakursregulering under egenkapitalen.

omkostninger

Produktionsomkostninger: Produktionsomkostninger

omfatter de omkostninger, herunder

afskrivninger, aktieaflønning og gager, der er

afholdt for at opnå årets nettoomsætning.

Salgs- og distributionsomkostninger: Salgs- og

distributionsomkostninger indeholder omkostninger

i form af aktieaflønning og gager til salgsog

distributionspersonale, reklameomkostninger

samt afskrivninger.

Administrationsomkostninger: Administrationsomkostninger

indeholder omkostninger i form

af aktieaflønning og gager til det administrative

personale og direktionen samt afskrivninger.

Udviklingsomkostninger: Udviklingsomkostninger,

der ikke opfylder kriterierne for

indregning i balancen, indregnes i resultatopgørelsen.

Udviklingsomkostningerne

inkluderer lønomkostninger, gager og afskrivninger,

der direkte eller indirekte kan henføres

til NNIT’s udviklingsaktiviteter.

finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indeholder

renter, herunder renter ved finansiel leasing,

realiserede og urealiserede valutakursreguleringer

samt realiserede og urealiserede

kursreguleringer på værdipapirer, jf. den aktiebaserede

aflønning efter kontantmetoden.

Renteindtægter indregnes på tidsmæssig basis,

hvor der tages hensyn til virkningen af det

effektive afkast på aktivet.

Udbyttebetalinger indregnes, når retten til at

foretage betalingen er etableret.

skat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat

og årets udskudte skat og indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til

årets resultat, og direkte i egenkapitalen med

den del, der kan henføres til posteringer direkte

i egenkapitalen.


Udskudt skat måles efter den balanceorienterede

gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem

de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier

af aktiver og forpligtelser i de enkelte koncernselskabers

balancer.

Det udskudte skatteaktiv indregnes i balancen

som et aktiv, da det forventes, at aktivet kan anvendes

til reduktion af fremtidige skattepligtige

indkomster. Udskudte skatteaktiver indregnes i

balancen under langfristede tilgodehavender.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler

og skattesatser, der med balancedagens

lovgivning vil være gældende, når den udskudte

skat forventes udløst som aktuel skat. ændringer

i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser

indregnes i resultatopgørelsen.

NNIT er sambeskattet med moderselskabet

Novo Nordisk A/S og indenlandske søsterselskaber.

Skatteeffekten fordeles på selskaberne i

forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld

fordeling med refusion vedrørende skattemæssige

underskud). De sambeskattede selskaber

indgår i acontoskatteordningen.

licenser

Erhvervede softwarelicenser måles til kostpris

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Aktiverede softwarelicenser afskrives

over den forventede brugstid.

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill: Goodwill består af et positivt forskelsbeløb

mellem kostpris og dagsværdi af identificerede

nettoaktiver i det erhvervede selskab.

Goodwill vedrørende dattervirksomheder er

indregnet under ’Immaterielle anlægsaktiver’.

Udviklingsprojekter: Udviklingsprojekter, der

er klart defineret og identificerbare, hvor den

tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige resurser

og et potentielt fremtidigt marked eller en

udviklingsmulighed i NNIT kan påvises, og hvor

det er hensigten at realisere, igangsætte eller

gennemføre projektet, indregnes som immaterielle

anlægsaktiver. Det sker, såfremt der er

tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af

den fremtidige indtjening kan dække produk-

tions-, salgs- og administrationsomkostningerne

samt selve udviklingsomkostningerne.

En udviklingsaktivitet igangsættes, såfremt der

eksisterer en sammenhæng mellem de afholdte

omkostninger og den fremtidige økonomiske

gevinst, samt når:

Omkostningerne er klart defineret og

identificerbare

Den tekniske udnyttelsesgrad kan påvises

Der er tilstrækkelige resurser til at

færdiggøre udviklingsaktiviteten

Der eksisterer et potentielt fremtidigt

marked eller en udviklingsmulighed i NNIT

Det er hensigten at realisere, igangsætte eller

gennemføre det udviklede

Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne

for indregning i balancen, omkostningsføres.

Udviklingsomkostninger, som opfylder kriteriet

for indregning i balancen, måles til kostpris

med fradrag af akkumulerede afskrivninger og

nedskrivninger.

Udviklingsomkostninger omfatter gager, afskrivninger

og andre omkostninger, der direkte eller

indirekte kan henføres til NNIT’s udviklingsaktiviteter.

Udviklingsomkostninger indregnet i balancen

afskrives efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet

lineært over den periode, hvori

aktivet forventes at frembringe økonomiske

fordele.

Afskrivningerne foretages lineært over aktivets

forventede brugstid:

It-projekter: 5-10 år

materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og

omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.

Efterfølgende omkostninger medtages enten i

aktivets regnskabsmæssige værdi eller indregnes

som et separat aktiv, når det er sandsynligt,

Årsrapport 2011 |

61


62

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Afskrivninger foretages lineært over følgende

forventede brugstid:

Andre anlæg, driftsmidler og inventar: 3-10 år

Indretning af lejede lokaler: 10 år

Bygninger: 50 år

Grunde afskrives ikke.

Aktivernes restværdi og brugstider vurderes og

reguleres om nødvendigt ved hver balancedag.

Et aktivs regnskabsmæssige værdi nedskrives

straks til genindvindingsværdien, hvis aktivets

regnskabsmæssige værdi overstiger den anslåede

genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien

for aktivet opgøres som den højeste værdi

af nettosalgsprisen og nutidsværdien af de

fremtidige nettopengestrømme ved fortsat brug.

Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien

for det enkelte aktiv, vurderes

nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe

af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien.

Nedskrivninger indregnes i

resultatopgørelsen under de funktioner, hvortil

aktivet er henført.

Afskrivninger samt avance og tab ved løbende

udskiftning af materielle anlægsaktiver indregnes

i resultatopgørelsen under henholdsvis produktionsomkostninger,

salgs- og distributionsomkostninger

samt administrationsomkostninger.

leasing

NNIT som leasingtager: Leasing af aktiver,

hvor NNIT reelt opnår de fordele og risici, der

er forbundet med ejerskabet af aktivet, anses

som finansiel leasing. Øvrige leasingaftaler er

operationel leasing.

Finansiel leasing indregnes i balancen under

materielle anlægsaktiver og afskrives over den

forventede brugstid i overensstemmelse med

de ovenfor anførte afskrivningsperioder. De

tilsvarende finansielle leasingforpligtelser er

indregnet under forpligtelser til nutidsværdien

af minimumsbetalingerne.

| Årsrapport 2011

Leasingforpligtelsen indregnes første gang

til kostpris med efterfølgende regulering til

amortiseret kostpris. Kostprisen opgøres som

nutidsværdien af de samlede leasingbetalinger.

Som diskonteringsfaktor anvendes kontraktrenten,

hvor denne forefindes. Alternativt

anvendes NNIT’s interne rente.

Leasingomkostninger vedrørende operationel

leasing indregnes løbende i resultatopgørelsen

over leasingperioden.

NNIT som leasinggiver: Finansielle leasingtilgodehavender

omfatter leasingkontrakter,

hvori NNIT er leasinggiver, og hvor de fordele

og risici, der er forbundet med ejerskabet af

aktiverne, påhviler leasingtager.

Leasingtilgodehavender indregnes på etableringstidspunktet

til værdien af nettoinvesteringen

i leasingkontrakten. Efterfølgende måles leasingtilgodehavender

til amortiseret kostpris eller en

lavere nettorealisationsværdi. Nedskrivninger til

tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering

af de enkelte leasingtilgodehavender.

Leasingtilgodehavendet reduceres løbende med

et beregnet afdrag ud fra en opdeling af leasingydelsen

i afdrag og renter. Leasingtilgodehavender

opdeles i langfristede leasingtilgodehavender, der

forfalder efter 1 år, og kortfristede leasingtilgodehavender,

der forfalder inden for 1 år.

Nedskrivning

Aktiver, der har en udefinerbar brugstid, for eksempel

goodwill, testes årligt for værdiforringelser.

Koncernen vurderer den regnskabsmæssige

værdi af identificerbare immaterielle aktiver én

gang om året, hvis begivenheder eller ændrede

forhold indikerer, at den regnskabsmæssige

værdi måske ikke er genindvindelig. De faktorer,

som koncernen anser for væsentlige, og som kan

medføre en nedskrivningstest, omfatter:

Væsentlig forringet indtjening i forhold til

historiske eller forventede fremtidige resultater

Væsentlige ændringer i den overordnede

forretningsstrategi

Væsentlige negative udviklingstendenser for

branchen eller økonomien


Når det er konstateret, at den regnskabsmæssige

værdi af immaterielle aktiver måske ikke kan

genindvindes, fordi en eller flere af ovenstående

indikatorer af værdiforringelse er til stede, måles

eventuelle værdiforringelser på grundlag af

diskonterede forventede pengestrømme.

handelsvarelager

Handelsvarer måles til kostpris opgjort efter

nettorealisationsværdien.

Øvrige tilgodehavender

og periodeafgrænsningsposter

Depositum: Depositum omfatter huslejedepositum

til udlejer.

Kortfristede tilgodehavender: Tilgodehavender

indregnes til amortiseret kostpris med fradrag

af potentielle tab på dubiøse debitorer.

Nedskrivninger er baseret på en individuel

vurdering af den enkelte fordring.

Periodeafgrænsningsposter: Periodeafgrænsningsposter

omfatter afholdte omkostninger

vedrørende den efterfølgende regnskabsperiode.

Dette udgør typisk forudbetalte omkostninger

vedrørende serviceaftaler samt omkostninger til

vedligeholdelse af softwarelicenser.

personaleydelser

Lønninger, bidrag til social sikring, betalt

fravær og sygefravær, bonusser, medarbejderaktieprogram

og ikke-monetære ydelser indregnes

i det regnskabsår, hvor NNIT’s ansatte har

udført den tilknyttede arbejdsydelse.

Pensioner: NNIT har indgået en række bidragsbaserede

pensionsordninger. Omkostningerne

til disse pensionsordninger indregnes i resultatopgørelsen

i det regnskabsår, hvor NNIT’s

ansatte har udført den tilknyttede arbejdsydelse.

I enkelte lande har NNIT indregnet en forpligtelse

vedrørende ydelsesbaserede pensionsforpligtelser.

Forpligtelsen er baseret på en

aktuarberegning.

Jubilæumsforpligtelser: Omfatter forpligtelser

til omkostninger ved medarbejderjubilæer.

Forpligtelserne er baseret på en aktuarberegning.

Aktieoptioner og aktiebonusordning: NNIT’s

nøglemedarbejdere og direktør deltager i et

aktiebaseret vederlæggelsesprogram i NNIT.

Programmet indebærer, at NNIT tildeler aktier

som led i en aktiebonusordning til NNIT’s

ledende medarbejdere. Denne ordning erstatter

den tidligere aktiebonusordning i Novo

Nordisk-koncernen og, før den, aktieoptionsordningen

for ledende medarbejdere i Novo

Nordisk-koncernen.

Aktiebonusordningen tildeles i Novo Nordisk

B-aktie og bestemmes ud fra en beregning af

NNIT’s økonomiske værdiskabelse sammenholdt

med den forventede økonomiske præstation

for året. Aktiebonusordningen kan maksimalt

indeholde et beløb svarende til fire måneders løn

for nøglemedarbejdere og otte måneders løn for

direktøren. Aktiebonussen for nøglemedarbejdere

optjenes over 4 år. Det indebærer, at den på

tildelingstidspunktet opgjorte værdi af ordningen

fordeles som en omkostning hen over optjeningsperioden

på 4 år. Aktiebonusordningen bliver

behandlet som en kontantordning.

Det samlede beløb, som indregnes under

driftsresultatet over optjeningsperioden,

fastsættes på baggrund af dagsværdien af de

tildelte aktier, eksklusive virkningen af eventuelle

ikke-markedsbestemte betingelser for

retserhvervelse. Omkostningen indregnes under

henholdsvis produktionsomkostninger, salgs- og

distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger

og opføres som skyldig

personaleomkostning i balancen. Herefter vil

der løbende ske regulering af forpligtelsen til

markedsværdien af de tildelte børsnoterede

aktier. Regulering af forpligtelsen sker i resultatopgørelsen

under finansielle poster.

Både den tidligere aktiebonusordning og den

tidligere optionsordning blev behandlet som

egenkapitalordning. Dette indebar, at den på

tildelingstidspunktet opgjorte værdi af ordningen

fordeles som en omkostning henover optjeningsperioden

på 4 år.

Det samlede beløb, der omkostningsføres over

optjeningsperioden, fastsættes på baggrund af

dagsværdien af de tildelte optioner

Årsrapport 2011 |

63


64

eller aktier, eksklusive virkningen af eventuelle

ikke-markedsbestemte betingelser for

retserhvervelse. Omkostningen indregnes

under henholdsvis produktionsomkostninger,

salgs- og distributionsomkostninger samt

administrationsomkostninger. Dagsværdien

af optionerne opgjordes på tildelingstidspunktet

efter Black-Scholes-modellen. Ikkemarkedsbestemte

betingelser for retserhvervelse

indgår i det antal optioner, der forventes

at kunne udnyttes. Koncernen revurderer

ved hver balancedag skønnet over antallet

af optioner, der forventes at kunne udnyttes.

Selskabet indregner eventuelle virkninger af

revurderingen af oprindelige skøn i resultatopgørelsen

med en tilsvarende regulering i

egenkapitalen over den resterende optjeningsperiode.

Reguleringer, der vedrører tidligere år,

indregnes i resultatopgørelsen i reguleringsåret

(’truing-up’-princippet).

hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når NNIT har

en juridisk eller faktisk forpligtelse som følge af

tidligere begivenheder. Dette forudsætter, at der

er en overvejende sandsynlighed for, at træk på

virksomhedens økonomiske resurser vil være

nødvendigt for at afvikle forpligtelsen, og at der

kan foretages et pålideligt skøn over størrelsen

af forpligtelsen.

Hensatte forpligtelser i NNIT består af hensættelse

til garantiforpligtelser samt hensættelse til

tab på projekter.

Garantiforpligtelser: Omfatter forpligtelser til

udbedring af arbejde inden for garantiperioden.

De hensatte forpligtelser måles og indregnes på

baggrund af en individuel gennemgang af de

udførte arbejder.

Hensættelse til tab på projekter: Omfatter

projekter, som NNIT er forpligtet til at

færdiggøre, og hvor de samlede projektomkostninger

er større end de samlede

projektindtægter.

Finansielle gældsforpligtelser: Finansielle gældsforpligtelser

måles til amortiseret kostpris, der i

al væsentlighed svarer til nominel værdi.

| Årsrapport 2011

egenkapital

Udbytte: Udbytteudlodningen til aktionærer

i NNIT indregnes som en forpligtelse, når

udbytteudlodningen er endeligt vedtaget på

generalforsamlingen (deklareringstidspunktet).

Foreslået udbytte oplyses i forbindelse med

egenkapitalopgørelsen.

Årets udbytte pr. aktie: Årets udbytte pr. aktie

er angivet som årets foreslåede udbytte divideret

med antal aktier i NNIT.

pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den

indirekte metode med udgangspunkt i årets

resultat. Pengestrømsopgørelsen viser

pengestrømme for perioden opdelt på drifts-,

investerings- og finansieringsaktivitet, samt

hvorledes disse pengestrømme har påvirket

årets likviditet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet: Pengestrømme

fra driftsaktiviteten opgøres som periodens

resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter.

Det gælder bl.a. af- og nedskrivninger,

aktieaflønning, hensatte forpligtelser samt

ændring i driftskapitalen samt renteindbetalinger

og -udbetalinger.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet:

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten

omfatter pengestrømme fra køb og salg af

immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver,

køb og salg af værdipapirer samt

modtagne udbytter.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet:

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten

omfatter pengestrømme fra optagelse og

tilbage-betaling af langfristet gæld samt

udbytte-betaling til aktionærer.

Likvider: Likvider omfatter likvide beholdninger

og bankgæld samt indeståender i

moderselskabet Novo Nordisk A/S, som

følge af cash pool-ordningen i Novo Nordiskkoncernen,

da disse indgår i den løbende

likviditetsstyring, er til fri disposition og uden

hindring kan omsættes til likvide beholdninger.


Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene

af årsrapporten.

aNVeNDelse af sKØN oG estImater

Opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi

af visse aktiver og forpligtelser kræver vurderinger,

skøn og forudsætninger om fremtidige

begivenheder.

De foretagne skøn og forudsætninger er baseret

på historiske erfaringer og andre faktorer, som

ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne,

men som i sagens natur er usikre og

uforudsigelige, hvorfor det aktuelle resultat kan

være anderledes end disse skøn.

Ledelsen anser skøn og estimater under følgende

poster som værende væsentlige for årsrapporten:

Entreprisekontrakter

Udskudt skat

Hensættelser

entreprisekontrakter

Fastlæggelse af færdiggørelsesgrader på entreprisekontrakter

baseres på skøn og estimater

over fremtidige omkostninger til time- og

vareforbrug. Sådanne skøn er usikre. Ledelsen

foretager skøn og estimater på baggrund af

individuelle vurderinger af de enkelte projekter

samt løbende opfølgning på projekterne med det

formål at identificere afvigelser fra kendte skøn

og estimater. Resultaterne fra den individuelle

vurdering og løbende opfølgning anvendes tillige

til måling af hensættelser til tab på projekter.

Den regnskabsmæssige værdi fra entreprisekontrakter

er netto -65,9 mio. kr. bestående af igangværende

arbejder på 82,2 mio. kr. og modtagne

forudbetalinger på 16,2 mio. kr.

udskudt skat

Ledelsens vurdering kræves ved fastlæggelse

af indregningen af udskudte skatteaktiver og

udskudte skatteforpligtelser. NNIT indregner

udskudte skatteaktiver og udskudte skatteforpligtelser,

såfremt det er sandsynligt, at der

vil være tilstrækkelig skattepligtig indkomst til

stede i fremtiden til udnyttelse af de midlertidige

forskelle. Ledelsen har blandt andet på baggrund

af historiske realiserede overskud og godkendte

budgetter taget den fremtidige skattemæssige

indkomst i betragtning ved vurdering af, om de

udskudte skatteaktiver og udskudte skatteforpligtelser

vil kunne indregnes.

Den regnskabsmæssige værdi af NNIT’s udskudte

skatteaktiv er 4,0 mio. kr. pr. 31. december 2011.

personaleydelser og hensatte kortfristede

forpligtelser

NNIT’s ledelse vurderer individuelt personaleydelser

og hensatte forpligtelser, der afhænger af

fremtidige begivenheder, og som af natur er usikre,

på baggrund af kendte begivenheder på balancedagen

samt historiske data. Se detaljeret beskrivelse

i anvendt regnskabspraksis på side 63-64.

Den regnskabsmæssige værdi af personaleydelser

og hensættelser er 5,7 mio. kr. pr. 31. december

2011.

Forklaring af nøgletal

Overskudsgrad =

Bruttomargin =

Afkastningsgrad =

Forrentning

af egenkapital

=

Soliditetsgrad =

Forrentning af

investeret kapital

(ROIC)*

=

Payout ratio =

Cash to earnings =

Resultat af primær drift x 100

Nettoomsætning

Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning

Resultat af primær drift x 100

Gns. operative aktiver

Resultat efter skat x 100

Gns. egenkapital

Egenkapital, ultimo x 100

Passiver, ultimo

Resultat efter skat x 100

Gns. investeret kapital

Udbetalt udbytte x 100

Resultat efter skat

Frie pengestrømme x 100

Resultat efter skat

*ROIC er beregnet efter skat.

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med

Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning.

Årsrapport 2011 |

65


66 REGNSKAB – MODERSELSKAB

| Årsrapport 2011

Dette hold af NNIT’ere leverede i 2011 en

exceptionelt hurtig og effektiv indsats,

da en kunde havde problemer med et itsystem.

Forfra og bagud ses: Kevin Walsh,

Stig Ankjær Pedersen, Jakob Ryhl Tegner,

Bo Louring, Jimmi Sivan og Kim Grau.


EsultatopgørElsE

MODErSElSkAB

Dkk ‘000 Note 2011 2010

rESulTATOpGØrElSE

Nettoomsætning 2 1.714.899 1.646.155

Produktionsomkostninger 3 1.361.356 1.275.645

Bruttoresultat 353.543 370.510

Salgs- og distributionsomkostninger 3 99.898 91.701

Administrationsomkostninger 3 76.462 75.374

resultat af primær drift 177.183 203.435

Finansielle indtægter 4 1.612 3.218

Finansielle omkostninger 4 12.743 6.721

Årets resultat før skat 166.052 199.932

Selskabsskat 5 43.946 47.170

Årets resultat 122.106 152.762

Der foreslås fordelt således:

Udbytte 9 68.000 79.000

Overført resultat 54.106 73.762

122.106 152.762

Årsrapport 2011 |

67


68

REGNSKAB – MODERSELSKAB

balancE pr. 31. december

MODErSElSkAB Aktiver

Dkk ‘000 Note 2011 2010

It-udviklingsprojekter 41.243 0

It-udviklingsprojekter under udførelse 5.834 40.014

Immaterielle anlægsaktiver 6 47.077 40.014

Grunde og bygninger 131.205 2.500

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 111.199 79.983

Indretning af lejede lokaler 4.176 5.575

Forudbetalinger og anlæg under opførelse 28.863 147.772

Materielle anlægsaktiver 7 275.443 235.830

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 10.885 6.307

Depositum 22.206 21.897

Finansielle anlægsaktiver 11 33.091 28.204

Anlægsaktiver i alt 355.611 304.048

Varebeholdninger 3.462 1.777

Varebeholdninger i alt 3.462 1.777

Udskudt skat 12 2.850 0

Igangværende serviceleverancer – tilknyttede virksomheder 8 40.277 7.243

Igangværende serviceleverancer 8 41.874 5.600

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 190.393 153.693

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 101.030 93.379

Andre tilgodehavender 19.921 6.171

Tilgodehavende selskabsskat 12 4.940

Periodeafgrænsningsposter 44.584 55.270

Tilgodehavender 440.941 326.296

likvide beholdninger 259.380 351.098

Omsætningsaktiver i alt 703.783 677.571

Aktiver i alt 1.059.394 983.219

| Årsrapport 2011


MODErSElSkAB Passiver

Dkk ‘000 Note 2011 2010

Aktiekapital 1.000 1.000

Aktieaflønning (16.524) (101)

Overført resultat 548.260 492.678

Foreslået udbytte for regnskabsåret 68.000 79.000

Egenkapital i alt 9 600.736 572.577

Udskudt skat 12 0 10.153

Andre hensatte forpligtelser 13 1.283 868

Hensatte forpligtelser i alt 1.283 11.021

Leasingforpligtelser – langfristede 10 341 418

Personaleydelser 4.885 5.375

langfristede forpligtelser i alt 5.226 5.793

Leasingforpligtelser – kortfristede 10

1.911 2.004

Gæld til leverandører 103.108 63.822

Gæld til tilknyttede virksomheder 53.508 34.467

Skyldige personaleomkostninger 199.863 187.275

Modtagne forudbetalinger fra kunder 8 12.995 10.789

Modtagne forudbetalinger fra tilknyttede virksomheder 8 3.245 3.207

Skyldig selsskabsskat 2.855 0

Andre kortfristede forpligtelser 74.664 92.264

kortfristede forpligtelser i alt 452.149 393.828

passiver i alt 1.059.394 983.219

Eventualforpligtelser, andre kontraktlige forpligtelser og verserende retssager 14

Nærtstående parter og ejerforhold 15

Årsrapport 2011 |

69


70

REGNSKAB – MODERSELSKAB

MODErSElSkAB Dkk ‘000

1) Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for moderselskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven (regnskabsklasse C – stor).

Det er besluttet at benytte sig af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens bek. nr. 319 af 12. april 2011, der giver mulighed for at

ændre moderselskabets regnskabsaflæggelse fra IFRS til ÅRL. Dette har hovedsageligt resulteret i reducerede noteoplysninger.

Årsregnskabet er fortsat aflagt efter samme praksis som koncernregnskabet, bortset fra nedenstående tilføjelser.

Supplerende anvendt regnskabspraksis for moderselskabet

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter indskudt kapital i datterselskab i Kina, på Filippinerne, i Schweiz,

Tyskland og USA. Kapitalandelene opgøres til kostpris eller lavere genindvindingsværdi.

Pengestrømsopgørelse

Der udarbejdes ikke en separat pengestrømsopgørelse for moderselskabet.

Der henvises til pengestrømsopgørelsen for koncernen på s. 40.

2) Nettoomsætning 2011 2010

Salg af varer og tjenesteydelser 1.133.449 1.030.083

Salgsværdi af årets produktion på igangværende serviceleverancer 581.450 616.072

Heraf serviceaftaler 339.555 345.288

Nettoomsætning i alt 1.714.899 1.646.155

Fordelt på brancher:

Farmaceutiske virksomheder 1.239.899 1.244.576

Den offentlige sektor 215.803 176.270

Den finansielle sektor 157.475 139.166

Større private virksomheder 101.722 86.143

Nettoomsætning i alt 1.714.899 1.646.155

Fordelt på geografiske segmenter:

Danmark 1.615.844 1.563.464

Uden for Danmark 99.055 82.691

Nettoomsætning i alt 1.714.899 1.646.155

| Årsrapport 2011


MODErSElSkAB Dkk ‘000

3) personaleomkostninger 2011 2010

Lønninger og gager 794.659 764.217

Pensioner 71.871 72.889

Øvrige personaleomkostninger 46.360 42.316

personaleomkostninger i alt 912.890 879.422

Indeholdt i resultatopgørelsen i følgende funktioner:

Produktionsomkostninger 791.883 758.056

Salgs- og distributionsomkostninger 72.921 68.619

Administrationsomkostninger 48.086 52.747

personaleomkostninger i alt 912.890 879.422

Gennemsnitligt antal medarbejdere i NNIT 1.219 1.249

For oplysninger om vederlag til bestyrelse og direktion henvises til note 2 ”Medarbejderforhold”, s. 42-44.

4) Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 2011 2010

Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 1.612 3.218

Finansielle indtægter i alt 1.612 3.218

5) Skat

Moderselskabet har omkostningsført TDKK 43.946 i skat i det aktuelle indkomstår (2010: TDKK 47.170)

baseret på indregning af fuldt udskudt skat.

NOTER

Årsrapport 2011 |

71


72

REGNSKAB – MODERSELSKAB

MODErSElSkAB Dkk ‘000

6) Immaterielle anlægsaktiver

2011

7) Materielle aktiver

2011

| Årsrapport 2011

Grunde og

bygninger

Andre anlæg,

driftsmidler

og inventar

It-udviklingsprojekter

Indretning af

lejede lokaler

Forudbetaling

og anlæg under

opførelse 2011

Kostpris 1. januar 2.500 242.079 19.856 147.772 412.207

Tilgang 2.567 66.730 0 28.285 97.582

Afgang 0 (28.057) 0 0 (28.057)

Overført fra/(til) andre poster 133.210 13.984 0 (147.194) 0

kostpris 31. december 138.277 294.736 19.856 28.863 481.732

Af- og nedskrivninger 1. januar 0 162.096 14.281 0 176.377

Afskrivninger 7.072 49.498 1.399 0 57.969

Af- og nedskrivninger vedr. afgang 0 (28.057) 0 0 (28.057)

Af- og nedskrivninger 31. december 7.072 183.537 15.680 0 206.289

Bogført værdi 31. december 131.205 111.199 4.176 28.863 275.443

Afskrives over 0-50 år 3-10 år 10 år

Anlægskartoteket i NNIT gennemgås løbende for at lokalisere aktiver, der ikke længere er i brug.

I disse tilfælde nedskrives aktivet til 0.

It-udviklingsprojekter

under

udførelse 2011

Kostpris 1. januar 0 40.014 40.014

Tilgang 5.730 5.834 11.564

Overført fra/(til) andre poster 40.014 (40.014) 0

kostpris 31. december 45.744 5.834 51.578

Af- og nedskrivninger 1. januar 0 0 0

Afskrivninger 4.501 0 4.501

Nedskrivninger 0 0 0

Af- og nedskrivninger 31. december 4.501 0 4.501

Bogført værdi 31. december 41.243 5.834 47.077

Afskrives over 10 år

Under ’Andre anlæg, driftsmidler og inventar’ indgår finansielt leasede aktiver til en kostpris på TDKK 2.750.

Den akkumulerede afskrivning pr. 31. december 2011 var TDKK 1.948 (2010: TDKK 1.650). Den bogførte værdi udgør

TDKK 802 (2010: TDKK 1.100). Det finansielt leasede aktiv vedrører erhvervelsen af brugsretten til et fibernetværk.


9) Egenkapitalopgørelse 2011 2010

Selskabskapitalen består af 1.000 stk. aktier a DKK 1.000.

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

11) Finansielle anlægsaktiver

2011 Depositum

Kapitalandele

i datter-

selskaber 2011

Kostpris 1. januar 21.897 6.307 28.204

Tilgang 309 4.578 4.887

Afgang 0 0

Kostpris 31. december 2011 22.206 10.885 33.091

regnskabsmæssig værdi 31. december 22.206 10.885 33.091

Finansielle anlægsaktiver indregnes til kostpris.

NOTER

MODErSElSkAB Dkk ‘000

8) Igangværende arbejder for fremmed regning 2011 2010

Omkostninger til årets produktion af igangværende arbejder for fremmed regning 389.571 418.929

Indregnet bruttoprofit af årets produktion på igangværende arbejder for fremmed regning 191.879 197.143

Salgsværdi af årets produktion på igangværende arbejder for fremmed regning 581.450 616.072

Acontofaktureringer (515.539) (617.225)

Igangværende arbejder på balancedagen (netto) 65.911 (1.153)

Indregnet således i balancen:

Igangværende serviceleverancer opført under aktiver 41.874 5.600

Igangværende serviceleverancer fra tilknyttede virksomheder opført under aktiver 40.277 7.243

Modtagne forudbetalinger opført under passiver (12.995) (10.789)

Modtagne forudbetalinger fra tilknyttede virksomheder opført under passiver (3.245) (3.207)

Igangværende arbejder på balancedagen (netto) 65.911 (1.153)

Ved årets begyndelse 572.577 500.043

Overført af årets resultat 122.106 152.762

Udloddet udbytte (79.000) (76.000)

Aktiebaseret aflønning (16.361) 1.167

Udnyttede optioner (63) (5.395)

Andre reguleringer 1.477 0

Ved årets afslutning 600.736 572.577

10) leasingforpligtelse 2011 2010

Opført under kortfristede forpligtelser 1.911 2.004

Opført under langfristede forpligtelser 341 418

Nutidsværdi af leasingforpligtelser 2.252 2.422

Årsrapport 2011 |

73


74

REGNSKAB – MODERSELSKAB

MODErSElSkAB

12) udskudt skat

2011 Hensættelser

14) Eventualforpligtelser, andre kontraktlige forpligtelser og verserende retssager 2011 2010

Operationel leasing til betaling inden for følgende periode fra balancedagen

Inden 1 år 35.530 31.817

Mellem 1 og 5 år 133.116 141.053

Efter 5 år 153.299 189.296

| Årsrapport 2011

321.945 362.166

Operationel leasing indgår i resultatopgørelsen med 23.521 50.470

Operationel leasing omfatter huslejeforpligtelser, leasing af køretøjer, kopimaskiner samt software- og telefonikontrakter.

For oplysninger om verserende retssager og andre eventualposter henvises til note 23 i koncernregnskabet s. 53.

15) Nærtstående parter og ejerforhold

For oplysninger om transaktioner med nærtstående parter henvises til note 24 i koncernregnskabet s. 54-55.

Virksomheder i NNIT-koncernen:

Immaterielle

anlægsaktiver

Materielle

anlægsaktiver

Omsætnings-

aktiver

Dkk ‘000

Leasing-

tilgodehavender

og -forpligtelser 2011

Ved årets begyndelse 5.201 (10.003) 42.386 (49.285) 1.548 (10.153)

Regulering vedr. tidligere år 0 0 0 306 0 306

Årets bevægelser 2.539 (2.891) 12.426 1.010 (387) 12.697

Ved årets slutning 7.740 (12.894) 54.812 (47.969) 1.161 2.850

13) Hensatte forpligtelser 2011 2010

Langfristede 0 0

Kortfristede 1.283 868

Hensatte forpligtelser i alt 1.283 868

Hensættelse til tab på projekter omfatter projekter, som NNIT er forpligtet til at færdiggøre, hvor de samlede

projektomkostninger er større end de samlede projektindtægter. Hensættelsen er baseret på historiske

data samt en konkret vurdering af igangværende projekter.

Hjemsted Stiftelsesår Indskudt kapital Kapitalandel

NNIT (Tianjin) Technology Co. Ltd. Kina 2008 USD 250.000 100

NNIT Philippines Inc. Filippinerne 2009 PHP 9.000.000 100

NNIT Switzerland AG Schweiz 2010 CHF 500.000 100

NNIT Germany GmbH Tyskland 2011 EUR 25.000 100

NNIT Inc. USA 2011 USD 250.000 100


Birgit Fries tager hånd om

service delivery management

til en række af kunderne i

NNIT’s driftsdivision

IT Operation Services.

NOTER

Årsrapport 2011 |

75


76

SUPPLERENDE BERETNING

ikkE-finansiEllE

rEsultatEr i 2011

NNIT rapporterer udvalgte ikke-finansielle

resultater. Dette gøres for at opfylde målet om

at være ’åben og ærlig’ omkring virksomhedens

ikke-finansielle aktiviteter samt for at give NNIT’s

interessenter relevant viden om NNIT ’s forretning,

præstation, organisation og kompetencer.

processer og organisation

Opnåelse af servicemål dækker over de KPI’er,

som NNIT har aftalt med kunder i forbindelse med

driftsaftaler. Opnåelse af servicemål for drift og

vedligehold af it-systemer ligger i 2011 gennemsnitlig

på 94,5 % og er en nedgang på 2,1 procentpoint

i forhold til 2010, hvor den var på 96,6 %.

Oppetiden på netværket har været som forventet.

I 2011 var den på 99,9 %, hvilket er bedre end

målet på 99,5 % og lidt højere end 2010, hvor

den var på 99,8 %.

projekter leveret til tiden

For at vurdere virksomhedens mål om gode

kompetencer inden for projektledelse og leveran-

Antal projekter leveret til tiden

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Antal projekter leveret til tiden

2009 2010 2011

| Årsrapport 2011

cesikkerhed, bliver der fastsat en række milestones

for projekterne. NNIT har en målsætning om, at

andelen af projekter leveret til tiden skal være 95,0

%. I 2011 var andelen af projekter leveret til tiden

88,4 %, hvilket er 7,8 procentpoint lavere end i

2010 %. Én aftale stod alene for forsinkelser svarende

til 5,8 procentpoint. Trods en høj leverancesikkerhed,

har 2011 ikke været et tilfredsstillende

år og NNIT vil i 2012 fokuserer på at forbedre

både projektledelse og leverancesikkerheden.

opkald besvaret inden for servicemål

En hurtig og præcis ekspeditionstid er et vigtigt

parameter for levering af en god service til kunderne

og er samtidig en medvirkende faktor for

nye kunders fremtidige beslutning om outsourcing

af it-drift.

NNIT’s telefoniske supportfunktion Service Desk

har som mål at besvare samtlige henvendelser indenfor

et kundedefineret servicemål. Servicemål

og serviceniveau måles som et vejet gennemsnit

på året i forhold til samlet antal henvendelser og

individuelle servicemål. I 2011 var serviceniveauet

på 81,6 % set i forhold til et servicemål på 79,2

%. Dette er på næsten på linje med resultatet for

2010, hvor serviceniveauet udgjorde 83,1 % og

servicemålet 79,6 %. Det modificerede servicemål

skyldes ændringer i kundemålsætningerne.

antal eksterne audit

For at NNIT kan verificere, at alle certificeringer

vedligeholdes og opdateres, bliver der årligt

gennemført en række eksterne audit. I 2011 blev

der gennemført 8 eksterne audit, som ikke har

givet anledning til væsentlige bemærkninger.

antal certificeringer fordelt på teknologi

NNIT ønsker, at virksomhedens ansatte hele

tiden forøger og udvikler deres faglige kvalifika-


Opkald besvaret

inden for servicemål

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Opkald besvaret inden for servicemål

2009 2010 2011

tioner inden for de teknologier, NNIT benytter.

Derfor opgøres hvert år antallet af certificeringer

fordelt på forskellige teknologier. I 2011 er der

samlet set 2.502 certificeringer i NNIT, hvilket er

en forøgelse på 315 certificeringer i forhold til

2010. Der er bl.a. sket en markant stigning i antallet

af ITIL-certificeringer, Oracle-certificeringer

og PRINCE2-certificeringer. Hvorimod antallet af

Microsoft-certificeringer og SAP-certificeringer i

2011 er faldende.

Kunder

Kundetilfredshed: Hvert år gennemfører NNIT en

kundetilfredshedsundersøgelse blandt virksomhedens

eksisterende kunder. Den bruges til at

kvalificere den samlede oplevelse af samarbejdet

med NNIT og dermed synliggøre områder for

forbedringer af den leverede service.

Kundetilfredsheden blev i 2011 målt til 3,4 på

en skala fra 1-5, hvor 5 er den bedste score.

Kundetilfredsheden er således faldet i forhold

til de 3,7, der blev målt i 2010. Faldet kan til en

vis grad forklares med den meget omfattende

og i øvrigt vellykkede flytning af kundernes

it-systemer og data til vores nye datacenter, som

blev gennemført i 2011. Som altid har NNIT taget

kontakt til kunder, som har en tilfredshed under

vores mål, for at aftale konkrete initiativer med

henblik på at øge tilfredsheden hos hver enkelt

kunde. Herudover arbejder vi fortsat på yderligere

at forbedre vores processer og kommunikationen

med kunderne.

antal modtagne klager

Som opfølgning på kvalitetsniveauet i de projekter,

NNIT leverer, er der sat en målsætning for antallet

af kundeklager på maksimum 100. I 2011 var

antallet af modtagne klager på linje med niveauet

i 2010, idet der kom 57 kundeklager sammenholdt

med 58 i 2010.

Kundetilfredshed

5

4

3

2

1

0

Kundetilfredshed

2009 2010

2011

Årsrapport 2011 |

77


78

SUPPLERENDE BERETNING

medarbejdere

Universum Students and Professionals Survey:

NNIT ønsker at tiltrække de bedste og mest

velkvalificerede kandidater. Potentielle kandidaters

kendskab til NNIT måles gennem deres

deltagelse i den årlige undersøgelse foretaget af

Universum. Her vurderer henholdsvis studerende

på videregående uddannelser og erhvervsaktive

akademikere NNIT ud fra deres kendskab til

virksomheden.

NNIT har i 2011 fastholdt placeringen fra 2010

som nr. 3 i undersøgelsen hos ’Professionals’ og

er steget til en placering som nr. 6 hos ’Students’,

hvor vi i 2010 var nr. 8.

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte

medarbejdere

Det gennemsnitlige antal medarbejdere i NNIT er

vokset med 7,3 % i forhold til 2010, hvilket svarer

til et gennemsnitligt antal ansatte på 1.534 i 2011.

Kønsfordeling af medarbejdere ultimo 2011

Det er vigtigt for NNIT at have en god balance

mellem mænd og kvinder i organisationen. En

alsidig organisation giver alt andet lige større

kvalitet i opgaveløsningen. Ultimo 2011 var

der samlet set 1.674 ansatte, hvoraf 26,9 % var

kvinder og 73,1 % mænd. I 2010 var den tilsva-

Uddannelsesfordeling

26,3 %

29,2 %

| Årsrapport 2011

44,5 %

Korte og mellemlange videregående uddannelser

Lange videregående uddannelser

Andre uddannelser

rende kønsfordeling 27,0 % kvinder og 73,0 %

mænd.

medarbejderomsætning

NNIT har som mål, at der hvert år skal være en

medarbejderomsætning på 8-12 %. I 2011 var den

frivillige medarbejderomsætning på 12,8 %, hvilket

er højere end målsætningen og en stigning i

forhold til 2010, hvor den var 9,1 %. Den samlede

medarbejderomsætning var i 2011 på 17,4 %.

Udviklingen kan forklares med, at efterspørgslen

i arbejdsmarkedet for it-medarbejdere har været

stigende i forhold til de foregående år. En større

andel af NNIT’s medarbejdere har derfor søgt og

fået udfordringer uden for NNIT.

rookie rate (medarbejderomsætning

på nyansatte)

NNIT vil gerne fastholde nyansatte medarbejdere

i Danmark for at sikre, at omkostningerne til

erhvervelse af nye kompetencer holdes på et

stabilt niveau. I 2011 forlod 1,7 % af de ansatte

med mindre end to års ansættelse NNIT, hvilket

er 0,2 procentpoint færre end i 2010. Målet er,

at dette tal skal være under 5,0 %, hvilket NNIT

opfylder. Ud over omstændighederne på markedet

skyldes dette NNIT’s initiativer på området

såsom oprettelsen af et team, der udelukkende

arbejder med rekruttering. Rekruttørerne er

ansvarlige for rekrutteringsopgaverne i hver

sit område, hvilket sikrer et dybere kendskab

til forretningen og dermed bedre mulighed for

screening og efterfølgende match mellem job og

ansøger. Der er desuden indført en standardiseret

introduktionsguideline til nye medarbejdere

for at sikre en god og ensartet introduktion til

NNIT.

uddannelsesfordelingen blandt medarbejderne

NNIT anvender Dansk UddannelsesNomenklatur

(DUN) til opgørelse af uddannelsesfordelingen

blandt medarbejderne. I 2011 ser uddannelsesfordelingen

i NNIT ud som vist på figuren til

venstre.

medarbejdere med forretningsmål

og kompetencemål

For at sikre konstant fokus på kompetenceudvikling

og samtidig sikre, at medarbejderne

arbejder målrettet i forhold til NNIT’s strategiske


og forretningsmæssige mål, har NNIT et mål om,

at 90,0 % af medarbejderne skal have kompetencemål,

og 90,0 % skal have forretningsmål.

I 2011 var andelen af medarbejdere med forretningsmål

90,2 %. Medarbejdere med kompetencemål

var 85,3 % i 2011. Tilsvarende var

tallene for 2010 henholdsvis 92,8 % og 80,6 %.

Årsagen til faldet i antallet af med-arbejdere

med forretningsmål er blandt andet, at fokus har

været på at implementere nye bonusmodeller,

på global sourcing targets m.m. Stigningen i

antallet af medarbejdere med kompetencemål

skyldes en målrettet indsats og opfølgning for

at forbedre dette område.

I 2012 vil NNIT fortsat arbejde fokuseret med

forretningsmål og kompetencemål og sikre, at

målene vurderes særskilt, og at der arbejdes

videre med individuelle udviklingsplaner for de

enkelte medarbejdere.

medarbejdertilfredshed

For at sikre, at NNIT kan fastholde nuværende

medarbejdere og tiltrække nye kompetente

medarbejdere, gennemføres hvert år en medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

Medarbejderne tager stilling til, for en skala på

1-5, hvor tilfredse de generelt er med at arbejde

i NNIT. Målet for undersøgelsen er at opnå et

gennemsnit på 4,0. I 2011 opnåede NNIT en

medarbejdertilfredshed på 4,1, hvilket er samme

høje niveau som de to forrige år og opfylder

målsætningen. NNIT vil fortsætte det målrettede

arbejde for at fastholde den høje medarbejdertilfredshed

i 2012.

Jobroteringer

Antallet af jobroteringer er et udtryk for, om

der er gode karrieremuligheder i virksomheden.

Derfor har NNIT et mål om, at den procentvise

jobrotering årligt skal være på over 10,0 %. I

2011 var jobroteringerne på 16,1 %, mens der i

2010 var 16,8 % jobroteringer. NNIT har således

opfyldt målet i 2011. NNIT ønsker fortsat at

skabe et øget fokus på den enkelte medarbejders

mulighed for at lave individuelle karriereplaner,

som sikrer, at medarbejderen holdes

motiveret og arbejder frem mod en egenudviklet

karriereplan.

Gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i NNIT er på 37,9 år, hvilket

afspejler en organisation med balance mellem

unge og ældre medarbejdere. Udviklingen i

gennemsnitsalderen har været meget stabil, idet

den gennem de sidste tre år har ligget mellem

37,5 år og 37,9 år.

Internationaliseringsrate

(andel af internationale medarbejdere)

NNIT har i 2011 set en stigning fra 17,9 % til 22,9 %

i antallet af medarbejdere, som er ansat i NNIT

uden for Danmark, hvilket er i overensstemmelse

med NNIT’s målsætning.

Årsrapport 2011 |

79


80

SUPPLERENDE BERETNING

ikkE-finansiEllE nøglEtal

IkkE-FINANSIEllE NØGlETAl 2010-2011

| Årsrapport 2011

2011 2010 Mål

processer og organisation

1 Opnåelse af servicemål for drift og vedligehold af it-systemer 94,5 % 96,6 % –

2 Oppetider på netværket 99,9 % 99,8 % 99,5 %

3 Andel af projekter leveret til tiden 88,4 % 96,2 % 95,0 %

4 Opkald besvaret inden for KPI 81,6 % 83,1 % 79,2 %

5 Antal eksterne audit 8 6 6-10

6 Antal certificeringer 2.502 2.187 –

Antal certificeringer fordelt på teknologi:

– SAP 85 92 –

– Microsoft 959 1.025 –

– Oracle 53 41 –

– ITIL 696 535 –

– PRINCE2 167 103 –

– Andre 542 391 –

kunder

7 Omsætning 1.795.133 1.653.771 –

Omsætningsvækst 8,5 % 4,2 % ≥ 5 %

Fordelt på brancher:

– Farmaceutiske virksomheder 1.320.775 1.252.192 –

– Den offentlige sektor 215.803 176.270 –

– Større private virksomheder 258.554 225.309 –

Fordelt på forretningsområder:

– Implementering, support og drift af infrastruktur 650.839 652.739 –

– Drift af it-systemer 442.028 422.303 –

– Applikationsudvikling og -vedligehold 234.772 231.671 –

– Web- og kommunikationsservices 206.129 158.464 –

– Rådgivning 261.365 188.594 –

8 Kundetilfredshed (skala 1-5) 3,4 3,7 4,0

9 Antal modtagne klager 57 58 < 100

Medarbejdere

10 Placering i Universum – Professionals Survey 3 3 Top 5

11 Placering i Universum – Student Survey 6 8 Top 5

12 Gns. antal fuldtidsansatte (FTE) 1.534 1.430 –

Antal medarbejdere ultimo 1.674 1.503 –

– Mandlige 1.224 1.097 –

– Kvindelige 450 406 –

13 Medarbejderomsætning 17,4 % 13,6 % 8-12 %

14 Medarbejderomsætning på nyansatte (rookie rate) 1,7 % 1,9 % < 5 %

15 Uddannelsesfordeling blandt medarbejdere:

– Korte og mellemlange uddannelser 738 689 –

– Lange videregående uddannelser 484 353 –

– Andre uddannelser 437 467 –

16 Antal medarbejdere med forretningsmål 90,2 % 92,8 % 90,0 %

17 Antal medarbejdere med kompetencemål 85,3 % 80,6 % 90,0 %

18 Medarbejdertilfredshed (skala 1-5) 4,1 4,1 4,0

19 Antal jobroteringer, herunder forfrem. og degrad. 16,1 % 16,8 % > 10 %

20 Gns. alder 37,9 37,8 –

21 Internationaliseringsrate 22,9 17,9 –


Lars Markussen er en del af et

nyt Incident Response Team (IRT),

som skal sørge for optimal håndtering

af evt. problemer med it-driften.

81


82

SUPPLERENDE BERETNING

anvEndt rEgnskabspraksis

for ikkE-finansiEllE nøglEtal

processer oG orGaNIsatIoN

opnåelse af servicemål for drift og

vedligehold af it-systemer

Opnåelse af servicemål for drift og vedligehold

af it-systemer omfatter målinger på alle servicemål

for vores driftsaftaler i 2011. Opnåelsen

beregnes som det samlede antal servicemål,

der er opnået, divideret med det samlede antal

servicemål i året.

oppetider på netværk

Oppetider på netværket omfatter det totale antal

timer, netværket har været globalt tilgængeligt i

året. Indregningsmæssigt skelnes der mellem oppetider

i Danmark og oppetider uden for Danmark.

I Danmark beregnes oppetider som det antal timer,

netværket har været tilgængeligt pr. medarbejder,

divideret med det samlede antal timer i det pågældende

år. I udlandet beregnes oppetider ikke

pr. medarbejder, men som det antal timer, netværket

har været tilgængeligt, divideret med det

samlede antal timer det pågældende år.

projekter leveret til tiden

Projekter leveret til tiden opgøres som det antal

projekter, der er leveret til tiden, divideret med

det samlede antal projekter, som skulle være

leveret i regnskabsåret, korrigeret for forsinkelser

som følge af kundeønsker.

opkald til service Desk besvaret inden for

servicemål

Beregnes som det vejede gennemsnit af antal

opkald til Service Desk pr. kunde besvaret inden

for det kundedefinerede servicemål divideret

med antal opkald.

antal eksterne audit

Omfatter audit af en organisatorisk enhed eller

proces udført i NNIT af en kunde eller tredjepart.

| Årsrapport 2011

antal certificeringer fordelt på teknologi

Omfatter alle NNIT’s fastansattes certificeringer.

KuNDer

omsætning fordelt på forretningsområder

Beregnes i henhold til NNIT’s fem overordnede

forretningsområder: Implementering,

support og drift af infrastruktur, drift af

it-systemer, applikationsudvikling og

-vedligehold, web- og kommunikationsservices

samt rådgivning.

Kundetilfredshed

Opgøres på baggrund af et repræsentativt

udvalg af NNIT’s kunder, der inden for fem

kategorier bliver spurgt: ’Hvor tilfreds er du

generelt med NNIT’s leverance i 2011?’. Svarene

beregnes som et simpelt gennemsnit på baggrund

af en vurdering på en skala fra 1-5,

hvor 5 er højest.

antal modtagne klager

Opgøres som det samlede antal klager, NNIT

har modtaget i det pågældende år. En henvendelse

til NNIT klassificeres som en klage,

hvis kunden gør NNIT opmærksom på, at

den aftalte leverance (produkt eller service)

ikke lever op til kundens forventning.

meDarBeJDere

placering – universum professionals survey

Omfatter en imageundersøgelse blandt Professionals

udført af det svenske analysefirma

Universum. Professionals er kategoriseret

som erhvervsaktive akademikere. NNIT’s

placering aflæses i undersøgelsens resultat

for Professionals med en akademisk uddannelse

inden for it.


placering – universum students survey

Omfatter en imageundersøgelse blandt studerende

udført af det svenske analysefirma

Universum. NNIT’s placering aflæses i undersøgelsens

resultat for Students med en akademisk

uddannelse inden for naturvidenskab.

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i NNIt

Opgøres som et simpelt gennemsnit af antallet

af medarbejdere i det pågældende år omregnet

til fuldtidsansatte eksklusive vikarer og specialestuderende.

Medarbejderne indregnes efter

deres arbejdsprocent, hvor medarbejdere på fuld

tid har en arbejdsprocent på 95 % og derover.

medarbejderomsætning

Medarbejderomsætning måles som antallet af

fastansatte medarbejdere, der forlader NNIT i

regnskabsåret, i forhold til det gennemsnitlige

antal fastansatte medarbejdere i regnskabsåret.

Det gennemsnitlige antal fastansatte medarbejdere

opgøres som et gennemsnit af antal

fastansatte ultimo hver måned.

medarbejderomsætning på nyansatte

(rookie rate)

Medarbejderomsætning for nyansatte måles

som antallet af fastansatte medarbejdere med

mindre end to års anciennitet, der forlader NNIT,

i forhold til det gennemsnitlige antal fastansatte

medarbejdere.

uddannelsesfordeling af medarbejdere

Beregnes i henhold til kriterierne i Dansk

UddannelsesNomenklatur (DUN). Der

medregnes kun én uddannelse (den længste)

pr. person.

antal medarbejdere med forretningsmål

Beregnes som antallet af medarbejdere med

forretningsmål divideret med det samlede antal

medarbejdere. Forretningsmål er mål, som

lederen og medarbejderen i fællesskab har

fastsat på baggrund af afdelingens balanced

scorecard og medarbejderens karriereplan.

antal medarbejdere med kompetencemål

Beregnes som antallet af medarbejdere med

kompetencemål divideret med det samlede antal

medarbejdere. Kompetencemål er mål, som lederen

og medarbejderen har fastsat i fællesskab

på baggrund af afdelingens balanced scorecard,

medarbejderens nuværende kompetenceniveau,

medarbejderens forretningsmål og medarbejderens

karriereplan.

medarbejdertilfredshed

Opgøres på baggrund af en undersøgelse blandt

alle fastansatte medarbejdere i NNIT, der er

blevet spurgt: ’Hvor tilfreds er du generelt med

at arbejde for NNIT?’. Beregnes som et simpelt

gennemsnit på baggrund af en vurdering på en

skala fra 1-5, hvor 5 er højest.

antal jobroteringer/forfremmelser

Antal jobroteringer/forfremmelser måles som

antallet af fastansatte medarbejdere, der i

regnskabsåret har fået ny stillingsbetegnelse.

Gennemsnitsalder

Alder opgøres i hele år pr. fuldtidsansat

medarbejder.

Internationaliseringsrate

Internationaliseringsraten er opgjort som andelen

af medarbejdere, der er ansat på NNIT’s lokationer

uden for Danmark.

Årsrapport 2011 |

83


edaktion: NNIT Communications

Design og produktion: vahle+nikolaisen

Foto: Jakob Boserup m.fl.


Hovedsæde

NNIT A/S

Østmarken 3A

DK-2860 Søborg

CVR-nr.: 21 09 31 06

Tlf.: 4442 4242

Fax: 4442 4240

www.nnit.com

Danmark

NNIT A/S

Buddingevej 197

DK-2860 Søborg

NNIT A/S

Olof Palmes Allé 41, 1

DK-8200 Århus N

NNIT A/S

Ørstedsvej 3

DK-8600 Silkeborg

Internationalt

NNIT China

21st floor, JinWan Mansion

358 Nanjing Lu

CN-300100 Tianjin

Tlf.: +86 1350 2073 186

NNIT Czech Republic

Lazecká 568/53A

CZ-77900 Olomouc

Tlf.: +420 585 204 821

NNIT Germany

Eschenheimer Anlage 1

D-60316 Frankfurt am Main

Tlf.: +49 69 66 36 98 73

NNIT Philippines

24/F 88 Corporate Center

141 Valero St.

PH-1227 Makati City

Tlf.: +63 2 889 0999

NNIT Switzerland

Bändliweg 20

CH-8048 Zürich

Tlf.: +41 44 405 9090

NNIT U.S.

650 College Road East, 3rd floor

Princeton, New Jersey 08540

USA

Tlf.: +1 (609) 955 4949

More magazines by this user
Similar magazines