DK Company A/S - Koncernbeskrivelse - September 2011

dkcompany.dk

DK Company A/S - Koncernbeskrivelse - September 2011

DK Company A/S

Koncernbeskrivelse

September 2011


DK Company

Indledning og generelle oplysninger

Indledning og generelle oplysninger

Dette er en beskrivelse (”Koncernbeskrivelsen”) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet af 1958 A/S), CVR-nr.: 24 43

11 18 og hele dennes virksomhed inklusiv datterselskaber og associerede virksomheder (“DK Company” eller “Selskabet”).

Koncernbeskrivelsen er en del af selskabsmeddelelse nr.: 71/2011, og skal ses i sammenhæng med denne meddelelse.

Selskabsmeddelelse nr.: 71/2011 inkl. Koncernbeskrivelsen, er udarbejdet med henblik på opfyldelse af Selskabets

oplysningspligt jf. pkt. 3.3.9 i NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ (”NASDAQ OMX Copenhagen”) Regler for udstedere af aktier,

idet en ændring i Selskabets identitet, som følge af beslutningerne vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling

den 27. september 2011, anses at have fundet sted. På Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 27. september 2011

blev det blandt andet vedtaget, at DKC Holding 2011 A/S (tidligere DK Company A/S) CVR nr.: 25 82 36 48 (”DKC Holding”),

mod udstedelse af et gældsbrev og aktier i Selskabet, indskød hele dets virksomhed i Selskabet med henblik på, at denne

virksomhed efterfølgende videreføres i Selskabets regi. Det blev også besluttet at ændre Selskabets navn fra Holdingselskabet

af 1958 A/S til det nuværende navn DK Company A/S.

Koncernbeskrivelsen indeholder med enkelte undtagelser oplysninger svarende til det, der kræves i et

aktieregistreringsdokument i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004.

Koncernbeskrivelsen har ikke gennemgået en godkendelsesproces i Finanstilsynet og har ej heller været underlagt en

verifikationsproces. DK Company har ansvaret for denne Koncernbeskrivelse. Der er ikke udover ledelsens erklæring

præsenteret i afsnittet ”Ledelsens ansvar og erklæring” afgivet erklæringer i forbindelse med Koncernbeskrivelsen.

Det er ikke hensigten, at Koncernbeskrivelsen skal danne grundlag for kredit- eller andre vurderinger, og Koncernbeskrivelsen

skal hverken betragtes som en anbefaling fra Selskabets side om, at modtagere af Koncernbeskrivelsen bør erhverve eller

afhænde aktier i Selskabet. Modtagere af Koncernbeskrivelsen bør selv vurdere, om oplysningerne er relevante, og eventuel

erhvervelse eller afhændelse af aktier i Selskabet bør baseres på de informationer, som vedkommende finder nødvendige.

Koncernbeskrivelsen er dateret den 28. september 2011.

Baggrund

Selskabet er oprindeligt stiftet den 25. november 1958 under navnet Bonusbanken A/S. Indtil den 21. november 2008 bestod

Selskabets aktivitet af bankvirksomheden Bonusbanken. Som følge af den finansielle krise blev bankvirksomheden pr. den 21.

november 2008 overdraget til Vestjysk Bank A/S. I samme forbindelse skiftede Selskabet navn til Holdingselskabet af 1958 A/S.

Selskabet var herefter tømt for aktiviteter, men der påhvilede fortsat Selskabet forpligtelser, idet en række tidligere kunder i

Bonusbanken havde rejst erstatningskrav mod Selskabet, da disse kunder mente sig fejlrådgivet af Bonusbanken, bl.a. i

forbindelse med køb af såkaldte ScandiNotes Obligationer. På denne baggrund blev det på en ekstraordinær generalforsamling

den 23. februar 2009 besluttet, at Selskabet skulle træde i likvidation. På Selskabets ordinære generalforsamling den 24. marts

2011 godkendtes blandt andet forlig indgået med de tidligere kunder, som havde rejst erstatningskrav mod Selskabet.

DKC Holding blev stiftet den 2. januar 2001 under navnet DK Company A/S. Navnet ændredes fra DK Company A/S til det

nuværende navn ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 28 september 2011. Siden stiftelsen har DKC Holdings

(tidligere DK Company) virksomhed bestået af en modetøjsvirksomhed med navnet DK Company A/S (”Det Oprindelige DK

Company”).

Ved selskabsmeddelelse nr. 38/2011 af 8. maj 2011 og uddybet ved selskabsmeddelelse nr. 47/2011 af 27. maj 2011

meddeltes, at Selskabet havde indgået aftale med DKC Holding om, at DKC Holding mod udstedelse af et gældsbrev og aktier i

Selskabet indskød dets virksomhed (Det Oprindelige DK Company) i Selskabet med henblik på, at denne virksomhed

efterfølgende videreføres i Selskabets regi (”Transaktionsaftalen”).

II


DK Company

Indledning og generelle oplysninger

Den endelige aftale mellem DKC Holding og Selskabet om overdragelse af Det Oprindelige DK Company til Selskabet mod

udstedelse af et gældsbrev på DKK 104.584.000 og udstedelse af 1.775.000.000 stk. aktier i Selskabet af nom. DKK 0,0338

(”DKC Aktierne”) svarende til nom. DKK 59.995.000 blev indgået den 31. maj 2011 (”Apportindskudsaftalen”).

Apportindskudsaftalen er udarbejdet på basis af værdierne i Det Oprindelige DK Company pr. 1. april 2011, idet der dog

foretages en regulering af værdierne af de overdragne aktiver og passiver pr. overdragelsesdatoen. Reguleringen gennemføres

ved regulering af gældsbrevet. Ifølge Apportindskudsaftalen indskydes Det Oprindelige DK Company i Selskabet med

undtagelse af Det Oprindelige DK Companys kassebeholdning, varedebitorer samt aktiviteterne i CCDK Clothing Company A/S,

idet sidstnævnte aktivitet er under afvikling. Endvidere overtager Selskabet ikke kreditorkrav eller garantiforpligtelser fra Det

Oprindelige DK Company, som ikke er kvantificeret i vurderingsberetningen og overtagelsesbalancen, herunder forpligtelserne

vedrørende et opsagt lejemål i Kolding samt krav i form af løn til medarbejdere opsagt før overdragelsesdatoen.

Den 31. maj 2011 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Selskabet med henblik på at effektuere

Transaktionsaftalen ved beslutning om, at Selskabets likvidation ophæves; at nedsætte Selskabets aktiekapital gennem en

reduktion af styk størrelsen på Selskabets aktier; at DKC Holding indskyder sin virksomhed i Selskabet mod udstedelse af et

gældsbrev og udstedelse af DKC Aktier; samt at vedtægterne tilpasses bl.a. således, at Selskabets formål ændres fra drift af

bankvirksomhed til fabrikation og handel indenfor tekstilbranchen. På samme generalforsamling blev der indvalgt en ny

bestyrelse, indsat ny direktion i Selskabet, og det blev besluttet at ændre Selskabets navn fra Holdingselskabet af 1958 A/S til

det nuværende navn DK Company A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 49/2011 af 31. maj 2011 hhv. selskabsmeddelelse nr.

50/2011 af 1. juni 2011.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelte i fortsættelse af den ekstraordinære generalforsamling den 31. maj 2011, at

beslutningerne på generalforsamlingen, herunder beslutningen om kapitalforhøjelsen m.v. i Selskabet, ikke kunne registreres,

idet det ikke var tydeliggjort, at Selskabet som moderselskab har ændret anvendt regnskabspraksis fra IFRS til at anvende

regnskabsklasse D efter årsregnskabslovens regler på tidspunktet for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling den

31. maj 2011, jf. selskabsmeddelelse nr. 54/2011 af 28. juni 2011. På denne baggrund var det således nødvendigt at afholde en

ny ekstraordinær generalforsamling til effektuering af Apportindskudsaftalen.

Som følge af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse er der udfærdiget tillæg til Apportindskudsaftalen og det tilhørende

gældsbrev på DKK 104.584.000, hvorefter disse aftaler effektueres på tidspunktet for vedtagelse af kapitalforhøjelsen via

apportindskud på en ny ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, som kan registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Endvidere er det heri aftalt, at lånet i henhold til gældsbrevet forfalder til betaling den 1. juni 2013.

Forinden den endelig effektuering af de indgåede aftaler mellem DKC Holding og Selskabet, har DKC Holding pr. 15. august

2011 efter forudgående godkendelse hos Finanstilsynet fremsat og gennemført et frivilligt overtagelsestilbud til de eksisterende

aktionærer i Selskabet. Det frivillige overtagelsestilbud var gældende i perioden 15. august 2011 til 12. september 2011. Ved

udløbet af tilbudsperioden den 12. september 2011 havde DKC Holding modtaget gyldige accepter fra 982 aktionærer for i alt

3.672.427 aktier svarende til en andel på 10,3 % af den samlede aktiekapital og af stemmerettighederne i Selskabet. DKC

Holding har efter gennemførelse af det frivillige overtagelsestilbud erhvervet i alt ca. 40,6 % af samtlige aktier og

stemmerettighederne i Selskabet, jf. Selskabsmeddelelse nr. 63/2011 af 14. september 2011.

Som følge af Transaktionsaftalen blev der den 27. september 2011 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Selskabet, hvor

det blev vedtaget, at Selskabets likvidation ophæves; at Selskabets aktiekapital nedsættes fra DKK 35.500.000 til DKK

1.199.900 gennem en reduktion af styk størrelsen på Selskabets aktier fra DKK 1,0000 pr. stk. til DKK 0,0338 pr. stk.; at DKC

Holding indskyder hele sin virksomhed i Selskabet mod udstedelse af et gældsbrev på DKK 104.584.000 og udstedelse af DKC

Aktier svarende til nom. DKK 59.995.000; samt at vedtægterne tilpasses bl.a. således, at Selskabets formål ændres fra drift af

bankvirksomhed til fabrikation og handel indenfor tekstilbranchen (tilsammen ”Transaktionen”). På samme generalforsamling

blev der indvalgt en ny bestyrelse, indsat ny direktion i Selskabet, og det blev besluttet at ændre Selskabets navn fra

Holdingselskabet af 1958 A/S til det nuværende navn DK Company A/S.

III


DK Company

Indledning og generelle oplysninger

Transaktionen blev endeligt gennemført den 28. september 2011, idet den vedtagende kapitalnedsættelse og den efterfølgende

kapitaludvidelse blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samtidig med at Det Oprindelige DK Company blev indskudt i

Selskabet. Den 28. september 2011, blev Selskabets navneændring fra Holdingselskabet af 1958 A/S til DK Company A/S

ligeledes registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Endvidere er der pr. 27. september 2011 sket overdragelse af 51 % af aktierne i MID Pro Tex A/S (”MID Pro Tex”) fra DKC

Holding til Selskabet. Købesummen på DKK 4,0 mio. er berigtiget ved udstedelse af gældsbrev stort DKK 4,0 mio. De

omhandlede aktier i MID Pro Tex har DKC Holding erhvervet i juli måned 2011, hvorfor disse aktier ikke var omfattet af

Apportindskudsaftalen af 31. maj 2011.

Illustration af strukturen før og efter Transaktionen

DKC Holding før Transaktionen DK Company efter Transaktionen Holdingselskabet af 1985

før Transaktionen

Aktionærer i

DK Company A/S

DK Company A/S

CVR nr.: 25 82 36 48

Driftsaktivitet:

Det Oprindelige DK Company

Identitetsændring

DKC Holding 2011 A/S

(Tidligere DK Company A/S)

CVR nr.: 25 82 36 48

Aktionærer i

Holdingselskabet af 1958 A/S

Nom. DKK 59.995.000 Nom. DKK 1.999.900

DK Company A/S

(Tidligere Holdingselskabet af 1958 A/S)

CVR-nr.: 24 43 11 18

Driftsaktivitet:

DK Company

(Tidligere Det Oprindelige DK Company)

Som følge af Transaktionen er der bl.a. sket følgende ændringer i Selskabet:

der indskydes en ny aktivitet i Selskabet, der forinden Transaktionen var uden aktivitet;

Aktionærer i

Holdingselskabet af 1958 A/S

Nom. DKK 35.500.000

Holdingselskabet af 1958 A/S

CVR-nr.: 24 43 11 18

Ingen aktivitet

omsætning og aktiverne for den indskudte aktivitet overstiger Selskabets omsætning og aktiver før Transaktionen,

idet Selskabet var uden aktivitet og omsætning samt uden aktiver i nævneværdigt omfang;

værdien af de nyudstedte aktier overstiger værdien af Selskabets aktier før Transaktionen; og

bestyrelsen er udskiftet, og der er indsat en ny direktion i forbindelse med Transaktionen.

Disse ovennævnte forhold bevirker tilsammen jf. pkt. 3.3.9 i NASDAQ OMX Copenhagen’s Regler for udstedere af aktier, at en

identitetsændring anses at have fundet sted.

Opretholdelse af børsnotering

Selskabet har med forbehold for opfyldelse af visse betingelser, som er beskrevet nedenfor, modtaget godkendelse fra

NASDAQ OMX Copenhagen til at opretholde Selskabets notering efter Selskabets ændring af identitet.

Som følge af Transaktionen opfylder Selskabet ikke NASDAQ OMX Copenhagens krav vedrørende aktiernes spredning i

offentligheden. Med henblik på at opfylde NASDAQ OMX Copenhagens krav vedrørende spredning i offentligheden agter

Selskabet sammen med DKC Holding at gennemføre et udbud af nye og/eller eksisterende aktier inden udgangen af februar

2012.

NASDAQ OMX Copenhagen har oplyst, at såfremt kravet til spredning i offentligheden ikke er opfyldt senest ved udgangen af

februar 2012, vil NASDAQ OMX Copenhagen foretage en vurdering af Selskabets fortsatte optagelse til handel og notering.

Såfremt NASDAQ OMX Copenhagen finder det nødvendigt at afnotere Selskabet, hvorved Selskabet vil blive slettet fra handlen

på NASDAQ OMX Copenhagen, har DKC Holding meddelt, at DKC Holding vil iværksætte tvangsindløsning af øvrige

aktionærers aktier i Selskabet i henhold til selskabslovens regler.

IV


DK Company

Præsentation af regnskabsoplysninger og visse andre oplysninger

Indledning og generelle oplysninger

Koncernbeskrivelsen udgør en beskrivelse af Selskabet på datoen for Koncernbeskrivelsen. Koncernbeskrivelsen er således en

beskrivelse af Selskabet og dets aktiviteter efter indskydelsen af Det Oprindelige DK Company. Med undtagelse af

oplysningerne omkring aktiekapitalens udvikling i afsnittet ”Beskrivelse af aktiekapitalen, aktierne og vedtægterne” og

oplysninger omkring Selskabets stiftelse i afsnittet ”Yderligere oplysninger” vedrører alle historiske oplysninger gengivet i

Koncernbeskrivelsen Det Oprindelige DK Company, idet Selskabets nuværende aktivitet alene udgøres af Det Oprindelige DK

Company.

Regnskabsoplysninger for Det Oprindelige DK Company inkluderet i Koncernbeskrivelsen er uddraget fra de reviderede

årsregnskaber for regnskabsårene 2009/10, 2008/09 og 2007/08 og det ureviderede perioderegnskab for 12 måneders

perioden 1/7-2010 til 30/6-2011 for DKC Holding. Alle regnskabsoplysninger fra de reviderede årsregnskaber er omarbejdet til

IFRS. De ureviderede halvårsregnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34.

DKC Holding og underliggende danske datterselskaber har hidtil haft regnskabsafslutning pr. 30/6, og DKC Holdings seneste

årsrapport er aflagt pr. 30. juni 2010. Selskabet har regnskabsaflæggelse pr. 31. december. Alle de i Koncernbeskrivelsen

præsenterede historiske regnskabsoplysninger er præsenteret pr. 30. juni. Der er således ikke i denne Koncernbeskrivelse

foretaget omarbejdning af DKC Holdings historiske regnskabstal til regnskabsafslutning pr. 31. december.

Der er mulighed for at omlægge regnskabsår med en omlægningsperiode på op til 18 måneder i forbindelse med

koncerndannelser, hvorfor DKC Holding og underliggende danske datterselskaber i forbindelse med Transaktionen omlægger

regnskabsår med 1/7 2010 - 31/12 2011 som omlægningsperiode, hvorved regnskabsåret følger Selskabets med

regnskabsafslutning 31/12. Finanstilsynet har tilkendegivet, at Transaktionen regnskabsmæssigt skal behandles som en

omvendt virksomhedsovertagelse. Selskabets fremtidige regnskabsaflæggelse vil blive aflagt i overensstemmelse hermed.

En række af tabellerne i Koncernbeskrivelsen indeholder afrundede regnskabstal. Dette medfører i visse tilfælde, at summen af

tallene i en kolonne eller række ikke stemmer helt med det samlede tal i den pågældende kolonne eller række. Visse af de

procentsatser, der vises i tabellerne i Koncernbeskrivelsen, repræsenterer endvidere beregninger, som er baseret på de

underliggende oplysninger før afrunding. Der kan derfor forekomme tilfælde, hvor procentangivelserne ikke stemmer helt

overens med de procentsatser, der ville fremkomme, hvis den pågældende beregning var foretaget på grundlag af de afrundede

tal.

Oplysninger om valutaforhold

I Koncernbeskrivelsen er alle henvisninger til “danske kroner” eller “DKK” henvisninger til den danske valuta, alle henvisninger til

“norske kroner” eller “NOK” henvisninger til den norske valuta, alle henvisninger til “svenske kroner” eller “SEK” henvisninger til

den svenske valuta, alle henvisninger til “U.S. dollars”, “USD” eller “$” er til den amerikanske valuta, og alle henvisninger til

“euro”, “EUR”, “EURO” og “€” er til den fælles europæiske valuta.

V


DK Company

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Indledning og generelle oplysninger ................................................................................................................... II

Indholdsfortegnelse ............................................................................................................................................. VI

Tabeller og figurer .............................................................................................................................................. VIII

Ledelsens ansvar og erklæring ........................................................................................................................... IX

1. Resumé ....................................................................................................................................................... 1

2. Risikofaktorer ............................................................................................................................................. 5

3. Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn ......................................................................... 10

4. Markeds- og trendoplysninger ................................................................................................................ 11

4.1. Markedsbeskrivelse ..................................................................................................................... 11

4.2. Trendoplysninger ......................................................................................................................... 11

5. Beskrivelse af DK Company .................................................................................................................... 13

5.1. Selskabets historie og udvikling ................................................................................................... 13

5.2. Vigtigste begivenheder ................................................................................................................. 14

5.3. Forretningskoncept, strategi og væsentlige styrker ...................................................................... 15

5.4. Produkter og brands ..................................................................................................................... 18

5.5. Markeder ...................................................................................................................................... 21

5.6. Salgskanaler og kunder................................................................................................................ 22

5.7. Design og produktudvikling .......................................................................................................... 24

5.8. Indkøb og produktion ................................................................................................................... 25

5.9. Logistik og distribution .................................................................................................................. 25

5.10. Immaterielle rettigheder................................................................................................................ 26

5.11. Fast ejendom, anlæg og udstyr .................................................................................................... 27

5.12. Corporate Social Responsibility (CSR) ........................................................................................ 28

6. Koncernstruktur ....................................................................................................................................... 29

7. Gennemgang af drift og regnskaber ....................................................................................................... 31

7.1. Sammenligning af de seneste tre regnskabsår og 12 måneders perioden for 2010/11 ............... 35

8. Aktiver, kapitalforhold og gæld ............................................................................................................... 38

9. Udbytte og udbyttepolitik ........................................................................................................................ 41

10. Ledelse og medarbejdere ........................................................................................................................ 42

10.1. Bestyrelse .................................................................................................................................... 42

10.2. Direktion og ledelsesgruppe ......................................................................................................... 43

10.3. Bestyrelsens, Direktionens og Ledelsesgruppens arbejdspraksis ................................................ 45

10.4. Vederlag og goder ........................................................................................................................ 45

10.5. Oplysninger vedrørende Direktionens og Ledelsesgruppens kontraktvilkår ................................. 46

10.6. Erklæring om tidligere levned ....................................................................................................... 46

10.7. Erklæring om interessekonflikter .................................................................................................. 47

10.8. Beskrivelse af ledelsesrapporteringssystemer og interne kontrolsystemer .................................. 48

10.9. Corporate governance.................................................................................................................. 48

10.10. Oplysninger om medarbejdere ..................................................................................................... 52

11. Større aktionærer og transaktioner med nærtstående parter .............................................................. 53

11.1. Større aktionærer ......................................................................................................................... 53

11.2. Transaktioner med nærtstående parter ........................................................................................ 54

12. Beskrivelse af aktiekapitalen, aktierne og vedtægterne ....................................................................... 55

12.1. Beskrivelse af aktiekapitalen og aktiekapitalens udvikling............................................................ 55

12.2. Beskrivelse af aktierne ................................................................................................................. 55

12.3. Beskrivelse af vedtægterne .......................................................................................................... 57

13. Yderligere oplysninger ............................................................................................................................ 58

13.1. Oplysninger om Selskabet ........................................................................................................... 58

13.2. Generalforsamling ........................................................................................................................ 59

13.3. Retstvister .................................................................................................................................... 60

VI


DK Company

Indholdsfortegnelse

13.4. Væsentlige aftaler ........................................................................................................................ 60

14. Udvalgte historiske regnskabsoplysninger ........................................................................................... 63

14.1. Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse ............................................................... 63

14.2. Andre væsentlige regnskabsoplysninger...................................................................................... 65

15. Definitioner ............................................................................................................................................... 66

VII


DK Company

Tabeller og figurer

Tabeller og figurer

Tabel 1. Hoved- og nøgletal for Det Oprindelige DK Company ............................................................................... 4

Tabel 2. Oversigt over butikker i Selskabets egne detailhandelskoncepter ........................................................... 23

Tabel 3. Oversigt over DK Companys væsentlige lejemål ..................................................................................... 27

Tabel 4. Oversigt over datterselskaber og associerede virksomheder og registreringsland .................................. 29

Tabel 5. Hoved- og nøgletal for Det Oprindelige DK Company ............................................................................. 31

Tabel 6. Omsætningen fordelt på segmenter ........................................................................................................ 35

Tabel 7. Overtagelsesbalancer i forbindelse med Apportindskudsaftalen ............................................................. 39

Tabel 8. Oversigt over gældsbreve der udstedes i forbindelse med Transaktionen .............................................. 39

Tabel 9. Kapitalisering i relation til de overdragede aktiver fra Det Oprindelige DK Company .............................. 40

Tabel 10. Bestyrelse .............................................................................................................................................. 42

Tabel 11. Direktion ................................................................................................................................................ 43

Tabel 12. Ledelsesgruppe ..................................................................................................................................... 44

Tabel 13. Gennemsnitligt antal medarbejdere ....................................................................................................... 52

Tabel 14. Ejerandel i Selskabet ............................................................................................................................. 53

Tabel 15. Ejerforhold i DKC Holding ...................................................................................................................... 53

Tabel 16. Udvikling i aktiekapitalen ....................................................................................................................... 55

Tabel 17. Resultatopgørelse.................................................................................................................................. 63

Tabel 18. Balance for regnskabsårene .................................................................................................................. 64

Tabel 19. Pengestrømsopgørelse ......................................................................................................................... 65

Tabel 20. Omsætningen fordelt på segmenter ...................................................................................................... 65

Tabel 21. Omsætning fordelt på markeder ............................................................................................................ 65

Figur 1. Oversigt over de markedsførte brands ....................................................................................................... 2

Figur 2. Vækst i bruttonationalproduktet på de enkelte delmarkeder i DK Companys Hjemmemarked................. 11

Figur 3. Historisk udvikling i omsætning ................................................................................................................ 13

Figur 4. Historisk udvikling i EBITDA og resultat før skat ...................................................................................... 13

Figur 5. DK Companys forretningskoncept: Blooming Concept ............................................................................. 15

Figur 6. Oversigt over de markedsførte brands ..................................................................................................... 18

Figur 7. Oversigt over Selskabets markeder ......................................................................................................... 22

Figur 8. Koncernomsætning fordelt på markeder .................................................................................................. 22

Figur 9. Koncernstruktur ........................................................................................................................................ 29

VIII


DK Company

Ledelsens ansvar og erklæring

Selskabet har ansvaret for denne Koncernbeskrivelse.

Ledelsens ansvar og erklæring

Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Koncernbeskrivelsen

efter vores bedste viden er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som

kan påvirke dets indhold.

Ikast den 28. september 2011

DK Company A/S

Bestyrelse

Bo Boulund Knudsen (formand)

Dion Møberg Eriksen (næstformand)

Albert Kusk

Direktion

Jens Poulsen

IX


DK Company

1. Resumé

1. Resumé

DK Company designer, markedsfører og distribuerer modetøj til alle aldersgrupper fra nyfødte til den

modne kvinde, som gerne vil være klædt moderigtigt. Selskabets produkter sælges i 28 lande til

forbrugerne via ca. 4.000 engros- og detailhandelskunder og gennem DK Companys egne

detailhandelskoncepter bestående af i alt 24 multibrand butikker.

DK Company følger en multibrand-strategi baseret på en portefølje bestående af 19 forskellige

markedsførte brands. DK Company ejer ikke varemærkerettighederne til de enkelte brands. Selskabet

har dog indgået en uopsigelig lejeaftale vedrørende brugsretten til samtlige de af Selskabet

markedsførte brands. Der henvises til afsnittet ”Immaterielle rettigheder” eller ”Væsentlige aftaler” for

en nærmere beskrivelse af aftalen. De markedsførte brands er segmenteret i grupperne DKC Trend

Division, DKC Classic Division og DKC Kids Division.

Selskabet har egne designere og indkøbere i Danmark, som skaber Selskabets designs og løbende

udvikler kollektionerne. Selskabet får hovedsageligt fremstillet sine produkter i Fjernøsten – Kina,

Indien, Bangladesh samt i Østeuropa og Tyrkiet. Hovedparten af produkterne bliver leveret til

Selskabets lager i Danmark, hvorfra de distribueres til kunderne. Den resterende del af produkterne

leveres direkte til kunderne.

DK Company beskæftiger på verdensplan cirka 820 medarbejdere, heraf cirka 550 på

produktionsenheder i Fjernøsten.

Forretningskoncept

DK Company følger en multibrand-strategi primært baseret på ”value-for-money”. Gennem brandet

Karen by Simonsen er DK Company dog også repræsenteret i high-end segmentet, hvor fokus i

stedet er ”luxury-for-less”. I begge tilfælde er udgangspunktet, at slutbrugeren skal have oplevelsen af

at få mere, end de har betalt for.

DK Company baserer multibrand-strategien på det eget udviklede forretningskoncept Blooming

Concept. Konceptet er skitseret gennem en blomsterplante.

En integreret del af Blooming Concept er Selskabets 4 x win-strategi. Grundtanken i Selskabets 4 x

win-strategi er, at win-win situationer går begge veje, og at win-win situationer mellem Selskabets

interessenter er en forudsætning for succes og vækst. Med udgangspunkt i forretningskonceptet

Blooming Concept og 4 x win-strategien søger DK Company således at opbygge langvarige relationer

bygget på tillid og gensidig respekt med Selskabets kunder, leverandører og medarbejdere.

Væsentlige styrker

Det er DK Companys vurdering, at Selskabets konkurrencemæssige styrker og fordele omfatter

følgende:

Multibrand-strategi med fokus på udnyttelse af fællesfunktioner

Evne til at integrere og udvikle opkøbte virksomheder og brands

Bred geografisk tilstedeværelse og evnen til at etablere sig på nye markeder

Egne detailhandelskoncepter

1


DK Company

Produkter og brands

DK Company markedsfører i alt 19 forskellige brands. De markedsførte brands er fordelt på tre

produktdivisioner, der hver især fungerer som selvstændige enheder. Figur 1 nedenfor viser en

oversigt over de markedsførte brands og deres fordeling på de respektive divisioner.

Figur 1. Oversigt over de markedsførte brands

DKC Trend Division DKC Kids Division DKC Classic Division

1. Resumé

Samtlige markedsførte brands skaber mode baseret på value for money eller luxury for less. Hvert

enkelt brand har sin egen identitet og særegne karakteristika, der tilsammen giver det enkelte brand

dets egen DNA. DK Company arbejder løbende på at udvikle de enkelte brands’ identitet og

karakteristika, dels for at undgå overlap og dermed intern konkurrence mellem de enkelte brands, dels

for at skabe brands og kollektioner, der komplementerer og understøtter hinanden, hvorved der

skabes øgede muligheder for krydssalg.

Markeder

DK Companys kollektioner afsættes til i alt 28 lande verden over. Det største af de markeder, hvor DK

Company opererer, er Selskabets hjemmemarked, defineret som Danmark, Norge, Sverige og Finland

(”Hjemmemarkedet”), hvoraf Norge udgør det største marked. Efter Hjemmemarkedet er Tyskland det

næststørste marked, som i en årrække har været i vækst og fortsat repræsenterer et stort potentiale.

Udover Hjemmemarkedet og Tyskland afsætter DK Company også til markeder i Mellem- og

Sydeuropa med lande som Holland, Belgien, Frankrig og Spanien. DK Company oplever også vækst

på Østeuropæiske markeder som Rusland og Polen. Dertil kommer salg på en række oversøiske

markeder som blandt andre USA, Canada, Japan og Mellemøsten.

Salgskanaler og kunder

DK Companys produkter afsættes primært til detailhandelskunder. DK Company har mere end 4.000

detailhandelskunder. Selskabets detailhandelskunder omfatter såvel større detailhandelskæder som

mindre kæder og enkeltstående butikker.

I tillæg til DK Companys salg til detailhandelskunder sker en del af salget gennem DK Companys

egne detailhandelskoncepter. DK Companys detailhandelskoncepter består af i alt 24 multibrand

butikker. Størstedelen af butikkerne drives i samarbejde med en tredjepart, enten på franchisebasis

eller ved delt ejerskab mellem DK Company og tredjeparten. I alt drives 13 butikker i samarbejde med

en tredjepart. De resterende 11 butikker er fuldt ejet af DK Company.

2


DK Company

Design og produktudvikling

1. Resumé

DK Companys design og produktudvikling sker i separate teams tilknyttet hvert enkelt brand. De

pågældende teams består af designere, sælgere og indkøbere, som med input fra kunderne i

fællesskab skaber kommercielle kollektioner, der matcher efterspørgslen på markedet. Samarbejdet

mellem Selskabets designere, sælgere og indkøbere på den ene side og kunderne på den anden

medvirker til, at alle kollektioner tilføres kommercielle elementer som value for money og luxury for

less.

Hvert år udvikler hvert brand mellem fire og otte kollektioner. Gennem disse kollektioner tilfører DK

Companys 22 designerne de seneste internationale trends til de af Selskabet markedsførte brands.

Indkøb og produktion

Alle de af Selskabet markedsførte brands har eget separat indkøbsteam bestående af indkøbere og

designere. Som et led i Selskabets multibrand-strategi trækker hvert team på Selskabets

koordinerende indkøbsfunktioner. De enkelte indkøbsteams er geografisk placeret i Danmark.

Indkøberne i Danmark arbejder tæt sammen med indkøbskontorerne i Kina og Bangladesh.

Produktionsmæssigt har Selskabet en strategi for, at maksimalt 30 % af produktionen må foregå på

egne produktionsfaciliteter. I dag dækkes godt 15 % af Selskabets produktionsbehov via kapaciteten

på egne fabrikker i henholdsvis Kina og Bangladesh.

Logistik og distribution

Den centrale logistikafdeling i Selskabets hovedsæde i Danmark forestår forhandling af fragtaftaler,

håndtering af import- og eksportdokumenter, styring af toldafregninger samt kontakten til

toldmyndighederne.

Distributionen sker fra lagerfaciliteterne ved hovedsædet på La Cours Vej 6 i Ikast. Her råder

Selskabet over 9.500 kvm inklusiv højlager samt yderligere 3.500 kvm lager på Navervej 16 i Ikast og

2.100 kvm lager på Navervej 13 i Ikast.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Produktion i lavtlønslande medfører forpligtelser i relation til CSR. Eftersom størstedelen af DK

Companys produktion foregår i disse lande, er der afsat ressourcer til at deltage i udviklingen af de

produktionssteder, hvor man i dag er involveret. DK Company har derfor iværksat en løbende kontrol

af eksterne produktionssteder samt vurdering og planlægning af, hvilke fremadrettede tiltag de enkelte

produktionssteder skal udføre, for at DK Company kan fortsætte samhandelen.

Det er DK Companys overbevisning, at samarbejdet med leverandører så vidt muligt skal være efter

long term filosofien, så både leverandøren og DK Company får et frugtbart udbytte af handelen, og at

der derigennem skabes grobund for at underleverandører kan udvikle sig og følge med stigende krav

og normer for social ansvarlighed, der ikke nødvendigvis er en selvfølge i lande som Indien, Kina og

Bangladesh.

3


DK Company

Hoved og nøgletal for Det Oprindelige DK Company

1. Resumé

De nedenstående hoved- og nøgletal for Det Oprindelige DK Company er uddraget fra de reviderede

årsregnskaber for regnskabsårene 2009/10, 2008/09 og 2007/08 samt det ureviderede

perioderegnskab for 12 måneders perioden 1/7-2010 til 30/6-2011 for DKC Holding. De uddragede

hoved- og nøgletal fra årsregnskaberne 2009/10, 2008/09 og 2007/08 aflagt efter årsregnskabsloven

er omarbejdet i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS). Det ureviderede

perioderegnskab for 12 måneders perioden 1/7-2010 til 30/6-2011 er udarbejdet i overensstemmelse

med IAS nr. 34. De reviderede årsregnskaber er revideret af DKC Holdings eksterne revisorer, Partner

Revision.

Tabel 1. Hoved- og nøgletal for Det Oprindelige DK Company

(DKK mio., bortset fra nøgletal), koncern 12 mdr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6

Resultatopgørelse

Omsætning 459,3 302,1 199,8 167,8

Vareforbrug -239,3 -144,2 -93,9 -87,1

Dækningsbidrag 220,0 157,9 105,9 80,7

Andre eksterne omkostninger -118,2 -68,7 -47,8 -37,0

Personaleomkostninger -60,0 -50,6 -32,8 -27,5

Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -3,8 -4,8 -3,2 -2,0

Resultat af primær drift 38,0 33,8 22,1 14,2

Resultat før skat 36,0 33,7 21,6 12,9

Resultat af ophørende aktiviteter -2,6 -2,8 0,0 0,0

Årets resultat 24,4 21,8 15,7 9,5

Balance. Aktiver

Langfristede aktiver 23,5 12,2 9,1 6,9

Kortfristede aktiver 163,0 121,5 75,5 57,7

Heraf likvide beholdninger 4,7 14,0 16,8 5,8

Aktiver i alt 186,5 133,7 84,5 64,6

Balance, passiver

Egenkapital 51,4 38,3 31,2 19,1

Rentebærende gæld 82,1 49,3 25,9 23,3

Øvrige forpligtelser 52,9 46,1 27,5 22,1

Passiver i alt 186,5 133,7 84,5 64,6

Pengestrømme

Pengestrømme fra driftsaktivitet, netto -10,9 16,1 18,8 7,4

Pengestrømme fra investeringsaktivitet, netto -25,4 -8,2 -6,8 -2,1

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, netto -7,6 -20,1 -3,9 -2,3

Pengestrømme fra ophørte aktiviteter -2,6 -8,5 0,0 0,0

Pengestrømme i alt -46,5 -20,7 8,1 3,0

Nøgletal

Bruttomargin i % 47,9 52,3 53,0 48,1

EBITDA 41,8 38,6 25,2 16,2

EBTIDA-margin i % 9,1 12,8 12,6 9,7

Overskudsgrad i % 8,3 11,2 11,0 8,5

Resultatgrad i % 5,3 8,2 7,9 5,6

Soliditetsgrad i % 27,6 28,7 36,9 29,7

Gennemsnitligt antal medarbejdere 762 194 113 102

4


DK Company

2. Risikofaktorer

2. Risikofaktorer

Dette afsnit omhandler generelle risikofaktorer i forbindelse med modetøjsbranchen, hvori DK

Company driver virksomhed samt specifikke risici i forbindelse med DK Companys virksomhed. Hvis

nogen af disse risici faktisk indtræffer, kan det få væsentlig negativ indvirkning på DK Companys

virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling med en værdiforringelse af Selskabets aktier til følge.

De nedenfor omtalte risikofaktorer og usikkerheder omfatter de risici, som ledelsen på nuværende

tidspunkt vurderer som værende væsentlige, men det er ikke de eneste risikofaktorer og usikkerheder,

Selskabet står overfor. Der er yderligere risikofaktorer og usikkerheder, herunder risici som Selskabet

på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med, eller som ledelsen på nuværende tidspunkt anser for

uvæsentlige, som kan opstå eller blive væsentlige i fremtiden, og som kan føre til et fald i Selskabets

aktiers værdi. Risikofaktorerne er ikke nævnt i prioriteret rækkefølge.

Det er af afgørende betydning for DK Companys succes, at det fortsat lykkes DK Company at

bevare og udvikle porteføljen af brands, ellers kan det få væsentlig negativ indvirkning på DK

Companys virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.

DK Company anser porteføljen af brands for at være en væsentlig kilde til succes. Selskabets

virksomhed og driftsresultater påvirkes af styrken af hver enkelt brand. Som følge af den intense

konkurrence på markedet for modetøj kan DK Company, hvis det ikke lykkes fortsat at udvikle hver

enkelt brand, være ude af stand til at tiltrække tilstrækkeligt mange kunder til at kunne opretholde eller

udvikle det pågældende brand.

En kritisk del af strategien for at opretholde hvert enkelt brand er at fastholde kvaliteten i DK

Companys produkter og den oplevelse, som kunderne har med det enkelte brand. DK Companys

evne til at levere produkter af høj kvalitet afhænger af såvel eksterne som interne faktorer,

eksempelvis hvorvidt Selskabets egen kvalitetskontrol er tilstrækkelig, eller hvorvidt Selskabets

leverandører er pålidelige og yder en tilstrækkelig indsats.

Såfremt det ikke fortsat lykkes DK Company at bevare og udvikle den samlede portefølje af brands,

kan det få væsentlig negativ indvirkning på DK Companys virksomhed, driftsresultat og finansielle

stilling.

Det er af afgørende betydning for DK Companys succes, at aftalen med Jens Poulsen Holding

ApS om brugsret til de af DK Company markedsførte brands opretholdes, ellers kan det få

væsentlig negativ indvirkning på DK Companys virksomhed, driftsresultat og finansielle

stilling.

Aftalen mellem Jens Poulsen Holding ApS og Selskabet om brugsret til de af Selskabet markedsførte

brands kan ophøre i tilfælde af Selskabets væsentlige misligholdelse eksempelvis, hvis Selskabet ikke

senest 15 dage efter modtagelse af skriftligt påkrav fra Jens Poulsen Holding ApS om betaling af

årsgebyrer eller lignende udgifter til opretholdelse af varemærkeregistreringer betaler det skyldige

årsgebyr. Såfremt aftalen om brugsret til de af Selskabet markedsførte brands ophører, kan det få

væsentlig negativ indvirkning på DK Companys virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.

Tilsvarende kan det få negativ indvirkning på Selskabet, hvis Jens Poulsen Holding ApS går konkurs,

selv om Selskabet i denne situation har en køberet til varemærkerettighederne.

5


DK Company

2. Risikofaktorer

Jens Poulsen Holding ApS undersøger mulighederne for at overdrage varemærkerettighederne til

Selskabet i løbet af efteråret 2011. Nærmere vilkår for en eventuel overdragelse heraf er derfor endnu

ikke fastlagt. Såfremt der alligevel ikke indgås aftale om overdragelse af varemærkerettighederne til

Selskabet fra Jens Poulsen Holding ApS i løbet af efteråret 2011, vil Selskabet fortsat have en

vederlagsfri og tidsubegrænset brugsret til varemærkerettighederne.

Såfremt DK Company ikke evner at reagere i tide på ændringer i forbrugerefterspørgslen som

følge af skift i modetrends, kan det få væsentlig negativ indvirkning på DK Companys

virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.

DK Company er en modevirksomhed, hvis succes afhænger af evnen til i tide at forudse og

identificere modetrends samt at forudse, vurdere og i tide reagere på forandringer i forbrugernes

efterspørgsel. DK Companys kollektioner skal appellere til et bredt udsnit af kunder, hvis præferencer

kan være forskellige fra land til land. Der kan ikke gives sikkerhed for, at DK Companys kollektioner

fortsat vil være populære blandt kunderne, eller at DK Company i fremtiden vil være i stand til fortsat

at forudse og identificere modetrends. Hvis DK Company ikke forudser et skift i forbrugernes

præferencer, og derved ikke får succes med at sælge kollektionerne, vil DK Company kunne miste

indtjeningen på den pågældende kollektion og måske også på fremtidige kollektioner. Derudover kan

hver enkelt brand lide skade, hvis kunderne opfatter DK Companys produkter som værende ude af trit

med tidssvarende markedstendenser for modetøj.

Udsving i prisen på råvarer, som DK Company anvender i sine produkter, kan få væsentlig

negativ indvirkning på DK Companys virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.

DK Companys vigtigste råvarer er tekstiler baseret på blandt andet bomuld. Indkøb af tekstiler baseret

på bomuld udgør en betydelig andel af DK Companys produktionsomkostninger. Udsving, i form af

stigende priser på bomuld, vil medføre højere produktionsomkostninger, hvilket kan have en væsentlig

indvirkning på Selskabets virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.

DK Company er afhængig af visse nøglemedarbejdere. Hvis de forlader Selskabet, eller bliver

ude af stand til, eller ikke ønsker at udfylde deres funktioner, kan det få væsentlig negativ

indvirkning på DK Companys virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.

DK Companys succes afhænger i høj grad af visse nøglemedarbejderes indsats og kvalifikationer,

eftersom de besidder værdifuld viden og erfaring om DK Companys produkter og branche og har

bidraget væsentligt til udviklingen af DK Companys virksomhed. Hvis Selskabet mister en eller flere

nøglemedarbejdere, eller hvis disse personer ikke bruger samme tid og ressourcer, som de har gjort

førhen, kan der ikke gives sikkerhed for, at DK Company vil være i stand til at erstatte sådanne

personer med nye medarbejdere, som kan bidrage på samme måde. Tabet af en eller flere af disse

medarbejderes ydelser og en eventuel negativ opfattelse i branchen, som måtte opstå som følge af et

sådant tab, kan få væsentlig negativ indvirkning på DK Companys virksomhed, driftsresultat og

finansielle stilling.

6


DK Company

2. Risikofaktorer

Udsving i valutakurser og rentesatser kan få væsentlig negativ indvirkning på DK Companys

virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.

DK Companys regnskab aflægges i DKK, mens en væsentlig del af Selskabets indtægter og udgifter

er i anden valuta, herunder NOK, SEK, EUR og USD, hvilket betyder, at DK Company kan blive udsat

for ugunstige udsving i udenlandske valutakurser. Valutakursudsving påvirker den omregnede værdi

af de driftsresultater som genereres uden for Danmark, samt omregningen af værdien af aktiver eller

passiver som er i udenlandsk valuta.

DK Company køber en stor del af sine produkter fra leverandører, som prissætter deres produkter i

anden valuta end DKK, især USD og EUR. Ugunstige valutakursudsving i USD og EUR kan således

bevirke, at varer og arbejdskraft bliver dyrere for DK Company og derved medfører højere

omkostninger og lavere marginer på Selskabets produkter, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning

på Selskabets virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Derudover sælger DK Company en stor

del af sine produkter i anden valuta end DKK, især NOK, SEK og EUR. Ugunstige valutakursudsving i

NOK, SEK og EUR kan således bevirke, at indtægter i forbindelse med omsætning afregnet i disse

valutaer bliver mindre, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på Selskabets virksomhed,

driftsresultat og finansielle stilling.

DK Company kan blive part i retssager og voldgiftssager, som hvis de får negativt udfald for

DK Company, kan få væsentlig negativ indvirkning på DK Companys virksomhed, driftsresultat

og finansielle stilling.

DK Company kan blive part i retssager og voldgiftssager, som kan få væsentlig negativ indvirkning på

DK Companys virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling, hvis de får negativt udfald for DK

Company.

Selskabet har tidligere været involveret i retssager vedrørende rådgivningsansvar i forbindelse med

den rådgivning, som Selskabet har ydet i perioden, hvor Selskabet drev bankvirksomheden under

navnet Bonusbanken. Alle retssager vedrørende Bonusbanken er afsluttet med forlig. Selvom det

ligger år tilbage, at Selskabet drev bankvirksomhed under navnet Bonusbanken, kan det ikke

udelukkes, at Selskabet kan blive part i fremtidige retssager eller voldgiftssager som følge af

rådgivning ydet af Bonusbanken.

Selv om sagerne måtte falde ud til DK Companys fordel, vil DK Company stadig være negativt

påvirket af, at ledelsesressourcer distraheres ved sådanne retssager, der vil være visse udgifter

forbundet med sådanne sager, og Selskabets omdømme vil muligvis blive skadet som følge af

medieomtale af sagerne. Dette kan få væsentlig negativ indflydelse på DK Companys virksomhed,

driftsresultat og finansielle stilling.

Manglende overholdelse eller gennemførelse af DK Companys CSR-politik kan få væsentlig

negativ indvirkning på DK Companys virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.

DK Company har udarbejdet en politik for corporate social responsibility (“CSR”), som indeholder et

adfærdskodeks for DK Company og DK Companys leverandører med fokus på blandt andet etiske

regler og uddannelse af medarbejderne. Korrekt adfærd inden for disse områder er i det offentlige

søgelys, især i detailbranchen. Hvis det ikke lykkes for DK Company at gennemføre eller håndhæve

7


DK Company

2. Risikofaktorer

Selskabets CSR politik, eller hvis DK Company eller en af DK Companys leverandører ikke driver sin

virksomhed i henhold til gældende love og regler, eller af offentligheden opfattes som en part, der ikke

overholder visse arbejdsretlige og etiske standarder, herunder anvender urimelige arbejdsmetoder,

kan det få væsentlig negativ indvirkning på DK Companys omdømme og virksomhed.

DK Company er udsat for konkurrence. Såfremt DK Company på sigt ikke kan opretholde sin

position overfor konkurrenter, kan det få væsentlig negativ indflydelse på DK Companys

virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling

DK Company opererer i den stærkt konkurrenceprægede modetøjsbranche. DK Companys

konkurrenter består af både lokale og internationale aktører. Nogle af disse aktører har betydelige

ressourcer til rådighed både økonomisk og personalemæssigt. DK Company har indtil videre kunne

opretholde og udbygge sin position overfor konkurrenterne, men det er ingen garanti for, at DK

Company på sigt kan opretholde Selskabets position overfor såvel eksisterende som kommende

konkurrenter, hvilket kan få væsentlig negativ indflydelse på DK Companys virksomhed, driftsresultat

og finansielle stilling.

DK Company kan blive påvirket af handelsrestriktioner, hvilket kan få væsentlig negativ

indflydelse på DK Companys virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.

DK Companys produkter bliver primært produceret i Asien. Toldtariffer, kvoter og andre

handelsrestriktioner kan forøge DK Companys udgifter og derved have en negativ indflydelse på DK

Companys virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt

at forudse, om nogle af de lande, hvor DK Companys produkter nu eller i fremtiden bliver produceret,

kan blive underlagt handelsrestriktioner. Det er derfor heller ikke muligt at forudse sandsynligheden,

omfanget eller effekten af sådanne restriktioner.

DK Company er påvirket af konjunkturudviklingen på de markeder, hvor DK Company afsætter

sine produkter. Økonomisk afmatning eller recession kan få væsentlig negativ indflydelse på

DK Companys virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.

Efterspørgslen efter DK Companys produkter er påvirket af konjunkturudviklingen i de lande og på de

markeder, hvor produkterne afsættes. Økonomisk afmatning eller recession har generelt en negativ

effekt på forbrugernes efterspørgsel efter modetøj. Efterspørgslen efter DK Companys produkter har

indtil videre kun i begrænset omfang været påvirket af økonomisk afmatning og recession på de

markeder hvor produkterne afsættes, men det er ingen garanti for, at dette også vil være tilfældet ved

fremtidig økonomisk afmatning og recession, hvilket kan få væsentlig negativ indflydelse på DK

Companys virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.

DK Company er underlagt en række love og regler herunder bestemmelser vedrørende

beskatningen af Selskabets overskud og transfer pricing-politik. Ændringer i gældende love og

regler kan få væsentlig negativ indflydelse på DK Companys virksomhed, driftsresultat og

finansielle stilling.

8


DK Company

2. Risikofaktorer

DK Company opererer i flere jurisdiktioner verden over. Der sker løbende ændringer af lokale

skatteregler og fortolkning af skatteregler i forskellige jurisdiktioner, og eventuelle ændringer kan blive

implementeret med tilbagevirkende kraft. En ændring i skattereglerne eller fortolkningen af

skatteregler i en eller flere jurisdiktioner kan medføre en stigning i Selskabets overordnede effektive

skattesats eller på anden måde få væsentlig negativ indvirkning på Selskabets driftsresultat.

Selskabets hovedaktivitet udgjordes tidligere af Bonusbanken, og Selskabet har modtaget

henvendelse fra SKAT i forbindelse med en generel undersøgelse af omstændighederne omkring

pengeinstitutters tab og forventede tab i relation til ejendomshandler. Såfremt SKAT måtte finde, at

Selskabet ikke kan opnå fradrag for en andel af de realiserede tab som relaterer sig til belåning af

ejendomshandler, vil selskabets underskudsfremførsler blive begrænset heraf.

Selvom DK Company anvender en almindeligt kendt transfer pricing-praksis, kan der ikke gives

sikkerhed for, at skattemyndighederne rundt om i verden vil anlægge samme fortolkninger, når de

betragter Selskabets virksomhed i forhold til, hvorledes afregning bør ske ved handel inden for

koncernen. Såfremt der stilles spørgsmålstegn ved Selskabets koncerninterne transfer pricingpolitikker,

kan dette have en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets driftsresultat.

Ændringer i øvrige love og regler, udover bestemmelser vedrørende beskatningen af Selskabets

overskud og transfer pricing- politik, vil ligeledes kunne få væsentlig negativ indflydelse på DK

Companys virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.

DK Company har indgået en forsikringsaftale vedrørende kreditforsikring af Selskabets kunder.

Såfremt DK Company i fremtiden ikke kan opnå kreditforsikring af Selskabets kunder, vil dette

kunne få væsentlig negativ indflydelse på DK Companys virksomhed, driftsresultat og

finansielle stilling.

DK Company har indgået en forsikringsaftale vedrørende kreditforsikring af Selskabets kunder. Denne

aftale betyder, at en betydelig del af den samlede omsætning i Selskabet er optaget på kunder, hvor

Selskabet har en forsikringssum. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudsige, hvorvidt

Selskabet også i fremtiden vil kunne opnå kreditforsikring af Selskabets kunder. Såfremt der i

fremtiden måtte opstå en situation, hvor Selskabet ikke kan opnå kreditforsikring af Selskabets

kunder, vil Selskabet muligvis være nødsaget til at afbryde salget til en eller flere af Selskabets

kunder, hvilket vil kunne få væsentlig negativ indflydelse på DK Companys virksomhed, driftsresultat

og finansielle stilling.

9


DK Company

3. Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn

3. Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn

Visse udsagn i Koncernbeskrivelsen er baseret på Bestyrelsens og Direktionens vurderinger samt

antagelser foretaget af og oplysninger, som på nuværende tidspunkt er til rådighed for Bestyrelsen og

Direktionen, og disse udsagn kan udgøre fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn (med

undtagelse af udtalelser om historiske kendsgerninger) vedrørende Selskabets fremtidige

driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og Bestyrelsens og

Direktionens planer og mål for den fremtidige drift er generelt kendetegnet ved ord som “har som

målsætning”, “mener”, “forventer”, “har til hensigt” “agter”, “planlægger”, “søger”, “vil”, “kan”, “skønner”,

“ville”, “vil kunne” “fortsætter” eller lignende udtryk samt negative former heraf.

Disse fremadrettede udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre

væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller

branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udviklingen eller

præstationerne, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Disse

risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold omfatter blandt andet:

globale og lokale økonomiske forhold

ændringer i markedstendenser og kundernes præferencer

udsving i råvarepriser, valutakurser og renter

Selskabets planer og mål for den fremtidige drift eller Selskabets fremtidige produkter,

herunder Selskabets evne til at introducere nye produkter

Selskabets evne til at ekspandere på etablerede og nye markeder

risici i forbindelse med at drive virksomhed globalt, især på nye markeder

konkurrence fra lokale og internationale aktører på markeder, hvor Selskabet driver

virksomhed

ændringer i love og regler eller fortolkningen heraf, som vedrører Selskabets virksomhed

herunder bestemmelser vedrørende beskatningen af Selskabets overskud og transfer pricing-

politik

eller andre forhold, der er henvist til i denne Koncernbeskrivelse.

Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en

underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabets faktiske finansielle stilling eller

driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller

forventet i Koncernbeskrivelsen. Der henvises til afsnittet “Risikofaktorer” for en mere fyldestgørende

omtale af de forhold, der kan påvirke Selskabets fremtidige resultater og den branche, Selskabet

driver virksomhed i.

Selskabet har ikke til hensigt og påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn

i Koncernbeskrivelsen, bortset fra som påkrævet i henhold til lovgivningen samt oplysningspligten jf.

NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier.

10


DK Company

4. Markeds- og trendoplysninger

4. Markeds- og trendoplysninger

DK Companys kollektioner afsættes til i alt 28 lande verden over. Det største marked er Selskabets

hjemmemarked, defineret som Danmark, Norge, Sverige og Finland (”Hjemmemarkedet”). Af de

delmarkeder, der udgør Hjemmemarkedet, udgør Norge det største marked. Efter Hjemmemarkedet

er Tyskland det næststørste marked, som i en årrække har været i vækst og fortsat repræsenterer et

stort potentiale. Udover afsætningen på hjemmemarkedet og i Tyskland, afsætter DK Company også

til markeder i Mellem- og Sydeuropa med lande som Holland, Belgien, Frankrig og Spanien. DK

Company oplever også vækst på Østeuropæiske markeder som Rusland og Polen. Dertil kommer

salg på en række oversøiske markeder som blandt andre USA, Canada, Japan og Mellemøsten.

4.1. Markedsbeskrivelse

Markedet for modetøj er præget af mange små og store aktører og er som en konsekvens heraf

stærkt konkurrencepræget. Selskabets konkurrenter på Hjemmemarked omfatter en række aktører,

der omsætningsmæssigt er større end DK Company. Disse aktører omfatter eksempelvis: Bestseller

A/S, IC Companys A/S, BTX Group A/S, Stockmann Oyj Abp og RNB Retail and Brands AB. På

Selskabets Hjemmemarked er Selskabet eksempelvis også i konkurrence med Hennes & Mauritz AB

og Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex), der er blandt de største internationale aktører i

modetøjsbranchen.

Udviklingen på markedet for modetøj er primært styret af væksten i bruttonationalproduktet,

forbrugernes disponible indkomst kombineret med udviklingen i den andel af forbrugernes disponible

indkomst, der anvendes til forbrug af beklædning. Andre faktorer, der influerer markedsudviklingen, er

modetrends og konkurrenceforhold.

Figur 2. Vækst i bruttonationalproduktet på de enkelte delmarkeder i DK Companys Hjemmemarked

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

Kilde: OECD

Danmark Norge Sverige Finland

Danmark

OECD

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

Som det fremgår af Figur 2, blev den økonomiske vækst på alle delmarkeder indenfor DK Companys

Hjemmemarked påvirket negativt af den finansielle krise i 2008 og 2009. Særligt blev væksten i

Finland påvirket negativt. Derudover oplevede markederne i Danmark og Sverige også en væsentlig

negativ påvirkning, mens markedet i Norge i mindre grad oplevede negativ vækst. For alle

delmarkeder gælder det, at der fremadrettet ventes positiv vækst, særligt i Norge, Sverige og Finland,

hvor væksten ventes at ligge over niveauet i OECD.

4.2. Trendoplysninger

Norge

OECD

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

DK Company har identificeret en række trends, som er af stor vigtighed for udviklingen på de

markeder, hvor Selskabets produkter afsættes. Blandt disse trends er de vigtigste, at udviklingen går

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

Sverige

OECD

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

Finland

OECD

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

11


DK Company

4. Markeds- og trendoplysninger

imod flere større detailkæder; at storcentre opnår en styrket position; at flere modekoncerner

fokuserer på at udvikle egne detailkoncepter, og at forbrugerne i stigende grad fokuserer på

bæredygtighed.

Flere større detailkæder

På Selskabets Hjemmemarked og på flere af Selskabets andre markeder er der en stigende

konkurrence i detailledet, som følge af at de større detailkæder kontinuerligt styrker deres position på

bekostning af de mindre ofte enkeltstående butikker ejet af mindre selvstændige erhvervsdrivende,

som ofte finder det svært at konkurrere med de større detailkæders omkostningsfordele i forbindelse

med indkøb, logistik og marketing.

Stærk position for storcentrene

Formentlig som følge af en travl hverdag er forbrugerne i stigende grad begyndt at se sig om efter

steder, hvor det er muligt at kombinere indkøb af forskellige varegrupper såsom modetøj, elektronik og

fødevarer. Som et resultat af denne udvikling har storcentrene på bekostning af butikkerne i byerne

øget deres position på DK Companys Hjemmemarked og på flere andre markeder. Størstedelen af de

butikker, der lejer sig ind i storcentrene, er større detailkæder.

Fokus på detailstrategier blandt modekoncerner

Flere modekoncerner fokuserer i stigende grad på at udvikle nye og udvide allerede eksisterende

detailkoncepter. Disse koncepter indebærer som regel, at butikkerne i udstrakt grad er dedikerede til

den pågældende koncerns egne brands. Der er samtidig en tendens til, at detailstrategierne blandt

modekoncerner i stigende grad er rettet imod single-brand koncepter, hvor der alene føres et brand i

de enkelte butikker for herigennem at øge profilering af brand og butik.

Bæredygtig udvikling

Et spørgsmål af stadig stigende vigtighed inden for modetøjsbranchen er bæredygtighed og

ansvarlighed, hvilket betyder, at forbrugerne efterspørger bæredygtige produktionsmetoder og fair-

trade forhold. DK Company ser denne bæredygtige tendens som et bevis på, at forbrugerne har fået

et ændret og mere velovervejet forbrugsmønster, hvor hvert enkelt stykke tøj ikke i sig selv kan dække

et behov, men i stedet skal ses som en del af et større ideologisk mindset.

12


DK Company

5. Beskrivelse af DK Company

5. Beskrivelse af DK Company

DK Company designer, markedsfører og distribuerer modetøj til alle aldersgrupper fra nyfødte til den

modne kvinde, som gerne vil være klædt moderigtigt. Selskabets produkter sælges i 28 lande til

forbrugerne via ca. 4.000 engros- og detailhandelskunder og gennem DK Companys egne

detailhandelskoncepter bestående af i alt 24 multibrand butikker.

DK Company følger en multibrand-strategi baseret på en portefølje bestående af 19 forskellige

markedsførte brands. DK Company ejer ikke varemærkerettighederne til de enkelte brands. Selskabet

har dog indgået en uopsigelig lejeaftale vedrørende brugsretten til samtlige de af Selskabet

markedsførte brands. Der henvises til afsnittet ”Immaterielle rettigheder” eller ”Væsentlige aftaler” for

en nærmere beskrivelse af aftalen. De markedsførte brands er segmenteret i grupperne DKC Trend

Division, DKC Classic Division og DKC Kids Division.

Selskabet har egne designere og indkøbere i Danmark, som skaber Selskabets designs og løbende

udvikler kollektionerne. Selskabet får hovedsageligt fremstillet sine produkter i Fjernøsten – Kina,

Indien, Bangladesh samt i Østeuropa og Tyrkiet. Hovedparten af produkterne bliver leveret til

Selskabets lager i Danmark, hvorfra de distribueres til kunderne. Den resterende del af produkterne

leveres direkte til kunderne.

DK Company beskæftiger på verdensplan cirka 820 medarbejdere, heraf cirka 550 på

produktionsenheder i Fjernøsten.

5.1. Selskabets historie og udvikling

Det Oprindelige DK Company blev grundlagt i DKC Holdings regi af Selskabets administrerende

direktør Jens Poulsen i 2001. Dengang med seks medarbejdere. Fra begyndelsen i 600 kvm lokaler,

hvor Det Oprindelige DK Company sourcede produktion for selskabets eget modebrand Jasmin og for

private label-kunder. I 2004 overtog Det Oprindelige DK Company aktiviteterne i det danske

modeselskab Kaffe Clothing Company A/S (”Kaffe Clothing Company”) og flyttede selskabet og

medarbejderne fra Herning til Ikast. Købet af Kaffe Clothing Company blev samtidig begyndelsen til

selskabets multibrand-strategi. Selskabets multibrand-strategi og købet af Kaffe Clothing Company

har siden hen givet selskabet erfaring i opkøb og integrering af nye selskaber.

Som det ses i Figur 3 nedenfor, har Det Oprindelige DK Company siden stiftelsen i 2001 præsteret

omsætningsvækst. Derudover har Det Oprindelige DK Company altid formået at generere positiv

indtjening, som det fremgår af Figur 4.

Figur 3. Historisk udvikling i omsætning

DKK mio.

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

-

2001/02

(18 mdr.)

2002/03

Omsætning

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

(12 mdr.)

Figur 4. Historisk udvikling i EBITDA og resultat før skat

DKK mio.

45

40

35

30

25

20

15

10

-

5

2001/02

(18 mdr.)

2002/03

EBITDA

Resultat før skat

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

(12 mdr.)

13


DK Company

5.2. Vigtigste begivenheder

2004

5. Beskrivelse af DK Company

Aktiviteterne i det danske modefirma Kaffe Clothing Company overtages. Opkøbet tilfører brands som

Kaffe og Cream til porteføljen af markedsførte brands. Købet af Kaffe Clothing Company danner

businesscase for yderligere opkøb.

2005

Der etableres egne indkøbskontorer i Bangladesh og Kina.

2008

Livsstilsmærket Blue Willi’s og jeans-brandet Kön & Mön integreres i porteføljen af markedsførte

brands.

2009

Der investeres i CCDK Clothing Company A/S, Karen by Simonsen A/S og Designersmarket. Der

investeres også i en af Danmarks ældste tekstilvirksomheder, Møller & Co A/S i Sønderborg, som

danner grundlaget for etableringen af DKC Kids Division i Kolding, hvilket tilfører brands som Minymo

og Tinyminymo til porteføljen af markedsførte brands.

2010

Der etableres produktionsfaciliteter i Kina og Bangladesh.

Efter opkøb indgår børnetilbehørsfirmaet Gaia & Ko i DKC Kids Division, og brandet Gaia & Ko

integreres i porteføljen af markedsførte brands.

Brand-navnet Designersmarket aktiveres til det nyudviklede multibrand-retailkoncept, og den første

Designersmarket-butik åbner i Holstebro. Brandet CCDK afvikles, dog bibeholdes navnet CCDK i

relation til 5 konceptbutikker i Mellemøsten.

Der flyttes til en ny og moderne domicilbygning på 11.000 kvm strategisk placeret ved den midtjyske

motorvej i Ikast. Den nye domicilbygning er en naturlig konsekvens af den markante udvikling siden

etableringen i 2001.

2011

DKC Classic Division med fokus på klassisk modetøj til det voksne segment etableres i samarbejde

med modeselskabet Pardon Clothing Company A/S gennem datterselskabet DK Classic A/S.

Kello Group A/S købes op, og de to brands Kello og Merrytime integreres i porteføljen af markedsførte

brands.

DKC Kids Division flytter fra Kolding til Ikast, hvor de samledes i koncernens domicilbygning.

Aktiemajoriteten i produktions- og sourcingselskabet MID Pro Tex opkøbes med henblik på at styrke

egenproduktionen i Østeuropa. MID Pro Tex sælger design og sourcer private-label produktion for

europæiske kapitalkæder og postordrevirksomheder.

Driftsaktiviteten i Det Oprindelige DK Company noteres på NASDAQ OMX Copenhagen gennem en

omvendt virksomhedsovertagelse af Holdingselskabet af 1958 A/S.

14


DK Company

5.3. Forretningskoncept, strategi og væsentlige styrker

Forretningskoncept

5. Beskrivelse af DK Company

DK Company følger en multibrand-strategi primært baseret på ”value-for-money”. Gennem brandet

Karen by Simonsen er DK Company dog også repræsenteret i high-end segmentet, hvor fokus i

stedet er ”luxury-for-less”. I begge tilfælde er udgangspunktet, at slutbrugeren skal have oplevelsen af

at få mere, end de har betalt for.

DK Company baserer multibrand-strategien på det egen udviklede forretningskoncept Blooming

Concept. Konceptet er skitseret gennem en blomsterplante.

Blomsten har et stærkt rodnet bestående af leverandører og egne produktionsfaciliteter. Den ranke

stilk består af fællesfunktioner som økonomi, IT, HR, lager og logistik. De grønne blade udgøres af

medarbejderne. Blomstens kronblade består af de enkelte produktdivisioner og de markedsførte

brands. Tilsammen sikrer rodnettet, stilken og de grønne blade, livgivende næring til blomstens

kronblade, således at disse kan blomstre til gavn for bierne, der symbolisere butikker og kunder

verden over.

Figur 5. DK Companys forretningskoncept: Blooming Concept

Princippet i 4x win

Kunderne

(Bierne)

Selskabet og aktionærerne

(Kronbladene og stilken)

Medarbejderne

(De grønne blade)

Leverandørerne

(Blomstens rodnet)

15


DK Company

5. Beskrivelse af DK Company

En integreret del af Blooming Concept er Selskabets 4 x win-strategi. Som illustreret i Figur 5 er

blomsten indelt i fire grupper bestående af Selskabets interessenter: kunderne, virksomheden og

aktionærerne, medarbejderne og leverandørerne. Grundtanken i Selskabets 4 x win-strategi er, at winwin

situationer går begge veje, og at win-win situationer mellem blomstens fire grupper (Selskabets

interessenter) er en forudsætning for succes og vækst. Med udgangspunkt i forretningskonceptet

Blooming Concept og 4 x win-strategien søger DK Company således at opbygge langvarige relationer

bygget på tillid og gensidig respekt med Selskabets kunder, leverandører og medarbejdere.

Som følge af Blooming Concept og 4 x win-strategien er symbolet blomsten blevet DK Companys

fælles udtryk, og den optræder på alt lige fra brevpapir til facaden. Med blomsten har DK Company

fundet et sprog, hvor hele værdikæden synliggøres for Selskabets samarbejdspartnere lige fra

leverandører og medarbejdere til kunderne.

DK Companys multibrand-strategi baseret på Blooming Concept og 4 x win-strategien kan

sammenfattes ved udtrykket ”Sammen står vi stærkere”.

Væsentlige styrker

Det er DK Companys vurdering, at Selskabets konkurrencemæssige styrker og fordele omfatter

følgende:

Multibrand-strategi med fokus på udnyttelse af fællesfunktioner. DK Companys

multibrand-strategi er baseret på en portefølje af 19 forskellige markedsførte brands.

Selskabets forretningskoncept Blooming Concept medvirker til, at alle markedsførte brands

opretholder hver deres unikke identitet, samtidig med at der opnås synergier gennem

udnyttelse af en række fællesfunktioner. De enkelte markedsførte brands er opdelt i

grupperne DKC Trend Division, DKC Classic Division og DKC Kids Division. For at fastholde

identiteten på de enkelte markedsførte brands har hvert enkelt brand tilknyttet sit eget

separate team bestående af indkøbere, designere og sælgere. Idet de enkelte teams trækker

på en række fællesfunktioner såsom showrooms, messestande, økonomi funktion, IT, HR,

lager, logistik, produktionsplanlægning og koordinerende indkøbsfunktioner, opnår Selskabet

en række synergier. De realiserede synergier har bevirket, at break-even punktet for

Selskabets kollektioner er blevet sænket.

Evne til at integrere og udvikle opkøbte virksomheder og brands. Købet af Kaffe Clothing

Company i 2004 tilførte erfaring i integrering af nye selskaber og nye brands i porteføljen af

markedsførte brands. Købet af Kaffe Clothing Company blev samtidig begyndelsen til en

række opkøb af mindre virksomheder. Særligt har fokus været på opkøb af virksomheder

karakteriseret ved vigende indtjening typisk som følge af mangel på kritisk masse, eller

virksomheder der står overfor et generationsskifte. Med udgangspunkt i en platform af

leverandører, produktionsfaciliteter og fællesfunktioner, har Det Oprindelige DK Company

formået at videreudvikle de opkøbte virksomheder. Dette har eksempelvis bevirket, at de to

brands Cream og Kaffe, som blev tilføjet porteføljen af markedsførte brands i forbindelse med

købet af Kaffe Clothing Company, siden 2004 er vokset betragteligt. Siden 2004 er

omsætningen for Cream vækstet fra DKK 10 mio. til DKK 200 mio., mens Kaffe er vækstet fra

DKK 30 mio. til DKK 70 mio. Det Oprindelige DK Company har i alt integreret og

videreudviklet 11 brands siden 2004.

Bred geografisk tilstedeværelse. DK Companys kollektioner afsættes til i alt 28 lande

verden over. Det Oprindelige DK Company har gennem de seneste to år etableret sig på

følgende markeder: Canada, Italien, Kuwait, Saudi Arabien og Østrig. Tilstedeværelsen på 28

16


DK Company

Strategi

5. Beskrivelse af DK Company

markeder bidrager til en diversificeret spredning af omsætningen, hvilket bevirker, at DK

Company i mindre grad end tidligere er afhængig af udviklingen på de enkelte markeder,

hvorved den samlede afsætningsrisiko reduceres.

Egne detailhandelskoncepter. DK Company har egne detailhandelskoncepter for DKC

Trend Division og DKC Classic Division bestående af i alt 24 single- og multibrand butikker. Et

af disse koncepter er det nyudviklede multibrandkoncept Designersmarket. Designersmarket

butikkerne er først og fremmest placeret i storcentre og på centrale placeringer på hovedstrøg

og gågader, idet hensigten med Designersmarket blandt andet er at medvirke til, at imødegå

tendenserne til at storcentre, centrale hovedstrøg og gågader i stigende grad domineres af

større kæde- og konceptbutikker. Designersmarket er indtil videre repræsenteret i Danmark,

men kan udbredes til Selskabets øvrige markeder.

Det er DK Companys overordnede strategiske mål at blive blandt de tre førende modetøjskoncerner i

Danmark. De væsentligste elementer i DK Companys forretningsstrategi for at opnå dette er følgende:

Fortsat udvikling af Selskabets portefølje af markedsførte brands. DK Company har de

seneste år skabt vækst gennem udvikling af de enkelte brands i Selskabets portefølje af

markedsførte brands. DK Company har til hensigt at fortsætte denne udvikling af de enkelte

brands i porteføljen af markedsførte brands.

Etablering af nye markeder. Det Oprindelige DK Company har gennem de senere år

etableret salg på nye markeder. DK Company vil i det omfang, det viser sig muligt, fortsætte

med at etablere salg på nye markeder.

Ekspansion af Selskabets detailhandelskoncepter. DK Companys detailhandelskoncepter

består af i alt 24 multibrand butikker. DK Company har til hensigt, i det omfang det er muligt,

at udvide detailhandelskoncepterne med flere butikker.

Opkøb af virksomheder og nye brands. Gennem de senere år har Det Oprindelige DK

Company opkøbt en række virksomheder og integreret en række nye brands i porteføljen af

markedsførte brands. I det omfang mulighederne måtte opstå, har DK Company til hensigt

fortsat at opkøbe virksomheder og integrere nye brands i porteføljen af markedsførte brands,

dog med den forskel, at DK Company fremadrettet agter at eje varemærkerettigheder til de

opkøbte brands.

17


DK Company

5.4. Produkter og brands

5. Beskrivelse af DK Company

DK Company markedsfører i alt 19 forskellige brands. Selskabet ejer ikke varemærkerettighederne til

de enkelte brands. Selskabet har dog indgået en uopsigelig lejeaftale vedrørende brugsretten til

samtlige de af Selskabet markedsførte brands. Der henvises til afsnittet ”Immaterielle rettigheder” eller

”Væsentlige aftaler” for en nærmere beskrivelse af aftalen. De markedsførte brands er fordelt på tre

produktdivisioner, der hver især fungerer som selvstændige enheder. Figur 6 nedenfor viser en

oversigt over de markedsførte brands og deres fordeling på de respektive divisioner.

Figur 6. Oversigt over de markedsførte brands

DKC Trend Division DKC Kids Division DKC Classic Division

Selskabets markedsførte brands skaber mode baseret på value for money eller luxury for less. Hvert

enkelt brand har sin egen identitet og særegne karakteristika, der tilsammen giver det enkelte brand

dets egen DNA. DK Company arbejder løbende på at udvikle de enkelte brands’ identitet og

karakteristika, dels for at undgå overlap og dermed intern konkurrence mellem de enkelte brands, dels

for at skabe brands og kollektioner, der komplementerer og understøtter hinanden, hvorved der

skabes øgede muligheder for krydssalg.

DKC Trend Division

DKC Trend Division er produktdivisionen for de yngre fashion brands. DKC Trend Division indeholder

endvidere DK Companys enheder First Company og MID Pro Tex, der står for stock-salg og privatelabel

produkter:

Kaffe: Kaffe er et dansk modebrand, som er en del af modekoncernen DK Company. Med

otte årlige kollektioner tilbyder Kaffe et komplet og dynamisk modekoncept med fokus på

komfort, uhøjtideligt design, gennemtænkt kvalitet, matchende farver og masser af værdi for

pengene. Kaffe er skabt med passion, perfektion og lysten til at udtrykke individuel stil – et

koncentrat af smagfulde udtryk med milde undertoner.

Cream: Cream er et feminint, romantisk og afslappet tøjmærke med fokus på vintage og lagpå-lag

stil. Cream er et fuldt modekoncept, der skaber fornyelse, forandring og fornøjelse hos

kvinden, der lægger vægt på sin egen individuelle stil. Hver eneste kollektion bærer en rigdom

af detaljer og derfor har formuleret sit eget motto: Lovely detail extravaganza.

Creamie: Creamie er børnetøj med et ekslusivt look til piger. Det er dansk design til de yngste

piger, der elsker det feminine og søde udtryk, og hvor der kan tilsætte et strejf af boheme. Det

er unikt børnetøj, hvor de smarte og cool piger stadig er børn.

18


DK Company

5. Beskrivelse af DK Company

Kön & Mön: Kön & Mön er et dansk jeans mærke. Hos Kön & Mön findes ingen idealmål, idet

kvinder naturligt er skabt forskellige. Derfor tilpasses alle jeans, så de passer til de fleste ud

fra filosofien ”Fordi alle kvinder har ret til seje jeans!”.

Karen by Simonsen: Karen by Simonsen er et high end fashion design brand. Karen by

Simonsen er skabt af den danske designer Karen Simonsen, der tænker grafisk, geometrisk

og i linjer, når hun skaber sine kollektioner. Karen Simonsen kombinerer modsætninger, som

giver de nødvendige energier til en helt ny kreativitet. Historiens vingesus, moderne materialer

og enkle silhuetter er inspirationen, som giver Karen by Simonsen et DNA bestående af

basics, innovative materialer og stærke detaljer.

Studio: Kvinder er langt fra ens, og hos Studio hyldes forskelligheden med feminint modetøj

til plus-pigen, hvilket vil sige kvinden med former, med figur og med lysten til at understrege

sin smarte og moderne personlighed. Studio fortolker trends og tendenser, som med perfekte

gradueringer bliver til romantiske og feminine kollektioner i str. 40-56. Designmæssigt har

Studio desuden altid fokus på de vigtige detaljer, som giver det romantiske, feminine og cool

twist til kollektionerne.

Occupied: Occupied er den smarte og flotte personlige stil til hende, der gerne skiller sig ud.

Hvor det rå bliver romantisk med feminine detaljer, og hvor det naturlige look bliver

tilbagelænet trendy. Occupied er inspireret af varme toner, smooth og soft nuancer, der hver

sæson mikses med de nyeste farver og cool detaljer. Tilsammen skaber den rene smukke

metervare, specialbehandlingen, som giver looket det personlige twist, de unikke knapper, det

rå bånd og alle de andre effekter og personlige detaljer, branded Occupied. Kollektionerne

leveres i str. 36-46.

First Company: First Company er DK Companys enhed for handels- og lagerførende stocksalg

samt private label-produktion:

Stock

Stock er Selskabets udbyder af lagervarer. Gennem Stock sælger Selskabet hvert år mellem

1,2 og 1,4 mio. stk. tøj fordelt på kædebutikker og storaftagere hovedsageligt i Polen,

Rusland, Tyskland og Holland. Koncepetet bag stock er baseret på godt købmandsskab, hvor

der opkøbes overskudsvarer i 1. sortering og out of season-styles hos grossister og

producenter i Europa eller Fjernøsten. Varerne købes typisk til under produktionsprisen og

søges efterfølgende videresolgt med fortjeneste.

Private-label

Private-label samarbejder udelukkende med større kunder og kapitalkæder i Danmark,

Holland, Polen, Rusland og Tyskland. Her udnyttes effekten af modekoncernens stærke

position med hensyn til volumen, der sikrer konkurrencedygtige priser hos DK Companys

producenter og leverandører i Kina og Bangladesh. Design og produkter udvikles i tæt

samarbejde med kunden enten via kundens egen designafdeling eller gennem Selskabets

egne designteams. På den måde udvikles og leveres mere end 1 mio. stk. private label

enheder pr. år.

MID Pro Tex: MID Pro Tex udbyder tekstilvarer til større kunder som eks. postordrefirmaer og

kapitalkæder. Produktionen foregår i Østeuropa, og kontakten til producenterne foregå

primært gennem selskabets indkøbskontor i Litauen. Design og produkter foregår i tæt

19


DK Company

5. Beskrivelse af DK Company

samarbejde med kunderne enten via kundernes egne designafdelinger eller gennem

selskabets designere.

DKC Kids Division

DKC Kids Division er produktdivisionen for børnemode brands:

Minymo: Minymo er sjovt, smart og funktionelt tøj til piger og drenge i alderen fra 2-10 år. Til

pigerne har Minymo en barnlig piget indfaldsvinkel med plads til både den stille og generte

type og den seje type, der ikke kan få opmærksomhed nok. Minymo til drenge er i tidens nye

farver. Her er både vildbassen og den mere stille dreng dækket helt ind med tøj til hverdag

eller til fest.

Tinyminymo: Tinymynimo er sødt, smart og praktisk tøj til de helt små børn fra 0-2 år.

Kollektionerne til både drenge og piger er designet ud fra kriterierne: Smart, funktionelt og

behageligt, hvilket betyder glade farver, gode materialer, funktionelle detaljer og lækre

pasformer.

Gaia & Ko: Gaia & Ko er tilbehørsprodukter til børn, hvor der er fokus på det helt rigtige look.

Produkterne er designet ud fra filosofien om, at tilbehør ikke skal være kedelige

nødvendigheder, men i stedet produkter med masser af signalværdi. Derfor skaber Gaia & Co

tilbehør i kvalitetsmateriale og praktisk design, som er mere gennemtænkte, end man

forventer. Produkternes mange detaljer tilsigter at gøre Gaia & Ko unikt i brug.

DKC Classic Division

DKC Classic Division er produktdivisionen for voksenmode brands. DKC Classic Division er etableret

og ejet i samarbejde med modeselskabet Pardon Clothing Company A/S gennem datterselskabet DK

Classic A/S:

Pardon: Pardon er modetøj karakteriseret ved mix and match-kollektioner baseret på de

seneste trends, som fortolkes til Pardons stil. Kollektionerne er skabt med fokus på perfekt

pasform, trendy detaljer, bløde kvaliteter, flotte farver, spændende tilbehør og masser af

muligheder for at kombinere på kryds og tværs. På den måde skabes value-for-money i

kollektioner, der både kan bruges til hverdag, og når det skal være festligt.

Deluca: Deluca er et ungt og jeans-minded design med trendy detaljer. Deluca har været på

markedet i mere end 20 år og er rettet imod piger med rummelige former. Især Delucas

bukser kendetegnes af god pasform og design med sans for detaljer og komfort.

Kollektionerne bygger på nemme kombinationsmuligheder og tøj til enhver lejlighed. Udover

feminine og farverige styles, der fås fra str. 38-56, byder Deluca på en bred vifte af

basisprodukter som T-shirts og toppe.

Blue Willi’s: Blue Willi’s er et udpræget livsstilsmærke med et maritimt tilsnit. Kollektionerne

produceres i 100 procent naturmaterialer som silke, hør og bomuld – materialer, som giver

varme, når det er koldt, og køler, når det er lunt. De rene farver inspireres også hovedsageligt

af naturen. Kollektionerne produceres med udgangspunkt i gode håndsværkstraditioner og ud

fra filosofien, at godt design er en proces.

20


DK Company

5. Beskrivelse af DK Company

Liva: Liva er et plus-pige brand. Målgruppen er mode- og kvalitetsbevidste kvinder, der elsker

kollektioner fyldt med mange forskellige look og kombinationsmuligheder – til hverdagen,

arbejdet og til fest. Designet er tilpasset aktuelle trends med fokus på spændende nye

materialer.

Choise: Hos Choise er entusiasme nøgleordet og filosofien at ”The Choise is yours”. Choise

er tiltænkt bevidste kvinder ”uden alder”, der vælger at klæde sig moderne og smart, men

alligevel helt i sin egen stil, og hvor personligheden udtrykkes gennem behageligt og rustik tøj

i en stil, som matcher til mange lejligheder. Choise leverer fire årlige kollektioner, der følges op

af ekspreskollektioner, således at der løbende sker en udskiftning med nye varer i butikkerne.

Kello: Design og stil er kendetegnene for Kello, der skaber tøj til kvinder, som ønsker at

understrege deres sans for stil, deres øje for kvalitet og deres individualitet med tøj, som

passer til mange lejligheder. Kellos kollektioner består af hovedkategorier: Match Range, hvor

kunden kan mikse og matche styles til sin egen individuelle feminine profil. Denim-serien i

sæsonens farver og basic-kollektionen med klassisk design til den travle arbejdsdag. Endelig

er der overtøjsserien af jakker og frakker med smarte detaljer. Inspirationen til Kellos

kollektioner hentes fra hele verden - fra Asiens trendsættende modemekkaer, over

Mellemøsten og til de pulserende storbyer i Europa. På internationale messer og modeshows

indsamler designere nye tendenser, som de efterfølgende omsætter til Kellos egne unikke

designs.

Merrytime: Merrytimes målgruppe er kvinder i alle aldre og i alle størrelser, der ikke

nødvendigvis har såkaldte modelmål, men som ønsker at købe kvalitetstøj i tidløst design,

som passer, klæder hende og er komfortabelt. Merrytime skaber modekollektioner, jeanskollektioner

og basiskollektioner med tøj til festligere lejligheder. Merrytime tilbyder et bredt

størrelsessystem, der tilgodeser kvinders forskellighed.

5.5. Markeder

DK Companys kollektioner afsættes til i alt 28 lande verden over. Det største af de markeder, hvor i

DK Company opererer, er Selskabets Hjemmemarked, defineret som Danmark, Norge, Sverige og

Finland, hvoraf Norge udgør det største marked. Efter Hjemmemarkedet er Tyskland det næststørste

marked, som i en årrække har været i vækst og fortsat repræsenterer et stort potentiale. Udover

Hjemmemarkedet og Tyskland afsætter DK Company også til markeder i Mellem- og Sydeuropa med

lande som Holland, Belgien, Frankrig og Spanien. DK Company oplever også vækst på

Østeuropæiske markeder som Rusland og Polen. Dertil kommer salg på en række oversøiske

markeder som blandt andre USA, Canada, Japan og Mellemøsten.

21


DK Company

Figur 7. Oversigt over Selskabets markeder

Hjemmemarked

Øvrige markeder i

Europa

Øvrige markeder udenfor

Europa:

• Australien

• Canada

• Grønland

• Japan

• Kuwait

• Rusland

• Saudi Arabien

• USA

5. Beskrivelse af DK Company

Figur 8. Koncernomsætning fordelt på markeder

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

10%

34%

56%

17%

19%

64%

10%

19%

72%

15%

24%

61%

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

(12 mdr.)

Øvrige markeder

udenfor Europa

Øvrige markeder i

Europa

Hjemmemarked

Note: 1) Forskydningerne i omsætningsfordelingen mellem de enkelte markeder skyldes primært opkøb af virksomheder.

DK Company tilstræber, at alle brands er repræsenteret i de fire lande, der udgør Selskabets

Hjemmemarked. For de øvrige markeder gælder det, at ikke alle brands nødvendigvis er

repræsenteret. Ved opstart af nye markeder introduceres der i begyndelsen typisk kun op til tre brands

for at teste, hvorvidt det er muligt at opnå fodfæste på det pågældende marked. Herefter introduceres

eventuelt yderligere brands i det omfang, det vurderes, at også disse vil kunne opnå fodfæste på det

pågældende marked.

På Hjemmemarkedet gælder det endvidere, at alle kollektioner, i videst muligt omfang er tilgængelige

for kunderne, hvilket ikke altid er tilfældet for de øvrige markeder. Eksempelvis bliver DK Companys

overtøjskollektioner generelt ikke solgt til markederne i Sydeuropa.

5.6. Salgskanaler og kunder

DK Companys produkter afsættes primært til detailhandelskunder. En del af produkterne afsættes dog

også gennem DK Companys egne detailhandelskoncepter.

Detailhandelskunder

DK Company har mere end 4.000 detailhandelskunder. Selskabets detailhandelskunder omfatter

såvel større detailhandelskæder som mindre kæder og enkeltstående butikker.

DK Company stiller ikke krav til kunderne om, at disse skal aftage et på forhånd givent antal

kollektioner samt føre et vist antal af de af Selskabet markedsførte brands. Dette er et bevidst valg og

et element i Selskabets 4x win strategi, idet DK Company vurderer, at der opnås en tættere

samarbejdsrelation til glæde for begge parter ved at tilbyde kunderne denne fleksibilitet. Enkelte

kunder forhandler derfor blot kollektioner fra et af de Selskabet markedsførte brands, mens

hovedparten af kunderne køber flere kollektioner fra mere end et brand.

Selskabet har indgået en forsikringsaftale med Euler Hermes Kreditforsikring A/S om kreditforsikring

af Selskabets kunder. Denne aftale betyder, at ca. 70% af den samlede omsætning i Selskabet er

optaget på kunder, hvor Selskabet har en forsikringsdækning. Forsikringssummen udgør 90% af

Selskabets tilgodehavende hos de forsikrede kunder. Den resterende del af Selskabets omsætning

fordeler sig på kunder, hvor Selskabet historisk har haft gode betalingserfaringer, eller hvor der er

indgået aftale om forudbetaling for kundernes afgivne ordre.

1)

22


DK Company

5. Beskrivelse af DK Company

Betaling for de varer, som forudbetaltes af kunder, sker typisk i tre rater som følger: Første rate på ca.

25% af ordresummen betales allerede ved ordreafgivelsen. Dette bidrager til, at Selskabet inden

bestilling af produktionen har en stor validitet af ordremængden. Inden varerne afsendes til kunderne,

forfalder anden rate på ligeledes ca. 25% af ordresummen til betaling. Kunderne har således betalt ca.

50% af ordresummen på den foretagne bestilling, inden de modtager varerne. På de resterende ca.

50% af ordresummen (tredje rate) yder Selskabet derimod op til 120 dages kredit.

Kontakten til detailhandelskunderne varetages af Selskabets sælgere og agenter. I alt beskæftiger DK

Company 135 sælgere og agenter, der hver især er tilknyttet et brand. Som et led i Selskabets strategi

benytter Selskabets sælgere fælles showrooms og messestande i forbindelse med salgsarbejdet.

Egne detailhandelskoncepter

I tillæg til DK Companys salg til detailhandelskunder sker en del af salget gennem DK Companys

egne detailhandelskoncepter.

DK Companys detailhandelskoncepter består af i alt 24 multibrand butikker. Butikkerne har typisk et

areal på mellem 130 og 250 kvm.

Størstedelen af butikkerne drives i samarbejde med en tredjepart enten på franchisebasis eller ved

delt ejerskab mellem DK Company og tredjeparten. I alt drives 13 butikker i samarbejde med en

tredjepart. De resterende 11 butikker er fuldt ejet af DK Company. DK Company foretrækker, så vidt

det er muligt, at udvikle og udvide detailhandelskoncepterne på franchisebasis for herigennem at

undgå situationer, hvor der konkurreres direkte mod Selskabets detailhandelskunder.

Overordnet kan fokus for DK Companys detailhandelskoncepter opdeles efter Selskabets

produktdivisioner: DKC Trend Division og DKC Classic Division. Detailhandelskoncepterne i DKC

Trend Division omfatter Designersmarket, CCDK. Detailhandelskoncepterne i DKC Classic Division

omfatter Kello og Blue Willi’s.

Tabel 2. Oversigt over butikker i Selskabets egne detailhandelskoncepter

Designersmarket CCDK Kello Blue Willi’s Total

Franchise 2 1) 5 - 2 9

Delt ejerskab 4 - - - 4

Fuldt ejerskab 1 - 6 4 11

Total 7 5 6 6 24

Note: 1) Den ene af de to butikker drives under navnet Kaffe

Designersmarket

I 2010 etableredes detailhandelskonceptet Designers Market, som en test af mulighederne for at

udnytte synergierne fra Det Oprindelige DK Companys multibrand strategi i et nyt multibrand

detailhandelskoncept.

Designersmarket konceptet blev skabt ud fra filosofien, at en bæredygtig butik indeholder flere brands

for at give kunderne de største valgmuligheder samt de bedste oplevelser. Samtidig giver multibrand

23


DK Company

5. Beskrivelse af DK Company

konceptet DK Company en fordel, idet flere konkurrerende detailhandelskoncepter ikke favner så

bredt. Designersmarket butikkerne indeholder brands fra DKC Trend Division.

Det er samtidig hensigten, at Designersmarket skal være medvirkende til imødegå tendenserne til at

storcentre, centrale hovedstrøg og gågader i stigende grad domineres af større kæde- og

konceptbutikker. Det er således hensigten, at Designersmarket butikkerne først og fremmest skal

placeres i storcentre og på centrale placeringer på hovedstrøg og gågader.

For de butikker, hvor DK Company ikke har det fulde ejerskab, gælder det, at 70% af sortimentet i den

enkelte butik som minimum skal bestå af DK Companys kollektioner, mens franchisetageren selv kan

disponere over sammensætningen af de resterende 30%. Dette er et vigtigt element i DK Companys

4x win strategi, idet franchisetageren herved opnår større fleksibilitet, hvilket Selskabet vurderer, er et

vigtigt parameter for at tiltrække nye franchisetagere.

Der er indtil videre etableret i alt syv Designersmarket butikker i Danmark. Ud af de syv butikker drives

en butik dog under navnet Kaffe, idet denne tidligere var en single-brand butik.

CCDK

I Mellemøsten findes i øjeblikket fem konceptbutikker under navnet CCDK. Selve brandet CCDK blev

afviklet i 2010. Af hensyn til kontinuiteten er navnet dog fastholdt for de fem CCDK konceptbutikker.

Alle butikkerne er drevet på franchise basis. Principperne for CCDK butikkerne er i vid udstrækning de

samme som for Designersmarket butikkerne, hvilket igen betyder, at 70% af sortimentet i den enkelte

butik som minimum skal bestå af DK Companys kollektioner, mens franchisetageren selv kan

disponere over sammensætningen af de resterende 30%.

Kello

Med købet af Kello i 2011 fulgte fem Kello konceptbutikker i Norge samt en butik i Illum i København.

Butikkerne drives som multibrand butikker med Kello som det største brand. Alle butikkerne er ejet af

DK Company.

Blue Willi’s

Selskabet har i alt seks Blue Willi’s koncept butikker. Af de seks butikker ligger to i USA, mens de

resterende fire ligger i Danmark. Alle butikker drives som multibrand butikker med Blue Willi’s som det

største brand.

De to butikker i USA samt to i Danmark er ejet af DK Company, mens de øvrige to butikker i Danmark

drives på franchisebasis.

Principperne for Blue Willi’s butikkerne er i vid udstrækning de samme som for Designersmarket

butikkerne. For de butikker, hvor DK Company ikke har det fulde ejerskab, gælder det, at 70% af

sortimentet i den enkelte butik som minimum skal bestå af DK Companys kollektioner, mens

franchisetageren selv kan disponere over sammensætningen af de resterende 30%.

5.7. Design og produktudvikling

DK Companys design og produktudvikling sker i separate teams tilknyttet hvert enkelt brand. De

pågældende teams består af designere, sælgere og indkøbere, som med input fra kunderne i

fællesskab skaber kommercielle kollektioner, der søger at matche efterspørgslen på markedet.

Samarbejdet mellem Selskabets designere, sælgere og indkøbere på den ene side og kunderne på

24


DK Company

5. Beskrivelse af DK Company

den anden side medvirker til, at alle kollektioner tilføres kommercielle elementer som value for money

og luxury for less.

Hvert år udvikler hvert brand typisk mellem fire og otte kollektioner. Gennem disse kollektioner søger

DK Companys 22 designerne at tilføre de seneste internationale trends til de af Selskabet

markedsførte brands. Inspirationen henter Selskabets designere løbende i internationale metropoler

som New York, Barcelona, Paris og Milano. Samtidig lyttes der til den feed-back Selskabets sælgere

modtager på de forskellige markeder i forbindelse med tidligere sæsoners kollektioner. På den

baggrund sker der også en videreudvikling af tidligere sæsoners salgssucceser. Herved skabes der

fornyelse i de enkelte kollektioner, samtidig med det kommercielle fokus søges fastholdt ved delvist at

genbruge elementer fra populære styles.

Udover de årlige hovedkollektioner udvikler flere af de af Selskabet markedsførte brands løbende

såkaldte ekspreskollektioner som supplement. Ekspreskollektionerne bidrager til et yderligere friskt og

trendy flow af nye varer, som samtidig tager højde for helt aktuelle modetrends.

5.8. Indkøb og produktion

Alle de af Selskabet markedsførte brands har eget separat indkøbsteam bestående af indkøbere og

designere. Som et led i Selskabets multibrand-strategi trækker hvert team på Selskabets

koordinerende indkøbsfunktioner. Den koordinerende indkøbsfunktion medvirker til, at Selskabet i

højere grad formår at udnytte muligheden for at opnå prismæssige fordele som følge af et stort

indkøbsvolumen. Disse indkøbssynergier udgør et vigtigt element i forhold til at levere produkter i

segmentet value-for-money.

De enkelte indkøbsteams er geografisk placeret i Danmark. Indkøberne i Danmark arbejder tæt

sammen med indkøbskontorerne i Kina og Bangladesh. Dette bidrager til nærvær og god

kommunikation med leverandørerne i Fjernøsten. Nærværet til leverandøren er et element i

Selskabets 4x win strategi. Hensigten er på denne baggrund at opbygge og fastholde langvarige

relationer til Selskabets leverandører, idet det er Selskabets erfaring, at dette er med til at sikre

stabilitet og god kommunikation.

Produktionsmæssigt har Selskabet en strategi for, at maksimalt 30 % af produktionen må foregå på

egne produktionsfaciliteter. En strategi, som er med til at sikre, at Selskabet er markeds- og ikke

produktionsstyret. Samtidig bidrager det til den nødvendige fleksibilitet, som modebranchen kræver.

I dag dækkes godt 15 % af Selskabets produktionsbehov ind via kapaciteten på egne fabrikker i

henholdsvis Kina og Bangladesh.

5.9. Logistik og distribution

Den centrale logistikafdeling i Selskabets hovedsæde i Danmark forestår forhandling af fragtaftaler,

håndtering af import- og eksportdokumenter, styring af toldafregninger samt for kontakten til

toldmyndighederne.

Selskabets samlede volumen er med til at opnå synergier i relation til prisforhandlinger,

transportoptimering, logistik og distribution.

Distributionen sker fra lagerfaciliteterne ved hovedsædet på La Cours Vej 6 i Ikast. Her råder

Selskabet over 9.500 kvm inklusiv højlager samt yderligere 3.500 kvm lager på Navervej 16 i Ikast og

2.100 kvm lager på Navervej 13 i Ikast.

25


DK Company

5. Beskrivelse af DK Company

Selskabet arbejder ud fra en målsætningen om ”varer til tiden hos kunden”. Selskabet har valgt at

håndtere handling af lager og distribution in-house, idet det er Selskabets erfaring, at dette er en

hensigtsmæssig måde, hvorpå Selskabet kan indfri målsætningen om ”varer til tiden hos kunden”.

5.10. Immaterielle rettigheder

Af historiske grunde ejer Selskabet ikke varemærkerettighederne til de enkelte brands.

Selskabet har indgået en uopsigelig aftale om brugsret til følgende vare- og figurmærker: Kaffe,

Cream, Creamie, Kön & Mön, Karen By Simonsen, Studio, Occupied, Minymo, Tinyminymo, Gaia &

Co, First Company, Stock, Pardon, Deluca, Blue willi’s, Liva, Choise, Kello, Merrytime. Disse

varemærker tilhører Jens Poulsen Holding ApS, som ejes 100 % af Jens Poulsen.

Jens Poulsen Holding ApS stiller varemærkerettighederne vederlagsfrit til rådighed for Selskabet mod,

at Selskabet forpligter sig til at afholde samtlige omkostninger til at vedligeholde, opretholde og

beskytte vare- og figurmærkeregistreringerne. Det indebærer bl.a. at DK Company afholder eventuelle

gebyrer for opretholdelse af det enkelte varemærke. Såfremt DK Company ikke er i stand til at betale

forfaldne årsafgifter og andre lignende omkostninger knyttet til rettighederne, er DK Company

forpligtet til at meddele Jens Poulsen Holding ApS dette senest 30 dage før forfaldstidspunkt for en

sådan udgift. Jens Poulsen Holding ApS er i denne situation, samt hvor DK Company i øvrigt

uretmæssig undlader at betale en eller flere årsafgifter m.v. rettidigt, berettiget til at foretage betaling

på vegne af DK Company for siden at kunne afkræve dette beløb særskilt fra DK Company.

Hver er aftalens parter er forpligtet til at orientere den anden part om forbedringer eller videreudvikling

af varemærke- og figurmærkerettighederne. I det omfang Selskabet forbedrer eller videreudvikler

varemærke- og figurmærkerettighederne, tilhører ejendomsretten hertil også Jens Poulsen Holding

ApS.

Ifølge aftalen vil parterne i videste muligt omfang i fællesskab afgøre, hvorledes man skal forholde sig

til varemærkekrænkelser. Hvis der ikke opnås enighed om, hvorledes der skal ageres i forbindelse

med en mulig varemærkekrænkelse, er DK Company berettiget men ikke forpligtet til at indlede

retsforfølgning mod tredjemand i anledning af konstateret varemærkekrænkelse. Såfremt DK

Company ikke efter påkrav fra Jens Poulsen Holding ApS senest 1 måned efter påkravets afgivelse

indleder retsforfølgning mod en konstateret varemærkekrænkelse, er Jens Poulsen Holding ApS

berettiget til at indlede en retsforfølgning som følge af varemærkekrænkelsen, og DK Company er på

begæring forpligtet til at forsyne Jens Poulsen Holding med nødvendig information til brug herfor. Den

af parterne, der retsforfølger tredjemand i anledning af konstateret varemærkekrænkelse, afholder de

hermed forbundne omkostninger, og er tillige berettiget til endeligt at oppebære eventuelle

erstatnings- eller godtgørelsesbeløb. Såfremt parterne i fællesskab beslutter at indlede retsforfølgning

mod tredjemand, deles omkostninger samt eventuelle erstatninger eller godtgørelser efter aftale

mellem parterne.

Aftalen kan bringes til ophør af hver part i tilfælde af, at den anden part væsentlig misligholder sine

forpligtelser i henhold til aftalen, herunder i tilfælde af gentagne misligholdelser af pligten til at betale

årsgebyrer o.l. for at opretholde varemærke registreringer. Ophævelse er dog betinget af, at den part,

der ønsker at hæve aftalen, fremsender skriftligt påkrav til den anden part med angivelse af den

væsentlige misligholdelse, og herudover betinget af, at misligholdelsen ikke er bragt til ophør senest

15 kalenderdage efter afsendelse af påkravet.

Ifølge aftalen er DK Company ikke berettiget til at meddele underlicenser til brug af

varemærkerettigheder uden forudgående skriftligt samtykke fra Jens Poulsen Holding ApS.

26


DK Company

5. Beskrivelse af DK Company

Tilsvarende har DK Company ikke ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til

tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Jens Poulsen Holding ApS.

Brugsretsaftalen mellem Selskabet og Jens Poulsen Holding ApS er uafhængig af, om Jens Poulsen

ikke længere er tilknyttet Selskabet. Såfremt der sker ”change of control” i Jens Poulsen Holding ApS

som følge af Jens Poulsens overdragelse af anparter heri, hvorved Jens Poulsen kommer til at

besidde mindre end 51 % af anparterne i Jens Poulsen Holding ApS, har Selskabet en option til at

købe varemærkeregistreringerne til en pris vurderet af uafhængig vurderingsmand.

Vurderingsmanden skal ved værdiansættelsen tage højde for rettighedernes løbende afkast og den

uopsigelige aftales vilkår. Tilsvarende option gælder i tilfælde af Jens Poulsens dødsfald eller

insolvens. Såfremt Selskabet går konkurs, bortfalder aftalen uden yderligere varsel. Der findes ikke

nogen bestemmelse i aftalen, som medfører aftalens bortfald i tilfælde af ”change of control” i DK

Company, hvorfor den tidsubegrænsede brugsret fortsætter uændret i denne situation.

Jens Poulsen Holding ApS undersøger mulighederne for at overdrage varemærkerettighederne til

Selskabet i løbet af efteråret 2011. Nærmere vilkår for en eventuel overdragelse heraf er derfor endnu

ikke fastlagt. Såfremt der alligevel ikke indgås aftale om overdragelse af varemærkerettighederne til

Selskabet fra Jens Poulsen Holding ApS i løbet af efteråret 2011, vil Selskabet fortsat have en

vederlagsfri og tidsubegrænset brugsret til varemærkerettighederne. Fremadrettet agter Selskabet

ikke at overdrage yderligere varemærkerettigheder til Jens Poulsen Holding ApS.

Selskabet har indgået aftale med en varemærkeagent omkring overvågning af eventuelle krænkelser

af de markedsførte brands.

5.11. Fast ejendom, anlæg og udstyr

Fra grundlæggelsen har Det Oprindelige DK Company opereret med en strategi om ikke at eje

kapitalbindende fast ejendom eller produktionsapparat. Denne strategi betyder, at Det Oprindelige DK

Company historisk har kunnet fokusere på at investere sine overskud i vækst og udvikling af

forretningen frem for i kapitalkrævende anlægsaktiver.

Selskabets hovedkontor er beliggende på adressen La Cours Vej 6, 7430 Ikast, hvor Selskabet lejer et

samlet kontorareal på 11.000 kvadratmeter. Hverken udlejer eller lejer kan opsige lejemålet før 1.

februar 2021. Den samlede årlige husleje udgør DKK 3.920.000 ekskl. moms. Udlejeren af Selskabets

domicilejendom er JP Ejendomme 2 A/S. Datterselskabet DK Classic A/S har domicil i de lejede

lokaler på adressen Navervej 16, 7430 Ikast, hvor der lejes et samlet kontor- og lagerlokale på 3.500

kvadratmeter. Hverken udlejer eller lejer kan opsige lejemålet før 1. maj 2016. Den samlede årlige

husleje udgør kr. 523.000 ekskl. moms. Derudover lejer Selskabet og dets datterselskab mindre

kontor- og salgslokaler på andre markeder, hvor Selskabet er repræsenteret. Der henvises i øvrigt til

beskrivelsen af lejeaftalen i afsnittet ”Væsentlige aftaler”.

Ingen af Selskabets vigtigste ejendomme er underlagt servitutter, som forhindrer eller begrænser den

nuværende virksomhed eller vurderes at kræve større investeringer eller være forbundet med større

omkostninger i fremtiden.

Tabel 3 nedenfor viser en oversigt over Selskabets væsentligste lejemål, deres beliggenhed,

anvendelse, areal og tidspunktet for lejekontraktens udløb.

Tabel 3. Oversigt over DK Companys væsentlige lejemål

Beliggenhed Anvendelse Areal (kvm) Udløbsdato

27


DK Company

5. Beskrivelse af DK Company

La Cours Vej 6, 7430 Ikast, Danmark Hovedkontor, lager 11.000 2020

Navervej 16, 7430 Ikast, Danmark Kontor, lager 3.500 2016

Navervej 13, 7430 Ikast, Danmark Kontor, lager 2.100 2016

4th Floor, No. 2068-8 Nanhuan, Rd, Xiaoshan, Hangzhou, Kina Produktion, kontor 5.500 2013

Nigar Plaza, EPZ Road, Zamgora, Savar, Dhaka, Bangladesh Produktion, kontor 2.100 2013

5.12. Corporate Social Responsibility (CSR)

Produktion i lavtlønslande medfører forpligtelser i relation til CSR. Eftersom størstedelen af DK

Companys produktion foregår i disse lande, er der afsat ressourcer til at deltage i udviklingen af de

produktionssteder, hvor man i dag er involveret. DK Company har derfor iværksat en løbende kontrol

af eksterne produktionssteder samt vurdering og planlægning af, hvilke fremadrettede tiltag de enkelte

produktionssteder skal udføre for, at DK Company kan fortsætte samhandlen.

Det er DK Companys overbevisning, at samarbejdet med leverandører så vidt muligt skal være efter

long term filosofien, så både leverandøren og DK Company får et frugtbart udbytte af handlen, og at

der derigennem skabes grobund for, at underleverandører kan udvikle sig og følge med stigende krav

og normer for social ansvarlighed, der ikke nødvendigvis er en selvfølge i lande som Indien, Kina og

Bangladesh.

Det Oprindelige DK Company indgik i begyndelsen af 2011 en samarbejdsaftale med det danske

Udenrigsministerium (”Udenrigsministeriet”) om at udarbejde en fuld opdateret Code of Conduct

dækkende hele koncernen (”Code of Conduct”). Derudover er der ligeledes startet et samarbejde med

Udenrigsministeriet om vurdering af alle DK Companys indiske leverandører i forbindelse med

lanceringen af Code of Conduct. Når leverandørerne er igennem Udenrigsministeriets

vurderingsproces, vil der blive lavet en handlingsplan for, hvordan leverandøren løbende skal og kan

optimere processerne efter sociale ansvarlige principper og ikke mindst gøre hverdagen bedre for de

ansatte, der måtte være i organisationen.

Det er hensigten, at der sideløbende med projektet i Indien påbegyndes tilsvarende projekter i

henholdsvis Kina og Bangladesh i løbet af 2011 og 2012.

DK Companys egne produktionssteder arbejdes der ligeledes med at udvise social ansvarlighed.

På fabrikken i Bangladesh er der i samarbejde med Danida og Håndværksrådet igangsat en

forundersøgelse af produktionsprocedurer med henblik på omstilling til en mere fleksibel og

konkurrencedygtig produktionsplatform. Fabrikken i Bangladesh er under løbende optimering, og

forundersøgelsen forventes afsluttet ultimo 2011.

Det Oprindelige DK Company valgte i 2010 at åbne en højteknologisk strikfabrik i Hangzhou i Kina. På

fabrikken i Hangzhou i Kina arbejder DK Company ligeledes på at implementere de formelle krav i

selskabets Code of Conduct. Derudover efterlever fabrikken også compliance krav fra fabrikkens

eksterne kunder.

28


DK Company

6. Koncernstruktur

6. Koncernstruktur

DK Companys koncernstruktur omfatter de datterselskaber og associerede virksomheder, der er

angivet i Figur 9 og Tabel 4 nedenfor:

Figur 9. Koncernstruktur

Karen by

Simonsen A/S

100%

DK Company A/S

75% 100% 51%

100%

100%

100%

51%

65%

Karen by Simonsen

Norway AS

DKC Asia Ltd. MID Pro Tex A/S DKC Production. Ltd. DKC Norway AS Kaffe Norway AS DK Classic A/S

100%

100%

U Name IT A/S

UAB Pro Tex

Invest Baltic

Tabel 4. Oversigt over datterselskaber og associerede virksomheder og registreringsland

Blue Willi´s Inc.

Navn på enhed Indregistreringsland Direkte eller indirekte ejerandel (%)

Karen by Simonsen A/S Danmark 75% (direkte)

Karen by Simonsen AS Norge 100% (indirekte ejet gennem Karen by Simonsen)

DKC Asia Ltd. Hong Kong 100% (direkte)

MID Pro Tex A/S Danmark 51% (direkte)

U Name IT A/S Danmark 100% (indirekte ejet gennem MID Pro Tex A/S)

UAB Pro Tex Invest Baltic Litauen 100% (indirekte ejet gennem MID Pro Tex A/S)

DKC Production Ltd Kina 100% (direkte)

DKC Norway AS Norge 100% (direkte)

Kaffe Norway AS Norge 100% (direkte)

DK Classic A/S Danmark 51% (direkte)

DK Classic Norway AS Norge 100% (indirekte ejet gennem DK Classic A/S)

DKC Retail Norway AS Norge 100% (indirekte ejet gennem DK Classic A/S)

BW Company GmbH Tyskland 100% (indirekte ejet gennem DK Classic A/S)

Blue Willi’s Inc USA 75% (indirekte ejet gennem DK Classic A/S)

Choice A/S Danmark 85% (indirekte ejet gennem DK Classic A/S)

Choice Norway AS Norge 100% (indirekte ejet gennem Choice A/S)

Pardon A/S Danmark 85% (indirekte ejet gennem DK Classic A/S)

Pardon AS Norge 100% (indirekte ejet gennem Pardon A/S)

Dress Up Ltd Bangladesh 65% (direkte)

DesignersMarked by Nicole A/S Danmark 50% (direkte)

100%

100%

100%

75%

85%

80%

DK Classic

Norway AS

DKC Retail

Norway AS

BW Company

GmbH

Dress Up Ltd.

50%

DesignersMarked

by Nicole A/S

Choice A/S 100% Choice Norway

AS

Pardon A/S 100% Pardon Norway

AS

29


DK Company

6. Koncernstruktur

Nedenfor følger beskrivelse af den øvrige ejerkreds samt ledelsen i de selskaber, som ikke indgår

med et 100% ejerskab i Selskabet:

Karen by Simonsen A/S: De resterende 25% ejes af Karen Simonsen ApS, som ejes 100%

af chefdesigner Karen Simonsen. Karen Simonsen er ansat i Karen by Simonsen A/S som

chefdesigner og er ikke en del af den daglige ledelse af selskabet, som varetages af Jens

Obel Jørgensen. Karen Simonsen sidder i bestyrelsen i dette selskab sammen med Bo

Boulund Knudsen (formand), Dion Møberg Eriksen, Jens Poulsen og Kasper Philipsen.

DesignersMarked by Nicole A/S: De resterende 50% ejes af BNT Group A/S, Arne Jørgensen.

Arne Jørgensen forestår sammen med sin datter den daglige drift af de 4 butikker i

selskabet. Mellem DesignersMarked by Nicole A/S og BNT Group A/S er der indgået en

administrationsaftale vedrørende drift og bogføring af regnskabet i DesignersMarked by Nicole

A/S. Ifølge administrationsaftalen betales der et honorar på 2,5% af bruttoomsætning samt et

årligt gebyr på DKK 300.000 til BNT Group A/S.

Dress Up Ltd.: De resterende aktier i selskabet ejes af Golam Mostofa. Selskabet driver

koncernens jerseyproduktion i Bangladesh. Golam Mostofa udgør den daglige ledelse af

selskabet.

DK Classic A/S: De resterende aktier i selskabet ejes således: 33% ejes af Harboe ApS som

ejes 100% af Claus Bentzen og 16% ejes af Dicte Holding ApS som ejes 100% af Henning

Hausted. Claus Bentzen og Henning Hausted udgør den daglige ledelse af selskabet.

Bestyrelsen består af Jens Poulsen (formand), Jens Obel Jørgensen (næstformand), Kasper

Philipsen, Claus Bentzen og Henning Hausted.

Blue Willis Inc.: De resterende aktier i selskabet ejes af direktør i selskabet Troels Engholm,

Olympia, Washington 98516, USA. Troels Engholm leder i dagligdagen selskabet. Bestyrelsen

består af Jens Poulsen (formand), Troels Engholm og Søren Bak Lauritsen.

MID Pro Tex A/S: De resterende aktier i selskabet ejes således: 24,5% ejes af TEG Holding

ApS som ejes 100% af Klaus Granlund og 24,5% ejes af Per Egebjerg Holding ApS som ejes

100% af Per Egebjerg. Klaus Granlund og Per Egebjerg udgør den daglige ledelse af

selskabet. Bestyrelsen består af Jens Poulsen (formand), Kasper Philipsen, Klaus Granlund

og Per Egebjerg.

Choise A/S: De resterende 15% ejes af S. BOERIIS ApS, som ejes 100% af Søren Boeriis.

Søren Boeriis er ansat i Choise A/S som sælger. Claus Bentzen og Henning Hausted udgør

den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen består af Jens Poulsen (formand), Jens Obel

Jørgensen (næstformand), Kasper Philipsen, Claus Bentzen og Henning Hausted.

Pardon A/S: De resterende 20% ejes af Rinto ApS, som ejes 100% af Steen Toft Birkholm.

Steen Toft Birkholm er ansat i Pardon A/S som sælger. Claus Bentzen og Henning Hausted

udgør den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen består af Jens Poulsen (formand), Jens

Obel Jørgensen (næstformand), Kasper Philipsen, Claus Bentzen og Henning Hausted.

30


DK Company

7. Gennemgang af drift og regnskaber

Hoved og nøgletal for Det Oprindelige DK Company

7. Gennemgang af drift og regnskaber

De nedenstående hoved- og nøgletal for Det Oprindelige DK Company er uddraget fra de reviderede

årsregnskaber for regnskabsårene 2009/10, 2008/09 og 2007/08 samt det ureviderede

perioderegnskab for 12 måneders perioden 1/7-2010 til 30/6-2011 for DKC Holding. De uddragede

hoved- og nøgletal fra årsregnskaberne 2009/10, 2008/09 og 2007/08 aflagt efter årsregnskabsloven

er omarbejdet i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS). Det ureviderede

perioderegnskab for 12 måneders perioden 1/7-2010 til 30/6-2011 er udarbejdet i overensstemmelse

med IAS nr. 34. De reviderede årsregnskaber er revideret af DKC Holdings eksterne revisorer, Partner

Revision.

Tabel 5. Hoved- og nøgletal for Det Oprindelige DK Company

(DKK mio., bortset fra nøgletal), koncern 12 mdr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6

Resultatopgørelse

Omsætning 459,3 302,1 199,8 167,8

Vareforbrug -239,3 -144,2 -93,9 -87,1

Dækningsbidrag 220,0 157,9 105,9 80,7

Andre eksterne omkostninger -118,2 -68,7 -47,8 -37,0

Personaleomkostninger -60,0 -50,6 -32,8 -27,5

Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -3,8 -4,8 -3,2 -2,0

Resultat af primær drift 38,0 33,8 22,1 14,2

Resultat før skat 36,0 33,7 21,6 12,9

Resultat af ophørende aktiviteter -2,6 -2,8 0,0 0,0

Årets resultat 24,4 21,8 15,7 9,5

Balance. aktiver

Langfristede aktiver 23,5 12,2 9,1 6,9

Kortfristede aktiver 163,0 121,5 75,5 57,7

Heraf likvide beholdninger 4,7 14,0 16,8 5,8

Aktiver i alt 186,5 133,7 84,5 64,6

Balance, passiver

Egenkapital 51,4 38,3 31,2 19,1

Rentebærende gæld 82,1 49,3 25,9 23,3

Øvrige forpligtelser 52,9 46,1 27,5 22,1

Passiver i alt 186,5 133,7 84,5 64,6

Pengestrømme

Pengestrømme fra driftsaktivitet, netto -10,9 16,1 18,8 7,4

Pengestrømme fra investeringsaktivitet, netto -25,4 -8,2 -6,8 -2,1

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, netto -7,6 -20,1 -3,9 -2,3

Pengestrømme fra ophørte aktiviteter -2,6 -8,5 0,0 0,0

Pengestrømme i alt -46,5 -20,7 8,1 3,0

Nøgletal

Bruttomargin i % 47,9 52,3 53,0 48,1

EBITDA 41,8 38,6 25,2 16,2

EBTIDA-margin i % 9,1 12,8 12,6 9,7

Overskudsgrad i % 8,3 11,2 11,0 8,5

Resultatgrad i % 5,3 8,2 7,9 5,6

Soliditetsgrad i % 27,6 28,7 36,9 29,7

Gennemsnitligt antal medarbejdere 762 194 113 102

31


DK Company

Gennemgang af drift og regnskaber

7. Gennemgang af drift og regnskaber

Nedenstående er en gennemgang af Det Oprindelige DK Companys finansielle stilling og

driftsresultater for 12 måneders perioden 1/7-2010 til 30/6-2011 og regnskabsårene 2009/10, 2008/09

og 2007/08. Gennemgangen bør læses i sammenhæng med de hoved- og nøgletal for Det

Oprindelige DK Company samt de historiske regnskabsoplysninger, der præsenteres i afsnittet

”Udvalgte historiske regnskabsoplysninger”. Nogle af de oplysninger, der fremgår af nedenstående

gennemgang, indeholder fremadrettede udsagn, som indebærer risici og usikkerheder. Potentielle

investorer bør læse afsnittet ”Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn” for en

gennemgang af de risici og usikkerheder, der er forbundet med sådanne udtalelser. Der henvises

endvidere til afsnittet ”Risikofaktorer” for en gennemgang af visse faktorer, der kan påvirke Selskabets

virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling.

Oversigt over Selskabets aktiviteter

DK Company designer, markedsfører og distribuerer modetøj til alle aldersgrupper fra nyfødte til den

modne kvinde, som gerne vil være klædt moderigtigt. Selskabets produkter sælges i 28 lande til

forbrugerne via ca. 4.000 engros- og detailhandelskunder og gennem DK Companys egne

detailhandelskoncepter bestående af i alt 24 multibrand butikker.

DK Company følger en multibrand-strategi baseret på en portefølje bestående af 19 forskellige

brands. DK Company ejer ikke varemærkerettighederne til de enkelte brands. Selskabet har dog

indgået en uopsigelig lejeaftale vedrørende brugsretten til samtlige de af Selskabet markedsførte

brands. Der henvises til afsnittet ”Immaterielle rettigheder” eller ”Væsentlige aftaler” for en nærmere

beskrivelse af aftalen. De markedsførte brands er segmenteret i grupperne DKC Trend Division, DKC

Classic Division og DKC Kids Division.

Selskabet har egne designere og indkøbere i Danmark, som skaber Selskabets designs og løbende

udvikler kollektionerne. Selskabet får hovedsageligt fremstillet sine produkter i Fjernøsten – Kina,

Indien, Bangladesh og Hong Kong. Alle produkter bliver leveret til Selskabets lager i Danmark, hvorfra

de distribueres til kunderne.

Det Oprindelige DK Company har opleveret betydelig vækst i sine aktiviteter i de regnskabsperioder,

der er medtaget i denne Koncernbeskrivelse. Selskabets omsætning, EBITDA og årets resultat steg

fra henholdsvis DKK 170 mio. DKK 10 mio. og DKK 7 mio. i regnskabsåret 2007/08 til henholdsvis

DKK 459 mio., DKK 42 mio. og DKK 36 mio. i 12 måneders perioden 2010/11.

Denne vækst skyldes stigende efterspørgsel efter selskabets produkter på dets etablerede markeder,

dets ekspansion til nye markeder og akkvisition i 2008 og 2009, hvor der blev tilkøbt 7 nye brands.

Det Oprindelige DK Company har i 2011 via sin ejerandel i DK Classic A/S fået tilført følgende brands

til koncernens portefølje af markedsførte brands; Kello, Pardon, Choise, Deluca og Liva.

Det Oprindelige DK Company har i juli 2011 ligeledes erhvervet 51% af aktiekapitalen i MID Pro Tex

A/S, Ikast.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskaberne der beskriver driften i Det Oprindelige DK Company er aflagt efter

årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder. For en nærmere

beskrivelse af den hidtidige regnskabspraksis henvises der til de seneste årsrapporter for DKC

Holding, som findes på Selskabets hjemmeside www.dkcompany.dk.

32


DK Company

7. Gennemgang af drift og regnskaber

De præsenterede regnskabsoplysninger i denne Koncernbeskrivelse er omarbejdet til IFRS, da

årsregnskaberne fremadrettet aflægges efter IFRS.

De væsentligste ændringer i forbindelse med omarbejdelsen til IFRS er følgende:

Erhvervet goodwill i forbindelse med virksomhedsovertagelser er omfordelt til andre overtagne

poster, herunder ordrebeholdninger.

Goodwillafskrivninger er tilbageført i resultatopgørelsen.

Minoritetsinteresser indgår som en del af overskudsdisponeringen og ikke som en særskilt

post i resultatopgørelsen.

Valutaterminskontrakter, der ikke opfylder kriterierne for indregning på egenkapitalen efter

IFRS, er omposteret til resultatopgørelsen.

Skemakravene er ændret i overensstemmelse med IFRS, herunder er aktiver og passiver

bestemt for salg vist i særskilte poster.

Kritiske regnskabsmæssige skøn

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over,

hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen.

Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af af- og

nedskrivninger, værdiansættelsen af varebeholdninger og tilgodehavender, skatteaktiver, goodwill

samt hensatte forpligtelser.

De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer, er forsvarlige, men som i

sagens natur er usikre og uforudsigelige. I koncernen vil målingen af varebeholdninger og

tilgodehavender kunne påvirkes betydeligt af væsentlige ændringer i skøn og forudsætninger, der

ligger til grund for beregningen af nedskrivning på varebeholdninger og tilgodehavender. Derudover vil

målingen af goodwill ligeledes kunne blive påvirket af væsentlige ændringer i skøn og forudsætninger,

der ligger til grund for beregningen af værdierne.

Målingen af varebeholdninger baserer sig på en individuel sæson- og aldersvurdering samt hvilken

realisationsrisiko der vurderes at være på de enkelte varer.

Der foretages nedskrivning på skatteaktiver såfremt ledelsen vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt

sandsynligt, at der kan skabes positiv drift for det enkelte skatteobjekt (selskab) eller en gruppe af

sambeskattede selskaber inden for en overskuelig horisont (typisk 3-5 år). Eller hvis den forventede

skattepligtige indkomst er utilstrækkelig til, at skatteaktivet kan udnyttes fuldt ud, eller der på

balancedagen er usikkerhed om opgørelsen af skatteaktivet, eksempelvis som følge af en uafsluttet

skatterevision eller skattesag.

Faktorer, der har indflydelse på driftsresultatet

Omsætning

Hovedparten af omsætningen kommer fra salg af produkter til kunder via salgsselskaber, distributører

og direkte til kunder. Omsætningen fra salget af produkter indregnes, når produkterne er leveret, og

risikoen er overgået til kunderne og distributørerne. Omsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og

hensættelser til returvarer og måles til dagsværdi af det aftalte vederlag. I tillæg til omsætning fra salg

af produkter generes der en begrænset omsætning fra gebyrer og fragt.

33


DK Company

7. Gennemgang af drift og regnskaber

Omsætning er underlagt visse sæsonbetonede detailindkøbsmønstre. Hovedsæsonerne fordeler sig

på månederne januar, februar, marts og april samt juli, august og september og oktober, hvor

størstedelen af omsætningen realiseres.

Vareforbrug

De væsentligste komponenter i vareforbruget er omkostninger til indkøb af produkter og

hjemtagelsesomkostninger.

Omkostningerne til indkøb afhænger af de internationale råvarepriser på tekstiler.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger i forbindelse med annoncering og messer samt

omkostninger til for eksempel emballage, brochurer, udstillingsmaterialer. Disse omkostninger varierer

ikke nødvendigvis proportionelt med omsætningen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder lønomkostninger til design-, indkøbs- og lagerpersonale, den

centrale ledelse og det administrative personale.

Valuta

Selskabet rapporterer sine regnskabsresultater i danske kroner, mens en væsentlig del af

omsætningen og omkostningerne samt visse aktiver og passiver opgøres i andre valutaer. Således

kan driftsresultatet blive påvirket af både transaktionsmæssige og omregningsmæssige valutarisici.

Selskabet har en afdækningspolitik vedrørende valutarisici, hvorved Selskabet søger at reducere

størstedelen af sin samlede eksponering mod udsving i NOK, SEK og USD. Selskabet afdækker sine

dispositioner i USD forud for prissætningen af sine kollektioner. Dermed sikres, at de forventede

bruttomargins kan opretholdes. USD afdækkes således forud med op til 9 måneder. Afdækningen af

dispositioner i NOK og SEK afdækkes forud med op til 6 måneder efter salgsordre er indgået.

Begivenheder, der påvirker sammenligneligheden af driftsresultater

Det Oprindelige DK Company har siden regnskabsåret 2007/08 gennemført 9 akkvisitioner, hvilket

sammen med organisk vækst har medført betydelig forøgelse af omsætningen og indtjeningen.

34


DK Company

7. Gennemgang af drift og regnskaber

7.1. Sammenligning af de seneste tre regnskabsår og 12 måneders perioden

for 2010/11

Driftsresultater for regnskabsårene 2007/08, 2008/09, 2009/10 og 12 måneders perioden 2010/11

anses i nogen grad for værende sammenlignelige. Selskabet har i årerne 2008/09, 2009/10 og

2010/11 foretaget 9 akkvisitioner, hvilket har påvirket udviklingen i Det Oprindelige DK Companys

driftsresultater.

Resultatopgørelsen

Omsætning

Det Oprindelige DK Company har oplevet betydelig vækst i sine aktiviteter i de regnskabsperioder, der

er medtaget i denne Koncernbeskrivelse. Omsætningen steg fra DKK 167,8 mio. i regnskabsåret

2007/08 til henholdsvis DKK 199,8 mio., DKK 302,1 mio. for regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 og

til DKK 459,3 mio. for 12 måneders perioden 2010/11.

Tabel 6. Omsætningen fordelt på segmenter

(DKK mio.), koncern 12 mdr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6

DKC Trend Division 365,4 232,6 172,7 167,8

DKC Kids Division 51,6 28,3 - -

DKC Classic Division 42,4 41,2 27,1 -

Samlet omsætning 459,3 302,1 199,8 167,8

Omsætningen i DKC Trend Division steg fra DKK 167,8 mio. i regnskabsåret 2007/08 til henholdsvis

DKK 172,7mio., DKK 302,1 mio. i regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 og til DKK 365,4 mio. for 12

måneders perioden 2010/11. Denne stigning skyldes organisk vækst samt akkvisitionen af Kön &

Mön.

DKC Kids Division øgede omsætningen fra DKK 28,3 mio. i regnskabsåret 2009/10 til DKK 51,6 mio. i

12 måneders perioden 2010/11. DKC Kids Division er indregnet i Selskabet fra 3. december 2009,

hvorfor der i denne division er en væsentlig stigning i omsætningen.

Akkvisitionen i DKC Classic Division skete først i oktober 2008. Omsætningen er øget fra DKK 27,1

mio. i regnskabsåret 2008/09 til henholdsvis DKK 41,2 mio. i regnskabsåret 2009/10 og DKK 42,2 mio.

kr. for 12 måneders perioden 2010/11.

Vareforbrug

Vareforbruget steg fra DKK 87,1 mio. i regnskabsåret 2007/08 til henholdsvis DKK 93,9 mio., DKK

144,2 mio. i regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 og til DKK 239,3 mio. for 12 måneders perioden

2010/11. Stigningen i vareforbruget i perioden skyldes hovedsageligt enrealisation af omsætning,

hvorpå der har været væsentlig lavere dækningsbidrag grundet markedsvilkårene på de respektive

markeder. Primo 2011 er der iværksat tiltag til forbedring af dette forhold.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger steg fra DKK 37,0 mio. i regnskabsåret 2007/08 til henholdsvis DKK

47,8 mio., DKK68,7 mio. i regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 til DKK 118,2 mio. for 12 måneders

35


DK Company

7. Gennemgang af drift og regnskaber

perioden 2010/11. Dette skyldes primært, at administrationsomkostningerne steg som følge af

stigningen i Selskabets aktivitet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostningerne steg fra DKK 27,5 mio. i regnskabsåret 2007/08 til henholdsvis DKK 32,8

mio., DKK 50,1 mio. i regnskabsårene 2008/09 og 2009/10 til DKK 60,0 mio. for 12 måneders

perioden 2010/11. Dette skyldes primært stigningen i Selskabets aktivitet.

Likviditet og kapitalberedskab

Det Oprindelige DK Companys drift og ekspansion har primært været finansieret gennem

pengestrømmen fra driftsaktiviteterne. De vigtigste komponenter i driftskapitalen er varebeholdninger,

tilgodehavender fra salg m.v., debitorer og anden kortfristet gæld.

Kortfristede aktiver udgjorde pr. 30. juni 2011 DKK 164,8 mio. i forhold til DKK 121 mio. pr. 121. juni

2010, hvilket primært afspejler en forøgelse af varelagre og tilgodehavender fra salg på DKK 60 mio.

samt et fald i likvide beholdninger og kortfristede indeståender på DKK 5 mio. Forøgelsen af varelagre

og tilgodehavender fra salg skyldes hovedsageligt væksten i løbet af perioden.

Netto driftskapitalen, defineret som varebeholdninger og tilgodehavender med fradrag af hensatte

forpligtelser, leverandørgæld, skyldig selskabsskat og anden gæld, udgjorde DKK 57 mio. pr. 30. juni

2011 sammenlignet med DKK 26 mio. pr. 30. juni 2010.

Det er Selskabets vurdering, at Selskabets driftskapital pr. datoen for Koncernbeskrivelsen er

tilstrækkelig til at dække finansieringsbehovet i mindst 12 måneder.

Pengestrømme

Det Oprindelige DK Company har i de seneste 3 regnskabsår hovedsageligt investeret i akkvisitioner

og samtidigt kun i begrænset omfang udloddet udbytte til aktionærerne dog med undtagelse af

regnskabsåret 2009/10, hvor der blev udloddet DKK 20 mio. kr. i forbindelse med optagelse af

ledergruppen i ejerkredsen.

Investeringer

Det Oprindelige DK Companys anlægsinvesteringer er defineret som omkostninger til materielle og

immaterielle aktiver, herunder anlæg og inventar.

En væsentlig del af Det Oprindelige DK Companys anlægsinvesteringer i 2007/08 og 2008/09

vedrører udviklingen af IT-systemer samt investeringer i biler. I 2008/09 blev der endvidere investeret

DKK 3,1 mio. i produktionsanlæg købt i forbindelse med akkvisitionen af Blue Willi’s A/S.

I regnskabsåret 2009/10 blev der investeret DKK 2,8 mio. i udbygning af produktionsanlægget i Kina i

DKC Production Ltd. Herudover blev der investeret i IT-systemer og akkvisitioner i nye aktiviteter.

I 12 måneders perioden 2010/11 blev der investeret DKK 15,8 mio. hovedsageligt i ombygning af

lejede lokaler og til indflytningen i nyt domicil i Ikast.

Ikke balanceførte forhold

Det Oprindelige DK Company har ingen ikke-balanceførte forhold som defineret i IFRS’s regler.

36


DK Company

Kontraktlige forpligtelser

7. Gennemgang af drift og regnskaber

Det Oprindelige DK Company har indgået leasingforpligtelser på kopimaskiner med en årlig

leasingydelse på DKK 0,2 mio. Leasingkontrakterne løber i 3 år endnu.

Det Oprindelige DK Company har indgået lejekontrakter om leje af selskabets hovedkontor i Ikast og

om leje af datterselskabet DK Classic A/S lokaler i Ikast. Lejekontrakten på selskabets hovedkontor er

uopsigelig indtil 1. februar 2021 og lejekontrakten på DK Classic A/S's lokaler er uopsigelig indtil 1.

maj 2016.

Det Oprindelige DK Company har indgået lejekontrakter på showrooms på væsentlige markeder med

bindingsperioder med opsigelsesvarsler på 1 år.

Det Oprindelige DK Company har brugsretsaftale med Jens Poulsen Holding ApS om brugen af

koncernens varemærker. Brugsaftalen er uopsigelig. Der henvises til afsnittet ”Væsentlige aftaler” for

en nærmere beskrivelse af aftalen.

37


DK Company

8. Aktiver, kapitalforhold og gæld

8. Aktiver, kapitalforhold og gæld

I maj 2011 indgik Selskabet aftale med DKC Holding om indskud af DKC Holdings virksomhed i

selskabet mod udstedelse af et gældsbrev og mod udstedelse af aktier i Selskabet.

DKC Holding indskyder sin virksomhed i Selskabet med undtagelse af likvide beholdninger,

varedebitorer samt aktiviteterne i CCDK Clothing Company A/S, da disse aktiviteter er under afvikling.

Endvidere overtager Selskabet ikke kreditorkrav eller garantiforpligtelser fra DKC Holding udover,

hvad der er kvantificeret i vurderingsberetningen og overtagelsesbalancen. Herunder overtages

forpligtelser vedrørende et opsagt lejemål i Kolding ikke, og krav i form af løn til medarbejdere opsagt

før overtagelsesdagen overtages heller ikke.

Der er udarbejdet vurderingsberetning med overtagelsesbalance. Overtagelsesbalancen er udarbejdet

pr. 1. april 2011, idet der foretages regulering til værdierne af de overdragne aktiver og passiver pr.

overdragelsesdagen. Overtagelsesbalancen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for en klasse D virksomhed. Vurderingsberetning med overtagelsesbalance er

udarbejdet og revideret af Partner Revision.

Da overtagelsesbalancen i vurderingsberetningen er udarbejdet pr. 1. april 2011, er der udarbejdet en

ikke-revideret overtagelsesbalance pr. 30. juni 2011. Det skal dog bemærkes, at der vil blive

udarbejdet en endelig overtagelsesbalance indeholdende de faktiske aktiver og passiver pr.

overtagelsesdagen den 27. september 2011.

Gældsbrevet er i overtagelsesbalancen indarbejdet med 104.584.000. pr. 1. april 2011. Der vil ske

regulering af værdierne af de overdragne aktiver og passiver pr. overtagelsesdagen, som

gennemføres ved regulering af gældsbrevet.

Akkvisitionen af Kello Group i maj 2011 er sket i datterselskabet DK Classic A/S. Akkvisitionen er sket

med køb af aktiver fra konkursboet efter Kello Group. Aktiviteten vil fremover blive indregnet i DK

Classic A/S. Finansieringen af akkvisitionen er sket via DK Classic A/S’ udstedelse af gældsbrev til

Det Oprindelige DK CompanyDKK 6,2 mio. Tilgodehavendet ifølge gældsbrevet bliver overdraget

til Selskabet i forbindelse med Transaktionen.

Det Oprindelige DK Company har pr. 1. juli 2011 erhvervet 51% af aktiekapitalen i MID Pro Tex, Ikast

til DKK 4,0 mio.

38


DK Company

Tabel 7. Overtagelsesbalancer i forbindelse med Apportindskudsaftalen

8. Aktiver, kapitalforhold og gæld

(DKK mio.) 2011 2011

30/6 1/4

Vurderingsberetning

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Goodwill 81,3 81,0

Immaterielle anlægsaktiver 81,3 81,0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 13,6 12,8

Materielle anlægsaktiver 13,6 12,8

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 8,3 14,0

Kapitalandele i associeret virksomhed 1,3 1,2

Andre tilgodehavender 1,7 2,0

Finansielle anlægsaktiver 11.3 17,2

ANLÆGSAKTIVER I ALT 106,2 111,0

OMSÆTNINGSAKTIVER

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 41,4 43,4

Varebeholdninger 41,4 43,4

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 8,6 20,2

Andre tilgodehavender 0,0 0,1

Tilgodehavender 8,6 20,3

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 50,0 63,7

AKTIVER I ALT 156,2 174,7

PASSIVER

EGENKAPITAL

Aktiekapital 60,0 60,0

EGENKAPITAL I ALT 60,0 60,0

GÆLDSFORPLIGTELSER

Skyldig købesum 87,8 104,6

Periodeafgrænsningsposter 0,9 2,4

Anden gæld 7,5 7,7

Kortfristede gældsforpligtelser

96,2 114,7

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 96,2 114,7

PASSIVER I ALT 156,2 174,7

Tabel 8. Oversigt over gældsbreve der udstedes i forbindelse med Transaktionen

(DKK mio.) 2011 2011

30/6 1/4

Apportindskudsaftale 87,8 104,6

Vedr. MID Pro Tex 4,0 -

Gældsbreve i alt 91,8 104,6

39


DK Company

8. Aktiver, kapitalforhold og gæld

Tabel 9 nedenfor viser kapitalisering i relation til de overdragede aktiver fra Det Oprindelige DK

Company pr. 30/6 2011 og 1/4 2011.

Den nettorentebærende gæld, der knytter sig til de overdragede aktiver fra Det Oprindelige DK

Company, består alene af de gældsbreve der udstedes i forbindelse med Transaktionens

gennemførelse.

Det er Selskabets vurdering, at Selskabets driftskapital pr. datoen for Koncernbeskrivelsen er

tilstrækkelig til at dække finansieringsbehovet i mindst 12 måneder.

Tabel 9. Kapitalisering i relation til de overdragede aktiver fra Det Oprindelige DK Company

(DKK mio.) 2011 2011

30/6 1/4

Likvide beholdninger - -

Kortfristet bankgæld - -

Kortfristet del af langfristet gæld - -

Anden kortfristet gæld 50,8 63,6

Kortfristet gæld i alt 50,8 63,6

Langfristet bankgæld - -

Andre langfristede lån 41,0 41,0

Langfristet gæld i alt 41,0 41,0

Netto rentebærende gæld 91,8 104,6

40


DK Company

9. Udbytte og udbyttepolitik

Generelt

9. Udbytte og udbyttepolitik

Alle Selskabets aktier har samme rettigheder. DKC Aktierne, som blev udstedt i forbindelse med

Transaktionen, bærer ret til fuldt udbytte fra tidspunktet for Transaktionens gennemførelse.

Hvis et dansk selskab skal deklarere udbytte, skal bestyrelsen fremlægge eller godkende forslag

herom, og generalforsamlingen skal godkende forslaget. Ved beslutningen om, hvorvidt der skal

foreslås udbetaling af udbytte og ved fastsættelse af udbyttebeløbet, er bestyrelsen underlagt de

juridiske begrænsninger, som er anført i selskabsloven.

Selskabets adgang til at betale udbytte afhænger bl.a. af, om Selskabet har tilstrækkelige frie

reserver, dets finansielle stilling, driftsresultat, kapitalbehov og andre faktorer, som bestyrelsen måtte

finde relevante.

Bestyrelsen agter at sigte mod en gennemsnitlig udbetaling svarende til ca. 20% af årets resultat

opgjort efter Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D. Bestyrelsen kan når som helst

genoverveje udbyttepolitikken. Der kan ikke gives sikkerhed for, at der vil blive foreslået eller

deklareret udbytte i et givent år.

I forbindelse med opgørelsen af det forventede resultat i Selskabet for perioden 27. september 2011 til

31. december 2011 ved årsskiftet 2011/2012 vil bestyrelsen inden der udbydes aktier i Selskabet på

markedet i februar 2012 tage stilling til, om der eventuelt skal udloddes et ekstraordinært udbytte, der

kan udgøre et beløb på op til periodens forventede resultat

Seneste udbytteudlodninger

I september 2010 udbetalte Det Oprindelige DK Company et udbytte på DKK 8 mio. Det Oprindelige

DK Company udbetalte udbytte i 2009 på DKK 20 mio., og i 2008 på DKK 3,5 mio.

Tidligere udbyttebetalinger i Det Oprindelige DK Company er ikke repræsentative for fremtidige

udbyttebetalinger og må ikke betragtes som indikative for eventuelle fremtidige udbyttebetalinger.

Myndigheds- og lovgivningsmæssige krav og ekstraordinært udbytte

I henhold til selskabsloven deklareres eventuelt udbytte for et regnskabsår på generalforsamlingen det

følgende år samtidig med godkendelse af det reviderede årsregnskab for det pågældende

regnskabsår. Desuden kan generalforsamlingen beslutte at udlodde ekstraordinært udbytte eller

bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Udbytte og

ekstraordinært udbytte må ikke overstige det af bestyrelsen foreslåede beløb til godkendelse på

generalforsamlingen. Desuden kan der kun udloddes udbytte og ekstraordinært udbytte fra frie

reserver, og udbyttet må ikke overstige, hvad der anses for fornuftigt og passende i forhold til

selskabets finansielle stilling.

Øvrige krav

Eventuelt udbytte udbetales til aktionærerne i overensstemmelse med Computershare’s til enhver tid

gældende regler via aktionærens konto i dennes kontoførende institut.

41


DK Company

10. Ledelse og medarbejdere

10.1. Bestyrelse

10. Ledelse og medarbejdere

Tabel 10 nedenfor viser navn, fødselsår, tidspunkt for indtrædelse og post for Selskabets bestyrelse

(”Bestyrelsen”). Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af tre medlemmer. Forretningsadressen

for de nuværende bestyrelsesmedlemmer er DK Company A/S, La Cours Vej 6, 7430 Ikast.

Tabel 10. Bestyrelse

Navn Fødselsår Medlem siden Post

Bo Boulund Knudsen 1964 2011 Formand

Dion Møberg Eriksen 1958 2011 Næstformand

Albert Kusk 1970 2011 Bestyrelsesmedlem

Selskabet vurderer, at alle medlemmer af Bestyrelsen har den professionelle erfaring, der kræves for

at kunne fungere som bestyrelsesmedlem.

Biografier

Bo Boulund Knudsen (født i 1964) blev valgt til Bestyrelsen på den ekstraordinære

generalforsamling den 27. september 2011. Forinden har Bo Boulund Knudsen været medlem af

bestyrelsen i DKC Holding og dermed Det Oprindelige DK Company siden 2001.

Bo Boulund Knudsen har været ansat i KPC Holding A/S siden 2001, først som finansdirektør, senere

som koncerndirektør og siden 2004 som administrerende direktør.

Bo Boulund Knudsen har på nuværende tidspunkt følgende bestyrelsesposter (eksklusive

koncernselskaber): Fondsmæglerselskabet Investeringsrådgivning A/S (formand), Reforma A/S

(formand), HBK af 1/6 1992 A/S (formand), Sigma-Media A/S (formand), JP Ejendomme 2 A/S

(formand) og Linnet & Jensen ApS.

Siden 2006 har Bo Boulund Knudesen været medlem af bestyrelsen i følgende selskaber:

Fondsmæglerselskabet SH70 ApS; K/S SH70; Ny Vestcenter ApS; KPC Holding A/S; KPC Herning

A/S; KPC København A/S; ApS af 18.09.2002; K/S ØH 25; ØH 25 Komplementar ApS; Queens

Corner ApS; KPC Ejendomme af 6. Juni 2002 A/S; KPC Ejendomsudvikling I A/S; Byggeselskabet

Middelfart Havnefront A/S; ACK Holding ApS; Komplementarselskabet Løkkegaardsvej ApS;

Ejendomsselskabet af 29.06.2006 A/S; KPC Finans I A/S Ejendomsselskabet Lundborgvej ApS; BP

Bolig A/S; Colosseum II A/S; A/S Difko Frederikshavn I; Colosseum III A/S; K/S Byparken

Ejendomsinvest; Byparken Ejendomsinvest I ApS; Ejendomsselskabet Nordlandsvej 60 K/S;

Aktieselskabet af 1. oktober 2002, Herning; Bredgade 28,Herning ApS; Bredgade 45,Herning ApS;

Ejendomsselskabet Risskoven K/S; OPP-Selskabet Hørning A/S; Byggeselskabet af 17.07.2006 A/S;

Bouwfonds Bolig A/S; Komplementarselskabet Himmelhaven ApS; Komplementarselskabet

Nordlandsvej 60 ApS; Komplementarselskabet Risskoven ApS; Komplementarselskabet

Teglværkshavnen ApS og Komplementarselskabet Vallensbæk Byg ApS.

Dion Møberg Eriksen (født i 1958) blev valgt til Bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling

den 27. september 2011. Forinden har Dion Mørberg Eriksen været medlem af bestyrelsen i DKC

Holding og dermed Det Oprindelige DK Company siden 2005.

42


DK Company

10. Ledelse og medarbejdere

Dion Møberg Eriksen driver sit eget investeringsselskab Dion Eriksen Holding ApS, der investerer i

mindre danske virksomheder. Dion Møberg Eriksen er siden 2010 medlem af byrådet og medlem af

Økonomi- og Planudvalget og Erhvervskontaktudvalget i Ikast-Brande Kommune.

Dion Møberg Eriksen har på nuværende tidspunkt følgende bestyrelsesposter (eksklusive

koncernselskaber): Pro & Co A/S (formand); DV Invest A/S; Gacelle A/S, Hummelmose Invest A/S; JP

Ejendomme 2 A/S; Midtjysk Udviklingsselskab A/S; Oktober Invest A/S; Pro&Co Innovation ApS;

Thygesen & Birk Fabrics A/S; Norlight ApS; Ikast-Brande Gymnasium og International School Ikast-

Brande.

Siden 2006 har Dion Møberg Eriksen været medlem af bestyrelsen i følgende selskaber: Boldsen-

Eriksen Invest ApS; Dion Eriksen Holding ApS; EVA Turn Around Capital A/S; FCM Håndbold A/S;

Holdingselskabet af 1958 A/S; IBEH's Støtter ApS; MEC Detail A/S; MID A/S; Pardon Clothing A/S;

Profil Optik Bjerringsbro A/S; Profil Optik Frederikshavn/Jan Vinther A/S; Profil Optik Herfølge A/S;

Profil Optik Holstebro/Henrik Madsen A/S; Profil Optik Høng A/S; Profil Optik Ikast A/S; Profil Optik

Kjellerup A/S; Profil Optik Nordborg A/S; Profil Optik Næstved/Rønne A/S; Profil Optik

Ringkøbing/Dannemann A/S; Profil Optik Rønde A/S; Profil Optik Silkeborg/Optikbutikken A/S; Profil

Optik Skjern/Dannemann A/S; Profil Optik Struer/Claus Thunø A/S; Profil Optik Støvring A/S; Profil

Optik Vejen/Mette Hoffmann A/S; Profil Optik Viborg/Bigum A/S; Profil Optik Videbæk ApS; Profil

Optik Aars A/S og Profil optic/Arndt Specialoptik A/S.

Albert Kusk (født i 1970) har været medlem af Bestyrelsen siden 2011.

Albert Kusk er medindehaver af Advokataktieselskabet Dahl Herning.

Albert Kusk har på nuværende tidspunkt følgende bestyrelsesposter: Herning Folkeblads Fond,

Herning Folkeblad A/S; Herning Bladet A/S; Samdistributionsselskabet Midt-Vest A/S; Konceptas A/S;

Arting A/S; Erhvervsforsikring Danmark A/S (formand) og Advokataktieselskabet Dahl Herning.

Siden 2006 har Albert Kusk været medlem af bestyrelsen i Selskabet af 1.4.2011 ApS og Skytte &

Lauritsen A/S.

Herudover har Albert Kusk i kraft af sit hverv som advokat fungeret som likvidator for følgende

selskaber: Projektas Udvikling A/S; LH Energy Service A/S; Lignal Invest ApS; Odense

Ejendomsinvestering ApS; DR Gulve Erhverv ApS; HL Byg ApS; Tucana Living ApS; Objektum A/S;

Køge Ejendomsinvestering ApS; Ørskov Invest II A/S; Stampen Brande ApS; Esbjerg

Ejendomsinvestering ApS; BJ 050448 A/S; Andersen & Bodum ApS; Hsun Finans ApS; AA Byg A/S;

Dalgasgade 31 Herning ApS; ApS Komplementarselskabet Jægergårdsgade 64-70 Århus Ap;, N.E.

Trading ApS og Junoka Herning ApS.

10.2. Direktion og ledelsesgruppe

Direktion

Tabel 11 nedenfor viser navn, fødselsår og stilling for DK Companys direktion (“Direktion”).

Forretningsadressen for Jens Poulsen er DK Company A/S, La Cours Vej 6, 7430 Ikast.

Tabel 11. Direktion

Navn Fødselsår Stilling

Jens Poulsen 1970 Administrerende direktør

43


DK Company

10. Ledelse og medarbejdere

Selskabet vurderer, at Jens Poulsen har den professionelle erfaring, der kræves for at kunne fungere

som medlem af Direktionen

Ledelsesgruppe

Tabel 12 nedenfor anfører navn, fødselsår og stilling for medlemmerne af ledelsesgruppen

(“Ledelsesgruppen”). Forretningsadressen for Ledelsesgruppen er DK Company A/S, La Cours Vej 6,

7430 Ikast.

Tabel 12. Ledelsesgruppe

Navn Fødselsår Stilling

Søren Bak Lauritsen 1973 Økonomidirektør

Jens Obel Jørgensen 1970 Salgsdirektør

Kasper Philipsen 1980 Indkøbsdirektør

Selskabet vurderer, at alle medlemmer af Ledelsesgruppen har den professionelle erfaring, der

kræves for at kunne fungere som ledende medarbejder i Selskabet.

Biografier

Jens Poulsen (født 1970) stifter af det Oprindelige DK Company og adm. direktør siden 2005.

Jens Poulsen har på nuværende tidspunkt følgende bestyrelsesposter (eksklusive koncernselskaber):

DKC Holding 2011 A/S; Jens Poulsen Holding ApS, JP Ejendomme 2 A/S, JP Ejendomme 1 ApS,

Jens Poulsen ApS, Frugt på Solsiden ApS og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

Siden 2006 har Jens Poulsen været medlem af Selskabets Direktion og været medlem af bestyrelsen i

følgende selskaber: Ikast Bio ApS; Ikast Biografbygning A/S og FEMILET A/S.

Søren Bak Lauritsen (født 1973) har været ansat i Det Oprindelige DK Company siden 2007, senest

som økonomidirektør siden 2011.

Søren Lauritsen har på nuværende tidspunkt følgende bestyrelsesposter (eksklusive

koncernselskaber): DKC Holding 2011 A/S; BL Ejendomme A/S; BL Ejendomsadministration A/S;

Lauritsen ApS og SBL Invest ApS.

Siden 2006 har Søren Bak Lauritsen været medlem af direktionen i BL 2006 ApS.

Jens Obel Jørgensen (født 1970) har været ansat i Det Oprindelige DK Company siden 2005, senest

som salgsdirektør siden 2011.

Jens Obel Jørgensen har på nuværende tidspunkt følgende bestyrelsesposter (eksklusive

koncernselskaber): DKC Holding 2011 A/S og Jens Obel Jørgensen Holding ApS

Siden 2006 har Jens Obel Jørgensen ikke været medlem af bestyrelsen i andre selskaber.

Kasper Philipsen (født 1980) har været ansat i Det Oprindelige DK Company siden 2001, senest

som indkøbsdirektør siden 2010.

44


DK Company

Kasper Philipsen har på nuværende tidspunkt følgende bestyrelsesposter (eksklusive

koncernselskaber): DKC Holding 2011 A/S (formand) og Kasper Philipsen Holding ApS.

Siden 2006 har Kasper Philipsen ikke været medlem af bestyrelsen i andre selskaber.

10. Ledelse og medarbejdere

10.3. Bestyrelsens, Direktionens og Ledelsesgruppens arbejdspraksis

Bestyrelsens arbejdspraksis og udvalg

Bestyrelsen har det endelige ansvar for Selskabet og tilsynet med Direktionen. Bestyrelsens arbejde

omfatter bl.a. fastlæggelse af den strategiske, regnskabsmæssige, organisatoriske og finansielle

politik og ansættelse af Direktionen. Ifølge Selskabets vedtægter vælges Bestyrelsen på Selskabets

ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen skal bestå af

mindst tre og højst otte generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen har etableret et

revisionsudvalg.

Bestyrelsen mødes regelmæssigt og udfører sine opgaver i overensstemmelse med sin

forretningsorden. Ordinære bestyrelsesmøder omfatter bl.a. en detaljeret rapport fra Direktionen til

Bestyrelsen vedrørende Selskabets driftsstatus og udvikling.

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget er udpeget af Bestyrelsen. Revisionsudvalgets formål er at bistå Bestyrelsen med

hensyn til Bestyrelsens ansvarsområder for at vurdere tilstrækkeligheden af og ensartetheden i

Selskabets regnskabsaflæggelse med henblik på at sikre, at Selskabets interne kontroller og

risikostyringssystemer er tilfredsstillende og effektive, og for at have regelmæssig kontakt med

Selskabets eksterne revisorer og kontrollere arbejdet, herunder Selskabets eksterne revisorers

anbefalinger og uafhængighed. Revisionsudvalget består af Bo Boulund Knudsen og Albert Kusk.

Direktionens og Ledelsesgruppens arbejdspraksis

Direktionen og Ledelsesgruppen er ansvarlige for den daglige ledelse af Selskabets virksomhed og

skal iagttage de anvisninger og retningslinjer, som Bestyrelsen giver. Det daglige virke omfatter ikke

transaktioner, der er af usædvanlig art eller stor betydning efter Selskabets forhold.

10.4. Vederlag og goder

Vederlag til Bestyrelsen

Hvert medlem af Selskabets Bestyrelse modtager et fast årligt kontant honorar, som fastsættes og

godkendes af den ordinære generalforsamling i forbindelse med godkendelse af årsrapporten. I

regnskabsåret 2009 udgjorde det samlede vederlag til Bestyrelsen DKK 0,1 mio.

For 2010/11 forventes det samlede vederlag til Selskabets Bestyrelse at beløbe sig til mellem DKK 0,1

DKK 0,2 mio.

Vederlag til Direktion og Ledelsesgruppe

Det samlede kontante vederlag til de nuværende medlemmer af Direktionen og Ledelsesgruppen for

2009/10 beløb sig til i alt DKK 3,2 mio.

For 2010/11 forventes det samlede vederlag til Selskabets Direktion og Ledelsesgruppe at beløbe sig

til DKK 3,2 mio.

45


DK Company

10. Ledelse og medarbejdere

Selskabet har ikke ydet lån, stillet garantier eller påtaget sig andre forpligtelser over for eller på vegne

af noget medlem af Direktionen eller Ledelsesgruppen.

Ud over som beskrevet nedenfor i afsnittet “Oplysninger vedrørende Direktionens og

Ledelsesgruppens kontraktvilkår” er der ikke indgået nogen usædvanlige eller ekstraordinære aftaler,

herunder aftaler vedrørende yderligere bonusordninger mellem Selskabet og medlemmerne af

Direktionen eller Ledelsesgruppen. Medlemmerne af Direktionen og Ledelsesgruppen er ikke

berettiget til ekstraordinære goder efter deres ansættelses ophør.

Selskabet har ikke afsat eller hensat beløb til pensionsydelser, aftrædelsesordninger eller lignende for

medarbejdere, herunder medlemmerne af Direktionen eller Ledelsesgruppen, og Selskabet har ingen

forpligtelse hertil.

10.5. Oplysninger vedrørende Direktionens og Ledelsesgruppens

kontraktvilkår

Medlemmerne af Selskabets Direktion og Ledelsesgruppe er berettiget til vederlag ved fratræden fra

hvervet som medlem af henholdsvis Direktion eller Ledelsesgruppe.

Selskabet kan opsige Jens Poulsen med 12 måneders varsel. Jens Poulsen kan opsige sin

ansættelse i Selskabet med 12 måneders varsel.

Selskabet kan opsige Kasper Philipsen med 11 måneders varsel. Kasper Philipsen kan opsige sin

stilling i Selskabet med 6 måneders varsel. Kasper Philipsen er ansat på funktionærvilkår.

Selskabet kan opsige Jens Obel Jørgensen med 6 måneders varsel. Jens Obel Jørgensen kan opsige

sin stilling i Selskabet med 3 måneders varsel. Jens Obel Jørgensen er ansat på funktionærvilkår.

Selskabet kan opsige Søren Bak Lauritsen med 3 måneders varsel. Søren Bak Lauritsen kan opsige

sin stilling i Selskabet med 1 måneds varsel. Søren Bak Lauritsen er ansat på funktionærvilkår.

Alle medlemmer af Direktion og Ledelsesgruppen er omfattet af konkurrence- og kundeklausuler i en

periode på 18 måneder efter udløbet af deres opsigelsesperioder. I henhold til ufravigelig dansk

lovgivning kan konkurrenceklausuler ikke håndhæves efter udløbet af opsigelsesperioden, hvis

Selskabet opsiger medlemmer af Direktionen eller Ledelsesgruppen, uden at vedkommende har givet

rimelig anledning hertil.

Selskabet har ikke afsat midler eller foretaget hensættelser til pensionsydelser, fratrædelsesordninger

eller lignende til Direktion og Ledelsesgruppen og er heller ikke forpligtet hertil. Direktion og

Ledelsesgruppen ejer 100 % af aktierne i DKC Holding. Se afsnittet ”Større aktionærer og

transaktioner med nærtstående parter” samt afsnittet” Væsentlige aftaler”. for en nærmere beskrivelse

af hovedtrækkene i den ejeraftale som direktion og ledergruppe har indgået vedrørende aktierne i

DKC Holding. Ejeraftalen for aktionærerne belønner langsigtet engagement og fortsat ansættelse i

Selskabet.

10.6. Erklæring om tidligere levned

Ud over det umiddelbart nedenfor beskrevne har ingen af medlemmerne af Selskabets Bestyrelse,

Direktion eller Ledelsesgruppe inden for de seneste fem år 1) været dømt for svigagtige forbrydelser,

2) været ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer eller direktionsmedlemmer i selskaber, der er

gået konkurs, kommet under bobehandling eller trådt i likvidation, 3) været genstand for offentlige

anklager og/eller sanktioner fra myndigheder eller tilsynsorganer (herunder udpegede professionelle

46


DK Company

10. Ledelse og medarbejdere

organer) eller 4) af en domstol blevet frakendt retten til at fungere som medlemmer af en udsteders

administrative, ledelses- eller kontrolorganer eller til at varetage nogen udsteders ledelse eller andre

anliggender.

Medlem af Selskabets Bestyrelse Bo Boulund Knudsen har i perioden 2006 til 2011 været

bestyrelsesmedlem i følgende selskaber under likvidation:K/S Byparken Ejendomsinvest K/S;

Byparken Ejendomsinvest I ApS; Ejendomsselskabet Nordlandsvej 60 K/S; Aktieselskabet af 1.

oktober 2002, Herning; Bredgade 25, Herning ApS; Bredgade 45, Herning ApS; Ejendomsselskabet

Risskoven K/S; OPP-Selskabet Hørning A/S; Byggeselskabet af 17.07.2006 A/S; Bouwfounds Bolig

A/S; Komplementarselskabet Himmelhaven ApS; Komplementarselskabet Nordlandsvej 60 ApS;

Komplementarselskabet Risskoven ApS; Komplementarselskabet Teglværkshavnen ApS og

Komplementarselskabet Vallensbæk Byg ApS. Da Bo Knudsen sidder som adm. direktør for KPC Byg

A/S, som deltager i større byggeprojekter, er det naturligt, at der til disse formål oprettes og likvideres

selskaber, hvis eneste formål er at agere projektselskab for disse byggerier. Der har for samtlige

selskaber været tale om solvent likvidation.

Medlem af Selskabets Bestyrelse Dion Møberg Eriksen har i perioden 2006 til 2011 været

bestyrelsesmedlem i følgende selskaber under likvidation: Holdingselskabet af 1958 A/S.

Holdingselskabet af 1958, tidligere Bonusbanken fik i finanskrisen store økonomiske problemer, som

resulterede i, at samtlige bankaktiviteter blev overdraget til Vestjysk Bank A/S

Medlem af Selskabets Bestyrelse Albert Kusk har i perioden 2006 til 2011 været bestyrelsesmedlem i

følgende selskaber under likvidation: Projektas Udvikling A/S; LH Energy Service A/S; Lignal Invest

ApS; Odense Ejendomsinvestering ApS; DR Gulve Erhverv ApS; HL Byg ApS; Tucana Living ApS;

Objektum A/S; Køge Ejendomsinvestering ApS; Ørskov Invest II A/S; Stampen Brande ApS; Esbjerg

Ejendomsinvestering ApS; BJ 050448 A/S; Andersen & Bodum ApS; Hsun Finans ApS; AA Byg A/S;

Dalgasgade 31 Herning ApS; ApS Komplementarselskabet Jægergårdsgade 64-70 Århus ApS; N.E.

Trading ApS og Junoka Herning ApS. Da Albert Kusk arbejder som advokat, er det naturligt, at han

har virket som likvidator for en række selskaber.

Medlem af Selskabets Direktion Jens Poulsen har i perioden 2006 til 2011 været bestyrelsesmedlem i

følgende selskaber under likvidation: Ikast Bio ApS og Ikast Biografbygning A/S.

10.7. Erklæring om interessekonflikter

Selskabet er bekendt med familierelationen mellem medlem af Bestyrelsen Dion Møberg Eriksen og

medlem af Direktionen Jens Poulsen. Dion Møberg Eriksen er gift med Jens Poulsens søster. Det er

Selskabets vurdering, at dette ikke giver anledning til interessekonflikter mellem Bestyrelse og

Direktion.

Selskabet er herudover ikke bekendt med nogen familierelationer mellem medlemmerne af

Bestyrelsen, Direktionen eller Ledelsesgruppen. Selskabet har ikke kendskab til nogen aftaler eller

forståelse blandt DKC Holding, kunder, leverandører eller andre i relation til valg af medlemmer til

Bestyrelsen eller Direktionen eller Ledelsesgruppen. Der henvises dog til ejeraftalen mellem

aktionærerne i DKC Holding som er beskrevet i afsnittet ”Væsentlige aftaler”.

Ud over det umiddelbart nedenfor anførte foreligger der ingen aktuel eller potentiel interessekonflikt

mellem de pligter, der påhviler medlemmerne af Bestyrelsen, Direktionen eller Ledelsesgruppen over

for Selskabet, og disse personers personlige interesser eller pligter over for andre personer.

47


DK Company

10. Ledelse og medarbejdere

Medlem af Direktionen Jens Poulsen er eneejer af Jens Poulsen Holding ApS, der er aktionær i DKC

Holding, som er Selskabets hovedaktionær. Medlem af Ledelsesgruppen Søren Bak Lauritsen er

eneejer af SBL Invest ApS, der er aktionær i DKC Holding, som er Selskabets hovedaktionær.

Medlem af Ledelsesgruppen Jens Obel Jørgensen er eneejer af Jens Obel Jørgensen Holding ApS,

der er aktionær i DKC Holding, som er Selskabets hovedaktionær. Medlem af Ledelsesgruppen

Kasper Philipsen er eneejer af Kasper Philipsen Holding ApS, der er aktionær i DKC Holding, som er

Selskabets hovedaktionær.

10.8. Beskrivelse af ledelsesrapporteringssystemer og interne

kontrolsystemer

Selskabet har udviklet en intern kontrol og interne procedurer vedrørende den finansielle rapportering

for at kunne overvåge resultaterne, driften, finansieringen, risici og den interne kontrol. Selskabet

forbedrer løbende disse systemer.

Selskabets interne kontrol og interne procedurer vedrørende den finansielle rapportering omfatter

bl.a.:

månedlige globale omsætningsrapporter omfattende bl.a. realiserede resultater i forhold til

budget og foregående års resultater pr. produktkollektion og geografisk marked,

månedlige rapporter fra datterselskaber, som omfatter realiserede resultater i forhold til budget

og det foregående års resultater samt forklaringer på afvigelser sammen med “key

performance indicators”,

konsoliderede månedsrapporter, der opsummerer resultaterne for Selskabets væsentligste

datterselskaber, herunder balance og pengestrømsresultater i forhold til budget og det

foregående års resultater samt forklaringer på afvigelser sammen med “key performance

indicators”,

månedlige nettodriftskapitalrapporter og rapporter om tilgodehavender, lager og kortfristet

gæld, og

kvartalsvis opdaterede forventninger til hele året pr. division i form af resultatopgørelse,

balance og pengestrømsopgørelse.

10.9. Corporate governance

Selskabet anerkender værdien af at have en aktiv og positiv indgangsvinkel til corporate governance,

herunder de aspekter af corporate governance, som er omfattet af Komitéen for God

Selskabsledelses anbefalinger, som blev offentliggjort 8. april 2010 (“Anbefalingerne”). Bestyrelsen i

DK Company lægger vægt på at udøve god selskabsledelse og efterleve Anbefalingerne, og i

overensstemmelse hermed har Selskabet vedtaget “følg eller forklar”-princippet. Målet er at sikre, at

Selskabet opfylder sine forpligtelser over for aktionærerne, kunderne, medarbejderne, myndighederne

og andre interessenter efter bedste evne, samtidig med at det arbejder for at maksimere den

langsigtede værdi.

Der henvises til Selskabets hjemmeside for nærmere information om Selskabet corporate governance:

www.dkcompany.dk.

48


DK Company

Aktionærernes rolle og samspil med Selskabets direktion

10. Ledelse og medarbejdere

Det er Selskabets mål at fastholde en konstruktiv dialog med sine aktionærer og andre interessenter

og en høj grad af gennemsigtighed i kommunikationen med aktionærerne.

Kapital- og aktiestruktur

Bestyrelsen vurderer løbende, om Selskabets kapital og aktiestruktur er i overensstemmelse med

Selskabets og dets aktionærers bedste interesser, og denne vurdering vil være indeholdt i Selskabets

årsrapport. Selskabet har kun én aktieklasse, og alle aktier har samme rettigheder. Hver aktie á DKK

0,0338 giver ret til én stemme.

Generalforsamling

I overensstemmelse med Selskabets vedtægter skal indkaldelse til ordinær generalforsamling ske

mindst tre uger og højst fem uger før datoen for generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde den

fulde dagsorden og en forklaring på dagsordenens punkter, hvor en sådan forklaring er relevant.

Generalforsamlingsindkaldelser offentliggøres og opslås på Selskabets hjemmeside.

Interessenternes rolle og betydning for Selskabet

Selskabet tager sit samfundsansvar meget alvorligt og søger konstant at fokusere på at skabe

forretningsværdi, samtidig med at det påvirker det omgivende samfund mindst muligt og sikrer dets

medarbejdere et godt arbejdsmiljø.

Åbenhed og gennemsigtighed

Selskabet søger at overholde de lovbestemte forskrifter vedrørende offentliggørelse af væsentlige

oplysninger, der er relevante for aktionærernes og de finansielle markeders vurdering af Selskabets

aktiviteter, forretningsmål, strategier og resultater. Ud over en kommunikations- og

investorrelationsstrategi har bestyrelsen godkendt et internt regelsæt med det formål at sikre, at

videregivelsen af sådanne oplysninger overholder gældende børsregler. Alle selskabsmeddelelser

offentliggøres via NASDAQ OMX’ nyhedsformidling “GlobalNewsWire”, sendes til NASDAQ OMX og

kan efterfølgende ses på Selskabets hjemmeside www.dkcompany.dk. Alle Selskabets meddelelser

offentliggøres på dansk.

Selskabet offentliggør halvårs- og årsrapporter samt kvartalsmeddelelser.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for Selskabet. Den nuværende praksis i Danmark er,

at beføjelserne fordeles mellem bestyrelsen og direktionen, og at der eksisterer uafhængighed mellem

disse to organer. Direktionen varetager Selskabets daglige ledelse, mens bestyrelsen fører tilsyn med

direktionens arbejde og er ansvarlig for den generelle strategiske ledelse. Der fastlægges nærmere

procedurer for afholdelse af bestyrelsesmøder, herunder formandskabets opgaver og ansvar, i

bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsens sammensætning

Selskabets bestyrelse består på nuværende tidspunkt af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år.

49


DK Company

10. Ledelse og medarbejdere

Bestyrelsen afholder mindst fire møder om året med deltagelse af direktionen plus ad hoc-møder efter

behov.

Formanden evaluerer bestyrelsens arbejde løbende og beslutter, hvorvidt resultaterne af denne

selvevaluering skal offentliggøres. Selskabet har ikke fastsat nogen grænse for det antal

bestyrelsesposter, bestyrelsesmedlemmerne må have, men bestyrelsesmedlemmerne forventes og er

forpligtede til at afse tilstrækkelig tid og ressourcer til deres opgaver som medlem af Selskabets

bestyrelse.

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, som har et kommissorium, som angiver det pågældende

udvalgs funktioner og ansvarsområde. Udvalget refererer til bestyrelsen.

Bestyrelsens og direktionens vederlag

Bestyrelsen er af den opfattelse, at det vigtigste er det overordnede vederlag og de hermed forbundne

tendenser. Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar, som forelægges aktionærerne til

godkendelse på den ordinære generalforsamling hvert år.

Bestyrelsen har på tidspunktet for Koncernbeskrivelsens offentliggørelse ikke nedsat et

vederlagsudvalg.

Rapportering

Bestyrelsen overvejer løbende, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at medtage ikke-finansielle

oplysninger i årsrapporten.

Risikostyring og intern kontrol

Bestyrelsen vurderer løbende de overordnede risici og de specifikke risici, der er forbundet med

Selskabets aktiviteter og drift og søger at sikre, at disse risici styres proaktivt og effektivt. Som et led i

sin risikostyring har Selskabet etableret forskellige interne kontrolsystemer, som løbende vil blive

gennemgået af bestyrelsen for at sikre, at disse systemer er hensigtsmæssige og tilstrækkelige

sammenholdt med Selskabets aktiviteter og drift.

Revision

Selskabets eksterne revisorer vælges af Selskabets aktionærer for et år ad gangen på den ordinære

generalforsamling efter indstilling fra revisionsudvalget. Før denne indstilling vurderer bestyrelsen i

samråd med direktionen revisorernes uafhængighed og kompetencer og andre forhold i relation til

disse.

Rammerne for revisorernes pligter, herunder deres aflønning, revision og andre ydelser aftales årligt

mellem bestyrelsen og revisorerne efter anbefaling fra revisionsudvalget.

Afvigelser

Selskabet har valgt at fravige Anbefalingerne på enkelte punkter. Dette beskrives nedenfor:

Oplysninger fra Selskabet til markedet udfærdiges indtil videre alene på dansk. Selskabet har

vurderet, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at disse oplysninger udfærdiges på

engelsk.

50


DK Company

10. Ledelse og medarbejdere

Selskabet offentliggør ikke kvartalsrapporter, men alene kvartalsmeddelelser. Selskabet

vurderer, at dette er tilstrækkeligt for en vurdering af Selskabet og dets udvikling.

Selskabets nuværende bestyrelse lever ikke op til kravet om, at mere end halvdelen af

bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige. Selskabets nuværende bestyrelse påtænkes inden

årsskiftet ændret og udvidet fra tre til fem bestyrelsesmedlemmer, hvorefter kravet om

uafhængig vil være opfyldt.

Selskabets vedtægter indeholder ikke en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Selskabet

driver en modevirksomhed, hvorfor Selskabet har vurderet, at der ikke på nuværende

tidspunkt er behov for at formalisere dette forhold.

Bestyrelsen har ikke etableret et program til årlig evaluering af de enkelte

bestyrelsesmedlemmers kunnen og professionelle kvalifikationer. Tilsvarende er der ikke

etableret noget formelt selvevalueringsprogram for Bestyrelsen og Bestyrelsens arbejde.

Desuden har Bestyrelsen endnu ikke etableret en formel proces til vurdering og udvælgelse af

kandidater. Selskabet har vurderet, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at

formalisere disse forhold.

Bestyrelsen har ikke nedsat et nomineringsudvalg. Selskabet vurderer, at det indtil videre er

tilstrækkeligt at oplyse om størrelsen af vederlaget til ledelsen i årsrapporten.

Bestyrelsen har ikke nedsat et vederlagsudvalg. Selskabet vurderer, at det med den

nuværende ledelse ikke er behov for, at nedsætte et vederlagsudvalg.

Selskabet rapporterer vederlaget til Bestyrelsen og Direktionen på koncernbasis i stedet for

individuelt. Selskabet vurderer, at individuel rapportering ikke er relevant for en vurdering af

Selskabet og dets udvikling.

Visse af Selskabets bestyrelsesmedlemmer har bestyrelsesposter ud over det antal, der er

fastsat i Anbefalingerne. Selskabet betragter Anbefalingernes begrænsning med hensyn til

antal bestyrelsesposter som en vejledning og ønsker at lade det være op til det enkelte

bestyrelsesmedlems faglige vurdering.

Selskabets revisionsudvalg har to medlemmer. Selskabets udvalg har ikke selvstændig

beslutningskompetence.

Selskabet har på pt. ikke en whistle-blower politik. Selskabet vurderer pt. ikke at behovet

herfor er til stede.

Selskabet afholder pt. ikke investormøder eller telefonkonferencer efter offentliggørelsen af

halvårs- og årsrapporter samt kvartalsmeddelelser. Selskabet vurderer, at der med den

nuværende kreds af aktionærer, ikke er behov herfor.

51


DK Company

10.10. Oplysninger om medarbejdere

10. Ledelse og medarbejdere

Pr. 30. juni 2011 havde Selskabet ca. 820 fuld- og deltidsansatte. Tabel 13 nedenfor viser det

gennemsnitlige antal medarbejdere for de angivne perioder:

Tabel 13. Gennemsnitligt antal medarbejdere

2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Medarbejdere i gennemsnit 762 194 113 102

I relation til antal medarbejdere kan det oplyses, at der i indeværende regnskabsår er etableret egne

produktionsfaciliteter i både Kina og Bangladesh, hvorved medarbejderantallet forøges kraftigt.

DK Company har ikke for nyligt oplevet, og Selskabet forventer heller ikke umiddelbart at opleve

manglende evne til at finde og ansætte de nødvendige medarbejdere til at drive virksomheden. Ud

over løn og andre naturalydelser tilbyder Selskabet sine medarbejdere bidragsbaserede

pensionsordninger.

Ledelsen er af den opfattelse, at DK Company har et godt omdømme som virksomhed og er en

eftertragtet arbejdsplads, og DK Company har ikke oplevet nogen væsentlige arbejdskonflikter eller

strejker i de senere år.

52


DK Company

11. Større aktionærer og transaktioner med nærtstående parter

11. Større aktionærer og transaktioner med nærtstående parter

11.1. Større aktionærer

Selskabet har pr. datoen for denne Koncernbeskrivelse ca. 5.000 aktionærer, hvoraf ca. 4.100 er

navnenoterede. Da aktierne er ihændehaveraktier, har Selskabet ikke en fuldstændig opgørelse over

deres placering.

Følgende aktionærer har pr. datoen for denne Koncernbeskrivelse meddelt Selskabet, at de ejer

mindst 5 % af Selskabets aktier eller stemmerettigheder, og de har endvidere oplyst deres faktiske

aktiebeholdning/andel af stemmerne som anført i Tabel 14 nedenfor.

Selskabet har ikke kendskab til aftaler, som senere kan medføre, at andre overtager kontrollen med

Selskabet.

Tabel 14. Ejerandel i Selskabet

Navn Antal aktier. Aktiekapital, DKK mio. Ejerandel, % Andel af stemmerne, %

DKC Holding (DKC Holding

2011 A/S)

1.789.429.413 60.482.714 98,8 98,8

Øvrige ca. 5.000 aktionærer 21.070.587 712.186 1,2 1,2

Total 1.810.500.000 61.194.900 100,0 100,0

DKC Holding har meddelt Selskabet, at ejerforholdene i DKC Holding pr. datoen for denne

Koncernbeskrivelse forholder sig som angivet i Tabel 15 nedenfor:

Tabel 15. Ejerforhold i DKC Holding

Navn Ejerandel, % Andel af stemmerne, %

Jens Poulsen Holding ApS 66,7 66,7

Kasper Philipsen Holding ApS 17,1 17,1

Jens Obel Jørgensen Holding ApS 14,5 14,5

SBL Invest ApS 1,7 1,7

Total 100,0 100,0

DKC Holding har endvidere meddelt Selskabet følgende:

Samtlige anparter i Jens Poulsen Holding ApS er ejet af medlem af Selskabets Direktion Jens

Poulsen.

Samtlige anparter i Kasper Philipsen Holding ApS er ejet af medlem af Selskabets

Ledelsesgruppe Kasper Philipsen.

Samtlige anparter i Jens Obel Jørgensen Holding ApS er ejet af medlem af Selskabets

Ledelsesgruppe Jens Obel Jørgensen.

Samtlige anparter i SBL Invest ApS er ejet af medlem af Selskabets Ledelsesgruppe Søren

Bak Lauritsen.

53


DK Company

11.2. Transaktioner med nærtstående parter

11. Større aktionærer og transaktioner med nærtstående parter

Bestyrelsen, Direktionen, Ledelsesgruppen og DKC Holding betragtes som nærtstående parter, idet

de udøver væsentlig indflydelse på Selskabets drift. Nærtstående parter omfatter endvidere de

pågældende personers slægtninge samt virksomheder, hvori de pågældende personer har væsentlige

interesser.

Med undtagelse af aflønning og goder, der modtages som følge af medlemskab af Selskabets

bestyrelse, ansættelse i Selskabet eller aktiebesiddelser i Selskabet, og bortset fra som anført

nedenfor, er der ikke indgået væsentlige transaktioner med Bestyrelsen, Direktionen,

Ledelsesgruppen eller DKC Holding eller virksomheder uden for Koncernen, som de pågældende

parter har interesser i. Der henvises til afsnittet “Ledelse og medarbejdere” for oplysninger om

vederlag til medlemmerne af Bestyrelsen, Direktionen samt Ledelsesgruppen.

Aftaler og transaktioner

Den 31. maj 2011 indgik Selskabet og DKC Holding Apportindskudsaftalen om overdragelse af DKC

Holdings virksomhed bestående af Det Oprindelige DK Company til Selskabet, mod udstedelse af et

gældsbrev på DKK 104.584.000 og udstedelse af DKC Aktier svarende til nom. DKK 59.995.000.

Apportindskudsaftalen er udarbejdet på basis af værdierne i Det Oprindelige DK Company pr. 1. april

2011, idet der dog foretages en regulering af værdierne af de overdragne aktiver og passiver pr.

overdragelsesdatoen. Reguleringen gennemføres ved regulering af gældsbrevet. Ifølge

Apportindskudsaftalen indskydes Det Oprindelige DK Company i Selskabet med undtagelse af Det

Oprindelige DK Companys kassebeholdning, varedebitorer samt aktiviteterne i CCDK Clothing

Company A/S, idet sidstnævnte aktivitet er under afvikling. Endvidere overtager Selskabet ikke

kreditorkrav eller garantiforpligtelser fra Det Oprindelige DK Company, som ikke er kvantificeret i

vurderingsberetningen og overtagelsesbalancen, herunder forpligtelserne vedrørende et opsagt

lejemål i Kolding samt krav i form af løn til medarbejdere opsagt før overdragelsesdatoen.

Selskabet har indgået en 10 årig lejekontrakt om leje af Selskabets hovedkontor med JP Ejendomme

2 A/S. JP Ejendommen 2 A/S ejes af Jens Poulsen Holding ApS, som igen ejes 100 % af medlem af

Direktionen Jens Poulsen.

Endvidere har datterselskabet DK Classic A/S indgået en 5 årig lejekontrakt vedrørende ejendommen

Navervej 16, 7430 Ikast, med JP Ejendomme 1 ApS, der ejes af Jens Poulsen Holding ApS, som igen

ejes 100 % af medlem af Direktionen Jens Poulsen.

Lejekontrakterne er indgået på vilkår der svarer til markedsvilkår i området. Der henvises til afsnittet

”Væsentlige aftaler” for en nærmere beskrivelse af aftalen.

Selskabet har indgået en uopsigelig aftale om brugsret til følgende varemærker: Kaffe, Cream,

Creamie, Kön & Mön, Karen By Simonsen, Studio, Occupied, Minymo, Tinyminymo, Gaia & Co, First

Company, Stock, Pardon, Deluca, Blue willi’s, Liva, Choise, Kello, Merrytime. Disse varemærker

tilhører Jens Poulsen Holding ApS, som ejes 100 % af medlem af Direktionen Jens Poulsen. Der

henvises til afsnittet ”Væsentlige aftaler” for en nærmere beskrivelse af aftalen.

Så længe DKC Holding besidder mere end 50 % aktiekapitalen i Selskabet, vil DKC Holding og

Selskabet være sambeskattet.

54


DK Company

12. Beskrivelse af aktiekapitalen, aktierne og vedtægterne

12. Beskrivelse af aktiekapitalen, aktierne og vedtægterne

12.1. Beskrivelse af aktiekapitalen og aktiekapitalens udvikling

Pr. datoen for denne Koncernbeskrivelse udgjorde Selskabets aktiekapital nominelt DKK 61.194.900

fordelt på 1.810.500.000 stk. aktier á DKK 0,0338 pr. aktie. Der er ingen aktieklasser, og alle aktier er

udstedt og fuldt indbetalt. Tabel 16 nedenfor viser udviklingen i Selskabets aktiekapital siden 2006:

Tabel 16. Udvikling i aktiekapitalen

Dato Transaktionstype Ændring i

aktiekapital

24. marts 2006 Udstedelse af

fondsaktier

Aktiekapital efter

ændring

Antal aktier

efter ændring

Stk. str. efter

ændring

10.000.000 30.000.000 30.000.000 1,0000

30. juni 2006 Kontant kapitalforhøjelse 6.000.000 36.000.000 36.000.000 1,0000

25. august 2008 Kapitalnedsættelse -500.000 35.500.000 35.500.00 1,0000

27. september 2011 Kapitalnedsættelse til

dækning af underskud

27. september 2011 Kapitalforhøjelsen ved

apportindskud

-34.300.100 1.199.900 35.500.00 0,0338

59.995.000 61.194.900 1.810.500.000 0,0338

Som beskrevet i afsnittet ”Indledning og generelle oplysninger” agter Selskabet sammen med DKC

Holding at gennemføre et udbud af nye og/eller eksisterende aktier inden udgangen af februar 2012. I

det omfang, der i den forbindelse udstedes nye aktier, vil Selskabets aktiekapital blive forøget.

12.2. Beskrivelse af aktierne

Stemmeret

Hver aktie à nom. DKK 0,0338 giver ret til én stemme på generalforsamlingen. En aktionær, der har

erhvervet Selskabets aktier ved overdragelse, kan ikke udøve sin stemmeret vedrørende de

pågældende aktier, medmindre den pågældende aktionær er blevet registreret i Selskabets ejerbog,

eller aktionæren senest en uge før generalforsamlingen, har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse

med anmodning om notering i ejerbogen før dette tidspunkt. Aktionæren eller en fuldmagtshaver kan

deltage og stemme på en sådan generalforsamling, hvis vedkommende senest tre dage før

generalforsamlingen har meddelt sin deltagelse til Selskabet og har modtaget et adgangskort fra

Selskabet.

Fortegningsret

Hvis Selskabets generalforsamling træffer beslutning om at forhøje aktiekapitalen, gælder

selskabslovens § 162. Ifølge denne bestemmelse har aktionærer som udgangspunkt fortegningsret,

hvis et selskabs aktiekapital forhøjes ved kontantindskud. Fortegningsretten kan dog fraviges med et

flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede

aktiekapital.

Opløsning

I tilfælde af likvidation er aktionærerne berettigede til at deltage i udlodningen af overskydende aktiver

i forhold til deres nominelle aktiebesiddelse efter betaling af Selskabets kreditorer.

55


DK Company

Udbytte og andre udlodninger

12. Beskrivelse af aktiekapitalen, aktierne og vedtægterne

I henhold til selskabsloven giver den ordinære generalforsamling bemyndigelse til udlodning af udbytte

på grundlag af de godkendte og reviderede regnskaber for det seneste regnskabsår. Den ordinære

generalforsamling kan dog ikke bemyndige udbetaling af udbytte ud over det af bestyrelsen foreslåede

eller godkendte beløb. I henhold til selskabsloven skal enhver udlodning af udbytte vedtages af

Selskabets aktionærer på den ordinære generalforsamling på grundlag af den godkendte årsrapport

for det seneste regnskabsår. Det vedtagne udbytte må ikke overstige det af bestyrelsen anbefalede

beløb. Udlodning af eventuelt ekstraordinært udbytte skal vedtages af Selskabets aktionærer enten

ved beslutning eller ved bemyndigelse til bestyrelsen. Beslutning om eller bemyndigelse til at udlodde

ekstraordinært udbytte skal ledsages af en balance gennemgået af Selskabets revisorer, og det

udloddede udbyttebeløb må ikke overstige det beløb, der er godkendt eller anbefalet af Selskabets

bestyrelse. Hvis beslutningen om at udlodde ekstraordinært udbytte træffes senere end seks måneder

efter balancedagen, eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, skal der udarbejdes en ny balance

for perioden, som skal gennemgås af Selskabets revisorer, og som skal vise, at der er tilstrækkelige

midler til at udlodde ekstraordinært udbytte.

Selskabets Bestyrelse er på datoen for Koncernbeskrivelsen ikke bemyndiget til at udlodde

ekstraordinært udbytte.

Udbetaling af eventuelt udbytte finder sted i overensstemmelse med VP Securities A/S’ (”VP

Securities”) regler og vil blive foretaget til aktionæren via aktionærens konto hos dennes kontoførende

bank. Udbytte, der ikke er hævet af aktionærerne, fortabes i henhold til dansk rets almindelige regler

eller regler om forældelse, som udgangspunkt efter tre år.

Registrering af aktier

Selskabets aktier leveres elektronisk ved tildeling til konti i VP Securities gennem en dansk bank eller

et andet institut, der er godkendt som depotbank. Selskabets aktier er udstedt i papirløs form til

ihændehaver. VP Securities’ adresse er VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040,

2300 København S.

Aktier kan noteres på navn i Selskabets ejerbog gennem aktionærens depotbank. Selskabets ejerbog

føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

Overdragelse af aktier

Selskabets aktier er frit omsættelige omsætningspapirer i henhold til dansk ret: Dog gælder der

særlige indskrænkninger for DKC Aktierne, idet udstedelsen af disse aktier er undtaget fra pligten til at

offentliggøre et prospekt jf. Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 vedrørende

prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af

værdipapirer over EUR 2.500.000 (Prospektbekendtgørelsen), idet DKC Aktierne ikke er optaget til

handel samt det forhold, at udstedelsen af aktier alene er rettet til DKC Holding.

DKC Aktierne vil blive optaget til handel i forbindelse med det planlagte udbud af aktier, der finder sted

senest ved udgangen af februar 2012.

Aktiernes rettigheder

Hver aktie giver ret til én stemme på Selskabets generalforsamling. Der er ingen aktieklasser, og alle

aktier har samme rettigheder. Hvis Selskabet likvideres eller opløses, har aktionærerne ret til en

56


DK Company

12. Beskrivelse af aktiekapitalen, aktierne og vedtægterne

forholdsmæssig andel af Selskabets resterende aktiver efter betaling af alle kreditorer og beregnet på

grundlag af aktionærernes aktiepost i Selskabet.

12.3. Beskrivelse af vedtægterne

Nedenstående er en kort beskrivelse af visse bestemmelser indeholdt i Selskabets vedtægter pr.

datoen for Koncernbeskrivelsen samt en kort beskrivelse af visse bestemmelser i selskabsloven.

Beskrivelsen foregiver ikke at være fuldstændig, og der tages i enhver henseende forbehold for

indholdet i Selskabets vedtægter og dansk lovgivning.

Formål

I henhold til § 2 i Selskabets vedtægter er Selskabets formål fabrikation og handel inden for

tekstilbranchen, herunder import og eksport samt al i forbindelse hermed stående virksomhed,

herunder erhvervelse af kapitalandele i selskaber inden for tekstilbranchen.

Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen

Selskabets vedtægter indeholder på datoen for Koncernbeskrivelsen ingen bemyndigelse for

bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital.

Bemyndigelse til at købe egne aktier

Selskabets vedtægter indeholder på datoen for Koncernbeskrivelsen ingen bemyndigelsen for

Bestyrelsen til på Selskabets vegne at købe egne aktier.

Bestyrelsen

I henhold til Selskabets vedtægter består den generalforsamlingsvalgte del af Bestyrelsen af mindst

tre og højst syv medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges af den ordinære generalforsamling for et

år ad gangen. Medlemmerne kan genvælges. Den nuværende Bestyrelse består af tre medlemmer,

som er valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til fire

medlemmer til at varetage den daglige ledelse af Selskabet.

Ændring af vedtægterne

Der træffes beslutning om de på Selskabets generalforsamling behandlede anliggender ved simpel

stemmeflerhed, medmindre selskabsloven eller Vedtægterne foreskriver særlige regler om

repræsentation eller majoritet. Vedtægterne indeholder ingen andre krav til særlig repræsentation og

majoritet end hvad der følger af selskabsloven.

Ifølge selskabsloven skal beslutninger om vedtægtsændringer, vedtages med mindst 2/3 af de afgivne

stemmer samt af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital og i visse tilfælde med

mindst 9/10 af de afgivne stemmer samt af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Forslag til vedtægtsændring, hvorved aktionærernes forpligtelser over for Selskabet forøges, skal dog

vedtages enstemmigt af samtlige aktionærer.

Generalforsamling

Der henvises til afsnittet ”Yderligere oplysninger - Generalforsamling”.

57


DK Company

13. Yderligere oplysninger

13.1. Oplysninger om Selskabet

Navn og hjemsted

DK Company A/S

La Cours Vej 6

7430 Ikast

Danmark

Telefon: 96 600 700

Fax: 96 600 710

E-mail: info@dkcompany.dk

Website: www.dkcompany.dk

Selskabets registrerede hjemsted er Ikast-Brande kommune.

Stiftelsesdato og lovgivning

13. Yderligere oplysninger

DK Company A/S, CVR. nr. 24 43 11 18, er lovligt stiftet den 25. november 1958 under navnet

Bonusbanken A/S ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskabet er stiftet i henhold til

og underlagt dansk lovgivning.

Formål

I henhold til § 2 i Selskabets vedtægter er Selskabets formål fabrikation og handel inden for

tekstilbranchen, herunder import og eksport samt al i forbindelse hermed stående virksomhed,

herunder erhvervelse af kapitalandele i selskaber indenfor tekstilbranchen.

Regnskabsår og forventet regnskabsaflæggelse

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Det vil sige, at regnskabsåret 2011 omfatter perioden 1.

januar 2011 til 31. december 2011.

Selskabets finanskalender for regnskabsåret 2011 er som følger:

Revisor

Kvartalsmeddelelse for perioden 1/7 – 30/9 2011 offentliggøres den 30. november 2011

Årsrapport for regnskabsåret 2011 offentliggøres den 1. februar 2012

Selskabets eksterne revisor er:

Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab

Thrigesvej 3

7430 Ikast

Partner Revision har revideret koncernens årsrapporter for 2007/08, 2008/09 og 2009/10.

Årsrapporterne for 2007/08 og 2008/09 blev underskrevet af statsautoriseret Villy B. Fiedler.

Årsrapporten for 2009/10 blev underskrevet af statsautoriseret revisor Mads Hornbæk. Revisorskiftet

skyldtes Villy B. Fiedlers fratræden i sommeren 2010.

Mads Hornbæk er medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR).

58


DK Company

Hovedbankforbindelse

Selskabets hovedbankforbindelse er:

Nordea Bank Danmark A/S

Østergade 4-6

7400 Herning

Aktieudstedende institut

Selskabets aktieudstedende institut er:

Sydbank A/S

Peberlyk 4

6200 Aabenraa

13.2. Generalforsamling

13. Yderligere oplysninger

Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed i alle anliggender med de begrænsninger, der

er fastlagt i dansk ret og Selskabets vedtægter.

Ordinære generalforsamlinger skal afholdes inden for fire måneder efter regnskabsårets udløb.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Den ordinære generalforsamling afholdes

derfor hvert år inden udgangen af april måned.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen, Selskabets

generalforsamlingsvalgte revisorer eller aktionærer, der ejer mindst 5% af den registrerede

aktiekapital, anmoder herom.

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest to uger efter, at en anmodning herom er

fremsat til bestyrelsen.

Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller et andet sted efter bestyrelsens

beslutning. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre og højst fem ugers varsel

ved annoncering på Selskabets hjemmeside og i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Enhver,

der en uge før generalforsamlingens afholdelse er navnenoteret aktionær eller på det pågældende

tidspunkt har henvendt sig til Selskabet og anmodet om at blive registreret som sådan (hvilken

anmodning skal være modtaget af Selskabet), kan deltage og stemme på den pågældende

generalforsamling, hvis vedkommende senest tre dage før generalforsamlingen har meddelt sin

deltagelse til Selskabet og har modtaget et adgangskort fra Selskabet.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt

anmodning herom er blevet indleveret til bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingen.

Medmindre andet fremgår udtrykkeligt af selskabsloven eller Selskabets vedtægter, skal alle

generalforsamlingsbeslutninger vedtages med simpelt flertal af det samlede antal stemmer afgivet af

aktionærerne.

59


DK Company

13.3. Retstvister

13. Yderligere oplysninger

Selskabet er fra tid til anden part i forskellige retssager opstået som led i den daglige drift. DK

Company er ikke på nuværende tidspunkt part i nogen retssager, administrative sager eller

voldgiftssager eller tvister, der kan få væsentlig negativ indvirkning på DK Companys virksomhed,

driftsresultat og finansielle stilling, herunder de sager, der er beskrevet nedenfor.

Selskabet har tidligere været involveret i retssager vedrørende rådgivningsansvar i forbindelse med

den rådgivning, som Selskabet har ydet i perioden, hvor Selskabet drev bankvirksomheden under

navnet Bonusbanken. Alle retssager vedrørende Bonusbanken er afsluttet med forlig. Selv om det

ligger år tilbage, at Selskabet drev bankvirksomhed under navnet Bonusbanken, kan det ikke

udelukkes, at Selskabet kan blive part i fremtidige retssager eller voldgiftssager som følge af

rådgivning ydet af Bonusbanken.

Det Oprindelige DK Company var på tidspunktet for overdragelsen til Selskabet ikke part i nogen

retssager, administrative sager eller voldgiftssager eller tvister.

13.4. Væsentlige aftaler

Lejeaftaler fast ejendom

Selskabets hovedkontor er beliggende på adressen La Cours Vej 6, 7430 Ikast, hvor Selskabet lejer et

samlet kontorareal på 11.000 kvadratmeter. Lejemålet er uopsigeligt for såvel udlejer som lejer indtil

den 1. februar 2021. Den samlede årlige husleje udgør DKK 3.920.000, ekskl. moms. Selskabet har

ret til at fremleje eller afstå lejemålet til anvendelse til kontor og lager lokaler. I tilfælde af afståelse

skal Selskabet dog indestå for lejebetaling, indtil lejekontrakten kunne være bragt til ophør. Den

ejendom, hvor hovedkontoret er beliggende, er ikke underlagt servitutter, som forhindrer eller

begrænser den nuværende virksomhed. Det forventes heller ikke at kræve større investeringer eller

være forbundet med større omkostninger i fremtiden at fortsætte den nuværende virksomhed i

lokalerne.

Udlejeren af Selskabets hovedkontor er JP Ejendomme 2 A/S, der ejes 100 % af Jens Poulsen

Holding ApS, som igen ejes 100 % af Jens Poulsen.

Datterselskabet DK Classic A/S har domicil i de lejede lokaler beliggende på adressen Navervej 16,

7430 Ikast, hvor der lejes et samlet kontor- og lagerareal på 3.500 kvadratmeter. Hverken lejeren eller

udlejeren kan opsige lejemålet før 1. maj 2016. Den samlede årlige husleje udgør DKK 523.000 ekskl.

moms. DK Classic A/S har ret til at fremleje eller afstå lejemålet til anvendelse til kontor og lager

lokaler. I tilfælde af afståelse skal Selskabet dog indestå for lejebetaling, indtil lejekontrakten kunne

være bragt til ophør. Den ejendom, hvor DK Classic A/S' hovedkontor er beliggende, er ikke underlagt

servitutter, som forhindrer eller begrænser den nuværende virksomhed. Det forventes heller ikke at

kræve større investeringer eller være forbundet med større omkostninger i fremtiden at fortsætte den

nuværende virksomhed i lokalerne.

Udlejeren af datterselskabets hovedkontor er JP Ejendomme 1 ApS, der ejes 100 % af Jens Poulsen

Holding ApS, som igen ejes 100 % af Jens Poulsen.

Lejeaftale immaterialretligheder

Selskabet har indgået en uopsigelig aftale om brugsret til følgende vare- og figurmærker: Kaffe,

Cream, Creamie, Kön & Mön, Karen By Simonsen, Studio, Occupied, Minymo, Tinyminymo, Gaia &

60


DK Company

13. Yderligere oplysninger

Co, First Company, Stock, Pardon, Deluca, Blue willi’s, Liva, Choise, Kello, Merrytime. Disse

varemærker tilhører Jens Poulsen Holding ApS, som ejes 100 % af Jens Poulsen.

Jens Poulsen Holding ApS stiller varemærkerettighederne vederlagsfrit til rådighed for Selskabet mod,

at Selskabet forpligter sig til at afholde samtlige omkostninger til at vedligeholde, opretholde og

beskytte vare- og figurmærkeregistreringerne. Det indebærer bl.a. at DK Company afholder eventuelle

gebyrer for opretholdelse af det enkelte varemærke. Såfremt DK Company ikke er i stand til at betale

forfaldne årsafgifter og andre lignende omkostninger knyttet til rettighederne, er DK Company

forpligtet til at meddele Jens Poulsen Holding ApS dette senest 30 dage før forfaldstidspunkt for en

sådan udgift. Jens Poulsen Holding ApS er i denne situation, samt hvor DK Company i øvrigt

uretmæssig undlader at betale en eller flere årsafgifter m.v. rettidigt, berettiget til at foretage betaling

på vegne af DK Company for siden at kunne afkræve dette beløb særskilt fra DK Company.

Hver er aftalens parter er forpligtet til at orientere den anden part om forbedringer eller videreudvikling

af varemærke- og figurmærkerettighederne. I det omfang Selskabet forbedrer eller videreudvikler

varemærke- og figurmærkerettighederne, tilhører ejendomsretten hertil også Jens Poulsen Holding

ApS.

Ifølge aftalen vil parterne i videste muligt omfang i fællesskab afgøre, hvorledes man skal forholde sig

til varemærkekrænkelser. Hvis der ikke opnås enighed om, hvorledes der skal ageres i forbindelse

med en mulig varemærkekrænkelse, er DK Company berettiget, men ikke forpligtet til at indlede

retsforfølgning mod tredjemand i anledning af konstateret varemærkekrænkelse. Såfremt DK

Company ikke efter påkrav fra Jens Poulsen Holding ApS senest 1 måned efter påkravets afgivelse

indleder retsforfølgning mod en konstateret varemærkekrænkelse, er Jens Poulsen Holding ApS

berettiget til at indlede en retsforfølgning som følge af varemærkekrænkelsen, og DK Company er på

begæring forpligtet til at forsyne Jens Poulsen Holding med nødvendig information til brug herfor. Den

af parterne, der retsforfølger tredjemand i anledning af konstateret varemærkekrænkelse, afholder de

hermed forbundne omkostninger, og er tillige berettiget til endeligt at oppebære eventuelle

erstatnings- eller godtgørelsesbeløb. Såfremt parterne i fællesskab beslutter at indlede retsforfølgning

mod tredjemand, deles omkostninger samt eventuelle erstatninger eller godtgørelser efter aftale

mellem parterne.

Aftalen kan bringes til ophør af hver part i tilfælde af, at den anden part væsentlig misligholder sine

forpligtelser i henhold til aftalen, herunder i tilfælde af gentagne misligholdelser af pligten til at betale

årsgebyrer o.l. for at opretholde varemærke registreringer. Ophævelse er dog betinget af, at den part,

der ønsker at hæve aftalen, fremsender skriftligt påkrav til den anden part med angivelse af den

væsentlige misligholdelse, og herudover betinget af, at misligholdelsen ikke er bragt til ophør senest

15 kalenderdage efter afsendelse af påkravet.

Ifølge aftalen er DK Company ikke berettiget til at meddele underlicenser til brug af

varemærkerettigheder uden forudgående skriftligt samtykke fra Jens Poulsen Holding ApS.

Tilsvarende har DK Company ikke ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til

tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra Jens Poulsen Holding ApS.

Brugsretsaftalen mellem Selskabet og Jens Poulsen Holding ApS er uafhængig af, om Jens Poulsen

ikke længere er tilknyttet Selskabet. Såfremt der sker ”change of control” i Jens Poulsen Holding ApS

som følge af Jens Poulsens overdragelse af anparter heri, hvorved Jens Poulsen kommer til at

besidde mindre end 51 % af anparterne i Jens Poulsen Holding ApS, har Selskabet en option til at

købe varemærke registreringerne til en pris vurderet af uafhængig vurderingsmand.

Vurderingsmanden skal ved værdiansættelsen tage højde for rettighedernes løbende afkast og den

61


DK Company

13. Yderligere oplysninger

uopsigelige aftales vilkår. Tilsvarende option gælder i tilfælde af Jens Poulsens dødsfald eller

insolvens. Såfremt Selskabet går konkurs, bortfalder aftalen uden yderligere varsel. Der findes ikke

nogen bestemmelse i aftalen, som medfører aftalens bortfald i tilfælde af ”change of control” i DK

Company, hvorfor den tidsubegrænsede brugsret fortsætter uændret i denne situation.

Jens Poulsen Holding ApS undersøger mulighederne for at overdrage varemærkerettighederne til

Selskabet i løbet af efteråret 2011. Nærmere vilkår for en eventuel overdragelse heraf er derfor endnu

ikke fastlagt. Såfremt der alligevel ikke indgås aftale om overdragelse af varemærkerettighederne til

Selskabet fra Jens Poulsen Holding ApS i løbet af efteråret 2011, vil Selskabet fortsat have en

vederlagsfri og tidsubegrænset brugsret til varemærkerettighederne. Fremadrettet agter Selskabet

ikke at overdrage yderligere varemærkerettigheder til Jens Poulsen Holding ApS.

Ejeraftale mellem aktionærerne i DKC Holding

Efterhånden, som Jens Poulsen har optaget nøglemedarbejdere i form af medarbejdere fra

ledergruppen som medaktionærerne i Det Oprindelige DK Company, er der indgået ejeraftaler mellem

på den ene side disse nøglemedarbejder (det vil sige de pågældende personligt og deres respektive

holdingselskaber) og på den anden side Jens Poulsen (det vil sige Jens Poulsen personligt og sit

respektive holdingselskab, Jens Poulsen Holding ApS). Disse ejeraftaler har haft til formål at sikre, at

nøglemedarbejdernes ansættelse i Selskabet fastholdes, samt at nøglemedarbejderne ved udøvelse

af deres respektive funktioner tænker langsigtet. Disse ejeraftaler er sammenskrevet i en ejeraftale

(”Ejeraftalen”), som belønner medlemmer af Ledelsesgruppen for at fortsætte deres

ansættelsesforhold i Selskabet i en 10-årig periode, der regnes fra 1. juni 2011. Det er således ikke

økonomisk attraktivt for medlemmer af ledergruppen at fratræde før 1. juni 2021. Jens Poulsen

Holding ApS har en køberet og/eller anvisningsret til nøglemedarbejdernes aktier i DKC Holding A/S i

tilfælde af nøglemedarbejdernes egen opsigelse af ansættelsesforhold i Det Oprindelige DK Company

respektivt Selskabet før den 1. juni 2021. Derudover indeholder Ejeraftalen en konkurrence- og

kundeklausul i forhold til de aktiviteter samt beslægtede aktiviteter, der udøves i Selskabet på

tidspunktet for ophør af ansættelsesforholdet. Konkurrence- og kundeklausulens varighed afhænger

af, om salg af aktier sker i forbindelse med en nøglemedarbejders fratræden som følge af egen

opsigelse, hvor konkurrence og kundeklausulen har en varighed på 1½ år. Såfremt

nøglemedarbejderens salg af aktier sker efter 1. juni 2021, så udløser den højere kursfastsættelse en

længere konkurrence- og kundeklausul, som har en varighed på 4 år. Ejeraftalen binder som følge af

dens historiske baggrund ikke Jens Poulsen og Jens Poulsen Holding ApS aktier i Selskabet.

62


DK Company

14. Udvalgte historiske regnskabsoplysninger

14. Udvalgte historiske regnskabsoplysninger

Nedenstående udvalgte koncernregnskabsoplysninger for Det Oprindelige Det Oprindelige DK

Company er uddraget fra de reviderede årsregnskaber for regnskabsårene 2009/10, 2008/09 og

2007/08 og det ureviderede perioderegnskab for 12 måneders perioden 1/7-2010 til 30/6-2011 for

DKC Holding. De reviderede årsregnskaber er omarbejdet til IFRS. Det ureviderede perioderegnskab

for 12 måneders perioden 1/7-2010 til 30/6-2011 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS nr. 34.

De reviderede årsregnskaber er revideret af DKC Holdings eksterne revisorer, Partner Revision.

Nedenstående udvalgte historiske driftsmæssige oplysninger er uddraget fra selskabets løbende

optegnelser og driftssystemer. Investorerne bør læse nedenstående oplysninger sammen med de

reviderede årsregnskaber og de ureviderede halvårs-regnskaber med noter, der er medtaget i denne

Koncernbeskrivelse samt afsnittet ”Gennemgang af drift og regnskaber”.

Nedenfor er gengivet resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse samt andre væsentlige

regnskabsoplysninger for Det Oprindelige DK Company for de angivne perioder.

14.1. Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse

Tabel 17. Resultatopgørelse

(DKK tusinde), koncern 12 mdr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6

Omsætning 459.334 302.099 199.805 167.760

Vareforbrug -239.307 -144.197 -93.941 -87.086

Dækningsbidrag 220.027 157.902 105.864 80.674

Andre eksterne omkostninger -118.217 -68.726 -47.846 -36.989

Bruttofortjeneste 101.810 89.176 58.018 43.685

Personaleomkostninger -59.989 -50.595 -32.789 -27.465

Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -3.805 -4.756 -3.170 -2.035

Resultat af primær drift 38.016 33.825 22.059 14.185

Resultat af kapitalandele i associeret virksomheder -317 - - -

Finansielle indtægter 2.794 1.818 1.120 1.566

Finansielle omkostninger -4.478 -1.895 -1.617 -2.891

Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 36.015 33.748 21.562 12.860

Skat af resultat af fortsættende aktiviteter -9.003 -9.100 -5.870 -3.396

Resultat af fortsættende aktiviteter 27.012 24.648 15.692 9.464

Resultat af ophørte aktiviteter -2.603 -2.830 - -

RESULTAT 24.409 21.818 15.692 9.464

Resultat fordeles således:

Aktionærer i DK Company A/S 25.413 16.746 14.168 9.977

Minoritetsinteresser -1.004 5.072 1.524 (513)

24.409 21.818 15.692 9.464

63


DK Company

Tabel 18. Balance for regnskabsårene

14. Udvalgte historiske regnskabsoplysninger

(DKK tusinde), koncern 2011 2010 2009 2008

30/6

30/6 30/6 30/6

AKTIVER

LANGFRISTEDE AKTIVER

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 18.309 7.517 6.728 4.714

Materielle anlægsaktiver 18.309 7.517 6.728 4.714

Udskudt skatteaktiv 1.226 2.015 1.452 1.081

Kapitalandele i associeret virksomhed 1.259 - - -

Andre tilgodehavender 2.709 2.658 880 1.066

Andre langfristede aktiver 5.194 4.673 2.332 2.147

LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT 23.503 12.190 9.060 6.861

KORTFRISTEDE AKTIVER

Varebeholdninger 60.842 36.034 23.620 21.722

Tilgodehavender 96.686 63.317 33.776 29.842

Periodeafgrænsningsposter - 600 1.264 262

Værdipapirer - 45 26 53

Likvide beholdninger 4.673 14.035 16.797 5.819

162.201 114.031 75.483 57.698

Aktiver bestemt for salg 753 7.456 - -

KORTFRISTEDE AKTIVER 162.954 121.487 75.483 57.698

AKTIVER I ALT 186.457 133.677 84.543 64.559

PASSIVER

EGENKAPITAL

Aktiekapital 640 547 547 547

Reserve for valutakursregulering - -71 -161 -15

Overført overskud 49.658 23.507 9.348 14.347

Foreslået udbytte for regnskabsåret - 8.000 20.000 3.500

Aktionærerne i DK Company A/S andel af egenk. 50.298 31.983 29.734 18.379

Minoritetsinteresser 1.131 6.349 1.446 764

EGENKAPITAL I ALT 51.429 38.332 31.180 19.143

FORPLIGTELSER

Leasingforpligtelser - - - 96

Langfristede forpligtelser i alt - - - 96

Leasingforpligtelser - - 135 308

Gæld til kreditinstitut 403 5.548 - -

Gæld til pengeinstitut 81.678 43.737 25.773 22.872

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 44.735 34.337 20.442 18.800

Selskabsskat 8.148 9.845 7.013 3.340

134.964 93.467 53.363 45.320

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 64 1.878 - -

Kortfristede forpligtelser i alt 135.028 95.345 53.363 45.320

FORPLIGTELSER I ALT 135.028 95.345 53.363 45.416

PASSIVER I ALT 186.457 133.677 84.543 64.559

64


DK Company

Tabel 19. Pengestrømsopgørelse

14. Udvalgte historiske regnskabsoplysninger

(DKK tusinde), koncern 12 mdr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6

Resultat før skat 36.015 33.748 21.562 12.860

Reguleringer for ikke-likvide driftsposter 6.803 5.606 3.179 243

Pengestrøm fra primær drift før ændring af driftskapital 42.818 39.354 24.741 13.103

Ændringer i driftskapital -48.533 -20.353 -2.583 -3.054

Pengestrømme fra drift før finansielle poster -5.715 19.001 22.158 10.049

Renteindbetalinger og lignende 2.935 5.604 1.120 1.566

Renteudbetalinger og lignende -4.478 -1.891 -1.590 -2.758

Betalt selskabsskat -3.678 -6.600 -2.914 -1.415

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET -10.936 16.114 18.774 7.442

Køb af anlægsaktiver inkl. leasingaktiver -15.840 -5.048 -4.740 -4.391

Salg af anlægsaktiver - 95 226 2.546

Køb af dattervirksomheder og aktiviteter -8.866 -1.489 -2.610 -

Ændring i andre tilgodehavender -657 -1.778 293 -261

Køb af værdipapirer i øvrigt - -23 - -35

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET -25.363 -8.243 -6.831 -2.141

Fremmedfinansiering:

Afdrag på leasingforpligtelse - -135 -160 -279

Indfrielse af leasingforpligtelse - - -109 -43

Aktionærerne:

Minoritetsinteressers kapitalindskud 2.135 - 54 -

Betalt udbytte -9.700 -20.000 -3.650 -2.000

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET -7.565 -20.135 -3.865 -2.322

Pengestrøm fra ophørte aktiviteter -2.603 -8.463 - -

PENGESTRØM -46.467 -20.727 8.078 2.979

Likvider primo -30.116 -8.976 -17.053 -20.033

LIKVIDER ULTIMO -76.583 -29.703 -8.975 -17.054

14.2. Andre væsentlige regnskabsoplysninger

Tabel 20. Omsætningen fordelt på segmenter

(DKK millioner), koncern 12 mdr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6

DKC Trend Division 365,4 232,6 172,7 167,8

DKC Kids Division 51,6 28,3 - -

DKC Classic Division 42,4 41,2 27,1 -

Samlet omsætning 459,3 302,1 199,8 167,8

Tabel 21. Omsætning fordelt på markeder

(DKK millioner), koncern 12 mdr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6 1/7-30/6

Hjemmemarked 281,6 217,2 128,1 93,6

Øvrige markeder i Europa 108,5 56,0 37,9 57,4

Øvrige markeder udenfor Europa 69,2 28,9 33,8 16,7

Samlet omsætning 459,3 302,1 199,8 167,8

65


DK Company

15. Definitioner

Anbefalingerne: Komitéen for God Selskabsledelses anbefalinger, som blev

offentliggjort 8. april 2010

15. Definitioner

Bestyrelsen: DK Companys bestyrelse bestående af Bo Boulund Knudsen

(formand), Dion Møberg Eriksen (næstformand) og Albert Kusk

Code of Conduct: Selskabets Code of Conduct for eksterne leverandører, udarbejdet

i samarbejde med Udenrigsministeret

CSR: Corporate Social Responsibility

Det Oprindelige DK Company: Den virksomhed og driftsaktivitet, der indtil gennemførelsen af

Transaktionen, hvor denne blev overdraget til Selskabet, har været

drevet i DKC Holdings regi under navnet DK Company

DK Company: DK Company A/S og hele dennes virksomhed inklusiv

datterselskaber og associerede virksomheder

DKC Aktierne: 1.775.000.000 stk. aktier á nom. DKK 0,0338 pr stk, som på

baggrund af beslutning vedtaget på den ekstraordinære

generalforsamling den 27. september, er udstedt til DKC Holding

som vederlag for dets virksomhed (Det Oprindelige DK Company)

DKC Holding: DKC Holding 2011 A/S

Direktion: DK Companys direktion bestående af administrerende direktør

Jens Poulsen

Ejeraftalen: Aftale mellem aktionærerne i DKC Holding som belønner

medlemmer af Ledelsesgruppen for at fortsætte deres

ansættelsesforhold i Selskabet i en 10 årig periode, der regnes fra

1. juni 2011

Hjemmemarkedet: Markederne Danmark, Norge, Sverige og Finland

Kaffe Clothing Company: Kaffe Clothing Company A/S

Koncernen: DK Company A/S og hele dennes virksomhed inklusiv

datterselskaber og associerede virksomheder

Ledelsesgruppen: DK Companys ledelsesgruppe bestående af økonomidirektør

Søren Bak Lauritsen, salgsdirektør Jens Obel Jørgensen og

indkøbsdirektør Kasper Phillipsen

MID Pro Tex: MID Pro Tex A/S

NASDAQ OMX Copenhagen: NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Apportindskudsaftalen: Endelig aftale mellem DKC Holding og DK Company om

apportindskud af DKC Holdings virksomhed til DK Company, mod

66


DK Company

15. Definitioner

udstedelse af et gældsbrev på DKK 104.584.000 og udstedelse af

DKC Aktier svarende til nom. DKK 59.995.000.

Selskabet: DK Company A/S og hele dennes virksomhed inklusiv

datterselskaber og associerede virksomheder

Transaktionen: Ophævelse af Selskabets likvidation; nedsættelse af Selskabets

aktiekapital fra DKK 35.500.000 til DKK 1.199.900, gennem en

reduktion af stykstørrelsen på Selskabets aktier; indskud af hele

DKC Holdings virksomhed i Selskabet mod udstedelse af et

gældsbrev på DKK 104.584.000 mio. og udstedelse af DKC Aktier

svarende til nom. DKK 59.995.000, i Selskabet; samt tilpasning af

vedtægterne, således at Selskabets formål ændres fra drift af

bankvirksomhed til fabrikation og handel inden for tekstilbranchen

Transaktionsaftalen: Aftale mellem DKC Holding og DK Company om, at DKC Holding

2011 mod udstedelse af et gældsbrev og aktier indskyder hele dets

virksomhed i Selskabet således, at denne virksomhed videreføres i

Selskabets regi

Koncernbeskrivelsen: Beskrivelse af DK Company og hele dennes virksomhed inklusiv

datterselskaber og associerede virksomheder

Udenrigsministeriet: Det danske udenrigsministerium

VP Securities: VP Securities A/S

67

More magazines by this user
Similar magazines