Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

Prospektet indeholder også fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. De faktiske

resultater kan afvige væsentligt fra dem, der forudsættes i de fremadrettede udsagn som følge af visse

faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som Selskabet er udsat for, og som beskrevet i afsnit

4 ”Risikofaktorer”.

Opstår der uventede forhold inden for de beskrevne risikofaktorer, vil det kunne have en væsentlig negativ

indflydelse på Selskabets udvikling, vækst, aktiviteter, driftsresultater, pengestrømme og finansielle

stilling. Dette vil kunne føre til fald i kursen på Selskabets aktier, herunder de Nye B-aktier, og aktionærerne

vil kunne miste hele eller dele af deres investering.

3.5 Udbuddet

Resumé af Udbuddet

Der henvises til afsnit 6 ”Udbuddet” for en fuldstændig beskrivelse af Udbuddet.

Udsteder: Silkeborg IF Invest A/S, Ansvej 110, DK - 8600 Silkeborg.

Fondskoden for Selskabets B-aktier er DK0010128008.

Selskabets CVR-nummer: 70 85 49 10.

Udbuddet af aktier: De Nye B-aktier bliver efter gennemførelsen af Udbuddet søgt optaget til

handel og officiel notering på OMX i den midlertidige fondskode

DK0060137248 den 30. juni 2008. Registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

vil ske snarest muligt herefter, tidligst den 30. juni 2008. Herefter

vil den midlertidige fondskode blive lagt sammen med fondskoden for de eksisterende

B-aktier. De Nye B-aktier vil derefter være noteret under de eksisterende

B-aktiers fondskode.

Kapitaludvidelsen vil ske gennem salg af minimum 7,5 mio. stk. B-aktier og

maksimum 10 mio. stk. B-aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Udbudskursen: Alle Nye B-aktier udbydes til kurs 20 kr. pr. Nye B-aktie a nominelt 10 kr.

De Nye B-aktier afregnes franko. Tegningskursen er fastsat med baggrund i

den historiske kursudvikling.

Provenu: Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre minimum 150 mio.kr.

Tegningsperiode: De Nye B-aktier tegnes i perioden fra den 10. juni 2008 kl. 09.00 til den 23.

juni 2008 kl. 16.00 (dansk tid). Selskabet kan dagligt kl. 16.00 lukke tegningen

i tilfælde af overtegning, dog tidligst første tegningsdag.

Tegningsmetode: Tegningen af Nye B-aktier sker via Tegningsblanket, som indleveres til investors

kontoførende institut som herefter vil videregive tegningsoplysninger til

Nordea Bank Danmark A/S, Securities Operation, Helgeshøj Allé 33, 2630

Taastrup.

Investorer vil som udgangspunkt modtage fuld tildeling af de Nye B-aktier i

forhold til de afgivne ordrer. Der kan kun indgives et tegningsønske pr. depot.

Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Udsteders

vegne at fastsætte en individuel tildeling på de enkelte ordrer uanset

den indkomne ordremængde, men bestyrelsen har et ønske om at opnå en

vis spredning i B-aktierne. Overtegning vil ikke medfører ændringer i de forventede

tidspunkter for hhv. registrering og betaling.

De Nye B-aktier, der udstedes, er af samme klasse som de eksisterende Baktier.

De Nye B-aktier bliver efter gennemførelsen af Udbuddet søgt optaget

til handel og officiel notering på OMX i den midlertidige fondskode

DK0060137248 den 30. juni 2008. Registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

vil ske snarest muligt herefter, tidligst den 30. juni 2008. Herefter

vil den midlertidige fondskode blive lagt sammen med fondskoden for de eksisterende

B-aktier. De Nye B-aktier vil derefter være noteret under de eksisterende

B-aktiers fondskode.

- 7 -

More magazines by this user
Similar magazines