Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

4 Risikofaktorer

Følgende afsnit beskriver de risikofaktorer, der efter Ledelsens vurdering i særlig grad bør overvejes ved

en eventuel investering i Selskabets B-aktier. Det er Ledelsens vurdering, at de væsentligste risici, som

bør tages i betragtning i forbindelse med en analyse af dets aktiviteter, er beskrevet nedenfor.

Skulle nogle af de beskrevne risikofaktorer blive en realitet, kan det få en væsentlig negativ indflydelse

Silkeborg IF Invest A/S’ driftsresultat og finansielle stilling. Andre risici, som Selskabet på nuværende

tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket ikke anser for væsentlige, kan imidlertid ligeledes påvirke

Selskabets drift negativt.

Risikofaktorerne er opdelt efter risikotype. Rækkefølgen afspejler således ikke nødvendigvis en prioritering

af risikoelementerne efter eksempelvis sandsynligheden for, at de indtræder eller efter omfanget af

konsekvenserne for Silkeborg IF Invest A/S. De nedenfor angivne risikofaktorer er ligeledes ikke udtømmende.

Beskrivelsen af risikofaktorerne skal læses i sammenhæng med det øvrige indhold i prospektet.

Der er ikke i særlig grad sammenfald mellem de to forretningsområder, hvorfor risikofaktorerne beskrives

særskilt for Silkeborg IF og K/S Papirfabrikken.

4.1 Risikofaktorer for Silkeborg IF

4.1.1 Sportslig udvikling

Sportslige resultater

De sportslige resultater udgør et væsentligt element for Silkeborg IF’s økonomiske udvikling. Nedrykning

til eller forbliven i landets næstbedste række, Viasat Divisionen, vil derfor bidrage negativt til Silkeborg

IF’s økonomiske situation ved blandt andet lavere tv- og entreindtægter. Indirekte er transferindtægter,

sponsorindtægter og salg af merchandise ligeledes afhængige af de sportslige resultater. En nedrykning

til eller forbliven i Viasat Divisionen vil således have væsentlig negativ indflydelse på Selskabet.

Spillere og organisation

De væsentligste aktiver i Silkeborg IF er spiller- og trænerstaben. I tilfælde af, at en eller flere spillere

bliver skadet i et sådant omfang, at de ikke kan spille i længere tid, kan det ikke udelukkes at påvirke de

sportslige resultater negativt. Silkeborg IF søger dog til stadighed at have en tilpas bredde i spillertruppen,

således at spillerskader og spillersalg ikke medfører en væsentlig negativ indflydelse på mulighederne

for at opfylde klubbens mål.

Spillerkontrakter følger de af DBU udstedte retningslinjer. Reglerne for indgåelse og ophør af spillerkontrakter

inden for fodbold adskiller sig fra reguleringen på det traditionelle arbejdsmarked. Det er dog

Selskabets opfattelse, at der med det eksisterende transfersystem er fastlagt en ramme, som branchens

aktører kan agere fornuftigt ud fra. Men der kan ikke gives sikkerhed for, at denne ramme ikke ændres –

på europæisk- eller verdensplan – til ugunst for Selskabet. Endvidere foretages i klubben løbende genforhandling

af kontrakter for at sikre den fornødne kontinuitet og stabilitet i og omkring klubben. Der er dog

ingen garanti for, at Silkeborg IF i fremtiden kan opnå de nødvendige aftaler med spillere, trænere og

frivillige i klubben på et for Silkeborg IF acceptable aftalevilkår.

Forsikring af spillere

Selskabet har tegnet obligatoriske forsikringer på spillertruppen mod fodboldinvaliditet, hvor forsikringssummen

tilfalder spillerne, men har derudover ikke forsikret spillertruppen. Selskabet vil i enkelte tilfælde

vurdere, om enkelte spillere skal forsikres ud over de obligatoriske forsikringer. Hvis en eller flere af Silkeborg

IF’s spillere bliver fodboldinvalide eller langvarigt skadede, kan det have en væsentlig negativ

betydning for Selskabet.

Sponsorindtægter

En væsentlig del af Silkeborg IF’s indtægter kan henføres til Selskabets sponsor- og samarbejdsaftaler.

Selskabets sponsorkoncept består af en række forskellige typer af sponsorater, og Silkeborg IF har en

bred vifte af sponsorer. Hovedsponsoraftalen med Jyske Bank, Jyske Finans og Silkeborg Data indeholder

et gensidigt opsigelsesvarsel på 2 år og kan opsiges til udgangen af kalenderåret, dog således at aftalen

minimum løber til udgangen af 2010.

Muligheden for at forny sponsorater afhænger dels af klubbens sportslige resultater og dels af de ydelser

og services, som sponsorer tilbydes. Sponsorkontrakterne indeholder kun i begrænset omfang ekstrabetalinger

ved særlige gode sportslige resultater, og de gældende sponsorkontrakter er derfor kun i mindre

omfang følsomme overfor klubbens placeringer. Vanskeligheder med at forny sponsorater på uændrede

- 10 -

More magazines by this user
Similar magazines