Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

Udlejningsmarkedet er omfattet af en række lovgivningsmæssige krav. Ændringer i den nugældende lovgivning

kan således påvirke K/S Papirfabrikken i negativ retning. Selskabet aflægger fremadrettet regnskab

efter IFRS (International Financial Reporting Standards). Ændringer i de nugældende regler for

indregning og måling i henhold til IFRS medfører, at investeringsejendomme, skat, låneomkostninger mv.

vil kunne have effekt på den regnskabsmæssige behandling af disse regnskabsposter og den fremtidige

bogførte egenkapital.

Dagsværdiansættelse af ejendomsporteføljen

I henhold til IFRS skal ejendomsporteføljen i forbindelse med anskaffelsen indregnes i regnskabet og

måles til anskaffelsessum med tillæg af købsomkostninger.

For regnskabsåret 2008 og fremover vil ejendomsporteføljen blive målt til dagsværdi i overensstemmelse

med IFRS. Dette kan medføre en anden værdi end den i prognosen forudsatte. Forskellen kan være positiv

såvel som negativ.

4.3 Generelle risikofaktorer for Selskabet

4.3.1. Handel med B-aktier

Handel med B-aktierne afhænger af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. I visse tilfælde kan

det forekomme, at en investor ikke er i stand til at købe eller sælge et større antal B-aktier, idet der i det

konkrete tilfælde ikke er købere eller sælgere. Det kan i særlig grad forekomme ved en generel markedsuro

eller ved offentliggørelse af eventuel negativ information om Udsteder. B-aktierne kan således i sådanne

tilfælde betegnes som illikvide aktier.

Der er ikke sikkerhed for, at aktiernes prisfastsættelse på OMX modsvarer en teoretisk korrekt beregnet

værdi, idet prisfastsættelsen er markedsbaseret.

Ejendomskomplekset på Papirfabrikken vil efter kapitaludvidelsen komme til at udgøre den klart væsentligste

balancepost i Silkeborg IF Invest A/S. Såfremt ejendomsporteføljen skal realiseres som følge af

misligholdelse af 1. Prioritets-Finansieringen, vil B-aktionærernes mulighed for at opnå dækning for deres

indskud afhænge af ejendomsporteføljens værdi i forhold til restgælden på 1. Prioritets-Finansieringen

samt krav fra Selskabets øvrige kreditorer. Ved en tvangsrealisering er der risiko for, at værdien vil være

væsentlig lavere end tilfældet vil være ved frivilligt salg.

4.3.2 Likviditetsrisiko

Gennem kapitaludvidelsen opnås en styrkelse af likviditeten. Størrelsen af den styrkede likviditet afhænger

af beløbet, som Selskabet opnår ved udvidelsen. Selskabet har tillige sikret den nødvendige kreditfacilitet

med tilhørende trækningsret i forhold til Selskabets aktivitetsniveau.

4.3.3 Udbuddet

Selskabet har fra en kreds af investorer modtaget dels tilsagn om forhåndstegning og dels garantitilsagn.

De indgåede aftaler kan ikke opsiges af kredsen af investorer. Det er Selskabets vurdering, at der hos

den enkelte investor er den fornødne kapital til gennemførelse af transaktionen. I tilfælde af at garantistillerne

ikke er i stand til at opfylde dets forpligtelser er der risiko for at Udbuddet ikke gennemføres.

4.3.4 Øvrige risikofaktorer

Økonomiske konjunkturer

Selskabets omsætning er eksponeret over for udviklingen i de økonomiske konjunkturer især i Danmark,

hvilket kan medføre faldende indtægter inden for Selskabets forretningsområder.

Kredit- og betalingsrisici

Kredit- og betalingsrisici er hovedsageligt knyttet til tilgodehavender fra salg af sponsorater og udlejningsaktiviteter.

Selskabet foretager løbende vurderinger af sine tilgodehavender og foretager nedskrivninger,

når det vurderes nødvendigt. Selskabet er underlagt sædvanlig driftsmæssig risiko i forhold til de

engagementer, som Selskabet indgår i.

Beskatning

Som beskrevet i afsnit 5.13 "Resultatforventninger" vil den gennemførte kapitaludvidelse medføre, at det

tidligere ikke-indregnede skatteaktiv indregnes i 2008 som følge af, at Ledelsen forventer at kunne anvende

skatteaktivet inden for en kortere årrække.

Såfremt skattereglerne eller den gældende skatteprocent ændres, vil dette få indflydelse på Selskabets

finansielle stilling bl.a. i form af ændring af skatteaktivets værdi.

- 14 -

More magazines by this user
Similar magazines