Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

Gennemgang af drift og regnskaber

Følgende gennemgang bør læses i sammenhæng med selskabets reviderede årsrapporter med tilhørende

noter samt det i afsnit 7.3 ”Årsregnskaber for 2007, 2006 og 2005” medtagne regnskabsuddrag for

2005-2007.

Væsentlige elementer i regnskabspraksis

Selskabets anvendte regnskabspraksis for de omarbejdede regnskabstal findes i afsnit 7.3 Ӂrsregnskaber

for 2007, 2006 og 2005”, note 1.

Regnskabsårene 2005, 2006 og 2007

Årets resultat udgjorde et underskud på 30 t.kr. i 2005, et underskud på 1.061 t.kr. i 2006 og et underskud

på 1.685 t.kr. i 2007. Tilbagegangen i resultatet fra 2005 til 2006 skyldes primært forøgede personaleomkostninger

grundet dels ophør af samarbejde med klubbens cheftræner og dels en øget sportslig

satsning i spillertruppen. Stigende indtægter fra sponsor- og samarbejdsaftaler samt transferaktiviteter

har ikke kunnet opveje stigningen i personaleomkostninger. Tilbagegangen i resultat for 2006 til 2007

skyldes primært den manglende sportslige succes med manglende entré- og sponsorindtægter til følge.

Omsætning

Omsætningen var på 28.439 t.kr. i 2005, 28.957 t.kr. i 2006 og 29.781 t.kr. i 2007. Stigningen fra 2005

til 2006 dækker over en stigning i sponsor- og samarbejdsaftaler. Stigningen fra 2006 til 2007 er sammensat

dels af en stigning i entre- og tv-indtægter, herunder indgåelse af en ny tv-aftale for dansk fodbold

og dels et fald i sponsor- og samarbejdsaftaler, der skal ses i sammenhæng med den manglende

sportslige succes.

Afskrivninger

Afskrivningerne er i perioden faldet fra 1.592 t.kr. i 2005 til 1.318 t.kr. i 2007. Udviklingen heri har ikke

påvirket selskabets indtjening væsentligt.

Øvrige omkostninger

Øvrige omkostninger udgjorde 25.472 t.kr. i 2005, 29.032 t.kr. i 2006 og 30.450 t.kr. i 2007. Stigningen

fra 2005 til 2007 kan henføres til en stigning i personaleomkostninger, kamp- og spilleomkostninger,

salgs- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger var på 16.885 t.kr. i 2005, 19.418 t.kr. i 2006 og 20.570 t.kr. i 2007. Stigningen

fra 2005 til 2007 skyldes primært forøgede personaleomkostninger grundet dels ophør af samarbejde

med klubbens cheftræner og dels en øget sportslig satsning i spillertruppen.

Stigningen i salgs- og administrationsomkostninger kan henføres til investering i it/edb-anlæg, forøgede

markedsføringsomkostninger mv. Stigningen i transfer- og lejeomkostninger skyldes en sportslig oprustning.

Transferaktivitet

Resultat af transferaktivitet udgjorde 604 t.kr. i 2007 mod hhv. 694 t.kr. i 2006 og -746 t.kr. i 2005.

Indtægten i 2006 hidrører primært salget af Jonas Troest medens 2007 er påvirket af salget af hhv. Bjarni

O. Eiriksson, Dennis Flinta og Søren U. Vestergaard. I 2005 var der ikke væsentlige transferindtægter.

Finansielle poster

Resultat af finansielle poster udgjorde -659 t.kr. i 2005, -315 t.kr. i 2006 og -302 t.kr. i 2007. Faldet i

finansielle poster fra 2005 til 2007 skyldes primært ændringer i renter til Investeringsselskabet af 21.

december 2001 A/S som følge af ændrede aftalevilkår i forbindelse med aftaler om forlængelser indgået i

2006. Herudover er faldet fra 2006 til 2007 påvirket af modtagne procesrenter fra erstatningssag samt

fortjeneste ved salg af børsnoterede aktier.

Pengestrømme

Pengestrømmene fra driften har været positiv i 2005 og 2006, hvorefter den har været negativ i 2007.

Generelt har pengestrømmene fra driften været faldende fra 2005 til 2007. Fra 2005 til 2006 er pengestrømmene

faldet som følge af den negative udvikling i resultatet.

Pengestrømme fra driften er faldet væsentligt fra 2006 til 2007, dels som følge af den negative udvikling

i resultatet og dels som følge af et tilgodehavende hos Divisionsforeningen vedrørende tv-indtægter.

Fra 2005 til 2007 bestod investeringsaktiviteterne af køb og salg af spillere og investeringer i materielle

anlægsaktiver.

- 34 -

More magazines by this user
Similar magazines