Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

5.13.2 Uafhængige revisorers erklæring om undersøgelse af forventningerne til årsresultaterne

for regnskabsårene 2008 og 2009

Til aktionærerne og potentielle investorer i Silkeborg IF Invest A/S

Vi har undersøgt forventningerne til koncernens årsresultater for Silkeborg IF Invest A/S for regnskabsårene

2008 og 2009, jf. afsnit 5.13.3 "Forventninger til 2008 og 2009".

Selskabets Direktion og Bestyrelse har ansvaret for forventningerne til årsresultaterne for regnskabsårene

og de angivne forudsætninger. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en

konklusion om forventningerne til årsresultaterne.

Det udførte review

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for "Andre erklæringsopgaver

med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger" (RS 3000).

Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset

sikkerhed for, at forventningerne til årsresultaterne er udarbejdet på det anførte grundlag.

I forbindelse med vores undersøgelser har vi vurderet de af ledelsen anvendte procedurer for fastlæggelse

af forudsætninger og den anvendte regnskabspraksis, ligesom vi har vurderet om forventningerne til

årsresultaterne er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Ved vores undersøgelser er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere,

at forventningerne til årsresultaterne for regnskabsårene 2008 og 2009 ikke i al væsentlighed er udarbejdet

på grundlag af de beskrevne forudsætninger og koncernens regnskabspraksis, som er i overensstemmelse

med bestemmelserne om indregning og måling i IFRS, som godkendt af EU.

Da forventningerne til årsresultaterne og de underliggende forudsætninger beror på fremtiden og derfor

kan blive påvirket af uforudsete begivenheder, udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed for at koncernens

fremtidige årsresultater vil svare til forventningerne, og afvigelserne kan være væsentlige.

Silkeborg, den 2. juni 2008

B D O S c a n R e v i s i o n D e l o i t t e

Statsautoriseret revisionsaktieselskab Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Per Kloborg Henrik A. Laursen Bo Odgaard

Statsautoriseret Statsautoriseret Statsautoriseret

revisor revisor revisor

- 40 -

More magazines by this user
Similar magazines