Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

5.14 Bestyrelse og Direktion

Bestyrelsen og Direktionen forestår Ledelsen af Silkeborg IF Invest A/S. Bestyrelsen varetager den overordnede

ledelse, herunder ansættelse af Direktionen, sikring af en forsvarlig organisation af Selskabets

virksomhed, fastlæggelse af Silkeborg IF Invest A/S’ strategi og vurdering af Selskabets finansieringsforhold.

Bestyrelsen består af otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig

med en formand og en næstformand. Bestyrelsen mødes efter en fastlagt mødeplan mindst 6 gange om

året. Bestyrelsens forretningsorden fastlægger procedurer for Direktionens rapportering til bestyrelsen og

for disse parters kommunikation i øvrigt. Forretningsordenen tilpasses løbende til Selskabets situation.

Direktionen varetager den daglige ledelse af Selskabet under iagttagelse af de retningslinjer og anvisninger,

som Bestyrelsen giver. Direktionen består af administrende direktør Kent Madsen og økonomidirektør

Claus Christensen.

I det følgende fremgår Bestyrelsens og Direktionens andres ledelseshverv inden for en 5-årig periode:

Bestyrelsen:

Tabel 7: Ole Hansen

Bestyrelsesformand

Ole Hansen har været administrerende direktør i Virk-

Direktør Ole Hansen (født 1939)

lund Sport A/S samt direktør i Niels Larsen A/S. Han

Krusåvej 6, 8600 Silkeborg

har tillige været administrerede direktør for selskabet

Indtrådt i bestyrelsen i 1986

i perioden 2002-2005.

Ole Hansen har uddannelsesmæssig baggrund fra den

finansielle sektor.

Nuværende poster Fratrådte poster inden for de seneste 5 år

Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Direktionsposter Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Direktionsposter

Hotel Lousiana Silkeborg

ApS

EMILAN ApS Superligaen A/S Unitsupport A/S Silkeborg Idrætsforening

Fodbold

Support A/S

Snedkergården Them

A/S

Superligaen A/S Unitsupport A/S

Silkeborg Fodbold

Holding A/S

Silkom A/S

Investeringsselskabet

af 21. december 2001

A/S

K/S Papirfabrikken

Silkeborg Fodbold

College

Tabel 8: Orla Madsen

Næstformand i bestyrelsen

Orla Madsen har siden selskabet blev stiftet i 1982

Direktør Orla Madsen (født 1945)

været en del af dets ledelse som enten administrerede

Åhavevej 69, 8600 Silkeborg

direktør eller bestyrelsesmedlem, og har ligeledes væ-

Indtrådt i bestyrelsen i 1982

ret medejer af og direktør for Danmarks eneste bilfabrik.

Orla Madsen har en økonomisk uddannelsesbaggrund.

Nuværende poster Fratrådte poster inden for de seneste 5 år

Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Direktionsposter Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Direktionsposter

Investeringsselskabet af

18. september 2006 A/S

Radio Silkeborg af 1997

A/S

Investeringsselskabet

af 21. december

2001 A/S

Silkeborg Udviklingsselskab

A/S

Fonden Musik- og

Teaterhuset Silkeborg

OM Consultancy

ApS

- 43 -

Unitsupport A/S Unitsupport A/S Silkeborg Idrætsforening

Fodbold

Support A/S

AOM Invest ApS Ottensten Holding

A/S

Ottensten A/S

Silkom A/S ALP Pant 2 A/S

Hotel Louisiana

Bavnehøj Invest

Silkeborg A/S

ApS

Silkeborg Fodbold

Holding A/S

GHT Holding A/S

Finansieringsselskabet

af

20.12.2005 ApS

Superligaen A/S

DBU’s Initiativfond

Den Selvejende

af 1987

Silkeborgportalen

ApS

ID Hair Company

A/S

Institution Buttadeo

More magazines by this user
Similar magazines