Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

5.20 Oplysninger om Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater

For regnskabsoplysninger om Silkeborg IF Invest A/S henvises til afsnit 7.3 ”Årsregnskaberne for Selskabet”.

Selskabets bestyrelse indstiller årligt til Selskabets generalforsamling om godkendelse af årsregnskabet,

herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte

regnskab samt eventuel udbyttebetaling. Der er i perioden 2005 til 2007 ikke udbetalt udbytte til Selskabets

aktionærer i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom. Selskabet forventer

ikke i den nærmeste årrække at udbetale udbytte.

Selskabet er pr. Prospektdatoen ikke involveret i og har ikke kendskab til fremtidige rets- eller voldgiftssager

eller tvister med offentlige myndigheder.

For en beskrivelse af væsentlige ændringer i Selskabets finansielle stilling siden udgangen af seneste

regnskabsår henvises til afsnit 5.9 ”Gennemgang af drift og regnskaber”.

5.20.1 Proformaregnskabsoplysninger

Proformaregnskabsoplysninger

Selskabet har som følge af den væsentlige aktivitetsændring valgt at medtage en beskrivelse af, hvordan

et ejerskab af Ejendomskomplekset ville have påvirket Selskabets balance pr. 31. december 2007, såfremt

købet af Ejendomskomplekset ved erhvervelsen af K/S Papirfabrikken og kapitalforhøjelsen på minimum

150 mio.kr. var gennemført den 31. december 2007. Endvidere er medtaget en beskrivelse af

påvirkningen af Silkeborg IF Invest A/S' resultatopgørelse for regnskabsåret 2007, såfremt transaktionerne

var gennemført den 1. januar 2007. Proformaregnskabsoplysningerne er udelukkende udarbejdet

med et vejledende formål.

Direktionens og Bestyrelsens påtegning vedrørende proformaregnskabsoplysninger

Direktionen og Bestyrelsen præsenterer nedenfor proformaregnskabsoplysninger, der er udarbejdet på

grundlag af de i afsnit 5.20.3 "Udarbejdelse af proformaregnskabsoplysninger" anførte reguleringer og

forudsætninger. Proformaregnskabsoplysningerne beskriver, hvordan erhvervelsen af Ejendomskomplekset

(jf. afsnit 5.6.2 ”K/S Papirfabrikken”) og kapitalforhøjelsen ville have påvirket Silkeborg IF Invest A/S'

balance pr. 31. december 2007, såfremt transaktionerne var gennemført den 31. december 2007, og

hvordan transaktionerne ville have påvirket Silkeborg IF Invest A/S' resultatopgørelse, såfremt de var

gennemført pr. 1. januar 2007. Proformaoplysningerne, der er udarbejdet til brug for prospektet, er ikke

revideret.

Proformaregnskabsoplysningerne er udarbejdet som beskrevet i afsnit 5.20.3 ”Udarbejdelse af proformaregnskabsoplysninger”

i overensstemmelse med den af Silkeborg IF Invest A/S for regnskabsåret 2007

anvendte regnskabspraksis tilpasset IFRS som godkendt af EU, som beskrevet i afsnit 7.3 Ӂrsregnskaber

for 2007, 2006 og 2005”, og er baseret på det regnskabsgrundlag, der er beskrevet i afsnit 5.20.3

”Udarbejdelse af proformaregnskabsoplysninger”.

Vi mener, at de præsenterede proformaregnskabsoplysninger giver meningsfyldte oplysninger om påvirkningen

Silkeborg IF Invest A/S' aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt

resultatet af Silkeborg IF Invest A/S' aktiviteter for regnskabsåret 2007 ved en hypotetisk gennemførelse

af transaktionerne på ovenfor anførte tidspunkter.

Silkeborg, den 2. juni 2008

Direktion:

Kent Madsen

Administrende direktør

Bestyrelse:

Ole Hansen

Formand

- 54 -

Claus Christensen

Økonomidirektør

Orla Madsen

Næstformand

John Andersen Palle Broman

Frederik Lysholt Hansen Erik Isager

Leif Nygård Jesper Svenningsen

More magazines by this user
Similar magazines