Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

Der gælder ingen udbyttebegrænsninger eller særlige procedurer for ejere af Nye B-aktier, der ikke er

bosiddende i Danmark. Der henvises til afsnit 6.4”Skattemæssige forhold” for en beskrivelse af dansk

lovgivnings skattemæssige behandling af udbytte. Selskabet anvender ikke ekstraordinære eller kumulative

udbyttebetalinger.

Stemmeret

Hver B-aktie a nominelt 10 kr. pr. stk. giver 1 stemme. Til sammenligning gives 10 stemmer for hver Aaktie

a nominelt 10 kr. pr. stk.

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende

aktier, medmindre aktionæren er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin

erhvervelse senest på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen.

Nye B-aktiers omsættelighed

Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed.

Indløsning

Aktionærerne er ikke forpligtet til at lade deres B-aktier indløse helt eller delvist, bortset fra hvad der

følger af aktieselskabsloven.

Ombytningsbestemmelser

Der er ikke knyttet ombytningsbestemmelser til B-aktierne.

Ret til at deltage i eventuelt likvidationsprovenu

Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes ret til deltagelse i eventuelt likvidationsprovenu.

Dansk lovgivning vedrørende pligtmæssige overtagelsestilbud og indløsning af aktier

Værdipapirhandelsloven indeholder regler vedrørende offentlige tilbud på erhvervelse af aktier. I tilfælde

af en direkte eller indirekte overdragelse af en aktiepost i et selskab med en eller flere aktieklasser, der

er noteret på en fondsbørs, på en autoriseret markedsplads, et tilsvarende reguleret marked eller en

alternativ markedsplads, skal erhververen inden for en periode på fire uger efter erhvervelsen give alle

selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier i selskabet på identiske betingelser, hvis en

sådan overdragelse medfører, at erhververen:

1. kommer til at besidde flertallet af stemmerettighederne i selskabet,

2. får ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets Bestyrelsesmedlemmer,

3. får ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet i henhold til selskabets vedtægter eller

på anden måde efter aftale med selskabet,

4. kommer til at kontrollere flertallet af stemmerettighederne i selskabet på grundlag af en aftale med

de øvrige aktionærer, eller

5. kommer til at kunne udøve bestemmende indflydelse over selskabet og kommer til at besidde mere

end en tredjedel af stemmerettighederne.

I henhold til aktieselskabslovens § 20b kan aktier i et selskab indløses helt eller delvist af en aktionær,

der ejer mere end ni tiendedele af aktiekapitalen og en tilsvarende del af stemmerettighederne i selskabet.

En sådan indløsning kan gennemføres af majoritetsaktionæren sammen med Bestyrelsen ved en

fælles beslutning. En minoritetsaktionær kan på samme måde forlange at få sine aktier indløst af majoritetsaktionæren,

der ejer mere end ni tiendedele af aktiekapitalen.

Tilsvarende kan en aktionær, der har erhvervet mere end ni tiendedele af aktiekapitalen og en tilsvarende

del af stemmerettighederne i selskabet ved et købstilbud efter værdipapirhandelslovens § 31, stk. 1,

indløse de øvrige aktionærer, jf. aktieselskabslovens § 20e. En sådan indløsning kan gennemføres af majoritetsaktionæren

alene. En minoritetsaktionær kan på samme måde forlange at få sine aktier indløst af

en sådan majoritetsaktionær.

Endvidere kan et selskabs generalforsamling med ni tiendedele såvel af de afgivne stemmer som af den

på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital under visse betingelser vedtage

at indføje bestemmelser i vedtægterne, hvorefter aktionærer kan blive forpligtet til at lade deres aktier

indløse på de i bestemmelserne angivne vilkår, jf. aktieselskabslovens § 79, stk. 2, nr. 3. Der findes pr.

Prospektdatoen ingen sådan bestemmelse i Selskabets vedtægter.

Offentlige købstilbud fremsat af tredjemand i foregående eller indeværende regnskabsår

Der er ikke fremsat købstilbud fra tredjemand vedrørende Selskabets aktier i foregående eller indeværende

kalenderår. For en beskrivelse af Selskabets større aktionærer henvises til afsnit 5.18 ”Større aktionærer”.

- 73 -

More magazines by this user
Similar magazines