Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

silkeborgif.com

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Silkeborg IF Invest A/S

Prospekt for kapitaludvidelse Silkeborg IF Invest A/S

3. Resumé

Resuméet bør læses som en indledning til prospektet.

Enhver beslutning vedrørende investering i de Nye B-aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som

helhed, herunder de dokumenter, der indgår i form af henvisninger, samt de risici, der er forbundet med

en investering i de Nye B-aktier som anført i bl.a. afsnit 4 ”Risikofaktorer”. Resuméet er ikke fuldstændigt

og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning relateret til investering

i de Nye B-aktier.

De fysiske og juridiske personer, som har udfærdiget resuméet og anmodet om godkendelse heraf, kan

ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende,

når det læses sammen med de andre dele af Prospektet.

Såfremt en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende

investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden

sagen indledes.

I Prospektets afsnit 4 ”Risikofaktorer” beskrives de risikofaktorer som efter bestyrelsens opfattelse har en

særlig betydning i forbindelse med en vurdering af risikoen ved at investere i B-aktierne. Skulle en eller

flere af de beskrevne risikofaktorer blive en realitet, vil det kunne få en væsentlig negativ indflydelse på

Udsteders økonomiske stilling og resultat og B-aktiernes værdi.

3.1 Silkeborg IF Invest A/S

Silkeborg IF Invest A/S er Selskabet, der i 1989 blev introduceret på Københavns Fondsbørs (nu OMX)

under navnet Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S. Selskabet gennemførte dels i 1998 en kapitaludvidelse

og dels en rettet emission i 2003 med henblik på at sikre Selskabets fortsatte drift.

Det er Silkeborg IF Invest A/S’ overordnede mål at skabe værdi for aktionærerne gennem økonomiske

resultater med baggrund i henholdsvis sportslig succes og en veldrevet ejendomsportefølje i bydelen

Papirfabrikken, Silkeborg.

Efter en vedtægtsændring, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april

2008, ændredes Selskabets formålsparagraf til følgende:

"Silkeborg IF Invest A/S' formål er at drive professionel fodbold, at investere i, udvikle og udleje ejendomme,

at investere i aktier og anparter i andre selskaber, hvis virksomhed har en naturlig tilknytning til

Selskabets virksomhed, at drive handel samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har en naturlig

forbindelse til Selskabets virksomhed."

Selskabet har med økonomisk virkning fra den 1. april 2008 ved en betinget handel indgået ultimo maj

2008 erhvervet Ejendomskomplekset i K/S Papirfabrikken ved en overtagelse af den samlede kapital i

K/S Papirfabrikken. Ejendomskomplekset er erhvervet for 459,7 mio.kr.

I K/S Papirfabrikken overtages nettogældsforpligtelser på 319,7 mio.kr. hvoraf 38 mio.kr. er forbeholdt

udlodning til sælgerne, hvorfor overdragelsessummen for kapitalen i K/S Papirfabrikken andrager 140

mio.kr. Købesummen forfalder til betaling når kapitalforhøjelsen er gennemført, dog tidligst den 30. juni

2008 men senest den. 31. august 2008. Den nominelle købesum for ejendommene udgør derfor 459,7

mio.kr.

Købesummen på 140 mio.kr. forrentes fra den 1. juli 2008 med 5% p.a. Den rentefrie kredit for købesummen

indtil 30. juni 2008 samt dagsværdiopgørelsen af gælden pr. ultimo maj 2008 medfører at den

kontantomregnede købesum udgør ca. 456 mio.kr,, hvilket svarer til en gennemsnitlig kvadratmeterpris

på 16.300 kr. og en startnettoforrentning på ca. 5% af ejendommens kontantomregnede anskaffelsessum.

Eneste betingelse i overdragelsesaftalen er, at der gennemføres en kapitalforhøjelse i Silkeborg IF Invest

A/S på minimum 150 mio.kr., men som følge af modtagne forhåndstilsagn om tegninger og tegningsgarantier

anses transaktionen som værende endelig.

Pt. er Silkeborg Kommune i gang med udarbejdelsen af en ny lokalplan for Papirfabrikken. Heri er indeholdt

muligheden for at udvide bebyggelsen med ca. 15.000 kvadratmeter. Det er Selskbets vurdering,at

- 4 -

More magazines by this user
Similar magazines