Årsrapport 2010 - Naviair

naviair.dk

Årsrapport 2010 - Naviair

Årsrapport 2010

Årsrapport 2010


Indhold

Om Naviair ...................................................................................................3

Hoved- og nøgletal .....................................................................................4

Vigtige begivenheder i 2010 ....................................................................5

Ledelsens beretning ....................................................................................6

Regnskabsberetning ................................................................................12

Naviair-familien .......................................................................................16

Naviairs ledelse .........................................................................................17

Ledelsespåtegning ...................................................................................19

Den uafhængige revisors påtegning ..................................................20

Anvendt regnskabspraksis .....................................................................22

- Resultatopgørelsen .............................................................................23

- Balancen ................................................................................................23

- Pengestrømsopgørelsen ....................................................................25

- Hoved- og nøgletal ..............................................................................25

Resultatopgørelse ....................................................................................27

Balance .......................................................................................................28

Egenkapitalopgørelse .............................................................................29

Pengestrømsopgørelse ...........................................................................31

Noter ............................................................................................................32

2

Billederne i årsrapporten giver et ind-

blik i vores dagligdag og viser noget af

det udstyr, vi arbejder med. Samtidig

har vi udvalgt tre billeder af den island-

ske vulkan Eyjafjallajökull.

Vulkanens udbrud i foråret 2010 skabte

en hel usædvanlig situation, hvor luft-

rummet i det meste af Europa blev

lukket i dagevis på grund af askeskyer.


Om Naviair

Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den

danske stat ved Transportministeriet.

Vores mission og vision er:

Mission

Naviair bidrager til at skabe værdi og velfærd for samfundet

gennem udvikling og leverance af sikker og effektiv trafik-

styring til luftfarten. Dermed udfylder vi vores rolle som et

afgørende led i luftfartens værdikæde.

Produkter

Vi leverer lufttrafiktjeneste til luftfarten. Vi har aktiviteter på

tre områder:

• En route-tjeneste (teknisk/operativt), der omfatter områ-

dekontroltjeneste i dansk luftrum og trafikstyring over

danske lufthavne. Endvidere omfatter aktiviteterne på

området briefingtjeneste og flyveinformationstjeneste fra

kontrolcentralen i København og flyveinformationscentra-

len i Kangarlussuaq. Aktivitetsområdet dækker også tek-

nisk drift og vedligehold af radaranlæg på Færøerne og

navigations- og kommunikationsanlæg på Færøerne og i

Grønland. I 2010 omfattede området 72 procent af vores

omsætning.

Om Naviair

Vision

Vi vil altid være blandt de bedste ATM Service Providers i

Europa.

Vi vil konstant udvikle vores virksomhed og sikre en stærk

position hos kunder og samarbejdspartnere gennem delta-

gelse i internationale alliancer.

Vi vil realisere vores ambitioner gennem dygtige, motive-

rede og engagerede medarbejdere, som befinder sig godt på

en arbejdsplads med store krav, hvor målrettet medarbej-

derudvikling og –involvering er grundlaget for opretholdelse

af en attraktiv virksomhed.

• Lokal flyvekontroltjeneste (teknisk/operativt), der omfat-

ter tårnkontroltjeneste og indflyvningskontroltjeneste i en

række lufthavne samt flyvepladsinformationstjeneste på

Færøerne. I 2010 omfattede området 26 procent af vores

omsætning.

• Tekniske ydelser, der omfatter teknisk drift og vedligehol-

delse af CNS- og lufthavnsudstyr i Danmark. I 2010 omfat-

tede området 2 procent af vores omsætning.

3


Hoved- og nøgletal

Naviairs økonomiske udvikling siden 1. januar 2010 kan

beskrives ved disse hoved- og nøgletal:

Hoved- og nøgletal

(DKK 1.000)

Nøgletal på driften

2010 2009* 2008* 2007* 2006*

Sikkerhed

Antal hændelser 1) 1,05 1,20 1,77 1,55 2,62

Kapacitet

Gennemsnitlig forsinkelse i minutter pr. operation i ACC 0,0 0,0 2,2 0,1 0,3

Gennemsnitlig forsinkelse i minutter pr. operation i

Tower/Approach København

0,0 0,0 0,9 0,1 0,4

Effektivitet

Disponeringseffektivitet – en route 2) 7.688 7.268 6.392 7.218 7.142

Disponeringseffektivitet – Tower/Approach København 3) 4.819 4.708 4.360 4.327 4.568

Miljø

Støjgener 4) 2 0 0 1 5

*) I perioden før 2010 er sammenligningstallene baseret på driften i Naviair som statsvirksomhed.

1) Antal hændelser er defineret som antallet af hændelser pr. 100.000 operationer i kategori A, B og C hvor Naviair har været direkte årsag til

forløbet.

2) Disponeringseffektivitet – en route defineres som antal en route-operationer pr. flyvelederårsværk til vagter (ATCO in OPS).

3) Disponeringseffektivitet – Tower/Approach defineres som antal Tower/Approach-operationer pr. flyvelederårsværk til vagter (ATCO in OPS).

4) Støjgener er antal tilfælde hvor Naviair er direkte eller indirekte årsag til uberettigede overtrædelser af de bestemmelser, der skal begrænse

støjen på lufthavnene.

4 Hoved- og nøgletal

2010

Åbningsbalance

01.01.2010

Resultat

Nettoomsætning 917.246 -

Resultat af ordinær primær drift 63.341 -

Resultat før finansielle poster 70.863 -

Resultat af finansielle poster -43.266 -

Årets resultat 22.966 -

Balance

Anlægsaktiver 1.178.038 1.149.112

Omsætningsaktiver 547.924 1.027.293

Balancesum 1.725.962 2.176.405

Rentebærende gæld 795.320 1.334.290

- heraf ansvarlig lånekapital 545.320 536.600

Egenkapital 711.269 688.303

Pengestrømme

Pengestrømme fra:

- driftsaktivitet 746.548 -

- investeringsaktivitet -119.317 -

- finansieringsaktivitet -588.971 -

Årets forskydning i likvider 38.260 -

Likvider ved årets udgang 38.758 -

Gennemsnitligt antal medarbejdere 710

Nøgletal i %

Overskudsgrad 7,7 -

Afkastningsgrad 4,1 -

Soliditetsgrad ekskl. ansvarlig lånekapital 41,2 31,6

Soliditetsgrad inkl. ansvarlig lånekapital 72,8 56,3

Forrentning af egenkapital 3,3 -

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning.

Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.


Vigtige begivenheder i 2010

• April/maj: Aske fra islandsk vulkan lukkede dansk, færøsk

og grønlandsk luftrum.

• Maj: Lov om Naviair blev vedtaget af Folketinget.

• Oktober: Sidste store gruppe af tjenestemænd i Naviair

tog imod tilbud om at overgå til overenskomstansættelse

på tjenestemandslignende vilkår. Herefter er der kun 9

medarbejdere, der har valgt at fortsætte som tjeneste-

mandsansatte.

• Oktober: Lov om Naviair trådte i kraft og Naviair blev en

selvstændig offentlig virksomhed.

• December: NUACs organisation var klar til drift.

Fra 1. januar 2011 overgik ansvaret for Operational

Support til de tre kontrolcentraler i København, Malmø

og Stockholm til NUAC.

Vigtige begivenheder i 2010

5


Ledelsens beretning

Sikker og effektiv trafikafvikling

I 2010 håndterede Naviairs 600.280 flyvninger gennem

dansk luftrum og 349.300 kommercielle starter og landinger

fra danske lufthavne. I årets løb var der 1,05 sikkerhedshæn-

delser pr. 100.000 operationer, hvor Naviair direkte var

ansvarlig for hændelsen. Da det er vores mål at holde antal-

let af sikkerhedshændelser på det lavest mulige niveau, og

ikke over 2,5 hændelser pr. 100.000 operationer blev målet

dermed indfriet. Vi definerer sikkerhedshændelser ud fra

ESARR2 Serverity Classification Scheme, hvor hændelserne,

som vi måler på, er kategoriseret i en af de tre kategorier A,

B eller C. Alle sikkerhedshændelser analyseres grundigt, og

erfaringerne fra de enkelte hændelser indgår i det løbende

arbejde med at højne sikkerhedsniveauet. Det sker både

gennem justering af procedurer, efteruddannelse af medar-

bejderne og opdatering af vores teknik.

Samtidig med at vi fastholdt et højt sikkerhedsniveau, blev

flytrafikken afviklet effektivt og uden nævneværdige forsin-

kelser, som Naviair havde medansvar for.

En route-trafikken blev i 2010 gennemført med en gennem-

snitlig forsinkelse pr. operation på kun 1,2 sekunder (0,02

minutter) og dermed langt under vores mål for 2010 om en

maksimal gennemsnitlig forsinkelse pr. operation på 12

sekunder (0,2 minutter).

I Københavns Lufthavn var den gennemsnitlige forsinkelse

pr. operation i 2010 på 0,6 sekunder (0,01 minutter) og

dermed på et meget lavt niveau i forhold til vores mål for

2010 om en maksimal gennemsnitlig forsinkelse pr. opera-

tion på under 12 sekunder (0,2 minutter).

Selv om der er tale om tilfredsstillende resultater for vores

kapacitetsudnyttelse, vil vi fortsat have vores opmærksom-

hed særlig rettet mod indsatsen for at holde de gennemsnit-

lige forsinkelser på det lavest mulige niveau.

Disponeringseffektiviteten blev øget i 2010 gennem højere

produktivitet i flyvekontrollen. I 2010 blev der gennemført

6

7.688 operationer pr. flyveleder i vagt mod 7.268 i 2009. I

Københavns Lufthavn blev der i 2010 gennemført 4.819

operationer pr. flyveleder i vagt mod 4.708 operationer i

2009. Vi vil løbende bestræbe os på at gennemføre fortsatte

forbedringer, som kan øge effektiviteten, blandt andet

gennem datterselskabet NUAC HB.

Askesky, økonomisk krise og vækst i

flytrafikken

Askeskyen fra den Islandske vulkan Eyjafjallajökull i foråret

2010 betød, at på bare seks dage med omfattende luftrums-

lukninger i Europa, blev hele luftfartsbranchen påført store

tab. Alene i Naviair tabte vi et tocifret millionbeløb i indtæg-

ter som følge af krisen. Baseret på erfaringerne fra krisen er

de overordnede rammer og de internationale procedurer for

håndtering af flyvning i områder med vulkansk aske efter-

følgende blevet reviderede, så luftfartstjenesteudøvere står

bedre rustede til at håndtere en eventuel lignende fremtidig

situation.

Den internationale økonomiske krise har efterhånden

gennem flere år haft alvorlige negative konsekvenser for

hele luftfartsbranchen. Siden 2008 har krisen påvirket Navi-

air gennem mærkbare reduktioner af flytrafikken på helt op

til 12 procent. I 2010 var der imidlertid tegn på, at situatio-

nen begyndte at vende sig mod det bedre. Flytrafikken vok-

sede igen efter flere års nedgang, og udviklingen er igen

positiv, selv om der endnu er et stykke vej, før trafikken bare

er tilbage på niveauet fra 2007.

I 2010 var der 600.280 en route-operationer i dansk luftrum

mod 576.786 i 2009. Det er en vækst på 4,1 procent.

I Københavns Lufthavn i Kastrup voksede antallet af kom-

mercielle starter og landinger i 2010 med 4,0 procent til

245.640 operationer i 2010 mod 236.172 operationer i 2009.

Ledelsens beretning


I Billunds Lufthavn voksede antallet af kommercielle starter

og landinger med 10,5 procent til 43.537 operationer i 2010

mod 39.401 kommercielle operationer i 2009.

I 2010 blev Naviairs resultat før skat på 27,6 mio. kr. Det er

en forbedring på mere end 100 mio. kr. i forhold til forvent-

ningerne ved årets begyndelse. Årsagen til det bedre resul-

tat er dels højere indtægter fra afgifter på 27 mio. kr., dels

bortfald af kalkuleret moms m.m. til staten på 33 mio. kr.,

dels lavere drifts- og finansieringsudgifter.

Væksten i flytrafikken har naturligvis påvirket Naviairs øko-

nomi positivt. Dette kombineret med en fortsat omkost-

ningsbevidst adfærd, fokus på effektiviseringer og målet om

høj fleksibilitet i opgaveløsningen, kan positivt påvirke arbej-

det med at afvikle det akkumulerede underskud (underdæk-

ning) i forhold til luftrumsbrugerne, som er oparbejdet.

Med virkning fra 2010 blev den danske model for fastsæt-

telse af afgiften for flyvekontrol for en route-trafik ændret,

således at underskud og overskud spredes ud over 5 år mod

tidligere 2 år. Det blev samtidig fastlagt, at afgiften i årene

fremover kan stige med 4 procent om året plus inflationen.

Ændringerne vil medvirke til, at vi kan holde et stabilt prisni-

veau over en længere periode. Samtidig undgås uhensigts-

mæssige stigninger i afgifterne som følge af bratte fald i fly-

trafikken, således som det senest var en konsekvens af den

internationale krise. Den nye model er dermed til gavn for

luftfartsbranchen, fordi det akkumulerede underskud i for-

hold til luftrumsbrugerne, som Naviair p.t. har, spredes ud

på flere år. For Naviair betyder den nye model for fastsæt-

telse af afgiften for lufttrafiktjeneste, at vi akkumulerer et

større underskud (underdækning) i forhold til luftrumsbru-

gerne i nogle år fremover.

På baggrund af den nye model blev den danske service unit

pris for en route pr. 1. januar forhøjet med 5,5 procent til

67,79 euro mod 64,25 euro i 2010. Efter ændringen ligger

den danske service unit pris for en route fortsat under den

gennemsnitlige pris for en route for sammenlignelige lande

i Europa.

Service unit prisen for tårnkontroltjeneste i Københavns

Lufthavn i Kastrup blev i 2010 sat ned med 3,8 procent til

1.388 kr. mod 1.443 kr. i 2009. Baggrunden for afgiftsned-

sættelsen er primært et udtryk for omkostningseffektivise-

ring på området samt en konsekvens af den nye model, hvor

over- og underdækning fordeles over en længere årrække.

Kunder

På en route området var Naviairs største kunder i 2010 SAS

(20%), Ryanair (11%), KLM (9%), Norwegian Airshutle (8%)

og Lufthansa (6%). En route aktiviteterne bidrog i 2010 til 72

procent af vores samlede driftsindtægter.

De største kunder i 2010 i Københavns Lufthavn i Kastrup

var SAS (40%), Cimber Air Denmark (10%), Norwegian Airs-

hutle (9%), Easyjet Airline (2%) og Lufthansa (2%). Tårnkon-

troltjenesten i Københavns Lufthavn i Kastrup bidrog i 2010

til 22 procent af vores driftsindtægter.

Gennem årlige møder med en række af vores kunder holder

vi os velorienterede om kundernes krav og forventninger til

os. Vi benytter også møderne til at orientere vores kunder

om relevante forhold i Naviair og drøfter muligheder for at

gennemføre forbedringer i vores service. Endelig er kunde-

møderne en vigtig kilde til kortlæggelse af kundernes til-

fredshed med vores service og produkter.

Den seneste runde af kundekonsultationer blev gennemført

i perioden fra 7. oktober til 10. december 2010. Generelt kan

det fra møderne konkluderes, at alle kunder er meget til-

fredse med både lufttrafiktjenesten og det daglige samar-

bejde med Naviair. Kunderne gav også samstemmende

udtryk for stor tilfredshed både med vores høje sikkerheds-

niveau, effektiviteten i afviklingen af flytrafikken og med det

meget lave gennemsnitlige tal for forsinkelser.

Ledelsens beretning 7


Det nye Naviair

Den 27. oktober 2010 blev Naviair omdannet til en selv-

stændig offentlig virksomhed. Vores nye status indebærer,

at vores økonomi ikke mere er en del af finansloven. Samti-

dig har vi frihed til at agere langsigtet på forretningsmæs-

sige vilkår på en række områder, hvor vores dispositioner tid-

ligere skulle godkendes i Folketingets Finansudvalg og var

underlagt finanslovens etårige ramme. Det betyder blandt

andet, at vi nu hurtigt kan agere og træffe beslutninger i for-

hold til vores internationale samarbejdspartnere, og at vi

dermed har bedre muligheder for at fortsætte udmøntnin-

gen af vores strategi, der blandt andet bygger på udvikling

af Naviair gennem internationale alliancer og samarbejder.

Vi står godt rustet til at møde de krav og udfordringer som

vores branche står overfor. Det gælder både kundernes krav

om en sikker, effektiv og kapacitetsfleksibel service til lavest

mulig pris, og de politiske målsætninger om harmonisering

af trafikstyringen i Europa.

Ved omdannelsen til en selvstændig offentlig virksomhed

blev Naviair etableret med selvstændig økonomi. Fremover

skal vi finansieres gennem egen bankforbindelse, ligesom vi

er forsikret i et forsikringsselskab. Vi er altså ikke længere

selvforsikrede under staten.

Internationalt strategisk samarbejde

Gennem 2010 fortsatte vi arbejdet med at udvikle dattersel-

skabet NUAC HB, som Naviair ejer sammen med svenske

LFV. Fra 2012 skal selskabet overtage driften af en route-tra-

fikken i det fælles dansk-svenske luftrum. Den dansk-sven-

ske funktionelle luftrumsblok (Functional Airspace Block,

FAB), der blev deklareret af transportministrene i Danmark

og Sverige i december 2009, er blandt de første af sin art i

Europa. I løbet af de kommende år vil NUAC – på vegne af

moderselskaberne – overtage driften af trafikstyringen i

kontrolcentralerne i Stockholm, Malmø og København.

Første skridt blev taget den 1. januar 2010, hvor NUAC over-

tog ansvaret for den operative support til de tre kontrolcen-

8

traler. Opgaven omfatter cirka 160 medarbejdere, som er

udlånt fra henholdsvis Naviair og LFV. Når selskabet overta-

ger selve driften af kontrolcentralerne, vil flere end 1.000

medarbejdere være udlånt til NUAC fra moderselskaberne.

Grundtanken er gennem NUAC at gennemføre flest mulige

effektiviseringer og omkostningsreduktioner, mens vi samti-

dig fastholder vores høje sikkerheds- og serviceniveau.

Gennem effektiviseringerne forventer vi både betydelige

omkostningsreduktioner for moderselskaberne og indirekte

besparelser for flyselskaberne i form af såvel kortere flyvetid

som mindre brændstofforbrug og en betydelig reduktion i

selskabernes udledning af CO 2 og NO X .

Vores internationale samarbejde omfatter også udvikling

inden for det tekniske område. Det foregår inden for

rammen af COOPANS-alliancen, hvor vi – sammen med irske

IAA, svenske LFV, østrigske ACG og franske Thales som leve-

randør - er langt fremme med fælles udvikling og harmoni-

sering af vores Air Traffic Management-systemer (ATM-

systemer). Den første fælles opgradering af selskabernes

ATM-systemer gennemføres i perioden fra 2011 til 2012.

Kontrolcentralen i København forventes opgraderet i marts

2012. Foruden harmoniseringen af systemerne på tværs af

landegrænser sikrer samarbejdet også, at selskaberne bag

alliancen opnår besparelser på udviklingsomkostningerne

på mere end 30 procent i forhold til omkostningsniveauet,

hvis hvert selskab individuelt havde udviklet sine egne syste-

mer.

Uddannelse af flyveledere er det tredje område, hvor vores

strategi er rettet imod internationalt samarbejde. Sammen

med svenske LFV og norske Avinor ejer vi flyvelederskolen,

Entry Point North (EPN). Fra starten i 2005 og frem til 2008

havde skolen en markant tilgang af elever på grund af inter-

national mangel på flyveledere i perioden. I de seneste år er

elevtallet imidlertid faldet med en deraf følgende nedgang i

skolens indtægter. For at kompensere for omsætningsned-

gangen har EPN i 2010 gennemført personalereduktioner og

Ledelsens beretning


nedbragt driftsomkostningerne. Samtidig arbejder skolen på

at udbygge sine aktiviteter i andre lande.

Med vores omfattende internationale aktiviteter er Naviair

langt fremme i arbejdet med at realisere EU’s målsætning

om harmonisering og effektivisering af trafikstyringen i det

europæiske luftrum. Gennem blandt andet Naviairs aktivite-

ter kan Danmark opfylde de politiske forpligtelser, som er

omfattet af EU’s Single European Sky Program til den fast-

satte tid.

Trafikudvikling

Efter lavkonjunkturen i kølvandet på den internationale øko-

nomiske krise var der i 2010 igen vækst i flytrafikken. Euro-

control forventer en fortsat vækst i flytrafikken i de kom-

mende år. Efter Eurocontrols prognoser fra februar 2011 for-

ventes der i 2011 en vækst i flytrafikken på 5,3 procent i

dansk luftrum. Såfremt prognoserne holder, vil det imidler-

tid ikke afspejle en fuldstændig tilsvarende vækst i Naviairs

indtægter. Gennem de seneste år har mange flyselskaber

taget lettere fly i brug, og udover blandt andet brændstofbe-

sparelser indebærer flyvning med lettere fly også besparel-

ser for selskaberne på deres udgifter til lufttrafiktjeneste.

Afgiften for lufttrafiktjeneste beregnes nemlig ud fra hen-

holdsvis flyets vægt og den distance flyet flyver.

På længere sigt forventer vi – med udgangspunkt i Eurocon-

trols prognoser – fortsat vækst i flytrafikken. For Naviair har

det derfor højeste prioritet, at vores systemer og bemanding

er gearet til at møde de krav til sikkerhed, effektivitet og

kapacitet som stilles for at være blandt Europas bedste leve-

randører af lufttrafiktjeneste. Det sikrer vi blandt andet

gennem vores aktiviteter i NUAC, COOPANS og EPN.

Vidensressourcer og organisation

I 2010 var det gennemsnitlige medarbejderantal i Naviair

710 årsværk, og ved udgangen af året var det 707 årsværk.

Medarbejderomsætningen lå i 2010 på 6 procent.

Gennem konstant opmærksomhed på de krav som fremti-

dige udfordringer stiller til vores medarbejdere arbejder vi

på – til enhver tid – at sikre, at alle medarbejdernes uddan-

nelsesniveau lever fuldt op til højeste standard. Gennem

EPN og intern udannelse sikrer vi, at nye flyveledere starter

på højeste niveau, og gennem løbende efteruddannelse

opdateres hele vores flyveledergruppe konstant, så alle til

enhver tid er indkørt i de nyeste procedurer. Også inden for

teknik- og administrationsområderne fastholder vi et højt

vidensniveau gennem løbende efteruddannelse.

Vi vil være en attraktiv virksomhed for vores medarbejdere

og arbejder målrettet med at sikre, at medarbejderne har en

god arbejdsplads, samtidig med at de er i stand til at møde

de høje krav, som dagligt stilles til medarbejdere i Naviair.

Vi har opmærksomheden rettet mod et godt arbejdsmiljø og

gode vilkår på en række områder, herunder tilfælde med

langvarigt fravær. Samtidig er det et mål, at der er høj til-

fredshed blandt medarbejderne. I den seneste undersøgelse,

der blev gennemført i 2010, gav over 90 procent af medar-

bejderne udtryk for, at Naviair er et godt sted at arbejde. 86

procent af medarbejderne oplyste, at de er stolte af at

arbejde i Naviair. Undersøgelsen viste også, at næsten 40

procent af medarbejderne ønsker bedre information fra

deres ledere om vigtige emner og ændringer i virksomhe-

den. En tilsvarende procentdel ønsker, at lederne udtrykker

sig mere åbent og tydeligt om deres forventninger til med-

arbejderne. Disse temaer vil der i 2011 blive arbejdet med

individuelt i de forskellige afdelinger i virksomheden for at

opnå forbedringer inden næste måling, som senest gennem-

føres i 2012.

Ledelsens beretning 9


Miljø

Naviairs aktiviteter afvikles døgnet rundt hele året. Derfor

har vi et forholdsvis højt forbrug af energi, der anvendes til

blandt andet køling og elektronik. I 2010 var vores elforbrug

på 7.305 MWh mod 6.900 MWh i 2009. Væksten skyldes for-

trinsvis øget energiforbrug til starten af COOPANS-projektet.

Gennem de seneste år har vi arbejdet på at nedbringe vores

varmeforbrug, for eksempel gennem indsættelse af nye vin-

duer i en del af vores bygninger. Det gav besparelser i for-

bruget fra 2008 til 2009. På grund af den særlig hårde vinter

i 2010 er vores forbrug dog igen vokset, så varmeforbruget i

2010 var på 4.751 MWh mod 4.727 i 2009.

Vi arbejder løbende på at gennemføre yderligere reduktio-

ner af vores energiforbrug. Blandt andet undersøger vi

muligheden for at etablere grundvandskøling i Naviairhuset.

Gennem vores lufttrafiktjeneste har vi indirekte mulighed

for at udvise miljøansvarlighed ved at reducere luftforure-

ningen og støjgenerne fra flytrafikken.

Luftfartens andel af den globale CO 2 udledning udgør cirka 2

procent (IPCC). Gennem fortsat udvikling af stadig mere

effektive procedurer og infrastruktursystemer bidrager vi i

Naviair til reduktion af CO 2 og andre forurenende luftarter

fra fly. Vi arbejder dels på at sikre, at flyene flyver så direkte

som muligt og dermed den korteste vej mellem destinatio-

nerne. Samtidig har vi som målsætning at give flyene netop

den flyvehøjde, hvor flytypen bruger mindst brændstof.

Vi opnår vores resultater gennem en serviceorienteret

kultur, udvikling af effektive trafikkoncepter og fleksibel

brug af luftrummet. På denne baggrund anvender vi de

mest effektivitetsfremmende og klimavenlige trafikkoncep-

ter, som anbefales af de europæiske luftfartsorganisationer.

Naviairs klimavenlige indsats blev for eksempel dokumente-

ret i 2009, hvor Eurocontrol gennemførte en analyse af vores

koncept for udflyvning fra Københavns Lufthavn i Kastrup.

Konceptet indebærer, at omkring 95 procent af de startende

fly får lov til at afvige fra den såkaldte Standard Instrumen-

tal Departure (SID) procedure. I stedet følger de Naviairs

unikke Continous Climp Departure (CCD) procedure, hvor

flyene får lov til at gå direkte til deres ønskede rejsehøjde og

hurtigst muligt får lov til at dreje direkte mod rejsemålet

under udflyvningen. Eurocontrols beregninger viser, at Navi-

airs fleksible trafikstyring alene under udflyvningerne årligt

sparer flyselskaberne for 10.000 ton brændstofforbrug.

Samtidig spares miljøet årligt for udledning af cirka 32.000

ton CO 2 foruden tusindvis af ton andre forurenende gasser.

Vi arbejder fortsat tæt sammen med vores kunder og part-

nere om udvikling af nye initiativer, der kan optimere vores

miljø- og klimaindsats. Vi tilpasser indsatsen efter kunder-

nes ønsker og behov og deltager samtidig i miljø- og klima-

arbejdet i en række forskellige fora.

Vi arbejder løbende på fortsat udvikling af miljø- og klima-

aktiviteterne gennem:

• Korte ruter, direkte ruteføring mod destinationen og

brændstoføkonomiske flyvehøjder

• Mulighed for brændstofbesparende indflyvninger til

danske lufthavne

• Minimal ventetid på jorden med motorer i drift gennem

effektiv trafikafvikling i lufthavnene

• Grønne starter (CCD) hvor det overhovedet er muligt –

med direkte ruteføring og stigning til marchhøjde

Samfundsansvar

Bevidst og god samfundsansvarlig optræden er et dybt inte-

greret element i Naviairs kultur.

Vi arbejder målrettet på at sikre medarbejdernes trivsel og

udvikling. Vi arbejder også målrettet på at minimere Navi-

airs belastning af klima og miljø. Og vi accepterer ikke over-

trædelse af menneskerettigheder, korruption eller brud på

trafiklovgivningen.

10 Ledelsens beretning


God selskabsledelse

Rammerne for Naviairs virksomhed er fastlagt i Lov om

Naviair. Som selvstændig offentlig virksomhed har den

danske stat gennem Transportministeriet den endelige myn-

dighed over selskabet inden for de rammer, der er fastlagt i

lovgivningen. I øvrigt følger Naviair anbefalingerne fra

Komitéen for god Selskabsledelse, i den udstrækning anbe-

falingerne giver mening for Naviair på baggrund af vores

ejerstruktur.

Risici

Da Naviairs hovedindtægter er direkte sammenhængende

med omfanget af en route-trafik i dansk luftrum - og trafik-

ken til og fra de lufthavne, som vi betjener – ligger den stør-

ste kommercielle risiko for selskabet i et uventet fald i flytra-

fikken. Fordi vi til enhver tid skal være i stand til at kunne

opfylde kundernes kapacitetsbehov, kan vi ikke gennemføre

meget hurtige reduktioner af vores omkostninger i situatio-

ner med bratte fald i vores indtægter. Dels fordi vi på perso-

nalesiden er afhængige af meget specielt uddannede med-

arbejdere. Det er dyrt og tager gennemsnitligt op til tre år at

uddanne flyveledere, så de kan få certifikat til at arbejde

efter danske regler og procedurer. Dels fordi vores investe-

ringer i ATM-systemer både er meget høje og langsigtede.

Udvikling og etablering af nye tekniske systemer er tidkræ-

vende og løber sædvanligvis over mange år. Hurtige nedju-

steringer på personaleområdet eller i vores investeringer vil

indebære en risiko for, at vi efterfølgende ikke kan imøde-

komme kapacitetskravet, såfremt flytrafikken efter et brat

fald hurtigt kommer i vækst igen.

Det kan også svække vores indtægtsgrundlag, hvis vi mister

aktiviteter inden for tårnkontroltjeneste til konkurrerende

selskaber.

Muligheden for at flyselskaberne fremover vælger at flytte

trafik – ikke mindst internationale ruter – til lufthavne læn-

gere sydpå i Europa indebærer en forretningsmæssig risiko

Ledelsens beretning

for Naviair. Såfremt en del af flytrafikken går uden om dansk

luftrum og danske lufthavne, vil det medføre indtægtstab

for Naviair.

Såfremt det lokalt eller internationalt besluttes at erstatte

lufttrafik med andre trafikformer – eller såfremt luftfarten

begrænses gennem nye lokale eller internationale skatter og

afgifter – vil det medføre risiko for reduktion af flytrafikken

og deraf faldende indtægter for Naviair.

Endelig kan uventede situationer og begivenheder, som

påvirker flytrafikken negativt, være til ulempe for Naviair.

Seneste eksempel er den islandske askesky, som i foråret

2010 lukkede hele det europæiske luftrum i flere døgn.

Vi har sikret os imod tekniske nedbrud gennem etablering af

solide back-up-systemer på alle områder, og anser derfor

ikke tekniske nedbrud som en alvorlig risiko.

Naviair har etableret et forsikringsprogram, hvor vi gennem

relevante forsikringer afdækker væsentlige risici. Forsik-

ringsbare risici er forsikret således, at eventuelle skader og

ansvarspådragende handlinger ikke truer virksomheden

økonomisk. Udover lovpligtige forsikringer er der tegnet for-

sikring mod driftstab, produktansvar og særligt luftfartsan-

svar.

11


Regnskabsberetning

Den 27. oktober 2010 blev Naviair omdannet til en selv-

stændig offentlig virksomhed. Regnskabsmæssigt skete

omdannelsen med virkning fra 1. januar 2010. Naviairs

regnskab er fra 2010 aflagt i overensstemmelse med års-

regnskabslovens bestemmelser med tilpasninger som

beskrevet under anvendt regnskabspraksis.

Frem til 31.december 2009 har Naviair været en statsvirk-

somhed og regnskabet er aflagt i henhold til statens almin-

delige regler og bestemmelser. Den ændrede regnskabsop-

stilling efter virksomhedsomdannelsen gør det ikke muligt

at sammenligne regnskabet for 2010 direkte med regnska-

berne for tidligere år. Derfor er sammenligningstal udeladt,

dog er balancen suppleret med åbningsbalancen pr. 1.

januar 2010.

Årets resultat

Årets resultat før skat udgjorde et overskud på 27,6 mio. kr.

efter en regulering på 24,5 mio. kr. vedrørende over-/under-

dækning af afgifter. Årets resultat efter skat udgjorde et

overskud på 23,0 mio. kr.

Årets resultat blev knap 100 mio. kr. bedre end forventet ved

årets begyndelse. Den positive afvigelse kan primært henfø-

res til højere indtægter fra afgifter på 27 mio. kr., bortfald af

kalkulatorisk moms på 33 mio. kr. samt lavere omkostninger

til drift, personale og finansiering.

Ordinære driftsindtægter

Naviairs ordinære driftsindtægter udgjorde 970,0 mio. kr.

Nettoomsætningen udgjorde 917,2 mio. kr. og afspejler

sammen med andre driftsindtægter på 7,5 mio. kr. Naviairs

indtægter fra de tre aktivitetsområder.

Indtægterne fra de tre aktivitetsområder blev 65,0 mio. kr.

højere end i 2009. Det lidt højere niveau kan primært henfø-

res til vedtagne afgiftsforhøjelser samt mere trafik.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger udgjorde 252,2 mio. kr., hvil-

ket er lidt højere end i 2009, hvilket primært kan henføres til

forhold vedrørende virksomhedens omdannelse.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger udgjorde 556,5 mio. kr., hvilket er

lidt højere end i 2009. Stigningen kan alene tilskrives løn-

stigninger i henhold til ansættelsesaftaler. Der var således

beskæftiget 707,3 årsværk ved årets udgang mod 721,8 ved

årets begyndelse.

Af- og nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger udgjorde 90,4 mio. kr., hvilket er

25,0 mio. kr. mindre end i 2009, som dog var ekstraordinært

belastet af engangsnedskrivninger.

Skat af årets resultat

Efter omdannelse til selvstændig offentlig virksomhed er

Naviair fuld skattepligtig i henhold til selskabsbeskatningen.

Skat af årets resultat udgjorde 4,6 mio. kr. som er overført til

udskudt skat.

Balance

Naviairs balancesum udgjorde 1.726,0 mio. kr. pr. 31. decem-

ber 2010 mod 2.176,4 mio. kr. pr. 1. januar 2010. Faldet på

450,4 mio. kr. kan primært henføres til refinansiering af

gæld efter Naviairs omdannelse til selvstændig offentlig

virksomhed.

Aktiver

Af de samlede aktiver udgjorde anlægsaktiverne 1.178,0

mio. kr. svarende til 68 procent. Anlægsaktiverne steg med

38,2 mio. kr. i forhold til 1. januar 2010, hvilket primært er et

udtryk for, at årets investeringer på 119,4 mio. kr. oversteg

årets af- og nedskrivninger på 90,4 mio. kr. En væsentlig del

12 Regnskabsberetning


af årets investeringer vedrørte COOPANS-projektet, som

fortsat er under udførelse, hvorfor afskrivning ikke er påbe-

gyndt.

Omsætningsaktiverne udgjorde 547,9 mio. kr., hvoraf 260,7

mio. kr. var underdækning af afgifter, og som primært ved-

rører en route-tjeneste.

Egenkapital

Naviairs egenkapital pr. 31. december 2010 var på 711,3

mio. kr., hvor 600,0 mio. kr. var ansvarlig kapital og 111,3

mio. kr. er overført resultat.

Udover den ansvarlige kapital har staten ydet Naviair

ansvarlig lånekapital, som pr. 31. december 2010 var på

545,3 mio. kr. Det ansvarlige lån er indgået på betingelser,

der betyder, at lånet til enhver tid kan anses for egenkapital

eller kapital sidestillet hermed.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser udgjorde i alt 21,0 mio. kr. Heraf er 4,6

mio. kr. udskudt skat og 16,4 mio. kr. overdækning afgifter,

primært vedrørende tårn- og indflyvningskontroltjeneste i

København.

Gældsforpligtelser

Af de samlede gældsforpligtelser på 993,7 mio. kr. var den

rentebærende del 795,3 mio. kr.

Pengestrømsopgørelse

Årets pengestrøm afspejler omlægning af finansiering fra

staten som långiver til privat pengeinstitut. Den likvide

beholdning blev øget med 38,3 mio. kr. Den langfristede

gæld til privat pengeinstitut blev øget med 200,0 mio. kr.

efter indfrielse af al gæld til staten på 797,7 mio. kr.

Regnskabsberetning

Forventninger til 2011

Naviair budgetterer med et resultat før skat og før regule-

ring af over-/underdækning afgifter i niveauet 50,0 mio. kr. i

2011. Udgangspunktet for budgettet er Eurocontrols service

unit prognose fra september 2010 - der forventer en stig-

ning i service units i dansk luftrum på 6,3 procent. Eurocon-

trol har imidlertid ultimo februar 2011 nedjusteret forvent-

ningerne til udviklingen i service units i dansk luftrum, nu

forventes en stigning på 4,8 procent. Alt andet lige betyder

Eurocontrols ændrede trafikprognose, at indtægter og resul-

tat på en route-tjeneste reduceres med ca. 20 mio. kr.

Naviair forventer dog, at denne reduktion kan kompenseres.

Omkostningerne forventes at udvikle sig i henhold til de

planer Naviair følger og har beskrevet i sin forretningsplan.

Begivenheder efter regnskabsårets

udløb

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets

udløb, som påvirker det retvisende billede af årets resultat

samt balancen pr. 31. december 2010.

13


Resultat opdelt på aktivitetsområder

(costbaser)

En væsentlig del af Naviairs aktivitetsområder er underlagt

et ”hvile-i-sig-selv”-princip (full cost recovery). De to største

områder, en route-tjeneste og tårn- og indflyvningskontrol-

tjeneste til Københavns lufthavne er reguleret i henhold til

EU-Kommissionens forordning nr. 1794/2006 ændret ved

Kommissionens forordning nr. 1191/2010.

I henhold til ovennævnte forordning er Naviair forpligtet til

at fordele sine indtægter og omkostninger på aktivitetsom-

råder (costbaser). Omkostningerne fordeles på costbaser ved

en direkte fordeling på costbasen, blandt andet gennem

tidsregistrering på arbejdsopgaver eller via fordelingsnøgler.

Resultatet af omkostningsfordelingen fremgår af opstillin-

gen nedenfor.

Costbaseregnskab

(DKK 1.000)

En route TNC CPH Billund Aalborg Grønland Kontrakter

mm.

Driftsindtægter, i alt 623.402 201.136 15.182 13.337 20.857 50.855 924.769

Driftsomkostninger 183.264 28.106 1.786 1.078 14.177 23.791 252.202

Personaleomkostninger 374.874 112.214 13.354 11.138 4.265 19.978 535.823

EBITDA 65.264 60.816 42 1.121 2.415 7.086 136.744

Afskrivninger 73.113 14.638 288 632 539 1.182 90.392

EBIT -7.849 46.178 -246 489 1.876 5.904 46.352

Finansielle poster 43.485 11.899 32 27 182 -12.358 43.267

Resultat* -51.334 34.279 -278 462 1.694 18.262 3.085

*) Årets resultat før regulering af over-/underdækning afgifter på 24,5 mio. kr. samt skat.

14 Regnskabsberetning

I alt


Naviair-familien

NUAC HB

(50% ejerandel)

Entry Point North AB

(33% ejerandel)

COOPANS

Associerede virksomheder

International alliance

(Naviair, IAA, LFV, AustroControl & Thales)

16 Naviair-familien


Naviairs ledelse

Bestyrelse

Næstformand

Michael Fleischer

Oberst

Charlotte Antonsen

Direktør CACommunications,

Cand. polit

*) Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Naviairs ledelse

Formand

Anne Birgitte Lundholt

Administrerende direktør,

Veterinærmedicinsk Industriforening.

Formand for bestyrelsen

i Bornholms Erhvervsfond

og FOF Danmark. Medlem af

bestyrelsen i Posten Norden AB,

Svaneke Bryghus A/S samt scf

technologies A/S.

Karsten Baagø *

Overflyveleder

Søren Beck *

Overflyveleder

Direktør 3sixty5 ApS,

Direktør Encore-Invest ApS

Birthe Høegh Rask

Executive Vice President, CFO,

Terma

Direktion Øvrige ledende medarbejdere

Morten Dambæk

Administrerende direktør

Lars Bech Madsen

Vicedirektør

Hanne Lund

Økonomidirektør

John G. Hansen

HR direktør

Mikael Ericsson

Udviklingsdirektør

Bo Pedersen

Kommunikationsdirektør

Helge Mortensen

Fhv. minister

Johan Ohrt *

Overflyveleder

Kurt Thyregod

Administrerende direktør,

Pingvino ApS.,

MBA,

Formand for bestyrelsen i Slice

Fruit A/S, Næstformand i

bestyrelsen i F.E. Bording,

Medlem af bestyrelserne i

Novia Scandinavia A/S og

Danes Worldwide.

Bent Fog

Teknisk direktør

Preben Lauridsen

Driftsdirektør, ATCC

Birger Grevy

Driftsdirektør, Domestic ATS

Peter Majgård Nørbjerg

Driftsdirektør, Copenhagen ATC

17


18 Kapitelnavn


Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og god-

kendt årsrapporten for 2010 for Naviair.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven (regnskabsklasse D) samt de danske regnskabs-

vejledninger.

*) Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Ledelsespåtegning

Morten Dambæk

Administrerende direktør

Anne Birgitte Lundholt

Formand

Michael Fleischer

Næstformand

Charlotte Antonsen

København, den 28. marts 2011

I direktionen

Lars Bech Madsen

Vicedirektør

I bestyrelsen

Karsten Baagø *

Søren Beck *

Birthe Høegh Rask

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er

hensigtsmæssig, og at årsregnskabet giver et retvisende bil-

lede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og

resultat samt pengestrømme. Samtidig er det vores opfat-

telse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende rede-

gørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Hanne Lund

Økonomidirektør

Helge Mortensen

Johan Ohrt *

Kurt Thyregod

19


Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Naviair og ejeren

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Naviair for regnskabs-

året 1. januar - 31. december 2010 omfattende anvendt

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapital-

opgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet

aflægges efter årsregnskabsloven samt danske regnskabs-

vejledninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et års-

regnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven samt danske regnskabsvej-

ledninger jf. ovenstående afsnit. Dette ansvar omfatter

udformning, implementering og opretholdelse af interne

kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et

årsregnskab der giver et retvisende billede uden væsentlig

fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvi-

gelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigts-

mæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæs-

sige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her-

udover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er

omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med

indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnska-

bet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revi-

sion i overensstemmelse med danske revisionsstandarder

og god offentlig revisionsskik jf. lov om revisionen af sta-

tens regnskaber m.m. Disse standarder kræver, at vi lever

op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen

med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at års-

regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis

for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet.

De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, her-

under vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation

i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes

besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revi-

sor interne kontroller, der er relevante for Naviairs udarbej-

delse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvi-

sende billede, med henblik på at udforme revisionshandlin-

ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke

med det formål at udtrykke en konklusion om effektivite-

ten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter

endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte

regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede

regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af

den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er

etableret forretningsgange og interne kontroller, der

understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af års-

regnskabet, er i overensstemmelse med love og andre for-

skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-

strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvi-

sende billede af Naviairs aktiver, passiver og finansielle stil-

ling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Naviairs

aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabs-

loven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret

forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at

de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i over-

ensstemmelse med love og andre forskrifter samt med ind-

gåede aftaler og sædvanlig praksis.

20 Den uafhængige revisors påtegning


Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberet-

ning, der indeholder en retvisende redegørelse i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi

har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelses-

beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i

tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på den baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-

skabet.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af Naviair års-

regnskab og ledelsesberetning for 1. januar - 31. december

2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for

udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn

ved forvaltningen Naviair, og at oplysningerne i årsregn-

skabet og ledelsesberetningen om mål og resultater er

dokumenterede og dækkende for Naviairs virksomhed i

2010.

Ledelsens ansvar

Naviairs ledelse har ansvaret for, at der etableres retnings-

linjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økono-

miske hensyn ved Naviairs forvaltning, og at oplysningerne

i årsregnskabet og ledelsesberetningen om mål og resulta-

ter er dokumenterede og dækkende for Naviairs virksom-

hed i 2010.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. lov

om statens regnskaber m.m. har vi for udvalgte forvalt-

ningsområder undersøgt, om Naviair har etableret forret-

ningsgange, der understøtter en økonomisk hensigtsmæs-

sig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået

Naviairs rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetnin-

Den uafhængige revisors påtegning

gen om mål og resultater. Vores arbejde er udført med

henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltnin-

gen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk

hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet

og ledelsesberetningen om mål og resultater er dokumen-

terede og dækkende for Naviairs virksomhed i 2010.

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet

bekendt med forhold, der giver os anledning til at konklu-

dere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar - 31. de-

cember 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er vare-

taget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at

oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om

mål og resultater ikke er dokumenterede eller dækkende

for Naviairs virksomhed i 2010.

Rigsrevisionen

Henrik Otbo

rigsrevisor

/Katja Cecilia Mattfolk

kontorchef

København, den 28. marts 2011

Deloitte

Lynge Skovgaard

statsautoriseret revisor

/Ulrik Vassing

statsautoriseret revisor

21


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for den selvstændige offentlige virksomhed

Naviair for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til

åbningsbalancen for 2010.

Årsrapporten for 2010 er aflagt i DKK 1.000.

Frem til og med den 31. december 2009 har Naviair været

statsvirksomhed, og overgik i henhold til Lov om Naviair

(LOV nr. 529 af 26/05/2010) pr. 1. januar 2010 til at være en

selvstændig offentlig virksomhed under navnet Naviair.

Afvigelse fra regnskabsbestemmelser med henvisning

til kravet om retvisende billede

Naviair har valgt at afvige fra årsregnskabslovens generelle

bestemmelser om indregning af tilgodehavender og gæld

for så vidt angår indregning af over- og underdækninger fra

en route- og terminalaktiviteter. Afvigelsen er efter Naviairs

opfattelse en forudsætning for, at regnskabet kan afspejle

det reelle indhold af virksomhedens driftsaktiviteter. Dette

skyldes, at Naviairs en route- og terminalaktiviteter er base-

ret på ”hvile-i-sig-selv”-princippet, der medfører, at drifts-

overskud eller -underskud i et enkelt år skal tilbageføres til

brugerne i de efterfølgende år.

Ledelsen har derfor fundet, at indregning af underskud fra

”hvile-i-sig-selv”-ordninger som tilgodehavender, og over-

skud som hensatte forpligtelser, giver det mest retvisende

billede af Naviairs aktiviteter, da ledelsen vurderer, at optje-

ningen er betinget af de afholdte omkostninger, og at det

enkelte års driftsindtægter skal svare til de refusionsberetti-

gede omkostninger i den enkelte ”hvile-i-sig-selv”-ordning.

Det er endvidere ledelsens vurdering, at denne regnskabs-

mæssige behandling svarer til sædvanlig branchepraksis

indenfor luftfartstjeneste.

Årets resultat i 2010 er påvirket med 24,5 mio. kr. netto som

følge af årets regulering af over-/underdækningen.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de

indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finan-

sielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller

amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørel-

sen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets ind-

tjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte

forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn-

skabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indreg-

net i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidli-

gere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske

fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan

måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som

følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk for-

pligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske

fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan

måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kost-

pris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for

hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved opgørelsen af åbningsbalancen pr. 1. januar 2010 er der

lagt til grund, at åbningsbalancens værdier svarer til de bog-

førte værdier i statsregnskabet pr. 31. december 2009, da

disse svarer til aktivernes genindvindingsværdi. Dette skyl-

des, at der ikke kan opkræves mere hos brugerne end de fak-

tiske omkostninger, samt at den kalkulationsrente, der skal

anvendes ved opgørelsen af genindvindingsværdien, vil

svare til den forrentning, som kan indlægges i de fremtidige

opkrævninger.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige

risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,

og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balan-

cedagen.

22 Anvendt regnskabspraksis


Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer

anses som fremmed valuta.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indreg-

ning til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der

opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på beta-

lingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel

post.

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære

poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balanceda-

gen, omregnes til balancedagens valutakurs. Materielle og

immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre

ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omreg-

nes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varer og tjenesteydelser ind-

regnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang

til køber har fundet sted.

Årets akkumulerede over- og underdækning fra en route-tje-

neste og terminalaktiver indregnes under omsætningen.

Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og

rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien

af det fastsatte vederlag.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter ind-

tægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold

til Naviairs hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til

administration, lokaler, drift af operative systemer og udstyr,

gebyrer til myndigheder m.fl., uddannelse, tab på debitorer

mv.

Under andre eksterne omkostninger indregnes tillige

omkostninger vedrørende udviklingsprojekter, der ikke

opfylder kriterierne for indregning i balancen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, pensioner

samt andre omkostninger til social sikring mv. til virksomhe-

dens personale.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostnin-

ger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrø-

rende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i

fremmed valuta, amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende

prioritetsgæld mv. samt tillæg og godtgørelser under acon-

toskatteordningen.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af

udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del,

der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapita-

len med den del, der kan henføres til posteringer direkte på

egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knyt-

ter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens

den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag

af akkumulerede af- og nedskrivninger. Immaterielle

anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugs-

tid på 3-8 år.

Den væsentligste del af immaterielle anlægsaktiver vedrører

tilretning af virksomhedens ERP-system, der afskrives over

5 år.

En mindre andel af immaterielle anlægsaktiver vedrører

anden software, der afskrives over 8 år. Der foretages opgra-

dering af denne software, der skønnes at forlænge soft-

warens levetid.

Kostprisen for immaterielle anlægsaktiver under udførelse

omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger,

der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojek-

terne.

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af

immaterielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, såfremt

de vedrører fremstillingsperioden.

Der afskrives ikke på immaterielle anlægsaktiver under

udførelse.

Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindings-

værdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige

værdi.

23


Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner, trans-

portmateriel samt inventar og it-udstyr måles til kostpris

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der

afskrives ikke på grunde.

Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris.

Værdiforøgende forandringer og forbedringer på materielle

anlægsaktiver indregnes som aktiv. Der afskrives ikke på

materielle anlægsaktiver under udførelse.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargø-

ring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at

blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter

kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer,

komponenter, underleverandører og lønninger.

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af

materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, såfremt de

vedrører fremstillingsperioden.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet

restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære

afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes

forventede brugstider:

• Bygninger og installationer 10-50 år

• Produktionsanlæg og maskiner 6-20 år

• Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år

Den skønnede brugstid af materielle anlægsaktiver dekom-

poneres i væsentlige bestanddele.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindings-

værdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige

værdi.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og

måles til kostpris. Udlodning fra associerede virksomheder

indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for godken-

delse af udlodningen.

Kapitalandele i associerede virksomheder nedskrives til gen-

indvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regn-

skabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvan-

ligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivnin-

ger til imødegåelse af forventede tab.

Over-/underdækning afgifter

Naviair er berettiget til at indregne forskellen mellem

afholdte omkostninger til en route-tjeneste og terminalakti-

viteter (tre terminaler er på fastpris aftale) og opkrævede

afgifter hos brugerne. Differencen mellem opkrævede afgif-

ter og refusionsberettigede omkostninger indregnes som

korrektion til tidligere opkrævede afgifter i næstfølgende år

N+(2-5). Konsekvensen heraf er, at for høje afgifter er at

sidestille med forudbetalinger (hensatte forpligtelser), og for

lave afgifter medfører en øget opkrævningsmulighed (tilgo-

dehavende).

Over-/underdækningen måles til amortiseret kostpris, der

sædvanligvis svarer til nominel værdi. Såfremt ledelsen

skønner, det ikke sandsynligt, at hele tilgodehavendet kan

opkræves hos brugerne, nedskrives det til den lavere skøn-

nede værdi af tilgodehavendet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfat-

ter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regn-

skabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det

bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på

balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtel-

ser med forventet forfaldstid ud over et år fra balancedagen

måles til tilbagediskonteret værdi.

Pensioner og rådighedsbeløb

Naviair indbetaler fortsat efter overgang til selvstændig

offentlig virksomhed pensionsbidrag til staten for tjeneste-

mænd samt overenskomstansatte på særlige vilkår (tidli-

gere tjenestemænd), og staten har herefter overtaget pensi-

onsforpligtelsen for disse ansatte. Pensionsforpligtelsen for

øvrige ansatte er afdækket i bidragsbaserede pensionsord-

ninger. Forpligtelser i henhold til tjenestemandslovens § 32

om rådighedsløn påhviler Naviair. Disse forpligtelser oplyses

som eventualforpligtelser.

24 Anvendt regnskabspraksis


Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles på tidspunktet for

lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu

efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterføl-

gende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris,

der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser

omfatter fakturerede indtægter til resultatføring i efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til

kostpris.

Skat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat

indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og

forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne

opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af

det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremfør-

selsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i

balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realise-

res til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser

eller som nettoskatteaktiver.

Ved opgørelsen af skattepligtig indkomst, og dermed vær-

dien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, er

der i overensstemmelse med Lov om Naviair § 21 indregnet

den del af underskuddet for regnskabsårene 2008 og 2009,

som kan fradrages ved opgørelsen af skattepligt indkomst i

2010.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte

metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investerin-

ger og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyn-

delse og slutning.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som

driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter,

ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter

betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder,

aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling,

forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægs-

aktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfat-

ter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets

kapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse

af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på ren-

tebærende gæld samt betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdi-

papirer med ubetydelig risiko for værdiændringer, som uden

hindring kan omsættes til likvide beholdninger.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det

offentliggjorte regnskabsmateriale.

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstem-

melse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejled-

ning.

Overskudsgrad

Afkastningsgrad

Soliditetsgrad

Forrentning

af egenkapital

=

=

=

=

Resultat før finansielle poster x 100

Nettoomsætning

Resultat før finansielle poster x 100

Samlede aktiver

Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver

Årets resultat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

25


Resultatopgørelse

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

(DKK 1.000) Note 2010

Nettoomsætning 1 917.246

Regulering af over-/underdækning afgifter 13 24.512

Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 2 20.675

Andre driftsindtægter 3 7.522

Ordinære driftsindtægter i alt 969.955

Andre eksterne omkostninger 4 -252.202

Personaleomkostninger 5 -556.498

Af- og nedskrivninger 6 -90.392

Resultat før finansielle poster 70.863

Finansielle indtægter 7 742

Finansielle omkostninger 8 -44.008

Resultat før skat 27.597

Skat af årets resultat 9 -4.631

Årets resultat 22.966

Forslag til resultatdisponering

(DKK 1.000)

Overført resultat 22.966

Resultatopgørelse

22.966

27


Balance

Aktiver

(DKK 1.000) Note 31.12.2010

Åbningsbalance

01.01.2010

Software 15.802 25.803

Immaterielle anlægsaktiver under udførelse 4.613 3.906

Immaterielle anlægsaktiver 10 20.415 29.709

Grunde og bygninger 259.008 257.332

Produktionsanlæg og maskiner 617.027 626.050

Inventar og IT-udstyr 7.502 9.838

Transportmateriel 1.807 2.674

Materielle anlægsaktiver under udførelse 272.200 223.430

Materielle anlægsaktiver 11 1.157.544 1.119.324

Kapitalandele i associerede virksomheder 12 79 79

Finansielle anlægsaktiver 79 79

Anlægsaktiver 1.178.038 1.149.112

Underdækning afgifter 13 260.721 219.849

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14 192.791 162.554

Tilgodehavende hos associerede virksomheder 2.135 927

Andre tilgodehavender 15 16.282 609.492

Periodeafgrænsningsposter 16 37.237 33.973

Tilgodehavender 509.166 1.026.795

Likvide beholdninger 38.758 498

Omsætningsaktiver 547.924 1.027.293

Aktiver 1.725.962 2.176.405

28 Balance


Passiver

(DKK 1.000) Note 31.12.2010

Balance & Egenkapitalopgørelse

Åbningsbalance

01.01.2010

Ansvarlig kapital 600.000 600.000

Overført resultat 111.269 88.303

Egenkapital 711.269 688.303

Udskudt skat 17 4.631 0

Overdækning afgifter 13 16.360 0

Hensatte forpligtelser 20.991 0

Ansvarlig lånekapital 18 545.320 536.600

Gæld til staten 0 797.690

Kreditinstitutter 19 200.000 0

Langfristede gældsforpligtelser 745.320 1.334.290

Kreditinstitutter 19 50.000 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 33.933 29.031

Gæld til associerede virksomheder 2.020 1.196

Anden gæld 20 138.003 119.021

Periodeafgrænsningsposter 24.426 4.564

Kortfristede gældsforpligtelser 248.382 153.812

Gældsforpligtelser 993.702 1.488.102

Passiver 1.725.962 2.176.405

Honorar til revisorer 21

Eventualforpligtelser 22

Kontraktlige forpligtelser 23

Nærtstående parter og ejerforhold 24

Egenkapitalopgørelse

(DKK 1.000)

Ansvarlig kapital Overført resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2010 600.000 88.303 688.303

Årets resultat 0 22.966 22.966

Egenkapital 31. december 2010 600.000 111.269 711.269

Der er ikke sket ændringer til den ansvarlige kapital siden 1. januar 2010.

29


Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

(DKK 1.000) Note 2010

Årets resultat 22.966

Reguleringer 25 138.289

Ændring i driftskapital * 26 619.134

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 780.389

Renteindbetalinger og lignende 742

Renteudbetalinger og lignende -34.583

Pengestrømme fra ordinær drift 746.548

Betalt selskabsskat 0

Pengestrømme fra driftsaktivitet 746.548

Køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver -119.317

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -119.317

Forøgelse af ansvarlig lånekapital 8.719

Forøgelse af langfristet gæld 200.000

Indfrielse af gæld til staten -797.690

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -588.971

Årets pengestrøm 38.260

Likvider primo 498

Likvider ultimo 38.758

*) Ændringen i driftskapitalen indeholder udbetalingen af tilgodehavende hos stifter, som pr. 1. januar 2010 udgjorde 605 mio. kr.

Pengestrømsopgørelse

31


Noter

Note 1-4

1

2

3

4

Nettoomsætning

(DKK 1.000)

En route Danmark 601.240

TNC København 200.689

Provinslufthavne 40.458

Nordatlanten 27.483

Finanslovsdækkede områder 26.000

Salg af varer og tjenesteydelser i øvrigt 21.376

Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver

(DKK 1.000)

Andre eksterne omkostninger

(DKK 1.000)

32 Noter

2010

917.246

Aktiveret direkte løn 19.004

Aktiverede indirekte produktionsomkostninger 1.671

Andre driftsindtægter

(DKK 1.000)

NUAC HB driftsomkostninger 4.801

Eurocontrol gebyr 53.773

Trafikstyrelsen tilsynsgebyr 8.989

Øvrige omkostninger 184.639

2010

20.675

Ydelser leveret til NUAC HB 2.238

Andre driftsindtægter 5.284

2010

7.522

2010

252.202


Note 5-9

5

6

7

8

9

Noter

Personaleomkostninger

(DKK 1.000)

Løn og gager 469.648

Pensioner 82.907

Andre omkostninger til social sikring 3.943

Herudaf udgør vederlag til direktion og bestyrelse:*

Af- og nedskrivninger

(DKK 1.000)

Software 11.394

Grunde og bygninger 12.874

Produktionsanlæg og maskiner 60.515

Inventar og IT-udstyr 4.742

Transportmateriel 867

Finansielle omkostninger

(DKK 1.000)

2010

90.392

Valutakurstab 422

Renteomkostninger 55.118

Aktivering af byggerenter -11.532

2010

556.498

Løn til direktion 516

Pension til direktion 97

Bestyrelseshonorar 162

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 710

*) De oplyste vederlag vedrører perioden fra den selvstændige offentlige virksomheds stiftelsesdato

den 27. oktober 2010 og året ud.

Finansielle indtægter

(DKK 1.000)

Valutakursgevinster 387

Renteindtægter 355

Skat af årets resultat

(DKK 1.000)

775

2010

742

2010

44.008

Årets aktuelle skat 0

Ændring af udskudt skat 4.631

2010

4.631

33


Note 10-11

10

11

Immaterielle anlægsaktiver

(DKK 1.000)

Software

Immaterielle

anlægsaktiver under

udførelse

Kostpris 1. januar 62.210 3.906 66.116

Tilgang i årets løb 433 4.613 5.046

Afgang i årets løb -1.610 0 -1.610

Overførsler 961 -3.906 -2.945

Kostpris 31. december 61.994 4.613 66.607

Af- og nedskrivninger 1. januar 36.408 0 36.408

Årets afskrivninger 11.346 0 11.346

Årets nedskrivninger på udrangerede aktiver 48 0 48

Afgang i årets løb -1.610 0 -1.610

Af- og nedskrivninger 31. december 46.192 0 46.192

Regnskabsmæssig værdi 31. december 15.802 4.613 20.415

Materielle anlægsaktiver

(DKK 1.000)

Grunde og

bygninger

Produktionsanlæg

og

maskiner

Inventar og

IT udstyr

Transportmateriel

Materielle

anlægsaktiver

under

udførelse

Kostpris 1. januar 507.649 983.147 15.687 6.729 223.430 1.736.642

Tilgang i årets løb 3.924 26.991 114 0 83.242 114.271

Afgang i årets løb -11.148 -1.179 -4.720 -210 0 -17.257

Overførsler 10.625 24.501 2.292 0 -34.472 2.946

Kostpris 31. december 511.050 1.033.460 13.373 6.519 272.200 1.836.602

Af- og nedskrivninger 1. januar 250.316 357.097 5.849 4.055 0 617.317

Årets afskrivninger 12.468 60.515 4.714 867 0 78.564

Årets nedskrivninger på udrangerede aktiver 406 0 28 0 0 434

Afgang i årets løb -11.148 -1.179 -4.720 -210 0 -17.257

Af- og nedskrivninger 31. december 252.042 416.433 5.871 4.712 0 679.058

Regnskabsmæssig værdi 31. december 259.008 617.027 7.502 1.807 272.200 1.157.544

Heraf aktiverede finansieringsomkostninger 0 291 0 0 11.241 11.532

Med undtagelse af enkelte bygninger til en samlet bogført værdi på 2,8 mio. kr. ultimo 2010, primært opført til navigationsudstyr

på forskellige beliggenheder rundt omkring i landet, består Naviairs samlede bygningsmasse med en

bogført værdi på i alt 158 mio. kr. ultimo 2010 af bygninger på lejet grund. Herunder hele Naviairhuset med kontrolcentral,

simulatorbygninger og administration placeret i Maglebylille, samt kontroltårnet i Københavns Lufthavn,

Kastrup. Alle disse bygninger er placeret på grund tilhørende Københavns Lufthavne A/S.

34 Noter

I alt

I alt


Note 12-15

12

13

14

15

Noter

Kapitalandele i associerede virksomheder

(DKK 1.000) 2010

Åbningsbalance

01.01.2010

Kostpris 1. januar 79 79

Kostpris 31. december 79 -

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Entry Point North AB, Malmö-Sturup, 33%

NUAC HB, Malmö, 50%

Over-/underdækning afgifter

(DKK 1.000) 31.12.2010

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

(DKK 1.000) 31.12.2010

Åbningsbalance

01.01.2010

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, brutto 203.744 171.672

Hensættelse til imødegåelse af forventet tab -10.953 -9.118

Andre tilgodehavender

(DKK 1.000) 31.12.2010

Åbningsbalance

01.01.2010

Underdækning afgifter primo 219.849 219.849

Årets regulering 40.872 0

Underdækning afgifter ultimo 260.721 219.849

Heraf kortfristet tilgodehavende, der forventes opkrævet indenfor 1 år 52.347 19.375

Heraf langfristet tilgodehavende, der forventes opkrævet efter 1 år 208.374 200.474

Overdækning afgifter primo 0 0

Årets regulering 16.360 0

Overdækning afgifter ultimo 16.360 0

Årets regulering af over-/underdækning fordeler sig således:

Regulering underdækning 40.872 0

Regulering overdækning -16.360 0

24.512 0

192.791 162.554

Åbningsbalance

01.01.2010

Tilgodehavende hos stifter 0 605.000

Moms og afgifter 2.037 0

Øvrige tilgodehavender 14.245 4.492

16.282 609.492

35


Note 16-20

16

17

Periodeafgrænsningsposter

(DKK 1.000) 31.12.2010

Åbningsbalance

01.01.2010

Forudbetalt løn 30.616 29.868

Øvrige periodeafgrænsningsposter 6.621 4.105

Udskudt skat

(DKK 1.000) 31.12.2010

Udskudt skat hviler på følgende poster:

37.237 33.973

Åbningsbalance

01.01.2010

Immaterielle anlægsaktiver -1.877 0

Materielle anlægsaktiver 26.012 0

Over-/underdækning afgifter 61.090 0

Fremførbart skattemæssigt underskud -80.594 0

Udskudt skat pr. 31. december 2010 er afsat med 25% svarende til den aktuelle skattesats.

18 Ansvarlig lånekapital

19

20

Gæld til kreditinstitutter

(DKK 1.000) 31.12.2010

Gældsforpligtelserne til kreditinstitutter forfalder efter denne orden:

4.631 0

Ansvarlig lånekapital er et stående lån til staten. Der påregnes afdragsfrihed i 10 år og en fast rente på 9 procent

p.a., ligesom lånet træder tilbage i forhold til Naviairs øvrige rentebærende gæld. Lånet med tilskrevne og

påløbne renter opfylder i henhold til låneaftalen betingelserne for at blive anset som egenkapital eller kapital

sidestillet hermed.

Åbningsbalance

01.01.2010

Inden for 1 år 50.000 0

Mellem 1 og 5 år 200.000 0

Efter 5 år 0 0

Anden gæld

(DKK 1.000) 31.12.2010

250.000 0

Åbningsbalance

01.01.2010

Skyldige feriepenge 86.715 77.200

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 32.540 40.873

Moms og afgifter 0 948

Øvrig gæld 18.748 0

138.003 119.021

36 Noter


Note 21-23

21

22 Eventualforpligtelser

Noter

Honorar til revisorer

(DKK 1.000)

Deloitte, lovpligtig revision 455

Deloitte, rådgivningsydelser 224

Rigsrevisionen, lovpligtig revision 415

Der påhviler Naviair en forpligtelse på maksimalt 1,3 mia. kr. vedrørende tjenestemandspensionslovens § 32 om

rådighedsløn for tjenestemænd samt overenskomstansatte på særlige vilkår. Forpligtelsen består af 3 måneders

løn i opsigelsesperioden og 3 års løn inklusiv pension.

Naviair har sammen med sin svenske søstervirksomhed, LFV, etableret et fællesejet interessentskab, NUAC HB.

Interessentskabet ejes ligeligt mellem Naviair og LFV. Parterne hæfter solidarisk og direkte for de forpligtelser,

interessentskabet påtager sig.

23 Kontraktlige forpligtelser

Naviair er part i en række kontrakter, efter hvilke Naviair enten er forpligtet til at præstere en realydelse eller en

pengeydelse.

Naviair er forpligtet til at præstere realydelser (luftfartstjenester) i henhold til Trafikstyrelsens designering af

Naviair af 25. oktober 2010 og i henhold til aftaler med danske lufthavne. Herudover har Naviair indgået kontrakter

om drift og vedligeholdelse af luftfartsrelaterede systemer og udstyr med danske lufthavne og andre danske

udøvere af luftfartstjenester.

Inden for området materielle anlægsaktiver under udførelse har Naviair indgået kontrakter om opgradering af

Naviairs ATM-system og anskaffelse af luftfartsrelateret udstyr og systemer i størrelsesordenen 250 mio. kr. Den

resterende betalingsforpligtelse i henhold til disse kontrakter udgør i størrelsesordenen 20 mio. kr.

Herudover har Naviair indgået længerevarende kontrakter om drift og vedligehold af Naviairs bygningsinstallationer,

ATM-systemer og øvrige systemer (drift) i størrelsesordenen 25 mio. kr.

2010

1.094

37


Note 24-26

24 Nærtstående parter og ejerforhold Grundlag

25

26

Bestemmende indflydelse

Transportministeriet, DK-1220 København K Ejer, 100 %

Øvrige nærtstående parter

Trafikstyrelsen, DK-1117 København K Tilsynsmyndighed

NUAC HB Associeret virksomhed

Entry Point North AB Associeret virksomhed

Forsvaret > Kontrakt om tårn- og indflyvningskontrol i Aalborg lufthavn

> Samarbejdsaftale om fælles udøvelse af luftfartstjenester og

lufttrafikstyring.

Bestyrelse og direktion Ledelseskontrol

Om Naviairs transaktioner med betyrelse og direktion henvises til note 5.

Pengestrømsopgørelse - reguleringer

(DKK 1.000)

Finansielle indtægter -742

Finansielle omkostninger 44.008

Af- og nedskrivninger 90.392

Skat af årets resultat 4.631

Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

(DKK 1.000)

38 Noter

2010

138.289

Ændring i tilgodehavender 517.629

Ændring i hensatte forpligtelser 16.360

Ændring i kortfristede gældsforpligtelser 85.145

2010

619.134


Naviair

Naviair Allé 1

DK 2770 Kastrup

T +45 3247 8000

F +45 3247 8800

www.naviair.dk

Årsrapport 2010 er udgivet

af Naviair i april 2011.

Billeder:

Vulkanbilleder (Charlotte Thorup Dyhr),

Bestyrelsen (Carsten Thamdrup Lund)

og Naviair generelt (Jan Eliassen)

Årsrapporten kan hentes

på www.naviair.dk

Følg Naviair på twitter.com/naviair

Årsrapport 2010

More magazines by this user
Similar magazines