17.07.2013 Views

ÅRSRAPPORT 2010/11

ÅRSRAPPORT 2010/11

ÅRSRAPPORT 2010/11

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ÅRSRAPPORT 2010/11


IC COMPANYS ANNUAL REPORT 2010/11

5 HOVED- OG NØGLETAL

6 NY KONCERNSTRATEGI SKABER GRUNDLAGET

FOR STÆRKE RESULTATER I FREMTIDEN

11 FORVENTNINGER

12 IC COMPANYS’ ARBEJDE MED CORPORATE

GOVERNANCE

16 DIREKTION OG BESTYRELSE

18 EFFEKTIV RISIKOSTYRING I SPORTS-

OG MODEBRANCHEN

22 FREMSKRIDTSRAPPORT FOR IC COMPANYS’

ARBEJDE MED VIRKSOMHEDSANSVAR

26 IC COMPANYS UDVIKLER 11 SPORTS-

OG MODEBRANDS MED ET STORT POTENTIALE

40 ALLE IC COMPANYS’ MARKEDER ER I VÆKST

42 FINANSIEL REDEGØRELSE: VÆKST

OG ØGET LØNSOMHED

48 AKTIONÆRFORHOLD OG UDVIKLING I AKTIEKURS

55 KONCERNREGNSKAB

91 MODERSELSKABSREGNSKAB

105 KONCERNOVERSIGT

107 PÅTEGNINGER

109 HOVED- OG NØGLETAL, KVARTALSVIS FOR 2010/11

(IKKE REVIDERET)


Vækst, lønsomhed og investeringer i fremtiden

Årets resultatet i 2010/11 blev, som forventet, det bedste i koncernens historie med en omsætning på 3.925 mio. DKK og et

resultat af primær drift på 321 mio. DKK. Det svarer til en EBIT-margin på 8,2% og danner et tilfredsstillende udgangspunkt for den

fremtidige udvikling af koncernen set i lyset af, at det var et meget specielt år med svære markedsforhold og implementeringen

af store strukturændringer.

På trods af et vanskeligt marked realiserede koncernen tocifret vækst i både retail- og engrossegmentet. I engrossegmentet blev

der skabt tocifret fremgang i ordreoptaget i 1. halvår, mens fremgangen blev lidt lavere i 2. halvår. I retailsegmentet realiserede

koncernen et same-store salg, der gik frem med 3% i koncernens retailbutikker.

Ekspansionen af kontrolleret omsætning fortsatte i 2010/11 med åbningen af 60 nye retail- og franchisebutikker, hvorved

retailomsætningen blev øget med 11% og franchiseomsætningen med 22%.

Koncernen har haft et markant pres på bruttomarginen, hvilket skyldes eksterne faktorer, der påvirker engrosmarkedet samt

koncernens sourcing. Faktorer som leverandørkapacitet, transportomkostninger og råvarepriser, der forrige år medførte favorable

forhold for hele branchen, er skiftet fra positiv til negativ.

For at imødegå det eksterne pres har vi optimeret koncernens værdikæde. Vi har effektivt anvendt de forbedrede

styringsmekanismer, vi har implementeret, og har således kunnet reducere den negative effekt af de eksterne faktorer.

Samlet gik koncernens bruttomargin tilbage med 1,7%-point. Udviklingen var imidlertid forskellig i koncernens to segmenter, idet

bruttomarginen i retailsegmentet gik frem med 1,2%-point, mens bruttomarginen i engrossegmentet gik tilbage med 3,3%-point.

Dette beror på, at vi har fl ere optimeringsmuligheder samt bedre mulighed for effektivt at udnytte vores styringsmekanismer i

retailsegmentet end i engroskanalen.

For at forbedre koncernens sourcing igangsatte vi i løbet af regnskabsåret 2010/11 et projekt, der skal øge kontrollen med

koncernens varestrøm. Dette er vigtigt både i forhold til effektivitet i værdikæden og i forhold til overholdelse af koncernens

politikker for virksomhedsansvar. Formålet er at reducere antallet af leverandører og indgå tættere partnerskaber med udvalgte

producenter. Derigennem øges samhandlen med den enkelte leverandør, hvilket også øger koncernens indfl ydelse over for

leverandøren. Vi har i den forbindelse skærpet vores krav såvel internt som eksternt vedrørende brugen af kemikalier i vores

produkter. I sammenhæng hermed, har vi styrket CSR organisationen. Med reference til direktionen skal den være med til at løfte

vores arbejde inden for virksomhedsansvar.

Koncernens omkostningsprocent blev forbedret med 1,7%-point. Forbedringen er sket i koncernens engrossegment, hvor

omkostningsprocenten blev forbedret med 3,1%-point. Omkostningsprocenten i retailsegmentet forblev uændret. Den

igangværende retailekspansion har påvirket omkostningsprocenten negativt på trods af øget same-store salg.

IC Companys skal være blandt de bedste udviklere af sports- og modebrands. I løbet af regnskabsåret 2010/11 har vi derfor

implementeret en ny koncernstrategi baseret på et dynamisk videnscenter, en prioriteret porteføljestrategi og en effektiv

serviceplatform. Strategiens succes afhænger af vores evne til at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation.

Dette kræver et klart ejerskab i vores brands, som har fået udvidede beføjelser, veldefi nerede rammer samt klare målsætninger,

de skal leve op til. Således implementerede vi i november 2010 en fuld linjeorganisation med ens struktur for alle brands (jf.

selskabsmeddelelse 21/2010). Den nye struktur giver vores brands fuldt ansvar for hele værdikæden, herunder også deres

egen distribution. Enkelte af vores brands har over tid ikke realiseret en tilfredsstillende indtjening. Den klarere ansvarsplacering

og den øgede fl eksibilitet gør det muligt for vores brands at foretage de nødvendige prioriteringer og derved åbne op for det

enkelte brands sande indtjeningspotentiale. Endvidere har ændringerne reduceret koncernens organisatoriske kompleksitet

kraftigt og øget den interne transparens. Dette gør det muligt for vores service platform inden for fi nans, IT, logistik og produktion

at yde en bedre service til vores brands.

Den nye struktur er med til at danne grundlaget for forventningerne om igen i 2011/12 at forbedre indtjeningen i koncernen.


SIDE 4

OMSÆTNINGSVÆKST

2010/11: 12% 2009/10: (3%)

EBITDA-MARGIN

2010/11: 11,4% 2009/10: 11,8%

EBIT-MARGIN

2010/11: 8,2% 2009/10: 8,1%

AFKAST PÅ INV. KAPITAL

2010/11: 26,6% 2009/10: 24,1%

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Hoved- og nøgletal

Mio. DKK 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

SIDE 5

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning 3.925,4 3.495,3 3.621,1 3.737,2 3.353,8

Bruttoresultat 2.321,6 2.124,4 2.156,4 2.258,8 1.982,9

Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)

Resultat af primær drift før afskrivning,

446,3 412,2 308,8 462,1 436,4

korrigeret for engangsomkostninger 474,3 420,2 423,8 502,1 438,4

Resultat af primær drift før nedskrivning af goodwill 321,3 282,6 165,1 349,3 342,5

Resultat af primær drift (EBIT) 321,3 282,6 162,1 349,3 340,1

Finansielle poster, netto (13,4) (5,2) (10,8) (31,9) (19,7)

Resultat før skat 307,9 277,4 151,3 317,4 320,4

Årets resultat 246,3 235,8 109,2 224,0 240,6

Totalindkomst

BALANCE

186,0 249,1 113,9 193,4 251,6

Langfristede aktiver i alt 770,7 793,3 803,7 825,8 816,1

Kortfristede aktiver i alt 1.155,7 1.010,5 981,0 1.106,5 1.033,2

Aktiver i alt 1.926,4 1.803,8 1.784,7 1.932,3 1.849,3

Aktiekapital 169,4 169,4 169,4 179,2 183,9

Egenkapital i alt 742,7 747,2 509,1 473,5 566,6

Langfristede forpligtelser i alt 246,1 196,6 222,8 218,6 202,1

Kortfristede forpligtelser i alt

PENGESTRØMSOPGØRELSE

937,6 860,0 1.052,8 1.240,2 1.080,6

Pengestrømme fra driftsaktiviteter 179,7 424,4 335,1 340,1 291,2

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (103,2) (122,5) (135,8) (138,4) (186,4)

Pengestrømme fra investering i materielle anlægsaktiver (79,3) (92,1) (129,5) (113,9) (133,6)

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt 76,5 301,9 199,3 201,6 104,8

Pengestrømme fra fi nansieringsaktiviteter (142,8) (44,3) (83,0) (285,3) (261,5)

Ændring i likviditet

FINANSIELLE NØGLETAL

(66,3) 257,6 116,3 (83,7) (156,7)

Bruttomargin (%) 59,1 60,8 59,6 60,4 59,1

EBITDA-margin (%) 11,4 11,8 8,5 12,4 13,0

EBITDA-margin, korrigeret for engangsomkostninger (%) 12,1 12,0 11,7 13,4 13,1

EBIT-margin (%) 8,2 8,1 4,5 9,3 10,1

Egenkapitalforrentning (%) 33,1 37,5 22,2 43,1 42,0

Soliditetsgrad (%) 38,6 41,4 28,5 24,5 30,6

Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill 1.209,2 1.173,5 1.162,1 1.193,5 1.126,5

Afkast på investeret kapital (%) 26,6 24,1 14,2 29,3 30,4

Rentebærende gæld ultimo, netto 310,9 243,4 533,1 639,0 557,6

Finansiel gearing (%)

AKTIERELATEREDE NØGLETAL*

Gennemsnitlige antal aktier eksklusive

41,9 32,6 104,7 134,9 98,4

egne aktier udvandet (t.stk) 16.519,9 16.549,3 16.524,4 17.415,8 18.126,8

Børskurs ultimo perioden, DKK 221,0 176,0 103,0 156,0 318,0

Resultat pr. aktie, DKK 14,8 13,9 6,1 12,6 13,3

Resultat pr. aktie udvandet, DKK 14,7 13,9 6,1 12,6 13,1

Cash fl ow pr. aktie udvandet, DKK 11,0 25,9 20,3 19,5 16,5

Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 44,7 44,7 30,0 28,0 32,5

Price earnings udvandet, DKK

MEDARBEJDERE

15,1 12,7 16,8 12,4 24,5

Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo 2.344 2.315 2.261 2.441 2.252

* I udvandede værdier er effekten af IC Companys’ programmer for aktieoptioner og warrants medregnet.

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens “Anbefalinger og Nøgletal 2010”. Der henvises til nøgletalsdefi nitioner på side 106.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 6

NY KONCERNSTRATEGI

SKABER GRUNDLAGET

FOR STÆRKE RESULTATER

I FREMTIDEN

Ledelsen har i 2010/11 implementeret en ny koncernstrategi samt

gennemført strukturelle ændringer. Visionen er at være blandt de

bedste udviklere af sports- og modebrands. Koncernen udgør herefter

et videnscenter, en brandportefølje og en effektiv serviceplatform. Dette

understøtter vores mission, som er at opbygge succesrige brands ved at

forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation.

I 2010/11 gennemgik IC Companys en omfattende

organisationsændring – en af de vigtigste begivenheder

siden fusionen af InWear Group A/S og Carli Gry International

A/S i 2001. Beslutningen blev taget på baggrund af

omhyggelige overvejelser om, hvordan koncernen bedst

udvikles i de kommende år. Den nye struktur bibringer

koncernen øget ansvarlighed og transparens såvel som øget

eksekveringskraft og fl eksibilitet. Den verden, vi oplever i

dag, er præget af hastige og vedvarende økonomiske og

teknologiske ændringer. Det medfører store udfordringer

for sports- og modeindustrien – men også mange nye

muligheder. Den nye koncernstrategi øger IC Companys’ evne

til at kapitalisere på disse muligheder, mens den samtidig

åbner for effektive løsninger på udfordringerne.

Vores vision: IC Companys

ønsker at være blandt de

bedste udviklere af sports- og

modebrands

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

IC Companys’ vision er at være blandt de bedste udviklere af

sports- og modebrands.

Med 11 brands solgt gennem mere end 450 retail- og

franchisebutikker, en hastigt voksende e-commerce

forretning og mere end 11.000 salgspunkter i over 40 lande

har IC Companys en stærk international tilstedeværelse og

en ledende position i Norden.

I visionen ligger imidlertid mere end blot størrelse og

antal af brands. IC Companys skal være en af de bedste

udviklere af sports- og modebrands ved at tilføre værdi til

hvert brand i brandporteføljen. Nøglen til at realisere denne

målsætning er at skabe de rigtige udfoldelsesmuligheder

for kreativitet og innovation og samtidig have et tydeligt sæt

af rammer, retningslinjer og værktøjer, der sikrer en stærk

forretningsmæssig systematik.

IC Companys’ mission er at opbygge succesrige brands ved

at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation.

Med udtrykket “forene” mener vi måden, hvorpå vi på optimal

vis får to tydeligt forskellige discipliner til at spille sammen.

Med udtrykket “forretningsekspertise” mener vi måden,

hvorpå vi industrialiserer vores brands, uden at dette går ud

over kreativiteten og innovationen. Færdighederne til at gøre

dette udvikler vi ved at lære fra hinanden og fra de bedste i

og uden for vores branche.

Helt enkelt ønsker vi at give vores brands vide beføjelser inden

for et veldefi neret spillerum og med klare målsætninger, de

skal leve op til.


Vores mission: At opbygge

succesrige brands ved at

forene forretningsekspertise

med kreativitet og

innovation

En stærk udvikler af brands

Det er koncernens målsætning at skabe vækst og øge

profi tabiliteten ud fra koncernstrategiens 5 fokusområder:

• Opbygning af stærke brands - bygge og kapitalisere på

brand equity

• Fokuseret markedstilgang - øge vores markedsandel i

nye og eksisterende markeder ved at udnytte vores fulde

potentiale

• Øget kontrolleret distribution - øge kontrollen med

og kvaliteten af omsætningen i vores engrosforretning

og øge omsætningen i vores franchise, retail- og

e-commerceforretning

• Optimering af processer og værdikæde - vi skal løbende

udvikle vores processer og værdikæde og sammenligne

os med de bedste af vore konkurrenter

• Praktisering af ledelse i verdensklasse - vi skal

fokusere på præstationskultur og udvikling af talenter

Målsætningerne inden for disse fokusområder skal

realiseres dels ved hjælp af de værktøjer, som skabes

SIDE 7

i et stærkt videnscenter og dels gennem en fokuseret

porteføljestrategi samt velfungerende brands støttet af en

effektiv serviceplatform.

IC Companys er et videnscenter

Koncernens rolle som videnscenter er af central betydning,

da den skaber fundamentet for udvikling af vores brands.

Derfor har koncernledelsen defi neret 7 nøglediscipliner, der

er centrale for at skabe succes i sports- og modebranchen:

Engros, retail/franchise, e-commerce, fjernmarkeder,

kollektionsudvikling, sourcing, brandbuilding og marketing.

Koncernledelsen har i samarbejde med de 11 brands

udarbejdet forretningsmodeller, rammer og principper,

der defi nerer go-to-market strategier og best practice

processer inden for hver af disse 7 discipliner. Dette

indbefatter klare og veldokumenterede strukturer og

processer til at implementere, forny og dele denne viden.

Forretningsmodellerne udgør IC Companys’ rammer for,

hvorledes de centrale forretningsdiscipliner udøves i alle

brands og understøttes af koncernens afdeling for Corporate

Business Development

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 8

Porteføljestrategien fokuserer på

værdiskabelse

Formålet med porteføljestrategien er ultimativt set at

skabe værdi for koncernens aktionærer ved at anvende

koncernens kompetencer til at øge værdien af koncernens

brands i forhold til, hvis de havde været på egen hånd.

Porteføljestrategien identifi cerer de markedssegmenter,

hvor koncernen har størst potentiale. Endvidere

defi nerer porteføljestrategien rammerne for, hvornår

et brand skal fokusere på indtjening gennem vækst

og udvidelse af aktiviteterne, og hvornår et brand skal

fokusere på indtjeningen i de eksisterende aktiviteter.

Porteføljestrategien prioriterer dermed indsatsen mellem og

i koncernens brands.

Multibrandstrategi med et krav

om velfungerende brands

IC Companys er en unik virksomhed, idet vores

koncernstrategi kombinerer stærke forretningsprincipper

med kreativitet og innovation i sports- og modebranchen.

Aktivt ejerskab og udvikling af vores brandportefølje er en

fundamental del af vores multibrandstrategi.

Selvom multibrandstrategien medfører diversifi ceringsfordele,

er det ikke det vigtigste element. Det centrale er, at

det tilfører værdi til det enkelte brand at indgå i IC Companys

– og at det enkelte brand kan levere fi nansielle resultater til

koncernen. Alle brands skal med andre ord kunne bidrage

positivt til koncernens samlede vækst og indtjening, for at

de kan indgå i koncernens portefølje.

Hovedfokus i alle brands er derfor at opnå salgsvækst og

bygge brand equity, at prioritere alle investeringer ud fra

afkastet og at håndhæve en stram omkostningskontrol.

Serviceplatformen – strømlinet

og effektiv

En væsentlig forudsætning for koncernens succes

er en fælles serviceplatform, der består af de ikkebrandspecifi

kke funktioner: Logistik, shared service center,

produktionsselskaber, IT, corporate fi nance, juridisk afdeling

samt HR.

Serviceplatformen skal anvendes af alle brands, og

den udbyder de serviceydelser, brands har behov for

samt fastlægger minimumskrav og retningslinjer inden

for platformens funktioner. Den giver ydermere brands

muligheden for tilgang til kapital.

Koncernen tilbyder brands en langt mere effektiv og

serviceorienteret struktur, end de selv ville kunne opnå

eller købe sig til eksternt. Effektiviteten består i en struktur,

der er fl eksibel og gennemsigtig og derved kan tilbyde

konkurrencedygtige priser.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

Skalerbarhed i serviceplatformen genererer betydelige

potentielle løftestangseffekter og giver brands mulighed for

at fokusere på deres kerneforretning – at opnå salgsvækst

og opbygge brand equity.

Stærke finansielle resultater

Stærke og robuste

vækstmuligheder

Anvendelse af koncernens 7 nøglediscipliner i alle brands

har skabt et bæredygtigt vækstmomentum og en betydelig

lavere forretningsrisiko i IC Companys. Hvert brand

forfølger en nøje tilrettelagt brandstrategi med en klar

modepositionering og markedstilgang i overensstemmelse

med koncernens forretningsprincipper, hvilket reducerer

den samlede forretningsrisiko. Endvidere hjælper disse

discipliner det enkelte brand til at have et tydeligere

designudtryk og dermed stærkere brandidentifi kation.

Robustheden i disse nøglediscipliner er blevet demonstreret

gennem den seneste fi nansielle krise, hvor det lykkedes

koncernen at opnå en tilfredsstillende positiv indtjening og


lot en beskeden omsætningstilbagegang. Denne er senere

blevet vendt til pæne vækstrater.

Vi fortsætter arbejdet med at skabe vækst ved at øge vores

markedsandele i de eksisterende markeder samt øge vores

eksponering i fjernmarkeder med høj vækst. Væksten

baseres på mere kontrolleret omsætning i engrossegmentet

samt åbning af nye franchisebutikker. Endvidere øges

den kontrollerede omsætning ved åbning af udvalgte nye

retailbutikker samt en massiv e-commerceekspansion.

Øget lønsomhed forstærker

effekten af toplinjevækst

Koncernen er lykkedes med at udligne store dele af

det negative pres på bruttomarginen fra eksterne

faktorer som konkurrencesituationen i engrosmarkedet,

leverandørkapacitet, transportomkostninger og råvarepriser.

Dette skyldes en effektiv optimering af koncernens

værdikæde.

En række initiativer er iværksat med henblik på at øge

koncernens lønsomhed:

• Værdikædeoptimering fra en mere fokuseret kollektionsudvikling

med bedre produktmix og færre styles

over færre leverandører med stærkere partnerskaber til

systematisk udvikling af koncernens distribution

• Løftestangseffekt fra fuldt etableret serviceplatform,

der endvidere tilpasses en mere enkel organisationsstruktur

• Bedre salgsdata fra nye IT-systemer på tværs af koncernens

distributionskanaler, der forbedrer kommunikationen

med kunderne og dermed evnen til at sikre,

at de rigtige varer er til stede på det rigtige tidspunkt til

den rigtige pris

SIDE 9

• Kontinuerlig effektivisering af koncernens eksisterende

omkostningsbase

• Systematisk porteføljestrategi, der tager udgangspunkt

i koncernens styrker og kompetencer

Et stærkt cash flow baseret på en

slank balance

Koncernen har en velfungerende serviceplatform, og der

kræves kun begrænsede investeringer for at understøtte en

voksende forretning. Det tilsigtes, at investeringerne holdes i

størrelsesordenen 3% af den årlige omsætning.

Kombineret med en høj forretningsdisciplin og lav

arbejdskapital, der forventes maksimalt at udgøre 12% af

den årlige omsætning sikres et stabilt højt cash fl ow, hvilket

muliggør en betydelig gældsnedbringelse.

I henhold til koncernens udbyttepolitik indstiller ledelsen

til den ordinære generalforsamling 2011, at 30% af

nettoresultatet udloddes til aktionærerne i form af udbytte,

og endvidere har koncernen en gældsmålsætning,

der sigter på at nedbringe nettobankgælden til 0. I det

omfang koncernens likviditetsudvikling herudover tillader

det, tilsigtes en udlodning af overskudslikviditet via

ekstraordinære udbytter.

Det er endvidere besluttet, at den netto rentebærende gæld,

inklusive koncernens leasingforpligtelser, maksimalt kan

øges til 3 gange EBITDA, såfremt det måtte være nødvendigt.

Koncernen har ikke på nuværende tidspunkt nogen planer

om dette.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 10

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Forventninger

Realisering af forventninger til

2010/11

Omsætningen i regnskabsåret 2010/11 blev 3.925 mio.

DKK (3.495 mio. DKK) svarende til en vækst på 12%. Den

udmeldte forventning var 3.900-4.000 mio. DKK.

Resultat af primær drift blev 321 mio. DKK (283 mio. DKK).

Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 8,2%

(8,1%). Den udmeldte forventning var 320-360 mio. DKK.

Investeringerne blev med 102 mio. DKK (123 mio. DKK)

lavere end forventet (udmeldt 130-150 mio. DKK).

Afvigelsen skyldes primært en forskydning af IT-investeringer

til regnskabsåret 2011/12.

Forventninger til 2011/12

Det forventes, at koncernen i 2011/12 realiserer vækst i

såvel omsætning som indtjening. Forventningen bygger på

SIDE 11

ekspansion af koncernens kontrollerede distribution samt

same-store vækst. Ekspansionen i kontrolleret distribution

bygger på nyåbninger med hovedvægt på franchise samt

helårseffekter af butiksåbninger i regnskabsåret 2010/11.

Siden koncernen d. 11. maj 2011 offentliggjorde forventningerne

for regnskabsåret 2011/12, er der imidlertid

sket en væsentlig forringelse i en række økonomiske

indikatorer, hvilket øger usikkerheden vedrørende omsætningen.

På den baggrund forventer ledelsen, at koncernen for

regnskabsåret 2011/12 realiserer en omsætning i størrelsesordenen

4,1-4,3 mia. DKK (tidligere 4,3-4,4 mia. DKK).

Koncernens nye struktur forventes dog at medføre en forbedret

transparens, tilpasningsevne og ressourceprioritering.

På den baggrund forventer ledelsen et resultat af primær

drift i størrelsesordenen 360-410 mio. DKK (tidligere 400-

450 mio. DKK).

Der forventes et investeringsniveau på 90-120 mio. DKK

primært til udvidelse af distributionen og salgsunderstøttende

forbedringer af IT-platformen.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 12

IC COMPANYS’

ARBEJDE MED

CORPORATE GOVERNANCE

IC Companys lægger stor vægt på, at der skabes interessesammenfald

mellem aktionærer, direktion og ledende medarbejdere. Derfor foregår

der en løbende udvikling af og opfølgning på koncernens ledelse.

Målsætningen er at sikre en effektiv, hensigtsmæssig, betryggende og

forsvarlig ledelse af IC Companys, der er i overensstemmelse med

gældende anbefalinger for god selskabsledelse.

Her følger lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf.

årsregnskabslovens §107b.

IC Companys’ bestyrelse anser det som sin primære opgave

at varetage selskabets – og dermed samtlige aktionærers

– langsigtede interesser. Dette arbejde varetages ved 7

almindelige bestyrelsesmøder pr. år samt via løbende

kontakt mellem formandskab og direktion. Derudover har

der været afholdt et bestyrelsesseminar.

Bestyrelsen har i koncernens redegørelse for Corporate

Governance forholdt sig til koncernens hensyn over for

interessenter og omgivelser samt til bestyrelsens og

direktionens arbejde og deres indbyrdes samarbejde. Skema

over redegørelsen kan downloades fra www.iccompanys.dk

under afsnittet Investorer/Corporate Governance.

Redegørelsen beskriver arbejdsgrundlaget for IC

Companys’ ledelse i forbindelse med tilrettelæggelsen af

arbejdsprocedurer og principper for blandt andet:

• Koncernens forhold til sine interessenter, herunder offentligheden

og pressen

• Koncernens eksterne kommunikation, herunder Investor

Relationspolitikken

• Bestyrelsens sammensætning og arbejde, herunder bestyrelsens

forretningsorden

• Direktionens arbejde, herunder direktionens forretningsorden

• Forholdet mellem bestyrelse og direktion

• Vederlæggelse af og incitamentsprogrammer for selskabets

ledelse og medarbejdere

Målsætningen med dette arbejdsgrundlag er at sikre en

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

effektiv, hensigtsmæssig, betryggende og forsvarlig ledelse

af IC Companys. Arbejdsgrundlaget er udarbejdet inden

for de rammer, som defi neres af IC Companys’ vedtægter,

forretningsidé, vision, mission og værdigrundlag samt af

gældende love og regler for danske børsnoterede selskaber.

I relation til kapital- og ejerstruktur henvises til afsnit om

aktionærforhold og udvikling i aktiekurs på side 48. I tilfælde

af gennemførte overtagelsestilbud er der ingen væsentlige

aftaler, som vil blive påvirket.

Selskabsvedtægter

Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen. Alle

beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt

stemmefl ertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige

regler om repræsentation og majoritet.

I tilfælde af stemmelighed ved valg træffes beslutningen ved

lodtrækning.

Nærværende forhold om stemmefl ertal kan alene ændres

med tilslutning fra mindst 9/10 af de på generalforsamlingen

afgivne stemmer.

Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning,

medmindre generalforsamlingen vedtager

skriftlig afstemning, eller dirigenten fi nder denne ønskelig.

Bestyrelsen

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af fi re til otte

medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad

gangen. Genvalg kan fi nde sted, dog udtræder medlemmer

ved første generalforsamling efter de er fyldt 70 år.


Forud for valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen

skal der gives oplysninger om de opstilledes

ledelseshverv i andre danske og udenlandske aktieselskaber

bortset fra 100% ejede tilknyttede virksomheder.

I sammensætningen af bestyrelsen lægges der vægt på

et solidt erfaringsgrundlag inden for både modebranchen

og økonomistyring. Derudover lægges der vægt på, at

den samlede bestyrelse skal have en faglig bredde,

solid erhvervserfaring og dokumenterede strategiske og

ledelsesmæssige kompetencer, således at bestyrelsen kan

udføre sit hverv på bedst mulig vis.

Ved vurderingen af indstilling af nye kandidater tages

der hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for

mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn

og alder.

I konsekvens heraf har IC Companys underskrevet

”Anbefalinger for fl ere kvinder i bestyrelser”, der forpligter os

til i de kommende år at yde en særlig målrettet indsats for at

udvikle og rekruttere fl ere kvindelige ledere til bestyrelser i

danske aktieselskaber.

IC Companys medarbejdere har ikke valgt at benytte

selskabslovgivningens regler om medarbejderrepræsentation

i bestyrelsen.

Anbefalinger om god

selskabsledelse

SIDE 13

Selskabet er omfattet af anbefalingerne for god

selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God

Selskabsledelses hjemmeside www.corporategovernance.

dk.

Bestyrelsen har i overensstemmelse med NASDAQ OMX

Copenhagen’s anbefalinger vurderet behovet for særlige

faste bestyrelsesudvalg, herunder revisions-, vederlags- og

nomineringsudvalg. I forlængelse heraf har bestyrelsen

oprettet et revisionsudvalg og et vederlagsudvalg. Endvidere

vil bestyrelsen løbende vurdere hensigtsmæssigheden ved

at anvende særlige ad hoc udvalg.

Revisionsudvalget overvåger regnskabsafl æggelsesprocessen,

og hvorvidt virksomhedens interne kontrolsystem

og risikostyringssystem fungerer effektivt. Endvidere

overvåger revisionsudvalget den lovpligtige revision af

årsregnskabet og afgiver indstilling om valg af revisor til

den samlede bestyrelse. Endelig overvåger og kontrollerer

revisionsudvalget revisors uafhængighed, herunder særlig

leveringen af yderligere tjenesteydelser til IC Companys A/S

og datterselskaber. Revisionsudvalgets arbejde varetages

ved mindst 3 årlige udvalgsmøder.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 14

Vederlagsudvalget har til opgave at indstille

vederlagspolitikken, herunder overordnede retningslinjer

for incitamentsafl ønning gældende for bestyrelse og

direktion til beslutning i bestyrelsen. Endvidere fremlægger

vederlagsudvalget forslag til bestyrelsen omkring ethvert

vederlag til bestyrelse og koncerndirektion, og sikrer

herunder, at dette vederlag er i overensstemmelse med

vederlagspolitikken. Endelig overvåger vederlagsudvalget,

at oplysningerne i årsrapporten om vederlagsforhold til

bestyrelse og koncerndirektion er korrekt, retvisende og

fyldestgørende. Vederlagsudvalgets arbejde varetages ved

mindst 3 årlige udvalgsmøder.

Bestyrelsen gennemfører årligt en selvevaluering med det

formål systematisk og ud fra klare kriterier at bedømme

resultatet af bestyrelsens, formandens og de enkelte

medlemmers indsats.

IC Companys følger – med to enkelte undtagelser, der

forklares i det efterfølgende – anbefalingerne fra NASDAQ

OMX Copenhagen om god selskabsledelse af april 2010,

der er baseret på anbefalingerne fra Komitéen for god

selskabsledelse.

NASDAQ OMX Copenhagen anbefaler, at det øverste

ledelsesorgan nedsætter et nomineringsudvalg.

Formandskabet for bestyrelsen varetager i sin helhed de

forberedende opgaver, som anbefalingen henlægger til

nomineringsudvalget. Henset til IC Companys’ størrelse og

struktur, fi ndes det ikke hensigtsmæssigt at nedsætte et

egentligt nomineringsudvalg.

NASDAQ OMX Copenhagen anbefaler, at der i årsregnskabet

gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt

medlem af det øverste ledelsesorgan og direktionen

modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen.

Der oplyses i årsrapporten om størrelsen af bestyrelsens

og direktionens samlede specifi cerede vederlag og andre

fordele af væsentlig art. Alle væsentlige forhold vedrørende

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

aktiebaserede incitamentsprogrammer oplyses, herunder

hvem der er incitamentsafl ønnet, og hvad direktionens

individuelle aktiebaserede incitamentsafl ønning udgør.

Direktionens og bestyrelsens samlede vederlag oplyses ikke

på individuel basis som forudsat i anbefalingen. Bestyrelsen

har vurderet, at kollektive vederlagsoplysninger opfylder de

ønskede hensyn, idet både bestyrelse og direktion agerer

som kollektive organer.

Principperne for og størrelsen af bestyrelsens og

direktionens vederlag fremgår af afsnittet vederlagspolitik

samt koncernregnskabets note 4.

Regnskabsaflæggelse og

interne kontroller

Koncernens risikostyring og interne kontroller i forbindelse

med regnskabsafl æggelsen er tilrettelagt med henblik

på at reducere risikoen for væsentlige fejl og mangler i

regnskabsrapporteringen.

Bestyrelsen og den daglige ledelse vurderer løbende

væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med

koncernens regnskabsafl æggelsesproces.

Bestyrelsen har etableret et revisionsudvalg, der løbende

overvåger regnskabsafl æggelsesprocessen samt

tilstrækkeligheden og effektiviteten af de etablerede interne

kontroller, herunder nye regnskabsstandarder, anvendt

regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn.

Revisionsudvalget rapporterer til den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen overvåger og kontrollerer den eksterne revisors

uafhængighed samt overvåger planlægning, udførelse og

konklusion på den eksterne revision.

Bestyrelse og direktion udstikker retningslinjer for

forretningsgange og interne kontroller, der skal overholdes

herunder:

• Løbende opfølgning på opnåede mål og resultater i

forhold til godkendte budgetter

• Retningslinier for den overordnede ledelse

• Code of conduct

• Finanspolitik

• Forsikringspolitik

• Investor Relations politik

• Interne regler for handel med selskabets aktier

• Vederlagspolitik samt overordnede retningslinjer for incitamentsafl

ønning for direktionen

• Rules of authority

De vedtagne politikker, manualer og procedurer opdateres

og kommunikeres løbende.

Væsentlige konstaterede svagheder, mangler og overtrædelse

af vedtagne politikker, forretningsgange og interne

kontroller rapporteres til Bestyrelsen og Revisionsudvalget.


Vederlagspolitik

IC Companys fulde vederlagspolitik er tilgængelig på

koncernens hjemmeside.

Fratrædelsesordninger for direktion og andre ledende

medarbejdere består endvidere udelukkende af et

opsigelsesvarsel på maksimalt 12 måneder.

For at skabe interessesammenfald mellem aktionærer,

direktion og andre ledende medarbejdere og bidrage til, at

alle fokuserer på at indfri koncernens målsætninger, har IC

Companys bonus- og aktieincitamentsprogrammer.

Direktion og ledende medarbejderes incitamentsafl ønning

indeholder bonus- og aktie-incitamentsprogrammer.

I overensstemmelse med IC Companys’ corporate

governance retningslinjer deltager bestyrelsen ikke i

incitamentsprogrammer.

Direktion og en række ledende medarbejdere er omfattet

af et bonusprogram, der belønner i forhold til opnåede

fi nansielle resultater inden for eget ansvarsområde.

Bonuspotentialet er i størrelsesordenen 20-50% af årsgagen.

Bonusprogrammet belønner resultatdannelse inden for det

enkelte regnskabsår og er medvirkende til at sikre indfrielse

af koncernens resultatmål, idet fuld bonus kun tildeles,

såfremt koncernen når sine mål.

Koncernen har tidligere tildelt warrants og optioner til en

række ledere og nøglemedarbejdere. De nærmere detaljer

for disse programmer fremgår af koncernregnskabets note 4.

Incitamentsaflønning

Fra og med regnskabsåret 2010/11 er direktionen omfattet

af et warrantprogram. Bestyrelsen har i overensstemmelse

med bemyndigelsen fra den ordinære generalforsamling

2010 tildelt direktionen et 3-årigt warrantprogram, hvor der

for hvert af regnskabsårene 2010/11, 2011/12 og 2012/13

tildeles warrants med en værdi af op til 100% af det enkelte

direktionsmedlems faste gage.

De tildelte warrants giver adgang til, mod kontant betaling,

at tegne et antal aktier svarende til de tildelte warrants.

Erhvervelsen kan ske i umiddelbar forlængelse af selskabets

offentliggørelse af årsrapport efter hhv. 3, 4 og 5 år. I det

omfang de tildelte warrants ikke er modne til udnyttelse

bortfalder disse ved ophør af ansættelsesforholdet.

Udnyttelsesprisen for disse warrants vil blive fastsat som

den højeste kurs af enten lukkekursen for selskabets aktie

på NASDAQ OMX på dagen for offentliggørelse af koncernens

årsregnskab for henholdsvis 2010/11, 2011/12 og

2012/13 eller gennemsnittet af lukkekurserne de fem

forudgående børsdage.

Programmet vil være fuldt performanceafhængigt. Størrelsen

af tildelingen for det enkelte regnskabsår opgøres ved hjælp

af Black & Scholes-modellen som følger:

SIDE 15

• 0-50% tildeles pro rata for realisering af vækst i nettoomsætningen

på 5-15% i forhold til det foregående

regnskabsår

• 0-50% tildeles pro rata for realisering af en EBIT-margin

på 5-15%

Warranttildeling for 2010/11

Bestyrelsen har i henhold til ovennævnte aftalegrundlag

besluttet at tildele 59.491 stk. warrants til Chief Executive

Offi cer Niels Mikkelsen, 27.267 stk. warrants til Chief

Financial Offi cer Chris Bigler, 29.250 stk. warrants til

Executive Vice President Anders Cleemann og 27.762 stk.

warrants til Executive Vice President Peter Fabrin.

De tildelte warrants giver adgang til, mod kontant

betaling, at tegne et antal aktier svarende til de tildelte

warrants. Erhvervelsen kan ske i umiddelbar forlængelse

af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2013/14,

2014/15 eller 2015/16. I det omfang disse warrants

ikke er modne til udnyttelse bortfalder disse ved ophør af

ansættelsesforholdet.

Udnyttelsesprisen for disse warrants er fastsat som den

højeste kurs af enten lukkekursen for selskabets aktie på

NASDAQ OMX den 17. august 2011 eller gennemsnittet af

lukkekurserne de fem forudgående børsdage. Der tillægges

ingen forrentning, da warrants ikke giver anledning til

kapitalbinding for koncernen.

Markedsværdien af de tildelte warrants kan – ved

anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under

antagelse af en udnyttelseskurs på DKK 166,8, en volatilitet

på 45% p.a. og en risikofri rente på 2,9% p.a. – opgøres til

7,5 mio. DKK (baseret på gennemsnittet af lukkekurserne

de fem dage før den 17. august 2011). Dagsværdien udgør

52% af de enkelte direktørers faste gage. Dagsværdien af

programmerne vil blive indregnet i resultatopgørelsen over

den forventede løbetid.

Værdiansættelsesforudsætninger

Ved udstedelse af nye options- og warrantprogrammer

anvendes en volatilitet beregnet på baggrund af daglige

observationer de seneste 3 regnskabsår. Beregningsperioden

har dermed en løbetid, der svarer til minimumsløbetiden

for programmerne. I perioden juli 2008 til juni 2011 var

volatiliteten for IC Companys’ aktier 45%. Da IC Companys

har gennemgået væsentlige ændringer i markeder og brands

over tid, vil en længere periode inddrage begivenheder, der

ikke er retvisende for koncernens nuværende risikoprofi l. En

kortere periode vil imidlertid være påvirket af enkeltstående

makroøkonomiske begivenheder i en grad, der ikke er

retvisende for koncernen fremadrettet.

Baseret på tidligere erfaringer antages udnyttelsestidspunktet

at falde midt i udnyttelsesperioden.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 16

Direktionen

Niels Mikkelsen

Chief Executive Offi cer (2008). Født 1964.

Medlem af bestyrelsen i Designers Remix A/S

Medlem af bestyrelsen i KidsAid Fonden

Niels Mikkelsen har tidligere arbejdet som Nordic Country Manager

for Esprit de Corp. Endvidere har han været ansat i InWear Group A/S

som salgschef for Part Two og senere som landechef for Danmark.

Han begyndte sin karriere inden for sportsbeklædning og -udstyr og

var blandt andet tilknyttet Yonex, Nike og Tretorn.

Medlem af direktionen siden 2008

Aktiebeholdning: 2.850 stk.

Aktieoptioner: 160.000 stk.

Peter Fabrin

Executive Vice President (2009). Født 1966.

Formand for bestyrelsen i Designers Remix A/S

Medlem af bestyrelsen i Ball Group A/S

Medlem af bestyrelsen i HW Excellence.

Peter Fabrin er uddannet akademiøkonom suppleret med

efteruddannelse bl. a. fra IMD, Lausanne og har tidligere arbejdet

som administrerende direktør for Diesel Nordic. Endvidere har han

været ansat som koncernsalgsdirektør, og før det retaildirektør i

InWear Group A/S, landechef for Norge i Carli Gry International A/S

og direktør for Kilroy Travels Danmark.

Medlem af direktionen siden 2009

Aktiebeholdning: 0 stk.

Aktieoptioner: 40.000

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

Chris Bigler

Chief Financial Offi cer (2004). Født 1970.

Medlem af bestyrelsen i BL&S Invest

Chris Bigler er uddannet HA-jur fra Aalborg Universitet, cand. merc.

aud. fra Handelshøjskolen i Århus samt har bestået eksamen som

statsautoriseret revisor i 2000. Chris Bigler har tidligere arbejdet

som koncernregnskabschef i IC Companys A/S. Endvidere har han

arbejdet som statsautoriseret revisor i Arthur Andersen og Deloitte.

Medlem af direktionen siden 2008

Aktiebeholdning: 4.339 stk.

Aktieoptioner: 52.302 stk.

Anders Cleeman

Executive Vice President (2008). Født 1967.

Medlem af bestyrelsen i Muuto A/S

Medlem af bestyrelsen i Danish Fashion Institute (DAFI).

Anders Cleemann er uddannet cand. merc. i afsætningsøkonomi

fra Handelshøjskolen i København og har tidligere arbejdet som

Brand Director for Part Two i IC Companys A/S og international

marketingchef i InWear Group A/S. Endvidere har han arbejdet

med salg og marketing i Reebok A/S og Carlsberg A/S samt været

administrerende direktør i Valtech A/S.

Medlem af direktionen siden 2008

Aktiebeholdning: 1.850 stk.

Aktieoptioner: 59.051 stk.


Bestyrelse

Niels Martinsen

Formand. Født 1948.

Direktør i Friheden Invest A/S

Formand for bestyrelsen i A/S Sadolinparken og A/S

Rådhusparken

Medlem af bestyrelsen i Friheden Invest A/S

Niels Martinsen har som grundlægger af InWear og mangeårig

direktør for InWear Group A/S og siden IC Companys A/S en

bred national og international ledelseserfaring. Med denne

baggrund har Niels Martinsen opnået en solid erfaring med den

internationale modebranche. Niels Martinsen har endvidere

erfaring fra bestyrelseshverv i andre virksomheder.

Medlem af bestyrelsen siden 2001

Medlem af revisionsudvalget

Medlem af vederlagsudvalget

Anses for afhængigt bestyrelsesmedlem

Aktiebeholdning: 7.191.128 stk. via Friheden Invest A/S, som er

kontrolleret af Niels Martinsen

Per Bank

Bestyrelsesmedlem. Født 1967.

Commercial Director, Tesco UK

Per Bank har en bred national og international ledelseserfaring

gennem blandt andet hans nuværende job som Commercial

Director of Clothing, General Merchandising and Electrical, og

medlem af direktionen i Tesco UK, samt tidligere som CEO for

Tesco Stores Ltd. Hungary og Adm. direktør i Coop Danmark

og Coop Norden A/S. På den baggrund har Per Bank en solid

viden og erfaring inden for europæisk detailhandel. Per Bank har

endvidere erfaring fra bestyrelseshverv i andre virksomheder.

Medlem af bestyrelsen siden 2008

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

Aktiebeholdning: 0 stk.

Anders Colding Friis

Bestyrelsesmedlem. Født 1963.

Adm. direktør i Scandinavian Tobacco Group A/S

Formand for bestyrelsen i Dagrofa A/S, Monberg & Thorsen A/S

og Dyrup A/S.

Anders Colding Friis har en bred national og international

ledelseserfaring som direktør i Scandinavian Tobacco Group.

Anders Colding Friis har endvidere erfaring fra bestyrelseshverv

i andre virksomheder.

Medlem af bestyrelsen siden 2005

Medlem af vederlagsudvalget

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

Aktiebeholdning: 6.925 stk.

Henrik Heideby

Næstformand. Født 1949.

SIDE 17

Koncernchef og CEO i PFA Holding A/S og PFA Pension

Formand for bestyrelsen i FIH Holding A/S, Hamton Gruppen,

PFA Ejendomme A/S, PFA Professional Forening og PFA Invest

International A/S med tilhørende selskaber.

Næstformand for bestyrelsen i FIH Erhvervsbank A/S og

Forsikring & Pension.

Medlem af bestyrelsen i C.P. Dyvig & Co. A/S, VP Securities A/S,

PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S, PFA Brug Livet

Fonden og Wesmanns Skandinaviske Forsikringsfond.

Henrik Heideby har en bred national og international

ledelseserfaring som direktør i PFA Pension og tidligere i bl.a.

Alfred Berg Bank og FIH. Med denne baggrund har Henrik

Heideby også erfaring vedrørende fi nansiering og risikostyring.

Henrik Heideby har endvidere erfaring fra bestyrelseshverv i

andre virksomheder.

Medlem af bestyrelsen siden 2005

Formand for revisionsudvalget

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

Aktiebeholdning: 12.500 stk.

Ole Wengel

Næstformand. Født 1949.

Ole Wengel har som tidligere direktør for koncernanliggender

i InWear Group A/S erfaring vedrørende ledelse af en større

international modevirksomhed samt den internationale

modebranche. Gennem sit mangeårige virke i koncernen har

han endvidere en solid indsigt i og kendskab til virksomheden.

Medlem af bestyrelsen siden 2003

Formand for vederlagsudvalget

Medlem af revisionsudvalget

Anses for uafhængigt bestyrelsesmedlem

Aktiebeholdning: 43.333

Annette Brøndholt Sørensen

Bestyrelsesmedlem. Født 1963.

Managementkonsulent i VS Consulting

Annette Brøndholt Sørensen har som tidligere Business & Finance

Director og bestyrelsesmedlem i By Malene Birger A/S erfaring

med den internationale modebranche samt bestyrelsesarbejde.

Gennem fl ere ledende stillinger i SAS koncernen har Annette

Brøndholt Sørensen endvidere en solid erfaring med ledelse,

strategi, økonomistyring og procesoptimering.

Medlem af bestyrelsen siden 2010

Anses for afhængigt bestyrelsesmedlem

Aktiebeholdning: 253 stk.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 18

EFFEKTIV

RISIKOSTYRING

I SPORTS- OG

MODEBRANCHEN

Som aktør i sports- og modebranchen er koncernen underlagt en række

risici, der kan opdeles i kernerisici og ikke-kernerisici. Mere end 30

års erfaring samt rollen som innovativt videnscenter giver koncernen

unikke kompetencer til at styre de forskellige kernerisici. I det

omfang omkostningen står mål med reduktionen i usikkerhed, bruger

koncernen endvidere eksterne partnere til at eliminere ikke-kernerisici.

IC Companys er underlagt en række risici som følge af de

aktiviteter koncernen beskæftiger sig med. Dette indbefatter

meget forskellige risici, der alle er naturlige inden for sports-

og modebranchen. Ledelsen i IC Companys betragter

effektiv risikostyring som en integreret del af alle koncernens

aktiviteter og har derfor foretaget en dybere gennemgang af

koncernens risici med henblik på at reducere usikkerhed og

derved skabe værdi for vore interessenter. Der gennemføres

årligt en revurdering af, hvorvidt koncernens risikobillede

har ændret sig, og hvorvidt de risikoreducerende tiltag er

tilstrækkelige eller overgjorte.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

Generelt arbejder IC Companys med risici på et strategisk

niveau, hvor risici opdeles i kernerisici og ikke-kernerisici.

Begge typer af risici styres med det formål at begrænse

usikkerheden i virksomhedens cash fl ows. Hvor den første

gruppe risici imidlertid repræsenterer områder, hvor IC

Companys besidder særlige kompetencer, repræsenterer

den anden gruppe risici områder, som enten er kernerisici

for andre virksomheder, eller som ikke kan styres effektivt.


Kernerisici

Enhver driftsaktivitet giver anledning til diverse risici og

virksomheders succes afhænger af at være i stand til

at kontrollere disse risici og dermed optimere afkastet.

Koncernen skaber værdi for sine interessenter ved at

kunne håndtere og begrænse usikkerheden inden for

kerneaktiviteter bedre end sine konkurrenter. IC Companys

betragter mode-, leverandør-, logistik-, lager-, debitor-

og medarbejderrisiko samt risiko for tab af brandværdi

som sådanne risici. Det er ledelsens holdning, at disse

kernerisici bør accepteres som en naturlig del af koncernens

forretningsgrundlag. Disse risici styres effektivt ud fra de

erfaringer og kompetencer, koncernen har oparbejdet over

tid i sports- og modebranchen.

IC Companys opfatter

kernerisici som

integreret i koncernens

forretningsgrundlag

Moderisiko

Koncernens brands har alle et højt modeindhold. Da

kollektionerne skifter minimum 4 gange pr. år og har en lang

gennemløbstid, er der risiko for, at produkterne ikke falder i

forbrugernes smag.

Hvert brand arbejder med kommerciel og faktabaseret

kollektionsudvikling med henblik på at reducere denne risiko.

På koncernniveau er der indbygget en høj diversifi kation som

følge af antallet af selvstændige brands.

Risiko for tab af brandværdi

Koncernen driver 11 stærke brands, der alle repræsenterer

betydelige immaterielle værdier opbygget over en længere

årrække. Kontinuerlig kollektionsudvikling medfører løbende

risiko for fejl, der kan skade det enkelte brands værdi. En

stærk kontrol med moderisiko i koncernens brands og en

selektiv distribution er med til at reducere denne risiko.

Negativ omtale i nationale og internationale medier eller

hos brandets kerneforbruger kan medføre betydelige

tab af brandværdi. Koncernen har en aktiv politik

for virksomhedsansvar, der stiller en række krav til

koncernens brands. Dertil kommer et yderligere fokus på

virksomhedsansvar hos de enkelte brands. Risikoen for at

koncernens brands involveres i uhensigtsmæssige forhold,

der kan medføre tab af brandværdi, er derfor reduceret.

Leverandørrisiko

SIDE 19

Koncernens produkter fremstilles udelukkende hos

underleverandører, hvilket giver en høj grad af fl eksibilitet.

Sourcing for alle brands håndteres via egne fælles

sourcingkontorer i Kina (herunder Hong Kong), Bangladesh,

Vietnam, Indien og Rumænien samt via begrænset brug af

agenter.

Koncernen har en stor styrke i form af vore sourcingkontorer,

der har oparbejdet en unik fl eksibilitet. Således håndterer

de mange brands med meget forskellige voluminer og

skaber stordriftsfordele ved at samle fl ere brands på færre

fabrikker. Samtidig sikrer de en mere omkostningseffektiv

kvalitetssikring for alle koncernens brands.

De fælles sourcingkontorer gør det endvidere muligt for

alle brands hurtigt og sikkert at håndtere geografi ske

sourcingomlægninger og fl ytte produktionen hen, hvor

kombination af pris, kvalitet og leveringssikkerhed er mest

fordelagtig. Dermed udnyttes nye sourcingmuligheder

effektivt og IC Companys’ operationelle risiko reduceres.

I 2010/11 fandt 69% af produktionen sted i Kina, 18%

i øvrige Asien og 13% i Europa. Koncernen har i alt 379

leverandører, hvoraf de 10 største står for 33% af den

samlede produktionsværdi. Den største enkeltleverandør

står for 7% af den samlede produktionsværdi, og koncernen

er således ikke væsentlig afhængig af en enkelt leverandør.

Brugen af et betydeligt antal af underleverandører

udgør en risiko for lav kontrol med koncernens sourcing

i form af best practice, volumen per style, samt

virksomhedsansvarsrelaterede forhold. Derfor har koncernen

også iværksat et sourcingprojekt med det formål at reducere

antallet af leverandører og indgå tættere partnerskaber

med udvalgte producenter. Risikoen begrænses yderligere

af koncernens mere end 30-årige erfaring med at source

internationalt.

Logistikrisiko

Kollektioner er varer med en begrænset levetid. Koncernens

brands er kontraktligt bundet op på at bringe varerne fra

sourcinglandene til engroskunderne inden for bestemte

tidsfrister. Hvis de rigtige varer ikke er tilgængelige i

butikkerne på det rigtige tidspunkt øges antallet af

returneringer og overskudsvarer, hvilket giver anledning til

nedskrivninger. For sent leverede varer eller leveringssvigt

udgør derfor en risiko.

Koncernens varer håndteres generelt på to måder:

Fladtpakkede varer og hængende varer. Størstedelen

af koncernens asiatisk sourcede varer transporteres

via containerskibe til Europa, ca. 90%, mens resten

transporteres via luftfragt, ca. 10%. Alle koncernens

europæisk-sourcede varer transporteres med lastbiler.

Fleksibel geografi sk sourcing og muligheden for at overfl ytte

fragt fra containerskibe til luftfragt er med til at reducere

logistikrisikoen.

Kernen i koncernens logistikstruktur består af 3 større

lagerfaciliteter: Et nyt, moderne lager i Brøndby, Danmark,

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 20

der håndterer koncernens fl adtpakkede varer, et lager

på Raffi naderivej, Danmark, der håndterer koncernens

hængende varer og et lager i Lodz, Polen, der håndterer

koncernens overskudsvarer og markedsføringsmaterialer.

Denne logistikstruktur sammenholdt med effektive

planlægningssystemer og mange års erfaring med

logistikhåndtering i sports- og modebranchen reducerer

logistikrisikoen betydeligt. At sikre leverancer til egne

og vores kunders butikker udgør en af koncernens

kernekompetencer.

Lagerrisiko

Salg igennem egne butikker samt nødvendigheden af lager-

og suppleringsprodukter til forhandlere medfører risiko for,

at produkter, der gennem året er disponeret til salg, forbliver

usolgte ved sæsonens udgang. Koncernens lagerrisiko

reduceres af det forhold, at en betydelig del af det samlede

indkøb er forudbestilt af koncernens forhandlere.

Koncernen har et netværk af outlets til løbende salg af

overskydende lagerbeholdninger. Kapaciteten i dette

netværk justeres op og ned efter behov. Eventuelle restvarer,

der ikke kan afsættes i egne outlets søges afhændet til

brokers for videresalg uden for koncernens etablerede

markeder.

Debitorrisiko (forhandlerrisiko)

Koncernens brands forhandles af over 11.000 salgspunkter.

Et stort antal forhandlere er kunder i mere end et

brand, og antallet af kunder er således lavere. Ingen af

koncernens kunder står for mere end 3% af koncernens

engrosomsætning.

Koncernens engroskunder kreditvurderes efter koncernens

debitorpolitik, inden samhandel påbegyndes og derefter

løbende, men tab kan forekomme. Der anvendes typisk

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

kreditforsikring i lande, hvor kreditrisikoen vurderes for

værende høj, og hvor dette er muligt. Dette gælder primært

for fjernmarkeder, hvor IC Companys ikke er repræsenteret

ved et selvstændigt salgssetup.

Kredittider varierer i overensstemmelse med de enkelte

markeders kutymer. Koncernen har de seneste år, bortset

fra under fi nanskrisen, realiseret tab på tilgodehavender

fra salg af varer og tjenesteydelser, der ligger under 1% af

engrosomsætningen. Således har koncernen realiseret et

tab på tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

på 0,6% af engrosomsætningen i 2010/11.

Medarbejderrisiko

For at lykkes med den nye koncernstrategi tilstræber IC

Companys at skabe en højtydende præstationskultur, hvor

passionerede og dedikerede medarbejdere kan skabe det

afgørende konkurrencemæssige forspring. At tiltrække,

udvikle og fastholde effektive medarbejdere udgør derfor en

risiko for koncernen.

IC Companys stræber efter at blive en arbejdsgiver i

verdensklasse, som tilbyder enestående karrieremuligheder,

talentudvikling samt muligheden for at rokere inden for

koncernens forskellige funktioner og brands.

Koncernen har en erfaren og professionel HR afdeling, der

understøtter udviklingen af IC Companys som videnscenter.

Derudover forestår HR afdelingen udvikling og vedligeholdelse

af retningslinjer, værktøjer, processer og uddannelse,

samtidig med at der udføres medarbejderundersøgelser

for at sikre, at koncernen er godt på vej til at blive en

arbejdsgiver, som er i verdensklasse. Dette er med til at

understøtte udviklingen af koncernens præstationskultur og

sikre, at alle medarbejdere har klart defi nerede mål og kan

agere som ansvarlige, pålidelige ambassadører for vores

brands og koncern.


Ikke-kernerisici

Ikke-kernerisici vedrører aktiviteter, hvor andre aktører

end koncernen har bedre forudsætninger for at begrænse

usikkerheden, eller hvor det ikke er rentabelt at opbygge

sådanne forudsætninger. I videst mulig omfang bør disse

risici elimineres, for så vidt omkostningen står mål med

reduktionen i usikkerhed. Dette beror på et strategisk

ledelsesmæssigt skøn.

Politisk risiko

En væsentlig andel af koncernens indkøb sker i markeder

med en ikke uvæsentlig politisk risiko. Koncernens største

afhængighed vedrører stabile leverancer fra Kina, hvor 69%

af koncernens varekøb foregår.

Finansielle risici

Koncernen overvåger og styrer alle fi nansielle risici centralt

i moderselskabets treasuryfunktion. Koncernens fi nansielle

risici består af valutarisiko, renterisiko og likviditetsrisiko,

herunder modpartsrisiko. Anvendelsen af fi nansielle

instrumenter og risikorammerne herfor reguleres i henhold

til en bestyrelsesgodkendt treasurypolitik.

Koncernen benytter udelukkende fi nansielle instrumenter

til at reducere fi nansielle risici. Alle fi nansielle transaktioner

tager udgangspunkt i afdækning af kommercielle aktiviteter,

og der indgås ikke spekulative forretninger.

Valutarisiko

Koncernen har væsentlige valutakursrisici, der opstår

gennem varekøb og varesalg i fremmed valuta. Størstedelen

af koncernens varekøb foretages i Fjernøsten i USD og USDrelaterede

valutaer, mens størsteparten af indtægterne og

kapacitetsomkostningerne er i DKK, SEK, EUR og øvrige

europæiske valutaer. Der er således kun en begrænset

naturlig afdækning af valutarisikoen.

Under globale økonomiske kriser rammes koncernen

endvidere særlig hårdt, idet USD ofte apprecierer samtidig

med at koncernens væsentligste salgsvaluta (SEK, NOK og

PLN) deprecierer.

Koncernen kurssikrer som udgangspunkt alle væsentlige

transaktionsmæssige risici på løbende 15 måneders

basis. Der anvendes primært valutaterminskontrakter til at

afdække koncernens valutakursrisiko.

Renterisiko

Koncernens renterisici er relateret til koncernens rentebærende

aktiver og passiver.

Koncernens renterisici styres gennem låneoptagelse

af variabelt og fastforrentede lån og/eller fi nansielle

instrumenter afpasset med renterisikoen på den

underliggende investering.

SIDE 21

Likviditetsrisiko

Likviditetsberedskab og kapitalstruktur tilrettelægges med

henblik på til enhver tid at sikre og underbygge koncernens

løbende drift og planlagte investeringer. Initiativer til

nedbringelse af likviditetsrisiko er beskrevet under afsnittet

Kapitalstruktur og udbyttepolitik.

Der henvises i øvrigt til koncernregnskabets note 29 for

yderligere informationer om koncernens fi nansielle risici pr.

30. juni 2011.

IT-risiko

Koncernen er afhængig af driftssikre IT-systemer til

afvikling af den daglige drift, herunder til at sikre kontrol

over produktfremskaffelsen samt forøge effektiviteten i

koncernens forsyningskæde. Der arbejdes løbende med

afdækning af disse risici i form af fi rewalls, adgangskontroller,

nødplaner m.v.

En solid IT-understøttelse af alle momenter i sourcing,

distribution, logistik, administration og salg gør det muligt

for de enkelte brands at fokusere på den kreative og

kommercielle udvikling. Et nyt Point of Sale IT-system

medfører endvidere en markant forbedring i koncernens

retaildata, hvilket muliggør en mere effektiv udnyttelse

af koncernens salgsareal. Fællesdriften af IT-platformen

medfører en betydelig risikoreduktion for de enkelte brands.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 22

FREMSKRIDTSRAPPORT

FOR IC COMPANYS’

ARBEJDE MED

VIRKSOMHEDSANSVAR

IC Companys ønsker at fremme en bæredygtig global udvikling

og arbejder med fem områder inden for virksomhedsansvar:

Menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljø, antikorruption og

dyrevelfærd. Vi respekterer de lokale samfund, vi er en del af og ønsker

at bidrage til deres udvikling. På baggrund heraf støtter IC Companys

op om FNs Global Compact.

Her følger koncernens fremskridtsrapport, som erstatter

lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. undtagelse i

årsregnskabsloven §99a.

IC Companys har en klar målsætning om vækst, men

koncernen er også sit ansvar for omverdenen bevidst.

Væksten skal være ansvarlig. For at forankre dette som

en fast del af kulturen i organisationen har vi følgende

overordnede politik, for måden vi agerer på:

IC Companys ønsker at drive

forretning på en måde, der

fremmer en bæredygtig global

udvikling med respekt for

mennesker og natur

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

Vores holdning er, at ansvarlighed bør tage udgangspunkt

i den enkelte virksomheds opbygning og forretningsmodel.

Den overordnede politik er derfor blevet konkretiseret på

fem områder, således at disse har en høj grad af relevans for

vores medarbejdere i deres daglige arbejde:

• Menneskerettigheder

• Arbejdsvilkår

• Miljø

• Antikorruption

• Dyrevelfærd

På baggrund heraf støtter IC Companys op om FNs Global

Compact.

Koncernens politikker for

virksomhedsansvar

IC Companys arbejde med virksomhedsansvar tager

udgangspunkt i FNs Global Compact, som er verdens største

initiativ for virksomheders samfundsmæssige engagement,

hvor koncernen har været tilsluttet siden august 2007.

FN Global Compact er et frivilligt initiativ for at involvere

private virksomheder i at tackle nogle af verdens største

sociale og miljømæssige udfordringer. Kernen i samarbejdet

er ti principper baseret på aftalte konventioner og traktater


vedrørende menneskerettigheder, arbejdsstandarder, miljøbeskyttelse

og korruptionsbekæmpelse.

Tilslutningen til Global Compact indebærer en årlig

rapportering på den fremgang, der sker i forhold til de ti

principper i Global Compact – en såkaldt fremskridtsrapport.

Koncernen har valgt at indarbejde fremskridtsrapporten i

denne selvstændige del af årsrapporten.

Følgende fem områder er indarbejdet i koncernens Code of

Conduct og standard operating procedures.

Menneskerettigheder

IC Companys politik vedrørende menneskerettigheder

omhandler en aktiv indsats for, at koncernen og dens

samhandelspartnere respekterer de internationale

menneskerettigheder og på intet tidspunkt skal være

medskyldig i brud på disse.

Arbejdsvilkår

IC Companys politik vedrørende arbejdsvilkår omhandler

en aktiv indsats for at beskytte foreningsfrihed og retten til

kollektive forhandlinger samt at afskaffe børnearbejde, alle

former for tvungen arbejde og diskrimination.

Miljø

IC Companys politik vedrørende miljø omhandler en aktiv

indsats for at forhindre forurening og brugen af skadelige

kemikalier i tøjet samt begrænse belastningen af miljøet og

opmuntre til brugen af miljøvenlig teknologi.

Antikorruption

IC Companys politik vedrørende antikorruption slår fast,

at koncernen ikke accepterer nogen former for korruption,

afpresning eller bestikkelse og skal arbejde aktivt for, at

dette respekteres af samhandelspartnere.

Dyrevelfærd

IC Companys politik vedrørende dyrevelfærd slår fast,

at koncernen tager kraftig afstand fra alle former for

dyremishandling. Alle materialer, der stammer fra dyr, er

enten biprodukter fra andre industrier eller fremskaffet

under ordentlige forhold.

Omsætning af politikker

til handling

Mange af de forhold koncernen arbejder med, er ikke nogen

der kan løses med det samme eller af IC Companys alene.

Vi anser arbejdet med virksomhedsansvar for at være en

proces, hvor alle ændringer i den rigtige retning er vigtige –

store som små.

En stor del af koncernens indsats vedrørende

virksomhedsansvar er møntet på forholdene i vores

sourcinglande. 97% af vores sourcing foregår i lande uden

for EU.

SIDE 23

Vi kræver, at alle vore leverandører overholder vores Code of

Conduct, men kan ikke garantere, at der ikke fi ndes nogen,

der overtræder denne.

Bliver vi opmærksomme på sådanne overtrædelser, er det

vores mål at få vore leverandører til at bevæge sig i den

rigtige retning. Det betyder også, at vi ikke altid afslutter

et samarbejde med vores leverandør i tilfælde af, at vores

Code of Conduct overtrædes.

For at vi kan gøre en positiv forskel, er vi nødt til at have

et fortsat samarbejde med leverandøren for derigennem at

påvirke forholdene i den rigtige retning. I de tilfælde hvor

leverandøren ikke fl ytter sig og formår at løse problemerne,

afslutter vi naturligvis samarbejdet. Vi prøver imidlertid først

samarbejdsvejen, for ellers ville vi ikke have gjort nogen

forskel.

For at skabe en større viden om vore leverandører og for

at forbedre samarbejdet har koncernen i 2010/11 valgt at

starte et sourcingprojekt, hvor virksomhedsansvar spiller

en væsentlig rolle. Formålet er at reducere antallet af

leverandører og indgå tættere partnerskaber med udvalgte

producenter. Derigennem øges samhandlen med den

enkelte leverandør, hvilket også øger koncernens indfl ydelse

over for den enkelte leverandør.

Ved at oprette lister med foretrukne leverandører, der kan

dokumentere efterlevelse af koncernens Code of Conduct,

får vi langt større kontrol med de forhold, der omgærder

produktionen af koncernens varer.

BSCI

IC Companys tiltrådte i juli 2007 Business Social Compliance

Initiative (BSCI), der udgør hjørnestenen i koncernens

arbejde med ansvarlig leverandørstyring. BSCI er et fælles

europæisk initiativ rettet mod detailkæder, industri og

The Gulshan Literacy Programme, Bangladesh.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 24

importerende virksomheder, der ønsker at forbedre de

sociale arbejdsvilkår hos leverandører i produktionslande.

Målet er, at koncernens leverandører følger et sæt spilleregler

– en Code of Conduct. Spillereglerne forbyder bl.a.

børnearbejde, tvangsarbejde og diskrimination og stiller krav

om bl.a. sikkerhed, rimelig arbejdstid og miljøbeskyttelse.

Opfølgningen på initiativerne sker gennem leverandøraudits

udført af uafhængige auditører akkrediteret af BSCI.

BSCI’s Code of Conduct, der blandt andet bygger på de

10 principper i FN’s Global Compact, er blevet indarbejdet

som IC Companys’ Code of Conduct og indgår som en fast

del af aftalegrundlaget med koncernens leverandører.

Efterlevelse auditeres af uafhængige og BSCI-godkendte

auditeringsvirksomheder.

Dansk Initiativ for Etisk Handel

I februar 2008 var IC Companys medstifter af organisationen

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). DIEH er et multistakeholder

initiativ, der fungerer som et ressourcecenter for

medlemsorganisationer og skal styrke danske virksomheders

etiske handel og leverandørstyring. DIEHs formål er at

fremme international handel, der respekterer menneske-

og arbejdstagerrettigheder og bidrager til en bæredygtig

udvikling i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier.

DIEH samler erfaringer og viden om god forretningsskik i

udviklingslandene og de nye vækstøkonomier og hjælper

dermed danske virksomheder med at sikre, at leverandører

lever op til internationale konventioner som for eksempel

ILO’s arbejdstagerrettigheder.

Medarbejdere involveret i IC Companys indsats med

virksomhedsansvar bliver løbende uddannet på DIEHs

kurser og workshops.

Work2Learn

Work2Learn er et projekt i Dhaka, Bangladesh initieret

af Red Barnet Danmark, som IC Companys aktivt støtter.

Formålet med Work2Learn er at tilbyde underprivilegerede

børn i arbejde et anstændigt alternativ – en markedsrelevant

uddannelse samt sikre og formelle jobs.

Projektet er et bredt samarbejde mellem de involverede

børn/studerende, NGO’er, offentlige institutioner,

uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, lokale

leverandører og virksomheder i modebranchen. I projektet

deltager Red Barnet, UCEP, DANIDA og Den Danske

Ambassade i Dhaka, TEKO, DFSME, Dansk Mode & Tekstil,

Varner Group, Princess Group, Lindex, JYSK, Bestseller og IC

Companys.

Projektet har bestået af 3 trin: Opdatering af den lokale

tekniske skole UCEP’s undervisning til at overholde branche-

og CSR-mæssige standarder, promovering og allokering

af unge 16-18-årige i sikre praktikpladser hos lokale

leverandører i beklædningsindustrien og facilitering af sikker

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

og ordentlig ansættelse på arbejdspladser, der respekterer

børns rettigheder.

UCEP – Underprivileged Children’s Educational Programs er

en førende NGO i Bangladesh og arbejder med nødstedte

børn, der arbejder i byerne. UCEP opererer 52 erhvervsskoler

i 8 forskellige bymæssige fattigkvarterer i Bangladesh. Den

tekniske skole har to arbejdshold om dagen, og der udbetales

elevløn til de studerende hver måned som betaling for deres

arbejde ved at deltage. På nuværende tidspunkt har UCEP

37.000 studerende indskrevet i alle deres skoler.

Andre aktiviteter

En række af koncernens brands driver selv initiativer inden

for virksomhedsansvarlighed, der understøtter brandets

værdier og forretningsmodeller.

Jackpot har en donationspolitik, hvor brandet hjælper de

samfund, der producerer den økologiske bomuld og syr tøjet.

Endvidere er Jackpot blandt frontløberne i Norden angående

bæredygtig udvikling af hele værdikæden i tøjproduktion.

Denne udvikling sker bl.a. i samarbejde med de hollandske

NGO’er: Solidaridad og MadeBy.

Malene Birger, Art Directing Consultant for By Malene Birger,

er ambassadør for UNICEF og brandet By Malene Birger

støtter endvidere børnehjælpsdagen, der arbejder med at

forbedre børn og unges vilkår i Danmark.

Resultater og fremtidige

målsætninger

BSCI

IC Companys indkøbte i 2010/11 97% af den samlede

volumen i lande uden for EU. Det er vigtigt for koncernen

ikke blot at auditere vores leverandører, men at disse opnår

BSCI-godkendelse hurtigst muligt. Det er derfor koncernens

målsætning, at minimum 2/3 af vores samlede ordremasse

inden juli 2012 stammer fra leverandører, der ikke bare er

inde i et BSCI-forløb, men også har opnået en godkendelse

i henhold til BSCI’s standarder. Dette omfatter også

tredjepartsleverandører.

Ved udgangen af regnskabsåret stammede 36% af

koncernens ordremasse fra leverandører med BSCIgodkendelse.

Samlet stammede 61% (66%) af koncernens

ordremasse fra leverandører, der er inde i et BSCI-forløb.

Koncernens arbejder i øjeblikket på et sourcingprojekt, der

har til formål at reducere antallet af leverandører og skabe et

tættere partnerskab med de resterende. Projektet forventes

at have en positiv effekt på ordremassen fra leverandører,

der har opnået godkendelse i henhold til BSCI’s standarder

i løbet af 2011/12.


Dansk Initiativ for Etisk Handel

IC Companys tager aktivt del i DIEH’s arbejde med at fremme

etisk handel gennem afholdelse af kurser og workshops.

Gennem DIEH har IC Companys endvidere deltaget i

udarbejdelse af en miljøguide og en miljøhåndbog, der giver

konkrete råd og redskaber til virksomheders arbejde med

miljøansvar i leverandørkæden. Materialerne er udarbejdet

i samarbejde med COWI og Håndværksrådet med støtte fra

Miljøstyrelsen.

Work2Learn

De studerende i projektet er mellem 16 og 18 år gamle, og

efter 9 måneders træning hos UCEP får de en praktikplads

hos lokale producenter (bl.a. leverandører til IC Companys)

i 3 måneder. På disse praktikpladser udfører de kun lettere

arbejdsopgaver, hvilket overvåges af Red Barnet og UCEP.

Deres uniform og identifi kationspapirer viser, at de er en del

af Work2Learn. Den første klasse af studerende afsluttede

deres praktiktid den 30. juni 2011, hvorefter de blev placeret

i sikre jobs med lettere arbejdsopgaver, indtil de fylder 18.

Herefter vil de kunne udføre et normalt og sikkert job hos de

lokale producenter med ordnede lønforhold.

The Gulshan Literacy Programme, Bangladesh.

SIDE 25

IC Companys deltager i projektet af fl ere årsager. Vi har set

en mulighed for at omsætte vores holdninger til handling i

samarbejde med en af vore leverandører. Derudover tror vi

fundamentalt på modellen, hvor virksomheder og NGO’er

går sammen om at løse CSR-problemer. Endelig støtter

vi projektet, fordi det giver en konstruktiv og bæredygtig

løsning på et socialt problem.

IC Companys bruger projektet til at fortælle andre leverandører

om vores engagement og holdning til virksomhedsansvar.

Derudover har vi opnået værdifulde erfaringer ved at arbejde

med NGO’er.

Andre initiativer

Jackpot støtter fortsat landmænd, der har omlagt eller er ved

at omlægge til økologisk produktion (Cotton in Conversion),

bl.a. ved at betale en præmie for den økologiske bomuld og

støtte landmanden i omlægningsperioden.

Endvidere støtter Jackpot to skoler i et slumkvarter i

Dharka, Bangladesh ”The Gulshan Literacy Programme”

og er ansvarlige for, at der er blevet introduceret to ekstra

klassetrin – 7. og 8. klasse.

Fire gange om året designer Malene Birger en T-shirt, hvor

hele overskuddet fra salget går til UNICEF’s hjælpearbejde

for verdens børn. Endvidere støtter By Malene Birger

Børnehjælpsdagen. I 2010/11 blev der indsamlet 811.000

DKK til organisationerne.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 26

IC COMPANYS

UDVIKLER 11 SPORTS-

OG MODEBRANDS MED

ET STORT POTENTIALE

IC Companys driver og udvikler 11 stærke og selvstændige brands:

Peak Performance, Tiger of Sweden, Jackpot, InWear, Matinique,

Saint Tropez, Part Two, Cottonfield, By Malene Birger, Soaked

in Luxury og Designers Remix. Hvert enkelt brand er drevet af en

markedsorienteret ledelse med fuldt ansvar for hele værdikæden fra

produkthåndtering til distribution.

IC Companys driver en portefølje af 11 stærke brands med

stor egenart. Alle 11 brands er fuldt ansvarlige for deres

egen værdikæde og har en markedsorienteret ledelse samt

egen organisatorisk struktur.

Seneste års vækst

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

40%

30%

20%

Inwear

10%

Cottonfield Jackpot

-10%

Soaked in Luxury

-20%

Som del af IC Companys arbejder alle brands ud fra et fælles

sæt af forretningsmodeller, der udgør koncernens ramme for,

hvordan vi driver vores forretning. Disse standardprincipper,

guidelines og værktøjer er udviklet i samarbejde mellem

brands og koncernledelse, og de defi nerer, hvordan de

centrale forretningsdiscipliner udøves.

Koncern

Matinique

5-års gennemsnitlig vækstrate

By Malene Birger

Tiger of Sweden

Part Two

Peak Performance

Saint Tropez

Designers Remix

-10% -5% 5% 10% 15% 20%


Derudover understøttes koncernens brands af en

serviceplatform, der håndterer de aktiviteter, der ikke har

betydning for selve brandidentiteten, og som giver hvert

enkelt brand betydelige omkostnings- og kvalitetsfordele.

Koncernens corporate brand – IC Companys – fungerer

overordnet som en garanti for kontinuitet, leveringsdygtighed

og kreditværdighed.

Peak Performance Omsætning: 977 mio. DKK

Vækst: 7%

Engros-/retailandel: 70%/30%

Salgspunkter: 2.300

Butikker: 84

Tiger of Sweden Omsætning: 563 mio. DKK

Vækst: 18%

Engros-/retailandel: 55%/45%

Salgspunkter: 1.200

Butikker: 34

Jackpot Omsætning: 426 mio. DKK

Vækst: 7%

Engros-/retailandel: 41%/59%

Salgspunkter: 1.300

Butikker: 94

InWear Omsætning: 404 mio. DKK

Vækst: 13%

Engros-/retailandel: 58%/42%

Salgspunkter: 1.200

Butikker: 57

Saint Tropez Omsætning: 320 mio. DKK

Vækst: 31%

Engros-/retailandel: 68%/32%

Salgspunkter: 1.000

Butikker: 51

Matinique Omsætning: 289 mio. DKK

Vækst: 11%

Engros-/retailandel: 57%/43%

Salgspunkter: 1.200

Butikker: 36

Koncernens brandportefølje præsenteres på de følgende sider.

Koncernens brands

SIDE 27

Koncernens brands har alle været påvirket af den

økonomiske krise, men de er næsten alle kommet stærkt

gennem krisen. 10 ud af 11 brands skabte vækst i 2010/11,

og det sidste brand fi k i 4. kvartal vendt en længere periode

med tilbagegang.

Part Two Omsætning: 272 mio. DKK

Vækst: 7%

Engros-/retailandel: 69%/31%

Salgspunkter: 1.100

Butikker: 12

By Malene Birger Omsætning: 264 mio. DKK

Vækst: 35%

Engros-/retailandel: 78%/22%

Salgspunkter: 900

Butikker: 24

Cottonfi eld Omsætning: 203 mio. DKK

Vækst: 5%

Engros-/retailandel: 41%/59%

Salgspunkter: 500

Butikker: 58

Designers Remix Omsætning: 91 mio. DKK

Vækst: 23%

Engros-/retailandel: 65%/35%

Salgspunkter: 400

Butikker: 15

Soaked in Luxury Omsætning: 74 mio. DKK

Vækst: (14%)

Engros-/retailandel: 75%/25%

Salgspunkter: 500

Butikker: 1

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 28

Peak Performance

Om brandet

Peak Performance blev grundlagt i Åre, Sverige, i 1986

af professionelle skiløbere med en lidenskab for sport,

design, natur og friluftsliv. Hele idégrundlaget henvender

sig til aktive mennesker, som efterspørger produkter med

høj funktionalitet i et unikt design, uden at der er gået

på kompromis med kvaliteten. Peak Performance er et

livsstilsbrand, der hviler på sande værdier og en autentisk

verden. “Vores vision er at inspirere folk til at være

eventyrlystne.”

Sloganet “Living the brand” har igennem årene spillet en

altafgørende rolle for brandets historie og har bidraget til

den fulde forståelse af, hvorledes funktionalitet og design

på tøj og udstyr til aktive mennesker bør være. Dette har

bragt Peak Performance til, hvor de er i dag: En af Europas

førende tøjproducenter inden for funktionelt designet tøj

med et aktiv/casual look.

Vores mission er at designe, producere og sælge produkter,

der er verdensførende, hvad angår kvalitet, funktionalitet og

design, under brandet Peak Performance.

Om produktet

Peak Performances mål er at være det brand, der er

frontløber inden for funktionelt designet tøj med et aktiv/

casual look. Aktiv- og Casualkollektionerne er blevet

udviklet ud fra brandets oprindelse – design til skiløbere

og skisporten. I dag er begge kollektionslinjer lige vigtige

og er ideelle i kombination med hinanden eller hver for

sig. Kollektionslinjen Active er inddelt i følgende segmenter

efter den enkelte sportsaktivitet: Ski, Technical Outdoor,

Training, Golf og Equipment. Kollektionslinjen Casual

består af produkter, der er designet til det aktive liv mellem

sportsaktiviteterne.

Det grundlæggende element er at skabe troværdighed inden

for sportsverdenen samt at få formidlet kendskabet til dette

førsteklasses brand. I forbindelse med produktudvikling,

tests og kommunikation anvendes en bred skare af

ambassadører – Peak Performance Friends – som besidder

forskellige ekspertiser inden for den sportsudøvende verden,

hvilket er med til at sikre brandets troværdighed. Brandet er

i udstrakt grad engageret i selektivt udvalgte sponsorater,

konkurrencer og begivenheder. Al kommunikation formidler

budskabet, at Peak Performance er et brand i konstant

bevægelse samt et brand, der værdsætter udvikling og

innovation.

Highlights 2010/11

De seneste års produktudvikling har ført til lancering af en

række nye kollektionslinjer i 2010/11:

• En ny skitøjskollektion ved navn Progressive, der

henvender sig til en yngre målgruppe og skiudøvere

inden for freestyle. Kollektionen omfatter styles, der er

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

designet og udviklet sammen med verdensmesteren

Henrik Windstedt

• En ny forbedret udgave af vores berømte Black Lightkollektion

– en kollektion inden for segmentet Technical

Outdoor, der er designet og udviklet til krævende

aktiviteter

• En ny serie af rejsetasker med et smukt samspil mellem

design og tekniske detaljer

I løbet af 2010/11 var brandet aktivt involveret i følgende

aktiviteter og stævner:

• Peak Performance havde sammen med særligt

inviterede partnere enerettigheder til Wank Mountain

under verdensmesterskaberne i alpint skiløb i Garmisch

Partenkirchen, Tyskland

• Peak Performance var hovedsponsor for det


international skistævne - Peak Performance King of

Style – for femte år i træk

Peak Performance var den offi cielle tøjsponsor ved KLM

Open, European Golf Tournament i 2010

• Peak Performance var den offi cielle tøjsponsor

ved Nordea Scandinavian Masters, European Golf

Tournament på Bro Hof Slott i 2011

Peak Performance fokuserer fortsat på vækst uden for de

nordiske lande og arbejder på at etablere en endnu stærkere

international position i Europa. Strategien er at skabe

vækst gennem kontrolleret distribution, primært gennem

nye butikker og markeder. Peak Performance fortsatte sin

butiksekspansion i 2010/11 med 7 nye butikker beliggende


i Zürich, Rom, Regensburg, København (Fisketorvet),

Kalmar, Västra Frölunda og Foxtown (førsteklasses outletcenter

i Schweiz). Peak Performance fokuserer også fortsat

på at udvikle sin webshop, ligesom der blev etableret

to nye europæiske markeder i løbet af efteråret 2010.

Peak Performance indtog i foråret 2011 det koreanske

marked sammen med en veletableret lokalpartner. Dette

er et interessant makromarked, især inden for Outdoorsegmentet.

I alt hvad vi beskæftiger os med, vil

kernen i Peak Performance altid have sine

rødder i det klassiske “mountain resort”

og livet omkring det. Vores produkter og

alt, hvad vi foretager os, vil altid knytte

sig til den simple filosofi fra dengang det

hele begyndte: At skabe produkter vi elsker

og tror på. Jonas Ottoson, administrerende

direktør for Peak Performance

Tiger of Sweden

Om brandet

SIDE 29

Tiger of Swedens historie begyndte i 1903 i Uddevalla, som

er en lille by på den svenske vestkyst. Brandet bygger på

en stærk tradition inden for konfektion og solidt håndværk

i form af skrædderkunst, der er blevet forfi net over 108 år.

I 1993 blev brandet repositioneret ud fra den veldefi nerede

vision om at få jakkesættet ud af banken og ud på gaden.

Siden da har Tiger of Sweden udviklet sig fra at være et

brand baseret på skrædderhåndværk til fornemme herrer

til et international designbrand, som omfatter både herre-,

dame- og jeanskollektioner samt et bredt udvalg af sko og

tilbehør.

Tiger of Sweden lever og ånder for “et anderledes snit” –

der symboliserer en anderledes tankegang og antyder

en konstant udvikling fremad, både designmæssigt og

intellektuelt. Kombinationen af silhuette, det rene snit,

tekstiler, detaljerne blandet med et stolt og selvsikkert

udtryk har sikret brandet sin unikke position.

Tiger of Sweden har et tæt samarbejde med de bedste

tekstilproducenter og udvikler selv sit eget tekstildesign, der

gør brandet unikt. Kombinationen af tekstiler med et rent

snit baseret på sublimt håndværk skaber det unikke og

højtelskede Tiger look, hvad enten det er et jakkesæt, en

blazer eller et par jeans.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 30

Om produktet

Tiger of Sweden er positioneret som et højtprofi leret

brand, der ligger i det midterste prissegment (”luksus til

en overkommelig pris”). Denne position tillader brandet at

udfordre modebranchen på mange måder. Brandet er med

til, inden for sine kerneområder, at sætte agendaen for

segmentets modetrend. Prisniveauet er overkommeligt og

forretningsmæssigt konkurrencedygtigt.

Tiger Men og Tiger Women appelerer til det modebevidste

par, der bor i storbyen og har en middel/høj indkomst. De er

modebevidste og sætter pris på det afslappede luksus-look,

der fremkommer fra de perfekte silhuetter og genfundne

skræddertraditioner. De ønsker altid at tage sig godt ud og

er af sind 25-38 år.

Tiger Jeans henvender sig til en yngre aldersgruppe (18-30 år

af sind), som søger et personligt udtryk. Kunden er tiltrukket

af det rene skandinaviske modesnit på jeans og er villig til

at betale for kvalitet og tøj, der sidder godt. De er tjekkede,

stolte og sexede og elsker at udfolde sig i nattelivet.

Highlights 2010/11

I løbet af regnskabsåret åbnede Tiger of Sweden med

succes nye butikker i en række storbyer deriblandt Oslo

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

og Stockholm, hvilket får det samlede antal af butikker i

Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Canada og

Sydafrika op på 46.

I det kommende år vil der blive fokuseret på vækst på det

nordeuropæiske marked og fortsat udvikling af brandets

multi-distributionsstrategi. Vækstfundamentet vil blive

yderligere forbedret, således at der udvikles stærke

kollektioner, der opfylder kundernes behov.

Tiger of Sweden har en særlig tiltrækning

– det er et brand og produkt, du ønsker og

stræber efter. Vi er altid noget særligt for

nogen særlig på den inkluderende måde –

ikke den ekskluderende/elitære måde.

David Thunmarker, administrerende

direktør for Tiger of Sweden


By Malene Birger

Om brandet

By Malene Birger blev skabt i 2003 med visionen om at blive

anerkendt som et inspirerende, design-drevet og etableret

brand. Malene Birger er grundlæggeren, hjertet og hjernen

bag brandet By Malene Birger A/S. Hendes unikke æstetiske

sans har skaffet brandet en fremtrædende plads på den

internationale modescene, hvilket senest er kommet til

udtryk ved det eksklusive Danish Fashion Awards, hvor hun

modtog prisen for ”Årets Danske Brand”.

Passion – Kreativitet – Ansvar – Effektivitet er de værdier,

der skaber fundamentet for brandets unikke måde at tænke,

arbejde og handle på. By Malene Birger tror på ærlighed,

originalitet og produkter skabt med kærlighed. Brandets

passion udspringer fra det at skabe produkter, der udløser

en følelsesmæssig tilknytning hos brandtilhængere rundt

omkring i verdenen.

Om produktet

By Malene Birger er et højtprofi leret, international

designbrand, som tilbyder luksusprodukter til en

overkommelig pris til en stigende skare af kunder med en

global tankegang. For Malene Birger er design en skøn

passion. Hun lever livet i kontinuerlig bevægelse, hvor der

ofte bliver designet på farten imellem nye destinationer. Hun

indsamler hele tiden indtryk, som bliver gemt og bearbejdet

indtil det rette øjeblik opstår, hvor hun derefter lader det

komme til udtryk i en anden form. Sammen bliver de en del

af hendes eklektiske tilgang til design.

Highlights 2010/11

For at kunne hellige sig udviklingen af brandets designunivers

og kreative udtryk fuldt ud har Malene Birger for

nylig valgt at lade IC Companys, som er en af Danmarks

største modekoncerner, tage sig af den forretningsmæssige

del af virksomheden. Som Art Directing Consultant er

Malene Birger stadig ansvarlig for brandets design og den

karakteristiske signaturstil.

Global ekspansion er en essentiel del af brandets strategi, og

som en del af denne strategi har brandet igennem det sidste

år åbnet adskillige butikker. Nye butikker er åbnet i Malmø,

Lissabon, Athen og i Århus, og som det sidste skud på

stammen er By Malene Birger stolt af at kunne meddele, at

den næste butik vil blive åbnet i Antwerpen, Belgien, i august

2011. Som det er tilfældet med alle By Malene Birgers øvrige

butikker, afspejler de nye butikker en atmosfære af luksuriøs

forkælelse, der møder én i det øjeblik, man træder ind af

butiksdøren og derefter hensætter én i en tilstand, hvor det

er svært at forlade denne luksus. De elegante omgivelser,

der er udsmykket i ånd med By Malene Birgers signaturstil,

beriger til den unikke shoppingoplevelse.

SIDE 31

For at imødekomme den hurtigtvoksende efterspørgsel

fra brandets globale kunder lancerede By Malene Birger i

september 2010 en eksklusiv webshop, som tilbyder en

bred vifte af By Malene Birgers seneste kollektioner.

Vores vision er at bliver anerkendt som et

design-drevet, højtprofileret, inspirerende,

respekteret og veletableret brand på den

globale modescene. At være mere end blot

tøj, og have eksklusive produkter, der

rækker langt ud over modescenen og er

designet til at berige det liv, du allerede

lever. Lars Andresen, administrerende

direktør for By Malene Birger

Saint Tropez

Om brandet

Lige siden 1986, hvor Saint Tropez blev etableret som

et dynamisk brand rettet mod piger og kvinder, har visse

kerneværdier så som en god forretningspraksis samt en

kundecentreret tankegang skabt fundamentet for brandets

succes.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 32

Saint Tropez blev en del af IC Companys A/S i 2002.

Missionen for Saint Tropez er at være et førende brand,

der altid giver yngre kvinder en følelse af at være klædt

moderigtigt og feminint, og som samtidig kan tilbyde et

produkt med en fordelagtig balance mellem pris og kvalitet.

Saint Tropez udvikler årligt 10 kollektioner med løbende

levering, og det tager blot 3 måneder fra skitse til bøjle –

“short-to-market”. Designerne har derfor mulighed for at

reagere hurtigt på markedets seneste trends, således at de

kan tilpasse kollektionerne og konstant forbedre produkterne

baseret på de tilbagemeldinger fra onlinesystemet, der er en

integreret del af brandets retaildrift.

Designteamet hos Saint Tropez arbejder målrettet på at

skabe styles, der sælger godt, og som hele tiden afspejler

de sidste nye modetrends. Brandet fokuserer på markedet i

det nedre del af midt-prissegment. Saint Tropez henvender

sig til den yngre kvinde, som elsker mode, men stadig er

prisbevidst.

Om produktet

Saint Tropez-kunden kendetegnes som værende en yngre

kvinde i alderen 25-35 år, som er selvstændig, feminin og

elsker mode, men som stadig er prisbevidst. Hun ved, hvad

der klæder hende, og hun ynder at følge moden, samtidig

med at hun bibeholder sin egen feminine stil.

Denne kernekunde fremstår som et forbillede for en langt

bredere gruppe. Hun er den pige, vi designer tøjet til og den

pige, som vi henvender os til og bruger som et redskab i

vores kommunikation.

Saint Tropez bestræber sig på at ligge i den nedre del af

midt-prissegmentet.

Prisniveauet er relativt bredt med lave indgangspriser

på basisprodukterne. Disse priser er med til at opbygge

prisopfattelsen og sikre, at kunderne altid kan fi nde produkter

til attraktive priser, hver gang de besøger butikken. De mere

“eksklusive” produkter med mange detaljer/kostbart tekstil

er prissat betydeligt højere, men altid til den bedst mulige

pris, som giver værdi for pengene.

Highlights 2010/11

Saint Tropez har et stærkt og velafprøvet retail- og

franchisekoncept, som har vist sig at være særdeles godt

for væksten igennem de sidste par år. Saint Tropez har i

2010/11 åbnet 8 egne retailbutikker i Danmark og Sverige,

samt 7 franchisebutikker i Holland, Norge og Sverige.

Udover de 10 årlige hovedkollektioner har Saint Tropez

forbedret og effektiviseret arbejdsgange og produktsortiment

i Basiskollektionen. Basiskollektionen består af 4 årlige

kollektioner, som hver især er designet til at komplimentere

hovedkollektionerne.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

Saint Tropez udvidede i marts 2011 varesortimentet til

også at omfatte en komplet jeanskollektion for at dække

en stigende markedsefterspørgsel på jeans af høj kvalitet

til konkurrencedygtige priser. Saint Tropez-kunderne har

efterspurgt et bredere og større udvalg af jeans og brandet

efterkommer selvfølgelig sådanne ønsker. Dette er også

grunden til at Saint Tropez sidste år ansatte et erfarent og

dygtigt designteam, som har til opgave at designe en smuk

jeans-kollektion til den feminine Saint Tropez-kernekunde.

Saint Tropez er et internationalt brand.

Stilen og udtrykket er feminint samt

sensuelt og altid ”anstændigt” – det er

ikke sexet eller afslørende. Den sensuelle

identitet bygger på og hviler i den feminine

identitet. Prisniveauet er overkommeligt,

nedre del af midt-prissegmentet, og

dette afspejler kerneværdien ”værdi for

pengene”. Hans-Peter Henriksen,

administrerende direktør for Saint Tropez


Jackpot

Om brandet

Jackpots historie begyndte i de tidlige 70’ere i en

kælderforretning i København. Jackpot, som stadig har

hovedsæde i København, er et af de største brands i IC

Companys’ portefølje.

Med en casual indgangsvinkel til farvestrålende klassiske

styles, hvor der samtidig er lagt vægt på en høj kvalitet og et

godt snit, formår Jackpot at give kvinder en følelse af frihed

og feminitet. Hver style kan bæres i forskellige kombinationer,

hvorved der opnås en stil, der er casual og altid behagelig.

Hver enkelt kollektion er afstemt efter de nyeste trends – i

en stil, der afspejler Jackpots værdier.

Jackpot står for et farvestrålende, feminint og casual design,

der holder. Et brand med produkter til en overkommelig pris,

og som er behagelige.

Vores mission er at give kvinder en følelse af harmoni og

en appetit på livet igennem casual, farvestrålende modetøj.

Om produktet

Jackpots design henvender sig til kvinden, som hviler i sig

selv og er tilpas i sine omgivelser. Jackpot kan tilbyde hende

friheden til at sammensætte sin egen stil med udgangspunkt

i et casual, nutidigt og farvestrålende look.

Jackpot-kvinden fører et sundt og harmonisk liv med mange

aktiviteter, hun er kærlig og omsorgsfuld, beskeden og tro

mod sig selv – at være atttraktiv indbefatter for hende både

at se smuk ud og føle sig godt tilpas, hun går op i verden

omkring hende og er af sind 35-40 år

Highlights 2010/11

Jackpot fortsatte sin konsolidering af forretningen i

østregionen i 2010/11. Der blev fokuseret på at optimere

de eksisterende forretningsaktiviteter, hvilket har resulteret

i en mere effektiv forretning. Vi forventer at fortsætte den

nuværende strategi samt at åbne nye butikker i 2011/12.

Vi har åbnet 5 nye enkeltstående butikker i Nordtyskland,

hvilket bringer antallet af butikker i Tyskland op på 12.

Jackpot søger kontinuerligt efter nye måder, hvorpå udbuddet

til kunden inden for Jackpot-universet kan forbedres. Vi

forventer i de kommende år at forbedre vores processer i

forsyningskæden og opnå en bedre ”close-to-market” effekt.

Vi forventer, at dette vil være med til at tiltrække endnu fl ere

kunder til både vores retail- og engrossalgssteder.

Jackpot brænder for bæredygtig mode. I samarbejde

med vores partnere arbejder vi ihærdigt på at fremme

SIDE 33

bæredygtige produktionsmetoder og anvende miljørigtige

materialer. Jackpot producerede i 2010 mere end 390.000

klæder af økologisk materiale, hvilket svarer til ca. 17% af

Jackpots produktion.

Jackpot er et af de mest genkendelige

brands. De livlige farver sammen med en

livsstil, der signalerer friskhed og glæde,

appellerer til mange kvinder. Dette er

grunden til, at Jackpot har mange loyale

kunder og nye kommer til hver dag. Sune

Bjerregaard, direktør for Jackpot

Part Two

Om brandet

Part Two blev grundlagt i 1986 og fejrede i 2011 sit 25

års jubilæum. Part Two har på få år fået tilført så meget ny

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 34

energi, at det er blevet forvandlet til et sofi stikeret, moderne

modebrand med en international vision, hvilket har resulteret

i en betydelig vækst.

Det tidligere mere klassisk orienterede brand har undergået

en designmæssig revolution. Part Two fokuserer i dag på at

skabe mode af høj kvalitet, der er inspireret af den dynamiske

kontrast mellem det feminine og sensuelle udtryk over for

det rå og kraftfulde.

Missionen for Part Two er at få kvinder til at føle sig

selvstændige, moderne og sensuelle.

Om produktet

Part Two-kvinden er en modebevidst kvinde, som af sind er

25-45 år. Hun er ambitiøs og drives af en livsglæde, en “joie

de vivre”.

Hun bruger tøjet til at udtrykke sin personlighed og fremhæve

sine bedste egenskaber, og hun kan identifi cere sig med

Part Twos stil, hvor det sensuelle møder det rå og casual

chic look.

Hun er villig til at betale ekstra for modetøj af høj kvalitet, så

længe prisen er overkommelig.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

Highlights 2010/11

Part Two fejrede i 2011 sit 25 års jubilæum og lancerede

i den forbindelse sin Twentyfi ve-kollektion med succes.

Ydermere ekspanderede brandet til nye markeder så som

Kina, Dubai og Rusland. Efter at være fl yttet ind i sit nye

hovedkontor beliggende i Krøyers Palæ, Bredgade 33 i

København vil Part Two fortsætte med at ekspandere på

såvel eksisterende som nye markeder.

Kontinuitet, forretningsmæssig stabilitet

samt en målsætning om at levere

kollektioner, der afspejler nutidige,

internationale modetrends, har været

og vil fortsat være de primære faktorer

for Part Twos betydelige vækst. Michael

Stockfleth Coester, direktør for Part Two


InWear

Om brandet

“Inwear opstod i natklubmiljøet i 1969. Jeg var 18 år gammel

og ønskede blot at leve livet fuldt ud. Lytte til god musik.

Elske min kæreste. Tilbringe tid med mine venner. Så jeg

startede en natklub i København. Jeg spurgte min kæreste,

som var designer, hvorfor hun ikke lavede noget smart tøj til

pigerne på dansegulvet. Således startede InWear-eventyret.

Det er sjovt, hvorledes en impuls i din ungdom kan udvikle

sig til noget så stort.” Niels Martinsen, stifter af InWear.

InWears design handler om let mode med fantastiske

snit. For designer Lene Borggaard handler det om tøj, som

kvinder hurtigt kan tage på og stole på, at det fremhæver

deres bedste træk uden at skulle tænke på det i løbet af

dagen.

Om produktet

InWear-kvinden er sofi stikeret, spontan, modebevidst,

livsglad, elsker livet i byen og er mellem 25-35 år. Hun har en

livsfi losofi , der tiltrækker andre og får dem til at ønske at lære

hende bedre at kende. En uimodståelig personlighed med en

humoristisk sans og livsglæde. Hun ved, hvordan hun skal få

mest muligt ud af livet i byen, og hun lever i nuet. Hun er

helt sin egen, spontan og forførende af natur og samtidig på

charmerende vis uvidende om, hvor tiltrækkende hun virker

på sine omgivelser. Hun er altid imødekommende, afslappet

og glad. Hun er mange ting for mange mennesker. Og hun er

altid en InWear-kvinde.

Highlights 2010/11

SIDE 35

InWears design høstede i august 2011 anerkendelse, da

designer Lene Borggaard blev overrakt prisen “Guldknappen”

af Alt for Damerne.

InWear lancerede i marts 2010 sin egen webshop på www.

inwear.com og ganske hurtigt klikkede besøgende sig ind fra

alle steder, og den første måned blev der rapporteret 44.776

besøgende.

InWear designer i dag innovative

kollektioner af høj kvalitet, der får

bykvinden til at føle sig fantastisk,

feminin og sofistikeret.

Lars Toft, direktør for InWear

Matinique

Om brandet

Matinique blev grundlagt i 1973 af Niels Martinsen med

visionen om at skabe behageligt, moderigtigt herretøj.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 36

Igennem årtierne har Matinique udviklet sig i takt med de

skiftende tider, men har dog altid bibeholdt og hvilet i sit

brandimage.

Matiniques design oser af styrke og selvsikkerhed. Designer

Henrik Kongerslev lægger hovedvægt på det maskuline,

hvor det formelle look mikses med et casual look: Tøj, som

kan bæres af bymanden, der går lige fra bestyrelsesmødet til

baren uden at skulle gå på kompromis med stilen. Matiniques

design efterlever kravet om behagelige tekstiler og et godt

snit, hvor der anvendes en moderne skrædderteknik, der

klæder alle, hvor som helst og når som helst.

Matinique er et resultatorienteret brand, og vi sponsorerer

sportshold, der er unikke og udviser en karakter og

viljestyrke til at blive den bedste. Igennem adskillige år har vi

sponsoreret den kendte danske fodboldklub F.C. København

og den russiske fodboldklub Lokomotiv Moskva, eftersom de

afspejler disse værdier.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

Om produktet

Matinique-manden lever i nuet. Hans ungdommelige natur

længtes efter handling. Han er en interessant person, har

en god form for humor og han forstår at få det bedste ud

af livet. Han er ambitiøs og selvsikker, og han elsker en god

udfordring. Hvad livet end måtte byde, tager han det med

oprejst pande og med et anstrøg af klasse. Han er helt sin

egen, opfi ndsom, aktiv, tjekket og afslappet. Og han er altid

en Matinique-mand.

Highlights 2010/11

Matinique lancerede i september 2010 sin egen webshop

på www.matinique.com og inden for ganske få måneder

begyndte besøgende at klikke sig ind fra alle steder, og efter

kun 2 måneder blev der rapporteret 34.160 besøgende.


Matinique designer i dag moderigtige

kollektioner for bymanden, hvor det

formelle og casualle look mikses med høj

kvalitet til en overkommelig pris.

Lars Toft, direktør for Matinique

Designers Remix

Om brandet

Designers Remix blev grundlagt i 2002 af Charlotte Eskildsen

sammen med hendes partner og administrerende direktør

Niels Eskildsen. Siden da har de med succes opbygget og

udviklet brandet til et globalt brand, der sælges i mere end

400 butikker spredt ud over Europa, Rusland, Asien og

Mellemøsten.

Charlotte Eskildsen formår med Designers Remix at

overbringe abstrakt minimalisme til elegance i en vifte

af tidløse produkter med en arkitektonisk tilgang til

det sofi stikerede. Udtrykt i geometriske, naturlige og

asymmetriske silhuetter, udsøgte tekstiler samt 3D tryk. Til

kvinden, som tør have en ukonventionel holdning til mode.

“Det er min mission at få kvinder til at føle sig smukke, når

de bærer mit tøj. Jeg ønsker at skabe tidløse kreationer

– mode, som kvinder vil beholde i deres skab i årtier.”

Charlotte Eskildsen, Chief designer.

Om produktet

Designers Remix er et brand, der henvender sig til positive,

sofi stikerede kvinder med selvsikkerhed og styrke. Det er

til den nysgerrige kvinde med en stærk livslyst og som tør

udfordre sine egne modsætninger.

Highlights 2010/11

Designers Remix har igennem det sidste år høstet såvel

internationale som national anerkendelse. På den

internationalle scene deltog Designers Remix i den offi cielle

showkalender ved London Fashion Week og i Skandinavien

blev Designers Remix nomineret til “Årets Danske Brand”

ved Danish Fashions Awards samt ”Best Brand of the Year”

fra Costume Norway.

Designers Remix har fortsat den ære at klæde adskillige

kendisser på, som for tiden bl.a. tæller sangerinden Kylie

Minogue, skuespillerinderne Christina Ricci og Rachel Weisz,

den danske sangerinde Medina samt kronprinsesse Mary.

SIDE 37

Designers Remix åbnede i maj 2011 sin anden store

fl agship-store i Danmark. Den smukke 280 m2 store butik

ligger i det centrale Århus.

Vi er umådeligt stolte af at blive accepteret

af British Fashion Counsel til at deltage i

den officielle showkalender under London

Fashion Week, og det viser, at vores brand

har internationalt potentiale,

Niels Eskildsen, administrerende direktør

for Designers Remix

Soaked in Luxury

Om brandet

Soaked in Luxury, som blev grundlagt i 2005, er et af de

yngste brands i IC Companys-koncernen.

Soaked in Luxury er et livligt, internationalt designbrand

for kvinder. Vores produkter fusionerer et kosmopolitisk

islæt med smukke farver og en variation af tekstiler med

kreative detaljer med udgangspunkt i kundens behov. Vores

designprofi l er feminin, tjekket og med et sexet urban-look.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 38

Vores produkter præsenterer mode med overfl od og luksus

for øjnene.

Brandets mission er at bygge bro mellem highstreetmoden

og højtprofi leret modedesign. Konceptet bygger på

elementerne mængde, hurtige leveringer og overkommelige

priser fra highstreet-moden og individualisme, look, design

og detaljer fra modebrands.

Om produktet

Soaked in Luxury-kvinden er attraktiv, ubekymret, sexet og

livsambitiøs. Hun lever i nuet, nyder livets simple glæder og

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

får det bedste ud af livet. Hun bor ikke nødvendigvis i byen,

men hun er inderst inde stadig en bypige.

Highlights 2010/11

Soaked in Luxury har i 2010/11 koncentreret sig om at styrke

brandet gennem et fortsat fokus på og udvikling af brandets

produkter. Vi har tilpasset os markedsefterspørgselen samt

øget kendskabet til Soaked in Luxury igennem simple, men

effektive, tiltag.

Vores koncept, som bygger på hyppige leveringer og en

kort leveringstid, har vist sig at være en succes og har slået

Soaked in Luxurys markedsposition fast.


Soaked in Luxury har igennem det

sidste år været på en spændende rejse,

og det er yderst tilfredsstillende at se,

hvordan de implementerede tiltag og

organisationsomstruktureringen giver

resultater. Et styrket designteam samt en

ny salgsstruktur har påvirket Soaked in

Luxury positivt. Vi har en profil og et

design, der adskiller os fra andre brands

i samme segment, og med indførelsen af

to ekstra årlige leveringer har Soaked

in Luxury for alvor slået sin position

fast som værende et hurtigtleverende

brand, samtidig med vi er et prisbevidst

designbrand. Per Ellison, direktør for

Soaked in Luxury

Cottonfield

Om brandet

Cottonfi eld har sin oprindelse i Nordsjælland, ude på landet

og tæt på havet. Inspireret af udfordringen ved at forene

modetøj med det skandinaviske vejr lancerede Klaus

Helmersen, grundlæggeren af Carli Gry, sin første kollektion

i 1986. Samme år blev især en orange dunjakke det store

samtaleemne på Copenhagen International Fashion Fair, og

Cottonfi eld blev således hurtigt en anerkendt og vigtig aktør

på markedet for farverigt, behageligt og uformelt herretøj.

Nu 25 år senere har Cottonfi eld opnået en høj grad af

mærkekendskab og tilbyder et troværdigt modebrand med

en casual stil. Et brand, hvis produkter får enhver mand til at

føle sig afslappet, selvsikker og maskulin.

Cottonfi eld er indbegrebet af den skandinaviske livsstil.

Kombinationen af et enkelt design med moderne detaljer,

et behageligt snit samt en afslappet og positiv livsindstilling

har givet brandet dets unikke position.

Om produktet

Cottonfi eld-manden er en selvsikker og velafbalanceret

mand i 30’erne. Han er bevidst om mode, hvilket er afspejlet

SIDE 39

i den måde, han klæder sig på: Maskulin, uformel og

selvsikker. Han er en udadvendt og engageret mand, der

godt kan lide at deltage i sociale og kulturelle begivenheder.

Han holder af udendørsliv og har en aktiv livsstil. Han nyder

at være omgivet af venner, han er munter og afslappet. Han

har ambitioner, men aldrig på bekostning af andre. Han er

en sympatisk fyr, og folk føler sig tiltrukket af hans humor

og energi.

Cottonfi eld er positioneret som et moderne, casual brand i

det midterste prissegment. Cottonfi elds produkter og design

tilbyder en afslappet stil, detaljer og originale artworks, en

naturlig farvepalette, kvalitet og naturlige materialer samt

værdi for pengene.

Highlights 2010/11

Cottonfi eld fejrede i marts 2011 sit 25 års jubilæum. Med

et salg, der langt overstiger to-cifrede millionbeløb i EUR,

er Cottonfi eld et vidt anerkendt skandinavisk brand inden

for herremode. Det er et stærkt og stolt designteam, der

står bag lanceringen af jubilæumskollektionen, som er

en genfortolkning af Cottonfi elds designklassikere fra

tidligere år. Brandet har ikke på noget tidspunkt igennem

de 25 år gået på kompromis med design eller kvalitet. Selv

om vi i Cottonfi eld altid ser fremad, holder brandet fast

i de kerneværdier og den autencitet, som har gjort det så

populært igennem årene.

Jeg ser det som min primære opgave at

opbygge et Cottonfield-univers med de

samme fælles værdier og klart definerede

mål gennem hele organisationen. Samtidig

vil jeg sikre, at der bliver foretaget

de nødvendige justeringer inden for

distributionskæden samt en nyskabende

kommunikation for at viderebringe og

forny Cottonfields arv.

Jeg er ikke i tvivl om, at Cottonfield

har et højt uudnyttet potentiale og med

markedsefterspørgselen på casual herretøj,

er det kun et spørgsmål om tid, før

Cottonfield bliver DET foretrukne mærke

inden for det moderne casual look. Inge

Kindberg, direktør for Cottonfield

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 40

ALLE IC COMPANYS’

MARKEDER ER I VÆKST

I 2010/11 blev der skabt vækst på alle koncernens markeder.

Samtidig har IC Companys taget markedsandele på hovedmarkederne

Danmark, Sverige og Norge. Dermed er der skabt gode betingelser

for fremtidig vækst på trods af udfordrende markedsforhold og svag

udvikling i forbruget.

Regnskabsåret 2010/11 har været præget af udfordrende

markedsforhold og bekymring hos mange forbrugere. Derfor

har vi fortsat arbejdet med at optimere koncernens engros- og

retailomsætning. Det har både betydet ophør af samarbejde

med enkelte engroskunder og lukning af egne butikker, men

samtidig en forbedret kvalitet i omsætningen. Således har vi

forbedret samarbejdet med vore engroskunder, åbnet 60 nye

butikker på udvalgte markeder og øget vores e-commerce

omsætning betydeligt.

Resultaterne heraf har vi set i løbet af hele 2010/11, hvor

koncernen har skabt den højeste omsætning i koncernens

historie og samtidig vækst på alle markeder. Dermed er der

skabt gode betingelser for vækst i 2011/12.

Seneste års vækst

Benelux

20%

15%

10%

5%

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

Østeuropa og Rusland

Øvrig Europa

Det økonomiske klima er stadig udfordrende, hvilket kommer

til udtryk både i markedsforhold og forbrugeradfærd.

Vi vil derfor fortsætte med en stram prioritering af

ressourceindsatsen, således at alle initiativer er med til at

understøtte de strategiske prioriteter.

På alle koncernens tre hovedmarkeder blev der skabt en

vækst i omsætningen ud over den generelle udvikling i

detailomsætningen for beklædning (se overforstående

grafer). Koncernen forventer fortsat at kunne tage

markedsandele i det kommende år.

2010/11 har været præget af en positiv udvikling

hos vore engroskunder i 1. halvår, men i 2. halvår har

Koncern

Danmark

Sverige

Central Europa

Øvrig Verden

Norge

-4% -2% 2% 4% 6% 8% 10%

5-års gennemsnitlig vækstrate


markedsforholdene været præget af forsigtige og mere

tilbageholdende forbrugere. Dette har haft en afsmittende

effekt på engrosmarkedet. Dertil kommer, at de fl este

nordeuropæiske regeringer har indført massive offentlige

besparelser, hvilket bidrager til den generelle usikkerhed hos

forbrugerne også i det kommende regnskabsår. Det fremgår

af udviklingen i forbrugertilliden i Danmark og Sverige,

at forbrugernes syn på fremtiden i løbet af regnskabsåret

ikke er blevet mere positivt. Udviklingen i tøjbranchen har

generelt været meget ustabil, hvilket vidner om høj utryghed.

Udvikling i Danmark, år-til-år

35%

25%

15%

5%

-5%

Udvikling i Sverige, år-til-år

35%

25%

15%

5%

-5%

Udvikling i Norge, år-til-år

SIDE 41

For koncernens egne sammenlignelige retailbutikker har der

været en beskeden salgsfremgang på 3%.

I engrossalget er ordreoptaget på den vigtige

efterårskollektion afsluttet med en vækst på 11%, mens

den mindre vinterkollektion forventes afsluttet med en

tilbagegang på 5%. Dette afspejler, at vore engroskunder

stadig har det svært, og at der især hen over 4. kvartal har

været øget usikkerhed på mange af vore markeder. Samlet

har der for efterårs- og vinterkollektionen været en vækst på

7%, hvilket er på niveau med den samlede vækst i 2010/11

korrigeret for valutaeffekter.

Omsætningsvækst, IC Companys

Vækst i detailomsætningen, beklædning

-15%

jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11

Kilde: Danmarks Statistik

Omsætningsvækst, IC Companys

Vækst i detailomsætningen, beklædning

-15%

jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11

Kilde: Statistiska centralbyrån

35%

25%

15%

5%

-5%

Omsætningsvækst, IC Companys

Vækst i detailomsætningen, beklædning

-15%

jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11

Kilde: Statistisk sentralbyrå

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 42

FINANSIEL

REDEGØRELSE: VÆKST

OG ØGET LØNSOMHED

Koncernens nettoomsætning gik i regnskabsåret 2010/11 frem med

12% til 3.925 mio. DKK. Omsætningsvæksten byggede på en

fremgang i både retail- og engrossegmentet. Koncernens bruttomargin,

der har været under pres af udviklingen i koncernens sourcing og

engrosmarked, blev med 59,1% realiseret 1,7%-point lavere end sidste

år. Tilbagegangen mere end udlignes imidlertid af en forbedring

i koncernens omkostningsprocent. Resultat af primær drift blev

således 321 mio. DKK, hvilket svarer til en fremgang på 14%. Dette

er et tilfredsstillende resultat, som indeholder tidligere udmeldte

engangsomkostninger på i alt 28 mio. DKK.

Omsætningsudvikling

I regnskabsåret 2010/11 blev omsætningen 3.925 mio.

DKK (3.495 mio. DKK) svarende til en fremgang på

12%. Omsætningen gik frem med 13% i 1. halvår, mens

omsætningen i 2. halvår gik frem med 11%. 4. kvartal

udmærker sig med en vækst på 13%. Denne fremgang

skyldes en tocifret vækst i engrossegmentet og en udvidelse

af egen retail i både 1. og 2. halvår.

Omsætningen i 2010/11 er positivt påvirket af

nettobutiksåbninger med 95 mio. DKK og positivt påvirket

af valutakursomregning med 146 mio. DKK. Da valutarisiko

generelt er afdækket, er den samlede indtjeningsgevinst

som følge af valutakursudsving betydeligt mindre. Korrigeret

for valutakursomregning realiserede koncernen en

omsætningsvækst på 8%.

Årets omsætning er illustreret ved opdeling på brands og

geografi ske markeder overfor.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

Egne brands målt på årets omsætning

563

977

426

74 91 91

203

404

264

320

272

289

Peak Performance

Tiger of Sweden

Jackpot

InWear

Saint Tropez

Matinique

Part Two

By Malene Birger

Cottonfield

Designers Remix

Soaked in Luxury


Koncernens egne brands

I 2010/11 har der i begge halvår været en meget positiv

udvikling, hvor 10 ud af 11 af koncernens brands har haft

fremgang. Tiger of Sweden, InWear, Matinique, By Malene

Birger, Saint Tropez og Designers Remix har alle skabt

tocifret vækst.

I 4. kvartal har Soaked in Luxury endvidere skabt vækst efter

en række kvartaler med negativ omsætningsudvikling.

Geografi ske segmenter målt på årets omsætning

974

779

395

205

496

401

387

288

Danmark (hjemsted)

Sverige

Norge

Benelux

Østeuropa og Rusland

Centraleuropa

Øvrig Europa

Øvrig Verden

Koncernens geografiske markeder

Alle koncernens geografi ske markeder skabte vækst i

2010/11, og alle markeder med undtagelse af Benelux

realiserede tocifret vækst.

Danmark gik markant frem efter i længere tid at have lidt

under et presset forbrug, og overgik i slutningen af året

væksten på de øvrige markeder i Skandinavien. Udviklingen

er hjulpet af en del nye butiksåbninger. I Sverige og Norge

så forbrugerne markant mere positivt på fremtiden end

forbrugerne i Danmark. Fremgangen i Norge og Sverige var

endvidere hjulpet af bedre salgsvaluta.

Koncernens salgskanaler

SIDE 43

I 2. halvår blev der ligeledes skabt vækst i alle koncernens

markeder. Endvidere realiserede alle markeder med

undtagelse af Sverige og Benelux tocifret vækst. Det samme

gør sig gældende for 4. kvartal alene. Hvor det danske

marked har haft tiltagende vækst hen over 2. halvår, har der

imidlertid været en afmatning på det svenske marked.

Engrosdriften

I 2010/11 blev den samlede engrosomsætning 2.395 mio.

DKK (2.121 mio. DKK) svarende til en fremgang på 13%.

Preorderomsætningen blev øget med 12%, mens salget i

sæson blev øget med 19%. Franchiseomsætningen, der er

indeholdt i disse tal, blev øget med 22% i forhold til sidste år.

I 4. kvartal fortsatte engroskanalens vækstmomentum,

idet omsætningen blev øget med 17%. Denne stigning

dækker over en fremgang på 19% i preorderomsætningen

og en fremgang på 14% i salget i sæson. En væsentlig

del af væksten i salg i sæson skyldes en øget clearing af

overskudsvarer. Franchiseomsætningen, der er indeholdt i

disse tal, blev øget med 14%.

Resultatet af primær drift er forbedret med 11% til 404 mio.

DKK (364 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 16,9%

(17,1%). Faldet i indtjening skyldes engangsomkostninger og

et markant pres på koncernens bruttomargin som følge af

stigende omkostninger i koncernens sourcing og en skærpet

konkurrence i engrosmarkedet. Dette udlignes dog stort set

af en forbedret omkostningsprocent i kanalen.

I 4. kvartal er resultatet af primær drift forbedret med 34

mio. DKK til et tab på 12 mio. DKK. Dermed fastholdes den

positive indtjeningsudvikling før engangsomkostninger fra

de foregående tre kvartaler. Den betydelige lagerclearing

gav anledning til større rabatter, hvilket påvirkede

bruttomarginen betydeligt. Imidlertid er koncernens

engroskunders betalingsevne forbedret over året. Der har

derfor både været en tilbageførsel af nedskrivninger til tab

på tilgodehavender samt en lavere nedskrivning.

I løbet af 2010/11 har koncernen åbnet 33 nye

franchisebutikker og lukket 17. Samlet har dette medført

en nettofremgang på i alt 2.300 kvadratmeter. Koncernen

servicerer dermed samlet 162 franchisebutikker på i alt

25.100 kvadratmeter.

Rapporteringspligtige segmenter

Engros Retail I alt Ikke-allokerede poster Koncernen i alt

Mio. DKK 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10

Nettoomsætning 2.394,8 2.121,4 1.530,6 1.373,9 3.925,4 3.495,3 - - 3.925,4 3.495,3

Vækst (%) 13 (9) 11 6 12 (3) - - 12 (3)

Bruttoresultat 1.282,8 1.207,8 1.038,8 916,6 2.321,6 2.124,4 - - 2.321,6 2.124,4

Bruttomargin (%) 53,6 56,9 67,9 66,7 59,1 60,8 - - 59,1 60,8

Resultat af primær drift 404,3 363,6 77,0 56,4 481,3 420,0 (160,0) (137,4) 321,3 282,6

EBIT-margin (%) 16,9 17,1 5,0 4,1 12,3 12,0 - - 8,2 8,1

Finansielle poster (Netto) - - - - - - (13,4) (5,2) (13,4) (5,2)

Resultat før skat 404,3 363,6 77,0 56,4 481,3 420,0 (173,4) (142,6) 307,9 277,4

Skat af årets resultat - - - - - - (61,6) (41,6) (61,6) (41,6)

Årets resultat 404,3 363,6 77,0 56,4 481,3 420,0 (235,0) (184,2) 246,3 235,8

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 44

Eksisterende Åbnet Lukket

Franchisebutikker 30.06.2011 12 mdr. 12 mdr.

Danmark 23 4 1

Sverige 19 6 4

Norge 9 2 2

Benelux 22 4 5

Østeuropa og Rusland 30 6 1

Centraleuropa 34 3 1

Øvrig Europa 12 5 1

Øvrig verden 13 3 2

I alt 162 33 17

Det samlede ordreoptag for efterårskollektionen 2011 blev

realiseret med en fremgang på 11% i rapporteringsvaluta.

Det forventes, at koncernens samlede ordreoptag inklusive

Saint Tropez og Soaked in Luxury for vinterkollektionen

2011 realiseres med en tilbagegang på 5%. Tilbagegangen

er udtryk for bekymring om markedsforholdene hos

engroskunderne på især det danske marked i 4. kvartal.

Samlet gik efterårs- og vinterkollektionen frem med 7%.

Retaildriften

I 2010/11 blev den samlede retailomsætning 1.531 mio.

DKK (1.374 mio. DKK) svarende til en fremgang på 11%.

Omsætningen er positivt påvirket af netto-butiksåbninger

med 95 mio. DKK. Udviklingen i same-store salget er i

2010/11 realiseret med en fremgang på 1%, mens årets

kvadratmeteromsætning blev realiseret med 31.100 DKK

(31.300 DKK). Outletomsætningen udgjorde 12% af den

samlede retaildrift, men trak ned i opgørelsen af samestore

salget med 2%-point, da koncernen havde en lavere

mængde overskudsvarer.

I 4. kvartal realiserede koncernen en fremgang i

retailomsætningen på 10%, mens same-store salget blev

realiseret med en fremgang på 3%. Outletomsætningen

udgjorde 13% af den samlede retaildrift, men trak ned i

opgørelsen af same-store salget med 4%-point.

Resultatet af primær drift er forbedret med 38% til 77 mio.

DKK (56 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 5,0%

(4,1%). Fremgangen blev realiseret på baggrund af en

forbedret bruttomargin. De udfordrende markedsforhold, der

i fl ere kvartaler har medført tilbagegang i same-store salget,

samt åbning af mange nye butikker påvirkede imidlertid

resultatet af primær drift negativt.

I 4. kvartal er resultatet af primær drift forbedret med 9 mio.

DKK til et overskud på 9 mio. DKK. Dermed fastholdes også i

retailsegmentet en positiv indtjeningsudvikling. Indtjeningen

har været påvirket af et betydeligt udsalgspres med større

rabatter, samt nedskrivninger på enkelte nyligt åbnede

retailbutikker på 7 mio. DKK (2 mio. DKK).

I løbet af 2010/11 har koncernen åbnet 27 nye butikker og

lukket 65. Af disse var 51 urentable koncessioner i Canada

med et samlet areal på 1.500 kvadratmeter. Samlet har dette

medført en nettotilbagegang på i alt 2.000 kvadratmeter.

Dermed driver koncernen retail på 49.500 kvadratmeter

fordelt på 289 butikker.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

Eksisterende Åbnet Lukket

Retailbutikker* 30.06.2011 12 mdr. 12 mdr.

Danmark 58 7 2

Sverige 30 5 2

Norge 9 1 1

Benelux 25 - 3

Østeuropa og Rusland 64 - 2

Centraleuropa 22 8 2

Øvrig Europa 5 1 1

Øvrig verden 1 - 1

I alt 214 22 14

Eksisterende Åbnet Lukket

Retailkoncessioner 30.06.2011 12 mdr. 12 mdr.

Danmark 27 3 -

Sverige 19 1 6

Norge 2 - -

Benelux 27 1 -

Østeuropa og Rusland - - -

Centraleuropa - - -

Øvrig Europa - - 1

Øvrig verden - - 51

I alt 75 5 58

* 28 outlets på i alt 7.200 kvadratmeter (7.500 kvadratmeter)

medregnes i koncernens egne butikker. De seneste 12 måneder er

der åbnet 7 og lukket 5 outlets.

For yderligere beskrivelse af koncernens segmenter henvises

der til koncernregnskabets note 3 Segmentoplysninger.

Resultatudvikling

Bruttomarginen påvirkes af

udfordrende markedsforhold

Bruttoresultatet blev for regnskabsåret 2010/11 realiseret

med 2.322 mio. DKK (2.124 mio. DKK) svarende til en

stigning på 9%. Resultatet er tilfredsstillende, selv om

stigningen ikke modsvarede omsætningsvæksten på 12%.

Skærpet konkurrence i engrosmarkedet og en række

eksterne faktorer i koncernens sourcing, primært infl ation

i produktionslandene, pres på leverandørkapaciteten og

stigende råvarepriser, har øget presset på bruttoresultatet

i året. Endvidere har den verserende canadiske toldsag

påvirket bruttoresultatet negativt med en engangsomkostning

på 12 mio. DKK i året. IC Companys har anket sagen

ved de relevante myndighedsinstanser i Canada.

For 4. kvartal blev bruttoresultatet 417 mio. DKK (388 mio.

DKK) svarende til en stigning på 7%.

Bruttomarginen blev realiseret med 59,1% (60,8%)

svarende til en tilbagegang på 1,7%-point fra det højeste

niveau i koncernens historie, som blev opnået i 2009/10.

Bruttomarginen blev påvirket negativt med 1,2%-point af

udviklingen i koncernens væsentligste indkøbsvalutaer.

Den negative udvikling på indkøbssiden opvejes dog af en

positiv udvikling i koncernens væsentligste salgsvalutaer

med 1,0%-point.


Når de eksterne faktorer i engrosmarkedet og i koncernens

sourcing tages i betragtning, realiseres bruttomarginen på

et tilfredsstillende niveau. Koncernen har delvist formået

at absorbere den negative udvikling med forbedrede

styringsmekanismer. Optimeringsmulighederne og

styringsmekanismerne er bedre i retailsegmentet

end i engrossegmentet. Således gik bruttomarginen i

retailsegmentet frem med 1,2%-point, mens bruttomarginen

i engrossegmentet gik tilbage med 3,3%-point.

Bruttomarginen i 4. kvartal blev realiseret med 58,1%

(61,2%) svarende til en tilbagegang på 3,1%-point. Øget

rabatgivning som følge af forsigtige og mere tilbageholdende

forbrugere i både engros- og retailsegmentet er den

væsentligste årsag til forringelsen af bruttomarginen i 4.

kvartal sammenlignet med sidste år. Endvidere påvirkede en

øget andel af engrosomsætning i kvartalet i forhold til sidste

år også bruttomarginen negativt.

Faldende omkostningsprocent

Omkostningerne inklusive andre driftsindtægter og

-omkostninger blev 2.000 mio. DKK (1.842 mio. DKK),

svarende til en stigning på 9%. Omkostningsprocenten blev

realiseret med 51,0% (52,7%) og er således forbedret med

1,7%-point.

Valutakursudviklingen i forhold til sidste år har medført en

forøgelse af omkostningerne i rapporteringsvaluta med 55

mio. DKK.

Stigningen i kapacitetsomkostningerne skyldes primært

en øget marketingindsats og nye retail aktiviteter. Således

øgede åbninger af nye butikker omkostningsbasen med

88 mio. DKK, når fuldårseffekten af butiksåbningerne fra

2009/10 medtages.

Kapacitetsomkostningerne blev endvidere påvirket negativt

af engangsomkostninger på 16 mio. DKK i 2. kvartal.

Disse omkostninger dækker fratrædelsesgodtgørelser

i forbindelse med omstruktureringerne gennemført i

november 2010 samt omkostninger i forbindelse med

åbning af nye lagerfaciliteter i Brøndby og nedlukning af

lagrene i Holland og Norge. Kapacitetsomkostningerne

blev endvidere positivt påvirket af en indtægt på 8 mio.

DKK vedrørende kompensation for opsigelse af et lejemål

i Sverige. De samlede engangsomkostninger i 2009/10 var

8 mio. DKK.

Korrigeres både 2010/11 og 2009/10 for

engangsomkostninger og kompensationsindtægten er

reduktionen i omkostningsprocenten 1,8%-point. Det er

tilfredsstillende, at omkostningsprocenten forbedres, men

det er utilfredsstillende, at de nye retailaktiviteter generelt

ikke har indfriet omsætningsforventningerne og dermed

bidrager negativt til omkostningsprocenten.

SIDE 45

Omkostningerne blev i 4. kvartal 461 mio. DKK (464 mio.

DKK) svarende til et fald på 1%. Omkostningsprocenten blev

i kvartalet realiseret med 64,3% (73,2%) og er således faldet

med 8,9%-point. 4. kvartal blev endvidere påvirket negativt

med 7 mio. DKK (negativt med 2 mio. DKK) af nedskrivninger

af anlægsaktiver og lejerettigheder i retailsegmentet som

følge af en revurdering af koncernens butiksaktiver.

Stigning i driftsresultatet

Resultat af primær drift blev realiseret med 321 mio. DKK

(283 mio. DKK) svarende til en stigning på 14%. Dermed

bliver EBIT-marginen 8,2% (8,1%).

I 4. kvartal blev resultat af primær drift realiseret med et

tab på 44 mio. DKK (tab på 76 mio. DKK) svarende til en

forbedring på 32 mio. DKK.

Finansielle poster

De fi nansielle nettoomkostninger steg med 8 mio. DKK til

13 mio. DKK (5 mio. DKK). Finansielle poster i 2009/10

var positivt påvirket af en rentegodtgørelse på 8 mio. DKK

i forbindelse med afgørelsen af to skattesager, som IC

Companys har ført med skattemyndighederne i Danmark

og Tyskland. Endvidere var fi nansielle poster i 2009/10

negativt påvirket af tinglysningsomkostninger på 2 mio.

DKK i forbindelse med omlægningen af lånet i koncernens

hovedsæde. Der er ikke ført tilsvarende poster under

fi nansielle indtægter og omkostninger i 2010/11.

I 4. kvartal steg de fi nansielle nettoomkostninger med 2 mio.

DKK til 4 mio. DKK (2 mio. DKK).

Skat af årets resultat

Der blev indregnet en skatteomkostning på 62 mio. DKK (42

mio. DKK) svarende til 20% (15%) af resultat før skat.

Den højere skatteprocent i forhold til sidste år skyldes

hovedsageligt, at skat af årets resultat i 2009/10 var

påvirket af tilbagebetaling af skat på 13 mio. DKK samt

en forøgelse af skatteaktiverne i IC Companys A/S med 10

mio. DKK som følge af afgørelsen af de to skattesager med

skattemyndighederne i Danmark og Tyskland. I 2010/11 har

koncernen revurderet sine skatteaktiver, og den resultatførte

skat blev positivt påvirket heraf med 15 mio. DKK.

Den betalbare skat blev opgjort til 43 mio. DKK (24 mio.

DKK) og sammensættes af skattebetalinger i de lande,

hvor koncernen enten ikke har fremførbare underskud til

modregning eller ikke kan udnytte øvrige skatteaktiver fuldt

ud mod årets indkomst. Der blev anvendt 115 mio. DKK

af de i tidligere års indregnede fremførbare underskud

svarende til en skatteværdi på 29 mio. DKK.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 46

Årets resultat

Årets resultat steg med 4% til 246 mio. DKK (236 mio. DKK).

Totalindkomst

Totalindkomsten blev opgjort til 186 mio. DKK (249 mio. DKK).

Totalindkomsten blev påvirket negativt af værdiregulering

af valutasikringsinstrumenter med 67 mio. DKK (negativ

med 25 mio. DKK) og negativt af valutakursregulering af

tilknyttede virksomheder med 4 mio. DKK (positiv med 54

mio. DKK).

Balance og likviditet

Balance

Koncernens aktiver steg med 122 mio. DKK til 1.926 mio.

DKK pr. 30. juni 2011 (1.804 mio. DKK). Stigningen skyldes

en forøgelse af koncernens kortfristede aktiver.

De langfristede aktiver faldt med 23 mio. DKK sammenlignet

med sidste år. Dette kan primært tilskrives et fald i

koncernens materielle aktiver, der ikke opvejes af stigningen

i koncernens immaterielle aktiver.

Koncernens immaterielle aktiver steg med 13 mio. DKK

til 262 mio. DKK (249 mio. DKK). Udviklingen skyldes

hovedsageligt en kombination af valutakursomregning på

goodwill, da størsteparten af den underliggende værdi er i

svenske kroner, samt en øget investering i Software og IT

systemer på 7 mio. DKK.

Materielle aktiver faldt med 32 mio. DKK til 376 mio. DKK

(408 mio. DKK). Koncernen har generelt investeret mindre,

end der er afskrevet. Dette kan tilskrives en større andel af

franchise i koncernens nyåbninger, hvor det er partneren,

der foretager investeringen. Endvidere har koncernen haft

færre investeringer i showrooms end i tidligere år.

De kortfristede aktiver steg med 145 mio. DKK til 1.156 mio.

DKK (1.011 mio. DKK). Koncernens kortfristede aktiver blev

øget som følge af et stigende aktivitetsniveau gennem året.

Koncernens varebeholdninger steg med 128 mio.

DKK til 557 mio. DKK (429 mio. DKK). Stigningen kan

primært tilskrives den øgede aktivitet og ændringer i

koncernens leveringsstruktur. Nye varer til den kommende

efterårssæson bestående af svømmende varer og varer

på centrallageret, der ikke er leveret ud endnu, udgør 67

mio. DKK af stigningen. Dette skyldes stigning i aktiviteten

og færre forsinkelser. Herudover blev lagerværdien af den

nuværende sæson, som er tilgængelig i retailsegmentet,

øget med 15 mio. DKK i forhold til 30. juni 2010. Generelt

blev aldersfordelingen på koncernens lager forbedret i

forhold til 30. juni 2010, idet der igennem året har været

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

fokus på lagerclearing af gamle kollektioner. Som følge

af denne lagerclearing blev nedskrivningerne på lageret

reduceret med 9 mio. DKK til 121 mio. DKK (130 mio. DKK).

Lagerets omsætningshastighed faldt dog til 2,0 fra 2,6

sammenlignet med sidste år, hvilket ikke er tilfredsstillende.

Koncernens tilgodehavender fra salg af varer og

tjenesteydelser blev øget med 96 mio. DKK til 358 mio. DKK

pr. 30. juni 2011 (262 mio. DKK). Bruttotilgodehavender

fra salg af varer og tjenesteydelser steg med 73 mio.

DKK til 416 mio. DKK (343 mio. DKK). Udviklingen er en

kombination af en omsætningsstigning i engroskanalen på

13% i 4. kvartal og en forskydning i omsætningen inden for

4. kvartal sammenholdt med sidste år. I år blev der, som en

konsekvens af ændringerne i koncernens leveringsstruktur,

foretaget større leveringer sidst i kvartalet end sidste år og

en større andel af efterårskollektionen blev leveret i juni.

Målt på debitordage blev der konstateret en reduktion

på 2 dage i forhold til sidste år. Nedskrivningen til tab på

tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser blev

reduceret med 23 mio. DKK til 49 mio. DKK (72 mio. DKK),

hvilket er udtryk for en væsentlig forbedret aldersfordeling

for nogle af koncernens større kunder samt en højere kvalitet

af debitormassen.

Andre tilgodehavender blev reduceret til 45 mio. DKK (113

mio. DKK). Dette skyldes hovedsageligt, at periodisering af

fi nansielle valutakontrakter sidste år indgik med en ikkerealiseret

gevinst på 88 mio. DKK mod en ikke-realiseret

gevinst i år på 2 mio. DKK. Gevinsten er primært et resultat

af stigende købsvaluta gennem regnskabsåret 2010/11.

Periodeafgrænsningsposter steg med 2 mio. DKK som følge

af en stigning i periodiserede huslejer.

Herudover har der været en reduktion i likvide beholdninger

på 18 mio. DKK til 54 mio. DKK (72 mio. DKK).

Arbejdskapitalen korrigeret for ikke-likvide poster udgør

samlet set 441 mio. DKK (205 mio. DKK), hvilket er

en stigning på 236 mio. DKK i forhold til sidste år.

Arbejdskapitalen udgør 11% af årets omsætning (6%).

Stigningerne i arbejdskapitalen skyldes som nævnt primært

den øgede aktivitet og ændringerne i kollektionernes

leveringsstruktur.

De langfristede forpligtelser steg 49 mio. DKK til 246 mio.

DKK (197 mio. DKK). Udviklingen skyldes primært andre

langfristede gældsforpligtelser relateret til købet af 49% af

aktierne i By Malene Birger A/S.

De kortfristede forpligtelser steg med 78 mio. DKK til 938

mio. DKK (860 mio. DKK). Udviklingen skyldes primært en

stigning i gældsforpligtelser til kreditinstitutter på 49 mio.

DKK. Andre gældsforpligtelser steg med 36 mio. DKK til 354

mio. DKK (318 mio. DKK). Dette skyldes hovedsageligt en

stigning i ikke-realiserede tab på fi nansielle kontrakter på 22

mio. DKK og øget skyldig merværdiafgift på 11 mio. DKK.


Pengestrømme

Årets pengestrømme fra driftsaktiviteter faldt og blev for

2010/11 positive med 180 mio. DKK (positive med 424

mio. DKK) svarende til et fald på 244 mio. DKK. Udviklingen

skyldes hovedsagelig en stigning i arbejdskapitalbindingen

på 236 mio. DKK. Den øgede binding i arbejdskapitalen

kan henføres til stigende aktivitet igennem året samt i den

kommende regnskabssæson. Herved blev koncernens lagre

og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser øget.

Investeringsniveauet blev reduceret i forhold til 2009/10,

og investeringerne blev i 2010/11 102 mio. DKK (123 mio.

DKK). Investeringerne er hovedsageligt blevet anvendt til

indretning af nye butikker og investering i IT.

Pengestrømme fra fi nansieringsaktiviteter i regnskabsåret

2010/11 blev negative med 143 mio. DKK (negative med

44 mio. DKK).

Den samlede likviditetsvirkning for 2010/11 blev negativ

med 66 mio. DKK (positiv med 258 mio. DKK) svarende til et

fald på 324 mio. DKK. Faldet kan primært henføres til øget

udbyttebetaling på 73 mio. DKK (6 mio. DKK), betalingen

af første rate af købesummen for de resterende 49% af

aktierne i By Malene Birger A/S, den canadiske toldsag og

øget binding i arbejdskapital.

Likviditetsforhold

Koncernens netto-rentebærende gæld udgjorde pr. 30. juni

2011 311 mio. DKK (243 mio. DKK) svarende til en forøgelse

på 68 mio. DKK i forhold til 30. juni 2010.

SIDE 47

Pr. 30. juni 2011 udgjorde kredittilsagnene 1.166 mio. DKK

inklusive remburser og garantier (1.304 mio. DKK). Heraf

blev 365 mio. DKK udnyttet via kort- og langfristet gæld til

kreditinstitutter, og 171 mio. DKK blev udnyttet til tradefi

nancefaciliteter og garantier. Herved udgjorde uudnyttede

kreditfaciliteter 630 mio. DKK. Alle kredittilsagn, undtagen

koncernens lån i hovedsædet, er standby kreditter, der

kan udnyttes med dags varsel. På intet tidspunkt har

trækningsrettighederne i regnskabsåret 2010/11 været

udnyttet mere end 62% inklusive reservationer til tradefi

nancefaciliteter, bankgarantier mv.

Egenkapitaludvikling

Egenkapitalen pr. 30. juni 2011 blev reduceret med 4 mio.

DKK til 743 mio. DKK i forhold til 30. juni 2010 (747 mio.

DKK). Faldet er primært drevet af årets resultat, transaktioner

med aktionærerne på 115 mio. DKK og udbyttebetaling på

73 mio. DKK (6 mio. DKK). Soliditetsgraden pr. 30. juni 2011

er 38,6% (41,4%).

Begivenheder efter

balancedagen

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet

hændelser af betydning, der ikke er indregnet eller omtalt

i årsrapporten

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 48

AKTIONÆRFORHOLD

OG UDVIKLING I

AKTIEKURS

IC Companys’ ledelse arbejder løbende på at skabe et langsigtet

konkurrencedygtigt afkast til selskabets aktionærer. Børsåret 2010/11

gav således et gennemsnitligt afkast på 33% inklusive udbetalt

udbytte. En række strukturelle ændringer og en ny koncernstrategi

har endvidere skabt et solidt fundament for fortsat at kunne realisere

positive afkast til koncernens aktionærer.

2010/11 har været et år, hvor koncernen har gennemført en

række strukturelle ændringer samtidig med, at selskabets

aktionærer har kunnet se resultaterne af en fokuseret

vækstmålsætning. I samme periode har koncernen købt

de resterende aktier i brandet By Malene Birger A/S og

ejer således 100% af dette brand. På trods af uro på de

fi nansielle markeder har der været en gunstig udvikling i

aktiekursen, idet kursudviklingen for IC Companys har ligget

over den generelle markedsudvikling målt over både 12 og

24 måneder.

Det er fortsat IC Companys’ fi nansielle målsætning

at realisere et langsigtet konkurrencedygtigt afkast til

selskabets aktionærer.

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

Kursudvikling (30. juni 2010 = index 100)

Aktieudvikling 2010/11

IC Companys’ aktie er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen.

Målt ved daglige gennemsnitspriser er aktien steget med

31% fra kurs 170,9 pr. 1. juli 2010 til kurs 223,1 pr. 30. juni

2011. Ved udgangen af regnskabsåret var markedsværdien

af IC Companys 3,7 mia. DKK. Aktiens højeste lukkekurs

blev noteret den 3. januar 2011 til kurs 282,0.

Den totale omsætning af IC Companys’ aktier i regnskabsåret

2010/11 beløb sig til 461 mio. DKK (710 mio. DKK) ved en

stykomsætning på i alt 2,0 mio. stk. (3,9 mio. stk.).

IC Companys A/S

C20

MidCap


SIDE 49

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 50

Kapitalstruktur og

udbyttepolitik

Som beskrevet tidligere forventer koncernen fremtidig

omsætningsvækst og øget indtjening. Sammenholdt med

koncernens evne til at omdanne nettoresultater til fri

likviditet forventes koncernens samlede likviditetsmæssige

udvikling at være særdeles positiv også i de kommende år.

En række forhold, herunder købet af aktierne i By Malene

Birger A/S, betød at nettobankgælden pr. 30 juni 2011

ikke blev reduceret til 0 DKK. Det forventes imidlertid, at

koncernen i løbet af 2011/12 vil begynde at akkumulere

overskudslikviditet.

I overensstemmelse med koncernens udbyttepolitik vil

ledelsen indstille til den ordinære generalforsamling

2011, at 30% af nettoresultatet for 2010/11 udloddes til

aktionærerne i form af udbytte.

Basis for den fremtidige omsætningsvækst vil være et

betydeligt investeringsniveau, der overstiger de årlige

driftsøkonomiske afskrivninger. Samtidig er forventningerne

baseret på en vækst i såvel egen retail som engrossalget. På

langt sigt forventes arbejdskapitalen således at stige i takt

med aktivitetsudviklingen.

For at opretholde størst mulig fl eksibilitet fremover og

dermed understøtte koncernens ekspansionsstrategi

bedst muligt har koncernen besluttet at fastholde

målsætningen om at nedbringe nettobankgælden til 0

DKK. Således skal koncernens kreditfaciliteter udelukkende

anvendes til at imødegå sæsonmæssige udsving i

likviditetstrækket. Nettobankgælden pr. 30. juni 2011

var 311 mio. DKK. Koncernen har endvidere besluttet,

at den netto rentebærende gæld, inklusive koncernens

leasingforpligtelser, fremover maksimalt kan øges til 3 gange

EBITDA, såfremt det måtte være nødvendigt. Koncernen har

ikke på nuværende tidspunkt nogen planer om dette.

I det omfang koncernens investeringsbehov og

likviditetsudvikling tillader det, vil tilbagebetaling til

aktionærerne, ud over de ordinære udbytter, foreslås

udloddet via ekstraordinære udbytter.

De øvrige forudsætninger for kapitalstrukturen er som følger:

• Arbejdskapitalen forventes maksimalt at udgøre 12% af

omsætningen

• Koncernens skatteomkostning forventes at udgøre

27-29% af resultat før skat, hvoraf 50-75% vil være

betalbar, og den resterende del vil medføre udnyttelse

af allerede indregnede skatteaktiver

Aktiekapital

Pr. 30. juni 2011 udgjorde aktiekapitalen 169.428.070 DKK

(169.428.070 DKK) og har således været uændret igennem

regnskabsåret. Aktiekapitalen er fordelt på én aktieklasse

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

og består af 16.942.807 aktier à nominelt 10 DKK.

Hver aktie giver anledning til én stemme på koncernens

generalforsamling. Ledelsen vurderer, at koncernens

nuværende aktiestruktur fortsat er i koncernens interesse.

Udviklingen i egne aktier

IC Companys ejer på nuværende tidspunkt 540.672 aktier til

afdækning af udestående aktieoptioner. Aktieposten svarer

til 3,2% af det samlede antal udstedte aktier.

Udvikling i egne aktier Number

Egne aktier pr. 30. juni 2010 500.672

Køb af egne aktier vedrørende

afdækning af optionsprogrammer 60.000

Afgang vedrørende udnyttede

optionsprogrammer (20.000)

Egne aktier pr. 30. juni 2011 540.672

Aktionærgruppens

sammensætning

Pr. 30. juni 2010 havde selskabet 7.956 navnenoterede

aktionærer, som tilsammen ejer 96,9% af den samlede

aktiekapital. Stemmeandelen er lig med kapitalandelen for

koncernens aktionærer. Den totale aktionærgruppe fordeler

sig som følger:

Kapital-

Aktionærer pr. 30. juni 2011 Antal andel

Friheden Invest A/S* 7.191.128 42,4%

Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP 1.880.993 11,1%

Hanssen Holding A/S 1.743.730 10,3%

Øvrige danske institutionelle investorer 2.747.878 16,2%

Danske private investorer 1.256.458 7,4%

Udenlandske institutionelle investorer 826.346 4,9%

Udenlandske private investorer 87.618 0,5%

Egne aktier 540.672 3,1%

Ej grupperede 682.276 4,0%

I alt 16.942.807 100,0%

*Friheden Invest A/S kontrolleres af koncernens bestyrelsesformand.

Investor relations

Koncernen har som målsætning at opretholde et

højt og ensartet informationsniveau samt at føre en

åben og aktiv dialog med investorer, analytikere og

andre interessenter. På www.iccompanys.dk fi ndes

investor relations politik, regnskaber, præsentationer,

koncernens selskabsmeddelelser samt øvrige relevante

investoroplysninger.

I løbet af regnskabsåret har koncernen været vært

ved 4 webcasts i forbindelse med offentliggørelsen af

kvartalsrapporter og årsrapporten. Derudover deltager

selskabet løbende i roadshows, investor seminarer og holder

løbende møder med enkeltinvestorer og aktieanalytikere. IC

Companys afholder ikke investormøder i en periode på 4

uger op til offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser eller

andre væsentlige meddelelser.


SIDE 51

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 52

Finanskalender 2011/12

Dato Begivenhed

26. september 2011 Forventet afholdelse af ordinær generalforsamling 2011

10. november 2011 Forventet offentliggørelse af kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2011/12

7. februar 2012 Forventet offentliggørelse af halvårsmeddelelse for 1. halvår 2011/12

9. maj 2012 Forventet offentliggørelse af kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2011/12

7. august 2012 Forventet offentliggørelse af årsrapport 2011/12

12. august 2012 Forventet deadline for indgivelse af emner til optagelse på generalforsamlingen 2012

24. september 2012 Forventet afholdelse af ordinær generalforsamling 2012

Selskabsmeddelelser 2010/11

Dato Nummer Emne

4. august 2010 10 (2010) Informationsmøde

11. august 2010 11 (2010) Årsrapport 2009/10

13. august 2010 12 (2010) Indberetning om insiderhandel

1. september 2010 13 (2010) Indkaldelse til ordinær generalforsamling

16. september 2010 14 (2010) Toldsag mellem IC Companys A/S og toldmyndigheder i Canada

27. september 2010 15 (2010) Forløb af ordinær generalforsamling

30. september 2010 16 (2010) Selskabsvedtægter

25. oktober 2010 17 (2010) Køb af 49% af aktierne i By Malene Birger A/S

3. november 2010 18 (2010) Informationsmøde

10. november 2010 19 (2010) Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2010/11

12. november 2010 20 (2010) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

15. november 2010 21 (2010) Meddelelse vedrørende organisationsændring

7. december 2010 22 (2010) Forløb af ekstraordinær generalforsamling

16. december 2010 23 (2010) Tildeling af warrants

16. december 2010 24 (2010) Reviderede selskabsvedtægter

2. februar 2011 1 (2011) Informationsmøde

9. februar 2011 2 (2011) Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2010/11

11. februar 2011 3 (2011) Indberetning om insiderhandel

4. maj 2011 4 (2011) Informationsmøde

11. maj 2011 5 (2011) Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2010/11

28. juni 2011 6 (2011) Finanskalender for 2011/12

29. juni 2011 7 (2011) Market maker aftale

Aktieanalytikere

Børshus Analytikere E-mail

ABG Sundal Collier Frans Høyer frans.hoyer@abgsc.dk

Carnegie Jesper Breitenstein jesper.breitenstein@carnegie.dk

Danske Bank Kenneth Leiling kele@danskebank.dk

Handelsbanken Fasial Kalim Ahmad faah01@handelsbanken.dk

Nordea Dan Wejse dan.wejse@nordea.com

SEB Enskilda Steven Brooker steven.brooker@enskilda.dk

Sydbank Nicolaj Jeppesen nicolaj.jeppesen@sydbank.dk

Forespørgsler fra aktionærer, fi nansanalytikere og andre interesserede kan rettes til:

Head of Investor Relations and Corporate Risk

Thomas Rohold

IC Companys A/S

Raffi naderivej 10

2300 København S

Telefon: 3266 7093

Fax: 3266 7040

E-mail: thro@iccompanys.com

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Generalforsamling 2011

SIDE 53

Den ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 26. september 2011 kl. 15.00 på ”Den sorte Diamant”, Det Kongelige

Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads, 1221 København K.

Dagsordenen vil være:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2011 med den uafhængige revisors påtegning og beslutning

om godkendelse af årsrapporten.

3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i

henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at der betales udbytte på 73,8 mio. DKK svarende til 4,50 DKK

pr. udbytteberettiget aktie.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af den siddende bestyrelse.

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2011/12.

6. Valg af revisor.

7. Bemyndigelse af bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling for selskabet at erhverve indtil 10% af

selskabets aktier til den aktuelle børskurs +/- 10%.

8. Eventuelt.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Regnskab for

koncernen

Koncernregnskab

Resultatopgørelse side 55

Totalindkomstopgørelse side 56

Balance side 57

Egenkapitalopgørelse side 58

Pengestrømsopgørelse side 59


Resultatopgørelse

Koncernregnskab

Note Mio. DKK 2010/11 2009/10

SIDE 55

3 Nettoomsætning 3.925,4 3.495,3

Vareforbrug (1.603,8) (1.370,9)

Bruttoresultat 2.321,6 2.124,4

5 Andre eksterne omkostninger (867,4) (785,2)

4 Personaleomkostninger (1.016,4) (927,0)

6 Andre driftsindtægter og -omkostninger 8,5 -

11 Af- og nedskrivninger (125,0) (129,6)

Resultat af primær drift 321,3 282,6

7 Finansielle indtægter 7,4 18,3

7 Finansielle omkostninger (20,8) (23,5)

Resultat før skat 307,9 277,4

8 Skat af årets resultat (61,6) (41,6)

Årets resultat

Resultatet fordeler sig således:

246,3 235,8

Aktionærer i IC Companys A/S 242,6 229,7

Minoritetsinteresser 3,7 6,1

Årets resultat 246,3 235,8

Resultat pr. aktie

9 Resultat pr. aktie, DKK 14,8 13,9

9 Udvandet resultat pr. aktie, DKK 14,7 13,9

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Koncernregnskab

SIDE 56

Totalindkomstopgørelse

Note Mio. DKK 2010/11 2009/10

Årets resultat

ANDEN TOTALINDKOMST

246,3 235,8

Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder (30,5) (20,0)

Valutakursregulering af intercompany-lån 27,0 74,3

29 Dagsværdiregulering, gevinster på fi nansielle instrumenter

indgået til sikring af fremtidige pengestrømme 2,0 57,7

29 Dagsværdiregulering, tab på fi nansielle instrumenter

indgået til sikring af fremtidige pengestrømme (68,2) (57,3)

29 Overførsel til resultatopgørelsen af gevinster på fi nansielle instrumenter

indgået til sikring af realiserede pengestrømme (57,7) (25,8)

29 Overførsel til resultatopgørelsen af tab på fi nansielle instrumenter

indgået til sikring af realiserede pengestrømme 57,3 0,3

8 Skat af anden totalindkomst 9,8 (15,9)

Anden totalindkomst i alt (60,3) 13,3

Totalindkomst i alt 186,0 249,1

Totalindkomsten fordeles således:

Aktionærer i IC Companys A/S 182,3 243,0

Minoritetsinteresser 3,7 6,1

I alt 186,0 249,1

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Balance

AKTIVER

Koncernregnskab

Note Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

SIDE 57

LANGFRISTEDE AKTIVER

Goodwill 199,4 194,3

Software og IT systemer 28,6 21,4

Varemærkerettigheder 0,1 0,1

Lejerettigheder 20,5 19,6

IT systemer under udvikling 13,8 13,6

11 Immaterielle aktiver i alt 262,4 249,0

Grunde og bygninger 155,0 161,5

Indretning af lejede lokaler 118,0 132,5

Driftsmateriel og inventar 96,6 106,9

Materielle aktiver under opførelse 5,9 7,5

11 Materielle aktiver i alt 375,5 408,4

12 Finansielle aktiver 33,8 36,0

13 Udskudt skat 99,0 99,9

Andre langfristede aktiver i alt 132,8 135,9

Langfristede aktiver i alt

KORTFRISTEDE AKTIVER

770,7 793,3

14 Varebeholdninger 556,5 428,7

15 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 358,0 262,1

8 Tilgodehavende selskabsskat 35,2 30,2

16 Andre tilgodehavender 45,4 112,9

17 Periodeafgrænsningsposter 106,8 104,7

28 Likvide beholdninger 53,8 71,9

Kortfristede aktiver i alt 1.155,7 1.010,5

AKTIVER I ALT 1.926,4 1.803,8

PASSIVER

Note Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

18

EGENKAPITAL

Aktiekapital 169,4 169,4

Reserve for sikringstransaktioner (47,7) 2,4

Reserve for valutakursregulering (40,6) (30,4)

Overført resultat 657,5 591,9

Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 738,6 733,3

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 4,1 13,9

Egenkapital i alt

FORPLIGTELSER

742,7 747,2

19 Pensionsforpligtelser 5,8 6,9

13 Udskudt skat 56,3 47,5

20 Hensatte forpligtelser - 2,2

24 Andre gældsforpligtelser 44,0 -

21 Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 140,0 140,0

Langfristede forpligtelser i alt 246,1 196,6

22,28 Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 224,7 175,3

23 Leverandører af varer og tjenesteydelser 348,9 354,8

8 Selskabsskat 10,2 12,3

24 Andre gældsforpligtelser 353,8 317,6

Kortfristede forpligtelser i alt 937,6 860,0

Forpligtelser i alt 1.183,7 1.056,6

PASSIVER I ALT 1.926,4 1.803,8

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Koncernregnskab

SIDE 58

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital

Reserve for tilhørende Egenkapital

sikrings- Reserve for modersel- tilhørende Egen-

Aktie trans- valutakurs- overført skabets minoritets- kapital

Mio. DKK kapital aktioner regulering resultat aktionærer aktionærer i alt

Egenkapital 1. Juli 2009

Totalindkomst 2009/10

169,4 21,2 (62,5) 367,5 495,6 13,5 509,1

Årets resultat

Anden totalindkomst

- - - 229,7 229,7 6,1 235,8

Valutakursregulering af tilknyttede virksomheder - - (20,0) - (20,0) - (20,0)

Valutaursregulering af intercompany-lån

Dagsværdiregulering, gevinster på fi nansielle

instrumenter indgået til sikring af

- - 74,3 - 74,3 - 74,3

fremtidige pengestrømme

Dagsværdiregulering, tab på fi nansielle

instrumenter indgået til sikring af

- 57,7 - - 57,7 - 57,7

fremtidige pengestrømme

Overførsel til resultatopgørelsen af

gevinster på fi nansielle instrumenter indgået

- (57,3) - - (57,3) - (57,3)

til sikring af fremtidige pengestrømme

Overførsel til resultatopgørelsen af tab på

fi nansielle instrumenter indgået til sikring

- (25,8) - - (25,8) - (25,8)

af fremtidige pengestrømme - 0,3 - - 0,3 - 0,3

Skat af anden totalindkomst - 6,3 (22,2) - (15,9) - (15,9)

Anden totalindkomst i alt - (18,8) 32,1 - 13,3 - 13,3

Aktietilbagekøb - - - (10,6) (10,6) - (10,6)

Udbetalt udbytte - - - - - (5,7) (5,7)

Aktiebaseret vederlæggelse - - - 5,3 5,3 - 5,3

Egenkapital 30. juni 2010 169,4 2,4 (30,4) 591,9 733,3 13,9 747,2

Totalindkomst 2010/11

Årets resultat

Anden totalindkomst

- - - 242,6 242,6 3,7 246,3

Valutakursregulering af tilknyttede virksomheder - - (30,5) - (30,5) - (30,5)

Valutakursregulering af intercompany-lån

Dagsværdiregulering, gevinster på fi nansielle

instrumenter indgået til sikring af

- - 27,0 - 27,0 - 27,0

fremtidige pengestrømme

Dagsværdiregulering, tab på fi nansielle

instrumenter indgået til sikring af

- 2,0 - - 2,0 - 2,0

fremtidige pengestrømme

Overførsel til resultatopgørelsen af

gevinster på fi nansielle instrumenter indgået

- (68,2) - - (68,2) - (68,2)

til sikring af fremtidige pengestrømme

Overførsel til resultatopgørelsen af tab på

fi nansielle instrumenter indgået til sikring

- (57,7) - - (57,7) - (57,7)

af fremtidige pengestrømme - 57,3 - - 57,3 - 57,3

Skat af anden totalindkomst - 16,5 (6,7) - 9,8 - 9,8

Anden totalindkomst i alt - (50,1) (10,2) - (60,3) - (60,3)

Aktietilbagekøb - - - (13,0) (13,0) - (13,0)

Udbetalt udbytte - - - (69,7) (69,7) (3,3) (73,0)

Aktiebaseret vederlæggelse - - - 7,7 7,7 - 7,7

Udnyttelse af aktieoptioner - - - 3,0 3,0 - 3,0

Andre transaktioner med aktionærerne - - - (105,0) (105,0) (10,2) (115,2)

Egenkapital 30. juni 2011 169,4 (47,7) (40,6) 657,5 738,6 4,1 742,7

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Pengestrømsopgørelse

Koncernregnskab

Note Mio. DKK 2010/11 2009/10

SIDE 59

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER

Resultat af primær drift 321,3 282,6

Tilbageførte af- og nedskrivninger samt gevinster og tab ved salg af langfristede aktiver 130,2 129,6

Resultatført aktiebaseret vederlæggelse 7,7 5,3

Andre reguleringer 11,5 23,5

27 Ændring i arbejdsskapital (235,5) 51,0

Pengestrømme fra primær drift 235,2 492,0

Modtagne fi nansielle indtægter 23,0 18,6

Betalte fi nansielle udgifter (29,5) (27,2)

Pengestrømme fra drift 228,7 483,4

8 Betalt selskabsskat (49,0) (59,0)

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

179,7 424,4

11 Investeringer i immaterielle aktiver (23,0) (31,9)

11 Investeringer i materielle aktiver (79,3) (92,1)

Ændring i deposita og andre fi nansielle aktiver (3,5) (0,6)

Køb og salg af øvrige langfristede aktiver 2,6 2,1

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (103,2) (122,5)

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

76,5 301,9

Provenu ved optagelse af langfristede fi nansielle forpligtelser - 140,0

Andre transaktioner med aktionærerne (56,8) -

Indfrielse af langfristede fi nansielle forpligtelser - (168,0)

Aktietilbagekøb (13,0) (10,6)

10 Udbetalt udbytte (73,0) (5,7)

Pengestrømme fra fi nansieringsaktiviteter i alt (142,8) (44,3)

ÆNDRING I LIKVIDER

LIKVIDER

(66,3) 257,6

Likvider pr. 1. juli (103,4) (365,1)

Valutakursregulering af likvider pr. 1. juli (1,2) 4,1

Ændring i likvider (66,3) 257,6

28 Likvider pr. 30. juni (170,9) (103,4)

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til regnskab for

koncernen

Noter til koncernregnskabet

1. Anvendt regnskabspraksis side 61

2. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger side 67

3. Segmentoplysninger side 67

4. Personaleomkostninger side 68

5. Andre eksterne omkostninger side 74

6. Andre driftsindtægter og -omkostninger side 74

7. Finansielle indtægter og omkostninger side 74

8. Årets skat side 75

9. Resultat pr. aktie side 75

10. Udbytte side 76

11. Immaterielle og materielle aktiver side 76

12. Finansielle aktiver side 77

13. Udskudt skat side 78

14. Varebeholdninger side 78

15. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser side 79

16. Andre tilgodehavender side 79

17. Periodeafgrænsningsposter, aktiver side 80

18. Aktiekapital side 80

19. Pensionsforpligtelser side 80

20. Hensatte forpligtelser side 82

21. Langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter side 82

22. Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter side 82

23. Leverandører af varer og tjenesteydelser side 82

24. Andre gældsforpligtelser side 83

25. Operationel leasing

26. Øvrige økonomiske forpligtelser og

side 83

eventualforpligtelser side 83

27. Ændring i arbejdskapital side 84

28. Likvider side 84

29. Finansielle risici og andre afl edte instrumenter side 84

30. Transaktioner med nærtstående parter side 87

31. Begivenheder efter balancedagen side 88

32. Godkendelse af årsrapporten til offentliggørelse side 88


1. Anvendt regnskabspraksis

Noter til koncernregnskab

SIDE 61

Koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet for 2010/11 for henholdsvis koncernen og IC Companys A/S afl ægges

i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske

oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber (Regnskabsklasse D), jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til

årsregnskabsloven.

Koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet opfylder tillige IFRS standarder udstedt af International Accounting Standards

Board (IASB).

Koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet afl ægges i danske kroner (DKK), der anses for at være den primære valuta for

koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet.

Den anvendte regnskabspraksis er anvendt konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene. Der er foretaget enkelte

reklassifi kationer af sammenligningstallene, som ikke har påvirket EBIT, årets resultat, anden totalindkomst og egenkapital i

sammenligningsåret.

Nye regnskabsstandarder i 2010/11

Implementering af nye standarder og fortolkningsbidrag

IC Companys har implementeret alle nye og reviderede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag (IFRIC’er), der er godkendt af

EU, og som har virkning for regnskabsåret 1. juli 2010 – 30. juni 2011. IC Companys har på baggrund af en analyse vurderet, at

de IFRS’er, der har virkning fra 1. juli 2010 enten ikke er relevante for koncernen eller ikke har nogen væsentlig indfl ydelse på

koncernregnskabet.

Nye og ændrede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er obligatoriske

IASB har udstedt en række IFRS-standarder, ændringer og fortolkningsbidrag, som er obligatoriske for regnskabsperioder,

der begynder den 1. juli 2011 og fremover. IC Companys har nøje vurderet betydningen af de IFRS-standarder, ændringer og

fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft. Det vurderes, at de ikke vil have væsentlig betydning for koncernregnskabet

eller moderselskabsregnskabet i de kommende år.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter IC Companys A/S (moderselskabet) og tilknyttede virksomheder, hvori selskabets stemmerettigheder

direkte eller indirekte overstiger 50%, eller selskabet på anden måde har bestemmende indfl ydelse.

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af årsregnskaber for selskabet og de enkelte tilknyttede virksomheder ved at

sammenlægge regnskabsposter af ensartet karakter. Der foretages eliminering af aktiebesiddelser, interne transaktioner,

interne mellemværender, urealiserede interne avancer på varelagre og udbytte.

I koncernregnskabet indregnes tilknyttede virksomheders regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige

andel af resultatet indgår som en del af årets resultat for koncernen.

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet, henholdsvis

stiftelsestidspunktet. Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Solgte eller

afviklede virksomheder indregnes frem til henholdsvis afhændelses- og afviklingstidspunktet. Afhændelsestidspunktet er det

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overgår til tredjemand.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identifi cerbare aktiver,

forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Langfristede aktiver, der overtages med

salg for øje, måles dog til dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger.

Omstruktureringsomkostninger indregnes alene i overtagelsesbalancen, såfremt de udgør en forpligtelse for den overtagne

virksomhed. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag. Hvis vederlagets endelige fastsættelse er betinget

af en eller fl ere fremtidige begivenheder, indregnes effekten af disse til dagsværdien heraf på overtagelsestidspunktet.

Omkostninger der direkte kan henføres til virksomhedsovertagelser indregnes direkte i resultatet ved afholdelsen.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem på den ene side kostprisen for den erhvervede virksomhed, værdien af minoritetsinteresser

i den overtagne virksomhed og dagsværdien af tidligere erhvervede kapitalinteresser og på den anden side dagsværdien af de

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 62

overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som et aktiv under immaterielle aktiver og testes minimum en

gang årligt for værdiforringelse. Hvis den regnskabsmæssige værdi af aktivet overstiger dets genindvindingsværdi, foretages der

nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Ved negative forskelsbeløb (negativ goodwill) foretages en revurdering af de opgjorte dagsværdier og den opgjorte kostpris

for virksomheden, værdien af minoritetsinteresser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af tidligere erhvervede

kapitalinteresser. Hvis forskelsbeløbet fortsat er negativt, indregnes forskelsbeløbet som en indtægt i resultatopgørelsen.

Køb af minoritetsandele i en dattervirksomhed behandles i koncernregnskabet som en egenkapitaltransaktion, og forskellen

mellem vederlaget og den regnskabsmæssige værdi allokeres til moderselskabets andel af egenkapitalen.

Fortjeneste eller tab ved salg eller afvikling af tilknyttede virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller

afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på afhændelses- eller afviklingstidspunktet, inklusive

goodwill, akkumulerede valutakursreguleringer indregnet i anden totalindkomst samt forventede omkostninger til salg eller

afvikling. Salgssummen måles til dagsværdien af det modtagne vederlag.

Omregning af fremmed valuta

For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta,

som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte rapporterende virksomhed opererer. Transaktioner i andre

valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen

under henholdsvis nettoomsætning, vareforbrug eller fi nansielle indtægter og omkostninger.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til funktionel valuta efter balancedagens

valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller forpligtelsens opståen

eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis nettoomsætning, vareforbrug eller

fi nansielle indtægter og omkostninger. Materielle og immaterielle aktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver,

der er anskaffet i fremmed valuta, og måles med udgangspunkt i historiske kostpriser, omregnes til transaktionsdagens kurs.

Udenlandske tilknyttede virksomheders balancer omregnes til DKK til balancedagens valutakurs, mens resultatopgørelserne

omregnes henover året til DKK til månedernes gennemsnitlige valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af

udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning

af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes i anden totalindkomst. Kursregulering af

tilgodehavender og ansvarlig lånekapital i udenlandske tilknyttede virksomheder, der anses for at være en del af den samlede

investering i den tilknyttede virksomhed, indregnes i anden totalindkomst i koncernregnskabet mens de indregnes i resultatet i

moderselskabets årsregnskab.

Afl edte fi nansielle instrumenter og sikringsaktiviteter

Afl edte fi nansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afl edte

fi nansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis andre gældsforpligtelser som henholdsvis ikke-realiseret

gevinst på fi nansielle instrumenter og ikke-realiseret tab på fi nansielle instrumenter.

Ændringer i dagsværdien af afl edte fi nansielle instrumenter, der er klassifi ceret som og opfylder betingelserne for sikring af

forventede fremtidige transaktioner, indregnes i anden totalindkomst. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne

sikringstransaktioner overføres fra anden totalindkomst ved realisation af det sikrede og indregnes i samme regnskabspost som

det sikrede.

Ændringer i dagsværdien af afl edte fi nansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i selvstændige

udenlandske tilknyttede virksomheder og i øvrigt opfylder betingelserne herfor, indregnes i anden totalindkomst i

koncernregnskabet (net investment hedge).

For afl edte fi nansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes

ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen under fi nansielle indtægter og omkostninger.

Aktiebaserede incitamentsprogrammer

Aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor medarbejderne alene kan vælge at købe aktier i moderselskabet

(egenkapitalordninger), måles til egenkapitalinstrumenternes dagsværdi på tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen

under personaleomkostninger over den periode, hvor medarbejderne opnår ret til at købe aktierne. Modposten hertil indregnes

direkte på egenkapitalen.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 63

Dagsværdien af egenkapitalinstrumenter opgøres ved anvendelse af Black & Scholes modellen med de parametre, som er

angivet i koncernregnskabets note 4

Ophørte aktiviteter og langfristede aktiver bestemt for salg

Ophørte aktiviteter er væsentlige forretningsområder eller geografi ske områder, der er solgt eller i henhold til en samlet plan er

bestemt for salg.

Resultatet af ophørte aktiviteter præsenteres i resultatopgørelsen som en særskilt post bestående af driftsresultat efter skat for

den pågældende aktivitet og eventuelle gevinster eller tab ved dagsværdiregulering eller salg af aktiverne tilknyttet aktiviteten.

Langfristede aktiver og grupper af aktiver, der er bestemt for salg, herunder aktiver tilknyttet ophørte aktiviteter, præsenteres

særskilt i balancen som kortfristede aktiver. Forpligtelser direkte tilknyttet de pågældende aktiver og ophørte aktiviteter

præsenteres som kortfristede forpligtelser i balancen.

Langfristede aktiver bestemt for salg afskrives ikke, men nedskrives til dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger,

såfremt denne værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og

såfremt indtægten kan måles pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles eksklusive moms, afgifter og med

fradrag af forventede returneringer og rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag.

Nettoomsætningen indeholder ud over salg af handelsvarer også licensindtægter.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Virksomheden indregner vareforbrug

i takt med omsætningen. Årets forskydning i varebeholdninger er indeholdt i vareforbruget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder lønninger, vederlag, pensioner, aktiebaseret vederlæggelse og øvrige personaleudgifter til

koncernens ansatte, herunder direktion og bestyrelse. Tillige indgår agentkommissioner til eksterne salgsagenter.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver samt årets nedskrivninger som følge af

værdiforringelse.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder årets afholdte øvrige udgifter til indkøb, salg og administration, tab på tilgodehavender

mv.

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært over leasingperioden i resultatopgørelsen under andre

eksterne omkostninger.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder poster, der er af sekundær karakter i forhold til hovedaktiviteterne, herunder

avance og tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, dagsværdiregulering

af afl edte fi nansielle instrumenter, der ikke opfylder betingelserne for behandling som sikring samt tillæg, fradrag og godtgørelse

i forbindelse med betaling af selskabsskat.

Renteindtægter og –omkostninger periodiseres med udgangspunkt i hovedstolen og den effektive rentesats. Den effektive

rentesats er den diskonteringssats, der skal anvendes ved tilbagediskontering af de forventede fremtidige betalinger tilknyttet

det fi nansielle aktiv eller den fi nansielle forpligtelse, for at nutidsværdien af disse svarer til den regnskabsmæssige værdi af

aktivet henholdsvis forpligtelsen.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 64

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan

henføres til årets resultat, og i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer

henholdsvis i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen. Valutakursreguleringer af udskudt skat indregnes som en del

af årets reguleringer af udskudt skat.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og – regler.

Moderselskabet er sambeskattet med alle danske tilknyttede virksomheder som indgår i konsolideringen. Den aktuelle danske

selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling

med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Udskudt skat måles på grundlag af gældende skatteregler og skattesatser af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og

skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,

indregnes med den værdi, der forventes at kunne anvendes ved opgørelse af fremtidig skattepligtig indkomst og modregnes

i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske enhed og jurisdiktion. I de tilfælde udskudt skat er et aktiv, optages

posten under langfristede aktiver efter en vurdering af mulighederne for fremtidig realisation.

Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv henholdsvis afvikling af den

enkelte forpligtelse.

Udskudt skat måles ved anvendelse af de skattesatser og -regler i de respektive lande, der – baseret på vedtagne eller i realiteten

vedtagne love på balancedagen – forventes at gælde, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt

skat som følge af ændringer i skattesatser eller -regler indregnes i resultatopgørelsen, med mindre den udskudte skat kan

henføres til transaktioner der tidligere er indregnet i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen.

Der indregnes udskudt skat af midlertidige forskelle forbundet med kapitalandele i tilknyttede virksomheder, medmindre

moderselskabet har mulighed for at kontrollere, hvornår den udskudte skat realiseres, og det er sandsynligt, at den udskudte

skat ikke vil blive udløst som aktuel skat i en overskuelig fremtid.

Balance

Immaterielle aktiver

Goodwill indregnes og måles ved første indregning jf. beskrivelsen under koncernregnskab.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill allokeres til koncernens pengestrømsfrembringende enheder på overtagelsestidspunktet.

Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende enheder følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring.

Goodwill afskrives ikke, men testes minimum én gang årligt for værdiforringelse, jf. nedenfor.

Betalinger for overtagelse af lejemål (”nøglepenge”) klassifi ceres som lejerettigheder. Lejerettigheder amortiseres over den

gældende lejeperiode eller brugstiden, hvis denne er kortere. Amortiseringsgrundlaget reduceres med eventuelle nedskrivninger.

Lejerettigheder med en udefi nerbar levetid afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse.

Software og IT-udvikling afskrives over brugstiden, der udgør 3-5 år. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Afskrivning foretages lineært over den forventede

brugstid.

Materielle aktiver

Materielle aktiver måles til historisk kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger som følge af værdiforringelse.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er

klar til brug.

Afskrivning på forskel mellem kostpris og den forventede scrapværdi foretages lineært over aktivets forventede økonomiske

levetid. Afskrivningsperioden er fastlagt på basis af ledelsens erfaring indenfor koncernens forretningsområde og afspejler efter

ledelsens vurdering det bedste estimat for aktivernes økonomiske levetid, som er følgende:

Indretning af lejede lokaler op til 10 år

Bygninger 25-50 år

Driftsmateriel og inventar 3-5 år

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 65

Ved ændring i afskrivningsperioden eller scrapværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet, som en ændring i

regnskabsmæssigt skøn.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af

salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen

under andre driftsindtægter og -omkostninger.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi jf. nedenfor.

Værdiforringelse

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes minimum én gang årligt for værdiforringelse sammen med de øvrige

langfristede aktiver i den pengestrømsfrembringende enhed, hvortil goodwill er allokeret, og nedskrives til genindvindingsværdi

over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som hovedregel som

nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme fra den pengestrømsfrembringende enhed som goodwill er knyttet til.

Den regnskabsmæssige værdi af langfristede aktiver, bortset fra goodwill, immaterielle aktiver med udefi nerbar brugstid,

udskudte skatteaktiver og fi nansielle aktiver, vurderes årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse. Når en sådan

indikation er til stede, beregnes aktivets genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er den højeste af aktivets dagsværdi med

fradrag af forventede afhændelsesomkostninger eller kapitalværdi.

Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssige værdi af et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrembringende

enhed overstiger aktivets eller den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse indregnes

i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivninger på andre aktiver tilbageføres i det omfang, der er sket ændringer i de

forudsætninger og skøn, der førte til nedskrivningen. Nedskrivninger tilbageføres kun i det omfang, aktivets nye regnskabsmæssige

værdi ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi, aktivet ville have haft efter afskrivninger, såfremt aktivet ikke havde været

nedskrevet.

Finansielle aktiver

Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Andre fi nansielle aktiver måles til kostpris eller til dagsværdien på

balancedagen, hvor denne er lavere.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives der til

denne lavere værdi.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris og direkte hjemtagelsesomkostninger.

Kostprisen for færdigvarer omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, eksterne produktionsomkostninger samt

hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for færdigvarer opgøres som forventet salgssum med fradrag for omkostninger, der afholdes for at

effektuere salget.

Tilgodehavender

Tilgodehavender omfatter tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser og andre tilgodehavender. Tilgodehavender indgår

i kategorien udlån og tilgodehavender, der er fi nansielle aktiver med faste eller bestemmelige betalinger, som ikke er noteret på

et aktivt marked og som ikke er afl edte fi nansielle instrumenter.

Tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til

nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår,

herunder kollektionsprøver, husleje, forsikring m.v. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 66

Egne aktier

Køb og salg af egne aktier samt udbytter heraf føres direkte på egenkapitalen under overført resultat.

Pensionsforpligtelser

Koncernen har indgået pensionsaftaler og lignende aftaler med hovedparten af koncernens ansatte.

Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger medtages i resultatopgørelsen i den periode, de optjenes, og

skyldige indbetalinger medtages i balancen under andre gældsforpligtelser.

For ydelsesbaserede ordninger foretages en årlig aktuarmæssig beregning af kapitalværdien af de fremtidige ydelser, som skal

udbetales i henhold til ordningen. Kapitalværdien beregnes på grundlag af forudsætninger om den fremtidige udvikling i bl.a.

lønniveau, rente, infl ation og dødelighed. Kapitalværdien beregnes alene for de ydelser, som de ansatte har optjent ret til gennem

deres hidtidige ansættelse i koncernen. Den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi med fradrag af dagsværdien af eventuelle

aktiver knyttet til ordningen medtages i balancen under pensionsforpligtelser, jf. dog nedenfor.

Forskelle mellem den forventede udvikling af pensionsaktiver og –forpligtelser og de realiserede værdier betegnes aktuarmæssige

gevinster eller tab. Efterfølgende indregnes alle aktuarmæssige gevinster eller tab i resultatopgørelsen.

Såfremt en pensionsordning netto er et aktiv, indregnes aktivet alene i det omfang, det modsvarer fremtidige tilbagebetalinger

fra ordningen, eller det vil reducere fremtidige indbetalinger til ordningen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse som følge af begivenheder i regnskabsåret

eller tidligere år, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle

forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid over et år fra balancedagen måles til nutidsværdi.

Ved planlagte omstruktureringer i koncernen hensættes alene til forpligtelser vedrørende omstruktureringer, som på balancedagen

er besluttet i henhold til en specifi k plan, og hvor de berørte parter er oplyst om den overordnede plan.

Pririotetsgæld

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for låneoptagelse til dagsværdi fratrukket eventuelle transaktionsomkostninger. Efterfølgende

måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris.

Andre fi nansielle forpligtelser

Andre fi nansielle forpligtelser, herunder bankgæld og leverandørgæld, måles ved første indregning til dagsværdi. Efterfølgende

måles forpligtelserne til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode, således at forskellen mellem

provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en fi nansiel omkostning over låneperioden.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens og moderselskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet

og fi nansieringsaktivitet, årets ændring i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømsopgørelsen opstilles således, at pengestrømme fra driftsaktiviteter præsenteres indirekte med udgangspunkt i

resultat af primær drift.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, hensættelser, betalte

fi nansielle poster, ændring i arbejdskapital samt betalinger vedrørende selskabsskat.

Arbejdskapitalen omfatter kortfristede aktiver eksklusive poster, der indgår i likvider eller er henført til investeringsaktiviteten,

med fradrag af kortfristede forpligtelser eksklusive bankgæld, prioritetsgæld og skyldig selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af langfristede aktiver og værdipapirer,

herunder kapitalandele i virksomheder.

Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer samt optagelse af og afdrag på prioritetsgæld

og andre langfristede forpligtelser, der ikke indgår under arbejdskapitalen.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld netto, der indgår som en integreret del af koncernens

likviditetsstyring.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 67

Segmentoplysninger

Segmentoplysningerne er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens anvendte regnskabspraksis og følger koncernens

interne ledelsesrapportering.

Segmentindtægter og omkostninger dækker over indtægter og omkostninger der direkte kan henføres til det enkelte segment

og de poster, der kan fordeles på de enkelte segmenter på et pålideligt grundlag. De ikke-fordelte poster vedrører primært

indtægter og omkostninger, der er forbundet med koncernens administrative funktioner, investeringsaktiviteter, indkomstskatter

og lignende.

2. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige

begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsafl æggelsen,

foretages bl.a. ved opgørelsen af af- og nedskrivninger, værdiansættelsen af varebeholdninger og tilgodehavender, skatteaktiver,

goodwill samt hensatte forpligtelser.

De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og

uforudsigelige. I koncernen vil målingen af varebeholdninger og tilgodehavender kunne påvirkes betydeligt af væsentlige

ændringer i skøn og forudsætninger, der ligger til grund for beregningen af nedskrivning på varebeholdninger og tilgodehavender.

Derudover vil målingen af goodwill ligeledes kunne blive påvirket af væsentlige ændringer i skøn og forudsætninger, der ligger til

grund for beregningen af værdierne. For en beskrivelse af nedskrivningstest for immaterielle aktiver henvises til note 11.

Målingen af varebeholdninger baserer sig på en individuel sæson- og aldersvurdering samt hvilken realisationsrisiko, der

vurderes at være på de enkelte varer.

Der foretages nedskrivning på skatteaktiver såfremt ledelsen vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt sandsynligt, at der kan skabes

positiv drift for det enkelte skatteobjekt (selskab) eller en gruppe af sambeskattede selskaber inden for en overskuelig horisont

(typisk 3-5 år). Eller hvis den forventede skattepligtige indkomst er utilstrækkelig til, at skatteaktivet kan udnyttes fuldt ud, eller

der på balancedagen er usikkerhed om opgørelsen af skatteaktivet, eksempelvis som følge af en uafsluttet skatterevision eller

skattesag.

3. Segmentoplysninger

Forretningssegmenter

Rapporteringen til ledelsen er baseret på koncernens to distributionskanaler: Engros og retail

Engros

Forretningssegmentet indeholder engrossalg til butiksejere. Segmentet indeholder salg til engroskunder og franchisetagere samt

i begrænset omfang sourcing foretaget på vegne af eksterne kunder.

Retail

Forretningssegmentet indeholder salg til forbrugere. Segmentet indeholder salg via egne retailbutikker, koncessioner,

outletbutikker og E-commerce.

Ledelsen vurderer driftsresultatet for forretningssegmenterne separat for at kunne træffe beslutninger i relation til

ressourceallokering og resultatmåling. Segmenternes resultat evalueres på basis af resultat af primær drift, som opgøres på

samme måde som i koncernregnskabet. Finansielle indtægter og – omkostninger samt selskabsskat håndteres på koncernniveau

og allokeres ikke ud på driftssegmenterne.

Der fi nder ikke væsentlig samhandel eller andre transaktioner sted mellem forretningssegmenterne. Omsætningen fra eksterne

kunder, der rapporteres til ledelsen, måles på samme måde som i resultatopgørelsen. Omkostningsfordelingen mellem

forretningssegmenterne foretages på individuel basis med tillæg af enkelte, systematisk fordelte indirekte omkostninger for at

vise rentabiliteten i forretningssegmenterne. Aktiver og forpligtelser indgår ikke i den løbende segmentrapportering til ledelsen.

Ingen enkeltstående kunde udgør mere end 10% af nettoomsætningen.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 68

Rapporteringspligtige segmenter

Engros Retail I alt Ikke-allokerede poster Koncernen i alt

Mio. DKK 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10

Nettoomsætning 2.394,8 2.121,4 1.530,6 1.373,9 3.925,4 3.495,3 - - 3.925,4 3.495,3

Egne brands 2.377,7 2.112,4 1.506,7 1.346,3 3.884,4 3.458,7 - - 3.884,4 3.458,7

Øvrige brands 17,1 9,0 23,9 27,6 41,0 36,6 - - 41,0 36,6

Bruttoresultat 1.282,8 1.207,8 1.038,8 916,6 2.321,6 2.124,4 - - 2.321,6 2.124,4

Bruttomargin (%) 53,6 56,9 67,9 66,7 59,1 60,8 - - 59,1 60,8

Resultat af primær drift 404,3 363,6 77,0 56,4 481,3 420,0 (160,0) (137,4) 321,3 282,6

EBIT-margin (%) 16,9 17,1 5,0 4,1 12,3 12,0 - - 8,2 8,1

Finansielle poster (Netto) - - - - - - (13,4) (5,2) (13,4) (5,2)

Resultat før skat 404,3 363,6 77,0 56,4 481,3 420,0 (173,4) (142,6) 307,9 277,4

Skat af årets resultat - - - - - - (61,6) (41,6) (61,6) (41,6)

Årets resultat 404,3 363,6 77,0 56,4 481,3 420,0 (235,0) (184,2) 246,3 235,8

Geografi sk information

Omsætningen allokeres på de geografi ske områder på grundlag af kundens geografi ske placering. Aktiverne allokeres på

grundlag af aktivernes geografi ske placering.

Aktiverne måles på samme måde som i balancen.

Koncernens omsætning og aktiver kan i al væsentlighed opdeles geografi sk som følger:

Omsætning Rapporteringspligtige aktiver*

vækst vækst andel andel andel andel

Mio. DKK 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 30.06.11 30.06.10 30.06.11 30.06.10

Danmark (Hjemsted) 778,5 707,3 10% (10%) 20% 20% 343,7 340,3 51% 49%

Sverige 974,5 846,8 15% 9% 25% 24% 183,1 185,4 27% 27%

Norge 395,1 343,3 15% 2% 10% 10% 16,6 22,1 2% 3%

Benelux 401,3 395,6 1% (10%) 10% 11% 21,7 29,7 3% 4%

Østeuropa og Rusland 287,5 249,9 15% (7%) 7% 7% 41,2 49,4 6% 7%

Centraleuropa 387,1 342,2 13% (5%) 10% 10% 38,5 35,4 6% 5%

Øvrig Europa 496,2 435,6 14% (9%) 13% 12% 16,9 22,7 3% 3%

Øvrig verden 205,2 174,6 18% (4%) 5% 6% 10,0 8,4 2% 2%

I alt 3.925,4 3.495,3 12% (3%) 100% 100% 671,7 693,4 100% 100%

* Rapporteringspligtige aktiver består af langfristede aktiver eksklusive udskudt skat.

Koncernen forhandler tøj inden for en række brands, der alle kategoriseres som ”Modetøj”. Koncernen har således ikke produkter

eller services, der differentierer væsentligt indbyrdes, og der gives derfor ikke separate oplysninger om enkelte produkter eller

services.

4. Personaleomkostninger

Mio. DKK 2010/11 2009/10

De samlede lønninger og vederlag m.m. kan specifi ceres således:

Bestyrelseshonorar 2,0 1,8

Revisionsudvalgshonorar 0,2 0,2

Gage og lønninger* 864,3 773,4

Bidragsbaserede pensionsordninger, jf. note 19 36,8 36,5

Ydelsesbaserede pensionsordninger, jf. note 19 (0,4) 3,0

Andre omkostninger til social sikring 77,9 68,4

Aktiebaseret vederlæggelse 7,7 5,3

Øvrige personaleomkostninger 27,9 38,4

I alt 1.016,4 927,0

Koncernens gennemsnitlige antal ansatte 2.396 2.283

* Der er i posten gage og lønninger indregnet omkostninger til eksterne agenter for 80,6 mio. DKK (72,4 mio. DKK).

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Afl ønning af bestyrelse, direktion og andre ledende medarbejdere:

Noter til koncernregnskab

SIDE 69

Andre ledende Andre ledende

Bestyrelse Direktion medarbejdere* Bestyrelse Direktion medarbejdere

DKK million 2010/11 2010/11 2010/11 2009/10 2009/10 2009/10

Bestyrelseshonorar 2,0 - - 1,8 - -

Revisionsudvalgshonorar 0,2 - - 0,2 - -

Gager og lønninger - 15,1 16,9 - 13,5 -

Bonus - 4,1 4,4 - 5,5 -

Pension - - 1,4 - - -

Aktiebaseret vederlæggelse - 4,0 1,4 - 2,8 -

I alt 2,2 23,2 24,1 2,0 21,8 -

* Andre ledende medarbejdere er som en følge af implementeringen af en fuld liniestruktur med ens struktur for alle brands (jf. Selskabsmeddelse

21/2010) blevet omdefi neret og udgøres fra 2010/11 af vice presidents og directors. Ledende medarbejdere har sammen med direktionen

ansvar for planlægning, gennemførelse og kontrol af aktiviteterne i koncernen.

Direktionen og ledende medarbejdere er omfattet af et bonusprogram, der belønner i forhold til opnåede fi nansielle resultater

inden for eget ansvarsområde. Bonuspotentialet er i størrelsesordenen 20-50% af årsgagen. Bonusprogrammet belønner

resultatdannelse inden for det enkelte regnskabsår og er medvirkende til at sikre indfrielse af koncernens vækstmål.

Vederlagspolitik

Bestyrelsen sikrer, at direktionens samlede individuelle vederlag afspejler værdien for selskabet af deres indsats. Direktionens

afl ønning består af en kontantløn, årlig bonus, aktieincitamentsprogrammer, bilordning samt sædvanlige benefi ts. Den

overordnede sammensætning af direktionens afl ønning forventes i al væsentlighed at være uændret for 2011/12, hvorved

vederlagspolitikken gennemføres på samme måde som i 2010/11.

Såfremt et medlem af moderselskabets direktion opsiges af selskabet inden pensionstidspunktet, er selskabet pligtig til at

betale løn i opsigelsesperioden på 12 måneder.

Aktieoptionsprogram

Tildeling af aktieoptioner til direktionen i 2010/11

Aktieoptionsordningen til direktionen omfattede pr. 30. juni 2010 271.353 stk. udestående aktieoptioner.

I efteråret 2010 har bestyrelsen besluttet at tildele 30.000 stk. aktieoptioner til Chief Executive Offi cer Niels Mikkelsen, 10.000

stk. aktieoptioner til Chief Financial Offi cer Chris Bigler, 10.000 stk. aktieoptioner til Executive Vice President Anders Cleemann

og 10.000 stk. aktieoptioner til Executive Vice President Peter Fabrin.

De tildelte aktieoptioner giver adgang til, mod kontant betaling, at erhverve et antal aktier a nom. 10 DKK svarende til de tildelte

aktieoptioner. Aktieoptionsordningen giver ret til erhvervelse af 0,4% af aktiekapitalen, såfremt samtlige aktieoptioner udnyttes.

Erhvervelsen kan ske i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapporten for 2010/11, 2011/12 eller

2012/13.

Markedsværdien af aktieoptionerne til direktionen kan – ved anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under antagelse af en

udnyttelseskurs på DKK 237,3, en volatilitet på 46% p.a. og en risikofri rente på 2,7% p.a. – opgøres til 3,5 mio. DKK. Dagsværdien

udgør 21% til 29% af den enkelte direktørs faste gage. Dagsværdien af programmerne bliver indregnet i resultatopgørelsen over

den forventede løbetid.

I det omfang de tildelte optioner ikke er modne til udnyttelse bortfalder disse ved ophør af ansættelsesforholdet.

Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier. En andel af selskabets beholdning af egne aktier er reserveret til afregning af de

tildelte optioner.

Tildeling af aktieoptioner til øvrige medarbejdere i 2010/11

Aktieoptionsordningen til øvrige medarbejdere omfattede pr. 30. juni 2010 305.932 stk. udestående aktieoptioner.

Der er ikke tildelt aktieoptioner til øvrige medarbejdere i regnskabsåret 2010/11.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 70

Tildelinger i tidligere regnskabsår

• Direktion 2009/10

I efteråret 2009 har Bestyrelsen tildelt 30.000 stk. aktieoptioner til Chief Executive Offi cer Niels Mikkelsen, 10.000 stk.

aktieoptioner til Chief Financial Offi cer Chris Bigler, 10.000 stk. aktieoptioner til Executive Vice President Anders Cleemann

og 10.000 stk. aktieoptioner til Executive Vice President Peter Fabrin.

De tildelte aktieoptioner giver adgang til, mod kontant betaling, at erhverve et antal aktier a nom. 10 DKK svarende til de

tildelte aktieoptioner. Aktieoptionsordningen giver ret til erhvervelse af 0,4% af aktiekapitalen, såfremt samtlige aktieoptioner

udnyttes.

Erhvervelsen kan ske i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2009/10, 2010/11 eller

2011/12.

Markedsværdien af aktieoptionerne til direktionen kan – ved anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under antagelse

af en udnyttelseskurs på DKK 126,0, en volatilitet på 43% p.a. og en risikofri rente på 3,6% p.a. – opgøres til 1,8 mio. DKK.

Dagsværdien udgør 13% til 15% af den enkelte direktørs faste gage. Dagsværdien af programmerne bliver indregnet i

resultatopgørelsen over den forventede løbetid.

I det omfang de tildelte optioner ikke er modne til udnyttelse bortfalder disse ved ophør af ansættelsesforholdet.

Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier. En andel af selskabets beholdning af egne aktier er reserveret til afregning

af de tildelte optioner.

• Øvrige medarbejdere 2009/10

I efteråret 2009 har bestyrelsen tildelt 173.500 stk. optioner til 31 af koncernens medarbejdere. 12.200 stk. er siden

programmets start bortfaldet som følge af ophør af ansættelsesforholdet. Aktieoptionsordningen omfatter således pr. 30.

juni 2011 161.300 stk. udestående aktieoptioner.

De tildelte aktieoptioner giver adgang til, mod kontant betaling, at erhverve et antal aktier a nom. 10 DKK svarende

til de tildelte aktieoptioner. Aktieoptionsordningen giver ret til erhvervelse af 1,0% af aktiekapitalen, såfremt samtlige

aktieoptioner udnyttes.

Erhvervelsen kan ske i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2011/12, 2012/13 eller

2013/14.

Markedsværdien af aktieoptionerne til øvrige medarbejdere kan – ved anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under

antagelse af en udnyttelseskurs på DKK 139,0, en volatilitet på 43% p.a. og en risikofri rente på 3,6% p.a. – opgøres til 4,7

mio. DKK. Dagsværdien udgør 4% til 24% af den enkelte medarbejders faste gage. Dagsværdien af programmerne bliver

indregnet i resultatopgørelsen over den forventede løbetid.

I det omfang de tildelte optioner ikke er modne til udnyttelse bortfalder disse ved ophør af ansættelsesforholdet.

Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier. En andel af selskabets beholdning af egne aktier er reserveret til afregning

af de tildelte optioner.

• Direktion 2008/09

I efteråret 2008 har bestyrelsen tildelt selskabets Executive Vice President Anders Cleemann 30.000 stk. aktieoptioner.

Hver aktieoption giver optionsejeren ret til erhvervelse af én eksisterende aktie a nom. 10 DKK i selskabet.

Aktieoptionsordningen giver ret til erhvervelse af 0,2% af aktiekapitalen, såfremt samtlige aktieoptioner udnyttes.

De tildelte aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2008/09,

2009/10 og 2010/11 mod kontant betaling, at erhverve 10.000 stk. aktier pr. år.

Optionerne blev udstedt til en udnyttelseskurs, der svarer til 163,0 DKK, og denne udnyttelseskurs tillægges 5% p.a. regnet

fra den 9. september 2008. Aktieoptioner, der ikke udnyttes i et år, kan udnyttes i de efterfølgende to år.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

I det omfang de tildelte optioner ikke er modne til udnyttelse bortfalder disse ved ophør af ansættelsesforholdet.

SIDE 71

Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier. En andel af selskabets beholdning af egne aktier er reserveret til afregning

af de tildelte optioner.

Bestyrelsen har ligeledes i efteråret 2008 tildelt selskabets Executive Vice President Peter Fabrin 30.000 stk. aktieoptioner.

10.000 stk. er udnyttet i regnskabsåret 2010/11. Aktieoptionsordningen omfatter således pr. 30. juni 2011 20.000 stk.

udestående aktieoptioner.

Hver aktieoption giver optionsejeren ret til erhvervelse af én eksisterende aktie a nom. 10 DKK i selskabet.

Aktieoptionsordningen giver ret til erhvervelse af 0,2% af aktiekapitalen, såfremt samtlige aktieoptioner udnyttes.

De tildelte aktieoptioner giver adgang til, i umiddelbar forlængelse af selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2008/09,

2009/10 og 2010/11 mod kontant betaling, at erhverve 10.000 stk. aktier pr. år.

Optionerne blev udstedt til en udnyttelseskurs, der svarer til 113,0 DKK, og denne udnyttelseskurs tillægges 5% p.a. regnet

fra den 2. oktober 2008. Aktieoptioner, der ikke udnyttes i et år, kan udnyttes i de efterfølgende to år.

I det omfang de tildelte optioner ikke er modne til udnyttelse bortfalder disse ved ophør af ansættelsesforholdet.

Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier. En andel af selskabets beholdning af egne aktier er reserveret til afregning

af de tildelte optioner.

• Direktion 2007/08

Der blev i foråret 2008 tildelt aktieoptioner til direktionen (2 personer). Aktieoptionsordningen pr. 30. juni 2008 omfatter

130.000 stk. udestående aktieoptioner.

Hver aktieoption giver optionsejeren ret til erhvervelse af én eksisterende aktie a nom. 10 DKK i selskabet.

Aktieoptionsordningen giver ret til erhvervelse af 0,7% af aktiekapitalen, såfremt samtlige aktieoptioner udnyttes.

De tildelte aktieoptioner giver Chief Executive Offi cer Niels Mikkelsen adgang til i umiddelbar forlængelse af selskabets

offentliggørelse af årsrapporten for 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/2012 og 2012/13 mod kontant betaling at

erhverve 20.000 stk. aktier pr. år.

De tildelte aktieoptioner giver Chief Financial Offi cer Chris Bigler adgang til i umiddelbar forlængelse af selskabets

offentliggørelse af årsrapporten for 2007/08, 2008/09 og 2009/10 mod kontant betaling at erhverve 10.000 stk. aktier

pr. år. 10.000 stk. er udnyttet i regnskabsåret 2010/11. Aktieoptionsordningen omfatter således pr. 30. juni 2011 20.000

stk. udestående aktieoptioner.

Optionerne blev udstedt til en udnyttelseskurs, der svarer til 180,0 DKK, og denne udnyttelseskurs tillægges 5% p.a. regnet

fra den 31. marts 2008. Aktieoptioner, der ikke udnyttes i et år, kan udnyttes i de efterfølgende år.

I det omfang de tildelte optioner ikke er modne til udnyttelse bortfalder disse ved ophør af ansættelsesforholdet.

Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier. En andel af selskabets beholdning af egne aktier er reserveret til afregning

af de tildelte optioner.

• Øvrige medarbejdere 2007/08

Der blev i september 2007 tildelt aktieoptioner til 66 ledere og nøglemedarbejdere. Tildelingen var præstationsafhængig og

baseret på en andel fra 10%-30% af den enkelte medarbejders løn, der via en Black & Scholes beregning udløste et konkret

antal optioner til den pågældende medarbejder. Den samlede tildeling udgjorde 237.769 stk. optioner, som hver giver ret til

erhvervelse af én eksisterende aktie af nom. 10 DKK. 71.784 stk. er siden programmets start bortfaldet som følge af ophør

af ansættelsesforholdet. Aktieoptionsordningen omfatter således pr. 30. juni 2011 165.985 stk. udestående aktieoptioner.

Aktieoptionsordningen giver ret til erhvervelse af 1,0% af aktiekapitalen, såfremt samtlige aktieoptioner udnyttes.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 72

Optionerne blev udstedt til en udnyttelseskurs på DKK 329,4 pr. aktie med et tillæg på 5% p.a regnet fra den 13. september

2007.

Optionerne kan tidligst udnyttes efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2009/10 og senest efter offentliggørelsen af

årsrapporten for 2012/13.

I det omfang de tildelte optioner ikke er modne til udnyttelse bortfalder disse ved ophør af ansættelsesforholdet.

Optionerne kan udelukkende afregnes i aktier. En andel af selskabets beholdning af egne aktier er reserveret til afregning

af de tildelte optioner.

Specifi kation af udestående aktieoptioner:

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

Gennemsnitlig

Direktionen Øvrige med- Antal i alt udnyttelseskurs pr.

(stk.) arbejdere (stk.) (stk.) option (DKK)

Udestående pr. 1. juli 2009 231.353 162.952 394.305 262,6

Udløbet/bortfaldet (20.000) - (20.000) 199,3

Fortabt grundet ophør af ansættelsesforhold - (30.520) (30.520) 282,2

Tildelt i regnskabsåret 60.000 173.500 233.500 135,7

Udestående pr. 30. juni 2010 271.353 305.932 577.285 221,4

Udnyttet (20.000) - (20.000) 151,2

Tildelt i regnskabsåret 60.000 - 60.000 237,3

Udestående pr. 30. juni 2011 311.353 305.932 617.285 226,3

Optioner, der kan udnyttes pr. 30. juni 2011 171.353 144.632 315.985 276,0

Udnyttelseskurs Udnyttelsesperiode 4 uger efter

Regnskabsår Udestående pr. option (DKK) offentliggørelse af årsrapport

Øvrige medarbejdere 2007/08 144.632 329,4 + 5 % pa. fra 2009/10 til 2012/13

Direktion 2007/08 21.353 329,4 + 5 % pa. fra 2009/10 til 2012/13

Direktion 2007/08 120.000 180,0 + 5 % pa. fra 2007/08 til 2012/13

Direktion 2008/09 30.000 163,0 + 5 % pa. fra 2008/09 til 2010/11

Direktion 2008/09 20.000 113,0 + 5 % pa. fra 2008/09 til 2010/11

Direktion 2009/10 60.000 126,0 fra 2009/10 til 2011/12

Øvrige medarbejdere 2009/10 161.300 139,0 fra 2011/12 til 2013/14

Direktion 2010/11 60.000 237,3 fra 2010/11 til 2012/13

Aktieoptioner i alt 617.285

Selskabets Executive Vice President Peter Fabrin og Chief Financial Offi cer Chris Bigler har i regnskabsåret 2010/11 hver især

udnyttet 10.000 stk. aktieoptioner, jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2010.

I 2010/11 udgør indregnet dagsværdi af aktieoptioner for koncernen en omkostning på 5,9 mio. DKK i resultatopgørelsen

(5,3 mio. DKK). I 2010/11 udgør indregnet dagsværdi af aktieoptioner for moderselskabet en omkostning på 5,0 mio. DKK i

resultatopgørelsen (4,3 mio. DKK).

Udnyttelsesperioden for tildelte aktieoptioner til direktionen i 2010/11 løber i perioden fra efteråret 2011 til efteråret 2013 i en

periode på 4 uger efter offentliggørelse af selskabets årsrapport. Det samlede program kan frit udnyttes i disse år.

Udnyttelsesperioden for tildelte aktieoptioner til direktionen i 2009/10 løber i perioden fra efteråret 2010 til efteråret 2012 i en

periode på 4 uger efter offentliggørelse af selskabets årsrapport. Det samlede program kan frit udnyttes i disse år.

Udnyttelsesperioden for tildelte aktieoptioner til øvrige medarbejdere i 2009/10 løber i perioden fra efteråret 2012 til efteråret

2014 i en periode på 4 uger efter offentliggørelse af selskabets årsrapport. Det samlede program kan frit udnyttes i disse år.

Udnyttelsesperioden for tildelte aktieoptioner til direktionen i 2008/09 løber i perioden fra efteråret 2009 til efteråret 2011 i en

periode på 4 uger efter offentliggørelse af selskabets årsrapport. Det samlede program kan udnyttes med 50.000 stk. i efteråret

2011.


Noter til koncernregnskab

SIDE 73

Udnyttelsesperioden for tildelte aktieoptioner til direktionen i 2007/08 løber i perioden fra efteråret 2008 til efteråret 2013 i en

periode på 4 uger efter offentliggørelse af selskabets årsrapport. Det samlede program kan udnyttes med 80.000 stk. i efteråret

2011 og de resterende 40.000 stk. kan udnyttes med 1/2 i hvert af de resterende år.

Udnyttelsesperioden for tildelte aktieoptioner til øvrige medarbejdere (inklusive 21.353 stk. til nuværende direktionsmedlemmer)

i 2007/08 løber i perioden fra efteråret 2010 til efteråret 2013 i en periode på 4 uger efter offentliggørelse af selskabets

årsrapport. Det samlede program kan frit udnyttes i disse år.

Der har ikke været aktieoptionsprogrammer, hvor optionerne kunne afregnes ved kontant differenceafregning.

Warrantprogram

Tildeling af warrants til øvrige medarbejdere i 2010/11

I overensstemmelse med generalforsamlingens bemyndigelse tildelte bestyrelsen i vinteren 2010 98.590 stk. warrants til 35

medarbejdere.

De tildelte warrants giver adgang til at tegne i alt 98.590 stk. aktier a nom. 10 DKK svarende til de tildelte warrants. Erhvervelsen

kan ske inden for et vindue på 14 dage fra og med offentliggørelse af årsrapporten for 2012/13, 2013/14 og 2014/15.

Markedsværdien af de tildelte warrants kan – ved anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under antagelse af en

udnyttelseskurs på DKK 263,8, en volatilitet på 46% p.a. og en risikofri rente på 2,7% p.a. – opgøres til 8,9 mio. DKK. Dagsværdien

udgør som udgangspunkt 10% til 30% af den enkelte medarbejders faste gage. Dagsværdien af programmet vil blive indregnet i

resultatopgørelsen over den forventede løbetid.

I det omfang de tildelte warrants ikke er modne til udnyttelse bortfalder disse ved ophør af ansættelsesforholdet.

Tildelinger i tidligere regnskabsår

Der er ingen udestående tildelinger fra tidligere regnskabsår.

Specifi kation af udestående warrants:

Gennemsnitlige

Direktion Øvrige med- Antal i alt udnyttelsespris pr.

(stk.) arbejdere (stk.) (stk.) warrant (DKK)

Udestående pr. 1. juli 2009 10.000 75.000 85.000 425

Udløbet/bortfaldet (10.000) (75.000) (85.000) 432

Udestående pr. 30. juni 2010 - - - 264

Tildelt i regnskabsåret - 98.590 98.590 264

Udestående pr. 30. juni 2011 - 98.590 98.590 -

Warrants, der kan udnyttes pr. 30. juni 2011 - - - -

Udnyttelseskurs Udnyttelsesperiode 14 dage efter

Regnskabsår Udestående pr. warrant (DKK) offentliggørelse af årsrapport

Øvrige medarbejdere 2010/11 98.590 263,8 fra 2012/13 til 2014/15

Total warrants 98.590

Der er ikke udnyttet warrants i 2010/11.

I 2010/11 udgør indregnet dagsværdi af warrants for koncernen en omkostning på 1,8 mio. DKK i resultatopgørelsen (0,1 mio.

DKK). I 2010/11 udgør indregnet dagsværdi af warrants for moderselskabet en omkostning på 0,8 mio. DKK i resultatopgørelsen

(0,1 mio. DKK).

Udnyttelsesperioden for tildelte warrants til øvrige medarbejdere i 2010/11 løber i perioden fra efteråret 2013 til efteråret 2015

i en periode på 14 dage efter offentliggørelse af selskabets årsrapport. Det samlede program kan frit udnyttes i disse år.

De beregnede dagsværdier af options- og warrantprogrammerne ved tildelingen i året er baseret på Black & Scholes-modellen.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 74

De anvendte forudsætninger for options- og warrantprogrammer, som er baseret på aktuelle markedsforhold, fremgår nedenfor:

Angivet i % 2010/11 2009/10

Forventet volatilitet 25,0-46,4 25,0-43,0

Forventet udbytterate i forhold til aktiekursen 1,3-4,1 2,8-4,1

Risikofri rente (baseret på danske statsobligationer i forhold til løbetiden) 2,7-4,4 3,6-4,4

I forbindelse med dagsværdiberegningen udgør løbetiderne de gennemsnitlige forventede l øbetider.

Den forventede volatilitet er baseret på volatiliteten i de seneste år for IC Companys aktien, der er sammenholdt med ledelsens

forventninger på tildelingstidspunktet.

Den risikofrie rente er fastsat tilsvarende renten på en dansk statsobligation med en løbetid på 10 år.

5. Andre eksterne omkostninger

I andre eksterne omkostninger indgår det samlede honorar for det forløbne regnskabsår til de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Mio. DKK 2010/11 2009/10

Lovpligtig revision 3,6 3,5

Andre erklæringer med sikkerhed 0,1 0,1

Skatterådgivning 1,5 1,2

Andre ydelser 0,3 0,3

I alt 5,5 5,1

En af koncernens mindre tilknyttede virksomheder revideres ikke af Deloitte, en af disses udenlandske samarbejdspartnere eller

af en anerkendt international revisionsvirksomhed. Omkostninger hertil udgør 0,1 mio. DKK (0,1 mio. DKK).

6. Andre driftsindtægter og -omkostninger

Mio. DKK 2010/11 2009/10

Tab ved salg af immaterielle og materielle aktiver (2,4) -

Fortjeneste ved afståelse af butikslejemål 9,2 -

Andet 1,7 -

I alt 8,5 -

7. Finansielle indtægter og omkostninger

Mio. DKK 2010/11 2009/10

Finansielle indtægter:

Renter af bankindestående - 0,5

Realiseret gevinst på afl edte fi nansielle instrumenter 0,9 4,6

Valutakursgevinster, netto - 0,1

Andre fi nansielle indtægter 6,5 13,1

I alt 7,4 18,3

Finansielle omkostninger:

Renter af gældsforpligtelser til kreditinstitutter (14,5) (15,2)

Realiseret tab på afl edte fi nansielle instrumenter (4,5) (4,6)

Valutakurstab, netto (0,5) -

Andre fi nansielle omkostninger (1,3) (3,7)

I alt (20,8) (23,5)

Finansielle poster, netto (13,4) (5,2)

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


8. Årets skat

Noter til koncernregnskab

Mio. DKK 2010/11 2009/10

SIDE 75

Aktuel skat

Aktuel skat i indeværende år 45,5 36,1

Reguleringer til tidligere år, aktuel skat (3,0) (12,2)

Udenlandske ikke-indkomstafhængige skatter 1,6 0,4

I alt

Udskudt skat

44,1 24,3

Ændring i udskudt skat 5,5 5,3

Reguleringer til tidligere år, udskudt skat 2,0 29,5

Regulering vedrørende ændring i skatteprocenter, udskudt skat 0,2 (1,6)

I alt 7,7 33,2

Årets skat

Der er indregnet således:

51,8 57,5

Skat af årets resultat 61,6 41,6

Skat af anden totalindkomst (9,8) 15,9

Årets skat 51,8 57,5

Tilgodehavende/(skyldig) selskabsskat pr. 1. juli, netto 17,9 (15,4)

Betalbar skat af årets resultat (42,9) (24,2)

Betalt selskabsskat i regnskabsåret 49,0 59,0

Valutakursregulering mv. 1,0 (1,5)

Tilgodehavende selskabsskat pr. 30. juni, netto

Der er indregnes således:

25,0 17,9

Tilgodehavende selskabsskat 35,2 30,2

Skyldig selskabsskat (10,2) (12,3)

Tilgodehavende selskabsskat pr. 30. juni, netto 25,0 17,9

Skat af årets resultat kan forklares således:

Mio. DKK 2010/11 2009/10

Beregnet skat af resultat før skat, 25% 76,9 69,3

Effekt af ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede omkostninger i øvrigt 4,3 (4,6)

Effekt af regulering vedrørende ændringer i skatteprocenter, udskudt skat 0,2 (1,6)

Effekt af afvigelse i udenlandske tilknyttede virksomheders skat i forhold til 25%, netto (1,7) -

Udenlandske ikke-indkomstafhængige skatter 1,6 0,4

Reguleringer vedrørende tidligere år (1,0) 17,3

Øvrige reguleringer inklusive revurdering af skattemæssige underskud mv.. (18,7) (39,2)

I alt 61,6 41,6

Effektiv skatteprocent 20 15

9. Resultat pr. aktie

Mio. DKK/1.000 stk. aktier 2010/11 2009/10

Årets resultat 246,3 235,8

Minoritetsinteressernes andel af koncernresultat (3,7) (6,1)

IC Companys-koncernens andel af årets resultat 242,6 229,7

Gennemsnitligt antal aktier 16.942,8 16.942,8

Gennemsnitligt antal egne aktier (550,0) (469,2)

Gennemsnitligt antal aktier i omløb 16.392,8 16.473,6

Udestående aktieoptioner og warrants gennemsnitlige udvandingseffekt 127,1 75,8

Gennemsnitlig antal aktier eksklusive egne aktier udvandet 16.519,9 16.549,3

Resultat pr. aktie (EPS) à DKK 10 14,8 13,9

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) à DKK 10* 14,7 13,9

* Ved beregning af udvandet resultat pr. aktie er udeholdt 225.985 aktieoptioner (314.285 aktieoptioner), der er out-of-the-money, men som

potentielt kan udvande resultat pr. aktie i fremtiden.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 76

10. Udbytte

Der henvises til moderselskabsregnskabets note 9.

11. Immaterielle og materielle aktiver

Immaterielle aktiver Imma-

Software Vare- IT systemer terielle

og IT mærke Leje- under aktiver

Mio. DKK Goodwill systemer rettigheder rettigheder udvikling i alt

Kostpris pr. 1. juli 2009 184,3 175,9 0,4 97,1 - 457,7

Valutakursregulering 15,5 - - 2,7 - 18,2

Reklassifi kation af aktiver under opførsel - 3,1 - - - 3,1

Tilgang - 7,2 7,7 3,4 13,6 31,9

Afgang (5,5) (0,6) - (8,9) - (15,0)

Kostpris pr. 30. juni 2010 194,3 185,6 8,1 94,3 13,6 495,9

Valutakursregulering 5,1 - - 1,8 - 6,9

Reklassifi kation af aktiver under opførsel - 18,5 - - (18,5) -

Tilgange - 0,6 - 3,7 18,7 23,0

Afgange - (0,3) - (0,2) - (0,5)

Kostpris pr. 30. juni 2011 199,4 204,4 8,1 99,6 13,8 525,3

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1. juli 2009 (5,5) (154,4) (0,3) (77,3) - (237,5)

Valutakursregulering - - - (2,2) - (2,2)

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 5,5 0,2 - 7,9 - 13,6

Årets af- og nedskrivninger - (10,0) (7,7) (3,1) - (20,8)

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2010 - (164,2) (8,0) (74,7) - (246,9)

Valutakursregulering - - - (1,1) - (1,3)

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver - 0,3 - 0,2 - 0,7

Årets af- og nedskrivninger - (11,9) - (3,5) - (15,4)

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2011 - (175,8) (8,0) (79,1) - (262,9)

Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2011 199,4 28,6 0,1 20,5 13,8 262,4

Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2010 194,3 21,4 0,1 19,6 13,6 249,0

Materielle aktiver

Indretning Drifts- Aktiver- Materielle

Grunde & af lejede materiale under aktiver

Mio. DKK bygninger lokaler & inventar opførelse i alt

Kostpris pr. 1. juli 2009 189,6 343,0 376,8 7,7 917,1

Valutakursregulering 1,9 15,5 22,5 (0,6) 39,3

Reklassifi kation af aktiver under opførsel - 0,5 0,5 (4,1) (3,1)

Tilgang 0,1 51,5 36,0 4,5 92,1

Afgang - (18,7) (19,8) - (38,5)

Kostpris pr. 30. juni 2010 191,6 391,8 416,0 7,5 1.006,9

Valutakursregulering 0,6 6,4 5,2 0,2 12,4

Reklassifi kation af aktiver under opførsel - 0,9 1,7 (2,6) -

Tilgange 0,1 38,8 39,6 0,8 79,3

Afgange - (31,0) (38,5) - (69,5)

Kostpris pr. 30. juni 2011 192,3 406,9 424,0 5,9 1.029,1

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1. juli 2009 (22,3) (218,5) (257,2) - (498,0)

Valutakursregulering (0,7) (9,7) (17,8) - (28,2)

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver - 17,7 18,8 - 36,5

Årets af- og nedskrivninger (7,1) (48,8) (52,9) - (108,8)

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2010 (30,1) (259,3) (309,1) - (598,5)

Valutakursregulering (0,3) (3,8) (3,9) - (8,0)

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver - 30,5 32,0 - 62,5

Årets af- og nedskrivninger (6,9) (56,3) (46,4) - (109,6)

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 30. juni 2011 (37,3) (288,9) (327,4) - (653,6)

Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2011 155,0 118,0 96,6 5,9 375,5

Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2010 161,5 132,5 106,9 7,5 408,4

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 77

Goodwill

Goodwill opstået i forbindelse med virksomhedssammenslutninger fordeles på overtagelsestidspunktet til de

pengestrømsfrembringende enheder, som forventes at opnå økonomiske fordele af overtagelsen. Den regnskabsmæssige værdi

af goodwill er fordelt således på de respektive pengestrømsfrembringende enheder:

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Tiger of Sweden AB 83,7 80,5

Peak Performance AB 51,3 49,4

Saint Tropez A/S 37,0 37,0

IC Companys Norway AS (Peak Performance aktiviteten i selskabet) 27,4 27,4

Regnskabsmæssig værdi af goodwill 199,4 194,3

Goodwill testes minimum en gang årligt for værdiforringelse og hyppigere, hvor der er indikatorer på værdiforringelse.

Genindvindingsværdien for de enkelte pengestrømsfrembringende enheder, som goodwillbeløbene er fordelt til, opgøres

med udgangspunkt i beregninger af enhedernes kapitalværdi, hvilket vil sige en tilbagediskontering af forventede fremtidige

pengestrømme, som sammenholdes med de regnskabsmæssige værdier. De fremtidige pengestrømme baseres på

virksomhedernes forretningsplaner og budgetter i strategiperioden for 2011/12-2015/16. De væsentligste parametre i

beregningen af kapitalværdien er nettoomsætning, EBITDA og arbejdskapital. Forretningsplanerne er baseret på ledelsens

konkrete vurdering af forretningsenhedernes forventede udvikling i strategiperioden. Ved beregningen af kapitalværdien er der

anvendt en diskonteringssats før skat på 13,78%.

I regnskabsåret 2010/11 er der ikke foretaget nedskrivning af goodwill (0 mio. DKK).

Lejerettigheder med udefi nerbar brugstid

Ud af den totale regnskabsmæssige værdi af lejerettigheder relaterer 6,2 mio. DKK (6,2 mio. DKK) sig til lejerettigheder med

en udefi nerbar brugstid, hvilket er bestemt ud fra de kontraktlige vilkår forbundet med lejemålet. Der er derfor gennemført en

værdiforringelsestest pr. 30. juni 2011, og ledelsen har vurderet, at genindvindingsværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi.

Anlægsaktiver, herunder lejerettigheder med defi nerbar brugstid, i koncernens butikker

Koncernens anlægsaktiver, der forefi ndes i koncernens butikker, testes årligt for nedskrivningsbehov. Genindvindingsværdien for

de enkelte butikker (pengestrømsfrembringende enheder) opgøres med udgangspunkt i beregninger af butikkens kapitalværdi.

De fremtidige pengestrømme baseres på butikkens individuelle budget i en periode svarende til den gennemsnitlige forventede

levetid for butikkens aktiver. Ved beregningen af kapitalværdien er der anvendt en diskonteringssats før skat på 13,78%.

Der er i regnskabsåret 2010/11 foretaget nedskrivninger af anlægsaktiver og lejerettigheder for 7,1 mio. DKK (2,3 mio. DKK),

som er indregnet i retailsegmentet.

12. Finansielle aktiver

Langfristede Finansielle

udlån til sam- aktiver

Mio. DKK arbejdspartnere Aktier Deposita mv. i alt

Regnskabsmæssig værdi pr. 1. juli 2009 9,4 0,5 25,5 35,4

Årets netto til-/afgang samt kursregulering (3,7) 0,2 4,1 0,6

Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2010 5,7 0,7 29,6 36,0

Årets netto til-/afgang samt kursregulering (5,3) - 3,1 (2,2)

Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2011 0,4 0,7 32,7 33,8

Langfristede udlån til samarbejdspartnere

Koncernen havde pr. 30. juni 2010 ydet ansvarlige lån til deres samarbejdspartnere for 7,9 mio. Heraf var 5,7 mio. DKK

klassifi ceret som langfristede udlån til samarbejdspartnere.

I regnskabsåret 2010/11 har koncernen ekstraordinært modtaget 1,2 mio. DKK vedrørende den langfristede del af udlånet. Pr.

30. juni 2011 klassifi ceres 0,4 mio. DKK af disse udlån, som langfristede udlån til samarbejdspartnere. Den kortfristede del,

som udgør 4,1 mio. DKK er indregnet under andre tilgodehavender.

Alle fordringer er rentebærende.

Der er ikke modtaget sikkerhed for fordringerne. Den regnskabsmæssige værdi for fi nansielle aktiver svarer til dagsværdien.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 78

13. Udskudt skat

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Udskudt skat pr. 1. juli 52,4 89,7

Regulering vedrørende tidligere år (2,0) (29,5)

Regulering vedrørende ændringer i skatteprocenter (0,2) 1,6

Valutakursreguleringer (2,0) (4,0)

Udskudt skat af anden totalindkomst 16,5 6,4

Ændring i udskudt skat af årets resultat (22,0) (11,8)

Udskudt skat pr. 30. juni, netto

Der er indregnet som følger:

42,7 52,4

Udskudte skatteaktiver 99,0 99,9

Udskudte skattepassiver (56,3) (47,5)

Udskudt skat pr. 30. juni, netto

Udskudt skat fordeler sig pr. 30. juni således:

42,7 52,4

Udskudte brutto skatteaktiver og -passiver 94,0 123,7

Ikke-indregnede skatteaktiver (51,3) (71,3)

Udskudt skat pr. 30. juni, netto 42,7 52,4

De ikke-indregnede skatteaktiver vedrører skattemæssige underskud, hvor det er vurderet, at det ikke er tilstrækkeligt

sandsynligt, at underskuddene vil blive udnyttet inden for en overskuelig fremtid. De ikke-indregnede skattemæssige underskud

er i al væsentlighed tidsubegrænsede.

Midlertidige forskelle og ændringer heri i årets løb udgør:

Indregnet Indregnet

Balance valutakurs- i årets i anden total- Balance

Mio. DKK 01.07.2010 regulering resultat indkomst 30.06.2011

Immaterielle aktiver 8,0 - (0,6) - 7,4

Materielle aktiver 20,0 (0,1) (4,5) - 15,4

Tilgodehavender 14,0 0,2 (13,0) - 1,2

Varebeholdninger 27,9 - (1,0) - 26,9

Hensatte forpligtelser 6,6 - (6,6) - -

Øvrige forpligtelser (43,1) (2,4) (5,3) - (50,8)

Finansielle instrumenter 0,5 - - 16,5 17,0

Skattemæssige underskud 89,8 (0,2) (12,7) - 76,9

Ikke-indregnede skatteaktiver (71,3) 0,5 19,5 - (51,3)

I alt 52,4 (2,0) (24,2) 16,5 42,7

Indregnet Indregnet

Balance valutakurs- i årets i anden total Balance

Mio. DKK 01 .07.2009 regulering resultat indkomst 30.06.2010

Immaterielle aktiver 1,0 (0,1) 7,1 - 8,0

Materielle aktiver 22,7 0,4 (3,1) - 20,0

Tilgodehavender 14,9 0,3 (1,2) - 14,0

Varebeholdninger 34,6 0,3 (7,0) - 27,9

Hensatte forpligtelser 15,4 0,1 (8,9) - 6,6

Øvrige forpligtelser (41,5) (5,4) 3,8 - (43,1)

Finansielle instrumenter (5,9) - - 6,4 0,5

Skattemæssige underskud 159,2 0,4 (69,8) - 89,8

Ikke-indregnede skatteaktiver (110,7) - 39,4 - (71,3)

I alt 89,7 (4,0) (39,7) 6,4 52,4

14. Varebeholdninger

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Råvarer og hjælpematerialer 30,4 22,0

Færdigvarer og handelsvarer 355,0 279,9

Svømmende varer 171,1 126,8

Varebeholdninger pr. 30. juni 556,5 428,7

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Årets bevægelser i lagernedskrivninger:

Noter til koncernregnskab

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

SIDE 79

Lagernedskrivninger pr. 1 juli 130,1 155,1

Årets tilgang 47,7 46,4

Årets afgang (57,2) (71,4)

Lagernedskrivninger pr. 30. juni 120,6 130,1

Andelen af varebeholdninger, der er opgjort til nettorealisationsværdi, udgør 95,1 mio. DKK pr. 30. juni 2011 (79,5 mio. DKK).

15. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser (brutto) kan specifi ceres som følger:

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Ej forfaldne 257,4 172,0

Forfaldne mellem 1-60 dage 76,8 69,2

Forfaldne mellem 61-120 dage 28,8 37,6

Forfaldne over 120 dage 44,1 55,5

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser pr. 30. juni (brutto) 407,1 334,3

Tilgodehavenderne er ikke rentebærende før normalt 30-60 dage efter faktureringstidspunktet. Herefter tilskrives renter af det

udestående beløb.

Koncernen har i året indregnet 6,5 mio. DKK (4,0 mio. DKK) i renter vedrørende overforfaldende tilgodehavender fra salg af varer

og tjenesteydelser.

Ændring i nedskrivning vedrørende tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser:

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Nedskrivning pr. 1. juli 72,2 81,8

Valutakursreguleringer 4,3 (1,0)

Årets reguleringer indregnet i resultatopgørelsen (11,9) 19,2

Realiseret tab i året (15,5) (27,8)

Nedskrivning pr. 30. juni 49,1 72,2

Nedskrivninger foretages til nettorealisationsværdi svarende til summen af de fremtidige nettoindbetalinger, som

tilgodehavenderne forventes at indbringe. Nedskrivninger foretages på baggrund af en individuel vurdering af tilgodehavenderne.

Tilgodehavendernes regnskabsmæssige værdi svarer i al væsentlighed til deres dagsværdier.

16. Andre tilgodehavender

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Merværdiafgift 11,6 -

Tilgodehavende fra forhandlerejede forretninger 2,3 2,5

Kreditkort tilgodehavender 9,5 5,3

Ikke-realiseret gevinst på fi nansielle instrumenter 2,0 87,7

Øvrige tilgodehavender 20,0 17,4

Andre tilgodehavender pr. 30. juni 45,4 112,9

Samtlige andre tilgodehavender forfalder inden for 1 år.

Det er ledelsens vurdering, at den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender pr. 30. juni 2011 i al væsentlighed svarer til

dagsværdien, og at der ikke er særlige kreditrisici forbundet med tilgodehavenderne.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 80

17. Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Kollektionsprøver 46,3 47,6

Reklame 8,2 8,1

Husleje mv. 27,5 27,1

Øvrige 24,8 21,9

Periodeafgrænsningsposter pr. 30. juni 106,8 104,7

18. Aktiekapital

Aktiekapitalen består af 16.942.807 aktier à nominelt DKK 10. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Hele aktiekapitalen er

fuldt indbetalt.

Der er foretaget følgende kapitalreguleringer de seneste 5 år:

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11

Nominel værdi

Antal tDKK

Aktiekapital pr. 1 juli 2006 18.853.456 188.535

Udnyttelse af warrants 105.917 1.059

Nedsættelse af aktiekapital som følge af gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer (565.875) (5.659)

Aktiekapital pr. 30. juni 2007 18.393.498 183.935

Udnyttelse af warrants i 2007/08 112.059 1.121

Nedsættelse af aktiekapital som følge af gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer (585.925) (5.859)

Aktiekapital pr. 30. juni 2008 17.919.632 179.197

Nedsættelse af aktiekapital som følge af gennemførte aktietilbagekøbsprogrammer (976.825) (9.768)

Aktiekapital pr. 30. juni 2009 16.942.807 169.428

Aktiekapital pr. 30. juni 2010 16.942.807 169.428

Aktiekapital pr. 30. juni 2011 16.942.807 169.428

Egne aktier kan specifi ceres således:

% af aktie- Nominel værdi

kapitalen Antal tDKK

Egne aktier pr. 1. juli 2009 2,5 420.682 4.207

Tilgang ved aktietilbagekøb 0,5 79.990 800

Egne aktier pr. 30. juni 2010 3,0 500.672 5.007

Tilgang ved aktietilbagekøb 0,3 60.000 600

Anvendt i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner (0,1) (20.000) (200)

Egne aktier pr. 30. juni 2011 3,2 540.672 5.407

Selskabet kan i henhold til generalforsamlingsbeslutning erhverve egne aktier svarende til maksimalt 10% af aktiekapitalen.

I 2010/11 har selskabet i lighed med 2009/10 købt egne aktier. Formålet med programmet er at afdække selskabets forpligtelser

i henhold til aktieoptionsprogrammerne for direktionen og øvrige medarbejdere. Under det gennemførte program har selskabet

i 2010/11 erhvervet nom. 600.000 DKK (799.900 DKK) egne aktier til en gennemsnitlig kurs på 217,0 DKK (133,0 DKK),

svarende til 13,0 mio. DKK (10,6 mio. DKK).

Værdien af egne aktier til børskursen pr. 30. juni 2011 udgør 119,5 mio. DKK (88,1 mio. DKK).

19. Pensionsforpligtelser

Danske selskabers pensionsforpligtelser er forsikringsmæssigt afdækket, hvilket ligeledes gør sig gældende for

pensionsforpligtelser i en lang række af koncernens udenlandske tilknyttede virksomheder. Udenlandske tilknyttede virksomheder,

hvori pensionsforpligtelser ikke er eller kun delvist er afdækket forsikringsmæssigt (ydelsesbaserede ordninger), opgør de

uafdækkede pensionsforpligtelser aktuarmæssigt til nutidsværdi på balancetidspunktet. Koncernens ydelsesbaserede ordninger


Noter til koncernregnskab

SIDE 81

eksisterer i Holland og Norge. Disse pensionsordninger afdækkes i pensionsfonde for medarbejderne. I koncernregnskabet er der

under forpligtelser indregnet 5,8 mio. DKK (6,9 mio. DKK) vedrørende koncernens forpligtelser over for nuværende og tidligere

medarbejdere efter fradrag af de til ordningerne knyttede aktiver. Moderselskabet har kun bidragsbaserede pensionsordninger.

For ydelsesbaserede ordninger foretages en aktuarmæssig beregning af kapitalværdien af de fremtidige ydelser, som virksomheden

skal udbetale i henhold til ordningen. Kapitalværdien beregnes på grundlag af forudsætninger om bl.a. opgørelsesrente, stigning

i lønninger og pensioner, investeringsafkast, medarbejderfratrædelse og dødelighed. Kapitalværdien beregnes alene for de

ydelser, som de ansatte har optjent ret til gennem deres hidtidige ansættelse i virksomheden.

I resultatopgørelsen for koncernen er der indregnet 36,8 mio. DKK (36,5 mio. DKK) som omkostninger vedrørende

forsikringsmæssigt afdækkede ordninger (bidragsbaserede). Vedrørende ikke-forsikringsmæssigt afdækkede ordninger

(ydelsesbaserede ordninger) er der for koncernen indregnet en indtægt på 0,4 mio. DKK (3,0 mio. DKK som omkostning).

I bidragsbaserede pensionsordninger er arbejdsgiver forpligtet til at indbetale et bestemt bidrag (f.eks. et fast beløb eller en fast

procentdel af lønnen). I en bidragsbaseret ordning har koncernen ikke risikoen med hensyn til den fremtidige udvikling i rente,

infl ation, dødelighed og invaliditet.

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Resultatført:

Bidrag til bidragsbaserede pensionsordninger 36,8 36,5

Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår 0,5 0,8

Kalkulerede renter vedrørende forpligtelse 1,6 1,6

Forventet afkast på ordningens aktiver mv. (1,3) (0,9)

Regulering vedrørende tidligere år (0,1) (0,1)

Indregnet aktuarmæssige gevinster/tab (1,1) 1,6

Indregnet i alt for ydelsesbaserede ordninger (0,4) 3,0

Resultatført i alt

Udviklingen i indregnet forpligtelse:

36,4 39,5

Nettoforpligtelse ydelsesbaserede pensionsordninger 1. juli 6,9 4,6

Kursregulering af primo forpligtelse 0,1 0,5

Nettoomkostningsført i resultatopgørelsen (0,3) 3,0

Koncernens indbetalinger til ordningens aktiver (0,9) (1,2)

Nettoforpligtelse pr. 30. juni 5,8 6,9

Pensionsforpligtelsen kan specifi ceres således:

Mio. DKK 30.06 2011 30.06.2010 30.06.2009 30.06.2008 30.06.2007

Nutidsværdi af ydelsesbaserede ordninger 35,8 35,0 25,0 30,6 31,2

Dagsværdi af ordningernes aktiver (30,0) (28,1) (20,4) (24,9) (26,1)

Nettoforpligtelse pr. 30. juni 5,8 6,9 4,6 5,7 5,1

Forudsætningerne for de aktuarmæssige beregninger pr. balancedagen kan gennemsnitligt oplyses som følger:

Angivet i % 2011 2010

Gennemsnitlig benyttet diskonteringsrente 4,4 4,5

Forventet afkast på ordningernes aktiver 5,1 5,2

Fremtidig lønstigningstakt 3,0 3,4

Ordningernes aktiver består af almindelige investeringsaktiver, blandt andet aktier og obligationer. Der er ikke investeret i

koncernens egne aktier.

Det forventede afkast på ordningerne er baseret på langfristede forventninger til aktivernes afkast i de respektive lande. Det

faktiske afkast af ordningernes aktiver udgjorde i 2010/11 1,8 mio. DKK (positiv med 5,6 mio. DKK). Koncernens forventede

bidrag til ordninger i 2011/12 udgør 1,0 mio. DKK.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 82

20. Hensatte forpligtelser

Hensættelse til

imødegåelse af Hensættelse til

tab i forbindelse med tabsgivende Hensatte

Mio. DKK verserende retssager kontrakter forpligtelser i alt

Hensatte forpligtelser pr. 1. juli 2009 - 10,9 10,9

Hensat for året 2,2 - 2,2

Anvendt i året - (2,2) (2,2)

Tilbageført i året - (8,7) (8,7)

Hensatte forpligtelser pr. 30. juni 2010 2,2 - 2,2

Hensat for året - - -

Anvendt i året (2,2) - (2,2)

Tilbageført i året - - -

Hensatte forpligtelser pr. 30. juni 2011 - - -

Koncernen er løbende part i retssager af forskellig art. Ledelsen har vurderet, at der ikke er væsentlige økonomiske risici ved

udfaldet af de igangværende retssager.

21. Langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Kreditinstitutter forfalder således:

Efter 5 år fra balancedagen 140,0 140,0

Langfristede gældsforpligtelser pr. 30. juni 140,0 140,0

Nominel værdi 140,0 140,0

Den langfristede gældsforpligtelse pr. 30. juni 2011 til kreditinstitutter er et realkreditlån i DKK baseret på 6 måneders CIBOR

rente. Lånet blev optaget den 26. januar 2010 med sikkerhed i koncernens hovedsæde på Raffi naderivej 10. Den gennemsnitlige

rente udgjorde i 2010/11 1,99% p.a. (2,28% p.a.). Lånet er fra den 30. juni 2010 rentesikret ved en 2-årig renteswap. Der

modtages 6 måneders CIBOR rente og betales en fast rente på 1,73% p.a.

22. Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter

Koncernens samlede kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter udgøres af danske og udenlandske kassekreditter med

en gennemsnitlig variabel rentesats på 2,99% p.a. (2,19% p.a.).

De kortfristede gældsforpligtelser forfalder på anfordring, hvorfor den regnskabsmæssige værdi svarer til dagsværdien.

De kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter fordeler sig på følgende valutaer:

Angivet i % 30.06.2011 30.06.2010

DKK 25 4

SEK 21 13

EUR 16 58

USD 8 16

PLN 7 2

CHF 4 -

CAD 2 -

GBP 1 -

Andre 16 7

I alt 100 100

23. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Gæld til leverandører for leverede varer og tjenesteydelser 348,9 354,8

I alt 348,9 354,8

Den regnskabsmæssige værdi svarer til forpligtelsernes dagsværdi.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


24. Andre gældsforpligtelser

Noter til koncernregnskab

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

SIDE 83

Merværdiafgift, told og indeholdt A-skat 77,1 62,0

Løn, sociale omkostninger og skyldige feriepenge 125,6 123,2

Fratrædelsesgodtgørelser 4,0 15,0

Ikke-realiseret tab på fi nansielle instrumenter 78,9 57,1

Øvrige skyldige omkostninger 112,2 60,3

Andre gældsforpligtelser pr. 30. juni 397,8 317,6

Af fratrædelsesgodtgørelser forfalder 4,0 mio. DKK inden for et år (15,0 mio. DKK).

I øvrige skyldige omkostninger er der indregnet 44 mio. DKK der forfalder efter 12 måneder.

Den regnskabsmæssige værdi af skyldige poster under andre gældsforpligtelser svarer i al væsentlighed til forpligtelsernes

dagsværdi.

25. Operationel leasing

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Uopsigelige operationelle leasingydelser er som følger:

Butikslejemål og øvrige grunde og bygninger

0-1 år 282,9 230,4

1-5 år 459,9 418,8

> 5 år 67,2 70,2

I alt

Leasing af driftsmateriel mv.

810,0 719,4

0-1 år 13,8 12,2

1-5 år 18,4 13,1

> 5 år - -

I alt 32,2 25,3

Koncernen leaser ejendomme under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk en periode mellem 3-10

år med mulighed for forlængelse efter periodens udløb. En lang række af huslejekontrakterne indeholder bestemmelser om

omsætningsbestemt husleje.

Koncernen leaser derudover biler og andet driftsmateriel under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk en

periode mellem 3-5 år med mulighed for forlængelse efter periodens udløb.

Der er i resultatopgørelsen for koncernen for 2010/11 indregnet 329,7 mio. DKK (314,0 mio. DKK) vedrørende operationel

leasing.

En del af de lejede butikslejemål videreudlejes til franchisebutikker m.v., og i forbindelse hermed er der modtaget en lejeindtægt

vedrørende uopsigelige lejekontrakter på 17,8 mio. DKK (23,0 mio. DKK). Den forventede fremtidige minimums lejeindtægt i

henhold til uopsigelige lejekontrakter udgør 79,1 mio. DKK i regnskabsårene 2011/12-2016/17 (74,0 mio. DKK).

26. Øvrige økonomiske forpligtelser og eventualforpligtelser

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Garantier og anden sikkerhedsstillelse 665,2 659,8

Selskabet har indgået bindende aftaler med leverandører vedrørende levering af kollektioner frem til 31. december 2011, hvoraf

størstedelen knytter sig til indgåede salgsordrer med preordrekunder.

Koncernen er pr. 30. juni 2011 ikke part i retssager, der kan have væsentlig påvirkning på koncernens økonomiske stilling.

Der påhviler koncernen normale branchemæssige returforpligtelser. Ledelsen forventer ikke væsentlige tab herpå.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 84

27. Ændring i arbejdskapital

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Ændring i varebeholdninger (127,8) 10,9

Ændring i tilgodehavender (116,2) (33,4)

Ændring i kortfristede forpligtelser ekskl. skat og afl edte fi nansielle instrumenter 8,5 73,5

I alt (235,5) 51,0

28. Likvider

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Likvide beholdninger 53,8 71,9

Kreditinstitutter, kortfristet (224,7) (175,3)

Likvider i alt (170,9) (103,4)

Koncernens samlede kredittilsagn udgør 1.166 mio. DKK pr. 30. juni 2011 (1.304 mio. DKK). Heraf er 365 mio. DKK udnyttet

via kort og langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter, og 171 mio. DKK er udnyttet til trade fi nance faciliteter og garantier.

Herved udgør de uudnyttede kreditfaciliteter 630 mio. DKK. Alle kredittilsagn er standby kreditter, der kan udnyttes med dags

varsel.

29. Finansielle risici og afledte finansielle instrumenter

Valutarisiko

Koncernens valutarisiko (transaktionsrisiko) håndteres centralt af koncernens treasury afdeling. DKK er koncernens funktionelle

valuta, og valutapositioner afdækkes som udgangspunkt over for DKK. Koncernens primære transaktionsrisiko opstår ved køb og

salg af varer i fremmed valuta. Afdækningen af de regnskabsmæssige såvel som forventede risici sker i form af terminsforretninger

og/eller optioner. Sikringen sker som udgangspunkt løbende for en 15 måneders periode.

Risikoafdækningen af koncernens transaktionseksponering foretages ud fra en samlet vurdering af pengestrømme behov for de

kommende 15 måneder. Der foretages som udgangspunkt sikring af pengestrømme i alle valutaer undtagen EUR.

Valutaterminskontrakter vedrører udelukkende sikring af varesalg og varekøb, jf. koncernens politik herfor. Risikoafdækningen

af koncernens transaktionseksponering foretages ud fra en samlet vurdering af cashfl ow behov for de kommende 15 måneder.

Koncernens valutaeksponering afdækkes centralt, dog har få dattervirksomheder uafdækket eksponering i valuta i de tilfælde,

hvor der er indgået huslejekontrakter i anden valuta end den lokale.

Koncernens risici pr. 30. juni 2011 for de kommende 0-15 mdr. kan specifi ceres således i mio.:

Forventede Forventede Gns. Netto--

Pr. 30 juni 2011 indbe- udbe- Sikring Sikring Sikring sikrings- Netto- position

Mio.: talinger talinger 0-6 mdr. 7-12 mdr. 13-15 mdr. kurs position mio. Dkk

EUR 122,7 (42,7) - - - - 80,0 596,6

USD 8,5 (189,9) 86,7 65,1 29,6 541,3 - -

HKD - (507,5) 282,0 132,3 93,2 70,0 - -

SEK 693,5 (22,5) (300,0) (291,0) (80,0) 81,1 - -

NOK 409,7 (2,5) (192,8) (149,4) (65,0) 92,3 - -

GBP 12,1 (0,4) (4,7) (5,0) (2,0) 863,6 - -

CHF 27,4 - (13,6) (9,2) (4,6) 576,4 - -

PLN 51,4 (5,5) (23,2) (16,4) (6,3) 183,8 - -

CZK 94,5 - (46,7) (31,8) (16,0) 30,3 - -

HUF 265,9 - (93,6) (139,3) (33,0) 2,6 - -

CAD 20,7 - (9,0) (8,7) (3,0) 536,3 - -

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 85

Forventede Forventede Gns. Netto-

Pr. 30 juni 2010 indbe- udbe- Sikring Sikring Sikring sikrings- Netto- position

Mio.: talinger talinger 0-6 mdr. 7-12 mdr. 13-15 mdr. kurs position mio. DKK

EUR 104,7 (31,9) - - - - 72,8 541,8

USD 6,9 (123,8) 67,5 49,4 - 547,0 - -

HKD - (239,8) 139,1 100,7 - 70,6 - -

SEK 602,6 (11,3) (300,3) (291,0) - 74,2 - -

NOK 313,9 - (164,5) (149,4) - 90,4 - -

GBP 9,6 - (4,6) (5,0) - 850,8 - -

CHF 21,7 - (12,6) (9,1) - 509,8 - -

PLN 31,5 (5,0) (10,1) (16,4) - 177,6 - -

CZK 62,8 - (22,2) (40,6) - 28,9 - -

HUF 294,6 - (93,6) (201,0) - 2,6 - -

CAD 17,2 - (8,5) (8,7) - 520,5 - -

Nettoudestående valutaterminskontrakter pr. 30. juni 2011 for koncernen og moderselskabet, som anvendes til og opfylder

betingelserne for regnskabsmæssig sikring af fremtidige transaktioner:

2011 2010

dagsværdi- dagsværdireguleringer

reguleringer

indregnet indregnet

Beregnings- i anden Beregnings- i anden

mæssig total- Restløbetid mæssig total- Restløbetid

Mio. DKK hovedstol* indkomst Dagsværdi mdr. hovedstol* indkomst Dagsværdi mdr.

USD 161,0 (35,1) 835,4 0-15 94,9 46,5 575,8 0-12

HKD 407,5 (12,0) 272,3 0-15 189,8 11,0 148,0 0-12

SEK (671,0) 2,0 (542,0) 0-15 (591,3) (23,1) (462,0) 0-12

NOK (407,2) (11,0) (386,7) 0-15 (313,9) (6,9) (290,8) 0-12

Øvrige - (10,1) (504,5) 0-15 - (27,1) (382,7) 0-12

I alt pr. 30. juni (66,2) (325,5) 0,4 (411,7)

*Positive hovedstole af valutaterminskontrakter er køb af den pågældende valuta, og negative hovedstole er salg.

I 2010/11 er der i resultatopgørelsen indregnet DKK 3,6 mio. vedrørende ineffektive cash fl ow sikringstransaktioner (0 mio.

DKK). Ineffektive cash fl ow sikringstransaktioner er indregnet i resultatopgørelsen under fi nansielle poster.

Åbentstående valutaterminskontrakter for koncernen og moderselskabet, der opfylder betingelserne for regnskabsmæssig

sikring af indregnede aktiver og forpligtelser:

2011 2010

dagsværdi- dagsværdireguleringer

reguleringer

Beregnings- indregnet Beregnings- indregnet

mæssig i resultat- Restløbetid mæssig i resultat- Restløbetid

Mio. DKK hovedstol* opgørelse Dagsværdi mdr. hovedstol* opgørelse Dagsværdi mdr.

HKD 100,0 (4,6) 66,4 0-15 50,0 6,6 39,0 0-12

USD 20,4 (6,1) 105,3 0-15 22,0 23,6 133,5 0-12

I alt pr. 30. juni (10,7) 171,7 30,2 172,5

* Positive hovedstole af valutaterminskontrakter er køb af den pågældende valuta, og negative hovedstole er salg.

Dagsværdireguleringerne pr. 30. juni 2011 er indregnet i resultatopgørelsen under vareforbrug.

De beregnede dagsværdier er opgjort på baggrund af aktuelle rentekurver og valutakurser pr. 30. juni 2011.

Koncernen og moderselskabet har ingen åbenstående valutaterminskontrakter, der ikke opfylder betingelserne for

regnskabsmæssig sikring pr. 30. juni 2011 eller pr. 30. juni 2010.

De under egenkapitalen indregnede positive/negative markedsværdier er behandlet efter reglerne for sikring af fremtidige

pengestrømme, og de afvikles/reguleres i årets løb efter “hedge accounting principperne”.

Koncernens nettoposition vil udregnet efter value at risk metoden maksimalt kunne påføre et tab på DKK 1,9 mio. DKK.

Beregningen er foretaget udfra et 95% konfi densinterval med en løbetid på 6 mdr. Value at risk er et udtryk for hvad, der

maksimalt kan tabes på en position beregnet ud fra volatiliteter på de forskellige valutaer, samt korrelationer mellem valutaerne.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 86

Beregningen er lavet på historiske data.

Bortset fra afl edte fi nansielle instrumenter indgået til sikring af valutarisici i balancen er der i resultatopgørelsen ikke indregnet

ændringer i dagsværdien for unoterede fi nansielle aktiver og forpligtelser.

De eksisterende kategorier af fi nansielle aktiver og forpligtelser er vist nedenfor:

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Unoterede aktier indregnet under langfristede aktiver (aktier) 0,7 0,7

Finansielle aktiver til dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen

Afl edte fi nansielle instrumenter indgået til sikring af

0,7 0,7

indregnede aktiver og forpligtelser, indregnet under kortfristede aktiver (andre tilgodehavender)

Afl edte fi nansielle instrumenter indgået til sikring af

- 30,2

fremtidige pengestrømme, indregnet under kortfristede aktiver (andre tilgodehavender) 2,0 87,7

Finansielle aktiver anvendt som sikringsinstrumenter 2,0 117,9

Deposita (fi nansielle aktiver) 32,7 29,6

Langfristede udlån (fi nansielle aktiver) 0,4 5,7

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 358,0 262,1

Andre tilgodehavender 53,6 25,2

Likvide beholdninger 53,8 71,9

Udlån og tilgodehavender 498,5 394,5

Finansielle aktiver i alt pr. 30. juni 501,2 513,1

Gæld til kreditinstitutter (langfristede forpligtelser) 140,0 140,0

Gæld til kreditinstitutter (kortfristede forpligtelser) 224,7 175,3

Leverandører af varer og tjenesteydelser 348,8 354,8

Andelen af andre gældsforpligtelser der indregnes til amortiseret kostpris 275,9 260,4

Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris

Afl edte fi nansielle instrumenter indgået til sikring af

989,4 930,5

fremtidige pengestrømme, indregnet under kortfristede forpligtelser (andre gældsforpligtelser)

Renteswap indgået for at sikre renteniveauet for koncernens lån i hovedsædet

68,2 57,7

på Raffi naderivej 10 0,5 0,1

Finansielle forpligtelser anvendt som sikringsinstrumenter 68,7 57,8

Finansielle forpligtelser i alt pr. 30. juni 1.058,1 988,3

Dagsværdihierarki for fi nansielle instrumenter, der måles til dagsværdi i balancen

Dagsværdihierarkiet kan opdeles i 3 niveauer:

• Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrument (niveau 1)

• Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver eller forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder, hvor alle

væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata (niveau 2)

• Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata (niveau 3)

Beregninger af dagsværdireguleringen af koncernens cash fl ow hedge og renteswap sker på baggrund af noterede priser i et

aktivt marked for lignende aktiver, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata (niveau 2).

Input til værdiansættelsen af koncernens unoterede aktier er ikke baseret på observerbare markedsdata (niveau 3).

Likviditetsrisiko

IC Companys sikrer et tilstrækkeligt likviditetsberedskab ved en kombination af likviditetsstyring og ikke-garanterede

kreditfaciliteter. Forfaldsoversigt over fi nansielle aktiver og forpligtelser fremgår nedenfor.

Renterisiko

Koncernens renterisiko overvåges løbende af treasury afdelingen i overensstemmelse med koncernens politikker på området.

Koncernen benytter sig af matching af løbetiden på de enkelte aktiver/passiver. Den typiske neutrale løbetid for koncernen er 2

mdr. Ved eventuel afdækning af renterisici benyttes FRA’s og/eller renteswaps.

Selskabets renterisiko relaterer sig til den rentebærende gæld. Selskabets låneportefølje består af kortfristet bankgæld, samt et

langfristet lån der fi nansierer virksomhedens ejendomsbesiddelse. Følsomheden ved en renteændring på +/-1% udgør ca. DKK

+/-2,4 mio. DKK (+/- 3,8 mio. DKK) udregnet efter BPV metoden.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Følgende løbetids-/revurderingstidspunkt er gældende for koncernens fi nansielle aktiver og forpligtelser:

Noter til koncernregnskab

SIDE 87

Revurderings-/forfaldstidspunkt

Fast- Effektiv

Pr. 30. juni 2011 i mio. DKK 0-1 år 1-5 år > 5 år forrentet rente

Langfristede udlån til samarbejdspartnere - 0,4 - Nej 4,05%

Kortfristede udlån til samarbejdspartner 4,4 - - Nej 4,05%

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 358,0 - - Nej 2-24%

Leverandører af varer og tjenesteydelser 348,9 - - Nej -

Kreditinstitutter, kortfristet (224,7) - - Nej 2,99%

Kreditinstitutter, langfristet - - 140,0 Nej 2,02%

Revurderings-/forfaldstidspunkt

Fast- Effektiv

Pr. 30. juni 2010 i mio. DKK 0-1 år 1-5 år > 5 år forrentet rente

Langfristede udlån til samarbejdspartnere - 5,7 - Nej 4,26%

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 262,1 - - Nej 2-24%

Leverandører af varer og tjenesteydelser 354,8 - - Nej -

Kreditinstitutter, kortfristet 175,3 - - Nej 2,19%

Kreditinstitutter, langfristet - - 140,0 Nej 1,95%

Misligholdelse af låneaftaler

Koncernen har ikke i regnskabsåret eller sammenligningsåret forsømt eller misligholdt låneaftaler.

Kreditrisiko

Koncernen samarbejder kun med internationale, anerkendte banker med høj kreditvurdering. Kreditrisikoen på terminsforretninger

og kontoindeståender anses derfor for lav.

I forhold til tilgodehavender fra salg, anvendes der typisk kreditforsikring i lande, hvor kreditrisikoen vurderes for værende høj,

og hvor dette er muligt. Dette gælder primært for eksportmarkeder, hvor IC Companys ikke er repræsenteret ved et selvstændigt

salgsselskab.

Herudover er kreditrisikoen vedrørende tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser og andre tilgodehavender begrænset,

da koncernen ikke har nogen betydelig koncentration af kreditrisiko, idet eksponeringen er spredt på et stort antal modparter

og kunder på en lang række markeder.

Kapitalstruktur

Selskabets ledelse vurderer løbende, om koncernens kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes

interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet økonomisk vækst og samtidig

maksimerer afkastet til koncernens interessenter ved en optimering af forholdet mellem egenkapital og gæld. Koncernens

overordnede strategi er uændret i forhold til sidste år. Koncernens kapitalstruktur består af gæld, der omfatter fi nansielle

forpligtelser i form af prioritetsgæld, bankgæld og likvide beholdninger og egenkapital, herunder aktiekapital, andre reserver

samt overført resultat.

30. Transaktioner med nærtstående parter

IC Companys A/S’ nærtstående parter omfatter tilknyttede virksomheder, som vist bagerst i årsrapporten, samt selskabernes

bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disses nære familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter tillige

selskaber, hvori førnævnte har væsentlige interesser. IC Companys A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende

indfl ydelse på selskabet.

IC Companys A/S har betydelig samhandel med alle tilknyttede virksomheder. Samhandel foregår på markedsvilkår.

Samhandel med tilknyttede virksomheder har omfattet følgende:

Moder- Moder-

Koncern Koncern selskab selskab

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2010

Køb af færdigvarer og hjælpematerialer fra tilknyttede virksomheder - - 1.316,2 1.150,3

Salg af fremstillede færdigvarer og handelsvarer til tilknyttede virksomheder - - 1.466,1 1.373,2

Salg af tjenesteydelser til tilknyttede virksomheder - - 61,9 69,2

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til koncernregnskab

SIDE 88

Transaktioner med tilknyttede virksomheder er elimineret i koncernregnskabet i overensstemmelse med den anvendte

regnskabspraksis.

Ledelsens, bestyrelsens og ledende medarbejderes afl ønning, aktieafl ønningsprogrammer og erhvervelse er omtalt i

koncernregnskabets note 4. Direktionens og bestyrelsens aktiebeholdning er omtalt under Direktion og bestyrelse under afsnittet

IC Companys’ arbejde med Corporate Governance.

Forrentning af mellemværender med tilknyttede virksomheder fremgår af moderselskabets regnskab note 8.

Moderselskabets mellemværender med tilknyttede virksomheder udgør almindelige forretningsmellemværender, der er indgået

på samhandelsbetingelser svarende til koncernens og moderselskabets øvrige kunder og leverandører. Moderselskabet har

tillige ydet lån til tilknyttede virksomheder, som pr. 30. juni 2011 udgør 861,6 mio. DKK (881,3 mio. DKK). Lånene forrentes

på almindelige markedsvilkår. 828,6 mio. DKK forfalder i regnskabsåret 2011/12, og de resterende 33,0 mio. DKK består af

to stående lån uden aftalt forfaldstidspunkt på. I moderselskabets nettotilgodehavender hos tilknyttede virksomheder er der

hensat 105,5 mio. DKK (54,7 mio. DKK) til imødegåelse af sandsynlige fremtidige tab i tilknyttede virksomheder med negativ

indre værdi.

Moderselskabet har afgivet støtteerklæringer over for visse tilknyttede virksomheder.

Moderselskabet har indregnet 413,0 mio. DKK (215,8 mio. DKK) i udbytte fra tilknyttede virksomheder.

Koncernen har indgået lejekontrakt med I/S Hakkesstraat 35-37, Venlo, Holland, vedrørende leje af ejendom. Dette

interessentskab ejes af bestyrelsesformand Niels Martinsen med 95%. Ejendommen rummer et distributionscenter. Lejeaftalen

er baseret på markedsmæssige vilkår fastlagt på grundlag af uvildig lejevurdering foretaget af autoriseret ejendomsmægler i

Holland. Aftalen er opsagt til ophør ved udgangen af marts 2011. Koncernen har i 2010/11 betalt en leje på 2,0 mio. DKK (2,6

mio. DKK) vedrørende det pågældende lejemål.

Selskabet har i årets løb haft andre transaktioner med Niels Martinsen og selskaber kontrolleret af Niels Martinsen.

Transaktionerne er alle indgået på markedsvilkår og overstiger ikke 1 mio. DKK i regnskabsåret.

Der har ikke hverken i indeværende eller tidligere år, bortset fra koncerninterne transaktioner, der er elimineret i koncernregnskabet

samt normalt ledelsesvederlag, været gennemført andre transaktioner end ovenfor nævnte, med bestyrelse, direktion, ledende

medarbejdere, væsentlige aktionærer eller andre nærtstående parter.

31. Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser af betydning, der ikke er indregnet eller omtalt i årsrapporten.

32. Godkendelse af årsrapporten til offentliggørelse

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 17. august 2011 godkendt nærværende årsrapport til offentliggørelse. Årsrapporten

forelægges IC Companys A/S’ aktionærer til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 26. september 2011.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 89

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Regnskab for

moderselskabet

Moderselskabsregnskab

Resultatopgørelse side 91

Totalindkomstopgørelse side 92

Balance side 93

Egenkapitalopgørelse side 94

Pengestrømsopgørelse side 95


Resultatopgørelse

Moderselskabsregnskab

Note Mio. DKK 2010/11 2009/10

SIDE 91

3 Nettoomsætning 1.597,8 1.456,5

Vareforbrug (1.261,4) (1.153,8)

Bruttoresultat 336,4 302,7

6 Andre eksterne omkostninger (177,1) (166,0)

4 Personaleomkostninger (250,4) (230,9)

5 Andre driftsindtægter og - omkostninger 61,7 69,2

10 Af- og nedskrivninger (15,6) (27,0)

Resultat af primær drift (45,0) (52,0)

11 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 307,5 242,4

7 Finansielle indtægter 90,4 147,0

7 Finansielle omkostninger (34,8) (30,0)

Resultat før skat 318,1 307,4

8 Skat af årets resultat 13,5 9,6

Årets resultat 331,6 317,0

Disponering af årets resultat:

9 Foreslået udbytte 73,8 69,9

Overført til næste år 257,8 247,1

Årets resultat 331,6 317,0

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Moderselskabsregnskab

SIDE 92

Totalindkomstopgørelse

Note Mio. DKK 2010/11 2009/10

Årets resultat 331,6 317,0

ANDEN TOTALINDKOMST

26 Dagsværdireguleringer, gevinster på fi nansielle instrumenter indgået til

sikring af fremtidige pengestrømme 2,0 57,7

26 Dagsværdireguleringer, tab på fi nansielle instrumenter indgået til

sikring af fremtidige pengestrømme (68,2) (57,3)

26 Overførsel til resultatopgørelsen af gevinster på fi nansielle instrumenter

indgået til sikring af realiserede pengestrømme (57,7) (25,8)

26 Overførsel til resultatopgørelsen af tab på fi nansielle instrumenter

indgået til sikring af realiserede pengestrømme 57,3 0,3

8 Skat af anden totalindkomst 16,5 6,3

Anden totalindkomst i alt (50,1) (18,8)

Totalindkomst i alt 281,5 298,2

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Balance

AKTIVER

Moderselskabsregnskab

Note Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

SIDE 93

LANGFRISTEDE AKTIVER

Software og IT systemer 26,7 21,1

Varemærkerettigheder 0,1 0,1

IT systemer under udvikling 13,8 13,6

10 Immaterielle aktiver i alt 40,6 34,8

Indretning af lejede lokaler 3,8 5,2

Driftsmateriel og inventar 13,3 10,2

Materielle aktiver under opførelse 4,3 1,7

10 Materielle aktiver i alt 21,4 17,1

11 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 546,7 431,2

12 Finansielle aktiver 37,3 890,0

13 Udskudt skat 48,3 36,6

Andre langfristede aktiver i alt 632,3 1.357,8

Langfristede aktiver i alt

KORTFRISTEDE AKTIVER

694,3 1.409,7

14 Varebeholdninger 389,3 292,5

15 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 23,0 25,4

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.240,3 232,8

8 Tilgodehavende selskabsskat 18,6 18,6

16 Andre tilgodehavender 10,1 97,4

17 Periodeafgrænsningsposter 13,0 14,0

25 Likvide beholdninger 5,6 14,6

Kortfristede aktiver i alt 1.699,9 695,3

AKTIVER I ALT 2.394,2 2.105,0

PASSIVER

Note Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

18

EGENKAPITAL

Aktiekapital 169,4 169,4

Reserve for sikringstransaktioner (47,7) 2,4

Overført resultat 996,8 737,2

Egenkapital i alt

FORPLIGTELSER

1.118,5 909,0

21 Andre gældsforpligtelser 44,0 -

Langfristede forpligelser i alt 44,0 -

25 Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 143,5 132,5

20 Leverandører af varer og tjenesteydelser 35,4 42,8

Gæld til tilknyttede virksomheder 871,3 867,9

21 Andre gældsforpligtelser 181,5 152,8

Kortfristede forpligtelser i alt 1.231,7 1.196,0

Forpligtelser i alt 1.275,7 1.196,0

PASSIVER I ALT 2.394,2 2.105,0

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Moderselskabsregnskab

SIDE 94

Egenkapitalopgørelse

Reserve for

sikrings- Egen-

Aktie- trans- Overført kapital

Mio. DKK kapital aktioner resultat i alt

Egenkapital 1. Juli 2009

Totalindkomst 2009/10

169,4 21,2 425,5 616,1

Årets resultat

Anden totalindkomst

- - 317,0 317,0

Dagsværdireguleringer, gevinster på fi nansielle instrumenter indgået

til sikring af fremtidige pengestrømme - 57,7 - 57,7

Dagsværdireguleringer, tab på fi nansielle instrumenter indgået

til sikring af fremtidige pengestrømme - (57,3) - (57,3)

Overførsel til resultatopgørelsen af gevinster på fi nansielle instrumenter

indgået til sikring af realiserede pengestrømme - (25,8) - (25,8)

Overførsel til resultatopgørelsen af tab på fi nansielle instrumenter

indgået til sikring af realiserede pengestrømme - 0,3 - 0,3

Skat af anden totalindkomst - 6,3 - 6,3

Anden totalindkomst i alt - (18,8) - (18,8)

Aktietilbagekøb - - (10,6) (10,6)

Udbetalt udbytte - - - -

Aktiebaseret vederlæggelse - - 5,3 5,3

Egenkapital 30. juni 2010 169,4 2,4 737,2 909,0

Totalindkomst 2010/11

Årets resultat

Anden totalindkomst

- - 331,6 331,6

Dagsværdireguleringer, gevinster på fi nansielle instrumenter indgået

til sikring af fremtidige pengestrømme - 2,0 - 2,0

Dagsværdireguleringer, tab på fi nansielle instrumenter indgået

til sikring af fremtidige pengestrømme - (68,2) - (68,2)

Overførsel til resultatopgørelsen af gevinster på fi nansielle instrumenter

indgået til sikring af realiserede pengestrømme - (57,7) - (57,7)

Overførsel til resultatopgørelsen af tab på fi nansielle instrumenter

indgået til sikring af realiserede pengestrømme - 57,3 - 57,3

Skat af anden totalindkomst - 16,5 - 16,5

Anden totalindkomst i alt - (50,1) - (50,1)

Aktietilbagekøb - - (13,0) (13,0)

Udbetalt udbytte - - (69,7) (69,7)

Aktiebaseret vederlæggelse - - 7,7 7,7

Udnyttelse af aktieoptioner - - 3,0 3,0

Egenkapital 30. juni 2011 169,4 (47,7) 996,8 1.118,5

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Pengestrømsopgørelse

Moderselskabsregnskab

Note Mio. DKK 2010/11 2009/10

SIDE 95

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER

Resultat af primær drift (45,0) (52,0)

Tilbageførte af- og nedskrivninger samt gevinst og tab ved salg af langfristede aktiver 15,4 27,0

Resultatført aktiebaseret vederlæggelse 5,8 5,3

Andre reguleringer (12,2) -

24 Ændring i arbejdskapital (218,2) 99,2

Pengestrømme fra primær drift (254,2) 79,5

Modtagne fi nansielle indtægter 90,4 139,0

Betalte fi nansielle udgifter (34,8) (25,4)

Pengestrømme fra drift (198,6) 193,1

8 Modtaget selskabsskat 18,2 42,6

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

(180,4) 235,7

Køb af aktiviteter mv. - (0,2)

10 Investeringer i immaterielle aktiver (17,2) (28,2)

10 Investeringer i materielle aktiver (12,3) (6,2)

Lån ydet til tilknyttede virksomheder - (121,7)

Salg af øvrige langfristede aktiver 2,0 9,4

Ændring i deposita og andre fi nansielle aktiver 8,2 2,4

Modtaget udbytte, likvidationsprovenu mv. 319,2 215,8

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt 299,9 71,3

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

119,5 307,0

Aktietilbagekøb (13,0) (10,6)

9 Udbetalt udbytte (69,7) -

Andre transaktioner med aktionærerne (56,8)

Pengestrømme fra fi nansieringsaktiviteter i alt (139,5) (10,6)

ÆNDRING I LIKVIDER

LIKVIDER

(20,0) 296,4

Likvider pr. 1. juli (117,9) (414,7)

Ændring i likvider (20,0) 296,4

25 Likvider pr. 30. juni (137,9) (117,9)

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til regnskab for

moderselskabet

Noter til moderselskabsregnskabet

1. Anvendt regnskabspraksis side 97

2. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger side 97

3. Nettoomsætning side 97

4. Personaleomkostninger side 97

5. Andre driftsindtægter og -omkostninger side 98

6. Andre eksterne omkostninger side 98

7. Finansielle indtægter og omkostninger side 98

8. Årets skat side 98

9. Udbytte side 99

10. Immaterielle og materielle aktiver side 99

11. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder side 99

12. Finansielle aktiver side 100

13. Udskudt skat side 100

14. Varebeholdninger side 101

15. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser side 101

16. Andre tilgodehavender side 102

17. Periodeafgrænsningsposter, aktiver side 102

18. Aktiekapital side 102

19. Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter side 102

20. Leverandører af varer og tjenesteydelser side 103

21. Andre gældsforpligtelser side 103

22. Operationel leasing

23. Øvrige økonomiske forpligtelser og

side 103

eventualforpligtelser side 103

24. Ændring i arbejdskapital side 103

25. Likvider side 104

26. Finansielle risici og andre afl edte instrumenter side 104

27. Transaktioner med nærtstående parter side 104

28. Begivenheder efter balancedagen side 104

29. Godkendelse af årsrapporten til offentliggørelse side 104


1. Anvendt regnskabspraksis

Noter til moderselskabsregnskab

SIDE 97

Moderselskabsregnskabet for 2010/11 for IC Companys A/S afl ægges i overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber

(Regnskabsklasse D), jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven.

Moderselskabsregnskabet opfylder tillige IFRS-standarder udstedt af International Accounting Standards Board (IASB).

Moderselskabsregnskabet afl ægges i danske kroner (DKK), der anses for at være den den funktionelle valuta for moderselskabet.

Moderselskabets regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Anvendt regnskabspraksis for moderselskabet er ud over punkterne nedenfor, den samme som for koncernen, som fremgår af

koncernregnskabets note 1.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Administrationsbidrag fra tilknyttede virksomheder til moderselskabet for deres andel af koncernens fællesomkostninger

indregnes som andre driftsindtægter under andre driftsindtægter og –omkostninger.

Udbytte af kapitalandele i tilknyttede virksomheder i moderselskabsregnskabet

Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder indtægtsføres i resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i moderselskabsregnskabet

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til

denne lavere værdi.

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i moderselskabsregnskabet

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i moderselskabsregnskabet måles ved første indregning til dagsværdi og

efterfølgende til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af

forventede tab..

2. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Der henvises til koncernregnskabets note 2.

3. Nettoomsætning

Mio. DKK 2010/11 2009/10

Salg af varer til tilknyttede virksomheder 1.466,1 1.373,2

Salg af varer til ikke-koncernforbundne parter 131,7 83,3

I alt 1.597,8 1.456,5

4. Personaleomkostninger

Mio. DKK 2010/11 2009/10

De samlede lønninger og vederlag m.m. kan specifi ceres således:

Bestyrelseshonorar 2,0 1,8

Revisionsudvalgshonorar 0,2 0,2

Gage og lønninger 227,7 201,9

Bidragsbaserede pensionsordninger 10,5 12,4

Andre omkostninger til social sikring 1,3 0,9

Aktiebaseret vederlæggelse 5,8 4,2

Øvrige personaleomkostninger 2,9 9,5

I alt 250,4 230,9

Moderselskabets gennemsnitlige antal ansatte 374 362

Vederlag til bestyrelse og direktion samt aktieincitamentsprogrammer for ledelse og medarbejdere fremgår af koncernregnskabets

note 4.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til moderselskabsregnskab

SIDE 98

5. Andre driftsindtægter og -omkostninger

Mio. DKK 2010/11 2009/10

Serviceydelser ydet over for tilknyttede virksomheder 61,9 69,2

Tab i forbindelse med salg af anlægsaktiver (0,2) -

I alt 61,7 69,2

6. Andre eksterne omkostninger

I andre eksterne omkostninger indgår det samlede honorar for det forløbne regnskabsår til de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Mio. DKK 2010/11 2009/10

Lovpligtig revision 0,9 0,9

Skatterådgivning 0,4 0,5

Andre ydelser 0,3 0,2

I alt 1,6 1,6

7. Finansielle indtægter og omkostninger

Mio. DKK 2010/11 2009/10

Finansielle indtægter:

Renter af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 87,5 59,5

Renter af bankindestående - -

Realiseret gevinst på afl edte fi nansielle instrumenter 0,9 4,6

Valutakursgevinst, netto 0,1 74,3

Andre fi nansielle indtægter 1,9 8,6

I alt

Finansielle omkostninger:

90,4 147,0

Renter af gældsforpligtelser til kreditinstitutter (9,8) (10,6)

Renter af gæld til tilknyttede virksomheder (17,0) (14,7)

Realiseret tab på afl edte fi nansielle instrumenter (4,5) (4,6)

Andre fi nansielle omkostninger (3,5) (0,1)

I alt (34,8) (30,0)

Finansielle poster, netto 55,6 117,0

8. Årets skat

Mio. DKK 2010/11 2009/10

Aktuel skat

Aktuel skat i indeværende år (18,3) (16,1)

Reguleringer til tidligere år, aktuel skat - (12,9)

I alt

Udskudt skat

(18,3) (29,0)

Ændring i udskudt skat (12,5) 16,1

Reguleringer til tidligere år, udskudt skat 0,8 (3,0)

I alt (11,7) 13,1

Årets skat

Der er indregnes således:

(30,0) (15,9)

Skat af årets resultat (13,5) (9,6)

Skat af anden totalindkomst (16,5) (6,3)

Årets skat (30,0) (15,9)

Tilgodehavende selskabsskat pr. 1. juli, netto 18,6 45,1

Aktuel skat af årets resultat 18,3 16,1

Tilgang ved likividation/fusion (0,1) -

Modtaget selskabsskat i regnskabsåret (18,2) (42,6)

Tilgodehavende selskabsskat pr. 30. juni, netto 18,6 18,6

Der er indregnes således:

Tilgodehavende selskabsskat 18,6 18,6

Tilgodehavende selskabsskat pr. 30. juni, netto 18,6 18,6

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Skat af årets resultat kan forklares således:

Noter til moderselskabsregnskab

Mio. DKK 2010/11 2009/10

SIDE 99

Beregnet skat af resultat før skat 79,5 79,3

Effekt af ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede omkostninger i øvrigt (74,9) (68,0)

Effekt af reguleringer vedrørende tidligere år 0,8 (15,9)

Effekt af øvrige reguleringer inklusive revurdering af skattemæssige underskud mv. (18,9) (5,0)

I alt (13,5) (9,6)

Effektiv skatteprocent (4) (3)

9. Udbytte

Der er i regnskabsåret 2010/11 udbetalt 69,7 mio. DKK i udbytte fra IC Companys A/S til selskabets aktionærer (0 mio. DKK).

For regnskabsåret 2010/11 foreslår bestyrelsen, at der udloddes 73,8 mio. DKK i udbytte svarende til 4,50 DKK pr. aktie. (4,25

DKK pr. aktie).

10. Immaterielle og materielle aktiver

Imma-

terielle Materielle

Vare- aktiver Indretning Drifts- aktiver Anlægs-

Software & mærke- under af lejede materiale under aktiver

Mio. DKK IT systemer rettigheder opførelse lokaler & inventar opførelse i alt

Anskaffelsespris pr. 1 juli 2009 174,8 0,4 - 7,3 72,0 4,7 259,2

Tilgang 6,9 7,7 13,6 3,1 3,1 - 34,4

Reklassifi kation af aktiver under opførelse 3,0 - - - - (3,0) -

Afgang (0,4) - - - (11,1) - (11,5)

Kostpris pr. 30. juni 2010 184,3 8,1 13,6 10,4 64,0 1,7 282,1

Tilgang 7,6 - 9,6 - 9,7 2,6 29,5

Reklassifi kation af aktiver under opførelse 9,4 - (9,4) - - - -

Afgang (0,4) - - (0,4) (15,5) - (16,3)

Kostpris pr. 30. juni 2011

Akkumulerede af- og nedskrivninger

200,9 8,1 13,8 10,0 58,2 4,3 295,3

pr. 1. juli 2009 (153,7) (0,3) - (3,3) (47,8) - (205,1)

Af- og nedskrivninger på afhændede

aktiver 0,3 - - - 1,6 - 1,9

Årets af- og nedskrivninger

Akkumulerede af- og nedskrivninger

(9,8) (7,7) - (1,9) (7,6) - (27,0)

pr. 30. juni 2010

Af- og nedskrivninger på afhændede

(163,2) (8,0) - (5,2) (53,8) - (230,2)

aktiver 0,2 - - 0,4 11,9 - 12,5

Årets afskrivninger

Akkumulerede af- og nedskrivninger

(11,2) - - (1,4) (3,0) - (15,6)

pr. 30. juni 2011 (174,2) (8,0) - (6,2) (44,9) - (233,3)

Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2011 26,7 0,1 13,8 3,8 13,3 4,3 62,0

Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2010 21,1 0,1 13,6 5,2 10,2 1,7 51,9

11. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Kostpris pr. 1. juli 790,4 790,2

Tilgang ved køb af minoritet/kapitaludvidelse 115,5 0,2

Kostpris 30. juni 905,9 790,4

Nedskrivninger pr. 1. juli (359,2) (354,1)

Årets nedskrivninger - (5,1)

Nedskrivninger pr. 30. juni (359,2) (359,2)

Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 546,7 431,2

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til moderselskabsregnskab

SIDE 100

Oversigt over koncernens tilknyttede virksomheder fremgår bagerst i årsrapporten.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgør netto 307,5 mio. DKK (positiv med 242,4 mio. DKK) og omfatter

udbytte fra tilknyttede virksomheder fratrukket årets nedskrivninger af kapitalandele og tilgodehavender.

Der er i regnskabsåret 2010/11 nedskrevet 105,5 mio. DKK på kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

(gevinst på 33,3 mio. DKK).

12. Finansielle aktiver

Langfristede

tilgode- Langfristede

havender udlån til Finansielle

hos tilknyttede samarbejds- aktiver

Mio. DKK virksomheder partnere Deposita, mv. i alt

Anskaffelsessum pr. 1. juli 2009 876,0 9,4 1,7 887,1

Tilgang 28,3 - 2,1 30,4

Afgang (4,9) (4,5) - (9,4)

Anskaffelsessum pr. 30. juni 2010 899,4 4,9 3,8 908,1

Tilgang - - 0,9 0,9

Afgang (4,0) (4,5) (1,2) (872,1)

Overført til kortfristet del af tilgodehavende fra tilknyttede virksomheder (862,4) - - -

Anskaffelsessum pr. 30. juni 2011 33,0 0,4 3,5 36,9

Værdireguleringer pr. 30. juni 2009 (116,4) - - (116,4)

Årets valutakursreguleringer mv. 98,3 - - 98,3

Værdireguleringer pr. 30. juni 2010 (18,1) - - (18,1)

Årets valutakursreguleringer mv. 18,5 - - 18,5

Værdireguleringer pr. 30. juni 2011 0,4 - - 0,4

Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2011 33,4 0,4 3,5 37,3

Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2010 881,3 4,9 3,8 890,0

Moderselskabet havde pr. 30. juni 2010 ydet ansvarlige lån til deres samarbejdspartnere for 4,9 mio. Heraf var 4,9 mio. DKK

klassifi ceret som langfristede udlån til samarbejdspartnere.

I regnskabsåret 2010/11 har moderselskabet ekstraordinært modtaget 1,2 mio. DKK vedrørende den langfristede del af udlånet.

Pr. 30. juni 2011 klassifi ceres 0,4 mio. DKK, som langfristede udlån til samarbejdspartnere. Den kortfristede del, som udgør 3,3

mio. DKK er indregnet under andre tilgodehavender.

Moderselskabet har ikke foretaget udlån i regnskabsåret 2010/11.

Alle fordringer er rentebærende.

Der er ikke modtaget sikkerhed for fordringerne. Den regnskabsmæssige værdi for fi nansielle aktiver svarer til dagsværdien.

13. Udskudt skat

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Udskudt skat pr. 1. juli 36,6 49,7

Regulering vedrørende tidligere år (0,8) 3,0

Udskudt skat af anden totalindkomst 16,5 6,5

Tilgang ved fusion - -

Ændring i udskudt skat af årets resultat (4,0) (22,6)

Udskudt skat pr. 30. juni, netto

Der er indregnet som følger:

48,3 36,6

Udskudt skat 48,3 36,6

Udskudt skat pr. 30. juni, netto 48,3 36,6

Udskudt skat fordeler sig pr. 30. juni således:

Udskudt skat, brutto 54,3 61,6

Ikke-indregnede skatteaktiver (6,0) (25,0)

Udskudte skat pr. 30. juni, netto 48,3 36,6

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til moderselskabsregnskab

SIDE 101

De ikke-indregnede skatteaktiver vedrører skattemæssige underskud, hvor det er vurderet, at det ikke er tilstrækkeligt

sandsynligt, at underskuddene vil blive udnyttet inden for en overskuelig fremtid. De ikke-indregnede skattemæssige underskud

er tidsubegrænsede.

Ændringer i midlertidige forskelle i årets løb udgør:

Indregnet Indregnet

Balance i årets i anden Balance

Mio. DKK 01.07.2010 resultat totalindkomst 30.06.2011

Immaterielle aktiver 8,0 (1,4) - 6,6

Materielle aktiver 13,5 (5,0) - 8,5

Tilgodehavender 1,0 (1,0) - -

Hensatte forpligtelser 11,9 (11,5) - 0,4

Øvrige forpligtelser (7,9) 7,7 - (0,2)

Finansielle instrumenter - - 16.5 16,5

Skattemæssige underskud 35,1 (12,6) - 22,5

Ikke-indregnede skatteaktiver (25,0) 19,0 - (6,0)

I alt 36,6 (4,8) 16.5 48,3

Indregnet Indregnet

Balance i årets i anden Balance

Mio. DKK 01.07.2009 resultat totalindkomst 30.06.2010

Immaterielle aktiver 1,5 6,5 - 8,0

Materielle aktiver 16,2 (2,7) - 13,5

Tilgodehavender 1,5 (0,5) - 1,0

Hensatte forpligtelser 4,6 7,3 - 11,9

Øvrige forpligtelser (7,3) (0,6) - (7,9)

Finansielle instrumenter (6,3) - 6,3 -

Skattemæssige underskud 69,5 (34,4) - 35,1

Ikke-indregnede skatteaktiver (30,0) 5,0 - (25,0)

I alt 49,7 (19,4) 6,3 36,6

14. Varebeholdninger

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Råvarer og hjælpematerialer - -

Færdigvarer og handelsvarer 224,3 165,7

Svømmende varer 165,0 126,8

Varebeholdninger pr. 30. juni 389,3 292,5

Årets bevægelser i lagernedskrivninger:

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Lagernedskrivninger pr. 1. juli 42,1 62,0

Årets tilgang 27,2 19,5

Årets afgang (33,7) (39,4)

Lagernedskrivninger pr. 30. juni 35,6 42,1

Andelen af varebeholdninger der er opgjort til nettorealisationsværdi udgør pr. 30. juni 2011 51,3 mio. DKK (44,1 mio. DKK).

15. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser (brutto) kan specifi ceres som følger:

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Ej forfaldne 16,3 12,3

Forfaldne mellem 1-60 dage 6,3 7,2

Forfaldne mellem 61-120 dage - 2,1

Forfaldne over 120 dage 3,3 7,9

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser pr. 30. juni (brutto) 25,9 29,5

Tilgodehavendernes regnskabsmæssige værdi svarer i al væsentlighed til deres dagsværdier.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til moderselskabsregnskab

SIDE 102

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er ikke rentebærende før normalt 30-60 dage efter faktureringstidspunktet.

Herefter tilskrives tilgodehavenderne renter af det udestående beløb.

Bevægelse i nedskrivninger vedrørende tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser:

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Nedskrivning pr. 1. juli 4,1 2,3

Valutakursreguleringer (0,3) -

Ændring i nedskrivninger i året (0,5) 2,0

Realiseret tab i året (0,4) (0,2)

Nedskrivning pr. 30. juni 2,9 4,1

Der henvises i øvrigt til koncernregnskabets note 15.

16. Andre tilgodehavender

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Tilgodehavende moms mv. 0,3 0,4

Ikke-realiseret gevinst på fi nansielle instrumenter 2,0 87,7

Øvrige tilgodehavender 7,8 9,3

Andre tilgodehavender pr. 30. juni 10,1 97,4

Det er ledelsens vurdering, at den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender pr. 30. juni 2011 i al væsentlighed svarer til

dagsværdien, og at der ikke er særlige kreditrisici forbundet med tilgodehavenderne.

17. Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Kollektionsprøver 5,3 6,3

Reklame 0,2 1,7

Øvrige 7,5 6,0

Periodeafgrænsningsposter pr. 30. juni 13,0 14,0

18. Aktiekapital

Oplysninger om aktiekapitalens fordeling på antal aktier m.v. fremgår af note 18 til koncernregnskabet.

19. Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter

Moderselskabets samlede kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter udgøres af danske og udenlandske kassekreditter

med en gennemsnitlig variabel rentesats på 2,99% p.a. (2,15% p.a.).

De kortfristede gældsforpligtelser forfalder på anfordring, hvorfor dagsværdien svarer til den regnskabsmæssige værdi. De

kortfristede gældforpligtelser til kreditinstitutter fordeler sig på følgende valutaer:

Angivet i % 30.06.2011 30.06.2010

SEK 24 2

DKK 22 -

USD 13 21

PLN 12 2

EUR 8 62

CHF 6 -

CAD 3 -

GBP 2 -

CZK 1 5

HKD 1 4

Andre 8 4

I alt 100 100

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


20. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Noter til moderselskabsregnskab

SIDE 103

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Gæld til leverandører for leverede varer og tjenesteydelser 35,4 42,8

I alt 35,4 42,8

Den regnskabsmæssige værdi svarer til forpligtelsernes dagsværdi.

21. Andre gældsforpligtelser

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Merværdiafgift, told og indeholdt A-skat 40,1 35,8

Løn, sociale omkostninger og skyldige feriepenge 36,7 37,6

Ikke-realiseret tab på fi nansielle kontrakter 78,9 57,1

Fratrædelsesgodtgørelser 1,5 8,4

Øvrige skyldige omkostninger 68,3 13,9

I alt 225,5 152,8

I øvrige skyldige omkostninger er der indregnet 44 mio. DKK der forfalder efter 12 måneder.

Den regnskabsmæssige værdi af skyldige poster under andre gældsforpligtelser svarer i al væsentlighed til forpligtelsernes

dagsværdi.

22. Operationel leasing

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Uopsigelige operationelle leasingydelser er som følger:

Butikslejemål og øvrige grunde og bygninger:

0-1 år 24,9 20,0

1-5 år 9,1 25,3

> 5 år - -

I alt

Leasing af driftsmateriel mv.:

34,0 45,3

0-1 år 3,0 2,4

1-5 år 4,9 4,5

> 5 år - -

I alt 7,9 6,9

Moderselskabet leaser ejendomme under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk en periode mellem 3-10 år

med mulighed for forlængelse efter periodens udløb.

Moderselskabet leaser derudover biler og andet driftsmateriel under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk

en periode mellem 3-5 år med mulighed for forlængelse efter periodens udløb.

Der er i resultatopgørelsen for moderselskabet for 2010/11 indregnet 24,0 mio. DKK (2009/10: 28,6 mio. DKK) vedrørende

operationel leasing.

23. Øvrige økonomiske forpligtelser og eventualforpligtelser

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Garantier og anden sikkerhedsstillelse i tilknytning til tilknyttede virksomheder 604,4 613,9

Øvrige garantier og anden sikkerhedsstillelse 25,5 24,1

Moderselskabet har afgivet støtteerklæringer overfor visse tilknyttede virksomheder.

24. Ændring i arbejdskapital

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Ændring i varebeholdninger (96,8) 64,5

Ændring i tilgodehavender (118,8) 73,7

Ændring i kortfristede forpligtelser ekskl. skat (2,6) (39,0)

I alt (218,2) 99,2

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Noter til moderselskabsregnskab

SIDE 104

25. Likvider

Mio. DKK 30.06.2011 30.06.2010

Likvide beholdninger 5,6 14,6

Kreditinstitutter, kortfristet (143,5) (132,5)

I alt (137,9) (117,9)

26. Finansielle risici og afledte finansielle instrumenter

Der henvises til koncernregnskabets note 29

27. Transaktioner med nærtstående parter

Der henvises til koncernregnskabets note 30.

28. Begivenheder efter balancedagen

Der henvises til koncernregnskabets note 31.

29. Godkendelse af årsrapporten til offentliggørelse

Der henvises til koncernregnskabets note 32.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Koncernoversigt pr. 30. juni 2011

SIDE 105

Selskabskapital

Selskab Land Valuta 1.000 enheder

Tilnyttede virksomheder, 100% ejet

IC Companys Danmark A/S Danmark DKK 18.000

Retailselskabet af 14. april 1999 A/S Danmark DKK 1.000

Saint Tropez af 1993 A/S Danmark DKK 500

By Malene Birger A/S Danmark DKK 500

Raffi naderivej 10 A/S Danmark DKK 500

IC Companys Norway AS Norge NOK 9.450

ICe Companys Sweden AB Sverige SEK 10.000

Tiger of Sweden AB Sverige SEK 501

ICe Companys Sweden Holding AB Sverige SEK 50.000

Vingåker Factory Outlet AB Sverige SEK 200

Carli Gry International Sweden AB Sverige SEK 100.000

Peak Performance AB Sverige SEK 2.645

Peak Performance Production AB Sverige SEK 400

S T Sweden AB Sverige SEK 100

By Malene Birger AB Sverige SEK 100

IC Companys Finland Oy Finland EUR 384

IC Companys Holding & Distributie B.V. Holland EUR 2.269

IC Companys Nederland B.V. Holland EUR 39

IC Companys Belgium N.V. Belgien EUR 3.305

IC Companys (UK) Ltd. England GBP 4.350

IC Companys Germany G.m.b.H. Tyskland EUR 26

IC Companys Verwaltungs G.m.b.H. Tyskland EUR 1.432

IC Companys Austria G.m.b.H. Østrig EUR 413

IC Companys AG Schweiz CHF 3.101

IC Companys Spain S.A. Spanien EUR 1.400

IC Companys France SARL Frankrig EUR 457

IC Companys Canada Inc. Canada CAD 2.200

IC Companys Poland Sp. Z o.o. Polen PLN 126

IC Companys Hungary Kft. Ungarn HUF 10.546

IC Companys Cz s.r.o. Tjekkiet CZK 2.000

IC Companys Hong Kong Ltd. Hong Kong HKD 10.000

IC Companys (Shanghai) Ltd. Kina CNY 5.289

IC Companys Romania SRL Rumænien ROL 1.317

Peak Performance Italy SRL Italien EUR 10

Tilnyttet virksomhed, 51% ejet

Designers Remix A/S Danmark DKK 500

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 106

Definition af nøgletal

Bruttoresultat

Bruttomargin (%) = Nettoomsætning

Resultat af primær drift før afskrivninger og amortiseringer

EBITDA-margin (%) = Nettoomsætning

Resultat af primær drift

EBIT-margin (%) = Nettoomsætning

Resultat henførbart til moderselskabets aktionærer

Egenkapital forrentning (%) = Gennemsnitlig egenkapital

Egenkapital ultimo

Soliditet (%) = Aktiver i alt ultimo

Gnsnl. arbejdskapital netto + immaterielle og materielle

anlægsaktiver – hensatte forpligtelser.

Gennemsnitlig investeret kapital = Inkluderet goodwill udgør den samlede erhvervede goodwill før akkumuleret

amortisering (inklusive goodwill)og efter nedskrivning for værdiforringelse.

Resultat af primær drift før goodwill-amortisering og særlige poster

Afkast på investeret kapital (%) = Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill

Kort- og langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter samt

Rentebærende gæld, netto = leasinggæld fratrukket likvide beholdninger

Rentebærende gæld, netto

Finansiel gearing (%) = Egenkapital ultimo

Resultat henførbart til moderselskabets aktionærer

Resultat pr. aktie = Gennemsnitligt antal udestående aktier

Resultat henførbart til moderselskabets aktionærer

Resultat pr. aktie udvandet = Gennemsnitligt antal aktier ekskl. egne aktier udvandet

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Cash fl ow pr. aktie udvandet = Gennemsnitligt antal aktier ekskl. egne aktier udvandet

Koncernens egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser

Indre værdi pr. aktie udvandet = Antal aktier ultimo ekskl. egne aktier udvandet

Børskurs ultimo året pr. aktie

Price earnings udvandet = Resultat pr. aktie udvandet

Distributionskanalers Distributionskanalens nettoomsætning fratrukket vareforbrug

indtjeningsbidrag = samt henførbare omkostninger til salg, distribution og administration.

En same-store butik er en butik med uændret lokation, salgsareal og

Same-store defi nition = facadenavn, hvor der foreligger sammenligningstal for et helt regnskabsår.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Påtegninger

Ledelsespåtegning

SIDE 107

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 for

IC Companys A/S.

Årsrapporten afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske

oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver,

passiver og fi nansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for

regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets

aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og selskabets fi nansielle stilling og den fi nansielle stilling som helhed for de

virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som

koncernen og selskabet står overfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, 17. august 2011

Direktionen:

NIELS MIKKELSEN CHRIS BIGLER ANDERS CLEEMANN PETER FABRIN

Cheif Executive Offi cer Chief Financial Offi cer Executive Vice President Executive Vice President

Bestyrelsen:

NIELS ERIK MARTINSEN HENRIK HEIDEBY OLE WENGEL

Formand Næstformand Næstformand

ANDERS COLDING FRIIS PER BANK ANNETTE BRØNDHOLT SØRENSEN

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


SIDE 108

Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i IC Companys A/S

Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for IC Companys A/S for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 omfattende

resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt

regnskabspraksis, for henholdsvis koncernen og selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International

Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og afl ægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for

børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante

for at udarbejde og afl ægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation,

uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og

udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført

vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt

planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke

indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og

årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation

i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer

revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og afl æggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab,

der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men

ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere

stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige

skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver,

passiver og fi nansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for

regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med

danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen.

Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet

og årsregnskabet.

København, den 17. august 2011

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kirsten Aaskov Mikkelsen Lars Siggaard Hansen

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Hoved- og nøgletal

Kvartalstal for 2010/11 (ikke-revideret)

SIDE 109

Mio. DKK 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning 1.215,7 892,5 1.099,9 717,3

Bruttoresultat 722,2 544,7 637,9 416,8

Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)

Resultat af primær drift før afskrivninger,

254,1 68,6 130,9 (7,3)

korrigeret for engangsomkostninger 269,1 81,6 130,9 (7,3)

Resultat af primær drift før ned skrivning af goodwill 227,2 37,7 100,6 (44,2)

Resultat af primær drift (EBIT) 227,2 37,7 100,6 (44,2)

Finansielle poster, netto (4,4) (2,7) (2,7) (3,6)

Resultat før skat 222,8 35,0 97,9 (47,8)

Periodens resultat 163,8 26,0 87,0 (30,5)

Totalindkomst

BALANCE

118,2 43,6 67,8 (43,6)

Langfristede aktiver i alt 819,7 807,9 839,5 770,7

Kortfristede aktiver i alt 1.387,8 1.212,3 1.325,3 1.155,7

Aktiver i alt 2.207,5 2.020,2 2.164,8 1.926,4

Selskabskapital 169,4 169,4 169,4 169,4

Egenkapital i alt 784,1 711,7 784,0 742,7

Kortfristede forpligtelser i alt 1.223,1 1.065,6 1.133,4 937,6

Langfristede forpligtelser i alt

PENGESTRØMSOPGØRELSE

200,2 242,9 247,4 246,1

Pengestrømme fra driftsaktiviteter (141,6) 222,0 (102,6) 201,9

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (24,3) (26,0) (33,8) (19,1)

Pengestrømme fra investering i materielle anlægsaktiver (19,4) (15,9) (23,1) (20,9)

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt (165,9) 196,0 (136,4) 182,8

Pengestrømme fra fi nansieringsaktiviteter (13,0) (133,9) 3,0 1,1

Ændring i likvider

FINANSIELLE NØGLETAL

(178,9) 62,1 (133,4) 183,9

Bruttomargin (%) 59,4 61,0 58,0 58,1

EBITDA-margin (%) 20,9 7,7 11,9 (1,0)

EBITDA-margin (%), korrigeret for engangsomkostninger 22,1 9,1 11,9 (1,0)

EBIT-margin (%) 18,7 4,2 9,1 (6,2)

Egenkapitalforrentning (%) 21,4 3,6 11,4 (2,1)

Soliditetsgrad (%) 35,5 35,2 36,2 38,6

Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill 1.177,5 1.237,0 1.291,6 1.228,8

Afkast på investeret kapital (%) 19,3 3,0 7,8 (3,6)

Rentebærende gæld ultimo, netto 423,4 360,7 494,1 310,9

Finansiel gearing (%)

AKTIERELATEREDE NØGLETAL*

Gennemsnitlige antal aktier

54,0 50,7 63,0 41,9

eksklusive egne aktier udvandet (t.stk) 16.336,5 16.290,2 16.264,2 16.517,6

Børskurs ultimo perioden, DKK 235,0 280,0 225,0 221,0

Resultat pr. aktie, DKK 9,9 1,6 5,2 (1,9)

Resultat pr. aktie udvandet, DKK 9,6 1,6 5,2 (1,9)

Cash fl ow pr. aktie udvandet, DKK (8,6) 13,9 (6,2) 12,2

Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 46,8 35,8 41,3 44,7

Price earnings udvandet, DKK

MEDARBEJDERE

24,3 173,8 42,8 (116,3)

Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo 2.497 2.440 2.284 2.344

* I udvandede værdier er effekten af IC Companys’ programmer for aktie- og tegningsoptioner medregnet.

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens “Anbefalinger og Nøgletal 2010”. Der henvises til nøgletalsdefi nitioner på side 106.

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2010/11


Andre ledende medarbejdere

Navn Stilling

Lars Andresen Adm. direktør, By Malene Birger

Sune Bjerregaard Direktør, Jackpot

Michael Stockfl eth Coester Direktør, Part Two

Per Ellison Direktør, Soaked in Luxury

Niels Eskildsen Adm. direktør, Designers Remix

Claus Gravesen Direktør, Companys

Hans-Peter Henriksen Adm. direktør, Saint Tropez

Inge Kindberg Direktør, Cottonfi eld

Christian Heireth Levorsen Vice President, Logistik

Alexander Martensen-Larsen Vice President, Business Development

Jonas Ottosson Adm. direktør, Peak Performance

David Thunmarker Adm. direktør, Tiger of Sweden

Lars Toft Direktør, InWear & Matinique

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

IC Companys’ stamdata

Aktiekapital 169.428.070 Adresse IC Companys A/S

Antal aktier 16.942.807 10 Raffi naderivej

Aktieklasser en klasse 2300 København S

ISIN-kode DK0010221803

CVR nr. 62816414 Telefon: 3266 7788

Fax: 3266 7703

Reuterkode IC.CO E-mail: hqreception@iccompanys.com

Bloombergkode IC DC

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!