Klik her for at se præsentationen - jenselbaek.dk

jenselbaek.dk

Klik her for at se præsentationen - jenselbaek.dk

Velkommen

til temamøde


Plan for aftenens arrangement

VELKOMST

19:30 – 19:40

NRGi / EL:CON

Introduktion til solceller

19:40 – 20:00

BRF

Finansieringsmuligheder

20:00 - 20:20

NRGi / EL:CON

Afskrivninger

Fradragsregler og nettomålsordning

20:20 - 20:40

UDSTILLING OG SPØRGSMÅL

20:40 - 21:30


Om NRGi

NRGi’s formål er :

energiforsyning

kommercielle aktiviteter med

tilknytning til energi og

kommunikation samt

øvrige aktiviteter, hvorved den

gennem selskabets virksomhed

opbyggede viden og kompetence

udnyttes


Om EL:CON

Præsentation af EL:CON:

15 lokationer

Omsætning på 590 mio. kr.

640 medarbejdere


I aften skal i møde:

Thomas Lyhne, projektchef

Sille Jakobsen, salgskoordinator

Michael Lauersen, energikonsulent

Allan Kjær, energikonsulent


Introduktion

til solceller


Solceller

- en del af fremtiden


Hvad er grunden til at man som

privatperson skal overveje at investere i et

solcelleanlæg ?


Solens indstråling


Hvordan forventes elprisen at

udvikle sig de kommende

10 år ?


Forventet elprisudvikling

Indikation af prisudvikling

Kilde: Energi Danmark 14.6.2011 – forventet elprisudvikling DK

Der er

forventninger om

betydelige

prisstigninger på el

i Danmark de

kommende 10 år

Højere priser =

højere indtægter

på el produceret af

solcelleanlæg


20000

0

-20000

-40000

-60000

-80000

-100000

-120000

-140000

-160000

-180000

Investering i solceller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 År

Eksempel – forudsætninger

Indtægterne gør at udgifterne er betalt efter

ca. 10 år

6,0 KW bestemmelsen fastholdes

Det afhænger primært af de forudsætninger der

Indtægten er stigende ved stigende

energipriser

anvendes omkring

solskinstimer,

finansiering, elprisens udvikling

+

-


Hvad er grunden til at man som privatperson

skal overveje at investere i et

solcelleanlæg ?


Investering i solceller til gavn for miljøet

er en god forretning!


Lidt mere

om solceller


Solcelleanlæg


Teknologier

Solceller

Polykrystallinske

Monokrystallinske

Tyndfilm

Invertere

Findes i forskellige modeller, med eller uden

transformer

Forskellene ses på garanti og virkningsgrader

Kan placeres udvendigt eller indvendigt

Vejer 20 – 30 kg

HUYNDAI SHARP

Solar

Frontier


Solcelle-fakta

Levetid solceller 35 – 40 år

Levetid Inverter 15 – 20 år

5 års produktgaranti på inverter

10 års produktgaranti på paneler (5 år på tyndfilm)

Ydelsesgaranti på paneler er 25 år (80%)

Stort set ingen vedligeholdelse

Areal op til 50m2 (6kWp tyndfilm)

Anlægget er som udgangspunkt dækket af hus-

og indboforsikringer (brand, lynnedslag, tyveri)

– afklares med eget forsikringsselskab


Montage af solceller


Hvem kan få solceller

Anlægsstørrelsen tilpasses elforbrug

Tilgængelig tagflade

Tagtype – vi monterer på alle typer

Taghældning

Tagets orientering

Vest V-SV S-SV Syd S-SØ Ø-SØ Øst

0 86 86 86 86 86 86 86

15 84 89 93 94 93 90 85

30 81 90 97 99 97 91 82

45 77 89 97 99 98 90 79

60 72 85 93 97 94 86 73

75 65 77 86 89 86 78 66

90 57 67 75 77 75 68 58


Familien Strømberg

Årligt el-forbrug 5.200 kWh

Parcelhus fra 1976

Tagflade på 100 kvm

Tagtype - eternit

Taghældning på 30 grader

Tagets orientering S-SØ – Virkningsgrad på 97%

Hyundai – Design pakke (sort)

Ydelse: Paneler Areal Pris inkl. montering

6 kWp 24 stk. 41m 2 132.000 kr.

*Standardmontage i NRGi´s forsyningsområde


BRF


Støtte

Og fradrag


Nettomåleordningens princip

…ordningen blev gjort permanent i forbindelse med

gennemførelsen af lov nr. 1417 af 21. december 2005

Princippet består i at låne lagerplads hos dit el-selskab


Nettomåleordningens princip

…er forbruget i husstanden mindre end den mængde

el solcellerne producerer, gemmes den

overskydende el hos elselskabet


Nettomåleordningens princip

…om aftenen og især om vinteren, hvor forbruget i

husstanden er større end den mængde el

solcellerne producerer, hentes den

gemte tilbage fra elselskabet


Nettomåleordningen

Gælder private husstande – herunder:

parcelhuse, andelsboliger og sommerhus

Private husstande må installere op til 6,0 kW

Anlægget skal befinde sig på ejermandens matrikel

og være 100% ejet af denne


BoligJobPlan 2011

Fradrag for løndelen i udført arbejde

Løber fra 1. juni 2011 til udgangen af 2012

Udformes som et ligningsmæssigt fradrag for den del af arbejdet som

indebærer lønninger

Der kan maksimalt fradrages et beløb på 15.000 kr. pr. person pr. år i en

husstand (Hjemmeboende børn over 18 år og med folkeregisteradresse i

husstanden må ligeledes fradrage 15.000 kr. pr. år)

Betaling skal ske via SKAT’s TastSelv.

Dermed foretages fradrag og selvangivelse automatisk

Eksempel

En husstand med to ægtefæller har mulighed for at få et

årligt fradrag på til 30.000 kr.


2012

Private solcelleanlæg

Grøn energi med skattefordele


Eksempel – familien Strømberg

Elmer Strømberg

• Produktionsleder med årsløn på 480.000 kr.

Else Strømberg

• Sygeplejerske med årsløn på 330.000 kr.

Øvrige oplysninger

• 2 hjemmeboende børn på henholdsvis 7 og 9 år.

• Bor i ejerbolig (villa), Solcellevej 12, i Århus

• Handelsværdi ejerbolig 2,5 mio. kr.,

• Grundlag ejendomsværdiskat 1,8 mio. kr.

• Belåning i ejendom

• kreditforeningslån (flexlån) på 1,8 mio. kr., rente 1%

• banklån på 0,5 mio. kr., rente 4%

• Herudover har Elmer et billån på 200.000 kr. (rente 7%)

• Årligt elforbrug 5.200 kWh

© 2012 Deloitte


Årsopgørelse før solcelleanlæg

© 2012 Deloitte


Årsopgørelse før solcelleanlæg

© 2012 Deloitte


33

Hvilken ”metode” skal

familien Strømberg

anvende?

© 2012 Deloitte


Skatten ved køb af solcelleanlæg

Lånet til køb af solcelleanlægget:

Renteudgiften fradragsberettiget (skatteværdi fra ca. 33%). Kommer

automatisk med på selvangivelsen.

Skattemæssig behandling af solcelleanlægget:

Der er mulighed for at vælge mellem 2 ”metoder”

• Regnskabsmæssig metode (erhvervsdrivende)

• Skatten bidrager til hurtigere afvikling af gælden

• Ekstra selvangivelsesarbejde – ca. 4 felter ekstra at udfylde

• Udfordringer ved evt. senere salg af ejendom

• Skematisk metode (privat anlæg)

• Intet selvangivelsesarbejde

• Besparelse på eludgift skattefri – anvendes til afvikling af gælden

• Anvendelse af håndværkerfradrag

© 2012 Deloitte


Regnskabsmæssig metode og selvangivelsen

- Opgørelse af skattemæssigt resultat - hvor svært kan det være?!

Indtægter

Aflæst produktion ultimo 2012 5.200

Produktion primo 0

35

kWh Kr. Kr.

Produktion for året, indtægtsføres med 60 øre 5.200 x 0,60 = 3.120

Omkostninger

Revisor inkl. moms 0

Øvrige omkostninger ved anlægget 0

Udgifter til reparation og vedligeholdelse af anlægget 0

Afskrivninger

Afskrivningsberettiget saldoværdi 01.01. (se skema fra sidste år, saldoværdi 31.12.) 0

Købspris for anlæg købt i året 132.000

Afskrivningsberettiget værdi 132.000

Afskrivning mellem 0 og 25%. Såfremt over topskat vælges 25% (33.000)

Skattemæssig saldoværdi solcelleanlæg 31.12. (overføres til 01.01. næste år) 99.000

= (33.000)

Rubrik 112 (side 3) indsættes følgende tal (29.880)

© 2012 Deloitte


Regnskabsmæssig metode og selvangivelsen

Selvangivelsens side 3

Rubrik Beløb i kroner Felt nr

Er du ophørt med selvstændig virksomhed? Ophørsår: 71 Hvis ja, sæt kryds 131

Den del af indkomstårets lønindkomst mv. (rubrik 11), som vedrører 2012 91

Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af arbejdsgiver for 2011

Den del af indkomstårets indeholdte AM-bidrag, som er indeholdt af arbejdsgiver for 2012

Overskud af selvstændig virksomhed før beløb overført til medarbejdende ægtefælle, før AM-bidrag og før renter

Underskud af selvstændig virksomhed før renter og før overførsel fra konto for opsparet overskud

Fradrag for medarbejdende ægtefælle (højst 215.500 kr.) 113

Renteindtægter i virksomhed 114

Udlodning i virksomhed fra investeringsforening eller selskab, hvor der er indeholdt udbytteskat

Ejendomsavance 308

Anden kapitalindkomst i virksomhed 116

Renteudgifter i virksomhed 117

Kontingent vedrørende virksomhed 118

92

93

111

261

917

918

221

112 29.880 435

115

473

237

246

308

213

488

438

© 2012 Deloitte


Regnskabsmæssig metode og selvangivelsen

Selvangivelsens side 4

Virksomhedens CVR/SE-nr. xxxxxx-xxxx

Er virksomheden, jf. vejledningen, fritaget for at give regnskabsoplysninger? 301

1___efter virksomhedstype 2___nettoomsætning over 25 mio. kr.

3_X_nettoomsætning under 300.000 kr.

Er udarbejdelse af regnskab eller opgørelse af det skattepligtige virksomhedsoverskud/underskud

sket med bistand fra revisor?

Revisorbistandens art (sæt kryds): 1___revision 2 gennemgang af

regnskab (review) 3___assistance med regnskabsopstilling 4___andet

Revisorerklæring (sæt kryds): 1___med forbehold 2___med supplerende oplysninger 3___uden

forbehold og supplerende oplysninger

Forbehold eller supplerende oplysninger fra revisor (sæt kryds): 1___overholdelse af skatte og

afgiftslovgivning 2___overholdelse af regnskabslovgivning 3___andet

Rubrik Beløb i kroner Felt nr

300

302

602

X Ja ___Nej 603

604

303

___Ja X

___Nej

607

304 608

305 609

Er der opnået gældseftergivelse eller akkord ? 380 Ja X ___Nej

306

612

697

© 2012 Deloitte


Den nye årsopgørelse

© 2012 Deloitte


Den nye årsopgørelse

© 2012 Deloitte


Hvad kommer der ud til muligt afdrag på lån i år 1

Sparet elforbrug (5.200 kWh x 2,10 kr.) 10.920

Overskydende skat 15.486

Udgift til køb af el 0

Renteudgift på lån (1.500)

Netto likviditet – hvad kommer der ind på ”bogen”

24.906

© 2012 Deloitte


Valg af metode

- Administrativt enkelt eller økonomisk optimalt

Anlæg: Lån: Person:

Pris på anlæg 132.000 Størrelse på evt. lån 132.000 Skatteprocent 54%

Ydelse på anlæg (kWh) 5.400 Rente på evt. lån 4% Valgt afskrivningsprocent på anlæg 25%

Pris pr. kWh inkl. afgifter 2,10 Løbetid (i år) 10

Stigning i elpris pr. år. 4%

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

-100.000

-200.000

41

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Regnskabsmæssig

Virksomhedsordning Skematiskmetode

opgørelse

Den skematiske

metode er

administrativt

mere enkel

Til gengæld

giver regnskabsmæssig

metode

mulighed for

hurtigere

tilbagebetaling

af lån/

investering

© 2012 Deloitte


Regnskabsmæssig metode og selvangivelsen

Praktiske forhold

Det bør overvejes at ændre forskudsopgørelsen (nyt skattekort)

• Kan gøres via TastSelv

• Henvendelse til SKAT om skift af blanketsæt inden 1. maj 2013

Som erhvervsdrivende omfattet af udvidet selvangivelse

• Udvidet selvangivelse skal tilvælges hos SKAT

• Frist for indsendelse er 1. juli året efter

• Regnskab for virksomheden

• Anvendelse af virksomhedsordning - krav om div. specifikationer

• Hjælp til opstart?

42

© 2012 Deloitte


Anvendelse af håndværkerfradrag?

Servicefradrag

• Fradrag for arbejdsløn

• Ligningsmæssigt fradrag - skatteværdi

43

‒ ca. 33%

Regnskabsmæssig opgørelse

• Afskrivning på anskaffelsessum inkl.

arbejdsløn

• Reduktion for evt. fratrukket del under

servicefradrag

• Skatteværdi af afskrivninger op til

‒ ca. 52,5%

Skematisk opgørelse

• Ingen afskrivninger på anskaffelsessum

• Skattemæssig værdi af afskrivninger

‒ 0%

Tommelfingerregel

Ved

regnskabsmæssig

opgørelse er det på

længere sigt ikke en

fordel at anvende

servicefradrag

I øvrige tilfælde bør

servicefradraget

benyttes

© 2012 Deloitte


Relevante spørgsmål og svar

Moms?

• Gælder også VE-anlæg

• Registreringspligt ved omsætning over 50.000 kr. pr. år

• Ellers frivillig registrering (dog ikke umiddelbart lønsomt)

Sommerhus?

• Energi-net accepterer montering på sommerhus

• Skattemæssig behandling endnu ikke helt afklaret i praksis

Regnskabsmæssig metode og dagpenge?

• Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har udtalt, at reglerne ændres, så det er muligt at få både

dagpenge og efterløn selv om man har et VE-anlæg. Tjek ved A-kasse først…….

Regnskabsmæssig metode og pension?

• Som altovervejende hovedregel er pension ikke påvirket, da der er tale om en passiv aktivitet.

• Heller ikke nogen påvirkning via indkomst, da metoden giver underskud/små overskud.

© 2012 Deloitte


Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert

medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i

Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.

© 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited T:AFD2100/002901/Markedsføring/Solcelleanlæg februar 2012.pptx


Hvor stor en

investering er der

tale om?


Solcellepakker – Standard

SHARP

Ydelse: 2 kWp 4 kWp 6 kWp

Paneler: 7 stk. 16 stk. 24 stk.

Areal: 13 m 2 31 m 2 43 m 2

Pris inkl. montering: 44.000 kr. 86.000 kr. 117.000 kr.

*Standardmontage i NRGi´s forsyningsområde

Standard

Alu/mørk blå


Solcellepakker – Design

Hyundai

Ydelse: 2 kWp 4 kWp 6 kWp

Paneler: 8 stk. 16 stk. 24 stk.

Areal: 14 m 2 28 m 2 41 m 2

Pris inkl. montering: 57.000 kr. 98.000 kr. 132.000 kr.

*Standardmontage i NRGi´s forsyningsområde

Design

Sort/sort


Solcellepakker – Tyndfilm

Solar Frontier

Ydelse: 2,4 kWp 4,2 kWp 6 kWp

Paneler: 16 stk. 30 stk. 40 stk.

Areal: 20 m 2 37 m 2 50 m 2

Pris inkl. montering: 59.000 kr. 85.000 kr. 118.000 kr.

*Standardmontage i NRGi´s forsyningsområde

Mere information på www.nrgi.dk eller www.solnrgi.dk

Tyndfilm

CIS moduler


Hvorfor skal du vælge os

Tryghed – vi er her også om 25 år

Sikkerhed for garanti

Professionel rådgivning

Vores egne speciel uddannede montører

Produkter af høj kvalitet

Solide leverandører


Tak for jeres

opmærksomhed

Similar magazines