Regnskab - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Regnskab - Forsvarskommandoen

3

Regnskab


Side

Punkt

61 3.1 Regnskabspraksis

61 3.2 Driftsregnskab 2002 for § 12.21.01. Driftsbevillingen

International virksomhed

3.2.1 Regnskabsmæssige forklaringer for § 12.21.01. Driftsbevillingen

66 3.3 Hovedformålsregnskab 2002 for § 12.21.01. Driftsbevillingen

67 3.4 Resultatopgørelse for det markedsstyrede område, indtægtsdækket

virksomhed

68 3.5 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

69 3.6 Anlægsregnskab 2002 for § 12.21.02. Materielinvesteringer

3.6.1 Regnskabsmæssige forklaringer for §12.21.02. Materielinvesteringer

70 3.7 Anlægsregnskab 2002 for § 12.21.13. Nationalt finansierede

bygge- og anlægsarbejder

3.7.1 Regnskabsmæssige forklaringer for §12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og

anlægsarbejder

74 3.8 Anlægsregnskab 2002 for § 12.22.13. Internationalt finansierede

NATO-investeringsprogram

3.8.1 Regnskabsmæssige forklaringer 2002 for §12.22.13. Internationalt finansieret

NATO-investeringsprogram

75 3.9 Anlægsregnskab 2002 for § 12.22.15. Nationalt finansieret

NATO-investeringsprogram

3.9.1 Regnskabsmæssige forklaringer 2002 for §12.22.15. Nationalt finansieret

NATO-investeringsprogram

76 3.10 Miljørapportering

3.10.1. Mængderegnskab

3.10.2. Vurdering

3.10.3. Økonomi

59


3

Tabel 3.1.

Regnskabsresultat for hovedkonti

2002 (mio. kr.)

Bemærkninger: Bevilling er finanslov + tillægsbevilling.

Fortegnet ”+” angiver mindreforbrug,

mens ”-” angiver merforbrug.

Forsvarskommandoen aflægger

driftsregnskab for § 12.21.01. med

følgende underkonti:

• 10. Almindelig virksomhed.

• 50. Østsamarbejde.

• 70. Forsvarets Forskningstjeneste.

• 90. Indtægtsdækket virksomhed.

• 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Forsvarskommandoen aflægger desuden

anlægsregnskab for § 12.21.02.

Materielinvesteringer, § 12.21.13. Nationalt

finansierede bygge- og anlægsarbejder,

§12.22.13. Internationalt

finansieret NATO-investeringsprogram

og §12.22.15. Nationalt finansieret

NATO-investeringsprogram.

Forsvarskommandoen foretager endvidere

miljørapportering.

Regnskabsresultatet for ovennævnte

hovedkonti er sammenstillet i tabel

3.1.

Forsvarskommandoens samlede forbrug

i forhold til drifts- og anlægsbevillingerne

i 2002 viser et mindreforbrug

på 390,1 mio. kr. eller en afvigelse

på 2,2 % i forhold til bevillingen.

60

Regnskab

Forsvarskommandoens finansstyring

er baseret på den samlede akkumulerede

bevilling (driftsbevilling + anlægsbevilling),

hvor der tages højde

for det fra forrige år overførte mer-

/mindreforbrug. Der er endvidere

tale om et nettobudget, hvorfor bl.a.

øgede driftsindtægter kan anvendes

til driftsudgifter. Endvidere kan sparede

beløb på en hovedkonto mod

optagelse på Tillægsbevillingsloven

(TB) overføres til en anden hovedkonto,

bl.a. inden for hovedområde

2. Militært forsvar på finansloven.

Det akkumulerede resultat i 2002

(akkumuleret bevilling - forbrug) med

et mindreforbrug på 371,4 mio. kr. til

videreførelse til følgende år eller 2,14

% af nettobevillingen 2002 er tilfredsstillende,

henset til at størstedelen

af mindreforbruget kan henføres

til forskydninger af betalinger

og leverancer fra 2002 til følgende

år. Der henvises i øvrigt til de regnskabsmæssige

forklaringer i pkt. 3.2.

Forsvarskommandoens akkumulerede

resultat på drifts- og anlægsbevillingerne

videreføres til 2003, som vist i

tabel 3.2.

Bev.tek. Rest

Rest

Akk.bev./

Hovedkonti Videreført Bevilling Akk.bev. Forbrug afrunding Bev./Forbrug Forbrug

21.01 Lønninger 72,5 8.864,3 8.936,8 8.955,5 -91,2 -18,7

21.01 Øvrige

driftsudgifter 247,4 7.978,0 8.225,4 7.856,4 121,6 369,0

21.01 Driftsudgifter

i alt 319,9 16.842,3 17.162,2 16.811,9 30,4 350,3

21.01 Driftsindtægter 0,0 622,1 622,1 633,1 11,0 11,0

21.01 Driftsudgifter,

netto 319,9 16.220,2 16.540,1 16.178,8 -0,1 41,4 361,2

21.02 Materielinvesteringer

4,4 197,6 202,0 194,0 3,6 8,0

21.13 Nat.fin.bygge- og

anlægsarb. -342,3 938,6 596,3 591,8 346,8 4,6

22.13 Int.fin.NATOinvest.program

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22.15 Nat.fin.NATOinvest.program

Anlægsudgifter,

-0,7 6,2 5,5 7,9 -1,7 -2,4

netto

Samlede udgifter,

-338,6 1.142,4 803,8 793,7 0,1 348,7 10,2

netto -18,7 17.362,6 17.343,9 16.972,5 0,0 390,1 371,4


Tabel 3.2.

Forsvarskommandoens akkumulerede

resultat 2002

Tabel 3.3.

Driftsregnskab 2002 for § 12.21.01.

Forsvarskommandoen

Tabel 3.3. er inkl. lønbeløb vedrørende

indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed.

3.1.

Regnskabspraksis

DeMap indebærer, at Forsvarskommandoen

trinvis indfører omkostningsstyring

som et supplement til

den traditionelle finansstyring. Forsvaret

vil således reelt skulle opstille

to adskilte regnskaber, nemlig:

- et eksternt udgiftsbaseret regnskab,

der relaterer sig til finansbevillingen

og

- et internt omkostningsbaseret

regnskab til Forsvarets interne omkostningsstyring.

I dette kapitel er fokus primært på

det udgiftsbaserede regnskab. Afsnit

3.3. Hovedformålsregnskab indeholder

dog omkostningsbaserede regnskabopgørelser.

Implementeringen af omkostningsregnskabet

har indtil videre medført,

at det interne anlægsregnskab bidrager

til omkostningerne med afskrivninger

på bygninger og enkelte materielkapaciteter.

Endvidere fordeles

dele af støttestrukturens omkostninger

via intern afregning af internt

producerede ydelser primært indenfor

etablissements- og uddannelsesområdet.

61

De interne afregninger afspejles reelt

kun i bevillingsregnskabet, når der er

tale om handel mellem hovedkonti

eller underkonti, idet afregningerne

indenfor en underkonto kun kan ses

i det interne regnskab. Handel mellem

hoved- eller underkonti indenfor

Forsvarskommandoens område er

dog neutrale for området som helhed,

idet de samme beløb optræder

som forbrug på den ene underkonto

og indtægt på den anden.

3.2.

Driftsregnskab 2002 for §

12.21.01. Driftsbevillingen

Forsvarskommandoens drift resulterede,

jf. tabel 3.3, i et mindreforbrug

på 41,4 mio. kr., svarende til 0,26 %

af nettobevillingen på 16.220,2 mio.

kr.

Ved en vurdering af Forsvarskommandoens

regnskabsresultat for

2002 skal man være opmærksom på,

at Forsvarskommandoens bevillinger

- i forhold til forligsforudsætningerne

- på tillægsbevillingslov (TB) 2002

blev forhøjet med i alt 1.337,3 mio.

kr., fordelt med 563,1 mio. kr. på Forsvarskommandoens

ordinære drift,

774,2 mio. kr. til løsning af opgaver i

Årets underskud til videreførsel 390,1 mio. kr.

Akkumuleret overskud primo 2001 (videreført fra 2000) -18,7 mio. kr.

Akkumuleret resultat til videreførsel ultimo 2001

Akkumuleret resultat til videreførsel ultimo 2001 i procent

371,4 mio. kr.

af den samlede nettobevilling for 2001 2,14%

Mio. kr., løbende priser 2001 2002 2003

Regnskab Budget Regnskab Budg.-Regn. 1) Budget

Indtægter 17.614,1 16.842,3 16.853,3 11,0 16.576,9

Nettotal (tilskud) 16.615,2 16.220,2 16.220,2 0,0 15.905,8

Driftsindtægter 998,9 622,1 633,1 11,0 671,1

Udgifter 17.216,2 16.842,3 16.811,9 30,4 16.576,9

Lønninger 8.486,1 8.864,3 8.955,5 -91,2 8.887,7

Øvrige driftsudgifter 8.730,1 7.978,0 7.856,4 121,6 7.689,2

Resultat 397,9 0,0 41,4 41,4 0,0


Tabel 3.4.

Bevillingsafregning 2002 for

§ 12.21.01. Forsvarskommandoen

Tabel 3.4. er ekskl. lønbeløb vedrørende

indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed.

*) Beløb er afrundet

Tabel 3.5.

Akkumuleret resultat 2002 for

§ 12.21.01. Forsvarskommandoen

*) 1999: Primo saldo er inklusiv overførsel af

ca. –0,8 mio.kr. til Forsvarskommandoen i

forbindelse med nedlæggelse af konto

12.21.19. Nyboder.

**) Kontiene 12.11.04. Forsvarsministeriets

Jagtbestyrer; 12.21.08. Lån til tjenestemænd

m.fl. til boligindskud og 12.25.01. Forsvarets

Forskningstjeneste blev nedlagt og et

videreførselsbeløb fra 1999 til 2000 på henholdsvis

0,2 mio. kr., -0,1 mio. kr. og 0,4 mio.

kr. overført til konto 12.21.01.

Forsvarskommandoen (Drifts-bev.).

***) Beløb er afrundet.

internationalt regi, jf. videreførselsadgangen

i tekstanmærkning nr. 2,

stk.1 og 2.

Som det fremgår af tabel 3.4. og

3.5., var mindreforbruget 361,2 mio.

kr. (afrundet beløb), svarende til 2,23

% af nettobevillingen, når det akkumulerede

merforbrug fra 2001 på

319,9 mio. kr. indregnes.

Det akkumulerede mindreforbrug i

2002 på driftsbudgettet på 361,2

mio. kr. videreføres og indgår i Forsvarskommandoensplanlægningsgrundlag

for opgaveløsningen i 2003.

Det skal bemærkes, at Forsvarskommandoen

på forslag til TB 2002 medtog

en forhøjelse af driftsbevillingen

på i alt 1.337,3 mio. kr., heraf et forventet

merforbrug på 563,1 mio. kr.

62

efter 4 %-videreførselsadgangen

(tekstanmærkning nr. 2., stk. 1) og et

forventet merforbrug på 774,2 mio.

kr. til international virksomhed (tekstanmærkning

nr. 2. stk. 2), til

videreførsel til efterfølgende finansår.

Forsvarets Forskningstjeneste og Tilskudsfinansieretforskningsvirksomhed

indgår i Forsvarskommandoens

driftsbevilling på underkonto 70 og

95. Regnskabsaflæggelsen for underkontoen

indgår som bilag 6.

Forsvarskommandoen vurderer, at

kontrakter vedr. større materielanskaffelser

indgået i 2002 og tidligere,

indebærer udgiftsforpligtelser i år

2003 og senere på ca. 9,6 mia. kr.

(Jf. kapitel 2.3.4)

Resultatopgørelse 2002, mio. kr. Lønsum

Nettoudgifter

Øvrig drift I alt

1. Bevilling (B + TB) 8.851,7 7.368,5 16.220,2

2. Regnskab 8.942,1 7.236,7 16.178,8

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab -90,4 131,8 41,4

6. Årets overskud -90,4 131,8 41,4

Opgørelse af akkumuleret resultat

11. Akkumuleret overskud ultimo 2000 72,5 247,4 319,9

13. Akkumuleret overskud primo 2001 72,5 247,4 319,9

14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) -90,4 131,8 41,4

15. Akkumuleret overskud ultimo 2001 -17,9 379,1*) 361,2

17. Omflytninger mellem underkonti - - -

19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2001 -17,9 379,1*) 361,2

Mio. kr., løbende priser 1996 1997 1998 1999 **) 2000 2001 2002

Primo saldo *) -1,6 -115,6 35,1 -144,8 -121,9 -78,0 319,9

Årets resultat -114,0 150,7 -179,1 22,4 43,9 397,9 41,4

Ultimo saldo -115,6 35,1 -144,0 -122,4 -78,0 319,9 ***) 361,2


Tabel 3.6.

Forsvarets Internationale virksomhed

1996-2002. Regnskab. Årets

priser.

Tabel 3.6. viser regnskabet for den tidligere

forligsperiode, der er nærmere

omtalt i Virksomhedsregnskab 1999,

samt de første tre år i indeværende forligsperiode.

Tabel 3.7.

Danmarks FN-tilgodehavender

(mio. kr., løbende priser)

Tabel 3.8.

Modtagne betalinger fra FN

(mio. kr., løbende priser)

International Virksomhed

Af Finanslovens §12 fremgår det, at

Forsvarets merudgifter til deltagelse i

løsning af militære opgaver i FN-,

OSCE-, NATO- eller andet relevant

regi afholdes inden for forsvarsrammen

med et beløb på indtil 586 mio.

kr. pr. år i forligsperioden 2000-04

(prisniveau 2000). Mer- eller mindreforbrug

kan videreføres til det følgende

finansår inden for forligsperioden.

Udgifterne i forbindelse med Forsvarets

deltagelse i internationale operationer

opgøres i overensstemmelse

med forligsteksten som nettodriftsudgifterne

til disse aktiviteter

(direkte relaterbare omkostninger,

ekskl. løn til fast tjenstgørende per-

63

sonel og anskaffelse af organisatorisk

materiel). Disse udgifter fremgår

af tabel 3.6.

Den aktuelle fordeling af det udsendte

personel mellem fast tjenstgørende-

og kontraktantaget personel

var ca. 50:50 og ikke 20:80, som

det var forudsat, da rammebeløbet

på 586 mio. kr. pr. år (prisniveau

2000) blev fastsat. Det betyder, at

de internationale opgaver bliver pålignet

en mindre lønudgift end forudset,

idet der er en større andel fast

tjenestegørende med i de udsendte

bidrag end forudsat. Lønnen til de

fast tjenestegørende bliver ikke medregnet

i omkostningsopgørelsen til

internationale opgaver.

Tilgodehavender fra FN vedrørende

Mio. kr. (løbende priser) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab

Lønninger m.v. 343,7 360,4 356,0 490,7 639,0 540,3 601,5

Øvrige driftsudgifter 344,5 256,9 236,6 486,6 459,8 365,7 420,9

Driftsudgifter, brutto 688,2 617,3 592,6 977,3 1.098,8 906,0 1.022,4

Lagertræk 26,1 20,6 16,8 20,7 21,8 13,8 0

Driftsudgifter inkl. lager 714,3 638,0 609,4 998,0 1.120,6 919,8 1.022,4

Driftsindtægter, brutto -24,5 -22,3 -13,6 -13,3 -1,4 -7,3 -14,9

Driftsudgifter, netto

Løn til fast tjenstgørende

689,8 615,7 595,8 984,7 1.119,2 912,5 1.007,5

personel m.v. -138,6 -115,4 -121,9 -181,4 -238,0 -186,9 -228,9

Nettobeløb

Nettobeløbsramme, jf.

551,2 500,3 473,9 803,3 881,2 725,6 778,6

forligstekst

Difference (+/- = mindre/

530,0 545,0 557,0 572,0 586,0 600,0 616,3

merforbrug) -21,2 44,7 83,1 -231,3 -295,2 -125,6 -162,3

FN-tilgodehavender (ultimoåret) 1999 2000 2001 2002

Contingent-Owned Equipment (COE) 131,9 110,3 119,9 0,0

Letter Of Assist (LOA) 31,6 2,8 16,7 12,1

Personel/personelerstatninger 0,0 6,5 10,4 0,2

I alt 163,5 119,6 147,0 12,3

Modtagne betalinger fra FN (i årets løb) 1999 2000 2001 2002

Contingent-Owned Equipment (COE) 0,0 21,1 0,0 119,9

Letter Of Assist (LOA) 0,4 29,5 2,5 16,9

Personel/personelerstatninger 6,7 2,8 7,2 10,5

I alt 7,1 53,4 9,7 147,3


det tidligere Jugoslavien og andre

missioner udgjorde 12,3 mio.kr. ved

udgangen af 2002, jf. tabel 3.7.

Der er i forbindelse med årsskiftet

2002-2003 modtaget 11,9 mio. kr.

uden dokumentation. Beløbene bliver

indtægtsført i regnskabsåret

2003 i takt med, at dokumentation

for de enkelte refusionsbeløb tilgår

fra FN.

Forsvaret har primo 2003 modtaget

FN opgørelse over danske refusionskrav

vedrørende tabtgået og kasseret

materiel fra perioden 1992 - 1995.

De endelige refusionsopgørelser vedrørende

tabtgået og kasseret materiel

forventes endeligt afklaret med FN

medio 2003.

Danmarks FN-tilgodehavender finansieres

over forsvarsbudgettet.

3.2.1.

Regnskabsmæssige forklaringer for

§ 12.21.01. Driftsbevillingen

Som det fremgår af tabel 3.3., kan

mindreforbruget på driftsbudgettet

på i alt 41,4 mio. kr. (netto) henføres

til dels øgede indtægter på 11,0 mio.

kr., dels et mindreforbrug på

driftsudgifter på 30,4 mio. kr.

De øgede indtægter på 11,0 mio. kr.

på driftsbudgettet kan primært henføres

til st. konto 29. Diverse indtægter,

hvilket især omfatter FN-refusioner

på ca. 110 mio. kr. for dansk

deltagelse i tidligere FN-missioner.

Disse refusioner forventes at falde

væsentligt i de kommende år.

Mindreforbruget på driftsudgifter på

30,4 mio. kr. kan primært henføres til

st. konto 15. Erhvervelse af materiel,

netto, hvor der i 2002 har været forskydninger

af betalinger og leverancer

for en række materielanskaffelsesprojekter

og materieldriftsprojekter.

Resultatet for 2002 med et mindreforbrug

(akkumuleret bevilling - forbrug)

på driftsbudgettet i 2002 på i

alt 361,2 mio. kr. (netto) skal ses i

64

lyset af, at 198 mio. kr. af mindreforbruget

primært skyldes udskudte betalinger

og leverancer. Ét større materielanskaffelsesprojekt

(M3/31 Anskaffelse

af transportfly) bidrager

hertil med ca. 150 mio. kr. som følge

af strejke på flyfabrik i USA. Der har

yderligere været forskydninger af betalinger

og leverancer for en række

andre materielanskaffelsesprojekter

og materieldriftsprojekter på i alt ca.

48 mio. kr.

På materieldrift har der i 2002 været

et mindreforbrug på ca. 24 mio. kr.,

der bl.a. kan henføres til forsinkelser

i afløb på projekterne VIKING og

KRONBORG.

I 2002 har der været et mindreforbrug

på ca. 122 mio. kr. (øvrig drift)

til international virksomhed. Mindreforbruget

kan henføres til usikkerhed

i forbindelse med budgetteringen af

missioner, periodeforskydninger af

leverancebetalinger samt til F-16 bidraget

med bl.a. færre flyvetimer end

forventet og udestående afregninger

for brændstofleverancer.

Hertil kommer en merindtægt på

driftsbudgettet på ca. 11 mio. kr.

Forsvarskommandoen har i 2002

samlet haft et begrænset "reelt"

mindreforbrug, hvilket har vist nødvendigheden

af de aktivitetsdæmpende

foranstaltninger, der blev

iværksat i efteråret 2002, f.eks. aflysning

af øvelser mv. Foranstaltningerne

videreføres i 2003.

For så vidt angår resultatet (bevilling/forbrug)

for lønsum i 2002 er

der, jf. tabel 3.4., tale om et merforbrug

på 90,4 mio. kr. i forhold til lønsumsbevillingen

på 8.851,7 mio.kr.

Merforbruget af lønsum er på 1,02 %

af lønsumsbevillingen. I Forsvarskommandoen

lønsumsstyring indgår det

fra 2001 videreførte mindreforbrug af

løn på 72,5 mio. kr., hvilket giver et

merforbrug (akkumuleret bevilling -

forbrug) af lønsum i 2002 på 17,9

mio. kr. (jf. tabel 3.4.), svarende til et

merforbrug i forhold til bevillingen i

2002 på 0,2 %.


Til det anførte lønsumsforbrug skal

tilføjes, at der på TB 2002 er medtaget

et forventet merforbrug af lønsum

på budgettet for Forsvarets

internationale operationer på 161,6

mio. kr. samt et ved Akt nr. 211 af 13.

september 2002 tillagt beløb på 54

mio. kr. til ydelse af skattefri kompensation

til tidligere udsendte soldater

i international tjeneste. Af sidstanførte

beløb er i 2002 udbetalt et

beløb på ca. 34,4 mio. kr. Det resterende

beløb på (54 mio. kr - 34,4

mio. kr.) 19,6 mio. kr. videreføres til

udbetaling i 2003.

I 2002 har der været lønrefusioner

(st. konto 12) på i alt ca. 114 mio. kr.,

hvilket er ca 24 mio. kr. mere end

det på finanslov 2002 forudsatte

beløb på 90 mio. kr. Lønrefusionerne

omfatter en række forskellige tilskuds-

og refusionsordninger. Refusionsordningernes

forskellige karakter

gør, at det er vanskeligt at sige

noget om det forventede forbrug.

Ved to af kommandomyndighederne

har der i forhold til de internt fastsatte

disponeringsrammer i 2002 for

løn været større overskridelser af

lønforbruget. På baggrund heraf har

Forsvarskommandoen i 2002 iværksat

en række afbødende foranstaltninger,

bl.a. indførelse af et midlertidigt

ansættelsesstop.

Ved bevillingsafregningen 2002 fik

st.konto 11. Lønninger på Forsvarskommandoens

ordinære drift overført

et akkumuleret mindreforbrug af lønsum

på 28,5 mio. kr. fra underkonto

12.21.01.50. Østsamarbejde. Modsvarende

har østsamarbejdet fået tilført

det tilsvarende beløb vedr. øvrig drift

fra underkonto 12.21.01.10, Alm.

drift.

Årsagerne til merforbruget på lønområdet

vurderes primært at kunne

henføres til en kombination af flere

forhold: Udviklingen i tillægsdannelsen,

øget pensionsforpligtelse i

medfør af indgåede aftaler, manglende

overensstemmelse mellem struk-

65

tur og personelsammensætning, herunder

overrepræsentation på flere af

hovedniveauerne, øget forbrug som

følge af antal og sammensætning af

værnepligtige samt utilstrækkelig styring

af lønsummen ved enkelte myndigheder.

Kapitel 2 indeholder en nærmere

gennemgang af personel- og lønsumssituationen.

Forbruget på driftsbudgettet i 2002

var præget af større udgifter som

følge af Forsvarets øgede deltagelse

i internationale engagementer. På

forslag til TB 2002 blev der således

medtaget en rammeforhøjelse (merforbrug)

på 774,2 mio. kr. vedrørende

international virksomhed i 2002 til

videreførsel til 2003, jf. tekstanmærkning

nr. 2., stk. 2.

På forslag til TB 2002 blev det ordinære

driftsbudget forhøjet med 563,1

mio. kr., jf. 4 %-videreførselsadgangen

i tekstanmærkning nr. 2., stk. 1.

De øgede driftsudgifter skyldes særligt

øgede udgifter til materielanskaffelser

og udgifter til strukturtilpasninger,

jf. Aftale af 25. maj 1999 om

forsvarets ordning 2000-2004. Hertil

kommer øgede udgifter på informatikområdet.

Valutakursudviklingen, specielt

på US-dollar, og prisudviklingen

på brændstof i 2002 har ligeledes

medført øgede udgifter, som gjorde

det nødvendigt at anvende 4 %videreførselsadgangen.

Merforbruget på Forsvarskommandoens

ordinære budget på 563,1 mio.

kr. vil blive afviklet i 2003 og 2004,

således at det samlede forbrug for

perioden med udgangen af indeværende

forsvarsforlig vil være bragt i

overensstemmelse med den forligsmæssige

økonomiske ramme.

På Finansministeriets reservekonto (§

35.11.05.50.) er afsat 750 mio. kr. til

dækning af Forsvarets merforbrug til

international virksomhed. Beløbet

forventes tilført forsvarsbudgettet i

2004.


Tabel 3.9

Virksomhedsoversigt (mio. kr. i prisniveau

2002).

På st. konto 14. Køb af varer og tjenesteydelser

har der været større udgifter

end budgetteret, bl.a. som

følge af forsvarets øgede internationale

engagement.

På st. konto 19. Diverse driftsudgifter

har der ligeledes været større udgifter

end budgetteret, bl.a. i form af

kontante godtgørelser.

Forbruget på to tilskudskonti giver

ikke anledning til bemærkninger. De

to konti er st. konto 51. Tilskud til

udland, der primært omfatter dansk

bidrag til det dansk-tysk-polske korps

(HQ MNC NE) i Szczecin i Polen, samt

st. konto 54. Tilskud til anden virksomhed,

der bl.a. omfatter tilskud til

soldaterforeninger og til Reserveofficersforeningen

i Danmark (ROID).

I 2002 var der øgede udgifter på st.

konto 52. Tilskud til personer som

følge af implementeringen af Forsvarsforliget

2000-2004, bl.a. øgede

udgifter til fratrædelsesgodtgørelse

og flytteudgifter mv. til personel i

forbindelse med nedlæggelse af Forsvarets

etablissementer.

Som i tidligere år var de årlige renteudgifter

på st. konto 57. Renteudgifter

mv. svære at forudse. I 2002

var der betydeligt færre renteudgifter

vedr. selvstændig likviditet og morarenter

end i 2001.

På st. konto 67. Renteindtægter var

66

der i 2002 færre indtægter - ca. 21

mio. kr. - end det på finansloven

2002 budgetterede beløb på 50

mio.kr.. Renteindtægterne kommer

fra selvstændig likviditet, renteindtægter

fra danske og udenlandske

banker samt morarenter ved forsinkede

leverancer til Forsvaret. Budgettering

af de forventede årlige renteindtægter

er behæftet med stor

usikkerhed.

I 2002 har der på underkontiene for

Østsamarbejde, Forsvarets

Forskningstjeneste og Tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed været en

række ikke retvisende konteringer på

st. konto 71. Interne statslige overførselsudgifter.

Årsagen er, at en del

lønudgifter i forbindelse med intern

afregning i DeMars er overført til st.

konto 71 på de anførte underkonti.

Ved bevillingsafregning 2002 er der

foretaget korrektioner for fejlkonteringerne

vedr. Forsvarets Forskningstjeneste

og Tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed. Fejlkonteringen

vedr. østsamarbejde vil blive korrigeret

ved bevillingsafregning 2003.

3.3.

Hovedformålsregnskab 2002

for §12.21.01.

Driftsbevillingen

Tabel 3.9 viser, at Forsvaret har haft

et samlet driftsmæssigt mindrefor-

Nettobevilling Driftsindtægter Resultat

Konfliktforebyggelse 632,7 - 632,7

Suverænitets- og myndighedsopgaver 149,0 493,0 - 344,0

Tillidsskabende opgaver 121,0 133,5 - 12,5

Fredsstøttende opgaver 731,0 882,3 - 151,3

Andre opgaver 92,0 246,5 - 154,5

Opretholdelse af indsættelsesevnen 0 2.089,0 - 2.089,0

Styrkeproduktion 4.752,0 2.462,3 2.289,7

Støttevirksomhed 10.218,0 9.082,7 1.135,3

Generel ledelse og administration 816,0 1.293,5 - 477,5

I alt ekskl. tillægsbevillinger inkl. overførsler

Endelig bevilling inkl. bidrag til internationalt

16.879,0 17.315,6 436,0

finansieret NATO investeringsprogram 17.468,2 17.315,6 152,6


Tabel 3.10.

Omkostningsbaseret resultatopgørelse

for konto 12.21.01.90.

Indtægtsdækket virksomhed.

brug på 152,6 mio. kr. i 2002. Omkostningsregnskabet

viser således et

mindreforbrug i lighed med det finansielle

regnskab. Mens finansregnskabet

viser et mindreforbrug på

371,4 mio. kr., er omkostningsmindreforbruget

152,6 mio. kr. Forskellen på

216 mio. kr. skyldes bl.a., at afskrivninger

på bygninger er begyndt at

slå igennem i omkostningsregnskabet.

Endvidere er der differencer som

følge af afregning via satser kontra

reelt forbrug. Desuden har der vist

sig nogle ibrugtagningsproblemer i

forbindelse med den nye registreringsramme.

For eksempel er det

konstateret, at indkøb til lager fejlagtigt

er blevet konteret som indkøb til

forbrug. Problemerne og fejlene er

ved at blive afhjulpet.

Generelt indgår afskrivninger på bygninger

og enkelte materielkapaciteter

i omkostningsregnskabet, ligesom

der er intern afregning af støtteydelser

vedr. etablissementsområdet,

uddannelse og it. Den interne afregning

afspejler sig i omkostningsregnskabet

som forbrug ved de opgaver,

hvor ydelsen medgår til løsningen.

Der kan derfor dels være intern afregning

mellem støttevirksomhed og

operativ virksomhed, dels internt

mellem forskellige dele af støttevirksomheden.

Afvigelserne mellem bevillingstal og

det registrerede ressourceforbrug

skyldes primært omlægningen af registreringsmetoder

som led i indførelsen

af totalomkostningsprincippet.

67

Det betyder, at budgetteringen har

været foretaget med en vis usikkerhed.

Se endvidere bilag 6 bl.a. for uddybning

af, hvad de enkelte punkter i

virksomhedsoversigten omfatter.

3.4

Resultatopgørelse for det

markedsstyrede område,

indtægtsdækket virksomhed

Forsvarets indtægtsdækkede virksomhed

omfattede i finansåret 2002

følgende områder:

• Søværnets drift af Vessel Traffic

System (VTS) Storebælt.

• Teknisk/forskningsbaseret rådgivning

fra Forsvarets Forskningstjeneste

(FOFT).

• Laboratoriearbejde ved Flyvematerielkommandoen.

• Køreteknisk Anlæg Nordjylland.

Omkostningerne ved den indtægtsdækkede

virksomhed er opdelt i direkte

omkostninger og indirekte omkostninger.

De direkte omkostninger

er opgjort på grundlag af det faktiske

tidsforbrug og evt. forbrug af materialer.

De indirekte omkostninger

er lokaleudgifter, kontorudgifter mm.,

som deles med den almindelige virksomhed,

og hvor omkostningerne

fordeles på grundlag af fordelingsnøgler.

VTS Storebælt er i princippet en rent

indtægtsdækket virksomhed.

Omkostningerne ved Forsvarets

Mio. kr. 2002

Omsætning 20,3

- Direkte omkostninger 18,2

Driftsresultat før indirekte omkostninger 2,1

- Fordelte fællesomkostninger(indirekte omkostninger) 0,2

Driftsresultat før afskrivning og forrentning 2,0

- Afskrivning 0,9

- Forrentning 0,0

Årets resultat 1,0


Tabel 3.11.

Udgiftsbaseret resultatopgørelse

for konto 12.21.01.90.

Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 3.12.

Akkumuleret resultatopgørelse for

konto 12.21.01.90. Indtægtsdækket

virksomhed

Forskningstjeneste og ved laboratoriearbejder

ved Flyvematerielkommandoen

er opgjort på grundlag af

det faktiske tidsforbrug, forbrugte

materialer mv.

Den omkostningsbaserede tabel 3.10

er baseret på de regnskaber, som de

ovenfor nævnte institutioner har udarbejdet.

Tabel 3.11 viser den udgiftsbaserede

resultatopgørelse for indtægtsdækket

virksomhed.

De samlede udgifter var 3,5 mio. kr.

lavere og indtægterne 3,3 mio. kr. lavere

end budgetteret, jf. finansloven

2002. De faldende indtægter og udgifter

skyldes primært, at der i 2002

var et lavere aktivitetsniveau for

virksomhederne, samt at VTS Storebælt

endnu ikke har fået indgået en

permanent driftsaftale. VTS Storebælt

blev derudover påvirket af en

udgift til ikke planlagte udskiftninger

af tekniske installationer.

Det i finansregnskabet registrerede

overskud på 0,2 mio. kr. giver ikke et

retvisende billede af resultatet for

2002. Det reelle overskud for 2002

er 1,6 mio. kr., idet konteringer vedrørende

den indtægtsdækkede virk-

68

somhed ved Køreteknisk Anlæg

Nordjylland (KTA) er konteret sammen

med KTA almindelige drift. Det

skønnes, at denne fejl har mindsket

overskuddet med ca. 1,4 mio. kr.

Det akkumulerede resultat for den

indtægtsdækkede virksomhed, der

videreføres til 2003, beløber sig til

15,1 mio. kr., jf. tabel 3.12.

Driftssituationen målt over en fireårig

periode, jf. tabel 3.13., er tilfredsstillende

og giver ikke anledning

til bemærkninger.

3.5

Tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed

Underkonto 95. Tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed blev oprettet i

2000. Forsvarets Forskningstjeneste

modtog i 2002 tilskud fra EU på 0,4

mio. kr. til to projekter og fra NATO

0,4 mio. kr. til to andre projekter, jf.

tabel 3.14 og 3.15.

Som følge af fejlkontering i forbindelse

med intern afregning i DeMars

er regnskabet ikke retvisende. I tabel

3.15 er der derfor foretaget en korrektion.

For yderligere detaljer vedrørende

Mio. kr. 2002

Indtægter 18,7

- Udgifter (ekskl. anvendelse af overskud) 18,5

+ provenu af eventuelle træk på statslige puljer m.v. 0,0

- tibagebetaling og forrentning af statslige puljer m.v. 0,0

+ diverse tillægsbevillinger (f.eks. statens selvforsikrinsprincip) 0,0

- evt. tillægsbellingsnedsættelser (f.eks. dispositionsbegrænsninger) 0,0

Årets driftsresultat 0,2

-forbrug af overskud fra tidligere år 0,0

Årets resultat (efter fradrag af forbrug af overskud) 0,2

Mio kr. 2002

Primo saldo 2002 14,9

Årets overskud 0,2

Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2001 15,1


Tabel 3.13.

Driftssituation for indtægtsdækket

virksomhed, målt over en fireårig

periode 1999-2002.

Tabel 3.14.

Finansieringskilder for tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed

Tabel 3.15.

Driftsregnskab for konto

12.21.01.95. Tilskudsfinansieret

forskningsvirksomhed

Tabel 3.16.

Anlægsregnskab 2002 for

§ 12.21.02. Materielinvesteringer.

den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed

henvises til bilag 6.

3.6.

Anlægsregnskab 2002 for

§ 12.21.02.

Materielinvesteringer

På hovedkontoen afholdes udgifter

til materielinvesteringer omfattende

anskaffelser af skibe på over 24

meter. Bevillingen anvendes til betaling

af tidligere iværksatte skibsprojekter

og til iværksættelse af nye

skibsprojekter. Regnskabsresultatet

for 2002 fremgår af tabel 3.16.

69

I 2002 blev der iværksat to nye

skibsprojekter, nemlig Fleksible støtteskibe

og Standardfartøjer MKI og

MKII til søværnet. Projekterne er

nærmere beskrevet i afsnit 2.2.2.

Resultatet for de i 2002 gennemførte

materielinvesteringer er tilfredsstillende.

Regnskabet for igangværende og afsluttede

projekter fremgår af bilag 2.

Mio. kr. 2002

Årets resultat før forrentning for 1999 8,5

+Årets resultat før forrentning for 2000 -3,9

+Årets resultat før forrentning for 2001 4,5

+Årets resultat før forrentning for 2002 0,2

Driftssituation, indtægtsdækket virksomhed pr. ultimo 2002 9,3

Mio. kr. 2002

Statslige fonds- og programmidler mv. -

EU og andre internationale tilskudsgivere 0,8

Øvrige tilskudsgivere -

I alt 0,8

Mio. kr. 2002

Indtægter 0,8

Udgifter 0,9

I alt -0,1

Korrektion 0,3

Resultat 0,2

Mio. kr., løbende priser 2001 2002 2003

Regnskab Budget Regnskab Budg.-Regn. Budget

Indtægter 11,6 197,6 197,6 - -

Nettotal (tilskud) 11,6 197,6 197,6 - 561,0

Udgifter 7,6 197,6 194,0 3,6 -

Anlægsudgifter 7,6 197,6 194,0 3,6 561,0

Resultat 4,0 - 3,6 3,6 -


Tabel 3.17.

Bevillingsafregning 2002 for

§ 12.21.02. Materielinvesteringer

Tabel 3.18.

Akkumuleret resultat 2002 for

§12.21.02. Materielinvesteringer.

*) Årets resultat indeholder, ud over

afvigelser i statsregnskabet, også korrektioner

i forbindelse med forbrug af

opsparing, overførsel af mer-/mindreforbrug

fra foregående finansår samt

bevillingsteknisk afrunding.

3.6.1.

Regnskabsmæssige forklaringer for

§12.21.02. Materielinvesteringer

Årets betalingsafløb på 194 mio. kr.

er sket på projekterne ubåden

KRONBORG og fleksible støtteskibe.

Mindreforbruget (bevilling - regnskab)

på 3,6 mio. kr. viser ikke det

reelle forbrug på kontoen, idet konteringstekniske

forhold har gjort, at

der fejlagtigt er medtaget betalinger

på ca. 2,8 mio. kr. til ovennævnte

projekt på Forsvarskommandoens

driftsregnskab. Forbruget på kontoen

burde således rettelig have været

194 mio. kr. + 2,8 mio. kr., dvs. 196,8

mio. kr. Der har altså reelt kun været

et mindreforbrug på (bevilling: 197,6

mio. kr. - forbrug: 196,8 mio. kr.) =

0,8 mio. kr.

Årsagen til afvigelserne er, at man i

DeMars i 2002 ikke kunne bogføre

på anlægskonti udenfor likviditet,

hvorfor man har bogført på en intern

ordre indenfor likviditet (opsamlingsordre),

som derefter løbende er blevet

manuelt omposteret til en intern

ordre udenfor likviditet. Årets seneste

betalinger blev ikke omposteret

70

til anlægsbevillingen og figurerer

derfor fejlagtigt på Forsvarskommandoens

driftsbevilling.

3.7.

Anlægsregnskab 2002 for

§ 12.21.13. Nationalt finansierede

bygge- og anlægsarbejder

Hovedkontoen omfatter anlægsbevillinger

til nationalt finansierede

bygge- og anlægsarbejder, herunder

ordinære bygge- og anlægsarbejder,

miljøinvesteringer, særlig finansiering

af strukturtilpasninger og strukturtilpasninger

2000-2004. Bevillingerne

anvendes til betaling af tidligere bevilligede

og iværksatte arbejder samt

nye arbejder.

Bygge- og anlægsarbejderne omfatter

større og mindre byggearbejder,

herunder ny- og ombygninger, renoveringer,

nedrivning, vejændring,

etablering af decentral kraftvarme,

støjbekæmpelse, vandbesparende

foranstaltninger og spildevandsopsamling.

Resultatopgørelse 2002, mio. kr.: Udgifter

1. Bevilling (B+TB) 197,6

2. Regnskab 194,0

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab 3,6

6. Årets overskud 3,6

Opgørelse af akkumuleret resultat:

11. Akkumuleret resultat ultimo 2001 4,4

13. Akkumuleret overskud primo 2002 4,4

14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 3,6

15. Akkumuleret overskud ultimo 2002 8,0

19. Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2002 8,0

Mio. kr., løbende priser 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Primo saldo 31,5 16,6 14,6 6,9 0,4 4,4

Årets resultat *) -14,9 -2,0 -7,7 -6,5 4,0 3,6

Ultimo saldo 16,6 14,6 6,9 0,4 4,4 8,0


Tabel 3.19.

Anlægsregnskab 2001 for

§ 12.21.13. Nationalt finansierede

bygge- og anlægsarbejder

Etablissementsopstillingsfunktionen

var i 2002 fortsat præget af kapacitetstilpasninger

som led i udmøntningen

af Forsvarsforliget 2000-

2004 og tidligere forsvarsforlig. Af

de ca. 1,3 mia. kr., der var afsat til

formålet i denne forligsperiode, er

der med udgangen af 2002 anvendt

ca. 843 mio. kr.

Implementeringen af forsvarsforliget

forløber planmæssigt og med undtagelse

af et enkelt projekt forventes

alle igangsatte byggerier at være afsluttet

i henhold til planen med udgangen

af 2004. I 2002 var der ligesom

i tidligere år sat særlig fokus på

projekter til forbedring af værnepligtiges

indkvarteringsfaciliteter. Med

udgangen af 2002 var der således

anvendt ca. 140 mio. kr. til området.

Der forventes at være anvendt yderligere

ca. 210 mio. kr. med udgangen

af 2007, hvor de sidste bygninger

forventes færdigrenoveret. Samlet

blev bygge- og anlægsvirksomheden

i 2002 i forhold til målsætningen

gennemført med et tilfredsstillende

resultat.

På delområdet vedrørende ordinær

bygge- og anlægsvirksomhed vurderes

resultatet at være tilfredsstillende.

Ti projekter blev afsluttet, afregnet

og afleveret til bruger for ibrugtagning.

Sammenholdt med bevillingsafregningen

blev i alt bygget for

ca. 99,8 mio. kr., hvilket betød et

merforbrug i forhold til det planlagte

på ca. 1,8 mio. kr. Merforbruget

kunne bl.a. henføres til, at det på

grund af den milde vinter 2002 var

71

muligt at fremskynde flere bygge- og

anlægsarbejder. Denne fremskyndelse

bevirker, at tiden til udførelse

af det enkelte byggeri forventes reduceret.

I forbindelse med køb af ejendomme

var der et mindreforbrug på ca. 2,9

mio. kr., fordi et planlagt køb af en

ejendom midlertidigt blev sat i bero.

Desuden var der planlagt et mageskifte

i området ved Haderslev, men

på grund af diverse forsinkelser

nåede mageskiftet ikke at blive gennemført

i 2002.

I forbindelse med præfinansiering af

NATO-arbejder blev der, udover en

planlagt indtægt på ca. 1,3 mio. kr.,

modtaget en ekstraordinær indtægt

på ca. 4,5 mio. kr. som følge af en

fejlkontering af udgifter i tidligere år.

På delområdet vedrørende miljøinvesteringer

vurderes resultatet at

være tilfredsstillende. Sammenholdt

med bevillingsafregningen blev der

bygget for ca. 2,9 mio. kr., hvilket

betød et mindreforbrug på ca. 0,1

mio. kr. Der blev ikke afsluttet miljøarbejder

i 2002.

På delområdet vedrørende særlig finansiering

af strukturtilpasninger

vurderes resultatet at være ret tilfredsstillende.

Det sidste projekt,

som var køb af arealer i forbindelse

med kapacitetstilpasninger afledt af

tidligere forsvarsforlig, nåede ikke at

blive afsluttet som planlagt. Det

betød et mindreforbrug på ca. 0,5

mio. kr. Arbejdet forventes afsluttet i

2003, hvorefter kontoen kan lukkes.

Mio. kr., løbende priser 2000 2001 2002 2002 2002 2003

Regnskab Regnskab Budget Regnskab Budg.-Regn. Budget

Indtægter -51,8 92,3 991,4 1030,2 -38,8

Nettotal (bevilling) -133,4 63,3 938,6 938,6 0 572,7

Driftsindtægter 81,6 29,0 52,8 91,6 -38,8

Udgifter 77,0 418,1 991,4 683,3 308,1

Anlægsudgifter 77,0 418,1 991,4 683,3 308,1 572,7

Resultat -128,8 -325,8 0 346,9 346,9


Tabel 3.20.

Bevillingsafregning 2002 for

§12.21.13. Nationalt finansierede

bygge- og anlægsarbejder.

På delområdet vedrørende strukturtilpasninger

2000-2004 vurderes resultatet

at være tilfredsstillende. Tre

projekter blev afsluttet, afregnet og

afleveret til bruger for ibrugtagning.

Der blev som led i udmøntningen af

Forsvarsforliget 2000-2004 igangsat

i alt 44 projekter. Heraf blev der afsluttet

og afregnet i alt fire projekter

i perioden 2000-2002. Mere end 30

af de resterende 40 projekter forventes

at blive afsluttet, afregnet og afleveret

til bruger i 2003. Derudover

er der seks projekter, der forventes

at bliver færdigafregnet i 2004, mens

et enkelt projekt på Flyvestation

Værløse, Flytning af Flyvevåbnets

Specialskole, først kan sættes i gang,

når Søværnets Flyvetjeneste er flyttet

til Flyvestation Karup, hvorfor det

først forventes afregnet i 2005.

Der blev i 2002 bygget for ca. 543,6

mio. kr. hvilket betød et merforbrug

på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til det

planlagte. Merforbruget skyldes bl.a.,

at det på grund af den milde vinter

2002 var muligt at fremskynde flere

bygge- og anlægsarbejder.

Der blev solgt ejendomme for ca.

85,7 mio. kr., inklusiv salg af arealer

ved mageskifte mellem Forsvarsministeriet

og Skov- og Naturstyrelsen.

I forbindelse med salget af ejendomme

var der udgifter til miljøoprydning

på ca. 1,4 mio. kr. Disse udgifter påregnes

inddækket ved provenuet fra

salg af ejendomme i forligsperioden.

Nettosalgsindtægten var således ca.

72

50,6 mio. kr., når der ses bort fra

indtægten ved salg af arealer ved

mageskifte og udgifterne til miljøoprydning.

Der blev erhvervet arealer ved mageskifte

mellem Forsvarsministeriet og

Skov- og Naturstyrelsen for ca. 33,8

mio. kr. Da mageskifterne var udgifts-/indtægtsneutrale,

blev de ikke

medregnet i totalrammen ved Forslag

til tillægsbevillingsloven(FTB), hvorfor

der er den store forskel på de planlagte

tal og den endelige afregning i

forbindelse med bevillingsafregningen

for 2002.

Ved årets start havde Forsvarskommandoen

en finanslovsramme på

735,7 mio. kr. til det nationalt finansierede

bygge- og anlægsområde.

Den samlede investeringsramme var

imidlertid på 393,4 mio. kr., når et

videreført merforbrug fra 2001 på

342,3 mio. kr. blev fratrukket.

Forsvarskommandoen kunne ved FTB

investere for netto 596,3 mio. kr. -

udgifter for 676,1 mio. kr. (inkl. mageskifte)

og indtægter for 79,8 mio.

kr. (inkl. mageskifte) - hvilket betød,

at der måtte overføres 202,9 mio. kr.

fra Forsvarskommandoens driftsramme.

Årets resultat blev en investering for

netto 591,7 mio. kr. - udgifter for

683,3 mio. kr. (inkl. mageskifte) og

indtægter for 91,6 mio. kr. (inkl. mageskifte)

- hvilket betød et mindreforbrug

på bygge- og anlægsområdet

Mio. kr. Udgifter Indtægter

1. Bevilling (B + TB) 991,4 52,8

2. Regnskab 683,3 91,6

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab 308,1 -38,8

5. Bevillingstekniske omflytninger (+/-) 38,8 -38,8

6. Årets overskud 346,9

Opgørelse af akkumuleret resultat

11. Akkumuleret resultat ultimo 2001 -342,3

13. Akkumuleret resultat primo 2002 -342,3

14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) 346,9

15. Akkumuleret overskud ultimo 2002 4,6

19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 4,6


Tabel 3.21.

Akkumuleret resultat 2001 for

§ 12.21.13. Nationalt finansierede

bygge- og anlægsarbejder

på 4,6 mio. kr. i forhold til det planlagte

ved FTB.

Oversigt over igangværende og afsluttede,

afregnede bygge- og anlægsarbejder

fremgår af bilag 4. Oversigten

er opdelt mellem anlægsarbejder

med et samlet anlægsbeløb på

over 10 mio. kr. pr. arbejde og anlægsarbejder

med et samlet anlægsbeløb

på under 10 mio. kr. pr. arbejde.

3.7.1.

Regnskabsmæssige forklaringer for

§ 12.21.13. Nationalt finansierede

bygge- og anlægsarbejder

Årets resultat blev et realiseret mindreforbrug

på 4,6 mio. kr. Det realiserede

mindreforbrug kan bl.a. henføres

til det ordinære bygge- og anlægsområde,

hvor mindreforbruget

totalt netto var på 5,6 mio. kr. Her

blev modtaget en ekstraordinær indtægt

på 4,5 mio. kr. samt 0,4 mio. kr.

ved præfinansiering af NATO-arbejder.

De 4,5 mio. kr. var en modtaget

indtægt i forbindelse med en korrektion

af fejlkonterede udgifter i tidligere

år for projektet Ship-Shore-Ship

Buffer på henholdsvis Frederikshavn

og Stevns. De 0,4 mio. kr. var ikke

planlagte indtægter vedrørende

udlæg for administration af NATO-arbejder.

Ligeledes blev projektet "køb

af Sumatravej i Århus" midlertidigt

sat i bero af Forsvarsministeriet. Et

antal projekter havde et mer- eller

mindreforbrug som følge af vejrlig mv.

Udover et ubetydeligt mindreforbrug

på miljøområdet på 0,1 mio. kr. nåede

det sidste projekt vedrørende

kapacitetstilpasninger afledt af tidligere

forsvarsforlig ikke at blive afsluttet

som planlagt ved FTB, hvilket

resulterede i et mindreforbrug totalt

netto på 0,5 mio. kr. Projektet forventes

afsluttet i 2003.

73

På området vedrørende strukturtilpasninger

2000-2004 var der et

merforbrug totalt netto på 1,6 mio.

kr. Her var vejrliget ligeledes årsag til

mer- eller mindreforbrug på et antal

projekter. Desuden udførte Søværnets

Materielkommando og Flyvematerielkommandoen

ikke som planlagt

ved FTB deres del af anlægsarbejdet

for projekterne på Flyvestation

Thorshavn, Sammenlægning af

Færøernes Kommando og Flyvestation

Thorshavn i Mørkedal, og ved

Kommandantskabet i Vedbæk,

Sammenlægning af HAWK Afdeling

Øst og Eskadrille 500. For den del af

området, der vedrørte salg af ejendomme,

var der en mindreindtægt i

forhold til det planlagte på 0,7 mio.

kr., som alene skyldes et ikke gennemført

salg af arealer ved Vedbæk

og salg af lejebolig, Tankområde

Handrup. Disse to projekter nåede

ikke at blive færdigbehandlet i 2002,

men påregnes afsluttet i 2003. Der

vil i forbindelse med salg af ejendomme

i forligsperioden påløbe

nogle udgifter til bl.a. miljøoprydning.

Der var således miljøoprydning

på Flyvestation Vandel, Flyvestation

Værløse, Stevnsfort og Holbæk Kaserne

til en samlet udgift på 1,4 mio.

kr. i 2002. Disse udgifter påregnes

inddækket ved provenuet fra salg af

ejendomme i perioden 2000-2004.

Der er i forbindelse med kontering af

regninger specielt i 12. måned 2002,

anvendt artskontonumre, der henfører

til et andet SCR reg.nr., end det

var påtænkt, derfor er der bl.a. en

fejlregistrering af ca. 8,2 mio. kr., som

er indtægtsført ved salg af ejendomme

og udgiftsført ved erhvervelse af

ejendomme. Registreringen skulle

have været neutral. Dette samt et

par andre fejlregistreringer betyder,

Mio. kr., løbende priser 1998 1999 2000 2001 2002

Primo saldo 9,9 72,2 112,3 -16,5 -342,3

Årets resultat 27,5 40,1 -128,8 -325,8 346,9

Ultimo saldo 37,4 112,3 -16,5 -342,3 4,6


Tabel 3.22.

Bevillingsafregning 2002 for

§ 12.22.13. Internationalt finansieret

NATO-investeringsprogram

* Nettobevillingen er altid 0 kr.

at bevillingsafregningen ligger ca. 7

mio. kr. højere end den burde, både

hvad angår indtægter og udgifter.

I øvrigt henvises til bilag 4 for yderligere

bemærkninger til enkeltprojekter,

hvor der har været væsentlige

ændringer i forhold til det planlagte.

3.8

Anlægsregnskab 2002 for §

12.22.13. Internationalt finansieretNATO-investeringsprogram

NATO’s fællesfinansierede infrastrukturprogram

(NATO Security Investment

Programme) gennemføres

under tilsyn af NATO Infrastrukturkomiteen

inden for rammerne af de årlige

bidragslofter, der er fastlagt af

Det Nordatlantiske Råd. Programmet

finansierer de installationer og faciliteter,

der kræves til understøttelse af

de overordnede NATO-kommandoers

rolle, og som vurderes at ligge ud

over de enkelte medlemslandes forsvarsbehov.

Investeringerne omfatter

installationer og faciliteter som for

eksempel flyvepladser, brændstofrørledninger

og brændstoflagre, havne,

kommunikations- og informationssystemer,

radar og navigationshjælpemidler

og militære hovedkvarterer.

Programmet dækker også behovene

ved NATO’s kommandostruktur i Bosnien-Hercegovina.

NATO’s fællesfinansierede infrastruktur

i Danmark består hovedsageligt

af bygninger, anlæg og udstyr i

hovedkvarteret, på flyvestationerne

og flådestationerne, ved brændstof-

74

depoterne samt kontrol- og varslingsenhederne.

Kravene for at opnå fællesfinansiering

betyder, at fremtidige udgifter til

bevarelse og modernisering af NATO

infrastruktur i Danmark i større omfang

skal foretages for nationale

midler. Den generelle udvikling inden

for NATO Infrastrukturprogrammet

vurderes at være i harmoni med de

overordnede prioriteter for dansk

forsvar i allianceramme med fokus på

bl.a. "Prague Capabilities Commitment"

(PCC), ny kommandostruktur,

Combined Joint Task Force (CJTF), Deployable

CIS Module (DCM) og en

forbedret ressourcestyring.

Medlemslandenes samlede reelle bidrag

for 2002 blev ca. 4,6 mia. kr.

(ca. 622,1 mio. ¤) ud af det årlige bidragsloft

på ca. 4,8 mia.kr. (ca. 647,5

mio. ¤). Det danske bidrag for 2002

udgjorde 127,3 mio.kr. (16,8 mio. ¤).

Det vurderes, at NATO Infrastrukturprogrammet

på sigt kan komme

under pres i forbindelse med gennemførelsen

af en række større godkendte

programmer, f.eks. Air Command

and Control System (ACCS),

Deployable CIS Module og Combined

Joint Task Force.

Danmark opnåede i 2002 godkendelse

af NATO fællesfinansierede

infrastrukturprojekter for 86,2 mio.kr.

(11,6 mio. ¤) kontrol- og varslingsinstallationer,

anlæg og udstyr til

hovedkvarterer, brændstofdepoter og

flyvestationer.

Bevillingsrammen for det interna-

Resultatopgørelse 2001: Udgifter Indtægter

1. Bevilling (B+TB) 75,7 75,7

2. Regnskab 86,2 86,2

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab - 10,5 - 10,5

5. Bevillingstekniske omflytninger 10,5 - 10,5

6. Årets overskud 0 0

19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 0* 0 *


Tabel 3.23.

Anlægsregnskab 2002 for

§ 12.22.15. Nationalt finansieret

NATO-investeringsprogram

tionalt finansierede NATO-investeringsprogram

er udtryk for en vurdering

af såvel den fysiske som den

økonomiske afvikling af de internationalt

finansierede NATO-anlægsarbejder

i Danmark. Gennemførelsen af

disse arbejder strækker sig ofte over

flere år, og en forskydning i programmernes

afvikling kan medføre behov

for at afvige fra det anførte beløb.

De budgetterede udgifter, der svarer

til de forventede anlægsudgifter,

modsvares af budgetterede indtægter

af samme størrelse, da anlægsudgifterne

refunderes fuldt ud af NATO.

Nettobevillingen er derfor altid "0".

3.8.1.

Regnskabsmæssige forklaringer 2002

for § 12.22.13. Internationalt finansieret

NATO-investeringsprogram

Merforbruget på 10,5 mio. kr. skyldes

udgifter, som ikke var forudset ved

udarbejdelsen af forslag til tillægsbevillingslov.

Det er bl.a. begrundet i

større fremdrift primært på projekterne

vedr. etableringen af radar på

Skagen, ACCS delprojekt, ACE ACCIS

Core Capability på Karup samt korrektion

af en fejlkontering på 4,5

mio. kr. i tidligere år for projektet

Ship-Shore-Ship Buffer på Frederikshavn

og Stevns.

Afvigelsen for udgifter og indtægter

udligner hinanden, da de afholdte

udgifter refunderes af NATO.

75

3.9.

Anlægsregnskab 2002 for

§ 12.22.15. Nationalt finansieretNATO-investeringsprogram

Bevillingsrammen er udtryk for en

vurdering af såvel den fysiske som

den økonomiske afvikling af de med

det internationalt finansierede NATOinvesteringsprogram

forbundne nationale

programmer og følgeudgifter

i Danmark. Disse programmer strækker

sig over flere år, og en forskydning

i afviklingen kan medføre behov

for at afvige fra det anførte beløb.

Da projekter gennemført under dette

område er afhængige af de projekter,

der gennemføres under det internationalt

finansierede NATO-investeringsprogram,

og på baggrund af den

generelle vurdering af udviklingen for

området, vurderes det opnåede resultat

som tilfredsstillende.

3.9.1.

Regnskabsmæssige forklaringer

2002 for § 12.22.15. Nationalt finansieret

NATO-investeringsprogram

Ved TB 2002 blev overført 3,8 mio.

kr. til Forsvarskommandoens driftsbevilling

som følge af et forventet

forbrug på 5,5 mio. kr. Bevillingen for

2002 er på 10,0 mio. kr. hvorfra skal

trækkes et overført merforbrug for

2001 på 0,7 mio. kr., d.v.s. i alt 9,3

mio. kr. Derved blev taget højde for

et merforbrug i 2001 på 0,7 mio. kr.

samt en bevilling på 10,0 mio. kr., i

alt 9,3 mio. kr. (akkumuleret bevilling).

Mio. kr., løbende priser 2000 2001 2002 2003

Regnskab Regnskab Budget Regnskab Budg.-Regn. Budget

Indtægter 7,4 7,1 6,2 7,9 - 1,7 40,0

Nettotal (tilskud)

Indtægter

7,4 7,1 6,2 7,9 -1,7

Udgifter 7,4 7,1

Anlægsudgifter

Dispositioner

7,4 7,1 6,2 7,9 -1,7 40,0

Resultat - - - - 1,7


Tabel 3.24.

Bevillingsafregning 2002 for

§ 12.22.15. Nationalt finansieret

NATO-investeringsprogram

Tabel 3.25.

Akkumuleret resultat for § 12.22.15.

Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

*) Årets resultat indeholder ud over afvigelser

i statsregnskabet tillige korrektioner

i forbindelse med forbrug af opsparing

og overførsler af mer- hhv. mindreforbrug

fra foregående finansår, jf. tekstanmærkning

54.

Det forventede forbrug for 2002 var

på 5,5 mio. kr., men forbruget blev

på 7,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug

på 2,4 mio. kr. Merforbruget

skyldes primært større fremdrift i

ACCS delprojektet på Karup end forudset

ved udarbejdelsen af forslag til

tillægsbevillingslov.

3.10.

Miljørapportering

Forsvarskommandoens miljørapportering,

der omfatter et mængderegnskab

og et miljøregnskab, sker i virksomhedsregnskabets

bilag 8.

3.10.1.

Mængderegnskab

Mængderegnskabet viser et fortsat

fald i forbruget af energi og el, mens

vandforbruget er steget bl.a. fordi,

der er indkaldt flere værnepligtige.

Forbruget af pesticider faldt markant

fra 2001 til 2002 og er nu alene tilladt

ved bekæmpelse af bjørneklo og

i særlige sikkerhedsmæssige opgaver.

76

3.10.2.

Vurdering

Miljøvirksomheden i Forsvaret har

generelt været nedprioriteret i 2002,

bl. a. på grund af implementeringen

af forsvarsforliget, det begrænsede

økonomiske råderum og den restriktive

ansættelsespolitik. Trods dette

er der mange steder ydet en stor

indsats inden for miljøvirksomheden.

Der er i 2002 udarbejdet forslag til

en affaldsstrategi for Forsvarsministeriets

myndighedsområde. Arbejdet

i tilslutning dertil og den fokus, der i

øvrigt er blevet sat på affaldsområdet,

har medvirket til en positiv udvikling,

så mere affald går til genbrug,

mindre affald til deponering og

mængden af kemikalieaffald på en

række områder er reduceret.

3.10.3.

Økonomi

Miljøregnskabet viser, at udgifterne

til miljøvirksomhed faldt fra 309,2

mio. kr. i 2001 til 189,6 mio. kr. i 2002.

Den væsentligste årsag til faldet er,

at der i 2001 blev indkøbt store

mængder brændstof til oplæg med

deraf følgende store grønne afgifter.

Resultatopgørelse 2002: Udgifter

1. Bevilling (B+TB) 6,2

2. Regnskab 7,9

3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab - 1,7

6. Årets overskud

Opgørelse af akkumuleret resultat:

- 1,7

11. Akkumuleret resultat ultimo 2001 - 0,7

13. Akkumuleret overskud primo 2002 - 0,7

14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) - 1,7

15. Akkumuleret overskud ultimo 2002 - 2,4

19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 - 2,4

Mio. kr., løbende priser 1998 1999 2000 2001 2002

Primo saldo 1,0 1,3 7,1 6,5 - 0,7

Årets resultat *) 0,3 5,8 - 0,6 - 7,2 - 1,7

Ultimo saldo 1,3 7,1 6,5 - 0,7 - 2,4


Fremlæggelse

Forsvarskommandoens virksomhedsregnskab for 2002 giver et samlet, dækkende

og pålideligt billede af virksomhedens økonomi og faglige resultater, jf.

§ 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001. For så vidt

angår dele af virksomhedsregnskabet, der svarer til det ordinære årsregnskab,

er kravene i regnskabsbekendtgørelsen § 39 opfyldt.

For øvrige oplysninger erklæres, at disse er dækkende, og at dokumentation

herfor er til stede.

Vedbæk, den 7. april 2003

Påtegning

H. J. HELSØ

general

Forsvarschef

Denne påtegning af virksomhedsregnskabet for 2002 sker i overensstemmelse

med gældende bestemmelser.

København, den 9. april 2003

ANDERS TROLDBORG

Departementschef

77

More magazines by this user
Similar magazines