Årsrapport 2005 - Lokalbanen

lokalbanen.dk

Årsrapport 2005 - Lokalbanen

Årsrapport

for 1. januar til 31. december 2005


Indhold

Påtegninger 3

Ledelsespåtegning 3

Revisionspåtegning 4

Ledelsesberetning 5

Selskabsoplysninger 5

Koncernoversigt 6

Hoved- og nøgletal 7

Beretning 8

Anvendt regnskabspraksis 11

Resultatopgørelse 12

Balance 13

Pengestrømsopgørelse 15

Regnskabstal 16

Resultatopgørelse 17

Balance 18

Balance, fortsat 19

Pengestrømsopgørelse 20

Noter 21

Indhold | 2


Påtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og

godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2005 til

31. december 2005 for Lokalbanen A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for mellemstore klasse

C-virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis

for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet

af selskabets aktiviteter og pengestrømme for

regnskabsåret 1. januar 2005 - 31. december 2005.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 10. maj 2006

Direktion:

Rösli Gisselmann, adm. direktør

Bestyrelse:

Svend Jakobsen, formand

Niels Fog

Peter Langager

Steen N. Beck, medarbejderrep.

Anderz Terkelsen, medarbejderrep.

Påtegninger | 3


Revisionspåtegning

Til aktionæren i Lokalbanen A/S

Vi har revideret årsrapporten for Lokalbanen A/S for

regnskabsåret 1. januar 2005 - 31. december 2005, der

aflægges efter årsregnskabsloven.

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores

ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en

konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med

danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver,

at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik

på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten

ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen

omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der

understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger.

Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til

den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de

væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering

af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et

tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende

billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt

af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme

for regnskabsåret 1. januar 2005 - 31. december

2005 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger

Der henvises til ledelsesberetningen, afsnit 2, hvor

den momsmæssige behandling af aftalen om udlån

af tjenestemænd fra Hovedstadens Lokalbaner A/S til

Lokalbanen A/S er omtalt. Vi er enige i ledelsens valg af

regnskabsprincip og redegørelsen i ledelsesberetningen.

København, den 10. maj 2006

KPMG C. Jespersen

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Carsten Kjær, statsaut. revisor

René Ringer Dethlefsen, statsaut. revisor

Påtegninger | 4


Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Lokalbanen A/S

Ndr. Jernbanevej 36

3400 Hillerød

Telefon: 48 29 88 00

Telefax: 48 29 88 30

Hjemmeside: www.lokalbanen.dk

E-mail: post@lokalbanen.dk

CVR-nr.: 26 15 90 40

Stiftet: 1. juli 2001

Hjemsted: Hillerød

Ejerforhold

Selskabet er 100 % ejet af Hovedstadens Udviklingsråd.

Bestyrelse

Svend Jakobsen, formand

Niels Fog

Peter Langager

Steen N. Beck, medarbejderrep.

Anderz Terkelsen, medarbejderrep.

Direktion

Rösli Gisselmann, adm. direktør

Revision

KPMG C.Jespersen

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Borups Allé 177

2000 Frederiksberg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 10. maj 2006,

kl. 11.00.

Ledelsesberetning | 5


Koncernoversigt

LB Leasing ApS

Ejendomme

100 %

Lokalbanen A/S

LB Leasing 2 ApS

Materieludleje

100 %

Ledelsesberetning | 6


Hoved- og nøgletal

Beløb i 1.000 kr. 2005 2004 2003 2001/02

Hovedtal

Nettoomsætning 164.314 152.309 148.638 214.928

Resultat af primær drift 1.605 3.969 1.561 4.319

Resultat før skat 1.761 4.174 1.914 4.714

Periodens resultat 2.438 1.765 1.314 3.120

Anlægsaktiver 35.857 14.354 14.962 5.651

Omsætningsaktiver 45.849 43.902 41.808 58.936

Aktiver i alt 81.706 58.256 56.770 64.587

Aktiekapital 5.000 5.000 5.000 5.000

Egenkapital 21.087 18.649 16.884 13.120

Hensatte forpligtelser 747 2.839 4.155 2.500

Langfristede gældsforpligtelser 24.234 - - -

Kortfristede gældsforpligtelser 35.638 36.768 35.731 48.967

Passiver i alt 81.706 58.256 56.770 64.587

Pengestrøm fra driftsaktivitet 11.046 6.525 1.353 21.496

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (31.163) (6.564) (10.729) (7.920)

Pengestrøm fra finansiering 24.234 - - 10.000

Pengestrøm i alt 4.117 (39) (9.376) 23.576

Nøgletal

Overskudsgrad 1,0% 2,6% 1,1% 2,0%

Afkastningsgrad 3,3% 9,6% 4,6% 11,5%

Likviditetsgrad 128,7% 119,4% 117,0% 120,4%

Egenkapitalandel (soliditet) 25,8% 32,0% 29,7% 20,3%

Egenkapitalforrentning 12,3% 9,9% 9,4% 25,4%

Gennemsnitligt antal ansatte 261 264 279 290

Hoved- og nøgletal for 2001/02 er ikke tilpasset den foretagne ændring i regnskabspraksis

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens „Anbefalinger og Nøgletal 2005

Ledelsesberetning | 7


Beretning

Virksomheden

Lokalbanen A/S forestår drift og vedligehold af

fem lokalbanestrækninger i Hovedstadsområdet.

Hovedparten af Lokalbanens indtægter stammer fra

kontrakter med Hovedstadens Udviklingsråd (HUR)

og Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL). Kontrakterne

omfatter offentlig servicetrafik, vedligehold af infrastruktur

og ejendomme samt trafikstyring. Endvidere

er der mellem HL og Lokalbanen A/S indgået operatørkontrakt

samt aftale om materielleje.

Lokalbanen A/S beskæftiger 261 fuldtidsansatte og

virksomhedens fællesfunktioner er placeret i Hillerød,

mens daglig drift og vedligehold fortsat er placeret på

de enkelte strækninger.

Lokalbanen A/S har i 2005 stiftet to leasingselskaber – som

har til formål at udleje ejendomme hhv. rullende materiel.

Bestyrelsen består af formand Svend Jakobsen, Niels

Fog og Peter Langager samt to medarbejderrepræsentanter

– Anderz Terkelsen og Steen N. Beck. Direktionen

består af adm. direktør Rösli Gisselmann.

Økonomisk resultat

2005 er virksomhedens 4. regnskabsperiode. Resultat

for perioden 1. januar 2005 - 31. december 2005 blev

2,438 mio. kr. efter skat.

Lokalbanen A/S har siden selskabets stiftelse i 2001

beskæftiget medarbejdere udlånt af Hovedstadens

Lokalbaner A/S i form af ansatte på tjenestemandslignende

vilkår. De pågældende medarbejdere er blevet

aflønnet af Lokalbanen A/S men var formelt ansat hos

Hovedstadens Lokalbaner A/S. Den momsmæssige

behandling af denne aftale er uafklaret. Bliver udfaldet

heraf en ændret behandling i forhold til det forudsatte,

kan det medføre et betydeligt krav mod Hovedstadens

Lokalbaner A/S. Selvom Lokalbanen A/S ikke har haft

indflydelse på den valgte selskabskonstruktion kan

det ikke udelukkes, at et eventuelt krav videresendes

til Lokalbanen A/S. De pågældende medarbejdere

er pr. den 1. september 2005 overført til ansættelse i

Lokalbanen A/S.

Feriepengeforpligtelsen er forøget med et beløb svarende

til ferietillægget på 1V %, således at alle forpligtelser

vedrørende feriepenge inkl. ferietillæg er afsat

den 31. december 2005.

Kontrakt med HUR, som omhandler offentlig servicetrafik

på fem lokalbanestrækninger, er som følge

af akkvisitionsomkostninger i forbindelse med toganskaffelsen

blevet forhøjet.

Årets resultat må betegnes som tilfredsstillende

under hensyntagen til, at regnskabet er påvirket af

de igangværende omlægninger i virksomheden og

restruktureringer af jernbanebranchen. Overflytningen

af de ansatte på tjenestemandslignende vilkår til

Lokalbanen A/S, de markante prisstigninger på dieselolie

samt indførelse af den nye offentlige lokomotivføreruddannelse

har påvirket resultatet negativt.

Antallet af rejser på Lokalbanens strækninger blev i

2005 5,8 mio. – selvom det er over budget, er der tale

om et fald i antallet af rejser på ca. 3 % i forhold til

2004. Passagerfaldet kan ikke tilskrives dårlig kvalitet,

idet Lokalbanen A/S i 2005 gennemførte driften med

en rettidighed på 95,5 % (mindre en fem minutters

forsinkelse) og en pålidelighed på 99,7 % (antal gennemførte

togafgange). Derimod kan det ikke afvises,

at store regularitetsproblemer på S-banen har kostet

Lokalbanen A/S mange rejsende, da det specielt først

på aftenen har betydet tabte korrespondancer til

Lokalbanens tog.

Fortsat restrukturering

I 2005 er driftscentralen fuldt implementeret – der er

således nu mulighed for, at Lokalbanen A/S også kan

Ledelsesberetning | 8


overtage trafikstyringen af Lille Nord på kontrakt for

HL. Driftscentralen vil i så fald stå for trafikstyringen på

seks lokalbanestrækninger.

For at forberede optimeringsmuligheder er det i 2005

blevet besluttet, at etablere nye fællesadministrationsog

værkstedsfaciliteter i Hillerød. Projektet betyder, at

to administrationsbygninger og to værksteder - ejet

af HL - kan fraflyttes og sælges. De nye faciliteter kan

også rumme driftscentralen, som for nærværende har til

huse i lejede lokaler. Værkstedet skal servicere samtlige

af Lokalbanens tog i Nordsjælland. Det er Lokalbanen

A/S, som er byggeherre og således også finansierer byggeriet

med HUR som garant. Faciliteterne forventes at

blive taget i brug samtidig med, at leveringen af nye tog

til Lokalbanen A/S påbegyndes.

2005 blev sidste år, hvor Lokalbanen A/S kunne

uddanne lokomotivførere i eget regi. Fra 1. oktober

2005 overgik uddannelsen til offentligt regi - fælles for

samtlige jernbaneoperatører. For Lokalbanen A/S har

det betydet, at uddannelseslængden er blevet mere

end fordoblet – hvilket påvirker såvel virksomhedens

driftsomkostninger som planlægningshorisont.

Produktionen af de nye tog følger tidsplanen. For bered

elsesarbejdet til modtagelse af de nye tog er gået

i gang. Lokalbanen A/S skal i den forbindelse uddanne

ca. 80 lokomotivførere og 20 håndværkere, før samtlige

togsæt er i drift.

De første togsæt sættes ind på Frederiksværkstrækningen,

for at kunne frigive IC2 materiellet. Herefter sættes

togene successivt ind, og samtlige togsæt forventes

at være sat i drift i sommeren 2007.

2006 flere forandringer

HUR’s politisk vedtagne masterplan fordrer en langsigtet

og prioriteret planlægning af de aktiviteter,

som skal løfte kvaliteten på lokalbanerne indenfor

rammerne af de aftaler, der er indgået med staten.

Prioriteringen skal ligeledes omfatte de tilskud, som

HUR yder til driften af lokalbanerne.

Lokalbanen A/S samarbejder med HUR og HL om en

detaljeret opdatering af den fælles implementeringsplan,

som oprindelig er udarbejdet i 2002. Hensigten

er at sikre en fortsat optimal prioritering af masterplanens

enkeltelementer, på baggrund af den driftsmæssige

og økonomiske indsigt, som er opnået i den

mellemliggende periode.

Lokalbanen A/S forventer, at der i foråret/sommeren

2006 kan træffes beslutning om det fremtidige serviceniveau

på de enkelte strækninger.

Passagererne vil efter planen få glæde af de nye tog

fra september, hvor de sættes ind i den eksisterende

køreplan. I 2006 forventer Lokalbanen A/S, at sætte 13

togsæt i drift.

2006 bliver for Lokalbanen A/S et år præget af mobilisering

– med særskilt opmærksomhed rettet mod de

aktiviteter som udgør forudsætningerne for en succesfuld

idriftsættelse af de nye tog.

Endvidere vil en sikring af Lokalbanens fremtidige

operatørkontrakt-grundlag med det fremtidige

Trafikselskab Sjælland være i fokus, således at den

igangværende strukturreform – herunder den ændrede

trafikselskabsstruktur – ikke får indflydelse på

sel skabets daglige drift og igangværende omstilling.

Forventninger til fremtiden

Hvilken betydning den igangværende strukturreform

og ændrede opgavefordeling mellem kommuner, regioner

og trafikselskaber får for Lokalbanens fremtid, er

det for nærværende ikke muligt, at konkludere noget

entydigt om. Dog er det sikkert, at Lokalbanens ejerskab,

med virkning fra 1. januar 2007 overgår fra HUR

til Trafikselskab Sjælland.

Det giver dog på ingen måde anledning til ændret

strategisk fokus for Lokalbanen A/S. Virksomheden

ønsker at fastholde sin opbakning til en konstruktiv,

fremadrettet indsats i arbejdet med en fælles prioritering

af de til rådighed værende ressourcer til jernbane-

Ledelsesberetning | 9


drift på Lokalbanens strækninger. Målet er at kunne tilvejebringe

et så højt serviceniveau, som muligt inden

for de givne økonomiske rammer.

Lokalbanen A/S ser det som sin fornemste opgave, at

fortsætte målrettet med, at forbedre selvfinansieringsgraden

i togdriften på lokalbanestrækningerne – hvilket

vil forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Det

betyder en fortsættelse af restruktureringen af driften

med fortsat fokus på økonomistyring samt optimering

af virksomhedens interne processer.

Lokalbanen A/S vil på den måde stå godt rustet til fremtidens

udfordringer.

Ledelsesberetning | 10


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Lokalbanen A/S for 2005 er aflagt i

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser

for mellemstore klasse C-virksomheder.

Regnskabsåret omfatter perioden 1. januar 2005 -

31. december 2005. Sammenligningstallene for 2004

dækker perioden 1. januar 2004 - 31. december 2004.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden

Lokalbanen A/S samt dattervirksomheder, hvori

Lokalbanen A/S direkte eller indirekte besidder mere

end 50 % af stemmerettighederne eller på anden

måde har bestemmende indflydelse.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne

indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser,

interne mellemværender og udbytter samt realiserede

og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner

mellem de konsoliderede virksomheder.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den

forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes

dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.

Anvendt regnskabspraksis | 11


Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter kontraktsmæssige indtægter

fra HUR og Hovedstadens Lokalbaner A/S, som

indregnes i den periode, de vedrører.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder driftsindtægter af

sekundær karakter i forhold til Lokalbanens togdrift.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen, såfremt

levering og risikoovergang til køber har fundet sted

inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres

pålideligt og forventes modtaget. Indtægterne

måles eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse

med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Indeholder omkostninger til årets køb af råvarer og hjælpematerialer

samt årets ændring i beholdninger heraf.

Herudover indgår nedskrivninger på varebeholdninger

til nettorealisationsværdi.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger

af primær karakter i forhold til Lokalbanens togdrift.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder lønninger, vederlag,

pensionsbidrag og øvrige personaleomkostninger til virksomhedens

ansatte, herunder direktion og bestyrelse.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes

den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders

resultat før skat efter fuld eliminering af

intern avance/tab. Andel i dattervirksomhedernes skat

indregnes under skat af ordinært resultat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter

og omkostninger samt kursgevinster og

tab. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes

med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning

i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets resultat, og

direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres

til posteringer direkte i egenkapitalen. Den andel af

den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære

resultat, henføres hertil, mens den resterende

del henføres til årets ordinære resultat.

Anvendt regnskabspraksis | 12


Balancen

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner samt driftsmateriel og

inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

af- og nedskrivninger.

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med

fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til brug.

Modtagne tilskud til anskaffelse af aktiver indregnes

under periodeafgrænsningsposter og indtægtsføres

over samme åremål, som aktivet afskrives over.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede

brugstid, baseret på følgende vurdering af

aktivernes forventede brugstider:

• Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 1-20 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle

anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige

værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste

eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre

driftsindtægter eller andre eksterne omkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter gennemsnitsmetoden.

Er nettorealisationsværdien lavere end

kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen omfatter anskaffelsespris med tillæg af

hjemtagelsesomkostninger og eventuelle forarbejdningsomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger op -

gøres som salgssum med fradrag af omkostninger, der

afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under

hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i

forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der

nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver,

omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende

regnskabsår.

Egenkapital

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på

tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling

(deklareringstidspunktet). Udbytte, som

forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post

under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel

skat indregnes i balancen, som beregnet skat af periodens

skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede

gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig

og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien

kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles

udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse

af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af

fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes

den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt,

enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller

ved modregning i udskudt skatteforpligtelser inden for

samme juridiske enhed og jurisdiktion.

Anvendt regnskabspraksis | 13


Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler

og skattesatser, der med balancedagens lovgivning

vil være gældende, når den udskudte skat forventes

udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som

følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Finansielle gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører

samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser,

omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter

i de efterfølgende år.

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne

tilskud til anskaffelse af aktiver. Tilskuddene indtægtsføres

over aktivernes afskrivningsperiode.

Eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser omfatter forhold eller situationer,

der eksisterer på balancetidspunktet, men hvis

regnskabsmæssige virkning ikke kan opgøres endeligt,

før udfaldet af en eller flere usikre fremtidige begivenheder

bliver kendt.

Anvendt regnskabspraksis | 14


Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme

fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet

for perioden, periodens forskydning i likvider

samt selskabets likvider ved periodens begyndelse og

slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som periodens

resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,

ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter

betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle,

materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter

ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets

aktiekapital og omkostninger forbundet hermed

samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld

samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Anvendt regnskabspraksis | 15


Regnskabstal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den

Danske Finansanalytikerforenings „Anbefalinger og

Nøgletal 2005“. De i hoved- og nøgletalsoversigten

anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad

Resultat af primær drift × 100

Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat af primær drift × 100

Gennemsnitlige operative aktiver

Operative aktiver

Operative aktiver er aktiver i alt fratrukket likvide

beholdninger og andre rentebærende aktiver.

Likviditetsgrad

Omsætningsaktiver × 100

Kortfristet gæld

Egenkapitalandel

Egenkapital, ultimo × 100

Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning

Årets resultat × 100

Gennemsnitlig egenkapital

Regnskabstal | 16


Resultatopgørelse Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. Note 2005 2004 2005 2004

Indtægter

Nettoomsætning 1 164.314 152.309 164.314 152.309

Andre driftsindtægter 2 10.026 14.534 10.026 14.534

Indtægter i alt 174.340 166.843 174.340 166.843

Omkostninger

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 13.365 11.197 13.365 11.197

Andre eksterne omkostninger 3 55.135 51.069 55.122 51.069

Personaleomkostninger 4 95.271 94.228 95.271 94.228

Omkostninger i alt 163.771 156.494 163.758 156.494

Resultat før af- og nedskrivninger 10.569 10.349 10.582 10.349

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 5 8.964 6.380 8.964 6.380

Resultat af primær drift 1.605 3.969 1.618 3.969

Finansielle poster

Resultat i dattervirksomheder før skat 8 - - (74) -

Finansielle indtægter 323 300 333 300

Finansielle omkostninger 167 95 116 95

Finansielle poster i alt 156 205 143 205

Resultat før skat 1.761 4.174 1.761 4.174

Skat af årets resultat 6 (677) 2.409 (677) 2.409

Periodens resultat 2.438 1.765 2.438 1.765

Forslag til resultatdisponering

Overført overskud 2.438 1.765 2.438 1.765

Foreslået udbytte - - - -

Disponeret i alt 2.438 1.765 2.438 1.765

Regnskabstal | 17


Balance Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. Note 2005 2004 2005 2004

Aktiver

Anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7 13.550 14.354 13.550 14.354

Materielle anlægsaktiver under udførelse 22.307 - - -

Materielle anlægsaktiver i alt

Finansielle anlægsaktiver

35.857 14.354 13.550 14.354

Kapitalandele i dattervirksomheder 8 - - 197 -

Finansielle anlægsaktiver i alt - - 197 -

Anlægsaktiver i alt 35.857 14.354 13.747 14.354

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Vare- og dieselbeholdninger 2.315 2.051 2.315 2.051

Varebeholdninger i alt 2.315 2.051 2.315 2.051

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 17.147 15.906 17.147 15.906

Selskabsskat 9 - 805 - 805

Tilgodehavender hos dattervirksomheder - - 1.762 -

Andre tilgodehavender 6.076 7.964 2.323 7.964

Periodeafgrænsningsposter 10 2.033 3.015 2.033 3.015

Tilgodehavender i alt 25.256 27.690 23.265 27.690

Likvide beholdninger 18.278 14.161 18.278 14.161

Omsætningsaktiver i alt 45.849 43.902 43.858 43.902

Aktiver i alt 81.706 58.256 57.605 58.256

Regnskabstal | 18


Balance Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. Note 2005 2004 2005 2004

Passiver

Egenkapital

Aktiekapital 5.000 5.000 5.000 5.000

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode - - - -

Overført resultat 16.087 13.649 16.087 13.649

Egenkapital i alt 11 21.087 18.649 21.087 18.649

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat 12 747 2.839 747 2.839

Hensatte forpligtelser i alt 747 2.839 747 2.839

Langfristede gældsforpligtelser

Kreditinstitutter 13 24.234 - - -

Langfristede gældsforpligtelser i alt 24.234 - - -

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.381 18.994 14.381 18.994

Gæld til tilknyttede - - 125 -

Skyldigt sambeskatningsbidrag 6 - - 21 -

Selskabsskat 9 981 - 981 -

Anden gæld 14 17.812 15.302 17.799 15.302

Periodeafgrænsningsposter 15 2.464 2.472 2.464 2.472

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 35.638 36.768 35.771 36.768

Passiver i alt 81.706 58.256 57.605 58.256

Eventualforpligtelser m.v. 16

Nærtstående parter 17 - - - -

Regnskabstal | 19


Pengestrømsopgørelse 1. januar 2005 - 31. december 2005 Koncern

Beløb i 1.000 kr. Note 2005 2004

Periodens resultat 2.438 1.765

Reguleringer 18 8.300 6.060

Ændring i driftskapital 19 (219) (378)

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 10.519 7.447

Renteindbetalinger og lign. 323 300

Renteudbetalinger og lign. (167) (95)

Pengestrømme fra ordinær drift 10.675 7.652

Betalt selskabsskat 371 (1.127)

Pengestrømme fra driftsaktivitet 11.046 6.525

Køb af dattervirksomheder 20 - -

Investering i materielle anlægsaktiver (31.297) (6.754)

Salg af materielle anlægsaktiver 134 190

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (31.163) (6.564)

Kreditinstitutter 24.234 -

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 24.234 -

Ændring i likvider 4.117 (39)

Likvider 1. januar 14.161 14.200

Likvider 31. december 18.278 14.161

Regnskabstal | 20


Noter

Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. 2005 2004 2005 2004

Note 1

Nettoomsætning

Kontraktsbetalinger (inkl. personbefordring) 164.314 152.309 164.314 152.309

Kontraktsbetalinger i alt 164.314 152.309 164.314 152.309

Note 2

Andre driftsindtægter

Godstransport 2.237 2.749 2.237 2.749

Lejeindtægter 2.738 3.157 2.738 3.157

Diverse andre indtægter 5.051 8.628 5.051 8.628

Andre driftsindtægter i alt 10.026 14.534 10.026 14.534

Note 3

Andre eksterne omkostninger

Reparation, vedligeholdelse og rengøring mv. 16.883 15.153 16.883 15.153

Varme og el 4.677 4.317 4.677 4.317

Forsikring 5.824 5.689 5.824 5.689

Leje- og leasingomkostninger 9.040 8.875 9.040 8.875

Uniformer, kursusomkostninger mv. 2.097 2.138 2.097 2.138

Øvrige eksterne omkostninger 9.673 11.126 9.673 11.126

Andre tjenesteydelser 6.941 3.771 6.928 3.771

Andre eksterne omkostninger i alt 55.135 51.069 55.122 51.069

Noter | 21


Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. 2005 2004 2005 2004

Note 4

Personaleomkostninger

Honorar til bestyrelse og direktion 1.405 1.423 1.405 1.423

Gager og lønninger 88.317 88.037 88.317 88.037

Pensioner 3.109 2.699 3.109 2.699

Andre omkostninger til social sikring 2.440 2.069 2.440 2.069

Personaleomkostninger i alt 95.271 94.228 95.271 94.228

Gennemsnitligt antal medarbejdere 261 264 261 264

Note 5

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9.491 7.196 9.491 7.196

Nedskrivninger andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -

Indtægtsførsel af tilskud til finansiering af aktiver (527) (816) (527) (816)

Note 6

8.964 6.380 8.964 6.380

Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 2.337 1.225 2.316 1.225

Sambeskatningsbidrag til datterselskaber - - 21 -

Nedsættelse af selskabsskat fra 30 % til 28 % (189) - (189) -

Regulering udskudt skat tidligere år (81) - (81) -

Regulering aktuel skat tidligere år (922) - (922) -

Årets regulering af udskudt skat (1.822) 1.184 (1.822) 1.184

Skat af årets resultat i alt (677) 2.409 (677) 2.409

Effektiv skatteprocent -38 % 58 % -38 % 58 %

Noter | 22


Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr.

Note 7

Materielle anlægsaktiver

2005 2004 2005 2004

Andre anlæg, Andre anlæg,

driftsmateriel Anlægsaktiver driftsmateriel

og inventar under udførelse I alt og inventar

Kostpris 1. januar 30.237 - 30.237 30.237

Tilgang 8.990 22.307 31.297 8.990

Afgang (6.224) - (6.224) (6.224)

Kostpris 31. december 33.003 22.307 55.310 33.003

Af- og nedskrivninger 1. januar 15.883 - 15.883 15.883

Afskrivninger 9.491 - 9.491 9.491

Afskrivninger afhændede aktiver (5.921) - (5.921) (5.921)

Af- og nedskrivninger 31. december 19.453 - 19.453 19.453

Regnskabsmæssig værdi 31. december 13.550 22.307 35.857 13.550

Koncernen har indgået aftale om opførelse af værkstedsbygning for samlet 60 mio. kr. Heraf er 22 mio. kr.

indregnet som anlæg under udførelse.

Koncernen har indgået aftale om finansiel leasing af togsæt med levering i 2006 og 2007.

Note 8

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar - -

Tilgang 250 -

Kostpris 31. december 250 -

Værdiregulering 1. januar - -

Årets resultat efter skat (53) -

Værdiregulering 31. december (53) -

Regnskabsmæssig værdi 31. december 197 -

Navn Hjemsted Ejerandel

LB Leasing ApS Hillerød 100 %

LB Leasing 2 ApS Hillerød 100 %

Med henvisning til årsregnskabslovens § 6 stk. 1 er der ikke aflagt årsrapport for LB Leasing 2 ApS, da der ikke

har været aktivitet i datterselskabet i regnskabsåret.

Noter | 23


Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. 2005 2004 2005 2004

Note 9

Selskabsskat

Tilgodehavende selskabsskat 1. januar 805 903 805 903

Regulering vedrørende tidligere år 922 - 922 -

Årets aktuelle skat (2.337) (1.226) (2.337) (1.226)

Betalt selskabsskat i året (371) 1.128 (371) 1.128

Selskabsskat 31. december (981) 805 (981) 805

Note 10

Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt løn 1.443 1.820 1.443 1.820

Forudbetalte personaleomkostninger - 410 - 410

Forudbetalt forsikring 337 442 337 442

Øvrig 253 343 253 343

Periodeafgrænsningsposter i alt 2.033 3.015 2.033 3.015

Noter | 24


Note 11

Egenkapital

Reserve for

nettoopskrivning

Aktie- Overkurs ved efter indre Overført

kapital emission værdis metode resultat I alt

Moderselskab

Egenkapital 1. januar 2004 5.000 5.000 - 6.884 16.884

Opløsning af overkursfond - (5.000) - 5.000 -

Årets resultat 2004 - - - 1.765 1.765

Egenkapital 31. december 2004 5.000 - - 13.649 18.649

Årets resultat 2005 - - - 2.438 2.438

Egenkapital 31. december 2005 5.000 - - 16.087 21.087

Koncernen

Egenkapital 1. januar 2004 5.000 5.000 - 6.884 16.884

Opløsning af overkursfond - (5.000) - 5.000 -

Årets resultat 2004 - - - 1.765 1.765

Egenkapital 31. december 2004 5.000 - - 13.649 18.649

Årets resultat 2005 - - - 2.438 2.438

Egenkapital 31. december 2005 5.000 - - 16.087 21.087

Aktiekapitalen for de seneste 5 år specificeres således:

2001 2002 2003 2004 2005

Aktiekapital 1. januar - 500 5.000 5.000 5.000

Kontant kapitalforhøjelse - 4.500 - - -

Aktiekapital 31. december - 5.000 5.000 5.000 5.000

Noter | 25


Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. 2005 2004 2005 2004

Note 12

Udskudt skat

Udskudt skat 1. januar 2.839 767 2.839 767

Ændret regnskabspraksis - 888 - 888

Korrigeret udskudt skat 1. januar 2.839 1.655 2.839 1.655

Nedsættelse af selskabsskat fra 30 % til 28 % (189) - (189) -

Regulering vedrørende tidligere år (81) - (81) -

Periodens udskudte skat (1.822) 1.184 (1.822) 1.184

Udskudt skat 31. december 747 2.839 747 2.839

Udskudt skat vedrører:

Materielle anlægsaktiver 601 2.189 601 2.189

Omsætningsaktiver 764 650 764 650

Forpligtelser (618) - (618) -

Udskudt skat i alt 747 2.839 747 2.839

Note 13

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser forfalder således:

Inden 1 år - - - -

Mellem 1 og 5 år - - - -

Efter 5 år 24.234 - - -

Langfristede gældsforpligtelser i alt 24.234 - - -

Note 14

Anden gæld

Feriepengeforpligtelse 11.685 10.584 11.685 10.584

Andre skyldige lønposter 5.370 3.597 5.370 3.597

Andre skyldige poster 757 1.121 744 1.121

Anden gæld i alt 17.812 15.302 17.799 15.302

Note 15

Periodeafgrænsningsposter

Tilskud anvendt til anskaffelse af aktiver

Igangværende moderniseringsprojekter

486 1.013 486 1.013

på vegne af søsterselskab 1.788 1.233 1.788 1.233

Øvrige periodeafgrænsningsposter 189 226 189 226

Periodeafgrænsningsposter i alt 2.464 2.472 2.464 2.472

Noter | 26


Koncern Moderselskab

Note 16

Eventualforpligtelser m.v.

pr. måned pr. år pr. måned pr. år

Materielleje til HL

Aftalen er bindende ét år frem

729.167 8.750.000 729.167 8.750.000

Leasing

Aftalerne har i gennemsnit en restløbetid på 2 år

36.496 437.954 36.496 437.954

Der er ikke i årsrapporten afsat beløb til eventuelle krav i det i årsberetningen omtalte momskrav af løn til

tjenestemænd.

Koncernen hæfter over for Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S pro rata i forhold til den ordinære

præmie. Subsidiært hæfter koncernen én for alle og alle for én for opfyldelsen af foreningens forpligtelser.

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S har foretaget reassurance op til 50 mio. kr. , med en selvrisiko

på 10 mio. kr. pr. begivenhed, for brand- og anden kaskoskade. Endvidere er der tegnet reassurance i henhold

til lov om jernbanevirksomhed, med en selvrisiko på 10 mio. kr. pr. begivenhed.

Note 17

Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter HUR, der ejer selskabet 100 %.

Lokalbanen A/S’ nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter dattervirksomheder, som omtalt i

note 8, samt selskabernes bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede

familie medlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere virksomheder, hvori førnævnte personkreds har

væsentlige interesser. Der har i indeværende år ikke været væsentlige transaktioner mellem Lokalbanen A/S

og dattervirksomheder. Transaktioner med HUR har i 2005 omfattet kontraktsbetaling for udførelse af

offentlig servicetrafik med tog.

Transaktioner med nærtstående parter er gennemført på markedsmæssige vilkår.

Noter | 27


Koncern

Beløb i 1.000 kr. 2005 2004

Note 18

Pengestrømsopgørelse – reguleringer

Andre finansielle poster (156) (205)

Af- og nedskrivninger og avance på salg af anlægsaktiver 9.660 7.172

Periodiseret tilskud (527) (816)

Årets skat (677) 2.409

Ændring i andre hensatte forpligtelser - (2.500)

Note 19

8.300 6.060

Pengestrømopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender 1.629 (2.681)

Ændring i varebeholdninger (264) 450

Ændring i kortfristet gæld i øvrigt (1.584) 1.853

Ændring i driftskapital (219) (378)

Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. 2005 2004 2005 2004

Note 20

Køb af dattervirksomheder

Køb af LB Leasing ApS 125 - - -

Køb af LB Leasing 2 ApS 125 - - -

250 - - -

Heraf overtagne likvide beholdninger 250 - - -

Kontant købesum - - - -

Noter | 28

Similar magazines