13 Resultatopgørelse 14 Balance 15 ... - Movia

moviatrafik.dk

13 Resultatopgørelse 14 Balance 15 ... - Movia

Årsrapport

for 1. januar til 31. december 2006


Indhold

Påtegninger 3

Ledelsens påtegning 3

Den uafhængige revisors påtegning 4

Ledelsens beretning 5

Selskabsoplysninger 5

Koncernoversigt 6

Hoved- og nøgletal 7

Beretning 8

Anvendt regnskabspraksis 13

Resultatopgørelse 14

Balance 15

Pengestrømsopgørelse 19

Nøgletal 20

Resultatopgørelse 21

Balance 22

Balance, fortsat 23

Pengestrømsopgørelse 24

Noter 25

Indhold | 2


Påtegninger

Ledelsens påtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og

godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2006 til

31. december 2006 for Lokalbanen A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års-

regnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse

C-virksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis

for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resul-

tatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god-

kendelse.

Hillerød, den 30. maj 2007

Direktion:

Rösli Gisselmann, adm. direktør

Bestyrelse:

Svend Jakobsen, formand

Niels Fog

Peter Langager

Steen N. Beck, medarbejderrep.

Anderz Terkelsen, medarbejderrep.

Påtegninger | 3


Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionæren i Lokalbanen A/S

Vi har revideret årsrapporten for Lokalbanen A/S for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 omfattende

ledelsens påtegning, ledelsens beretning, anvendt regn-

skabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapital-

opgørelse og noter for såvel koncernen som moder-

selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en

årsrapport, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfat-

ter udformning, implementering og opretholdelse af

interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og

aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede

uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinforma-

tionen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og

anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og

udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige

efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrap-

porten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores

revision i overensstemmelse med danske revisions-

standarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til

etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med

henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrap-

porten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisions-

bevis for de beløb og oplysninger, der er anført i års-

rapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors

vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsent-

lig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinfor-

mationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurde-

ringen overvejer revisor interne kontroller, der er rele-

vante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af

en årsrapport, der giver et retvisende billede, med hen-

blik på at udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, men ikke med det formål at

udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksom-

hedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere

stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regn-

skabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering

af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-

klusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvis-

ende billede af koncernens og moderselskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006

samt at resultatet af koncernens og moderselskabets

aktiviteter og koncernens pengestrømme for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2006 er i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger

Der henvises til ledelsesberetningen, hvor den moms-

mæssige behandling af aftalen om udlån af tjeneste-

mænd fra Hovedstadens Lokalbaner A/S til Lokalbanen

A/S er omtalt. Vi er enige i ledelsens valg af regnskabs-

princip og redegørelsen i ledelsens beretning.

København, den 30. maj 2007

KPMG C. Jespersen

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Carsten Kjær, statsaut. revisor

René Ringer Dethlefsen, statsaut. revisor

Påtegninger | 4


Ledelsens beretning

Selskabsoplysninger

Lokalbanen A/S

Ndr. Jernbanevej 31

3400 Hillerød

Telefon: 48 29 88 00

Telefax: 48 29 88 30

Hjemmeside: www.lokalbanen.dk

E-mail: post@lokalbanen.dk

CVR-nr.: 26 15 90 40

Stiftet: 1. juli 2001

Hjemsted: Hillerød

Ejerforhold

Selskabet er 100% ejet af Hovedstadens Udviklingsråd.

I forbindelse med strukturreformen overgår ejerskabet

1. januar 2007 til Trafikselskabet Movia.

Bestyrelse

Svend Jakobsen, formand

Niels Fog

Peter Langager

Steen N. Beck, medarbejderrep.

Anderz Terkelsen, medarbejderrep.

Direktion

Rösli Gisselmann, adm. direktør

Revision

KPMG C.Jespersen

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Borups Allé 177

2000 Frederiksberg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 30. maj 2007,

kl. 11.00.

Ledelsens beretning | 5


Koncernoversigt

LB Leasing ApS

Ejendomme

100 %

Lokalbanen A/S

LB Leasing 2 ApS

Materieludleje

100 %

Ledelsens beretning | 6


Hoved- og nøgletal

Beløb i 1.000 kr. 2006 2005 2004 2003 2001/02

Hovedtal

Nettoomsætning 169.409 164.314 152.309 148.638 214.928

Resultat af primær drift 13.551 1.605 3.969 1.561 4.319

Resultat før skat 12.661 1.761 4.174 1.914 4.714

Periodens resultat 8.826 2.438 1.765 1.314 3.120

Anlægsaktiver 332.743 35.857 14.354 14.962 5.651

Omsætningsaktiver 76.330 45.849 43.902 41.808 58.936

Aktiver i alt 409.073 81.706 58.256 56.770 64.587

Aktiekapital 5.500 5.000 5.000 5.000 5.000

Egenkapital 45.913 21.087 18.649 16.884 13.120

Hensatte forpligtelser 145 747 2.839 4.155 2.500

Langfristede gældsforpligtelser 319.657 24.234 - - -

Kortfristede gældsforpligtelser 43.358 35.638 36.768 35.731 48.967

Passiver i alt 409.073 81.706 58.256 56.770 64.587

Pengestrøm fra driftsaktivitet 23.679 11.046 6.525 1.353 21.496

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (47.324) (31.163) (6.564) (10.729) (7.920)

Pengestrøm fra finansiering 51.762 24.234 - - 10.000

Pengestrøm i alt 28.117 4.117 (39) (9.376) 23.576

Nøgletal

Overskudsgrad 8,0% 1,0% 2,6% 1,1% 2,0%

Afkastningsgrad 6,4% 3,3% 9,6% 4,6% 11,5%

Likviditetsgrad 176,0% 128,7% 119,4% 117,0% 120,4%

Egenkapitalandel (soliditet) 11,2% 25,8% 32,0% 29,7% 20,3%

Egenkapitalforrentning 26,3% 12,3% 9,9% 9,4% 25,4%

Gennemsnitligt antal ansatte 254 261 264 279 290

Hoved- og nøgletal for 2001/02 er ikke tilpasset den foretagne ændring i regnskabspraksis.

Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens „Anbefalinger og Nøgletal 2005“.

Ledelsens beretning | 7


Beretning

Virksomheden

Lokalbanen A/S forestår drift og vedligehold af fem

lokalbanestrækninger i Hovedstadsområdet.

Hovedparten af Lokalbanens indtægter stammer fra

kontrakter med Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og

Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL). Kontrakterne omfat-

ter offentlig servicetrafik, vedligehold af infrastruktur

og ejendomme samt trafikstyring. Endvidere er der

mellem HL og Lokalbanen indgået operatørkontrakt

og aftale om materielleje.

Lokalbanen beskæftiger 244 fuldtidsansatte, virksom-

hedens fællesfunktioner er placeret i Hillerød, mens

daglig drift og vedligehold i vid udstrækning fortsat er

placeret på de enkelte strækninger.

Lokalbanen er 100 % ejer af to leasingselskaber, som har

til formål at udleje henholdsvis ejendomme og rullende

materiel.

Bestyrelsen består af formand Svend Jakobsen, Niels Fog

og Peter Langager samt to medarbejderrepræsentanter

– Anderz Terkelsen og Steen N. Beck. Direktionen består

af adm. dir. Rösli Gisselmann.

Ledelsens beretning | 8


Økonomisk resultat

2006 er virksomhedens 5. regnskabsperiode.

Lokalbanens resultat for perioden 1. januar – 31. december

2006 blev 8,826 mio. kr. efter skat.

Lokalbanen A/S har siden selskabets stiftelse i 2001 og

frem til 1. september 2005 beskæftiget medarbejdere

udlånt af Hovedstadens Lokalbaner A/S i form af ansatte

på tjenestemandslignende vilkår. De pågældende med-

arbejdere er blevet aflønnet af Lokalbanen A/S, men

var formelt ansat hos Hovedstadens Lokalbaner A/S.

Den momsmæssige behandling af denne aftale er uaf-

klaret. Bliver udfaldet heraf en ændret behandling i

forhold til det forudsatte, kan det medføre et betyde-

ligt krav mod Hovedstadens Lokalbaner A/S. Selvom

Lokalbanen A/S ikke har haft indflydelse på den valgte

selskabskonstruktion, kan det ikke udelukkes, at et

eventuelt krav videresendes til Lokalbanen A/S.

De 14 togsæt, som er modtaget i 2006, er anskaffet via

en finansiel leasingaftale. Da der er tale om finansiel

leasing, hvor Lokalbanen har alle væsentlige risici og

fordele forbundet med ejendomsretten, er togsættene

i 2006 optaget i Lokalbanens balance som et aktiv,

der afskrives over togsættenes forventede levetid under

hensyntagen til scrapværdien. Kostprisen på de mod-

tagne togsæt udgør 265 mio. kr., svarende til nutids-

værdien af forventede fremtidige leasingbetalinger.

En tilsvarende leasingforpligtelse er optaget i balancen

som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel

indregnes i resultatopgørelsen over leasingaftalens

løbetid.

Koncernen indgik i 2005 aftale om nybygning af admi-

nistrations– og værkstedsfaciliteter i Hillerød.

Opførelsen påbegyndtes 2005, og bygningen stod fær-

dig og klar til overtagelse 7. september 2006.

Faciliteterne er opført med LB Leasing ApS som ejer og

finansieres ved et 30-årigt lån. Der er indgået en kon-

cernintern finansiel leasingaftale mellem Lokalbanen

A/S og LB Leasing ApS.

Vestsjællands Lokalbaner A/S har gjort brug af den af

Lokalbanen A/S udarbejdede rammeaftale med tog-

leverandøren, hvilket jf. aftalen har udløst en betaling

på 4,5 mio. kr. til Lokalbanen A/S. Beløbet er regnskabs-

mæssigt håndteret som en ekstraordinær indtægt.

HUR, som er eneaktionær i Lokalbanen A/S har fore-

taget en nominel kapitalforhøjelse i selskabet på kr.

500.000 til kurs 3200. Kapitalforhøjelsen er foretaget,

som kompensation for de forpligtigelser selskabet har

påtaget sig i forbindelse med opførelse af de nye admi-

nistrations- og vedligeholdelsesfaciliteter i Hillerød.

Godstrafikken er med udgangen af 2006 blevet indstil-

let, som følge af ændret lovgivning.

Årets resultat må betragtes som tilfredsstillende i et år,

som har været præget af store driftsmæssige omstilling-

er i form af idriftsættelse af 14 nye togsæt, forberedelse

af overtagelse af fjernstyringen og driften på Lille Nord

med virkning fra 1. januar 2007 samt færdiggørelse og

ibrugtagning af de nye administrations- og vedligehold-

elsesfaciliteter i Hillerød. Den ekstraordinære indtægt

på 4,5 mio. kr. kombineret med en hurtigere personale-

reduktion end planlagt påvirker resultatet gunstigt.

Antallet af rejser på Lokalbanens strækninger blev i

2006 5,78 mio. mod 5,85 mio. i 2005. Der er således tale

om et stagnerende passagertal med en svagt faldende

tendens.

Ledelsens beretning | 9


Konsolidering

Med virkning fra 1. januar 2007 udvides driften betrag-

teligt, idet Lokalbanen A/S overtager driften samt

fjernstyringen af Lille Nord – samtidig indsættes nye

tog. Endvidere er alle større rationaliserings-projekter

tilendebragt – således anvendes der 224 årsværk, hvor

der ved etableringen anvendtes 290, til samme pro-

duktion.

2007 bliver således året, hvor de store omlægninger

skal konsolideres – efter forårets idriftsættelse af de

sidste 13 togsæt samt lukning af værkstederne i

Hundested og Grønnehave.

Lokalbanen A/S har indenfor kort tid undergået store

forandringer, som nu skal forankres i organisationen –

samtidig skal fokus rettes mod, at sikre tilstrækkelig

nyrekruttering – således at ressourcemangel imødegås

bedst muligt.

Ledelsens beretning | 10


Ny ejer

I 2006 blev resultatet af strukturreformen kendt – med

virkning fra 1. januar 2007 etableredes et nyt trafiksel-

skab for Østdanmark – Movia. Selskabet overtager

ejerskabet af de jernbaneselskaber som tidligere var

henhørende under HUR, Vestsjællands - og Storstrøms

Amter. Baneområdet kommer således til at omfatte

fire selskaber: Hovedstadens Lokalbaner A/S, A/S

Lollandsbanen, Vestsjællands Lokalbaner A/S og

Lokalbanen A/S.

Movia har oprettet et selvstændigt forretningsområde

Movia Bane, til varetagelse af selskabets jernbanein-

teresser. Movia Bane skal i efteråret 2007 komme med

oplæg til, hvorledes jernbaneområdet bedst organiseres

fremover.

Lokalbanen A/S føler sig – med baggrund i den hidtidige

omstilling af virksomheden – mere end godt rustet til

at bidrage positivt til fremskaffelse af det bedst mulige

beslutningsgrundlag for Movia Bane.

Konsekvenserne for Lokalbanen A/S, af Movia Banes

organisationsprojekt, er det endnu for tidligt at sige

noget om – men der vil alt andet lige skulle ske foran-

dringer, såfremt der ønskes en ensartet organisering af

jernbanesektoren i Movia.

Lokalbanens bestyrelse har med udgangspunkt i de

skærpede krav til jernbaneselskaberne, som er beskrevet

under forventninger til fremtiden, sammenholdt med

de til rådighed værende økonomiske rammer til lokal-

banedrift i Østdanmark, overfor Movia tilkendegivet de

åbenlyse fordele i, såvel fagligt, styringsmæssigt som

økonomisk, at alle selskaber samles under et.

Lokalbanen A/S ønsker fortsat at fastholde sin opbak-

ning til en konstruktiv fremadrettet indsats i arbejdet

med en fælles prioritering af de til rådighed værende

ressourcer til jernbanedrift på lokalbanestrækninger i

Østdanmark. Målet er at kunne tilvejebringe et så højt

serviceniveau som muligt inden for de givne økonomiske

rammer.

Ledelsens beretning | 11


Forventninger til fremtiden

De 13 togsæt som modtages og idriftsættes i 2007,

kommer til at påvirke 2007 resultatet betydeligt, idet

kontrakten med Movia om offentlig servicetrafik først

fuldt ud regulerer for dette forhold i 2008. Alt andet lige

forventes derfor et underskud på ca. 4 mio. kr. før skat.

Den igangværende restrukturering af jernbanesektoren,

herunder implementering af EU’s jernbanedirektiver

stiller markant ændrede krav til de enkelte selskabers

kapabilitet indenfor fagområderne: Jernbanesikkerhed,

rullende materiel og infrastruktur.

Nye jernbaneuddannelser, generelt skærpede krav,

mere kontrol og væsentlig højere dokumentationskrav

end hidtil kommer til at præge fremtiden for lokal-

banerne - alt andet lige vil det komme til at medføre

omkostningsforøgelser, som risikerer at blive markante,

såfremt kravene ikke matches bedst og billigst muligt.

Endvidere forventes det, at de markant længere jern-

baneuddannelser kombineret med stigende rekrutte-

ringsproblemer, vil få konsekvenser for resultatdannelsen.

Fokus på tilvejebringelse af de nødvendige faglige

kompetencer og en yderligere styrkelse af de admini-

strative forretningsgange og virksomhedens interne

processer vil derfor være i fokus i 2007.

Lokalbanen A/S vil på den måde stå bedst muligt

rustet til fremtidens udfordringer.

Ledelsens beretning | 12


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Lokalbanen A/S for 2006 er aflagt i

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-

melser for mellemstore klasse C-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis

som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt,

at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsyn-

ligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selska-

bet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til

kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hvert enkelt regnskabselement

nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster,

tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksi-

sterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at

de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dags-

værdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes

omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtje-

ning, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hen-

satte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af

ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere

har været indregnet i resultatopgørelsen.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden

Lokalbanen A/S samt dattervirksomheder, hvori

Lokalbanen A/S direkte eller indirekte besidder mere

end 50 % af stemmerettighederne eller på anden

måde har bestemmende indflydelse.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncern-

interne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser,

interne mellemværender og udbytter samt realiserede

og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner

mellem de konsoliderede virksomheder.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den

forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes

dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffel-

sestidspunktet.

Anvendt regnskabspraksis | 13


Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter kontraktmæssige indtæg-

ter fra HUR og Hovedstadens Lokalbaner A/S, som ind-

regnes i den periode, de vedrører.

Offentlige tilskud m.v.

Offentlige tilskud omfatter tilskud og finansiering af

udvikling samt tilskud til investeringer m.v. Tilskud ind-

regnes, når der er rimelig sikkerhed for, at de vil blive

modtaget.

Tilskud til indkøb af aktiver indregnes i balancen under

periodeafgrænsningsposter (passiver) og overføres til

af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver i

resultatopgørelsen i takt med afskrivning af de aktiver,

tilskuddene vedrører.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder driftsindtægter af

sekundær karakter i forhold til Lokalbanens togdrift.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen, såfremt

levering og risikoovergang til køber har fundet sted

inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres

pålideligt og forventes modtaget. Indtægterne måles

eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med

salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Indeholder omkostninger til årets køb af råvarer og

hjælpematerialer samt årets ændring i beholdninger

heraf. Herudover indgår nedskrivninger på varebehold-

ninger til nettorealisationsværdi.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger

af primær karakter i forhold til Lokalbanens togdrift.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder lønninger, vederlag,

pensionsbidrag og øvrige personaleomkostninger til

virksomhedens ansatte, herunder direktion og bestyrelse.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes

den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirk-

somheders resultat før skat efter fuld eliminering af

intern avance/tab. Andel i dattervirksomhedernes skat

indregnes under skat af ordinært resultat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder ren-

ter, kursgevinster og -tab, amortisering af finansielle

aktiver og forpligtelser, herunder finansielle leasingfor-

pligtelser, samt tillæg og godtgørelser under aconto-

skatteordningen m.v. Finansielle indtægter og omkost-

ninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabs-

året.

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen

sambeskatning af koncernens danske dattervirksom-

heder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen

fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i

koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de

udgår fra konsolideringen.

Selskabet er administrationsselskab for sambeskatning-

en og afregner som følge heraf alle betalinger af sel-

skabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning

af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede

virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkom-

ster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med

skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra

virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud

til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat,

årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat

– herunder som følge af ændring i skattesats – indreg-

nes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres

til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del,

der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis | 14


Balance

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel

og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumule-

rede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkost-

ninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate

bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden

på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forvente-

de brugstid, baseret på følgende vurdering af aktiver-

nes forventede brugstider:

• Bygninger: 40 år

• Togsæt: 35 år

• Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 1-20 år

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til

aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle ned-

skrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestids-

punktet og revurderes årligt. Overstiger scrapværdien

aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Efterfølgende omkostninger, f.eks. ved udskiftning af

bestanddele af et materielt aktiv, indregnes i den regn-

skabsmæssige værdi af det pågældende aktiv, når det

er sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige

økonomiske fordele for koncernen. De udskiftede

bestanddele ophører med at være indregnet i balancen,

og den regnskabsmæssige værdi overføres til resultat-

opgørelsen. Alle andre omkostninger til almindelig

reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatop-

gørelsen ved afholdelsen.

Anvendt regnskabspraksis | 15


Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægs-

aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med

fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige

værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indreg-

nes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter

henholdsvis andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor sel-

skabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet

med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første

indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og

nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved bereg-

ning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne

rentefod som diskonteringsfaktor eller virksomhedens

alternative lånerente. Finansielt leasede aktiver behand-

les herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i

balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens

rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultat-

opgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing.

Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige

lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontrak-

tens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende

operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under

eventualforpligtelser m.v.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den

indre værdis metode.

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den for-

holdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi

opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag

eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og

tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af

positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagel-

sesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder med regnskabs-

mæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et even-

tuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives

i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I det

omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk

forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger

tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under

hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder

og associerede virksomheder vises som reserve for

nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egen-

kapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi

overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder,

der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrap-

porten for Lokalbanen A/S, bindes ikke på opskrivnings-

reserven.

Anvendt regnskabspraksis | 16


Nedskrivning

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsak-

tiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse,

ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foreta-

ges nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis

gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til gen-

indvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-

skabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anven-

des den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi.

Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de for-

ventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet

eller aktivgruppen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter gennemsnits-

metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kost-

prisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen omfatter anskaffelsespris med tillæg af

hjemtagelsesomkostninger og eventuelle forarbejd-

ningsomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres

som salgssum med fradrag af omkostninger, der afhol-

des for at effektuere salget, og fastsættes under hensyn-

tagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet

salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der ned-

skrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver,

omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-

følgende regnskabsår.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter

nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder

i forhold til kostpris. Reserven kan elimineres ved under-

skud, realisation af kapitalandele eller ændring i regn-

skabsmæssige skøn. Reserven kan ikke indregnes med

et negativt beløb.

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på

tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalfor-

samling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som for-

ventes udbetalt for året, vises som en særskilt post

under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Lokalbanen A/S overtager som administrationsselskab

hæftelsen for dattervirksomhedernes selskabsskatter

over for skattemyndighederne i takt med dattervirk-

somhedernes betaling af sambeskatningsbidrag.

Anvendt regnskabspraksis | 17


Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel

skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere

års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-

skatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag

indregnes i balancen som „Tilgodehavende selskabs-

skat“ eller „Skyldig selskabsskat“.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede

gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og

forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af

midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-

afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme

samt andre poster, hvor midlertidige forskelle – bortset

fra virksomhedsovertagelser – er opstået på anskaffel-

sestidspunktet uden at have effekt på resultat eller

skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af

skatteværdien kan foretages efter forskellige beskat-

ningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af

ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis

afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af

fremførselsberettigede skattemæssige underskud,

indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive

anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-

ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser

inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende

foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne

avancer og tab.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og

skattesatser i de respektive lande, der med balance-

dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte

skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelse

til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte

transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder

måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kost-

pris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anven-

delse af den effektive rente, således at forskellen mellem

provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultat-

opgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitali-

serede restleasingforpligtelse på finansielle leasing-

kontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisations-

værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forplig-

telser, omfatter modtagne betalinger vedrørende ind-

tægter i de efterfølgende år.

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtag-

ne tilskud til anskaffelse af aktiver.

Anvendt regnskabspraksis | 18


Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme

fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet

for perioden, periodens forskydning i likvider samt sel-

skabets likvider ved periodens begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som perio-

dens resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,

ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter beta-

ling i forbindelse med køb og salg af immaterielle,

materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter

ændringer i størrelse eller sammensætning af selska-

bets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed

samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld

samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede

værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som

uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger,

og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdi-

ændringer.

Anvendt regnskabspraksis | 19


Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den

Danske Finansanalytikerforenings „Anbefalinger og

Nøgletal 2005“. De i hoved- og nøgletalsoversigten

anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad

Resultat af primær drift × 100

Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat af primær drift × 100

Gennemsnitlige operative aktiver

Operative aktiver

Operative aktiver er aktiver i alt fratrukket likvide

beholdninger og andre rentebærende aktiver.

Likviditetsgrad

Omsætningsaktiver × 100

Kortfristet gæld

Egenkapitalandel

Egenkapital, ultimo × 100

Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning

Årets resultat × 100

Gennemsnitlig egenkapital

Nøgletal | 20


Resultatopgørelse Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. Note 2006 2005 2006 2005

Indtægter

Nettoomsætning 1 169.409 164.314 169.409 164.314

Andre driftsindtægter 2 18.868 10.026 18.868 10.026

Indtægter i alt 188.277 174.340 188.277 174.340

Omkostninger

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 15.005 13.365 15.005 13.365

Andre eksterne omkostninger 3 50.264 55.135 50.172 55.122

Personaleomkostninger 4 95.860 95.271 95.860 95.271

Omkostninger i alt 161.129 163.771 161.037 163.758

Resultat før af- og nedskrivninger 27.148 10.569 27.240 10.582

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 5 13.597 8.964 13.597 8.964

Resultat af primær drift 13.551 1.605 13.643 1.618

Finansielle poster

Resultat i dattervirksomheder før skat 8 - - 659 (74)

Finansielle indtægter 755 323 812 333

Finansielle omkostninger 1.645 167 2.453 116

Finansielle poster i alt (890) 156 (982) 143

Resultat før skat 12.661 1.761 12.661 1.761

Skat af årets resultat 6 3.835 (677) 3.835 (677)

Periodens resultat 8.826 2.438 8.826 2.438

Forslag til resultatdisponering

Overført overskud 8.826 2.438 8.826 2.438

Foreslået udbytte - - - -

Disponeret i alt 8.826 2.438 8.826 2.438

Nøgletal | 21


Balance Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. Note 2006 2005 2006 2005

Aktiver

Anlægsaktiver

Grunde og bygninger 62.871 - 62.871 -

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 269.872 13.550 269.872 13.550

Materielle anlægsaktiver under udførelse - 22.307 - -

Materielle anlægsaktiver i alt 7 332.743 35.857 332.743 13.550

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder 8 - - 672 197

Finansielle anlægsaktiver i alt - - 672 197

Anlægsaktiver i alt 332.743 35.857 333.415 13.747

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Vare- og dieselbeholdninger 2.509 2.315 2.509 2.315

Varebeholdninger i alt 2.509 2.315 2.509 2.315

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20.361 17.147 20.105 17.147

Udskudt skat 12 - - 754 -

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder - - 1.307 1.762

Andre tilgodehavender 4.455 6.076 2.795 2.323

Periodeafgrænsningsposter 10 2.610 2.033 2.610 2.033

Tilgodehavender i alt 27.426 25.256 27.571 23.265

Likvide beholdninger 46.395 18.278 46.395 18.278

Omsætningsaktiver i alt 76.330 45.849 76.475 43.858

Aktiver i alt 409.073 81.706 409.890 57.605

Nøgletal | 22


Balance Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. Note 2006 2005 2006 2005

Passiver

Egenkapital

Aktiekapital 5.500 5.000 5.500 5.000

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode - - 422 -

Overført resultat 40.413 16.087 39.991 16.087

Egenkapital i alt 11 45.913 21.087 45.913 21.087

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat 12 145 747 - 747

Hensatte forpligtelser i alt 145 747 - 747

Langfristede gældsforpligtelser

Leasingforpligtelser 259.661 - 322.849 -

Kreditinstitutter 13 59.996 24.234 - -

Langfristede gældsforpligtelser i alt 319.657 24.234 322.849 -

Kortfristede gældsforpligtelser

Leasingforpligtelser 6.711 - 6.722 -

Leverandører af varer og tjenesteydelser 12.108 14.381 12.108 14.381

Gæld til tilknyttede virksomheder - - 126 125

Skyldigt sambeskatningsbidrag 6 - - 714 21

Selskabsskat 9 3.219 981 3.219 981

Anden gæld 14 19.168 17.812 16.087 17.799

Periodeafgrænsningsposter 15 2.152 2.464 2.152 2.464

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 43.358 35.638 41.128 35.771

Passiver i alt 409.073 81.706 409.890 57.605

Eventualforpligtelser m.v. 16

Nærtstående parter 17

Nøgletal | 23


Pengestrømsopgørelse 1. januar 2006 - 31. december 2006 Koncernen

Beløb i 1.000 kr. Note 2006 2005

Periodens resultat 8.826 2.438

Reguleringer 18 19.766 8.300

Ændring i driftskapital 19 (3.355) (219)

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 25.237 10.519

Renteindbetalinger og lign. 755 323

Renteudbetalinger og lign. (113) (167)

Pengestrømme fra ordinær drift 25.879 10.675

Betalt selskabsskat (2.200) 371

Pengestrømme fra driftsaktivitet 23.679 11.046

Investering i materielle anlægsaktiver (315.653) (31.297)

-Heraf investeringer ved finansiel Leasing 264.841 -

Salg af materielle anlægsaktiver 3.488 134

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (47.324) (31.163)

Kontant kapitalforhøjelse 16.000 -

Kreditinstitutter 35.762 24.234

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 51.762 24.234

Ændring i likvider 28.117 4.117

Likvider 1. januar 18.278 14.161

Likvider 31. december 46.395 18.278

Nøgletal | 24


Noter

Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. 2006 2005 2006 2005

Note 1

Nettoomsætning

Kontraktsbetalinger (inkl. kontrolafgifter) 169.409 164.314 169.409 164.314

Nettoomsætning i alt 169.409 164.314 169.409 164.314

Note 2

Andre driftsindtægter

Godstransport 2.754 2.237 2.754 2.237

Lejeindtægter 2.463 2.738 2.463 2.738

Diverse andre indtægter 13.651 5.051 13.651 5.051

Andre driftsindtægter i alt 18.868 10.026 18.868 10.026

Note 3

Andre eksterne omkostninger

Reparation, vedligeholdelse og rengøring mv. 15.436 16.883 15.436 16.883

Varme og el 5.586 4.677 5.586 4.677

Forsikring 4.553 5.824 4.553 5.824

Leje- og leasingomkostninger 8.520 9.040 8.520 9.040

Uniformer, kursusomkostninger mv. 2.395 2.097 2.395 2.097

Øvrige eksterne omkostninger 12.273 9.673 12.273 9.673

Andre tjenesteydelser 1.501 6.941 1.409 6.928

Andre eksterne omkostninger i alt 50.264 55.135 50.172 55.122

Noter | 25


Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. 2006 2005 2006 2005

Note 4

Personaleomkostninger

Honorar til bestyrelse og direktion 1.635 1.405 1.635 1.405

Gager og lønninger 88.237 88.317 88.237 88.317

Pensioner 3.539 3.109 3.539 3.109

Andre omkostninger til social sikring 2.449 2.440 2.449 2.440

Personaleomkostninger i alt 95.860 95.271 95.860 95.271

Gennemsnitligt antal medarbejdere 254 261 254 261

Note 5

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på bygninger 328 - 328 -

Afskrivninger andre anlæg, driftsmateriel og inventar 13.507 9.491 13.507 9.491

Nedskrivninger andre anlæg, driftsmateriel og inventar - - - -

Indtægtsførsel af tilskud til finansiering af aktiver (238) (527) (238) (527)

13.597 8.964 13.597 8.964

Note 6

Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 4.162 2.337 4.163 2.316

Aktuelt sambeskatningsbidrag - - 714 21

Nedsættelse af selskabsskat fra 30 % til 28 % - (189) - (189)

Regulering udskudt skat tidligere år (396) (81) - (81)

Regulering aktuel skat tidligere år 275 (922) 275 (922)

Årets regulering af udskudt skat (206) (1.822) (1.501) (1.822)

Skat i dattervirksomheder - - 184 -

Skat af årets resultat i alt 3.835 (677) 3.835 (677)

Effektiv skatteprocent 30% -38% 30% -38%

Noter | 26


Note 7

Materielle anlægsaktiver Andre anlæg,

Koncern

Grunde og driftsmateriel Anlægsaktiver

bygninger og inventar under udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2006 - 33.003 22.307 55.310

Tilgang - 274.761 40.892 315.653

Overførsel 63.199 - (63.199) -

Afgang - (15.432) - (15.432)

Kostpris 31. december 2006 63.199 292.332 - 355.531

Af- og nedskrivninger 1. januar 2006 - 19.453 - 19.453

Afskrivninger 328 13.507 - 13.835

Afskrivninger afhændede aktiver - (10.500) - (10.500)

Af- og nedskrivninger 31. december 2006 328 22.460 - 22.788

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2006 62.871 269.872 - 332.743

Heraf finansielt leasede aktiver 0 263.192 0 263.192

I anskaffelsessummen for grunde og bygninger er indregnet renteomkostninger for i alt 1.513 tkr.

Koncernen har indgået aftale om finansiel leasing af yderligere togsæt med levering i 2007.

Moderselskab

Materielle anlægsaktiver Andre anlæg,

Grunde og driftsmateriel

bygninger og inventar I alt

Kostpris 1. januar 2006 - 33.003 33.003

Tilgang 63.199 274.761 337.960

Afgang - (15.432) (15.432)

Kostpris 31. december 2006 63.199 292.332 355.531

Af- og nedskrivninger 1. januar 2006 - 19.453 19.453

Afskrivninger 328 13.507 13.835

Afskrivninger afhændede aktiver - (10.500) (10.500)

Af- og nedskrivninger 31. december 2006 328 22.460 22.788

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2006 62.871 269.872 332.743

Heraf finansielt leasede aktiver 62.871 263.192 326.063

I anskaffelsessummen for grunde og bygninger er indregnet renteomkostninger for i alt 1.513 tkr.

Selskabet har indgået aftale om finansiel leasing af yderligere togsæt med levering i 2007.

Noter | 27


Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr.

Note 8

Finansielle anlægsaktiver

2006 2005 2006 2005

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar 250 -

Tilgang - 250

Kostpris 31. december 250 250

Værdiregulering 1. januar (53) 0

Årets resultat efter skat 475 (53)

Værdiregulering 31. december 422 (53)

Regnskabsmæssig værdi 31. december 672 197

Navn Hjemsted Ejerandel

LB Leasing ApS Hillerød 100 %

LB Leasing 2 ApS Hillerød 100 %

Note 9

Selskabsskat

Tilgodehavende selskabsskat 1. januar (981) 805 (981) 805

Regulering vedrørende tidligere år (275) 922 (275) 922

Årets aktuelle skat (4.163) (2.337) (4.163) (2.337)

Betalt selskabsskat i året 2.200 (371) 2.200 (371)

Selskabsskat 31. december (3.219) (981) (3.219) (981)

Note 10

Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt løn 1.526 1.443 1.526 1.443

Forudbetalt forsikring 348 337 348 337

Øvrige 736 253 736 253

Periodeafgrænsningsposter i alt 2.610 2.033 2.610 2.033

Noter | 28


Note 11

Egenkapital

Reserve for

nettoopskrivning

Aktie- efter indre Overført

kapital værdis metode resultat I alt

Moderselskab

Egenkapital 1. januar 2005 5.000 - 13.649 18.649

Årets resultat 2005 - - 2.438 2.438

Egenkapital 31. december 2005 5.000 - 16.087 21.087

Kontant kapitalforhøjelse 500 - 15.500 16.000

Årets resultat 2006 - 422 8.404 8.826

Egenkapital 31. december 2006 5.500 422 39.991 45.913

Koncernen

Egenkapital 1. januar 2005 5.000 - 13.649 18.649

Årets resultat 2005 - - 2.438 2.438

Egenkapital 31. december 2005 5.000 - 16.087 21.087

Kontant kapitalforhøjelse 500 - 15.500 16.000

Årets resultat 2006 - - 8.826 8.826

Egenkapital 31. december 2006 5.500 - 40.413 45.913

Aktiekapitalen for de seneste 5 år specificeres således:

2002 2003 2004 2005 2006

Aktiekapital 1. januar 500 5.000 5.000 5.000 5.000

Kontant kapitalforhøjelse 4.500 0 0 0 500

Aktiekapital 31. december 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500

Omkostninger til kapitaludvidelse pr. 1. november 2006 udgør 25 tkr.

Noter | 29


Koncern Moderselskab

Beløb i 1.000 kr. 2006 2005 2006 2005

Note 12

Udskudt skat

Udskudt skat 1. januar 747 2.839 747 2.839

Nedsættelse af selskabsskat fra 30 % til 28 % - (189) - (189)

Regulering vedrørende tidligere år (396) (81) - (81)

Periodens udskudte skat (206) (1.822) (1.501) (1.822)

Udskudt skat 31. december 145 747 (754) 747

Udskudt skat vedrører:

Materielle anlægsaktiver 74.708 601 91.505 601

Omsætningsaktiver 22 764 22 764

Forpligtelser (74.585) (618) (92.281) (618)

Udskudt skat i alt 145 747 (754) 747

Note 13

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser forfalder således:

Inden 1 år 6.711 - 6.722 -

Mellem 1 og 5 år 28.374 - 28.886 -

Efter 5 år 291.283 24.234 293.963 -

Langfristede gældsforpligtelser i alt 326.368 24.234 329.571 -

Note 14

Anden gæld

Feriepengeforpligtelse 12.486 11.685 12.486 11.685

Andre skyldige lønposter 3.162 5.370 3.162 5.370

Andre skyldige poster 3.520 757 439 744

Anden gæld i alt 19.168 17.812 16.087 17.799

Note 15

Periodeafgrænsningsposter

Tilskud anvendt til anskaffelse af aktiver

Igangværende moderniseringsprojekter

248 486 248 486

på vegne af søsterselskab 1.727 1.788 1.727 1.788

Øvrige periodeafgrænsningsposter 177 190 177 189

Periodeafgrænsningsposter i alt 2.152 2.464 2.152 2.463

Noter | 30


Note 16

Eventualforpligtelser m.v.

Koncern Moderselskab

pr. år pr. år

Materielleje til HL 2.876.902 2.876.902

Aftalen er bindende ét år frem

Ford Focus 38.892 38.892

Aftalerne har i gennemsnit en restløbetid på 1 år

Koncernen hæfter over for Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S pro rata i forhold til den ordinære

præmie. Subsidiært hæfter koncernen én for alle og alle for én for opfyldelsen af foreningens forpligtelser,

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S har foretaget reassurance op til 50 mio.kr. , med en selvrisiko

på 10 mio. kr. pr. begivenhed, for brand- og anden kaskoskade. Endvidere er der tegnet reassurance i henhold

til lov om Jernbanevirksomhed, med en selvrisiko på 10 mio. kr. pr. begivenhed.

Note 17

Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Movia (indtil 31. december 2006: HUR) der ejer

selskabet 100%.

Lokalbanen A/S' nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter dattervirksomheder, som omtalt i

note 8, samt selskabernes bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede

familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere virksomheder, hvori førnævnte personkreds har

væsentlige interesser.

Der er i indeværende år indgået leasingaftale mellem Lokalbanen A/S og LB Leasing ApS om leasing af ejendom.

Aftalen forrentes med den til enhver tid gældende markedsrente. Transaktioner med HUR har i 2006 omfattet

kontraktsbetaling for udførelse af offentlig servicetrafik med tog.

Transaktioner med nærtstående parter er gennemført på markedsmæssige vilkår.

Noter | 31


Koncern

Beløb i 1.000 kr. 2006 2005

Note 18

Pengestrømsopgørelse – reguleringer

Andre finansielle poster 890 (156)

Af- og nedskrivninger og avance på salg af anlægsaktiver 15.279 9.660

Periodiseret tilskud (238) (527)

Årets skat 3.835 (677)

19.766 8.300

Note 19

Pengestrømopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender (2.170) 1.629

Ændring i varebeholdninger (194) (264)

Ændring i kortfristet gæld i øvrigt (991) (1.584)

Ændring i driftskapital (3.355) (219)

Koncern

Beløb i 1.000 kr.

Note 20

Køb af dattervirksomheder

2006 2005

Køb af LB Leasing ApS - 125

Køb af LB Leasing 2 ApS - 125

- 250

Heraf overtagne likvide beholdninger - 250

Kontant købesum - -

Noter | 32

More magazines by this user
Similar magazines