Beretning 2011/20 Årsberetning 201 - Boghandlerforeningen

boghandlerforeningen.dk

Beretning 2011/20 Årsberetning 201 - Boghandlerforeningen

Beretning 2011/2012

Årsberetning 2011


Indledning

Foreningens beretning for 2011/12 og årsrapport for 2011 er et fælles dokument, der

samlet giver et overblik over foreningens aktiviteter og økonomi.

Foreningens beretning for 2011/12 (side I – XII) beskriver de væsentligste aktiviteter

i foreningen i perioden siden den ordinære generalforsamling i maj 2011.

Foreningens årsrapport for 2011 (side 1 – 16) omhandler perioden

1. januar – 31. december 2011, som er foreningens regnskabsår.

Beretningen og årsrapporten supplerer hinanden og bør læses i sammenhæng af

foreningens medlemmer. Det er kun årsrapporten for 2011, som offentliggøres og

indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

København, maj 2012


Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

Indholdsfortegnelse for Beretning 2011/12

Udviklingen i medlemstallet...........................................................................................I

Hvad er en boghandel? .............................................................................................I

Antal medlemmer ......................................................................................................I

Foreningsaktiviteter......................................................................................................II

Bestyrelse.................................................................................................................II

Repræsentation........................................................................................................II

Foreningens strategiske mål og politiske grundlag..................................................III

Medlemsundersøgelse januar 2012 ........................................................................III

Samarbejde med forlæggerne................................................................................ IV

Kulturministeriets arbejdsgruppe om bogmarkedet ................................................ IV

Bibliotekernes udlån af e-bøger............................................................................... V

Markedsundersøgelserne........................................................................................ V

Bogportalen ............................................................................................................ VI

Uddannelse ........................................................................................................... VII

Foreningens uddannelsesudvalg ....................................................................... VII

Boghandleruddannelsen .................................................................................... VII

Elevsituationen .................................................................................................. VII

Rekruttering af elever........................................................................................ VIII

Elevpanelet ....................................................................................................... VIII

Elevtræf 2011 ................................................................................................... VIII

Årets Unge Boghandler 2011 og 2012.............................................................. VIII

Rådgivning........................................................................................................ VIII

Økonomi og sekretariat .......................................................................................... IX

Erhvervsvirksomhed.................................................................................................... X

BogInfo.................................................................................................................... X

BiBi ...................................................................................................................... X

BogInfo-abonnement i Bogportalen .................................................................... XI

Dataabonnement ................................................................................................ XI

BookScan.dk .......................................................................................................... XI

BogSof................................................................................................................... XII

Datakommunikation............................................................................................... XII


Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

Udviklingen i medlemstallet

Hvad er en boghandel?

Boghandel er ikke et beskyttet begreb, men indtil udgangen af 2000 anvendte bogbranchen

en nogenlunde fast definition af ”boghandel”, nemlig en ’butik’ der af Forlæggerforeningen

var antaget til ”samhandelsberettigelse” iht. Samhandelsreglerne.

I perioden 2001-2010 blev ”boghandel” derfor defineret som en ’virksomhed’, der var

tilsluttet Samhandelsreglerne, da det efter 1.1.2001 ikke var nødvendigt at drive en

fysisk butik for at blive tilsluttet reglerne. Samhandelsreglerne i deres helhed bortfaldt

den 1. januar 2011, og der er derfor ikke en generel definition af boghandel. Derfor

vises her udviklingen i antal medlemmer.

I forbindelse med årets opgørelse er der sket en revision af de tidligere meddelte opgørelse

over boghandlere i Danmark. Derfor er der i den følgende opgørelse mindre

forskelle til oplysningerne i sidste årsberetning.

Antal medlemmer

Antallet af medlemsbutikker faldt med 15 fra 351 til 336.

Udviklingen i medlemstallet i 2011

31. december 2010

Medlemmer

351

Nyoprettede 3

Ophørte -15

Indmeldt 0

Udmeldt -3

31. december 2011 336

11 medlemmer skiftede i 2011 ejer, en enkelt af de nye ejere ønskede ikke at fortsætte

medlemskabet.

I forhold til de tidligere opgørelser over butikker, der var tilsluttet Samhandelsreglerne

er medlemsandelen nogenlunde uændret i 2011 ift. 2010, hvor den var 84 procent.

Udviklingen i medlemstyper 2010-2011

31-12-2011 31-12-2010

Fysiske butikker

Heraf:

324 334

- Almindelige

273

281

- Special- og museums

12

14

- Uddannelses

31

31

- Færøske og grønlandske

8

8

Rene internetbutikker 7 10

Andre 5 7

I alt 336 351

I


Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

Foreningsaktiviteter

Bestyrelse

Foreningens bestyrelse konstituerede sig på sit møde den 17. maj 2011 i København

og består af

Mogens Eliasson, Campus Book Service, formand

Lars Østergaard, Indeks Retail A/S, næstformand

Helle Busck Fensvig, Arnold Busck A/S

Henrik Christensen, Indeks Retail A/S

Finn Erik Kristiansen, Indeks Retail A/S

Martin Krogh-Poulsen, AdLibris (fra 13.8.2011)

Ib Schierbeck, Tranqebar Boghandel (til 12.8.2011)

Peter Thinghøj Christiansen, Thinghøjs Boghandel

og har siden da til og med april måned 2012 afholdt ti bestyrelsesmøder.

Bestyrelsens arbejde har mellem møderne været varetaget af formandskabet (formand

og næstformand) samt et underudvalg (om uddannelse). Udvalget har sammen

med foreningens ledelse og medarbejdere udarbejdet forslag og indstillinger til

bestyrelsens behandling på bestyrelsesmøderne.

Repræsentation

Eksternt repræsenteres Boghandlerforeningen i:

Bogbranchens Uddannelsesudvalg på Handelsfagskolen ved

Finn Erik Kristiansen, Indeks Retail Invest (formand); Lene Kørnov Rasmussen,

Bog & idé Bjerringbro og Randers Storcenter; Michael Bach-Marklund, Arnold

Busck; og som tilforordnet Jens Clausager.

DBKs bestyrelse ved

Mogens Eliasson og Lars Østergaard.

Arbejdsgruppen under Kulturministeriet om status på bogmarkedet (afsluttet efteråret

2011) ved

Olaf Winsløw.

Bogportalens brugerudvalg for boghandlere ved

Lars Baggesen, Bog & idé Amagercentret; Annette Bank, Academic Books; Karin

Erfurt, BogInfo-redaktionen; Anja Schou, Boghandleren på Godthåbsvej og Carsten

Schwartz, Arnold Busck Helsinge.

Danske Banks Litterære Rådgivningsforum (nedlagt november 2011) ved

Taimi Grønborg (til 13.9.2011) og Olaf Winsløw (fra 13.9.2011).

Repræsentantskabet for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter

på Hald Hovedgaard ved

Olaf Winsløw.

II


Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

Foreningen Uglevirke ved

Ivan Wroblewski, Peter Thinghøj Christiansen og Lene Kørnov Rasmussen.

Bogbranchens Fællesfond til uddannelsesformål m.v. ved

Peter Thinghøj og Lene Kørnov Rasmussen.

Bestyrelsen for European Booksellers Federation ved

Olaf Winsløw.

Foreningens strategiske mål og politiske grundlag

Bestyrelsen havde i efteråret 2010 diskuteret foreningens mission og opstillet en

række visioner for foreningens arbejde frem til 2012. I det forløbne bestyrelsesår har

det dog været nødvendigt at revurdere foreningens fremtidige virke. Bestyrelsen konstaterede,

at branchen og omverdenen udvikler sig så hurtigt, at det fremtidige arbejde

skulle baseres på et mere politisk og fleksibelt grundlag. Bestyrelsen har derfor i

marts 2012 besluttet en let revision af foreningens mission og udskiftet de tidligere

visioner med et politiske grundlag og en række strategiske mål. For hvert mål vil der i

2012 blive udfærdiget konkrete handlingsplaner.

Foreningens mission er efter revisionen:

Boghandlerforeningen organiserer virksomheder, der driver detailhandel med nye

bøger. Foreningen er talerør for medlemmerne og skaber værdi for disse gennem

arbejde for udvikling og vedligeholdelse af gode rammebetingelser og effektive

brancheløsninger for den professionelle boghandel i dens mange former.

På generalforsamlingen i maj 2012 vil det politiske grundlag og de strategiske mål

blive præsenteret og diskuteret.

Medlemsundersøgelse januar 2012

I forbindelse med diskussionen om foreningens fremtid besluttedes det at gennemføre

en undersøgelse af medlemmernes holdninger til og ønsker om foreningens aktiviteter

i fremtiden. Undersøgelsen blev lagt i hænderne på Megafon, der gennemførte

den som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse i januar 2012 (den 9. til 17.). Efterfølgende

blev lavet en telefonundersøgelse blandt de medlemmer, der ikke besvarede

undersøgelsen, for at vurdere frafaldets betydning.

Som det ses på figuren, så

dækkede svarene i undersøgelsen

182 medlemsbutikker,

og Megafon vurderede, at resultatet

var repræsentativt ud

fra medlemmernes størrelse,

kædetilhørsforhold samt respondenternes

funktion i bogladen.

Godt halvdelen af de medlemmer,

som ikke deltog, angav

travlhed som årsag til den

manglende deltagelse. En tre-

III


Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

del angav uspecificerede årsager til, at de ikke havde besvaret spørgeskemaet.

Undersøgelsen har dannet grundlag for bestyrelsens diskussion af et nyt politisk

grundlag og strategiske mål for foreningen.

Hovedresultaterne vil blive gennemgået for medlemmerne på generalforsamlingen i

maj 2012.

Samarbejde med forlæggerne

Foreningen mener, at det er vigtigt at have en god dialog mellem boghandlere og forlæggerne.

Mulighederne for at indgå formelle aftaler på boghandlernes vegne er blevet

indskrænket betydeligt ved Samhandelsreglernes bortfald, men foreningen kan

stadig spille en rolle som formidler af dialog og information, f.eks. ved stordrift og anden

rationalisering af branchen. Disse perspektiver har foreningen fremhævet for såvel

individuelle forlæggere som Forlæggerforeningen ved flere lejligheder.

Boghandlerforeningens initiativ inviterer Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen

i fællesskab deres medlemmer til et Branchetræf i maj 2012. Træffet afholdes

på Hotel Nyborg Strand, og på programmet er der foredragsholdere fra Norge,

Sverige og England ud over den danske kulturminister og formændene for de to danske

forfatterforeninger.

Kulturministeriets arbejdsgruppe om bogmarkedet

Med ophævelsen af Samhandelsreglerne er en lang proces med stigende liberalisering

på bogmarkedet afsluttet. Med det formål at overvåge, om liberaliseringen af

bogmarkedet skulle få utilsigtede konsekvenser, nedsatte Kulturministeriet i 2001,

2004 og 2007 undersøgelsesudvalg, som alle har afgivet rapporter om det danske

bogmarked. Da det blev klart, at bogpriserne i Danmark ville blive helt frie, besluttede

alle partier undtagen Enhedslisten den 23. oktober 2009 at bede Forlæggerforeningen,

Boghandlerforeningen, forfatterforeningerne og Statens Kunstråds Litteraturudvalg

om at:

”undersøge status på udviklingen af bogmarkedet samt fremtidens udfordringer inden

for digital handel med litteratur i form af e-bøger og lydbøger.”

Organisationerne fik besked om, at der ikke er tale om et udvalgsarbejde i stil med

de tidligere udvalg, som har undersøgt bogmarkedet. I stedet var der lagt op til en

proces, hvor parterne har haft mulighed for at bidrage direkte til undersøgelsesarbejdet.

Bidrag til svar er givet af: Forlæggerforeningen (Anette Wad, og fra januar 2011

Christine Bødtcher-Hansen), Boghandlerforeningen (Olaf Winsløw), Dansk Forfatterforening

(Lotte Garbers), Danske skønlitterære Forfattere (Anastassia Arnold, og fra

maj 2011 af Inge Lise Hornemann) og Statens Kunstråds Litteraturudvalg (Finn Hauberg

Mortensen).

Arbejdsgruppen afventede, at de væsentligste statistikker vedrørende bogsalget i

2010 blev færdige, og havde planlagt at aflevere sin rapport til kulturministeren i maj

2011. Imidlertid fik stadige nye udviklinger ifm. digitalisering processen til at trække

ud, så rapporten ikke blev færdig før sommeren 2011. Foreningerne blev i efteråret

2011 enige om at meddele Kulturministeriet, at det foreliggende udkast ikke længere

ville bidrage til at bringe diskussionen om bogbranchen videre.

IV


Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

Bibliotekernes udlån af e-bøger

Ved introduktionen af bibliotekernes og forlagenes nye udlånsportal for e-bøger,

eReolen, var der tale om, at dette bibliotekssystem også skulle rumme en salgsfacilitet

for e-bøger, og at bibliotekerne skulle have provision af salget. Dette har foreningen

protesteret mod overfor konsortiet bag eReolen og Statsforvaltningen.

Markedsundersøgelserne

Foreningen har siden november 2000 fået foretaget markedsundersøgelser for at belyse

forbrugernes bogkøb og udviklingen i salgskanalerne. Indtil november 2011 blev

der hvert kvartal gennemført telefoninterview blandt 1.200 repræsentativt udvalgte

personer på 15 år eller ældre. I februar 2012 blev undersøgelsen gennemført med

1.048 respondenter.

Har du selv købt én eller flere bøger inden for de seneste 12 måneder?

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Nov.

2000

Aug.

2001

Maj

2002

Feb.

2003

Nov.

2003

Aug.

2004

Maj

2005

Feb.

2006

Der er fast blevet spurgt, om respondenten havde købt mindst en bog indenfor de

seneste 12 måneder, og om i hvilken type butik købet var gennemført, samt hvor

mange bøger man havde købt indenfor de seneste år. Der er i flere undersøgelser

blevet spurgt til læsning af dansk- hhv. engelsksprogede bøger samt om købet var

gennemført i Danmark eller i udlandet. Undersøgelserne er også blevet brugt til at

belyse emner som f.eks. læsning af e-bøger, hvorfor en bestemt butikstype var valgt,

impulskøb og køb af gaver.

Frem til år 2003 blev undersøgelserne finansieret i fællesskab af foreningen og Forlæggerforeningen,

men fra år 2004 deltog Forlæggerforeningen kun i hver anden undersøgelse.

Undersøgelserne er næsten udelukkende gennemført som en del af en større undersøgelse

med spørgsmål om flere forskellige medier og vareområder. De første ni år

blev interviewene foretaget af IfKA, der i 2009 solgte aktiviteten til Catinét, som efter

en konkurs i 2010 blev overtaget af Voxmeter, der gik konkurs i 2011. Foreningen

valgte derefter ikke at satse på det rekonstruerede Voxmeter, men at lade undersøgelsen

i februar 2012 varetage af Megafon.

Nov.

2006

Aug.

2007

Maj

2008

Feb.

2009

Nov.

2009

Sep.

2010

Maj

2011

Nej

Ja

Feb.

2012

V


Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

Det planlægges at videreføre markedsundersøgelserne regelmæssigt, men først efter

at der er foretaget en vurdering af metoder, spørgsmål og hyppighed.

På foreningens hjemmeside findes et notat, som beskriver hovedresultaterne fra de

mange undersøgelser.

Bogportalen

Med BiBi etablerede foreningen i 2003 en ny standard for ordre- og informationssystemer

i branchen. I 2006 gik NBC og DBK i fællesskab i gang med at udvikle et nyt

ordresystem, nemlig Bogportalen. Udgangspunktet for Bogportalen var ønsket om at

automatisere den differentierede samhandel mellem forlag og boghandel (forhandlere),

hvilket man fra forlagsside ikke havde ønsket at gøre i BiBi.

BiBi havde udviklet sig til at være et af de vigtigste daglige arbejdsredskaber i boghandelen.

Den værdi, som BiBi har tilført foreningens medlemmer, har foreningen

arbejdet aktivt for at bevare i Bogportalen, der alene ejes af DBK og NBC. Foreningen

bidrager med kendskab til den praktiske anvendelse (den skal være let at bruge)

og de reelle behov (den skal kunne det rigtige).

Derudover er der indgået en aftale mellem foreningen og Bogportalen om, at foreningen

kan supplere DBK- og NBC-forlagenes vareoplysninger med data fra BogInfodatabasen.

Dermed skulle interesserede (og abonnerende) boghandlere fortsat kunne

søge i en bibliografisk database med samme titelbredde som BiBi og have muligheder

for at bestille hos de hundredvis af forlag, der ikke ekspederes på en af de to

store ekspeditioner. Bogportalen skulle stille tekniske faciliteter til rådighed, medens

foreningen skulle stille bibliografiske data og support til rådighed. Foreningen kan finansiere

sin indsats ved at sælge abonnementer til de udvidede informationer og faciliteter

(kaldet BogInfo-abonnement).

Der havde i flere år være problemer i Bogportalen med håndteringen af data fra Bog-

Info, så i oktober 2010 begrænses Bogportalen til alene at indeholde varedata fra

DBK- og NBC-forlag. Derefter gik BogInfo-redaktionen i gang med at indlægge informationen

om varer og bøger med bestillingsmuligheder fra leverandører udenfor

de to store ekspeditioner. Dette arbejde blev afsluttet i marts 2012, hvorefter foreningen

har fokus på at få etableret den nødvendige udvidelse af prisberegningsfaciliteten

(prismatricen) i Bogportalen. Når den er på plads skal informationer om alle øvrige

danske bøger fra BogInfo-databasen indlægges i Bogportalen, hvorefter BiBi kan

nedlægges.

Brugerudvalget, der blev nedsat i januar 2010, har i 2011/12 fortsat arbejdet med at

rådgive Bogportalen om boghandlernes faciliteter i systemet. Bogportalen har i begyndelsen

af 2012 meddelt, at der ikke i 2012 udvikles yderligere i boghandlerdelen

ud over prismatricen. Derfor har foreningen ønsket, at Brugerudvalget i sin nuværende

form ophører. Foreningen ønsker at arbejdet genoptages i 2013, når der er klarhed

over, hvilke ressourcer ekspeditionerne vil sætte ind på en reel udvikling af boghandlerdelen

i Bogportalen.

VI


Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

Uddannelse

Foreningens uddannelsesudvalg

Foreningens uddannelsesudvalg bestod i 2011/12 af bestyrelsesmedlem Finn Erik

Kristiansen, Indeks Retail (formand), boghandler Lene Kørnov Rasmussen, Bog &

idé Bjerringbro og Randers, samt kædechef Michael Bach-Marklund, Arnold Busck.

Uddannelsesudvalget følger løbende boghandleruddannelsen, uddannelsesmæssige

spørgsmål, elevrekruttering og aktiviteter for eleverne.

Boghandleruddannelsen

Boghandleruddannelsen er en af specialeuddannelserne under salgsassistentuddannelsen,

hvor den teoretiske del foregår på fire 14-dages ophold på Handelsfagskolen

i Odder. Der var i 2011, på initiativ af bl.a. Dansk Erhverv, overvejelser om at ændre

grundlæggende i opbygningen af de merkantile uddannelser, men i samarbejde med

de øvrige brancheorganisationer på detailområdet lykkedes det at bevare de nuværende

uddannelser med ganske få ændringer.

Siden 2008, hvor foreningen tog initiativ til, at uddannelsen blev kritisk gennemgået

og fornyet, sker der nu en løbende vurdering af indhold og materialer i et positivt

samarbejde med Handelsfagskolen og dens lærere. Boghandlerforeningens uddannelsesudvalg

deltager to gange årligt i møder på skolen, hvor repræsentanter for

BMF (HK) også deltager.

Sammen med Handelsfagskolen arbejdes der også på at sikre, at uddannelsen har

gode lærerkræfter med et omfattende og opdateret kendskab til branchens vilkår.

Foreningen har påtaget sig ansvar for, at undervisningsmaterialerne løbende opdateres

og revideres i samarbejde med boghandlerlinjens lærere og Handelsfagskolens

ledelse. Produktionen og revision bliver ligesom i andre brancher delvist finansieret

gennem opkrævning af et gebyr hos elevernes boglader. Det er i den forbindelse et

mål, at materialet også skal udgives elektronisk til anvendelse på både PC og e-boglæsere.

Elevsituationen

Branchen fik med Elevkampagnen (2009-2010) en årlig vækst på 10 % i antallet af

indgåede uddannelsesaftaler, hvor andre detailbrancher i samme periode havde en

kraftig nedgang i antallet af nye aftaler, som dog blev delvist kompenseret af en

vækst i antallet i 2010.

I 2011 blev der indgået 64 uddannelsesaftaler i boghandlen. Samlet faldt antallet af

uddannelsesaftaler for alle detailbrancher 2010-2011 med 11 %, mens boghandelen

kun havde et fald på fire aftaler, svarende til 5 %.

Hovedparten af de indgåede aftaler dækker et 2-årigt uddannelsesforløb, men der

indgås fortsat også en del 3-årige og enkelte 4-årige uddannelsesforløb.

I foreningens Elevregister var der ved udgangen af 2011 registreret 112 aktive elever

i boghandel. De registrerede elever modtager gratis branchebladet BogMarkedet finansieret

af Foreningen Uglevirke.

VII


Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

Rekruttering af elever

Hjemmesiden www.bogelev.dk drives af foreningen, og den opdateres løbende, så

interesserede unge og andre stadig har nem adgang til den rette information om

branchen og dens uddannelse.

Foreningen producerer fortsat informationsmateriale om boghandleruddannelsen,

som medlemmerne kan distribuere lokalt.

Elevpanelet

Foreningen har fortsat glæde af Elevpanelets elever og nyuddannede, som frivilligt

og ulønnet er foreningens sparringspartnere i forbindelse med uddannelsen og elevaktiviteterne.

Elevpanelet medvirker bl.a. aktivt ved tilrettelæggelse og afvikling af de

årlige Elevtræf og eventuelle andre elevaktiviteter.

Et nyt Elevpanel sammensættes i 2012 i forbindelse med tilrettelæggelsen af årets

Elevtræf.

Elevtræf 2011

Den 9.-10. oktober 2011 afholdt foreningen det fjerde Elevtræf. Træffet foregik på

Handelsfagskolen i Skåde og på programmet var hovedemnerne: Litteratur, Markedsføring

og de Sociale Medier. En række eksterne oplægsholdere medvirkede,

bl.a. forfatteren Niels Sønderby, reklamefolkene Steen Sirian og Abelone Glahn,

boghandlerne Marianne Møller, Helle Nancke og Esben Hammer samt litteraturfolkene

Carsten Berthelsen og Liselotte Wiemer.

Elevtræf 2012 holdes i Skåde den 9.-10. september 2012.

Årets Unge Boghandler 2011 og 2012

Foreningen har fortsat traditionen for at vælge Årets Unge Boghandler blandt de elever,

der er ved at afslutte deres uddannelse, og som har udmærket sig såvel fagligt

som socialt og som har vist initiativ og evne til samarbejde.

Kandidaten udvælges blandt de indstillinger som kommer fra medlemmerne og de

ansatte i bogladerne. I praksis er det Boghandlerforeningens uddannelsesudvalg,

som i samråd med lærerne på Handelsfagskolens boghandlerlinje, finder frem til den

elev, der skal vælges.

Årets Unge Boghandler 2011 blev Rie Boel Jacobsen fra Bog & idé i Rosengårdscentret,

som ved en reception i butikken den 9. maj 2011 fik overrakt diplomet og

præmien, som var deltagelsen i ICYB – Årets internationale konference for Unge

Boghandlere. ICYB blev i 2011 holdt i Rusland.

Årets Unge Boghandler 2012 blev Maria Sieverts fra Harders Boghandel på Nørrebro,

som fik overrakt diplomet ved en reception i butikken den 26. april 2012. Præmien

er igen deltagelsen i ICYB, som afholdes i maj 2012 i Østrig.

Rådgivning

Medlemmerne kan i foreningen få rådgivning om alle spørgsmål om elevuddannelsen,

rekruttering af elever, aftale- og lønforhold for elever m.v.

VIII


Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

Økonomi og sekretariat

Den økonomiske udvikling i 2011 er behandlet i foreningens årsrapport (se siderne 1-

17), og som det fremgår, så er der igangsat en række initiativer for at tilpasse organisationen

til de faldende indtægter og den ændrede opgavefordeling i fremtiden. De

følgende figurer illustrerer udviklingen og de vedtagne planer for organisationen frem

til 2014.

I 2011 var der ansat 15 personer, der var fordelt på fire hovedområder, som det

fremgår af den første figur.

Ved indgangen til 2014 planlægges det, at foreningen vil beskæftige syv personer,

hvoraf en vil være på deltid.

IX


Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

Erhvervsvirksomhed

Boghandlerforeningens erhvervsvirksomhed består for langt størstedelen af IT- og

bibliografisk service, som sælges i abonnement til boghandlere og forlag.

BogInfo

BogInfo er både en redaktion og en database, der anvendes til at berige forskellige af

branchens systemer (BiBi og Bogportalen bl.a.) samt en række internetboghandler.

BogInfo-databasen har til formål at registrere al tilgængelig bibliografisk og kommerciel

information (metadata og p.t. forsideillustrationer) om:

danske bøger, der er udgivet efter 1. januar 1990,

danske bøger, der planlægges udgivet,

ældre danske bøger, der stadig udbydes til salg af forlaget og

udenlandske bogudgivelser og andre varer, der tilbydes af forlag, grossister,

boghandlere og andre væsentlige leverandører til dansk boghandel.

BogInfo-databasen havde ved udgangen af 2011 i alt 415.000 vareposter, heraf var

de 88 % danske bøger. I 2011 er der tilkommet 18.000 nye vareposter, hvoraf de

15.300 (84 %) var danske bøger.

I tilknytning til den bibliografiske database udarbejder BogInfo-redaktionen bl.a. også

en database over forlag og leverandører i branchen med kontakt- og kommercielle

informationer. Arbejdet med at identificere branchens leverandører anvendes til at få

så mange leverandører som muligt til at indgå aftale om, at ordrer kan afgives igennem

boghandlernes primære ordre- og informationssystemer. Dette arbejde påbegyndtes

med etableringen af BiBi, men er videreført i foreningens samarbejdsaftale

med Bogportalen, så BogInfo-redaktionen indgår fortsat ordreaftaler med branchens

leverandører. Disse aftaler omfatter p.t. både ordrer gennem BiBi og Bogportalen og

giver grundlaget for en simpel og rationel ordreadministration i boghandelen.

BiBi

BiBi havde i slutningen af kalenderåret 289 tilsluttede boghandlere, hvilket var 1 mindre

end de 290, der var tilsluttet i december 2010. Der blev i december 2011 afsendt

ordrer til i alt 215 forlag, ekspeditioner og grossister. I december 2010 blev der afsendt

ordrer til i alt 118 forlag m.v.

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan-

06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12

0

jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan- maj- sep- jan-

06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12

Søgninger i BiBi januar 2006 til marts 2012 Antal varer bestilt i BiBi januar 2006 til marts 2012

2.000.000

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

X


Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

I alt blev der i 2011 lavet 5,2 mill. søgninger i BiBi (-33% i forhold til 2010), og der

blev afsendt 650 t. ordrelinjer (-57%), hvorved der blev bestilt i alt 2 mill. varer (primært

bøger) (-49%). Nedgangen i aktivitet var forventet på grund af et forøget brug

af ekspeditionernes ordreportal, Bogportalen, og det var forventet, at BiBi ville kunne

lukke helt i 2011, men færdiggørelsen af Bogportalen har trukket ud, så BiBiaktiviteten

har været større end forventet.

BogInfo-abonnement i Bogportalen

Boghandlerne kan abonnere på informationer fra BogInfo-databasen til supplement

af de informationer, som forlagene stiller til rådighed igennem Bogportalen, jf. side VI.

Disse informationer omfatter bl.a. adgang til BogInfo’s adressedatabase, og til at integrere

den med bestillingsfunktionerne i Bogportalen er udviklet en applikation,

BiBop, som bl.a. også rummer flere udskriftsmuligheder. BogInfo-abonnementet vil

give adgang til en udvidet prismatrice, som bliver færdigudviklet sommeren 2012.

Dataabonnement

Internetbutikker og bl.a. forskellige kæders varesystemer har abonnement på at tilgå

og kopiere fra BogInfo-databasen. Prisen for disse abonnementer beregnes som hovedregel

ud fra den danske omsætning i den pågældende boghandel. I forbindelse

med omlægning til dette princip kunne foreningen ikke blive enige med en af de daværende

dataabonnenter og måttet have juridisk assistance for at få en forligsmæssig

løsning på problemet.

BookScan.dk

Boghandlerforeningen påbegyndte i 2007 opbygningen af statistiksystemet Book-

Scan.dk i samarbejde med Nielsen BookScan i England. Hensigten var at skabe en

større indsigt i markedets udvikling og tendenser og giver bogbranchen mulighed for

at optimere salg og forbedre lagerstyring. Basis var data fra butikkernes salgssystemer,

der blev udvidet med bibliografiske data, som muliggjorde en statistisk bearbejdning.

Statistikken blev færdiggjort uge for uge med knap tre døgns forsinkelse.

Butikkerne stillede rådata til rådighed og kunne trække på de statistiske informationer,

medens andre virksomheder skulle abonnere på statistikken for at få adgang til

informationerne enten i form af online adgang eller faste rapporter.

BookScan.dk begyndte at sælge adgang til salgsstatistikken fra og med uge 37 i efteråret

2008, og statistikken dækkede fra begyndelsen størstedelen af disksalget hos

landets boghandlere. Imidlertid blev deltagerpanelet ikke udvidet som forventet med

supermarkeder og internetbutikker. Systemets anvendelighed og økonomi levede

derfor ikke lever op til forventningerne, og foreningen opstillede i foråret 2010 nogle

ufravigelige mål for udviklingen frem til udgangen af september 2011. Det blev på

forhånd annonceret, at hvis panelet ikke kunne udvides og økonomien ikke blev forbedret,

ville systemet blive lukket pr. 30. september 2011.

Særlig i første halvår af 2011 udvidedes panelet med flere boghandler, og der blev

indgået aftaler med de første ikke-boghandlere om at levere data; men der kunne ikke

indgås tilstrækkelig aftaler med supermarkederne. Da øgede indtægter var afhængige

af en udvidet dækning af bogmarkedet, måtte bestyrelsen beslutte at lukke

systemet med virkning fra uge 40 i 2011.

XI


Boghandlerforeningen Beretning 2011/12

BogSof

BogSof – Boghandelens Software – anvendes i 59 butikker til bogføring, fakturering,

ordreadministration, salgsregistrering, lagerstyring m.v. med udgangen af 2011, hvilket

er et fald på 8 butikker ift. udgangen af 2010.

Den 26. oktober 2011 meddelte foreningen alle abonnenter på BogSof, at service på

BogSof ville ophøre med udgangen af maj 2013. I brevet står bl.a.:

Boghandlerforeningen opsiger hermed aftalen om service og vedligehold på BogSof fra den

31. maj 2013. Efter den dato vil Boghandlerforeningen ikke længere supportere BogSof og

BogSof-kassen eller yde assistance i forbindelse med systemets brug.

Foreningen har truffet denne beslutning efter nøje overvejelse om, hvorvidt der er en fremtid

for BogSof, men desværre må vi konstatere, at brugen af programmet går hastigt tilbage. I

begyndelsen af dette år var der 67 butikker, der abonnerede på BogSof. Heraf er syv ophørt

med at bruge BogSof eller vil have gjort det inden årets udgang. Yderligere ved vi allerede

nu, at en gruppe på i alt 35 butikker ophører med at abonnere ved udgangen af 2012. Samtidig

er der i de kommende år et meget lille behov for nye administrationssystemer blandt ikkekædetilknyttede

boglader. Samtidig er BogSof i sin nuværende udgave et meget gammelt

system, som der kun er ganske få specialister til at understøtte.

Boghandlerforeningen har reserveret ressourcer til at supportere de nuværende brugere i

opsigelsesperioden, så du har tid til at overveje, hvilket system du vil erstatte BogSof med.

Der forventes ikke prisstigninger i perioden, og økonomien bliver fulgt nøje.

Foreningen søger i øjeblikket efter en it-partner, der kan overtage hele eller dele af det tekniske

ansvar for programvedligeholdelse og support. Den ideelle virksomhed er i forvejen leverandør

af administrationssystemer til specialdetailforretninger og vil se en interesse i at etablere

et langvarigt forhold til de resterende abonnenter. Så snart det er muligt at orientere om

disse sonderinger, vil du og de øvrige BogSof-brugere få direkte besked.

Det er i alle tilfælde planen at indkalde jer til et brugermøde i marts 2012.

Da BogSof er et interessefællesskab, vil de brugere, som anvender programmet den 31. maj

2013, have ret til fortsat at anvende det i deres forretninger, hvis de ønsker det. Men så vil

brugen være uden support fra eller forpligtelser for Boghandlerforeningen.”

Efterfølgende modtog foreningen et antal tilkendegivelser fra BogSof-abonnenter om

deres IT-planer, så det hurtigt stod klart, at langt størstedelen af abonnenterne ikke

ville være interesserede i et alternativt systemtilbud, når BogSof blev udfaset. Foreningen

stoppede bl.a. derfor søgningen efter en IT-leverandør, der ville overtage

serviceansvaret før maj 2013, og der blev ikke indkaldt til brugermøde i marts 2012.

Planen er, at foreningens IT-afdeling fortsat vil servicere disse abonnenter indtil den

annoncerede opsigelse og yde individuel assistance ifm. overgang til andet administrations-

og bogføringssystem.

I perioden har der fortsat været arbejdet på hurtigere opdatering med varedata fra

BogInfo; på integration med Bogportalen; på ordreimport fra andre systemer, f.eks.

biblioteker eller hjemmeside; samt på yderligere funktioner i BogSofkasseprogrammet

(TradePOS) bl.a. i forbindelse salg af sammensatte varer.

Datakommunikation

91 butikker købte bredbåndsløsninger fra foreningen ved udgangen af 2011. Det var

5 færre end på samme tidspunkt i 2010.

XII


Boghandlerforeningen

CVR-nr. 42 96 19 14

Årsrapport

2011


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011

Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger ..................................................................................................................1

Bestyrelse ................................................................................................................................1

Direktion..................................................................................................................................1

Revision...................................................................................................................................1

Ledelsespåtegning .......................................................................................................................2

Den uafhængige revisors påtegning ............................................................................................3

Hoved- og nøgletal ......................................................................................................................4

Ledelsesberetning........................................................................................................................5

Anvendt regnskabspraksis...........................................................................................................7

Resultatopgørelsen ..................................................................................................................7

Balancen..................................................................................................................................8

Resultatopgørelse for 2011..........................................................................................................9

Forslag til resultatfordeling .....................................................................................................9

Aktiver den 31. december 2011 ................................................................................................10

Passiver den 31. december 2011 ...............................................................................................11

Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v. .............................................................................11

Pengestrømsopgørelse for 2011 ................................................................................................12

Noter..........................................................................................................................................13

1. Specifikation af resultatet..................................................................................................13

2. Personaleomkostninger .....................................................................................................14

3. Ekstern assistance..............................................................................................................14

4. Andre driftsomkostninger .................................................................................................14

5. Finansielle indtægter .........................................................................................................15

6. Finansielle omkostninger ..................................................................................................15

7. Tekniske anlæg og maskiner.............................................................................................15

8. Driftsmidler: Inventar m.v.................................................................................................15

9. Indretning af lejede lokaler ...............................................................................................15

10. Kapitalandele i fællesskaber med Forlæggerforeningen.................................................16

11. Værdipapirer....................................................................................................................16

12. Varebeholdninger............................................................................................................16

13. Egenkapitaludvikling ......................................................................................................16


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 1

Foreningsoplysninger

Boghandlerforeningen

CVR-nr.: 42 96 19 14

Hjemstedskommune: København

Telefon: 32 54 22 55

Telefax: 32 54 00 41

Internet: www.boghandlerforeningen.dk

E-mail foreningen: ddb@bogpost.dk

E-mail Boghandelens IT: it@bogpost.dk

Bestyrelse

Mogens Eliasson – formand

Lars Østergaard – næstformand

Helle Busck Fensvig

Henrik Christensen

Finn Erik Kristiansen

Martin Krogh-Poulsen

Peter Thinghøj Christiansen

Direktion

Olaf Winsløw

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 4

Hoved- og nøgletal

Beløb i tusinde kroner

2011 2010 2009 2008 2007

Hovedtal

Omsætning 11.032 11.911 12.573 13.576 15.999

Heraf kontingentindtægter 2.260 2.524 2.759 2.667 2.568

Dækningsbidrag 8.557 8.986 9.240 9.862 12.370

Resultat af primær drift -1.564 -1.522 -2.295 -472 350

Årets resultat -1.795 -1.493 -2.005 -330 844

Investering i materielle anlægsaktiver 0 0 123 180 163

Varebeholdninger 25 89 123 327 266

Varedebitorer 222 166 390 578 563

Likvide beholdninger 3.530 3.683 3.950 3.615 4.153

Egenkapital 5.583 7.378 8.871 10.876 11.206

Balancesum 7.432 9.662 11.454 13.616 14.246

Medlemmer ultimo året 338 352 359 375 384

Ansatte, omregnet til fuldtidsstillinger 11,9 13,8 13,3 12,5 13,8

Nøgletal

Dækningsgrad (%) 77,6 75,4 73,5 72,6 77,3

Overskudsgrad (%) -14,2 -12,8 -18,3 -3,5 2,2

Afkastningsgrad (%) -31,7 -22,6 -26,2 -4,7 3,9

Egenkapitalens forrentning (%) -27,7 -18,4 -20,3 -3,0 7,8

Soliditetsgrad (%) 75,1 76,4 77,4 79,9 78,7


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 5

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Boghandlerforeningens formål er at varetage danske boghandleres fælles interesser. Foreningen

skal i særlig grad varetage boghandlernes interesser i forholdet til forlæggerne og deres organisationer,

offentlige myndigheder, virksomheder med berøring eller betydning for boghandelen

samt i forholdet til butikshandlens hoved- og arbejdsgiverorganisationer.

Foreningen sælger IT- og informationsservice til medlemmerne og bogbranchen.

Derudover har foreningen været medudgiver af bladet BogMarkedet, som havde egen redaktion

og administration. Bladet blev solgt pr. 1. januar 2011, og mellemværende med køber er endelig

opgjort i 2011.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningens medlemstal er i 2011 faldet med i alt 15 medlemmer til 338 butikker. Det betyder,

at foreningen omfatter cirka 84 procent af de virksomheder, der i branchen handler på boghandlervilkår.

Foreningens aktiviteter har været præget af, at væsentlige forudsætninger for årets budget ikke

har kunnet holde. Hovedproblemet var, at foreningen ikke kunne realisere en planlagt stigning i

indtægter ved salg af dataabonnementer til internetboghandlere, og at den først har kunnet påbegynde

en reduktion af ressourceforbruget i BogInfo-redaktionen ved årets udgang. Dertil kom, at

BiBi imod forventningerne ikke kunne lukkes i 2011, da det nødvendige alternativ i Bogportalen

ikke blev færdigudviklet. Endelig måtte foreningen erkende, at BookScan.dk ikke ville kunne

skabe overskud, hvorfor projektet blev lukket med en mindre ekstraomkostninger i forhold til det

forventede. I erkendelse af, at markedet for BogSof stadig bliver mindre, har foreningen meddelt,

at den ikke længere yder service på BogSof efter udgangen af maj 2013.

Foreningens omsætning er faldet med syv procent eller 0,9 mio.kr. Faldet var godt det dobbelte

af det forventede. Det var særlig følgende aktiviteter, der havde mindre indtægter ift. 2010: Brancheforeningen,

Nettet, BiBi/BogInfo-abonnementet, BogSof og BogInfo. I forhold til forventningerne

var der betragtelige omsætningstab for BogInfo og BogSof, medens BookScan.dk, Nettet,

BiBi m.v. og BogPost fik højere omsætning end forventet.

Den gennemsnitlige dækningsgrad steg med to procentpoint til 77 procent i 2011. Dækningsbidraget

faldt pga. den mindre omsætning med 429 t.kr. i forhold til 2010 og udgjorde 8,6 mio.kr.

Foreningens andre driftsomkostninger udgjorde 10,1 mio.kr., hvilket var et fald på 0,4 mio.kr. i

forhold til 2010. Det skyldes især et fald (215 t.kr.) i Andre driftsomkostninger, medens der var

en stigning (86 t.kr.) i forbruget af ekstern assistance. Knap en tredjedel af omkostningerne til

ekstern assistance vedrører tilpasninger til det eksterne ordresystem, Bogportalen, som ejes af

DBK og NBC, og som foreningen har en samarbejdsaftale med.

Resultatet af primær drift blev et underskud på 1,6 mio.kr., hvilket er lidt dårligere end i 2010.

Dette resultat er 851 t.kr. dårligere end forventet ved regnskabsårets start.

Som følge af salget af bladet BogMarkedet pr. 1. januar 2011 er interessentskabet Bogmarkedet

I/S nedlagt. Interessentskabet var ejet ligeligt af Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen,

og den eneste tilbageværende aktivitet var administration af salgsaftalen om bladet. I forbindelsen

med afviklingen har Boghandlerforeningen båret en omkostningsandel på 149 t.kr., hvilket er


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 6

næsten 0,3 mio.kr. bedre end forventet. Reserven vedr. I/S’et er opløst pr. 31. december 2011,

hvilket har ført til en udbetaling til Rådighedskapitalen på 253 t.kr.

Foreningens renteindtægter blev noget højere end i 2010, hvilket var forventet. Det var imidlertid

ikke forventet, at der ville være en meget ugunstig udvikling for specielt en af foreningens obligationsposter,

hvorfor det finansielle resultat blev betragteligt dårligere end forventet (- 0,3

mio.kr.). Foreningen havde netto en finansiel omkostning på 82 t.kr. mod en indtægt 43 t.kr. i

2010.

Årets resultat blev et underskud på 1.795 t.kr., hvilket er væsentligt dårligere end bestyrelsens

forventninger ved årets begyndelse (minus 976 t.kr.). Foreningens egenkapital er i 2011 faldet til

5,6 mio.kr.

Bestyrelsen foreslår resultatet fordelt som vist på side 9.

Usikkerhed ved indregning og måling

Det er ledelsens vurdering, at der ikke knytter sig særlige risici til foreningens virksomhed ud

over, hvad der følger af den generelle branche-/samfundsmæssige udvikling.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af

årsrapporten.

Forventninger til fremtiden

Foreningens indtjening er nært knyttet til foreningens evne til at fastholde medlemsantallet, og

den er således afhængig af udviklingen på det danske boghandlermarked. Endvidere er foreningens

indtjening afhængig af medlemmernes interesse for at købe service og ydelser fra foreningen.

Foreningens forventninger til 2012 er meget præget af, at foreningens fokus i højere grad skal

rettes mod det branchepolitiske, og at foreningens kapacitet skal tilpasses til den væsentligt forringede

indtægt. Derfor blev der også ved årets slutning igangsat en medlemsundersøgelse for at

inddrage medlemmernes synspunkter i forandringsprocessen. BiBi forventes at blive nedlagt som

ordresystem til fordel for Bogportalen, der ejes af DBK og NBC, men foreningen vil fortsat skulle

varetage en række opgaver ifm. datagrundlag og ordrehåndtering igennem BogInfo-redaktionen.

I modsætning til tidligere år, så regnes der ikke længere med, at Bogportalen vil give anledning

til besparelser i omkostningerne ved at producere BogInfo-databasen. Foreningen vil desuagtet

reducere den faste bemanding i redaktionen og foretage tilpasninger af de produkter og den

services, som den kan yde. Af disse grunde arbejder bestyrelsen med et meget forsigtig skøn

over, hvilke indtægter der kan skabes på grundlag af BogInfo-databasen.

Foreningen er også i gang med at reducere de øvrige faste omkostninger og vil snarest muligt

fraflytte det nuværende lejemål, der dog er uopsigeligt til maj 2013.

Foreningen vil i 2012 anvende 0,3 mio.kr. til aktiviteter i forbindelse med rekruttering og uddannelse

af elever til branchen. De øvrige brancheaktiviteter forventes at give et mindre overskud i

2012. BogInfo- og IT-aktiviteterne forventes at få et underskud på 0,7 mio.kr., hvilket i høj grad

skyldes, at BogSof er under afvikling.

Foreningen forventer samlet et underskud i 2012 på knap 1 mio.kr., og at foreningen ved udgangen

af 2012 vil have langt mindre forpligtelser. Der sigtes på, at økonomien i anden halvdel af

2013 vil begynde at generere overskud eller frie midler til brug for det branchepolitiske arbejde.

Foreningens bestyrelse vil have et stærkt fokus på, at de iværksatte aktiviteter følger budgetterne.

Det prioriteres højt, at foreningen har en væsentlig politisk handlefrihed, hvilket kræver en sund

økonomi i forretningsaktiviteterne og fastholdelse af en robust egenkapital.


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 7

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

klasse A, med de tilpasninger af regnskabsopstillingen,

som foreningens forhold nødvendiggør.

Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i

forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en

tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske

fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets

værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som

følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige

økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens

værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til

kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet

for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige

risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede

på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at

de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de

beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium er som hovedregel anvendt

faktureringsprincippet. Eventuelt efterfaktureret abonnements-

og kontingentindtægt er periodiseret.

Indtægt for varer og tjenesteydelser faktureres først

ved afsluttet leverance.

Eksterne variable omkostninger

Eksterne variable omkostninger omfatter kontingenter

og bidrag, der varierer med antallet af medlemmer og

gennemførte aktiviteter, samt eksterne omkostninger i

forbindelse med det realiserede salg af varer og abonnementer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt

sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens

personale og bestyrelse.

Ekstern assistance

Ekstern assistance omfatter honorarer og gager til

ekstern assistance.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til

administration, lokaler, reklame, tab på debitorer mv.

Fællesomkostninger

Fællesomkostninger er den del af personale-, lokale-

og administrationsomkostninger, der ikke kan henføres

til én bestemt aktivitet. Fællesomkostningerne er fra og

med 2008 blevet fordelt på de enkelte aktiviteter efter

aktiviteternes andel i omsætning og omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og

-omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster

og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser

og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og

godtgørelser under acontoskatteordningen.

Interne renter

Der beregnes interne renter for den enkelte aktivitet

efter aktiviteternes binding eller fremskaffelse af likviditet.

Renterne beregnes med en rentesats, der følger

obligationsrenteniveauet for statsobligationer.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring

af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med

den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte

på egenkapitalen med den del, der kan henføres til

posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel

skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af

årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle

mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier

af aktiver og forpligtelser.


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 8

Balancen

Materielle anlægsaktiver

IT- og netudstyr og maskiner samt andre anlæg,

driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag

af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen. Løn og gager

til fastansatte og øvrigt forbrug i foreningens regi til

udvikling og vedligeholdelse af anlægsaktiverne er

ikke medregnet i kostprisen, men er udgiftsført løbende.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af

forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering

af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske anlæg og maskiner 3 år

Andre driftsmidler 3 år

Indretning af lejede lokaler 5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi,

såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige

værdi.

Kapitalandele i fællesskabet Bogmarkedet

Kapitalandelen i Bogmarkedet indregnes og måles

efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket

indebærer, at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige

andel af fællesskabets regnskabsmæssige

indre værdi.

I resultatopgørelsen indregnes foreningens andel af

fællesskabets resultat.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter

FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne

er lavere.

Kostprisen for handelsvarer, emballage og edb-udstyr

omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres

som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger

og omkostninger, der skal afholdes for

at effektuere salget.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der

sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver

omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles

til kostpris.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede aktier og obligationer,

der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter

udtrukne obligationer og aktier, der er sat til salg

før statusdagen til en limiteret kurs. Disse værdipapirer

optages til realisationsværdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første

indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender,

gældsforpligtelser og andre monetære poster i

fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,

omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer,

der opstår mellem transaktionsdagens

kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen,

indregnes i resultatopgørelsen som finansielle

poster.

Hoved- og nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med almindelig anerkendte beregningsmodeller.

Dækningsgrad =

Overskudsgrad =

Egenkapitalens forrentning =

Soliditetsgrad =

Dækningsbidrag x 100

Omsætning

Resultat af primær drift x 100

Omsætning

Årets resultat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Egenkapital x 100

Balancesum


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 9

Resultatopgørelse for 2011

2011 2010

Note kr. t.kr.

Indtægter 1

Kontingenter 2.259.969 2.524

Salg af varer og tjenesteydelser 8.772.283 9.387

11.032.252 11.911

Eksterne variable omkostninger -2.474.770 -2.925

Dækningsbidrag 8.557.482 8.986

Andre driftsomkostninger

Personaleomkostninger 2 -6.771.640 -6.807

Ekstern assistance 3 -1.698.325 -1.784

Andre driftsomkostninger 4 -1.565.548 -1.781

Af- og nedskrivninger -85.833 -137

-10.121.346 -10.509

Resultat af primær drift -1.563.865 -1.522

Resultatandel for BogMarkedet I/S 10 -149.279 -13

Resultat før renter m.v. -1.713.144 -1.536

Finansielle indtægter 5 212.965 191

Finansielle omkostninger 6 -294.631 -148

Årets resultat 1 -1.794.809 -1.493

Forslag til resultatfordeling

Overføres til Rådighedskapital -2.034.231 -1.735

Overføres til Andre reserver 388.701 256

Overføres til Reserver vedr. fællesskaberne -149.279 -13

-1.794.809 -1.493


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 10

Aktiver den 31. december 2011

Anlægsaktiver

2011 2010

Note kr. t.kr.

Materielle anlægsaktiver

Teknisk anlæg og maskiner 7 6.724 76

Indretning af lejede lokaler 9 0 16

6.724 93

Finansielle aktiver

Kapitalandele i fællesskaberne 10 0 402

Værdipapirer 11 200.539 2.414

200.539 2.816

Anlægsaktiver i alt 207.263 2.908

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Handelsvarer 12 24.727 89

24.727 89

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg 221.901 166

Deposita 212.947 207

Diverse tilgodehavender 33.624 786

Periodeafgrænsningsposter 377.252 324

845.724 1.483

Værdipapirer

Værdipapirer til udbetaling indenfor et år 11 2.824.920 1.498

Likvide beholdninger

2.824.920 1.498

Indestående i banker og kassebeholdning 3.529.759 3.683

3.529.759 3.683

Omsætningsaktiver i alt 7.225.131 6.753

Aktiver 7.432.393 9.662


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 11

Passiver den 31. december 2011

2011 2010

Note kr. t.kr.

Egenkapital

Rådighedskapital 3.532.122 5.313

Andre reserver 2.050.807 1.662

Reserver vedr. Bogmarkedet I/S 0 402

Egenkapital i alt 13 5.582.929 7.378

Forpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 341.084 654

Offentlige kreditorer 375.483 314

Feriepengeforpligtelse 828.557 854

Anden gæld 304.340 462

1.849.464 2.284

Gældsforpligtelser i alt 1.849.464 2.284

Passiver 7.432.393 9.662

Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v.

Foreningen har ikke pantsat eller stillet nogle af sine aktiver til sikkerhed.

Foreningen har ikke afgivet garantier eller kautioner.

Der påhviler ikke foreningen nogen leasingsforpligtelser.


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 12

Pengestrømsopgørelse for 2011

2011 2010

kr. t.kr.

Resultat af primær drift -1.563.865 -1.522,419

Kursreguleringer på aktier og obligationer -275.715 -141,196

Af- og nedskrivninger 85.833 137,381

Ændring i driftskapital 556.368 -423,596

Pengestrømme fra primær drift -1.197.379 -1.949,830

Modtagne renteindtægter m.v. 212.965 190,675

Betalte renteomkostninger m.v. -18.915 -6,702

Pengestrømme vedrørende drift -1.003.329 -1.765,857

Salg af finansielle aktiver 597.158 1.497,676

Udbetalt fra interessefællesskaber 252.974

Pengestrømme vedrørende investering 850.132 1.497,676

Ændringer i likvide midler -153.197 -268,181

Likvide midler, primo 3.682.956 3.951,137

Likvide midler, ultimo 3.529.759 3.682,956

Likvide beholdninger omfatter:

Indestående i banker og kassebeholdning 3.529.759 3.682,956

3.529.759 3.682,956


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 13

Noter

1. Specifikation af resultatet

Variable om- Dæknings- Henførte om- Fordelt

Fordelte

omkost- Finan- 2010

Omsætning kostninger bidrag kostninger løn ninger siering Resultat t.kr.

Undersøgelsesudvalg 0 0 0 0 0 -35

Digitalisering 0 0 0 0 0 0 -117

Regionsmøder 5.100 -23.878 -18.778 -6.932 -27.090 -52.801 -73

EBF/IBF 0 -86.626 -86.626 -14.342 -28.998 -129.965 -124

Markedsviden 22.315 0 22.315 -144.860 -49.005 -171.550 -231

Markedsføringskampag 0 0 0 0 -2.546 -2.546 0

Brancheforening 2.436.585 -5.534 2.431.051 -575.306 -531.370 -421.414 -92.256 810.705 1.164

Generalforsamling 120 -29.345 -29.225 -26.218 -27.234 -8.806 -2.001 -93.484 -86

BookScan.dk 627.914 -434.535 193.378 -29.362 -541.276 -173.439 -12.187 -562.886 -750

Uddannelse 14.316 -86.730 -72.414 -43.135 -264.655 -43.420 -6.456 -430.080 -748

Reklamevarer m.v. 228.282 -164.882 63.400 -6.382 -23.292 -44.907 -1.517 -12.697 -142

IT-afdeling 176.251 -165.290 10.961 -262.341 -526.154 944.038 0 166.504 257

Heraf EDI-service 0 -45.000 -121.504 -166.504 -257

Nettet 1.146.248 -664.823 481.425 -874 -70.066 -350.583 -264 59.638 -2

BiBi & BogInfo-abo. i B 2.440.471 -185 2.440.286 -713.407 -319.853 -647.125 12.436 772.337 1.377

BogPost 122.030 -1.779 120.252 -2.935 -88.541 -40.103 -350 -11.678 -11

BogInfo 1.649.200 -278.238 1.370.962 -592.068 -2.095.380 -859.666 -33.072 -2.209.224 -1.957

Rådighedskapital i alt 8.868.832 -1.941.845 6.926.987 -2.463.162 -4.716.964 -1.645.425 -135.667 -2.034.231 -1.735

Gruppeliv 23.968 -19.725 4.242 -253 -2.052 -4.885 459 -2.489 0

BogSof 2.139.453 -513.200 1.626.253 -78.749 -590.963 -618.894 53.542 391.189 256

Andre reserver i alt 2.163.420 -532.925 1.630.495 -79.002 -593.015 -623.779 54.001 388.701 256

Summer 11.032.252 -2.474.770 8.557.482 -2.542.164 -5.309.978 -2.269.204 -81.666 -1.645.530 -1.480

Bogmarkedet I/S, andel af resultat -149.279 -13

Reserver vedrørende fællesskaberne, i alt -149.279 -13

Resultat i alt -1.794.809 -1.493


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 14

2. Personaleomkostninger

Der var den 31. december 2011 ansat 14 personer (16) i foreningen, hvoraf de 2 (3) var på deltid. Omregnet til

fuldtidsstillinger udgjorde beskæftigelsen 11,9 (13,8) personer.

Tallene i parentes angiver de tilsvarende tal den 31. december 2010 henholdsvis for 2010.

Personaleomkostningerne kan specificeres således:

2011 2010

kr. t.kr.

Lønninger -5.958.587 -5.900

Vederlag til bestyrelse og udvalgsmedlemmer -336.000 -313

Diæter -1.339 -1

Refusioner 0 5

Pensionsbidrag -309.008 -352

Øvrige sociale omkostninger -64.365 -146

Kursusgebyrer -6.007 -23

Kontingent Dansk Handel & Service -16.316 -16

Øvrige personaleomkostninger -80.018 -60

-6.771.640 -6.807

3. Ekstern assistance

IT-Konsulenter og vikarer -1.257.312 -1.248

Juridisk assistance -143.000 -68

Revision og regnskabsmæssig assistance -123.000 -150

Anden ekspertbistand -175.013 -318

-1.698.325 -1.784

4. Andre driftsomkostninger

Markedsføring -22.425 -75

Møder -22.034 -42

Rejseomkostninger -153.889 -201

Lokaleomkostninger -829.506 -863

Småanskafelser, service og vedligehold -134.215 -106

Forsikringer -38.911 -30

Kontorhold -338.699 -355

Regulering af hensættelse til tab på debitorer 149.478 -2

Årets tab på debitorer -151.974 -91

Repræsentation -23.373 -16

-1.565.548 -1.781


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 15

5. Finansielle indtægter

2011 2010

kr. t.kr.

Renteindtægter 212.965 169

Realiserede avancer, aktier 0 1

Avance obligationer 0 21

212.965 191

6. Finansielle omkostninger

Renteudgifter -5.956 -7

Realiserede tab, obligationer -12.960 0

Kurregulering aktier 0 -30

Urealiserede tab, obligationer -275.715 -111

-294.631 -148

7. Tekniske anlæg og maskiner

Anskaffelsessum pr. 1. januar 2011 3.453.903 3.454

Anskaffelsessum 3.453.903 3.454

Afskrivninger pr. 1. januar 2011 -3.377.723 -3.305

Årets afskrivninger -69.456 -73

Afskrivninger i alt -3.447.180 -3.378

6.724 76

8. Driftsmidler: Inventar m.v.

Anskaffelsessum pr. 1. januar 2011 161.783 162

Anskaffelsessum 161.783 162

Afskrivninger pr. 1. januar 2011 -161.783 -149

Årets afskrivninger 0 -13

Afskrivninger i alt -161.783 -162

0 0

9. Indretning af lejede lokaler

Anskaffelsessum pr. 1. januar 2011 187.398 187

Anskaffelsessum 187.398 187

Afskrivninger pr. 1. januar 2011 -171.021 -120

Årets afskrivninger -16.377 -51

Afskrivninger i alt -187.398 -171

0 16


Boghandlerforeningen Årsrapport 2011 16

10. Kapitalandele i fællesskaber med Forlæggerforeningen

2011 2010

kr. t.kr.

Bogmarkedet I/S

Andel pr. 1. januar 2011 402.253 416

Andel i årets resultat -149.279 -13

Udbetalt -252.974

0 402

11. Værdipapirer

Anlægsaktiver

Obligationer 225.459 3.911

Omsætningsaktiver

225.459 3.911

Obligationer 2.800.000 0

2.800.000 0

3.025.459 3.911

12. Varebeholdninger

IT-udstyr 10.907 25

Poser, indpakningspapir m.v. 13.821 64

24.727 89

13. Egenkapitaludvikling

Rådighedskapital

Saldo pr. 1. januar 2011 5.313.379 7.049

Overført vedr. Bogmarkedet I/S 252.974 0

Andel i årets resultat -2.034.231 -1.735

Andre reserver

3.532.122 5.313

Saldo pr. 1. januar 2011 1.662.106 1.406

Andel i årets resultat 388.701 256

Reserver vedr. fællesskaber med Forlæggerforeningen

2.050.807 1.662

Saldo pr. 1. januar 2011 402.253 416

Udbetalt i året -252.974

Andel i årets resultat -149.279 -13

0 402

5.582.929 7.378


Langebrogade 6 opg. J, 1. sal

1411 København K

www.boghandlerforeningen.dk

More magazines by this user
Similar magazines