Intersocialt nr. 01.09.indd - Socialpolitisk Forening

socialpolitisk.forening.dk

Intersocialt nr. 01.09.indd - Socialpolitisk Forening

De nordiske ICSW komiteer

(svensk, norsk og

finske) samt den danske

komite, som også

er Internationalt udvalg

under Socialpolitisk forening,

er gået sammen

for at organisere et nordisk

ekspertseminarium

om børnefattigdom i

Norden. Det finder sted i

Stockholm 20.–21.11.09.

Formålet med seminaret

er, at belyse hvordan

udviklingen på området

er i de nordiske lande,

sammenlignet med de

øvrige EU lande.

Den 20.11.09 er det 20

år siden FNs børnekonventions

rettigheder blev

vedtaget. Ekspertseminaret

vil belyse hvor-

dan situationen ser ud

6

Viden om i verden . . .

Nordisk ekspertseminarium

om børnefattigdom 2009

Af Joan Münch, medlem af Internationalt Udvalg

i dag for børn relateret

til børnekonventionens

artikler 2, 3, og 6 samt til

artiklerne om børns ret

til økonomisk tryghed.

Er børnefattigdom udryddet

i de nordiske lan-

de? Hvis ikke, hvordan

beskrives børnefattigdommen

i dag? Og hvordan

er udviklingen i de

nordiske lande sammenlignet

med de øvrige EU

lande? Hvad skal der til

for at intentionerne i bør-

nekonventionen opfyldes

på kort og lang sigt?

En henvendelse til

Per Schultz Jørgensen

har medført følgende bidrag

til områder der er

relevante og kan søges

belyst ved ekspertseminaret:

HONG KONG 2010

Joint World Conference 10.-14.6.2010

Social work and social

development – The

Agenda er den fælles

overskrift på den verdenskonference

som de

tre international sociale

organisationer ICSW ,

IFSW og IASSW afholder

for første gang i fællesskab

i Hong Kong.

2000 deltagere fra

hele verden ventes at

deltage. Læs mere på

swsd2010.org.

Konferencens mål er

at formulere en fælles international

social dagsorden

på baggrund af

den internationale finansielle

krise og de vok-

1. hvilke familieformer

er typisk forbundet

med børnefattigdom,

2. hvilken rolle spiller

minoritetsbaggrund,

3. betydningen af niveauet

for offentlig forsørgelse

for børnefattigdom,

4. betydningen af en fast

fattigdomsgrænse,

5. psykologiske, pædagogiske

og sociale konsekvenser

for børn underfattigdomsgrænsen,

6. børnefattigdoms betydning

for sundhed,

7. prioritering af forslag

til afhjælpning af børnefattigdom

for de

sende sociale problemer

og udfordringer.

Konferencens diskussioner

om praksis, politik

og uddannelse på

det sociale område går

på tværs af tre hovedtemaer

og en række undertemaer.

Hovedtemaerne er:

– Life course Challenge

and Actualization

mest udsatte grupper.

Ca. 20 eksperter indkaldes

fra de nordiske lande

for at diskutere og synliggørebørnefattigdommen

i Norden. Tanken

er at seminaret skal løbe

af stabelen i Stockholm

under Sveriges formandskab

i EU, dette kan forhåbentlig

bidrage til at

få stor opmærksomhed

omkring sagen.

Information vedr. seminaret

dokumenteres

og spredes så langt ud

som muligt via vore

medlemsorganisationer

og massemedier.

Nyttige links:

http://www.boerneraadet.dk/

FN’s++børnekonvention

http://www.unicef.dk/script/site/page.

asp?artid=64

– Equity and Social Inclusion

– Sustainable Environment

For medlemmer af Socialpolitisk

Forening er

konferenceafgiften 450

USD, hvis man tilmeldes

inden 1.3.2010.

Vil du bidrage med

en præsentation skal du

sende et Abstract inden

30.11.09.

Socialpolitisk Forening

undersøger mulighederne

for at arrangere

en studietur til Kina i

tilknytning til konferencen.

Tilmelding:

http://www.swsd2010.

org/en/reg.html

More magazines by this user
Similar magazines