Opslag - puljemidler Forskningens Døgn 2011

forsk.dk

Opslag - puljemidler Forskningens Døgn 2011

Opslag

Puljemidler til støtte af arrangementer på Forskningens Døgn 2011

Formål ........................................................................................................... 2

Hvem kan søge? .............................................................................................. 2

Hvad kan jeg søge om støtte til?........................................................................ 2

Hvilke krav stilles til støttede arrangementer?...................................................... 4

Hvordan søger jeg?.......................................................................................... 5

Hvordan får jeg udbetalt tilskuddet? ................................................................... 5

Tidsplan ......................................................................................................... 6

Side 1 af 6


Formål

Forskningens Døgn er en årligt tilbagevendende begivenhed, der skal bidrage til at

øge befolkningens forståelse for og interesse for forskning og forskningens betydning

for vores hverdag. I 2011 afholdes Forskningens Døgn for syvende gang den 28., 29.

og 30. april.

Puljemidlerne skal fremme afholdelse af arrangementer på Forskningens Døgn 2011

ved at yde støtte til lokale arrangementer.

Puljemidlerne udgør i 2011 i alt 550.000 kr.

Hvem kan søge?

Alle arrangører på Forskningens Døgn 2011 kan søge om tilskud fra puljen. Undtaget

herfra er dog privatpersoner samt private virksomheder og organisationer.

Hvad kan jeg søge om støtte til?

Puljemidler kan bruges til at dække følgende udgifter:

Markedsføring

Leje af lokaler, boder, telte, teknisk udstyr mv.

Eksterne honorarer (fx udgifter til eksterne forskere, kunstnere, konferencier

el.lign.). Der lægges vægt på, at honorarmodtageren har relevans og betydning

for arrangementet som et Forskningens Døgn-arrangement

Puljemidler kan ikke bruges til:

Arrangementer, der kun består af foredrag 1

Interne honorarer (projektledelse, lønninger m.v.)

Køb af udstyr

Udgifter til persontransport (taxa og lign.), med mindre dette er en del af

honoraraftale med eksterne

Udgifter til forplejning, med mindre dette er en del af honoraraftale med

eksterne

Ovennævnte kan dog bruges som medfinansiering. Hvis intern løn indgår som

medfinansiering, beregnes timelønnen som den faktiske lønudgift.

Der kræves en medfinansiering på minimum 50 %. De samlede udgifter for et

arrangement, der modtager 30.000 kr. i støtte, skal således udgøre minimum 60.000

kr., hvoraf de resterende 30.000 kr. betales af ansøger. Hvis en arrangør søger tilskud

til flere arrangementer, skal hvert arrangement indeholde en unik medfinansiering på

minimum 50 %.

Puljemidlerne udgør i alt 550.000 kr. Puljemidler udbetales ekskl. moms, hvorfor også

ansøgninger - og regnskaber - aflægges ekskl. moms.

Midlerne er opdelt i to puljer. Formålet med pulje 1 er hovedsageligt at støtte store og

meget synlige arrangementer, der skaber opmærksomhed om Forskningens Døgn.

1 Forskningens Døgn understøtter foredragsarrangementer under Bestil en Forsker-ordningen. Det er

således ikke muligt at søge puljemidler til arrangementer, der kun består af foredrag.

Side 2 af 6


Pulje 2 retter sig derimod mod mindre og/eller nye arrangører på Forskningens Døgn.

Det gælder for begge puljer, at arrangementer, der skaber dialog og involvering af

publikum, vil blive foretrukket, ligesom planen for markedsføring af arrangementet

også vil indgå i vurderingen. Arrangører kan søge om arrangementsstøtte i enten

pulje 1 eller i pulje 2.

Et arrangement defineres i denne sammenhæng som en begivenhed, der i tid og sted

er adskilt fra andre arrangementer. Dvs. at det foregår på forskellige adresser og i

forskellige tidsrum.

Pulje Pulje 1 Pulje 2

Total beløb 475.000 kr. 75.000 kr.

Max beløb per

arrangement

30.000 kr. 10.000

Maksimalt beløb

per ansøger

60.000 kr. 10.000

Maksimalt antal

ansøgninger per

arrangør

2 1

Krav til

medfinansiering

Minimum 50 % Minimum 50 %

Vurderingskriterie

r

Formidlingsform:

Formidlingsform:

I hvor høj grad inddrager og I hvor høj grad inddrager og

engagerer arrangementet engagerer arrangementet

publikum? Arrangementer, der publikum? Arrangementer, der

aktivt involverer publikum, vil aktivt involverer publikum, vil

blive foretrukket.

blive foretrukket.

Rene foredragsarrangementer

støttes ikke, da Forskningens

Døgn understøtter

foredragsarrangementer under

Bestil en Forsker-ordningen.

Dog kan der opnås støtte til

arrangementer, hvori der

indgår et eller flere foredrag,

forudsat at det ikke er det

bærende element i

arrangementet.

Synlighed og volumen:

Hvor ambitiøst er

arrangementet? Hvor stort et

publikum forventes der? Store

og meget synlige

arrangementer vil blive

foretrukket.

Rene foredragsarrangementer

støttes ikke, da Forskningens

Døgn understøtter

foredragsarrangementer under

Bestil en Forsker-ordningen.

Dog kan der opnås støtte til

arrangementer, hvori der indgår

et eller flere foredrag, forudsat

at det ikke er det bærende

element i arrangementet.

Arrangørtype:

Hvem er ansøger? Mindre

arrangører og arrangører, der

ikke tidligere har deltaget i

Forskningens Døgn vil blive

foretrukket.

Geografisk placering:

Side 3 af 6


Markedsføring:

Hvordan forventes

arrangementet markedsført?

Ansøgninger, der beskriver en

klar og ambitiøs plan for

markedsføring i forhold til

målgruppen, vil blive

foretrukket. Det samme vil

ansøgninger, hvor de

produkter, som Sekretariatet

for Forskningens Døgn stiller til

rådighed for den lokale

markedsføring (banner,

plakater, reklamekort m.v.),

indgår i den samlede

markedsføringsplan.

Hvor i landet foregår

arrangementet?

Arrangementer, der foregår

steder, hvor der ikke er andre

arrangementer under

Forskningens Døgn eller hvor

publikum ikke normalt har

adgang til forskning - vil blive

foretrukket.

Markedsføring:

Hvordan forventes

arrangementet markedsført?

Arrangementer, der har en klar

plan for markedsføring i forhold

til målgruppen vil blive

foretrukket. Det samme vil

ansøgninger, hvor de

produkter, som Sekretariatet

for Forskningens Døgn stiller til

rådighed for den lokale

markedsføring (banner,

plakater, reklamekort m.v.),

indgår i den samlede

markedsføringsplan.

De opstillede vurderingskriterier vil indgå med lige vægt, når de indkomne

ansøgninger vurderes. Hvis flere ansøgninger imødekommer vurderingskriterierne i et

sammenligneligt omfang - og det samlede ansøgte beløb i øvrigt overskrider det

beløb, der er til rådighed i den pågældende pulje vil den enkelte ansøger modtage

tilsagn om delvis støtte. Dog forbeholder Sekretariatet for Forskningens Døgn sig ret

til at prioritere ansøgninger på baggrund af faglighed og geografisk placering.

Det er Sekretariatet for Forskningens Døgn i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der

træffer beslutning om fordeling af puljemidler.

Hvilke krav stilles til støttede arrangementer?

For at modtage støtte er det et krav, at det støttede arrangement markedsføres med

Forskningens Døgns grafiske elementer (logo, figur m.v.), og at disse fremgår af det

officielle program for Forskningens Døgn på www.forsk.dk.

Det er ligeledes et krav, at støttemodtagere udfylder online-evalueringsskemaet, som

Sekretariatet for Forskningens Døgn udsender umiddelbart efter Forskningens Døgn.

Støttemodtagere skal endvidere gennemføre en evaluering blandt publikum og selv

Side 4 af 6


evaluere arrangementet, herunder opgøre antallet af deltagere 2 . Til dette skal

benyttes et standardskema udarbejdet af Sekretariatet for Forskningens Døgn, som

kan downloades i det lukkede arrangørforum på www.forsk.dk.

De støttede arrangementer skal følge de almindeligt gældende regler for deltagelse i

Forskningens Døgn. Reglerne fremgår af www.forsk.dk. Hvis reglerne overtrædes,

bortfalder tilsagnet om støtte automatisk.

Tilsagnet om puljemidler bortfalder ligeledes, hvis det støttede arrangement ændres

væsentligt uden forudgående skriftlig aftale med Sekretariatet for Forskningens Døgn.

Tilsagnet bortfalder naturligvis også, hvis arrangementet aflyses.

Adgangen til arrangementer, der modtager støtte, må på ingen måde være forbundet

med en entré-udgift for de besøgende.

Tilsagnet om støtte bortfalder desuden, hvis tilskudsmodtager ikke overholder de

angivne deadlines for afrapportering.

Eventuel misligholdelse reguleres i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

Hvordan søger jeg?

Som noget nyt i år skal ansøgningen indsendes elektronisk i Forsknings- og

Innovationsstyrelsens E-ansøgningsdatabase. Databasen findes på

www.fi.dk/stoette/e-ansoegning, men kan også tilgås fra www.forsk.dk.

For at komme i gang, skal man oprette sig som bruger. Processen vil herefter bestå i

dels at udfylde nogle oplysninger i det elektroniske skema, dels at udfylde et

ansøgningsskema, som man finder enten i det elektroniske system eller på

www.forsk.dk. Dette vedhæftes den elektroniske ansøgning.

Ansøgningen skal være indsendt elektronisk senest onsdag den 12. januar 2011

kl. 12.00. Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, tages ikke i betragtning.

Svar på ansøgningen kan forventes i uge 5 2011.

Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen indeholder alle relevante oplysninger.

Sekretariatet for Forskningens Døgn indhenter ikke yderligere oplysninger til brug i

behandlingen af ansøgningen.

Hvordan får jeg udbetalt tilskuddet?

Efter Forskningens Døgn 2011 skal tilskudsmodtager senest den 10. juni 2011

indsende:

En kort beskrivelse (½-1 A4 side) af det afholdte arrangement, herunder evt.

fotos. Hertil skal benyttes standardskema, som kan hentes i det lukkede

arrangørforum på www.forsk.dk.

Et eksemplar af det producerede markedsføringsmateriale

2 Ved større arrangementer, der eksempelvis gør brug af flere indgange, kan det være nødvendigt at

estimere antallet af deltagere.

Side 5 af 6


Regnskab, inkl. bilag, der udarbejdes i standardskema, som kan hentes i det

lukkede arrangørforum på www.forsk.dk. Regnskabet skal

redegøre for og dokumentere udgifter, der ønskes dækket af puljemidler

redegøre for og dokumentere udgifter, der svarer til 50 %

medfinansiering

godkendes og underskrives af en regnskabskyndig person

Der ydes ikke tilskud til udokumenterede udgifter, og det skal fremgå af bilag, at de

udgifter, der ydes tilskud til, knytter sig til arrangement afholdt på Forskningens

Døgn.

Puljemidler udbetales ekskl. moms, hvorfor også ansøgninger og regnskaber aflægges

ekskl. moms.

Når sekretariatet har godkendt regnskabet ultimo juni orienteres tilskudsmodtager,

som herefter har cirka halvanden måned til at fremsende en elektronisk faktura til

Sekretariatet for Forskningens Døgn på det tilsagte tilskudsbeløb (EAN-nummer:

5798000416697). Inden for 30 dage herefter udbetales beløbet til konto i dansk

pengeinstitut tilhørende tilskudsmodtager.

Sekretariatet for Forskningens Døgn har ret til ikke-kommercielt at bruge billeder og

beskrivelse, som tilskudsmodtager har indsendt, i markedsføringen af Forskningens

Døgn. Sekretariatet orienterer dog tilskudsmodtager, hvis materialet anvendes i

markedsføringssammenhæng.

Tidsplan og deadlines

Opslag udsendes: 5. november 2010

Ansøgningsfrist: 12. januar 2011

Afslag/tilsagn: uge 5 2011

Frist for afrapportering: 10. juni 2011

Frist for godkendelse af afrapportering: 30. juni

Frist for indsendelse af faktura: 12. august

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har herefter en udbetalingsfrist på 30 dage

Kontakt

Spørgsmål vedrørende opslag og ansøgning kan rettes til:

Jane Benarroch

Sekretariatet for Forskningens Døgn

Bredgade 40

1260 København K

Tlf. 3544 6224

E-mail: jb@fi.dk

Side 6 af 6

More magazines by this user
Similar magazines