Kirkeblad-2008-2.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2008-2.pdf - Skalborg Kirke

KIRKEBLADET

2

2008

SKALBORG SOGN


2

Kirkebladet

Udgives af Skalborg Menighedsråd

Redaktion:

Poul A. Nielsen (ansv. red.), Hannah S. Jensen, Søren

Thing Andersen, kirkens præster og kordegn.

Provst Peter A. Krogsøe, Birke Alle 41

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 13 83

pakr@km.dk

Sognepræst Erik Steen Møller, Klarupgårdvej 1

Træffes 11.30-12.30 undtagen mandag

Tlf. 98 18 72 57

esm@km.dk

Sognepræst Helle Rosenkvist

Sølystgade 21.1, 8000 Århus C

Tlf. 21 62 24 40

hros@km.dk

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Gunderupvej 1, 9260 Gistrup

Tlf. 98 33 30 15

mns@km.dk

Kordegn Bente Schüsler

Leharparken 52, Frejlev, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 34 33 58

Kirketjener Jane Jensen

Algade 67, 1. th., 9000 Aalborg

Tlf. 20 93 42 05 og 98 13 34 28

Organist Eva-Marie Olesen

Lisedalsvej 9, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 49 44 (Privat), 98 18 22 03 (Kirken)

organist@skalborgkirke.dk

Kirkekontoret

Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 00 69. Fax 98 18 02 69

skalborg.sogn@km.dk

www.skalborgkirke.dk

Mandag - fredag 09.30-13.00

Torsdag tillige 16.00-18.00

Lørdag, kun telefonisk 10.00-12.00

Menighedsrådets formand

Ejgil Kjær, Langholtvej 6, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 09 27

Næste nummer udkommer 23. august 2008

Layout og tryk:

Ballermanns Eftf. Bogtryk & Offset A/S

”Den Fortabte Søn”

Det er titlen på en musical, som Spirekoret vil

opføre mandag den 9. juni kl. 19.00 i kirken.

Manuskriptet er skrevet på grundlag af den

kendte, elskede fortælling fra Bibelen om de

to sønner, som blev uvenner, fordi den ene af

dem, ham vi kalder for Den fortabte Søn, rejser

hjemmefra med sin arv, mens den ældste

bliver hjemme hos forældrene for at arbejde.

Musikken er skrevet af Jens Nielsen – og

teksten af undertegnede. Sangene er rytmiske

og glade melodier, som bliver spillet af den

velkendte, musikalske trio: Nils Dyrberg, Ole

Kristensen og Søren Kristensen.

Foto fra tidligere opførelse:

Helle Rosenkvist og Eva-Marie Olesen deltager

også i arbejdet med denne musical.

Det har været en spændende opgave at arbejde

med denne lignelse. Især har forholdet mellem

de to brødre optaget mig meget. Bliver de

mon gode venner til sidst?

Det er en beretning, som mest af alt handler

om Guds grænseløse kærlighed. Det ses

tydeligt i Johannes Møllehaves digt: ”De to

brødre”:

Og faderen? Det er Gud, du har mødt.

Han elsker alt, hvad han skabte.

Og ingen af brødrene er forstødt,

og ingen af dem er fortabte.

Hannah S. Jensen

Forsiden:

Sognepræst Helle Rosenkvist indsættes i sit embede af

provst Peter A. Krogsøe søndag den 26. februar 2008.


Den nye tiltale - ubetinget

Sidste år udkom der

en ny oversættelse og

bearbejdelse af Det nye

Testamente, som fik

titlen: ”Den Nye Aftale

– Det Nye Testamente

på nudansk.” Et stort

arbejde er gjort for at

omsætte gamle tunge

ord og begreber og

indviklede sætninger

til lettere forståelige

formuleringer og et enklere og mere moderne

sprog. Det er der både fordele og ulemper ved.

Gevinster og tab.

Gevinsterne ser jeg tydeligst, hvis man læser

Den Nye Aftale som et supplement til Det nye

Testamente, en slags sidelys eller skæv vinkel,

som kan bidrage til at åbne teksten og ikke

erstatte den.

Tabet, derimod, opstår netop, hvis man afskaffer

de store ord og begreber med den store

fascinationskraft og erstatter dem med mere

flade, jordnære ord.

Hvad man vinder i bredden her, taber man

både i højden og dybden, og dermed går man

glip af det særlige betydningsindhold i de

særlige ord og tankegange.

Her skal vi alene se på titlen på den nye bog:

Den Nye Aftale. Den jødisk-israelitiske religion,

som den kommer til udtryk i Det gamle

Testamente, bygger på en pagt. En overenskomst.

Eller, med det nye ord: En aftale. En

aftale mellem Gud og Israels folk og dets

ledere. Forholdet bygger på, at begge parter

opfylder deres del af den indgåede pagt. Aftalen

er gensidig: Hvis du gør sådan, så gør jeg

sådan. Israels historie er en pagtshistorie med

folkets hyppige brud på pagten og indgåelse

af nye pagter. Nye aftaler.

Dette ligner til forveksling noget, vi kender

fra dagliglivet. Der indgås pagter, der laves

aftaler. Der stilles betingelser. Hvis du lover

Af Erik Steen Møller

det og det, så lover jeg til gengæld det og det.

Hvis du vil gøre det og det, så vil jeg gøre det

og det. Selv vores syn på hinanden gør vi i vor

tankeløshed betinget, når vi siger: Hvis du gør

sådan og sådan, så er du sød.

Sådan kan der gå kræmmermentalitet i et forhold

mellem mennesker. Selv et kærlighedsforhold

kan udarte til betingede reaktioner ud

fra tankegangen: Noget for noget.

Heldigvis sker det, at sådanne aftaler brydes.

Ikke fordi den ene eller den anden ikke lever

op til det, man havde forpligtet sig på, men

fordi den ene eller den anden eller begge

parter glemmer at stille betingelser. Og giver

meget mere end det aftalte. Giver af glæde.

Giver af kærlighed. Giver, fordi man ikke kan

lade være. Ubetinget.

Man kan blive ganske overvældet og helt

tummelumsk, når man sådan bliver mødt af

et menneske, der nærer betingelsesløs godhed

for én. Eller når man selv erfarer lysten og

trangen og evnen til ubetinget godhed for et

andet menneske.

Det er nok kun de færreste – om nogen – beskåret

at leve permanent i sådanne ubetingede,

kræmmerfrie godheds- og kærlighedsforhold.

Ingen er fuldkommen, som bekendt.

Men øjeblikkene har også betydning. Øjeblikkene

af salighed er som vinduer mod himlen,

som sprækker ind til det fuldkommen guddommelige.

Den ubetinget gode Gud, som

ubetinget rummer og elsker menneskene og

giver alt for vor velfærd og frelses skyld.

Det er denne Guds kærlighed, Det nye Testamente

handler om. Det er ikke en aftale.

Hverken gammel eller ny. Det er tiltale.

Tilsagn. Det overrumplende tilsagn om at få

alting givet ubetinget. Og uden gengæld.

Hvad skal man sige til det? Ikke mange ord

står i kø for at komme over læberne. Måske

et lille benovet ”Ja”. Eller ”Ja tak”. Ubetinget.

Fordi kun Gud er ubetinget det, han er.

3


4

Valg i november!

Der skal vælges ca. 16.000 medlemmer til

ca. 2.000 menighedsråd. Her i Skalborg skal

der vælges 10 – lidt færre end de hidtidige

12, fordi det fremover retter sig efter antallet

af folkekirkemedlemmer og ikke som hidtil

folketallet.

Valget omtales nærmere i næste kirkeblad,

men redaktionen vil allerede nu varme op til

valget med nogle spørgsmål til en, der bedre

end nogen må vide, hvad arbejdet i menighedsrådet

går ud på, nemlig Eigil Kjær, der

har været medlem af menighedsrådet i 20 år,

heraf formand i 16 år.

Hvad har fået

dig til at være

med så længe?

- Min baggrund

var mange års

lederarbejde i

FDF, hvor jeg

fx var med til

at bygge Bakkehuset.

Jeg har

altid haft lyst til

at sætte noget i

gang, og jeg har

altid interesseret mig for kirke og kristendom.

Så, ja, jeg vil gerne være med til at skabe

gode rammer for livet i kirken.

Kan du nævne de 3-4 største sager i ”din” tid?

- Det er klart nok opførelsen af Sognesalen.

Den gamle sal var jo for lille og upraktisk.

Også orgeludbygningen og etableringen af

ny præstebolig på Klarupgårdvej hører til de

store sager, foruden ikke mindst ansættelser

af personale.

Har menighedsrådet en reel kompetence?

- Ja bestemt. Især har den nye økonomilov

med rammebevillinger givet os råderum inden

for den godkendte budgetramme. Men hvis du

tænker på præsternes embedsførelse, så har

vi ingen kompetence, men det forhindrer os

jo ikke i at tale sammen om kirkens anliggen-

der. Og det er da vigtigt, at vi kan skabe gode

vilkår også for vore præsters arbejde.

Kan du karakterisere samspillet mellem menighedsrådet

og de kirkeligt ansatte?

- Der er et rigtig fint samarbejde og gensidig

respekt mellem os og de mange andre frivillige

på den ene side og det ansatte personale

på den anden side. Der er også kvartalsvise

personalemøder, hvor vi drøfter problemer og

lytter til hinandens ønsker og forslag. I øvrigt

har vi en kontaktperson, der på menighedsrådets

vegne varetager arbejdsgiverfunktionen.

De enkelte medlemmer behøver altså ikke

sætte sig ind i en hel masse love og regler?

- Nej, og man behøver heller ikke være særlig

regnskabskyndig.

Hvordan vil du beskrive stemningen på menighedsrådets

møder?

- Vi har livlige debatter, for vi har heldigvis tit

forskellige synspunkter. Men det foregår altid

i god tone, og ofte frem mod en enig beslutning.

Hvad ser du af opgaver for det nye menighedsråd?

- At fylde de gode rammer ud. Sammen med

bl.a. vor nyansatte musikmedarbejder og vor

nye præst. Ideer, inspiration, samtale og praktisk

arbejde må være nogle af opgaverne.

Skal menighedsrådet hele tiden spare?

- Jeg synes, kirken generelt er ret privilegeret.

Med langsigtet målsætning, dygtig planlægning

og fornuftig administration får vi faktisk

alle rimelige ønsker opfyldt.

Hvorfor er der ikke større interesse for menighedsrådsarbejde

?

- Årsagen skal nok findes uden for kirken,

for det gælder alt foreningsarbejde, hvor man

forventes at udføre et hverv, stort eller lille, i

en flerårig periode. Folk vil nødig binde sig.

Ærgerligt, for det er virkelig spændende at

være med i et langt træk og se varige resultater

vokse op. PAN


SkalborgAftenen den 27. marts

Sognesalen var helt fyldt, men det var også

en helt speciel foredragsholder. Med lune,

humor, jysk tone og stil fortalte Christian

Mejdahl veloplagt om sit liv. Om forældrenes

8 år lange ”bryllupsrejse” til et præstekald

på Færøerne, om skolen med de to klasser

og efterskolen, om den tidlige lyst til at blive

landmand, om at blive landets yngste borgmester,

om at begynde bagerst på ”greblingen”

i Folketinget, og om at blive Folketingets

formand, for at nævne nogle af mange glimt,

Mejdahl nåede at give os.

på, havde Mejdahl svaret.

Undervejs fik vi

en stribe herlige

eksempler på Mejdahlsunderspillede

humor:

- Hvordan tror du,

at du klarer at færdes

på de bonede

gulve, spurgte en

journalist ham i

2003.

- Der er tæpper

Til mange lejligheder måtte ægtefællen Eva jo

have en ny kjole. - Og sådan en koster lige så

meget som en slagteko, betroede Mejdahl os.

Engang skulle han modtage den vordende

kronprinsesse på hendes tur rundt til vigtige

institutioner i det danske samfund. Efter kaffen

på Mejdahls kontor og møder med partierne

var der frokost. Her kunne en angiveligt

hurtigttalende politiker, nu europaparlamentariker,

ikke dy sig for at sige til Mary, at

”Mejdahl jo ikke taler rigsdansk”.

- Men jeg forstår til gengæld hvert ord, han

siger, kom det kvikt fra Mary.

Fra livet på Christiansborg fortalte Mejdahl

også om morgensamlingerne på sit kontor.

Hver torsdag kl. 8.30-9.00 mødtes en halv

snes folketingsmedlemmer ud af en kreds

på 20-25. Liturgien lå fast: En salme og en

bøn fra salmebogen, den kommende søndags

prædiketekst læst på skift, og en salme mere

inden deltagerne gik til deres gruppemøder.

Dansk kultur er jo baseret på kristendommen,

sagde Mejdahl. Det er også derfor, der på en

hylde ved Folketingets talerstol ligger 4 bøger:

Salmebogen, Bibelen, Grundloven og Forretningsordenen.

Som elev på Hammerum Landbrugsskole

blev Mejdahl stærkt præget af forstander K.

Møller, der opfordrede eleverne til ikke bare

at blive dygtige landmænd, men også til at

påtage sig en særlig forpligtelse til som bonde

at være aktiv i det omgivende samfund.

Selv fremhævde Mejdahl, at vi fik demokrati

og frihed for 150 år siden, fordi folket ville

have det. Men folkestyre og frihed er noget, vi

alle hele tiden må arbejde for. I den forbindelse

kunne Mejdahl ønske mange flere medlemmer

i vælgerforeningerne. For det er dem, der

vælger kandidater til Folketinget, og det er

vigtigt, at de repræsenterer hele befolkningen.

Bogen ”Med

formandens tilladelse”

er skrevet

på initiativ af Ole

Sohn og udgivet

på hans forlag.

Det viser noget

om den agtelse,

Mejdahl nyder

fra alle sider i

det politiske liv,

og om hans egen

beskedenhed:

- Jeg kunne jo

ikke forhindre dem i at skrive om mig.

Mejdahl nåede det mest ærefulde hverv, man

kan vælges til i Danmark. Nu ved vi, at denne

hædersmand også er en fortrinlig fortæller.

PAN

5


6

Børneprogram

Nu bliver det nemmere og sjovere at tage

børnene med i kirke. Hver søndag (bortset

fra juli, hvor vi holder sommerferie), vil der

være et særligt program for børn under en del

af gudstjenesten. Der bliver mulighed for at

synge og tegne og måske få fortalt en historie.

Under sidste salme før prædikenen samles

børnene med dagens ledere og går over i konfirmandstuen.

Længden af børneprogrammet

kan variere lidt fra søndag til søndag, men der

er altid program under prædikenen og salmerne

umiddelbart før og efter.

Det er selvfølgelig også stadig muligt at låne

en taske med legetøj, hvis man hellere vil

blive inde i kirkerummet med sine forældre.

Vel mødt.

Helle R.

Babysalmesang

Babysalmesang er for helt små børn og deres

forældre eller bedsteforældre.

Gennem sang og bevægelse får børnene

styrket deres rytmiske bevidsthed og får det

første kendskab til kirkens salmer. Sangen

vil også omfatte almindelige børnesange.

Den ledsages af dans og fagtelege, og vi vil

gøre brug af forskellige rekvisitter som bolde,

tørklæder, rasleæg mm.

Hver gang slutter vi med en kop kaffe til de

voksne med mulighed for snak og deltagelse i

et netværk med andre nybagte forældre.

Dette gode projekt tilbydes allerede i mange

andre sogne, og hvorfor ikke tage en god idé

op? Det gør vi, når Skalborg Kirke fra efteråret

som noget nyt tilbyder babysalmesang.

Få mere information hos sognepræst Helle

Rosenkvist eller bliv allerede nu skrevet op til

en plads.

Helle R.

Sommerudflugt

Årets sommerudflugt finder sted onsdag den

4. juni. Bussen afgår fra Skalborg Kirke kl. 9.

Målet er Århus. Undervejs vil der blive serveret

en kop formiddagskaffe. Ved ankomsten

til byen vil vores yderst kyndige guide fra

bussen fortælle og vise os forskellige seværdigheder,

såsom rådhuset, den frigjorte å,

Marselisborg, Moesgård osv. Frokosten indtages

på en café på Marselisborg Lystbådehavn.

Om eftermiddagen skal vi besøge Århus domkirke.

Vores guide vil give os en rundvisning.

Bagefter vil domorganisten give en lille

smagsprøve på orglets formåen. Fotoet viser

hovedorglets spillebord.

Hjemkomst til Skalborg Kirke kl. 18

Pris 140 kr.

Tilmelding senest den 27. maj til kirkekontoret.

Elisabeth Krogsøe


Gudstjenester

Maj

Søndag 25. 10.00 Erik Steen Møller 1. søndag efter trinitatis. Luk. 12,13-21

Juni

Søndag 1. 10.00 Peter A. Krogsøe 2. søndag efter trinitatis. Luk. 14,25-35

Søndag 8. 10.00 Mette Nøhr Shaw 3. søndag efter trinitatis. Luk. 15,11-32 Kirkebil

Søndag 15. 10.00 Erik Steen Møller 4. søndag efter trinitatis. Matt. 5,43-48

Søndag 22. 10.00 Erik Steen Møller 5. søndag efter trinitatis. Matt. 16,13-26

Søndag 29. 10.00 Helle Rosenkvist 6. søndag efter trinitatis. Matt. 19,16-26

Juli

Søndag 6. 10.00 Erik Steen Møller 7. søndag efter trinitatis. Matt. 10,24-31

Søndag 13. 10.00 Erik Steen Møller 8. søndag efter trinitatis. Matt. 7,22-29 Kirkebil

Søndag 20. 10.00 Peter A. Krogsøe 9. søndag efter trinitatis. Luk. 12,32-48

Søndag 27. 10.00 Helle Rosenkvist 10. søndag efter trinitatis. Matt. 11,16-24

August

Søndag 3. 10.00 Peter A. Krogsøe 11. søndag efter trinitatis. Luk. 7,36-50

Søndag 10. 10.00 Helle Rosenkvist 12. søndag efter trinitatis. Matt. 12,31-42 Kirkebil

Søndag 17. 10.00 Erik Steen Møller 13. søndag efter trinitatis. Matt. 20,20-28

Søndag 24. 10.00 Peter A. Krogsøe 14. søndag efter trinitatis. Joh. 5,1-15

Søndag 31. 10.00 Helle Rosenkvist 15. søndag efter trinitatis. Luk. 10,38-42

Indsamlingsformål

Indtil næste kirkeblad udkommer i august,

går indsamlingerne til det kirkelige børne- og

ungdomsarbejde.

Gudstjenester – Drachmannshave, Sofiegården & Stationsmestervej

Gudstjenesterne er på tirsdage kl. 14.15. Der er altergang ved alle gudstjenester

Drachmannshave Sofiegården

17. juni Peter A. Krogsøe 10. juni Erik Steen Møller

1. juli Mette Nøhr Shaw 8. juli Helle Rosenkvist

5. august Peter A. Krogsøe 12. august Helle Rosenkvist

Stationsmestervej

27. maj Erik Steen Møller

24. juni Erik Steen Mølle

19. august Erik Steen Møller

7


Kirkens kalender

Juni

Tirsdag 3. 19.30 Menighedsrådsmøde

Onsdag 4. 9.00 Udflugt til Århus.

Mandag 9. 19.00 Musical

”Den fortabte Søn”

med Spirekoret

August

Tirsdag 12. 19.30 Menighedsrådsmøde

Torsdag 28. 19.00 Sangtime

Som optakt til menighedsrådsvalget

afholdes torsdag den 11. september

kl. 19:30 et offentligt orienteringsmøde

i Sognesalen. Her redegøres der for

menighedsrådets arbejde i den forløbne

periode og for kommende opgaver.

Samtidig gennemgås reglerne for opstilling

af kandidatlister.

I Skalborg har vi tradition for at afholde

et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.

Valgbestyrelsen

fmd. Henning Bentzen,

telefon 98 18 33 90

Loppemarkedet

Sogneindsamlingen

På landsplan blev indsamlingen den 2. marts

en af de bedste nogensinde, med 15 mio. kr.,

hvilket er 1 mio. kr. mere end sidste år. Det

samme kan ikke siges om Skalborg Sogn,

hvor vi nåede 13.000 kr. mod godt 17.000 kr.

sidste år. Men der var heller ikke så mange

indsamlere i år. Om det skyldtes det blæsende

vejr, den udbredte forkølelse eller helt andre

forhold, er ikke til at vide. Men vi ved, at

alle de indsamlede midler vil gavne nogle af

verdens hårdest ramte børn.

Her ses de to indsamlingsledere Susanne

Brinch og Jette Christensen i funktion.

Lørdag den 26. april var der loppemarked i Sognesalen.

Resultatet blev meget tilfredsstillende, ca. 8.000 kr., som går til Skalborg Kirkes landbrugs-

projekt ved vores venskabsmenighed i Sierra Leone. Her et par fotos fra dagen:

PAN

More magazines by this user
Similar magazines