17.07.2013 Views

de prøver at gøre det så normalt som muligt - Børnerådet

de prøver at gøre det så normalt som muligt - Børnerådet

de prøver at gøre det så normalt som muligt - Børnerådet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

”DE PRØVER<br />

AT GØRE DET<br />

SÅ NORMALT<br />

SOM MULIGT”<br />

ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE<br />

BØRN OG UNGES LIV


2 FORORD<br />

4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE<br />

OG RETTIGHEDER<br />

8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN<br />

14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER<br />

20 PLEJEFAMILIER<br />

26 BIOLOGISK FAMILIE<br />

30 VENNER OG FRITID<br />

36 SKOLE OG UDDANNELSE<br />

42 MAGTANVENDELSE, REGLER OG STRAF<br />

48 SUNDHED OG TRIVSEL<br />

52 OM UNDERSØGELSEN


FORORD<br />

DA GODHAVNSRAPPORTEN UDKOM SIDSTE ÅR, kunne man læse om system<strong>at</strong>isk<br />

misbrug og overgreb begået mod anbragte børn i perio<strong>de</strong>n 1945-76. Den danske st<strong>at</strong><br />

blev anklaget for ikke <strong>at</strong> have ført tilstrækkeligt tilsyn. I <strong>de</strong>t begrænse<strong>de</strong> omfang,<br />

<strong>de</strong>r hav<strong>de</strong> været tilsyn, var samtalerne med børnene praktisk talt ikke-eksisteren<strong>de</strong>.<br />

Godhavnsrapporten førte til, <strong>at</strong> Børnerå<strong>de</strong>t og Socialministeriet blev enige om <strong>at</strong> gennemføre<br />

en un<strong>de</strong>rsøgelse af, hvordan anbragte børn i dagens Danmark oplever livet<br />

<strong>som</strong> anbragt.<br />

Du sid<strong>de</strong>r nu med børnenes oplevelser i hån<strong>de</strong>n. Eller i hvert fald et udsnit. Vi hæv<strong>de</strong>r<br />

ikke, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er repræsent<strong>at</strong>ivt – men <strong>de</strong>t er dog alligevel 113 børns udsagn om, hvordan<br />

<strong>de</strong>t er <strong>at</strong> være anbragt barn i en plejefamilie, på døgninstitution eller på et opholdssted<br />

i Danmark i 2011.<br />

Un<strong>de</strong>rsøgelsen bekræfter, <strong>at</strong> børn generelt har stor indsigt i <strong>de</strong>res egen situ<strong>at</strong>ion, behov<br />

og udvikling – og anbragte børn er på ingen må<strong>de</strong> en undtagelse. Det er slåen<strong>de</strong>,<br />

hvor reflekteren<strong>de</strong> og loyale børnene er over for <strong>de</strong> beslutninger, <strong>de</strong>r træffes på <strong>de</strong>res<br />

vegne. Men og<strong>så</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r forts<strong>at</strong> er langt igen i forhold til <strong>at</strong> inddrage børnene system<strong>at</strong>isk<br />

i beslutningerne om <strong>de</strong>res eget liv. Det er min egen erfaring, bå<strong>de</strong> <strong>som</strong> tidligere<br />

anbragt og <strong>som</strong> Børnerådsformand, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r hvor barnet reelt høres og inddrages i beslutningerne,<br />

er <strong>de</strong>r størst chance for succes. At <strong>de</strong>t <strong>så</strong> og<strong>så</strong> er <strong>de</strong>t eneste etisk korrekte<br />

<strong>at</strong> <strong>gøre</strong>, gør <strong>de</strong>t bestemt ikke ringere.<br />

Vores un<strong>de</strong>rsøgelse giver et indblik i, hvad <strong>de</strong>r virker for anbragte børn, og hvad <strong>de</strong>r<br />

ikke virker. Vi har medtaget eksempler på begge <strong>de</strong>le for <strong>at</strong> vise, hvor <strong>de</strong>t går skævt,<br />

og hvor <strong>de</strong>t lykkes. Her er fortællinger om savn, usikkerhed, magtesløshed og svigt.<br />

Og <strong>de</strong>r er fortællinger om voksne på anbringelsesste<strong>de</strong>rne og i kommunerne, <strong>som</strong> ikke<br />

har tilstrækkeligt fokus på børnenes rettighe<strong>de</strong>r og <strong>som</strong> ikke giver børnene <strong>de</strong>n tillid,<br />

omsorg og fortrolighed, <strong>de</strong> har behov for.<br />

Andre børn fortæller om små mirakler. De fortæller om, hvordan <strong>de</strong> mærker, <strong>at</strong> <strong>de</strong><br />

udvikler sig. De føler sig holdt af, <strong>de</strong> får nye venner, og <strong>de</strong> bliver sun<strong>de</strong>re un<strong>de</strong>r <strong>de</strong>res<br />

anbringelse. De får hjælp og behandling, <strong>de</strong> oplever nye mulighe<strong>de</strong>r i kontakten til<br />

voksne - og <strong>de</strong> mærker, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er nogen, <strong>de</strong>r engagerer sig i <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r vil <strong>de</strong>m og har<br />

ambitioner på <strong>de</strong>res vegne.<br />

De go<strong>de</strong> eksempler viser, <strong>at</strong> vi i Danmark kan lave fantastiske anbringelser. Vi kan<br />

skabe forandring for <strong>de</strong> anbragte børn. De dårlige eksempler viser <strong>de</strong>sværre, <strong>at</strong> vi ikke<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 2


gør <strong>de</strong>t ofte nok. Derfor skal vi blive bedre til <strong>at</strong> fokusere på <strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r virker, og anbringelsesste<strong>de</strong>rne<br />

skal blive endnu bedre til <strong>at</strong> lære af hinan<strong>de</strong>n.<br />

Vi er og<strong>så</strong> nødt til <strong>at</strong> se kritisk på, hvordan vi kan fasthol<strong>de</strong> <strong>de</strong> go<strong>de</strong> effekter, børnene<br />

oplever un<strong>de</strong>r <strong>de</strong>res anbringelser. Un<strong>de</strong>rsøgelser fra Rockwool Fon<strong>de</strong>n og Det N<strong>at</strong>ionale<br />

Forskningscenter for Velfærd (SFI) viser jo klart, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t ikke lykkes <strong>at</strong> skabe varig<br />

forandring for en alt for stor <strong>de</strong>l af <strong>de</strong> anbragte børn. Socialrådgiverne har en kæmpe<br />

opgave, <strong>som</strong> <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r følger barnets sag. Desværre oplever <strong>de</strong> anbragte børn alt for<br />

mange udfordringer i rel<strong>at</strong>ionen til <strong>de</strong>res sagsbehandler. Dét er nok her, un<strong>de</strong>rsøgelsens<br />

mest bekymren<strong>de</strong> result<strong>at</strong>er ligger.<br />

I rapporten kan du læse børnenes anbefalinger til, hvor <strong>de</strong>r skal sættes ind. Hvis du<br />

arbej<strong>de</strong>r med anbragte børn, håber jeg, du vil tage <strong>de</strong>m til dig og indarbej<strong>de</strong> <strong>de</strong>m dér,<br />

hvor <strong>de</strong>t giver mening.<br />

På Børnerå<strong>de</strong>ts vegne vil jeg gerne takke <strong>de</strong> 113 børn og unge, <strong>de</strong>r har <strong>de</strong>ltaget i un<strong>de</strong>rsøgelsen.<br />

De har fortalt os åbent og tillidsfuldt om <strong>de</strong>res liv – på godt og ondt,<br />

og mange af <strong>de</strong>m har tilbragt mange timer sammen med os. Det har været en stor<br />

oplevelse for medarbej<strong>de</strong>rne i Børnerå<strong>de</strong>ts sekretari<strong>at</strong>. Og<strong>så</strong> stor tak til plejeforældre,<br />

pædagoger og le<strong>de</strong>re på institutioner og opholdsste<strong>de</strong>r for <strong>at</strong> tage <strong>så</strong> godt imod os,<br />

og for hjælpen med kontakt til børnene. En<strong>de</strong>lig vil jeg rette en tak til un<strong>de</strong>rsøgelsens<br />

følgegruppe for god faglig sparring, til elevrå<strong>de</strong>t på behandlingsinstitutionen Godhavn<br />

og <strong>de</strong> unge fra væreste<strong>de</strong>t ’De 4 årsti<strong>de</strong>r’ for ekspertvi<strong>de</strong>n i forhold til planlægningen<br />

af un<strong>de</strong>rsøgelsen.<br />

Afslutningsvis vil jeg sige, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er med kæmpestor glæ<strong>de</strong>, <strong>at</strong> jeg kan un<strong>de</strong>rskriver<br />

<strong>de</strong>nne rapport. Anbragte børns vilkår ligger mig meget stærkt på sin<strong>de</strong>, og jeg er stolt<br />

over <strong>at</strong> få lov til sammen med Børnerådsmedlemmerne og ikke mindst Børnerå<strong>de</strong>ts<br />

sekretari<strong>at</strong> <strong>at</strong> sikre, <strong>at</strong> <strong>de</strong>res stemmer høres klart og ty<strong>de</strong>ligt.<br />

LISBETH ZORNIG ANDERSEN<br />

Formand for Børnerå<strong>de</strong>t<br />

3 · FORORD


INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER<br />

”UNDSKYLD, HAR DU<br />

SLET IKKE HØRT,<br />

HVAD JEG SAGDE?”<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 4


Ønsket om <strong>at</strong> blive lyttet til går igen i børnenes fortællinger,<br />

og <strong>de</strong> ønsker <strong>at</strong> blive inddraget i vigtige beslutninger om<br />

<strong>de</strong>res liv og hverdag. Inddragelse og medbestemmelse er helt<br />

af<strong>gøre</strong>n<strong>de</strong> for børnenes fornemmelse af en god anbringelse.<br />

TIL SPØRGSMÅLET OM, hvad Isabella ville<br />

ønske, <strong>at</strong> ingen andre børn og unge i hen<strong>de</strong>s<br />

situ<strong>at</strong>ion skulle opleve, svarer hun:<br />

”Ikke <strong>at</strong> blive lyttet til. Det, jeg helst<br />

vil have, <strong>de</strong>t er, <strong>at</strong> folk lytter til én, og jeg<br />

ønsker virkelig, <strong>at</strong> andre, <strong>de</strong>r kommer på<br />

institution, og<strong>så</strong> bliver lyttet til – ikke lige<strong>som</strong><br />

mig, <strong>de</strong>r nærmest bare bliver overset<br />

og er lidt usynlig”.<br />

En <strong>de</strong>l børn og unge i Børnerå<strong>de</strong>ts un<strong>de</strong>rsøgelse<br />

fortæller om situ<strong>at</strong>ioner eller<br />

tidspunkter i <strong>de</strong>res anbringelse, hvor <strong>de</strong> af<br />

forskellige voksne ikke er blevet betragtet<br />

<strong>som</strong> ligeværdige og aktive medspillere i<br />

eget liv. Det gæl<strong>de</strong>r især, når sagsbehandlere<br />

og personalet på institutioner træffer<br />

vigtige beslutninger med store konsekvenser<br />

for børnenes hverdag og fremtid. Fx<br />

fortæller Frida på 17 år om en episo<strong>de</strong>, hvor<br />

hen<strong>de</strong>s sagsbehandler trumfe<strong>de</strong> hen<strong>de</strong>s<br />

ønske om ikke <strong>at</strong> have samvær med faren,<br />

samtidig med <strong>at</strong> pædagogerne lod <strong>som</strong> om,<br />

<strong>de</strong>t var <strong>de</strong>t, hun selv ville:<br />

”Det værste, jeg har oplevet, var, da jeg<br />

blev hjemsendt første gang. Vi sad til <strong>de</strong>t<br />

<strong>de</strong>r mø<strong>de</strong>, og jeg hav<strong>de</strong> sagt til institutionen,<br />

<strong>at</strong> jeg ikke ville hjem. Det kunne <strong>de</strong><br />

godt glemme, jeg skulle bare ikke hjem.<br />

Men min sagsbehandler siger, jeg skal<br />

hjem, og <strong>så</strong> sid<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m fra institutionen og<br />

siger, ’Det er bare <strong>så</strong> <strong>de</strong>jligt <strong>at</strong> se, når far og<br />

d<strong>at</strong>ter kan sammen’ (...) Jeg sad bare og vente<strong>de</strong><br />

til <strong>de</strong>t mø<strong>de</strong> var færdigt, <strong>så</strong> jeg kunne<br />

tage mine ting og løbe min vej <strong>så</strong> hurtigt,<br />

jeg kunne. Der følte jeg mig bare overset.”<br />

Inddragelse er vIgtIgt – I stort og I småt<br />

Inddragelse handler om alt fra <strong>at</strong> blive set<br />

og hørt af pædagogerne i <strong>de</strong>t daglige, til <strong>at</strong><br />

ens meninger indgår, når <strong>de</strong>r træffes vigtige<br />

af<strong>gøre</strong>lser om fremti<strong>de</strong>n. Som Olivia<br />

på 18 år siger: ”Jeg synes, <strong>at</strong> mine meninger<br />

tæller, når <strong>de</strong>t er mit liv”.<br />

5 · INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER<br />

I dagligdagen drejer <strong>de</strong>t sig om <strong>at</strong> blive<br />

involveret i beslutninger om, hvordan<br />

hverdagen på en institution struktureres,<br />

fx når aktiviteter tilrettelægges. Christian<br />

på 15 år synes fx, <strong>at</strong> børnene skal involveres<br />

mere i <strong>de</strong>n må<strong>de</strong>, tingene fungerer på <strong>de</strong>t<br />

opholdssted, hvor han bor:<br />

”Jeg synes bare, vi skulle have nogle valg<br />

om, hvad <strong>de</strong>r skulle laves om her, eller noget<br />

(...) At man kunne få nogle spørgsmål<br />

om, hvad man synes, <strong>de</strong>r er bedst, alt<strong>så</strong>.”<br />

Inddragelse handler og<strong>så</strong> om, <strong>at</strong> man bliver<br />

informeret om, hvad <strong>de</strong>r skal ske, eller<br />

<strong>at</strong> man får begrun<strong>de</strong>lser for, hvorfor regler<br />

er, <strong>som</strong> <strong>de</strong> er, eller hvorfor <strong>de</strong>r er truffet<br />

bestemte beslutninger om en.<br />

Når børnene omvendt har oplevet <strong>at</strong> blive<br />

lyttet til og haft reel medbestemmelse,<br />

er <strong>de</strong>t og<strong>så</strong> noget af <strong>de</strong>t, <strong>de</strong> fremhæver <strong>som</strong><br />

særligt positivt. Et eksempel er Mehmet<br />

på 18 år og Johan på 16 år, <strong>de</strong>r mener, <strong>at</strong><br />

visse pædagoger er go<strong>de</strong> til <strong>at</strong> sætte sig ind<br />

i <strong>de</strong>res situ<strong>at</strong>ion. De værdsætter, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t, <strong>de</strong><br />

fortæller <strong>de</strong> voksne, bliver taget alvorligt<br />

og handlet på.<br />

”Man kan stole på <strong>de</strong>m og have tillid til<br />

<strong>de</strong>m. De forstår en, <strong>de</strong>t gør <strong>de</strong>. De un<strong>de</strong>rsøger<br />

<strong>de</strong>t, man spørger <strong>de</strong>m om, og gør <strong>de</strong>t,<br />

man spørger <strong>de</strong>m om. (...) Fx mig og Johan,<br />

vi flytte<strong>de</strong> fra X-af<strong>de</strong>lingen. Dér var en af<br />

<strong>de</strong> voksne, <strong>de</strong>r hed<strong>de</strong>r Leo, <strong>som</strong> virkelig<br />

bare var et svin, og <strong>som</strong> har ø<strong>de</strong>lagt rigtig<br />

mange elever (...) hans arbejdsmå<strong>de</strong> var<br />

ikke god. Det fortalte mig og Johan og en,<br />

<strong>de</strong>r hed<strong>de</strong>r Kevin, til vores forstan<strong>de</strong>r. Så<br />

ham Leo, han er fyret i dag.”<br />

når formalIseret Inddragelse<br />

blIver pseudoInddragelse<br />

En række unge, <strong>de</strong>r bor eller har boet på<br />

institutioner, fortæller om ungemø<strong>de</strong>r og<br />

lignen<strong>de</strong>, hvor <strong>de</strong>res meninger på formaliseret<br />

vis bliver hørt – <strong>de</strong>t kunne fx være i<br />

forhold til et opholdsrums indretning, regler<br />

i hverdagen eller aktiviteter ud af huset.<br />

De fleste er i udgangspunktet meget positive<br />

over for <strong>de</strong>n slags mø<strong>de</strong>r, men <strong>de</strong>r er<br />

og<strong>så</strong> mange, <strong>de</strong>r oplever, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke bliver<br />

holdt <strong>som</strong> planlagt, <strong>at</strong> <strong>de</strong> bliver nedprioriteret<br />

af <strong>de</strong> voksne, eller <strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke fører til<br />

forandringer, fordi <strong>de</strong> voksne ikke rigtigt<br />

tager <strong>de</strong> unge alvorligt. Nogle oplever, <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong> unges input til forandringer bliver talt<br />

ned eller holdt hen i månedsvis. Jeppe på<br />

15 år oplever fx, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t kan være svært, hvis<br />

man vil sige noget, <strong>som</strong> pædagogerne ikke<br />

er enige i eller bakker op om, på et ungemø<strong>de</strong>:<br />

”Hvis <strong>de</strong> ikke synes, <strong>de</strong>t er godt nok, <strong>så</strong><br />

gi<strong>de</strong>r <strong>de</strong> ikke. Det er <strong>de</strong>res stemme, <strong>de</strong>r tæller<br />

i sidste en<strong>de</strong> (...) Så jeg gi<strong>de</strong>r slet ikke sige<br />

noget. Jeg vil have <strong>de</strong>t overstået hurtigt. For<br />

hvis man siger noget, <strong>så</strong> kan pædagogerne<br />

blive sure, og <strong>de</strong>t er bare ikke godt. Så jeg<br />

har <strong>de</strong>t bare <strong>så</strong>dan, <strong>at</strong> man kan lige<strong>så</strong> godt<br />

la<strong>de</strong> være. Hvis man brokker sig om <strong>de</strong>m,<br />

<strong>så</strong> bliver <strong>de</strong> meget sure.”<br />

Sigrid på 15 år oplever, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er alt for<br />

svært <strong>at</strong> få indfly<strong>de</strong>lse, da alt skal gå gennem<br />

le<strong>de</strong>ren, <strong>som</strong> aldrig er <strong>de</strong>r eller har tid<br />

til <strong>at</strong> lytte. Desu<strong>de</strong>n er børnene ikke rigtig<br />

vant til <strong>at</strong> snakke med ham og har <strong>de</strong>rfor<br />

sværere ved <strong>at</strong> gå til ham.<br />

I plejefamilierne tager børnenes medbestemmelse<br />

<strong>som</strong> regel andre former end<br />

mø<strong>de</strong>r – her snakker børnene på tomandshånd<br />

med <strong>de</strong>res plejemor eller -far. Og <strong>de</strong>t<br />

synes <strong>de</strong> fleste fungerer godt. Der er og<strong>så</strong><br />

enkelte plejebørn, <strong>som</strong> foreslår, <strong>at</strong> man i<br />

plejefamilien hol<strong>de</strong>r faste familiemø<strong>de</strong>r,<br />

hvor man kan snakke om, hvordan <strong>de</strong>t går<br />

og sige sin mening. Pelle fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> gør<br />

<strong>så</strong>dan i hans plejefamilie:<br />

”Ja, <strong>de</strong>t er jo noget med <strong>at</strong> en gang om<br />

måne<strong>de</strong>n, <strong>så</strong> hol<strong>de</strong>r vi alle her i plejefamilien<br />

et mø<strong>de</strong>, hvor vi skriver ned, hvad vi


Jeg synes bare, vi skulle have nogle<br />

valg om, hvad <strong>de</strong>r skulle laves om her,<br />

eller noget (…) At man kunne få nogle<br />

spørgsmål om, hvad man synes, <strong>de</strong>r er<br />

bedst, alt<strong>så</strong>.<br />

CHRISTIAN 15 åR<br />

måske skulle lave, eller hvad vi mangler,<br />

eller hvordan vi har <strong>de</strong>t, og hvordan vi har<br />

<strong>de</strong>t med andre og <strong>så</strong>dan noget. Det er en<br />

virkelig god ting.”<br />

når <strong>de</strong>t Ikke nytter noget<br />

For <strong>de</strong> børn, <strong>de</strong>r gennem længere tid har<br />

oplevet, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke er blevet hørt og taget<br />

alvorligt, er <strong>de</strong>t ikke ualmin<strong>de</strong>ligt <strong>at</strong> nå<br />

til et punkt, hvor man ikke længere kan<br />

hol<strong>de</strong> til <strong>de</strong>t. Nogle af <strong>de</strong> børn, Børnerå<strong>de</strong>t<br />

har mødt, har fortalt om, <strong>at</strong> <strong>de</strong> har været<br />

helt <strong>de</strong>ru<strong>de</strong>, hvor <strong>de</strong> ikke har set andre<br />

udveje end ligefrem <strong>at</strong> forsøge <strong>at</strong> tage <strong>de</strong>res<br />

eget liv. Sigrid fortæller om en oplevelse på<br />

hen<strong>de</strong>s opholdssted, hvor hun efter en ubehagelig<br />

episo<strong>de</strong> med en dreng blev uds<strong>at</strong><br />

for rygter og trusler fra drengen. Hun gik<br />

bå<strong>de</strong> til pædagogerne og til sin sagsbehandler<br />

for <strong>at</strong> få hjælp, men opleve<strong>de</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke<br />

tog hen<strong>de</strong> seriøst.<br />

”De gjor<strong>de</strong> ikke noget ved <strong>de</strong>t. Jeg skrev<br />

et brev til kommunen, jeg har virkelig prøvet<br />

<strong>at</strong> sørge for, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t ikke sker for andre.<br />

For <strong>de</strong>t var virkelig forfær<strong>de</strong>ligt for mig - <strong>så</strong><br />

slemt, <strong>at</strong> jeg ønske<strong>de</strong> <strong>at</strong> dø og tog en overdosis<br />

piller”.<br />

Andre børn fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> har truet<br />

med selvmord bare for <strong>at</strong> blive hørt. At<br />

stikke af eller blive væk fra skole er og<strong>så</strong><br />

noget, nogle børn fortæller om <strong>som</strong> bevidste<br />

str<strong>at</strong>egier eller <strong>de</strong>sper<strong>at</strong>e handlinger for<br />

<strong>at</strong> blive set og hørt. Fx fortæller Sissel, <strong>de</strong>r<br />

er 16 år: ”Jeg har sagt til min sagsbehandler,<br />

<strong>at</strong> jeg ikke vil bo <strong>de</strong>r, og hun skulle fin<strong>de</strong><br />

et nyt sted til mig, men <strong>de</strong>t gjor<strong>de</strong> hun<br />

ikke, hun blev ved med <strong>at</strong> sige, <strong>at</strong> jeg skulle<br />

blive, og <strong>så</strong> begyndte jeg <strong>at</strong> stikke af, og<br />

pjække i skole. Jeg var næsten ikke i skole i<br />

9. klasse”<br />

For nogle børn fører <strong>de</strong>t til positiv foran-<br />

dring, fx for M<strong>at</strong>hil<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r ved <strong>at</strong> stikke af<br />

fik ændret beslutningen om en uges ferie<br />

med sin far, eller 16-årige Azar <strong>som</strong> stak<br />

af og opsøgte sin sagsbehandler, fordi han<br />

hverken måtte have mobil eller besøge sine<br />

forældre. Og <strong>de</strong>t hjalp tilsynela<strong>de</strong>n<strong>de</strong>: ”Der<br />

gik ikke mere end to uger, <strong>så</strong> måtte jeg<br />

komme på besøg hjemme og fik mobil og<br />

alt <strong>muligt</strong>.”<br />

Andre opgiver <strong>at</strong> blive hørt, og ganske<br />

mange nærer mistro til bå<strong>de</strong> system og<br />

voksne generelt. Andre igen synes <strong>at</strong> acceptere<br />

<strong>de</strong>n manglen<strong>de</strong> inddragelse <strong>som</strong> et<br />

grundvilkår i en anbringelse.<br />

manglen<strong>de</strong> kendskab tIl<br />

egne rettIghe<strong>de</strong>r<br />

En <strong>de</strong>l børn fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> er i tvivl om<br />

<strong>de</strong>res egne rettighe<strong>de</strong>r. Mange af børnene<br />

har i forbin<strong>de</strong>lse med et interview eller en<br />

workshop spurgt til <strong>de</strong>res rettighe<strong>de</strong>r på<br />

forskellige områ<strong>de</strong>r eller i forbin<strong>de</strong>lse med<br />

konkrete episo<strong>de</strong>r. Enkelte børn har s<strong>at</strong> sig<br />

meget grundigt ind i loven på et områ<strong>de</strong>,<br />

<strong>som</strong> fx magtanven<strong>de</strong>lse, og ken<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n<br />

konkrete ordlyd og ved, hvad <strong>de</strong>r er lovlig<br />

og ulovlig brug af magt. Men <strong>de</strong>t er et fåtal.<br />

De fleste er i tvivl, <strong>som</strong> fx Oscar, <strong>de</strong>r ikke<br />

ved, om han er blevet behandlet lovligt på<br />

et tidligere opholdssted:<br />

”Fordi hvis jeg truer <strong>de</strong>m, <strong>så</strong> har jeg <strong>de</strong>t<br />

<strong>som</strong> om, <strong>at</strong> <strong>de</strong> kan <strong>gøre</strong> lige, hvad <strong>de</strong> vil,…<br />

<strong>de</strong> kan lægge mig i benlås, <strong>de</strong> kan <strong>gøre</strong> alt<br />

<strong>muligt</strong>. (...) Jeg ved faktisk ikke, om <strong>de</strong>t er<br />

ulovligt <strong>at</strong> lægge folk i benlås… jeg har hørt<br />

et eller an<strong>de</strong>t på et tidspunkt.”<br />

Børnenes spørgsmål handler ofte om<br />

<strong>de</strong>res rettighe<strong>de</strong>r i forhold til mobiltelefonen.<br />

Må <strong>de</strong> voksne tage ens mobiltelefon?<br />

På hvilken baggrund og hvor længe? Men<br />

<strong>de</strong> handler og<strong>så</strong> om mange andre forhold.<br />

Har man fx ret til <strong>at</strong> tale alene med sine<br />

forældre? Kan man forvente fortrolighed<br />

med sagsbehandleren eller tilsynspersonen?<br />

Kan man blive tvunget til <strong>at</strong> arbej<strong>de</strong>,<br />

og har man krav på løn og lommepenge?<br />

Og er <strong>de</strong>t egentlig okay, når pædagogerne<br />

ikke gi<strong>de</strong>r køre en et sted hen, eller når <strong>de</strong><br />

bruger ti<strong>de</strong>n på kontoret i ste<strong>de</strong>t for med<br />

børnene? Børnene synes, <strong>de</strong> får for lidt<br />

eller ingen inform<strong>at</strong>ion, og <strong>de</strong> ved typisk<br />

ikke, hvor <strong>de</strong> selv kan søge mere vi<strong>de</strong>n. n<br />

BØRNEKONVENTIONEN<br />

ARTIKEL 12<br />

1. Deltagerst<strong>at</strong>erne skal sikre et<br />

barn, <strong>de</strong>r er i stand til <strong>at</strong> udforme<br />

sine egne synspunkter, retten til<br />

frit <strong>at</strong> udtrykke disse synspunkter<br />

i alle forhold, <strong>de</strong>r vedrører barnet;<br />

barnets synspunkter skal tillægges<br />

passen<strong>de</strong> vægt i overensstemmelse<br />

med <strong>de</strong>ts al<strong>de</strong>r og mo<strong>de</strong>nhed.<br />

2. Med henblik herpå skal barnet<br />

især gives mulighed for <strong>at</strong><br />

udtale sig i enhver behandling<br />

ved dømmen<strong>de</strong> myndighed<br />

eller forvaltningsmyndighed<br />

af sager, <strong>de</strong>r vedrører barnet,<br />

enten direkte eller gennem en<br />

repræsentant eller et passen<strong>de</strong><br />

organ i overensstemmelse med<br />

<strong>de</strong> i n<strong>at</strong>ional ret foreskrevne<br />

fremgangsmå<strong>de</strong>r.<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 6


ANBRAGTE BØRN OG UNGE<br />

VIL VÆRE MEDSPILLERE<br />

I DERES EGET LIV<br />

ANBRAGTE BØRN mangler ofte vi<strong>de</strong>n om <strong>de</strong>res rettighe<strong>de</strong>r. De ved ikke, hvad <strong>de</strong> kan forvente, eller hvad<br />

<strong>de</strong> kan kræve. Nogle børn sætter sig ind i loven selv, og <strong>de</strong> ken<strong>de</strong>r <strong>de</strong>rfor <strong>de</strong>n konkrete ordlyd, men <strong>de</strong>t er et<br />

fåtal, <strong>som</strong> når <strong>de</strong>rtil.<br />

De fleste børn i Børnerå<strong>de</strong>ts un<strong>de</strong>rsøgelse, giver udtryk for, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke er blevet oplyst om <strong>de</strong>res rettighe<strong>de</strong>r,<br />

og mange ved heller ikke, hvor <strong>de</strong> kan få noget <strong>at</strong> vi<strong>de</strong>. Der er <strong>så</strong>le<strong>de</strong>s god brug for oplysning om rettighe<strong>de</strong>r<br />

til børn, <strong>de</strong>r er anbragt eller skal anbringes – og vel og mærke i et sprog, <strong>de</strong>r er til <strong>at</strong> forstå. Det kunne bl.a.<br />

være børnenes sagsbehandlere, <strong>de</strong>r formidle<strong>de</strong> <strong>de</strong>nne vi<strong>de</strong>n til børnene eller forklare<strong>de</strong> børnene, hvor <strong>de</strong><br />

selv kan søge vi<strong>de</strong>n om <strong>de</strong>res rettighe<strong>de</strong>r.<br />

Én ting er <strong>at</strong> ken<strong>de</strong> sine rettighe<strong>de</strong>r - en an<strong>de</strong>n er <strong>at</strong> blive hørt og inddraget. Næsten uanset hvilke emner,<br />

børnene og <strong>de</strong> unge i Børnerå<strong>de</strong>ts un<strong>de</strong>rsøgelse fortæller om, er <strong>de</strong>t et gennemgåen<strong>de</strong> tema, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ønsker<br />

<strong>at</strong> blive lyttet til og blive taget alvorligt. Det gæl<strong>de</strong>r i forhol<strong>de</strong>t til sagsbehandlerne <strong>så</strong>vel <strong>som</strong> i rel<strong>at</strong>ionen til<br />

pædagogerne og plejeforældrene – og bå<strong>de</strong> om <strong>de</strong>t helt nære og om <strong>de</strong>t mere fjerne. Det handler om skoleforhold,<br />

regler, samvær med forældre, sundhed, magtanven<strong>de</strong>lse osv. Børnene ønsker mere indfly<strong>de</strong>lse på<br />

eget liv. Det skal ikke forstås <strong>så</strong>dan, <strong>at</strong> <strong>de</strong> vil bestemme alt selv eller sætte fingeraftryk på samtlige beslutninger.<br />

Det, børnene efterspørger, er snarere <strong>at</strong> blive respekteret <strong>som</strong> ligeværdige medspillere, ved <strong>at</strong> <strong>de</strong>t,<br />

<strong>de</strong> siger, bliver taget alvorligt. De ønsker <strong>som</strong> et minimum <strong>at</strong> blive informeret om beslutninger, <strong>de</strong>r vedrører<br />

<strong>de</strong>m, og ikke mindst <strong>at</strong> få begrun<strong>de</strong>lser, når <strong>de</strong>res forventninger eller ønsker ikke kan indfries. Når <strong>de</strong>t ikke<br />

er tilfæl<strong>de</strong>t, sker <strong>de</strong>t, <strong>at</strong> børnene føler sig oversete og usynlige. De mister troen på, <strong>at</strong> <strong>de</strong> kan være medspillere<br />

i eget liv og i et <strong>de</strong>mokr<strong>at</strong>isk samfund, hvor alles mening tæller og <strong>de</strong> lærer måske ligefrem, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t ikke<br />

er <strong>muligt</strong> <strong>at</strong> samarbej<strong>de</strong> med voksne.<br />

Børnenes fortællinger viser, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r stadig er lang vej igen, før inddragelse og medindfly<strong>de</strong>lse er blevet selvfølgelighe<strong>de</strong>r<br />

for anbragte børn. Men <strong>de</strong> bekræfter og<strong>så</strong> <strong>de</strong>n grundantagelse, <strong>som</strong> Børnerå<strong>de</strong>ts un<strong>de</strong>rsøgelse<br />

bygger på: At anerken<strong>de</strong>n<strong>de</strong> inddragelse er essentiel og af<strong>gøre</strong>n<strong>de</strong> for, om <strong>de</strong> socialpædagogiske inds<strong>at</strong>ser,<br />

<strong>som</strong> børn og unge tilby<strong>de</strong>s, rent faktisk gør en forskel. Inddragelsen og oplevelsen af medbestemmelse motiverer<br />

børnene og <strong>de</strong> unge. Det gør <strong>de</strong>m til medspillere i forhold til <strong>de</strong>n inds<strong>at</strong>s, <strong>de</strong> bliver givet. Og når børn<br />

og voksne arbej<strong>de</strong>r sammen mod fælles <strong>de</strong>finere<strong>de</strong> mål - frem for <strong>at</strong> gå med oplevelsen af <strong>at</strong> modarbej<strong>de</strong><br />

hinan<strong>de</strong>n - er sandsynlighe<strong>de</strong>n for, <strong>at</strong> børnene og <strong>de</strong> unge opnår en positiv udvikling, langt større.<br />

Når børneperspektivet er vigtigt <strong>at</strong> ken<strong>de</strong> til, er <strong>de</strong>t alt<strong>så</strong> blandt an<strong>de</strong>t fordi børnenes oplevelser og forståelser<br />

har betydning for, hvordan <strong>de</strong> reagerer på <strong>de</strong>n pædagogiske og sociale inds<strong>at</strong>s. Men <strong>at</strong> blive mødt og<br />

set er vigtigt for menneskers trivsel og udvikling – og <strong>de</strong>rfor er inddragelse af<strong>gøre</strong>n<strong>de</strong> i bå<strong>de</strong> børn og voksnes<br />

hverdag.<br />

Hertil kommer n<strong>at</strong>urligvis, <strong>at</strong> børnene selv ligger in<strong>de</strong> med en vi<strong>de</strong>n, om hvordan lige netop <strong>de</strong> oplever ver<strong>de</strong>n.<br />

Ingen andre har samme kendskab til <strong>de</strong>res oplevelser, følelser, drømme og bekymringer – <strong>de</strong>res liv,<br />

<strong>som</strong> <strong>de</strong>t udfol<strong>de</strong>r sig i skolen, på anbringelsesste<strong>de</strong>t, i klubben, på hjemmebesøg osv. Det er <strong>de</strong>n vi<strong>de</strong>n,<br />

<strong>de</strong>n pædagogiske inds<strong>at</strong>s skal bygge på. n<br />

7 · INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER


SAGSBEHANDLERE OG TILSYN<br />

”Så GåR DER EN MåNED,<br />

OG Så ER DE FORSVUNDET”<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 8


Sagsbehandleren spiller en særlig rolle i anbragte børns liv.<br />

Men <strong>de</strong>t er svært <strong>at</strong> opbygge <strong>de</strong>n nødvendige tillid, hvis man<br />

hele ti<strong>de</strong>n skal forhol<strong>de</strong> sig til en ny. Børnene oplever ofte,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong>res sagsbehandler ikke rigtig ken<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m – og i øvrigt<br />

lytter mere til andre voksne end til børnene.<br />

”DU HAR FÅET NY SAGSBEHANDLER!”<br />

Den besked har mange anbragte børn<br />

fået gentagne gange – nogle har haft op<br />

mod 20 forskellige sagsbehandlere. Og <strong>de</strong>t<br />

sker, <strong>at</strong> børnene ikke får en forklaring på,<br />

hvorfor sagsbehandleren bliver skiftet ud.<br />

Som regel bety<strong>de</strong>r <strong>de</strong>t, <strong>at</strong> <strong>de</strong> skal i gang<br />

med <strong>at</strong> fortælle alting forfra for endnu en<br />

voksen, <strong>som</strong> kun ken<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m ud fra <strong>de</strong>res<br />

sagsakter.<br />

Selv om <strong>de</strong> typisk ikke mø<strong>de</strong>s ansigt til<br />

ansigt mere end to gange årligt, er sagsbehandleren<br />

en person, <strong>de</strong>r fyl<strong>de</strong>r meget for<br />

<strong>de</strong> anbragte børn, og <strong>de</strong>t har stor betydning,<br />

<strong>at</strong> rel<strong>at</strong>ionen og kemien er i or<strong>de</strong>n.<br />

De fleste børn vil gerne have, <strong>at</strong> <strong>de</strong>res sagsbehandler<br />

ken<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m godt, men <strong>de</strong>t kan<br />

være svært <strong>at</strong> opbygge tillid og fortrolighed<br />

i rel<strong>at</strong>ionen – ikke mindst på grund af<br />

<strong>de</strong> mange skift. En <strong>de</strong>l opgiver med ti<strong>de</strong>n<br />

<strong>at</strong> opnå <strong>de</strong>t:<br />

”De bliver ved med <strong>at</strong> sige: ’Jeg kæmper<br />

for dig, jeg skal nok blive ved.’ Så går <strong>de</strong>r<br />

en måned, og <strong>så</strong> er <strong>de</strong> forsvun<strong>de</strong>t. Så er <strong>de</strong>r<br />

en ny, <strong>som</strong> man skal prøve <strong>at</strong> overtale og<br />

forklare alting,” siger 17-årige Frida. Hun er<br />

i gang med <strong>at</strong> lære <strong>at</strong> bo for sig selv og er<br />

flyttet på eget værelse i tilknytning til <strong>de</strong>n<br />

institution, hvor hun hidtil har boet.<br />

En jævnaldren<strong>de</strong> dreng, Henrik, er og<strong>så</strong><br />

godt træt af <strong>de</strong> mange skift:<br />

”Jeg har én sagsbehandler, <strong>så</strong> går hun på<br />

barsel, <strong>så</strong> skifter <strong>de</strong>n sagsbehandler team,<br />

og jeg får en ny, <strong>så</strong> går <strong>de</strong>r to måne<strong>de</strong>r, før<br />

jeg får <strong>at</strong> vi<strong>de</strong>, hvad <strong>de</strong>t er for en sagsbehandler,<br />

jeg har fået – og <strong>så</strong> får jeg en ny<br />

sagsbehandler igen.”<br />

Ny sagsbehandler bety<strong>de</strong>r, <strong>at</strong> endnu en<br />

person kigger sagsmappen igennem, og<br />

mange børn oplever, <strong>at</strong> <strong>de</strong> vur<strong>de</strong>res ud fra<br />

papirerne alene:<br />

9 · SAGSBEHANDLERE OG TILSYN<br />

”De kommer ind og har læst mine papirer<br />

og siger: ’Sådan og <strong>så</strong>dan er han!’ Det<br />

kan <strong>de</strong> ikke <strong>gøre</strong>. For <strong>de</strong> ken<strong>de</strong>r mig jo ikke<br />

or<strong>de</strong>ntligt,” siger 18-årige Felix.<br />

Andre børn og unge har et positivt syn<br />

på kontakten med sagsbehandlerne – og<strong>så</strong><br />

selv om <strong>de</strong>r har været udskiftninger un<strong>de</strong>rvejs:<br />

”De sagsbehandlere, jeg har haft, <strong>de</strong> har<br />

altid villet mig <strong>de</strong>t bedste. De har været<br />

megasø<strong>de</strong> – <strong>de</strong> kan sagtens huske, hvem jeg<br />

er, og ved hvad jeg hed<strong>de</strong>r,” siger 17-årige<br />

Simon, <strong>de</strong>r bor på en institution. Og<strong>så</strong><br />

Andrea på 17 år har go<strong>de</strong> oplevelser med<br />

sagsbehandlere, <strong>som</strong> har handlet, når hun<br />

har haft brug for <strong>de</strong>t:<br />

”De har været rigtig sø<strong>de</strong>, synes jeg (...)<br />

<strong>de</strong>t har været <strong>de</strong>jligt <strong>at</strong> have en, <strong>som</strong> man<br />

kunne fortælle ting til, <strong>som</strong> kunne sætte<br />

gang i sagerne, hvis <strong>de</strong>t er”.<br />

Nogle få børn fortæller om en langvarig<br />

og god rel<strong>at</strong>ion til en enkelt sagsbehandler,<br />

<strong>som</strong> har fulgt <strong>de</strong>m – nogle gange og<strong>så</strong><br />

efter, <strong>at</strong> <strong>de</strong> er flyttet eller har fået ny sagsbehandler.<br />

En sms med en hilsen kan have<br />

stor betydning; <strong>de</strong>n viser børnene, <strong>at</strong> <strong>de</strong><br />

ikke er glemt.<br />

hvor meget skal man sIge?<br />

En <strong>de</strong>l af børnene er usikre på, hvor meget<br />

<strong>de</strong> skal åbne sig over for sagsbehandleren<br />

– og <strong>de</strong>t er ikke kun, hvis <strong>de</strong>r har været<br />

mange udskiftninger. Børnene kan nemlig<br />

være mere grundlæggen<strong>de</strong> i tvivl om, hvor<br />

sagsbehandlerens loyalitet egentlig ligger,<br />

om <strong>de</strong> kan regne med fortrolighed, og om<br />

sagsbehandleren har en skjult dagsor<strong>de</strong>n.<br />

Og hvis sagsbehandler er <strong>de</strong>t egentlig?<br />

Nogle føler, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t mest er <strong>de</strong> voksnes:<br />

Pædagogernes, plejeforældrenes og især<br />

forældrenes. Børnene oplever, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er <strong>de</strong><br />

voksne, <strong>som</strong> sagsbehandleren lytter til, og<br />

<strong>de</strong> voksnes ord, <strong>de</strong>r tillægges størst vægt.<br />

En oplevelse, <strong>de</strong>r kan forstærkes, når sagsbehandleren,<br />

i skikkelse af <strong>de</strong>t personrette<strong>de</strong><br />

tilsyn, un<strong>de</strong>r besøg på en institution<br />

eller i en plejefamilie bruger <strong>de</strong>t meste af<br />

sin tid på <strong>at</strong> snakke med <strong>de</strong> voksne bag<br />

en lukket dør. Eller når en sagsbehandler<br />

bliver udskiftet efter ønske fra forældrene,<br />

u<strong>de</strong>n <strong>at</strong> barnet bliver spurgt.<br />

Tilli<strong>de</strong>n kan og<strong>så</strong> un<strong>de</strong>rmineres, når<br />

ting, børnene har fortalt i fortrolighed,<br />

bliver lækket til andre voksne omkring<br />

børnene. Det kan bety<strong>de</strong>, <strong>at</strong> man mister<br />

lysten til – eller slet ikke tør – <strong>at</strong> fortælle<br />

sagsbehandleren noget vigtigt:<br />

”Jeg ved, <strong>at</strong> hvis jeg fortæller noget til<br />

hen<strong>de</strong>, <strong>så</strong> går <strong>de</strong>t vi<strong>de</strong>re til mit opholdssted,”<br />

siger 15-årige Joan, mens 13-årige<br />

Johanne er bange for, <strong>at</strong> hen<strong>de</strong>s mor får alt<br />

<strong>at</strong> vi<strong>de</strong>, hvis hun selv åbner sig for sagsbehandleren:<br />

”Så ved jeg, <strong>at</strong> min mor vil komme og<br />

hive f<strong>at</strong> i mit ærme og begyn<strong>de</strong> <strong>at</strong> spørge<br />

om alt <strong>muligt</strong>. Det er vigtigt for mig, <strong>at</strong> <strong>de</strong><br />

ting, <strong>som</strong> jeg helst ikke vil have fortalt, bliver<br />

holdt hemmeligt.”<br />

Nogle gange kan <strong>de</strong>t være et problem <strong>at</strong><br />

få sagsbehandleren til <strong>at</strong> tro på, hvad man<br />

siger. Det kan og<strong>så</strong> være, <strong>at</strong> sagsbehandleren<br />

bare ikke tager <strong>de</strong>t alvorligt – heller ikke,<br />

hvis <strong>de</strong>t gæl<strong>de</strong>r noget vigtigt, <strong>som</strong> fx en<br />

vold<strong>som</strong> magtanven<strong>de</strong>lse eller problemer i<br />

familien. 15-årige Alma fortalte sin sagsbehandler,<br />

<strong>at</strong> hun blev slået af sin papfar, før<br />

hun blev anbragt u<strong>de</strong>n for hjemmet:<br />

”Jeg ha<strong>de</strong>r min sagsbehandler. In<strong>de</strong>n jeg<br />

blev sendt i plejefamilie, fortalte jeg, <strong>at</strong> min<br />

papfar slog. Der sag<strong>de</strong> hun bare, <strong>at</strong> jeg bare<br />

skulle gi’ <strong>de</strong>t lidt tid, og <strong>så</strong> skulle han nok<br />

stoppe med <strong>de</strong>t. (...) Der blev ikke gjort no-


get ved <strong>de</strong>t, før jeg sag<strong>de</strong> <strong>de</strong>t til min faster,<br />

og hun kontakte<strong>de</strong> kommunen.”<br />

kun I telefontI<strong>de</strong>n<br />

Mange af børnene vil gerne have mere og<br />

an<strong>de</strong>rle<strong>de</strong>s tid sammen med <strong>de</strong>res sagsbehandler.<br />

Fx vil mange gerne opleve andre<br />

ting med ham eller hen<strong>de</strong> end bare <strong>at</strong><br />

hol<strong>de</strong> mø<strong>de</strong>r og snakke. Børnene foreslår<br />

en gå- eller køretur, måske en udflugt til<br />

stran<strong>de</strong>n, på café eller i biografen – i hvert<br />

fald noget, <strong>de</strong>r lugter mindre af mø<strong>de</strong>. Jon<br />

på 17 år fortæller, <strong>at</strong> han har været u<strong>de</strong> <strong>at</strong><br />

rejse og lavet alle mulige ting med sin tidligere<br />

sagsbehandler, <strong>som</strong> han hav<strong>de</strong>, fra han<br />

var tre år. Hun stoppe<strong>de</strong> på grund af barsel,<br />

men han skriver stadig lidt med hen<strong>de</strong>.<br />

Når han i dag skal i kontakt med sin<br />

nuværen<strong>de</strong> sagsbehandler, går <strong>de</strong>t – lige<strong>som</strong><br />

for mange andre – via institutionens<br />

personale:<br />

”Jeg kan godt ringe til hen<strong>de</strong>, men <strong>de</strong>t<br />

tager tid. Fra jeg siger, jeg vil ringe, til jeg<br />

får lov, går <strong>de</strong>r nok 14 dage.”<br />

En <strong>de</strong>l børn har selv prøvet <strong>at</strong> tage kontakt<br />

til sagsbehandleren, men mange synes,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong>t er svært <strong>at</strong> få hul igennem, fx på<br />

grund af en meget begrænset telefontid:<br />

”Jeg begyndte <strong>at</strong> skrive mail til hen<strong>de</strong>,<br />

fordi <strong>de</strong>r altid var telefonsvarer på, og <strong>så</strong><br />

ringe<strong>de</strong> hun aldrig tilbage (...) Det var rigtig<br />

irriteren<strong>de</strong>, <strong>at</strong> man ikke bare kunne ringe<br />

til hen<strong>de</strong> og komme igennem,” siger 16-årige<br />

Isabella, <strong>de</strong>r bor på institution.<br />

Men <strong>de</strong>r er og<strong>så</strong> børn, <strong>som</strong> egentlig hel-<br />

De kommer ind og har læst mine papirer og siger:<br />

”Sådan og <strong>så</strong>dan er han!” Det kan <strong>de</strong> ikke <strong>gøre</strong>.<br />

For <strong>de</strong> ken<strong>de</strong>r mig jo ikke or<strong>de</strong>ntligt.<br />

FELIx 18 åR<br />

lere er fri for kontakt med sagsbehandleren,<br />

først og fremmest plejebørn, <strong>de</strong>r trives<br />

godt i plejefamilien. Det gæl<strong>de</strong>r blandt<br />

an<strong>de</strong>t Nana på 16 år. Hun synes, <strong>at</strong> besøg<br />

fra sagsbehandleren eller tilsynet er en irriteren<strong>de</strong><br />

påmin<strong>de</strong>lse om, <strong>at</strong> hun ’kun’ er<br />

familiens plejebarn og ikke en biologisk<br />

<strong>de</strong>l af familien:<br />

”Jeg har altid synes, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t var træls, når<br />

<strong>de</strong>r kom sagsbehandlere og skulle snakke.<br />

Fordi, <strong>så</strong> er <strong>de</strong>t <strong>som</strong> om, <strong>de</strong>t bliver u<strong>normalt</strong>.<br />

Det var lige<strong>som</strong>, man boe<strong>de</strong> i en<br />

familie, men <strong>så</strong> kommer <strong>de</strong>r en – tilsyn og<br />

<strong>så</strong>dan – og <strong>så</strong> er <strong>de</strong>t hele lidt an<strong>de</strong>rle<strong>de</strong>s.”<br />

helst på bølgelæng<strong>de</strong><br />

En <strong>de</strong>l børn vil gerne have unge sagsbehandlere<br />

og i hvert fald nogle, <strong>de</strong>r snakker<br />

på en må<strong>de</strong>, <strong>så</strong> man kan forstå <strong>de</strong>t:<br />

”Når man sid<strong>de</strong>r til et mø<strong>de</strong> med en sagsbehandler,<br />

<strong>så</strong> forstår man ikke halv<strong>de</strong>len<br />

af, hvad hun siger, fordi hun begyn<strong>de</strong>r <strong>at</strong><br />

snakke meget, meget pædagogisk. Så sid<strong>de</strong>r<br />

man bare og siger ’Ja’,” fortæller 18-årige<br />

Felix.<br />

Nogle peger og<strong>så</strong> på vigtighe<strong>de</strong>n af, <strong>at</strong><br />

sagsbehandleren og <strong>de</strong>n person, <strong>de</strong>r fører<br />

tilsyn, giver sig tid til <strong>at</strong> skabe en god stemning<br />

og small-talke lidt, før <strong>de</strong> går i gang<br />

med <strong>de</strong> alvorlige spørgsmål. Som Mario på<br />

17 år forklarer:<br />

”Hvis <strong>de</strong>t første spørgsmål er: ’Har du<br />

oplevet en magtanven<strong>de</strong>lse, du ikke synes<br />

var i or<strong>de</strong>n?’ giver man ikke <strong>de</strong>t ærlige<br />

svar. Men hvis man får en smule tillid, <strong>så</strong><br />

kommer <strong>de</strong>r flere ærlige svar – <strong>så</strong> jeg tror,<br />

man skal stille nogle spørgsmål i <strong>de</strong>t tyn<strong>de</strong><br />

luftlag, in<strong>de</strong>n man begyn<strong>de</strong>r <strong>at</strong> gå over i <strong>de</strong><br />

lidt tungere spørgsmål.”<br />

uklare roller<br />

Børnene skelner sjæl<strong>de</strong>nt mellem mø<strong>de</strong>rne<br />

med sagsbehandler og tilsynsbesøgene. For<br />

<strong>de</strong>t meste ken<strong>de</strong>r <strong>de</strong> ganske enkelt ikke<br />

forskel på <strong>de</strong> to ting. Det kan skyl<strong>de</strong>s, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t<br />

ofte er én og samme person, <strong>de</strong>r har begge<br />

funktioner for <strong>de</strong>t samme barn. Måske er<br />

<strong>de</strong>t grun<strong>de</strong>n til, <strong>at</strong> nogle børn siger, <strong>at</strong> <strong>de</strong><br />

aldrig har oplevet et tilsynsbesøg fra egen<br />

kommune. Men selv når tilsynet foretages<br />

af en an<strong>de</strong>n end sagsbehandleren, har børnene<br />

svært ved <strong>at</strong> skelne, og <strong>de</strong> er i tvivl<br />

om, hvad <strong>de</strong> kan forvente sig af <strong>de</strong>n ene<br />

og <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>n. Som Sonya, <strong>de</strong>r har været i<br />

netværkspleje og nu bor i egen lejlighed,<br />

konst<strong>at</strong>erer:<br />

”Jeg aner ikke, hvem <strong>de</strong>r har været sagsbehandler,<br />

støttepersoner og kontaktpersoner<br />

– <strong>de</strong>t hele er et stort klud<strong>de</strong>r mud<strong>de</strong>r.”<br />

Sådan er <strong>de</strong>t ikke alle, <strong>de</strong>r oplever <strong>de</strong>t.<br />

Lukas, <strong>de</strong>r bor på et opholdssted, er 17 år, og<br />

han har klart positive erfaringer med tilsynet.<br />

Han fortæller, <strong>at</strong> han udmærket ved,<br />

hvem <strong>de</strong>r er hvem:<br />

”Tilsynet er ham, jeg kal<strong>de</strong>r koordin<strong>at</strong>oren.<br />

Han kommer med sagsbehandlerne og<br />

sikrer, <strong>at</strong> alt er godt. Så ham koordin<strong>at</strong>oren,<br />

han er på min si<strong>de</strong>.”<br />

De børn, <strong>de</strong>r genken<strong>de</strong>r or<strong>de</strong>t tilsyn,<br />

forbin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>t ofte med <strong>de</strong>t generelle tilsyn,<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 10


og fortæller om kontrol af lokaler osv. Det<br />

gæl<strong>de</strong>r fx Olivia på 18 år: ”Alt<strong>så</strong> vi har haft<br />

en eller an<strong>de</strong>n form for tilsyn, hvor vi har<br />

haft nogen fra kommunen ne<strong>de</strong> og se<br />

på huset, for <strong>at</strong> se om <strong>de</strong>r kunne bo unge<br />

mennesker og <strong>så</strong>dan noget, men <strong>de</strong>r har<br />

ikke været nogen ne<strong>de</strong> og tjekke os <strong>som</strong><br />

<strong>så</strong>dan.”<br />

tIllId<br />

De færreste anbragte børn og unge, Børnerå<strong>de</strong>t<br />

har talt med, ved, hvad <strong>de</strong> kan bruge<br />

tilsynet til. En <strong>de</strong>l af børnene føler sig<br />

utrygge og er i tvivl om, hvad <strong>de</strong> vil fortælle<br />

til en tilsynsperson, hvis <strong>de</strong>r er noget<br />

galt. Andre har besluttet sig for slet ikke <strong>at</strong><br />

stole på tilsynet. Det gæl<strong>de</strong>r fx Mille på 16<br />

år, <strong>de</strong>r siger:<br />

”Jeg stole<strong>de</strong> ikke på hen<strong>de</strong>. Når jeg ikke<br />

stoler på folk, <strong>så</strong> siger jeg ikke sandhe<strong>de</strong>n.<br />

Jeg sag<strong>de</strong>, <strong>at</strong> jeg hav<strong>de</strong> <strong>de</strong>t fint, og <strong>at</strong> <strong>de</strong>t<br />

var et <strong>de</strong>jligt sted, og <strong>de</strong>t kunne ikke være<br />

bedre – og <strong>de</strong>t var ren løgn.”<br />

Ifølge nogle af børnene kan <strong>de</strong>t have stor<br />

betydning, hvem <strong>de</strong>n tilsynsføren<strong>de</strong> eller<br />

sagsbehandleren vælger <strong>at</strong> tale med først<br />

– eller om børnenes ord tillægges vægt<br />

uafhængigt af andre voksnes input. Det<br />

gæl<strong>de</strong>r fx Oscar på 17 år, <strong>de</strong>r på et tidligere<br />

opholdssted hav<strong>de</strong> problemer med le<strong>de</strong>ren:<br />

”Jo, <strong>de</strong>r har været tilsyn, men <strong>de</strong>t er ikke<br />

noget, jeg kan tale med min sagsbehandler<br />

om, for hver gang jeg har talt med sagsbehandleren,<br />

<strong>så</strong> skulle hun altid lige ud og<br />

referere, hvad vi hav<strong>de</strong> talt om på mø<strong>de</strong>t.”<br />

11 · SAGSBEHANDLERE OG TILSYN<br />

En dreng på 14 år har besluttet sig for<br />

kun <strong>at</strong> sige go<strong>de</strong> ting, når <strong>de</strong>t generelle<br />

tilsyn er på besøg. Han be<strong>de</strong>r endda en<br />

pædagog fra institutionen om <strong>at</strong> <strong>de</strong>ltage i<br />

mø<strong>de</strong>t med <strong>de</strong>n tilsynsføren<strong>de</strong> ud fra <strong>de</strong>n<br />

overvejelse, <strong>at</strong> pædagogerne <strong>så</strong> ikke efterfølgen<strong>de</strong><br />

mistænker ham for <strong>at</strong> have sagt<br />

noget dårligt. For gør <strong>de</strong> <strong>de</strong>t, kan <strong>de</strong> ’<strong>gøre</strong><br />

livet surt’, siger han og uddyber:<br />

”De kan ikke slå en - <strong>de</strong> kan bare køre<br />

psykisk på en.”<br />

Det kan og<strong>så</strong> være loyalitet over for pædagoger<br />

og plejefamilie, <strong>de</strong>r får børn og<br />

unge til <strong>at</strong> gå på kompromis med sandhe<strong>de</strong>n<br />

over for tilsynet – <strong>de</strong>t kan føles <strong>som</strong> <strong>at</strong><br />

stikke <strong>de</strong> voksne <strong>at</strong> fortælle om kritisable<br />

forhold. Enkelte fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t kan være<br />

svært <strong>at</strong> tale med tilsynet om forhold, <strong>som</strong><br />

<strong>de</strong>r ikke er enighed om i børnegruppen.<br />

På Oscars opholdssted er mø<strong>de</strong>rne med<br />

tilsynet fra opholdskommunen en gruppesamtale:<br />

”Der er ting, jeg ikke kan sige til tilsynet,<br />

for <strong>så</strong> hører alle <strong>de</strong>t (...) Vi er aldrig nogen<br />

sin<strong>de</strong> helt alene med tilsynet.”<br />

Nogle børn fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> har tilsyn<br />

meget sjæl<strong>de</strong>nt, og enkelte mener ligefrem,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong> aldrig har haft et tilsynsbesøg. Det<br />

gæl<strong>de</strong>r blandt andre Henrik på 17, <strong>som</strong> bor<br />

på en institution: ”Der er fan<strong>de</strong>me aldrig<br />

nogensin<strong>de</strong> nogen, <strong>de</strong>r har spurgt, hvordan<br />

jeg hav<strong>de</strong> <strong>de</strong>t, <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>r jeg har været. De<br />

har bare plantet mig – og psst ...”. n<br />

Tilsynet er<br />

ham, jeg kal<strong>de</strong>r<br />

koordin<strong>at</strong>oren.<br />

Han kommer med<br />

sagsbehandlerne<br />

og sikrer, <strong>at</strong> alt<br />

er godt. Så ham<br />

koordin<strong>at</strong>oren, han<br />

er på min si<strong>de</strong>.<br />

LUKAS 17 åR


Jeg har altid synes, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t var træls, når <strong>de</strong>r<br />

kom sagsbehandlere og skulle snakke. Fordi,<br />

<strong>så</strong> er <strong>de</strong>t <strong>som</strong> om, <strong>de</strong>t bliver u<strong>normalt</strong>.<br />

Nana 16 år<br />

DET VIRKER<br />

FOR BØRNENE:<br />

n NåR SAGSBEHANDLERNE ikke bliver skiftet ud hele ti<strong>de</strong>n<br />

n NåR SAGSBEHANDLEREN lytter, er god <strong>at</strong> tale med og tror<br />

på <strong>de</strong>t, man siger<br />

n NåR SAGSBEHANDLEREN inddrager en i beslutningerne<br />

og informerer om baggrun<strong>de</strong>n<br />

n NåR SAGSBEHANDLEREN er 100 % ærlig<br />

n NåR SAGSBEHANDLEREN først og fremmest er ens egen<br />

– ikke <strong>de</strong> voksnes<br />

n NåR SAGSBEHANDLEREN gør en oprigtig inds<strong>at</strong>s for <strong>at</strong><br />

hjælpe, og fx ikke udsky<strong>de</strong>r eller aflyser mø<strong>de</strong>rne<br />

n NåR MAN må skrive eller ringe direkte til sin<br />

sagsbehandler<br />

n NåR SAGSBEHANDLEREN ken<strong>de</strong>r ens historie og familie<br />

– ikke kun ud fra papirerne<br />

n NåR MAN mø<strong>de</strong>r sagsbehandleren ofte og og<strong>så</strong> oplever<br />

ting sammen<br />

n NåR TILSYNET er uanmeldt, <strong>så</strong> <strong>de</strong>t er virkelighe<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r<br />

opleves<br />

n NåR TILSYNET snakker med børnene alene og enkeltvis<br />

– på en tryg og afslappet må<strong>de</strong><br />

n NåR TILSYNET husker <strong>at</strong> spørge ind til magtanven<strong>de</strong>lse<br />

og overskri<strong>de</strong>lse af ens grænser<br />

n NåR SAGSBEHANDLER og tilsynsføren<strong>de</strong> taler i et sprog,<br />

man forstår, og ikke taler ned til én<br />

SERVICELOVEN<br />

§ 70<br />

Tilsynet […] skal omf<strong>at</strong>te mindst to årlige<br />

tilsynsbesøg på anbringelsesste<strong>de</strong>t, hvor<br />

kommunen taler med barnet eller <strong>de</strong>n unge.<br />

Samtalen skal <strong>så</strong> vidt <strong>muligt</strong> fin<strong>de</strong> sted u<strong>de</strong>n andre<br />

personer fra anbringelsesste<strong>de</strong>ts tilste<strong>de</strong>værelse.<br />

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og<br />

<strong>de</strong>res familier punkt 78<br />

Bestemmelsen i servicelovens § 70, stk. 2, om,<br />

<strong>at</strong> kommunalbestyrelsen har pligt til <strong>at</strong> tale med<br />

barnet eller <strong>de</strong>n unge på anbringelsesste<strong>de</strong>t mindst<br />

to gange årligt, er <strong>så</strong>le<strong>de</strong>s alene et minimumskrav.<br />

SAGSBEHANDLERE<br />

OG TILSYN<br />

20 ud af 63 børn synes altid, <strong>de</strong> har fået <strong>de</strong>n hjælp,<br />

<strong>de</strong> har haft brug for fra kommunen. 26 børn<br />

oplever, <strong>at</strong> <strong>de</strong> kun nogen gange har fået<br />

<strong>de</strong>n rette hjælp.<br />

Af <strong>de</strong> 32 børn, <strong>de</strong>r selv har prøvet <strong>at</strong> tage kontakt til<br />

sagsbehandleren, vur<strong>de</strong>rer 15, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er nemt, mens<br />

17 vur<strong>de</strong>rer, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er svært.<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 12


KONTAKTEN TIL MYDIGHEDERNES<br />

REPRÆSENTANTER SKAL VÆRE<br />

STABIL OG TÆT<br />

NåR BØRN ANBRINGES UDEN FOR HJEMMET, er <strong>de</strong>t myndighe<strong>de</strong>rnes opgave <strong>at</strong> sikre optimale<br />

rammer for børnenes trivsel og udvikling. Det kræver et tæt og tillidsfuldt forhold til barnet <strong>at</strong> forstå<br />

<strong>de</strong>ts aktuelle situ<strong>at</strong>ion og behov. Men en stor gruppe af <strong>de</strong> børn, Børnerå<strong>de</strong>t har talt med, peger på, <strong>at</strong><br />

rel<strong>at</strong>ionen til myndighe<strong>de</strong>rnes repræsentanter ikke fungerer særlig godt. Sagsbehandlerne er svære <strong>at</strong><br />

få f<strong>at</strong> på, <strong>de</strong>r er stor udskiftning blandt <strong>de</strong>m, og børnene oplever ofte, <strong>at</strong> <strong>de</strong> lytter mere til <strong>de</strong> voksne<br />

end til børnene.<br />

Det fører til, <strong>at</strong> børnene kan have svært ved <strong>at</strong> etablere <strong>de</strong>n nødvendige tillid til sagsbehandleren og til<br />

tilsynet – og <strong>de</strong>rmed er <strong>de</strong>r risiko for, <strong>at</strong> vigtig vi<strong>de</strong>n aldrig når frem til <strong>de</strong> myndighe<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r har ansvaret<br />

for anbringelsen. Som konsekvens bliver barnets perspektiv svagt eller slet ikke belyst, når <strong>de</strong>r bliver<br />

truffet beslutninger i barnets sag.<br />

Børnenes fortællinger og anbefalinger viser, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er grund til <strong>at</strong> se nærmere på, hvordan man kan<br />

styrke sagsbehandlernes og tilsynets kompetencer og mulighe<strong>de</strong>r for <strong>at</strong> indgå i mere tætte og<br />

tillidspræge<strong>de</strong> rel<strong>at</strong>ioner til børnene. Ikke mindst er <strong>de</strong>t af<strong>gøre</strong>n<strong>de</strong> <strong>at</strong> sikre or<strong>de</strong>ntlige arbejdsforhold<br />

for sagsbehandlerne, <strong>så</strong> børnene mø<strong>de</strong>r bå<strong>de</strong> erfarne, vedvaren<strong>de</strong> og kvalificere<strong>de</strong> sagsbehandlere,<br />

<strong>de</strong>r håndterer <strong>de</strong>res sager.<br />

De utallige skift af sagsbehandlere, <strong>som</strong> børnene i Børnerå<strong>de</strong>ts un<strong>de</strong>rsøgelse fortæller om, vidner og<strong>så</strong><br />

om et behov for et større fokus på overgangene; <strong>de</strong>r skal <strong>gøre</strong>s en større inds<strong>at</strong>s for bå<strong>de</strong> <strong>at</strong> varsle om<br />

og forklare børnene omstændighe<strong>de</strong>rne ved et skift af sagsbehandler. Børnene vil gerne varsles i <strong>så</strong> god<br />

tid <strong>som</strong> <strong>muligt</strong>, og i <strong>de</strong>t hele taget efterlyser <strong>de</strong> meget mere kontinuitet i varetagelsen af <strong>de</strong>res sag.<br />

Børnene efterspørger bedre inform<strong>at</strong>ion om, hvordan og hvornår <strong>de</strong> kan komme i kontakt med <strong>de</strong>res<br />

sagsbehandlere og med tilsynet, og <strong>de</strong> ønsker, <strong>at</strong> meto<strong>de</strong>rne til <strong>at</strong> etablere kontakten tilpasses <strong>de</strong>res<br />

behov. Un<strong>de</strong>rsøgelsen peger <strong>de</strong>su<strong>de</strong>n på, <strong>at</strong> rollefor<strong>de</strong>lingen mellem sagsbehandler og tilsyn er meget<br />

uklar for børnene. En stor <strong>de</strong>l af <strong>de</strong> børn, <strong>de</strong>r indgår i un<strong>de</strong>rsøgelsen, er ikke klar over forskellen mellem<br />

<strong>de</strong> to funktioner. Det kan <strong>gøre</strong> <strong>de</strong>t vanskeligt for børnene <strong>at</strong> vi<strong>de</strong>, hvem <strong>de</strong> skal tale med om specifikke<br />

problemer eller ønsker. Samme problem gæl<strong>de</strong>r n<strong>at</strong>urligvis for <strong>de</strong>n gruppe børn, <strong>de</strong>r slet ikke ken<strong>de</strong>r til<br />

tilsynsfunktionen.<br />

Der er <strong>de</strong>rfor et stort behov for bedre inform<strong>at</strong>ion til <strong>de</strong> anbragte børn, om hvordan sagsbehandlere og<br />

tilsynet fungerer, og hvad <strong>de</strong> kan bruge <strong>de</strong>m til. Der kan med for<strong>de</strong>l sættes ind over for myndighe<strong>de</strong>rne,<br />

<strong>så</strong> man i højere grad er opmærk<strong>som</strong> på børnenes behov for – og ret til – en myndighedsperson, <strong>de</strong> føler<br />

sig trygge ved og kan stole på. I <strong>de</strong>n forbin<strong>de</strong>lse er <strong>de</strong>t bl.a. helt af<strong>gøre</strong>n<strong>de</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong>n tilsynsføren<strong>de</strong> person<br />

– hvad enten <strong>de</strong>t er <strong>de</strong>t generelle eller <strong>de</strong>t personrette<strong>de</strong> tilsyn – altid henven<strong>de</strong>r sig til barnet <strong>som</strong><br />

<strong>de</strong>t første ved et besøg frem for i udgangspunktet <strong>at</strong> tale med <strong>de</strong> voksne. Det sen<strong>de</strong>r et signal til barnet<br />

om, hvem tilsynet er til for. n<br />

13 · INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER


PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER<br />

”…DER VAR NOGLE<br />

AF DEM, DER VIRKELIG<br />

HOLDT AF MIG”<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 14


Go<strong>de</strong> anbringelsesste<strong>de</strong>r har medarbej<strong>de</strong>re,<br />

<strong>de</strong>r ikke er for ”pædagog-agtige”. De voksne<br />

skal engagere sig i børnene – næsten <strong>som</strong> var<br />

<strong>de</strong>t familie.<br />

KAN VI BYTTE VAGT PÅ FREDAG?”<br />

Et helt almin<strong>de</strong>ligt spørgsmål fra en kollega<br />

til en an<strong>de</strong>n, men bestemt ikke ét, <strong>de</strong>r<br />

hører hjemme, mens kartoflerne går rundt<br />

ved aftensbor<strong>de</strong>t på et anbringelsessted,<br />

mener 15-årige Sigrid:<br />

”Det kan virkelig pisse mig af, når folk<br />

begyn<strong>de</strong>r <strong>at</strong> sid<strong>de</strong> og snakke om <strong>de</strong>res<br />

vagtplaner un<strong>de</strong>r aftensma<strong>de</strong>n. Unge, <strong>de</strong>r<br />

bor her og har <strong>de</strong>t svært, skal ikke føle, <strong>at</strong><br />

pædagogerne er her for <strong>at</strong> tjene penge og<br />

have et job. Så sid<strong>de</strong>r <strong>de</strong> og bytter vagter<br />

med hinan<strong>de</strong>n og <strong>så</strong>dan nogle ting. Det er<br />

ikke fedt <strong>som</strong> ung – du skal føle dig elsket.<br />

Der er jo ingen, <strong>de</strong>r ville bo her, hvis <strong>de</strong><br />

hav<strong>de</strong> en fungeren<strong>de</strong> familie, <strong>de</strong> kunne<br />

være hjemme hos.”<br />

Som mange andre af børnene gør hun<br />

opmærk<strong>som</strong> på <strong>de</strong> problemer, <strong>de</strong>r kan opstå,<br />

fordi anbringelsesste<strong>de</strong>rne på én gang<br />

er arbejdspladser og hjem. Skal <strong>de</strong>t føles<br />

<strong>som</strong> et hjem for børnene, er <strong>de</strong>t vigtigt, <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong> voksne er taktful<strong>de</strong> og opmærk<strong>som</strong>me<br />

på ikke <strong>at</strong> signalere, <strong>at</strong> <strong>de</strong> er på arbej<strong>de</strong> og<br />

fx ikke forskanser sig på kontoret:<br />

”De var altid in<strong>de</strong> på kontoret og snakke<strong>de</strong><br />

’bla. bla’. De snakke<strong>de</strong> aldrig nogensin<strong>de</strong><br />

med børnene. De sag<strong>de</strong> bare: ’Gå i seng!’,<br />

’Stå op!’, ’Vi skal spise!’. Det var <strong>de</strong>t eneste,<br />

<strong>de</strong> sag<strong>de</strong>,” siger Bjarke på 15 år.<br />

Allervigtigst er <strong>de</strong>t, <strong>at</strong> pædagogerne viser<br />

børnene, <strong>at</strong> <strong>de</strong> oprigtigt gi<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m. Ikke<br />

fordi <strong>de</strong> får <strong>de</strong>res løn for <strong>de</strong>t, men fordi <strong>de</strong><br />

er engagere<strong>de</strong> i <strong>de</strong>m og hol<strong>de</strong>r af <strong>de</strong>m.<br />

næsten <strong>som</strong> en far<br />

15-årige Christian oplever, <strong>at</strong> <strong>de</strong>n pædagog,<br />

<strong>de</strong>r er hans kontaktperson, gi<strong>de</strong>r ham for<br />

alvor. De har fælles interesser <strong>som</strong> styrke-<br />

15 · PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER<br />

træning og <strong>at</strong> høre høj musik, og Christian<br />

bliver tit inviteret til <strong>at</strong> spise hos ham og<br />

hans familie:<br />

”Hvis jeg går ud med ham og <strong>så</strong>dan noget,<br />

<strong>så</strong> er jeg jo sammen med hans drenge<br />

og har <strong>de</strong>t sjovt med <strong>de</strong>m og føler lige<strong>som</strong>,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong> føler, <strong>at</strong> jeg er med i <strong>de</strong>res familie. Det<br />

håber jeg, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er andre, <strong>de</strong>r og<strong>så</strong> oplever<br />

(...) Når jeg er <strong>de</strong>ru<strong>de</strong>, <strong>så</strong> bliver jeg spurgt,<br />

om jeg ikke bliver og spiser. Det er faktisk<br />

næsten hver gang, jeg er <strong>de</strong>ru<strong>de</strong>.”<br />

Og<strong>så</strong> Felix på 18 år tillægger en af pædagogerne<br />

en slags farrolle:<br />

”Jamen alt<strong>så</strong> for eksempel hvis min kæreste<br />

har et problem (...), <strong>så</strong> går hun til sin<br />

mor. Men <strong>de</strong>r er Tommy faktisk <strong>som</strong> min<br />

far, <strong>de</strong>t er ham, jeg går til (...) Jeg sid<strong>de</strong>r og<br />

får en kop kaffe med ham og ser fodbold<br />

med ham. Han inviterer tit op priv<strong>at</strong>, hvor<br />

han jo faktisk ikke er nødt til <strong>de</strong>t, men<br />

hvor han siger:<br />

’Kom op og se noget fodbold sammen<br />

med mig, jeg laver mad’.”<br />

Rigtig mange af <strong>de</strong> anbragte børn mener,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong>r er voksne på anbringelsesste<strong>de</strong>t,<br />

<strong>som</strong> hol<strong>de</strong>r af <strong>de</strong>m, og endnu flere siger<br />

ja til, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er mindst en af <strong>de</strong> voksne, <strong>de</strong><br />

selv rigtig godt kan li<strong>de</strong>. Men nogle børn<br />

oplever og<strong>så</strong>, <strong>at</strong> pædagoger helst bare vil<br />

hjem til <strong>de</strong>res egne børn i ste<strong>de</strong>t for <strong>at</strong> være<br />

nærværen<strong>de</strong> over for <strong>de</strong>m på institutionen.<br />

Og flere peger på, <strong>at</strong> <strong>de</strong> voksne behandler<br />

<strong>de</strong>res egne børn på en helt an<strong>de</strong>n og bedre<br />

må<strong>de</strong> – fx ved <strong>at</strong> give <strong>de</strong>m lov til meget<br />

mere. Det mener i hvert fald Johanne, <strong>de</strong>r<br />

sammen med sin søster har boet tre år på<br />

et mindre anbringelsessted. Hun siger:<br />

”Hun er da en <strong>de</strong>jlig mor for <strong>de</strong>m, men<br />

når hun <strong>så</strong> først er på arbej<strong>de</strong>, <strong>så</strong> er <strong>de</strong>t <strong>så</strong>-<br />

Behandl os <strong>som</strong><br />

jeres egne børn!<br />

SIGRID 15 åR<br />

dan lidt ’åh, nej’.”<br />

Sigrid på 15 år er meget direkte i sin anbefaling<br />

til pædagogerne:<br />

”Behandl os <strong>som</strong> jeres egne børn! Selvfølgelig<br />

kan vi have nogle problemer, selvfølgelig<br />

kan vi være an<strong>de</strong>rle<strong>de</strong>s, selvfølgelig<br />

kan <strong>de</strong>r være nogle, <strong>de</strong>r ikke er til <strong>at</strong> stole<br />

på. Men tag lige et or<strong>de</strong>ntlig kig på os. Måske<br />

har vi ikke haft forældre, <strong>de</strong>r passe<strong>de</strong><br />

os, og nogle er røget ud i kriminalitet, men<br />

vi er stadig mennesker. Jeg vil bare gerne<br />

behandles <strong>som</strong> ethvert an<strong>de</strong>t barn. Det føler<br />

jeg og<strong>så</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r bliver gjort rimelig godt<br />

her.”<br />

en fast kerne<br />

Der er mange må<strong>de</strong>r <strong>at</strong> hjælpe tættere rel<strong>at</strong>ioner<br />

mellem børn og voksne på vej. Lasse<br />

på 15 år er glad for, <strong>at</strong> personalet, <strong>de</strong>r hvor<br />

han bor, på skift bor og overn<strong>at</strong>ter på opholdsste<strong>de</strong>t<br />

en hel uge ad gangen. Det giver<br />

ham en oplevelse af <strong>at</strong> bo sammen med <strong>de</strong><br />

voksne – <strong>som</strong> i en familie.<br />

Hvis <strong>de</strong>r skal knyttes soli<strong>de</strong> bånd børn og<br />

voksne imellem, og anbringelsesste<strong>de</strong>t skal<br />

føles trygt, er noget af <strong>de</strong>t allervigtigste, <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong>r er voksne, <strong>som</strong> man kan regne med –<br />

og <strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke flytter. For meget udskiftning<br />

blandt personalet kan opleves <strong>som</strong> flere<br />

svigt og mere savn for <strong>de</strong> børn, <strong>de</strong>r bliver<br />

tilbage.<br />

Det ved eksempelvis Noah på 17 år, <strong>de</strong>r<br />

stadig savner pædagogerne fra et tidligere<br />

sted:<br />

”Fordi <strong>de</strong>r var nogle af <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r virkelig<br />

holdt af mig og sag<strong>de</strong> nogle sø<strong>de</strong> ting til<br />

mig.”<br />

I dag bor han på en ungdomspension,<br />

hvor han savner stabile voksne:


Det kan virkelig<br />

pisse mig af, når<br />

folk begyn<strong>de</strong>r<br />

<strong>at</strong> sid<strong>de</strong> og<br />

snakke om <strong>de</strong>res<br />

vagtplaner un<strong>de</strong>r<br />

aftensma<strong>de</strong>n.<br />

SIGRID 15 åR<br />

”Det er pisseforvirren<strong>de</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er nogle,<br />

<strong>som</strong> kommer og går, og <strong>de</strong>r ikke er nogen<br />

faste.”<br />

På <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>n si<strong>de</strong> kan <strong>de</strong>t og<strong>så</strong> indimellem<br />

være ganske rart, når en pædagog forsvin<strong>de</strong>r<br />

ud af et barns liv. Det konst<strong>at</strong>ere<strong>de</strong><br />

en gruppe af <strong>de</strong> børn, <strong>som</strong> <strong>de</strong>ltog på en af<br />

Børnerå<strong>de</strong>ts workshops:<br />

”De go<strong>de</strong> voksne må ikke stoppe. De<br />

dumme må meget gerne stoppe!”<br />

<strong>de</strong>n go<strong>de</strong> pædagog<br />

For <strong>at</strong> blive betragtet <strong>som</strong> en god pædagog<br />

af børnene, skal man gerne være ung,<br />

frisk og humoristisk og par<strong>at</strong> til <strong>at</strong> give af<br />

sig selv på flere planer, fx være klar til en<br />

kl<strong>at</strong>retur u<strong>de</strong>n <strong>at</strong> hvine op om høj<strong>de</strong>skræk.<br />

For børnene er <strong>de</strong> yngre pædagoger lettere<br />

<strong>at</strong> i<strong>de</strong>ntificere sig med, og <strong>de</strong> kan bedre<br />

sætte sig ind i <strong>de</strong>t <strong>at</strong> være ung. Flere børn<br />

fremhæver <strong>de</strong>su<strong>de</strong>n pædagoger, <strong>de</strong>r selv<br />

har haft problemer eller en diagnose, <strong>som</strong><br />

fx ADHD.<br />

De voksne skal og<strong>så</strong> gi<strong>de</strong> fortælle om <strong>de</strong>res<br />

eget priv<strong>at</strong>liv til gengæld for alt <strong>de</strong>t, <strong>de</strong><br />

ved om børnene. Børnene synes, <strong>at</strong> <strong>de</strong> skal<br />

fortælle <strong>de</strong> voksne alt. Så pædagogerne skal<br />

og<strong>så</strong> kunne – og ville – lukke op for posen<br />

og fortælle om stort og småt fra <strong>de</strong>res eget<br />

liv. For <strong>så</strong> er <strong>de</strong>r chance for <strong>at</strong> opnå en god<br />

fornemmelse af <strong>at</strong> snakke med et menneske<br />

i ste<strong>de</strong>t for med en pædagog:<br />

”Når jeg snakker med <strong>de</strong>m, <strong>så</strong> tænker jeg,<br />

<strong>at</strong> jeg snakker med <strong>de</strong>m <strong>som</strong> menneske<br />

til menneske. Jeg sid<strong>de</strong>r ikke og tænker, <strong>at</strong><br />

jeg sid<strong>de</strong>r over for en pædagog igen-igen,<br />

<strong>som</strong> skal sid<strong>de</strong> og sige, <strong>at</strong> jeg skal se positivt<br />

på tingene, <strong>som</strong> man bare har hørt tusind<br />

millioner af gange – og fortælle hvad jeg<br />

føler, og hvad jeg mærker in<strong>de</strong>ni. Sådan har<br />

jeg <strong>de</strong>t ikke,” siger 17-årige Frida.<br />

fortrolIghed<br />

På <strong>de</strong> fleste anbringelsesste<strong>de</strong>r samler<br />

populariteten sig om <strong>de</strong> samme voksne.<br />

Det er voksne, <strong>de</strong>r respekterer børnene,<br />

hjælper <strong>de</strong>m med <strong>at</strong> danne rel<strong>at</strong>ioner til<br />

andre børn og kan aflæse, hvornår <strong>de</strong> har<br />

brug for <strong>at</strong> være lidt alene, og hvornår <strong>de</strong><br />

har brug for en fortrolig snak. Og <strong>så</strong> er <strong>de</strong>t<br />

voksne, <strong>de</strong>r kan hol<strong>de</strong> på en hemmelighed.<br />

Det bety<strong>de</strong>r blandt an<strong>de</strong>t, <strong>at</strong> alt, hvad børnene<br />

siger, ikke nødvendigvis skal skrives<br />

ind i <strong>de</strong>n dag- eller logbog, <strong>de</strong>r føres på<br />

institutionerne:<br />

”Det go<strong>de</strong> ved Stina er, <strong>at</strong> hun godt kan<br />

love mig, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t ikke kommer i logbogen.<br />

Jeg siger, <strong>at</strong> jeg ikke vil have <strong>de</strong>t, ellers gi<strong>de</strong>r<br />

jeg ikke sige <strong>de</strong>t. Så hun kan godt love mig,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong>t ikke kommer i logbogen – <strong>så</strong> skriver<br />

hun <strong>de</strong>t heller ikke,” siger 15-årige Jessica.<br />

Når meget priv<strong>at</strong>e og føl<strong>som</strong>me ting<br />

skrives i dagbogen, <strong>så</strong> kan <strong>de</strong>t nemlig opleves<br />

<strong>som</strong> mangel på respekt for ens priv<strong>at</strong>liv,<br />

fortæller nogle af børnene.<br />

Den fortrolighed, børnene efterspørger,<br />

opstår <strong>de</strong>su<strong>de</strong>n kun, hvis pædagogerne<br />

ikke er for ’pædagogagtige’. Isabella fortæller,<br />

hvad <strong>de</strong>t vil sige:<br />

”’Pædagogagtig’ - <strong>de</strong>t er bare alle <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />

standardregler og <strong>de</strong>n må<strong>de</strong>, <strong>de</strong> taler på,<br />

<strong>de</strong>n må<strong>de</strong>, <strong>de</strong> er på, <strong>de</strong>n må<strong>de</strong>, <strong>de</strong> tænker<br />

på (...) At <strong>de</strong> ved alt, og <strong>de</strong> er <strong>så</strong> kloge og ih<br />

og åh. Og <strong>de</strong> ken<strong>de</strong>r til <strong>de</strong>t hele. Og alle <strong>de</strong><br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 16


<strong>de</strong>r ting.”<br />

Det in<strong>de</strong>bærer, ifølge børnene, og<strong>så</strong> <strong>at</strong><br />

lægge hove<strong>de</strong>t på skrå og blive ved <strong>at</strong> stille<br />

spørgsmål, indtil børnene siger <strong>de</strong>t forvente<strong>de</strong>,<br />

uanset om <strong>de</strong>t er rigtigt eller forkert.<br />

Ikke tIl <strong>at</strong> snøre<br />

Selv om børnene i udgangspunktet foretrækker<br />

unge pædagoger, skal <strong>de</strong> dog og<strong>så</strong><br />

helst have tilstrækkelig erfaring til, <strong>at</strong> man<br />

ikke kan snøre eller tryne <strong>de</strong>m, for <strong>så</strong> kan<br />

<strong>de</strong> ikke tages alvorligt. Pædagogerne skal<br />

være sø<strong>de</strong>, imø<strong>de</strong>kommen<strong>de</strong> og gla<strong>de</strong> over<br />

for børnene, men og<strong>så</strong> forstå <strong>at</strong> sætte sig i<br />

respekt.<br />

”Når Jesper kommer, <strong>så</strong> er <strong>de</strong>r ikke nogen,<br />

<strong>de</strong>r siger noget. Så er <strong>de</strong>t bare ’ind i<br />

bilen!’ (...) Han er bestemt, men han har<br />

bare sin må<strong>de</strong> <strong>at</strong> være god på. For han er<br />

mega flink. Han er <strong>de</strong>n bedste forstan<strong>de</strong>r,<br />

<strong>de</strong>r fin<strong>de</strong>s,” siger Bjarke, <strong>de</strong>r til gengæld<br />

og<strong>så</strong> har erfaringer med voksne, han ikke<br />

har meget til overs for – fx en mandlig<br />

pædagog, <strong>de</strong>r blev <strong>så</strong> bange for børnene, <strong>at</strong><br />

han ’næsten begyndte <strong>at</strong> tu<strong>de</strong>’.<br />

17-årige Jon sætter og<strong>så</strong> pris på pædagoger,<br />

<strong>de</strong>r udviser autoritet. Han fortæller om<br />

en pædagog, han er rigtig glad for:<br />

”Han udviser en form for autoritet, og<strong>så</strong><br />

selvom jeg stiller mig op. Jeg har meget <strong>de</strong>t<br />

<strong>de</strong>r med, <strong>at</strong> jeg har et stort autoritetsproblem,<br />

og <strong>de</strong>t gæl<strong>de</strong>r pædagoger, politiet,<br />

<strong>de</strong>t gæl<strong>de</strong>r alle (...) Sådan er <strong>de</strong>t bare. Og<br />

han er <strong>så</strong>dan lidt, jamen alt<strong>så</strong>, hvis jeg<br />

bliver irriteret og hidser mig op og træ<strong>de</strong>r<br />

et skridt frem imod ham, jamen <strong>så</strong> træ<strong>de</strong>r<br />

han to skridt frem. Så han trækker sig ikke<br />

17 · PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER<br />

fra situ<strong>at</strong>ioner. (...) Ja, han konfronterer. Det<br />

kan jeg godt li<strong>de</strong>.”<br />

mænd og kvIn<strong>de</strong>r<br />

Jon er for ti<strong>de</strong>n på et opholdssted med kun<br />

mandlige ans<strong>at</strong>te, men han mener, <strong>at</strong> flere<br />

kvin<strong>de</strong>lige pædagoger ville bety<strong>de</strong> færre<br />

konflikter mellem børn og voksne:<br />

”Det er <strong>de</strong>t <strong>de</strong>r med, hvem er alfahan. De<br />

fleste drenge, bare <strong>de</strong> er en smule normale<br />

oveni hove<strong>de</strong>t, <strong>så</strong> har <strong>de</strong> og<strong>så</strong> <strong>de</strong>n ære, <strong>de</strong>r<br />

hed<strong>de</strong>r, kvin<strong>de</strong>r gør man ikke noget. Derfor<br />

får man ikke <strong>de</strong> samme autoritetsproblemer<br />

med en kvin<strong>de</strong>, <strong>som</strong> man ville <strong>gøre</strong><br />

med en mand. Så jeg synes, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r mangler<br />

kvin<strong>de</strong>lige ans<strong>at</strong>te.”<br />

Hanne på 14 år kommer og<strong>så</strong> ind på<br />

betydningen af pædagogernes køn. Hun<br />

har bå<strong>de</strong> en mandlig og en kvin<strong>de</strong>lig kontaktperson<br />

og er rigtig glad for <strong>de</strong>t af helt<br />

andre årsager:<br />

”Så har jeg en mand, jeg kan snakke om<br />

drengeproblemer med. Og en kvin<strong>de</strong>, jeg<br />

kan snakke om menstru<strong>at</strong>ionsproblemer<br />

og alt <strong>så</strong>dan noget med.”<br />

Når <strong>de</strong>r er pædagoger af begge køn, er<br />

<strong>de</strong>t og<strong>så</strong> lettere <strong>at</strong> skabe en stemning, <strong>de</strong>r<br />

min<strong>de</strong>r mere om et almin<strong>de</strong>ligt hjem:<br />

”Det kunne være <strong>de</strong>jligt, hvis man kunne<br />

la<strong>de</strong> <strong>som</strong> om, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t faktisk bare var et helt<br />

almin<strong>de</strong>ligt hus, hvor <strong>de</strong>r bor helt almin<strong>de</strong>lige<br />

børn, <strong>de</strong>r ikke er anbragt eller noget,<br />

og hvor <strong>de</strong> voksne faktisk bare er <strong>så</strong>dan<br />

almin<strong>de</strong>lige forældre, <strong>de</strong>r bare lige kom fra<br />

arbej<strong>de</strong>t eller skal på arbej<strong>de</strong>t eller et eller<br />

an<strong>de</strong>t,” siger Johanne på 13 år, <strong>de</strong>r bor på en<br />

institution.<br />

De <strong>prøver</strong> hele<br />

ti<strong>de</strong>n <strong>at</strong> <strong>gøre</strong> <strong>de</strong>t <strong>så</strong><br />

<strong>normalt</strong> <strong>som</strong> <strong>muligt</strong>.<br />

FRIDA 17 åR<br />

hjemlIghed<br />

Følelsen af hjemlighed hænger for børnene<br />

og<strong>så</strong> sammen med <strong>de</strong> fysiske rammer – <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong>r er pæne ting og potteplanter, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t<br />

ikke ligner en institution, og <strong>at</strong> <strong>de</strong>t ikke er<br />

<strong>så</strong> stort et sted, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t myldrer rundt med<br />

mennesker.<br />

Omkring halv<strong>de</strong>len af børnene opf<strong>at</strong>ter<br />

ikke anbringelsesste<strong>de</strong>t <strong>som</strong> <strong>de</strong>res hjem.<br />

Sonny siger:<br />

”Det er fint nok, men <strong>de</strong>t er ikke <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<br />

følelse af, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er mit hjem, mit rigtige<br />

hjem. Det er jo ikke her, min familie er. Jeg<br />

<strong>prøver</strong> <strong>at</strong> se <strong>de</strong>t <strong>som</strong> noget midlertidigt.<br />

Der er jo aldrig noget an<strong>de</strong>t sted end hos<br />

ens forældre, <strong>som</strong> man rigtigt føler, er ens<br />

hjem.”<br />

Men andre børn har <strong>de</strong>t an<strong>de</strong>rle<strong>de</strong>s – <strong>de</strong><br />

synes faktisk, <strong>at</strong> <strong>de</strong>res anbringelsessted er<br />

<strong>de</strong>res hjem. Det gæl<strong>de</strong>r blandt andre Frida<br />

på 17 år, <strong>som</strong> siger:<br />

”De <strong>prøver</strong> hele ti<strong>de</strong>n <strong>at</strong> <strong>gøre</strong> <strong>de</strong>t <strong>så</strong><br />

<strong>normalt</strong> <strong>som</strong> <strong>muligt</strong>. Og <strong>de</strong>t kan du og<strong>så</strong><br />

se her. Jeg føler ikke, <strong>de</strong>t er <strong>så</strong>dan en institution,<br />

for <strong>de</strong>r står blomster og ting. Det<br />

er helt <strong>de</strong>jligt. Mange andre ste<strong>de</strong>r kan <strong>de</strong><br />

kun have nogle få ting, for <strong>de</strong>t går sikkert<br />

alligevel i stykker, eller <strong>de</strong>r er ikke nogen,<br />

<strong>de</strong>r søger for <strong>at</strong> van<strong>de</strong> planterne. Men her<br />

er <strong>de</strong>r hyggeligt (...) Jeg kan snakke med alle<br />

her, <strong>de</strong> har været her i rigtig mange år, <strong>de</strong>r<br />

er ikke udskiftning af pædagoger hele ti<strong>de</strong>n.<br />

Og lige <strong>så</strong> meget, <strong>som</strong> <strong>de</strong> kommer ind<br />

på os, kommer vi ind på <strong>de</strong>m.” n


”Gå i seng”, ”stå op”, ”vi skal spise”.<br />

Det var <strong>de</strong>t eneste, <strong>de</strong> sag<strong>de</strong>.<br />

BJARKE 15 åR<br />

DET VIRKER<br />

FOR BØRNENE:<br />

n NÅR MAN selv har indfly<strong>de</strong>lse på, hvem <strong>de</strong>r skal være ens<br />

kontaktpædagog, <strong>så</strong> kemien er i or<strong>de</strong>n<br />

n NÅR MAN kan få f<strong>at</strong> på sin kontaktpædagog, når man har<br />

brug for <strong>de</strong>t<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE tror på en, kan hol<strong>de</strong> på en<br />

hemmelighed og hol<strong>de</strong>r, hvad <strong>de</strong> lover<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE ikke er for ’pædagogagtige’,<br />

men snakker menneske til menneske<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE bruger mere tid på børnene og<br />

mindre på kontoret<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE er humoristiske, gla<strong>de</strong>,<br />

imø<strong>de</strong>kommen<strong>de</strong> og skaber en god stemning<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE interesserer sig oprigtigt for en<br />

og engagerer sig i ens liv<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE la<strong>de</strong>r børnene have et priv<strong>at</strong>liv<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE inddrager en og giver reel<br />

medbestemmelse<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE forklarer, hvad <strong>de</strong>r ligger til grund<br />

for beslutninger og regler<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE hjælper med <strong>at</strong> løse konflikter<br />

børnene imellem<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE er go<strong>de</strong> forbille<strong>de</strong>r<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE ikke dømmer børnene ud fra <strong>de</strong>res<br />

sagsmapper, men giver sig tid til <strong>at</strong> lære <strong>de</strong>m <strong>at</strong> ken<strong>de</strong> og<br />

giver <strong>de</strong>m mulighe<strong>de</strong>n for en ny start<br />

n NÅR MAN kan få lov <strong>at</strong> besøge institutionen, in<strong>de</strong>n man<br />

starter, og måske ligefrem have en ’prøvetid’, <strong>så</strong> man kan<br />

fin<strong>de</strong> ud af, om man passer ind<br />

n NÅR MAN kan hol<strong>de</strong> kontakt med pædagoger, man har<br />

haft et nært forhold til, fra tidligere institutioner.<br />

PÆDAGOGER<br />

& INSTITUTIONER<br />

27 ud af 40 børn er gla<strong>de</strong> for<br />

<strong>at</strong> bo på <strong>de</strong>res institution<br />

32 ud af 40 børn på<br />

institutionerne fortæller,<br />

<strong>de</strong>r er flere voksne, <strong>de</strong><br />

rigtig godt kan li<strong>de</strong><br />

17 ud af 39 børn fortæller,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong>r er flere voksne,<br />

<strong>som</strong> <strong>de</strong> slet ikke kan li<strong>de</strong><br />

VEJLEDNING OM SÆRLIG<br />

STØTTE TIL BØRN OG<br />

UNGE OG DERES FAMILIE<br />

[…] barnet eller <strong>de</strong>n unge <strong>så</strong> vidt<br />

<strong>muligt</strong> skal sikres kontinuitet i<br />

opvæksten og mulighed for <strong>at</strong><br />

vokse op i et trygt omsorgsmiljø,<br />

<strong>de</strong>r tilby<strong>de</strong>r nære og stabile<br />

omsorgsrel<strong>at</strong>ioner.<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 18


19 · INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER<br />

ENGAGEMENT OG RESPEKT<br />

– OG Så Må DET GERNE FØLES<br />

SOM ET HJEM<br />

NåR MAN BOR På ET OPHOLDSSTED eller en døgninstitution, bliver ste<strong>de</strong>ts pædagoger<br />

og andre voksne en slags reserveforældre. Sådan opf<strong>at</strong>ter nogle børn <strong>de</strong>m, mens andre er<br />

mere forbeholdne. Men <strong>de</strong>r er ingen tvivl om <strong>de</strong> voksnes betydning. De skal være go<strong>de</strong> <strong>at</strong><br />

snakke med, <strong>de</strong> skal være til <strong>at</strong> stole på, og <strong>de</strong> skal være par<strong>at</strong>e til <strong>at</strong> hjælpe en med alt fra<br />

lektier og tøjvask til konflikthåndtering og forældreproblemer.<br />

Det allervigtigste for børnene er, <strong>at</strong> <strong>de</strong> voksne involverer sig helhjertet i <strong>de</strong>m. Børnene ønsker<br />

voksne, <strong>de</strong>r tør, vil og kan give af sig selv. De skal kunne åbne op og involvere børnene<br />

i <strong>de</strong>res egne liv – lige<strong>som</strong> børnene jo og<strong>så</strong> forventes <strong>at</strong> <strong>gøre</strong> <strong>de</strong>t over for <strong>de</strong>m. Børnene vil<br />

have engagere<strong>de</strong>, involveren<strong>de</strong> voksne, <strong>de</strong>r har hele <strong>de</strong>res person med på arbej<strong>de</strong>, og <strong>de</strong>t<br />

kræver, <strong>at</strong> <strong>de</strong> er godt ruste<strong>de</strong> til opgaven. Det er især pædagogernes rel<strong>at</strong>ionelle kompetencer,<br />

<strong>de</strong>r gør forskellen på børnenes oplevelser af ’<strong>de</strong> go<strong>de</strong>’ og ’<strong>de</strong> dårlige’ pædagoger.<br />

Enkelte børn efterspørger <strong>de</strong>su<strong>de</strong>n pædagoger, <strong>de</strong>r er specialisere<strong>de</strong> i <strong>at</strong> arbej<strong>de</strong> med unge<br />

på behandlingsste<strong>de</strong>r.<br />

Der er en række pædagogfaglige og personalemæssige forhold på institutioner og opholdsste<strong>de</strong>r,<br />

<strong>de</strong>r er helt essentielle for børnene – og <strong>de</strong>rmed særligt betydningsful<strong>de</strong> i valget af<br />

<strong>de</strong>t rette sted til <strong>de</strong> børn, <strong>de</strong>r står over for en anbringelse. Det gæl<strong>de</strong>r – ud over personalets<br />

uddannelse – forhold <strong>som</strong> fx personalets for<strong>de</strong>ling på køn og al<strong>de</strong>r og <strong>de</strong>ts anciennitet på<br />

ste<strong>de</strong>t. Den vi<strong>de</strong>n er væsentlig for børnene, når <strong>de</strong>r skal vælges anbringelsessted; <strong>de</strong> vil<br />

nemlig gerne have begge køn repræsenteret i personalegruppen, <strong>de</strong> lægger vægt på, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t<br />

skal være ’<strong>så</strong> <strong>normalt</strong> <strong>som</strong> <strong>muligt</strong>’, og <strong>de</strong> fremhæver <strong>de</strong> forskellige styrker ved <strong>de</strong> to køn.<br />

Det samme gæl<strong>de</strong>r personaleudskiftningen. Stort set alle børn, <strong>som</strong> har boet eller bor på<br />

institutioner og opholdsste<strong>de</strong>r, har oplevet personale, <strong>de</strong>r stopper. Mange fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong>res<br />

yndlingspædagoger er blevet fyret eller har sagt op, og <strong>at</strong> <strong>de</strong>res hjem i <strong>de</strong>t hele taget er<br />

præget af voksne, <strong>de</strong>r kommer og går. Men hvis et opholdssted arbej<strong>de</strong>r med rel<strong>at</strong>ionspædagogik,<br />

<strong>så</strong> skal <strong>de</strong>t og<strong>så</strong> kunne tilby<strong>de</strong> børnene stabilitet i personalegruppen. Forhold<br />

<strong>som</strong> interne uddannelsestilbud, efteruddannelse og brugen af supervision er <strong>så</strong>le<strong>de</strong>s heller<br />

ikke irrelevant vi<strong>de</strong>n, når sagsbehandlere og andre søger inform<strong>at</strong>ion om et anbringelsessted.<br />

Enkelte børn efterspørger mulighe<strong>de</strong>r for, <strong>at</strong> børnene på institutioner og opholdsste<strong>de</strong>r system<strong>at</strong>isk<br />

kan evaluere personalet på anbringelsesste<strong>de</strong>rne. Dette kunne være en må<strong>de</strong> <strong>at</strong><br />

skabe grundlag for en involveren<strong>de</strong> dialog, og vil mere generelt bidrage til <strong>at</strong> fremme børneperspektivet<br />

i <strong>de</strong>t pædagogiske arbej<strong>de</strong>. n


PLEJEFAMILIER<br />

”MAN ELSKER JO STADIG SIN<br />

MOR OG FAR RIGTIG, RIGTIG<br />

HØJT, MEN JEG ELSKER JO OGSå<br />

MIN PLEJEFAMILIE”<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 20


De fleste børn i plejefamilier har <strong>de</strong>t rigtig godt. De føler<br />

sig <strong>som</strong> en <strong>de</strong>l af familien, men betragter forts<strong>at</strong> <strong>de</strong>res<br />

biologiske forældre <strong>som</strong> <strong>de</strong>res rigtige forældre.<br />

”DE ER DER ALTID FOR ÉN, og når man har<br />

boet hos <strong>de</strong>m i flere år, begyn<strong>de</strong>r man <strong>at</strong><br />

betragte <strong>de</strong>m <strong>som</strong> reserveforældre, og <strong>de</strong><br />

begyn<strong>de</strong>r <strong>at</strong> opføre sig <strong>som</strong> forældre. Men<br />

selvfølgelig ser man stadig sine forældre –<br />

<strong>de</strong>t er jo ens rigtige forældre.”<br />

Sådan siger Inger på 11 år. Hun er et af<br />

<strong>de</strong> mange børn, <strong>de</strong>r er meget glad for sine<br />

plejeforældre. Sanne på 12 år har <strong>de</strong>t og<strong>så</strong><br />

<strong>så</strong>dan – hun har <strong>så</strong> varme følelser for sin<br />

plejefamilie, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t kan give hen<strong>de</strong> dårlig<br />

samvittighed over for hen<strong>de</strong>s rigtige forældre.<br />

De vil gerne have hen<strong>de</strong> hjem <strong>at</strong> bo,<br />

men hun mener, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er bedst, <strong>at</strong> hun<br />

bliver hos plejeforældrene. Her føler hun<br />

sig <strong>som</strong> en <strong>de</strong>l af familien, og hen<strong>de</strong>s ældre<br />

plejesøsken<strong>de</strong> omtaler hen<strong>de</strong> endda <strong>som</strong><br />

lillesøster. Dét bety<strong>de</strong>r meget for Sanne.<br />

Hun føler sig af og til lidt splittet i forhold<br />

til sine to sæt forældre:<br />

”Fordi man elsker jo stadigvæk sin mor<br />

og far rigtig, rigtig højt, men jeg elsker jo<br />

og<strong>så</strong> min plejefamilie. Måske lidt højere<br />

end min mor og far, for <strong>de</strong>t er <strong>de</strong>m, jeg<br />

kan gå til. De spørger, hvordan <strong>de</strong>t går og<br />

<strong>så</strong>dan.”<br />

De fleste af plejebørnene fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong><br />

har <strong>de</strong>t rigtig godt i <strong>de</strong>res plejefamilie og<br />

føler sig <strong>som</strong> en <strong>de</strong>l af <strong>de</strong>n. Mange føler<br />

sig og<strong>så</strong> elsket af plejeforældrene. Ofte er<br />

børnene lette<strong>de</strong> over <strong>at</strong> være flyttet et sted<br />

hen, hvor <strong>de</strong>r er ordne<strong>de</strong> forhold. Flere<br />

udtrykker direkte taknemmelighed over<br />

<strong>at</strong> være havnet i netop <strong>de</strong>res plejefamilie.<br />

Trods <strong>de</strong> stærke bånd til plejefamilien er<br />

<strong>de</strong>t imidlertid fælles for <strong>de</strong> fleste, <strong>at</strong> <strong>de</strong> omtaler<br />

<strong>de</strong>res biologiske forældre <strong>som</strong> <strong>de</strong>res<br />

rigtige forældre.<br />

hjælp og kærlIghed<br />

I plejefamilierne får mange af børnene<br />

hjælp til <strong>at</strong> læse lektier, til <strong>at</strong> dyrke nye og<br />

gamle venskaber, til <strong>at</strong> hol<strong>de</strong> kontakten til<br />

<strong>de</strong>n biologiske familie og til <strong>at</strong> leve sun-<br />

21 · PLEJEFAMILIER<br />

<strong>de</strong>re. Og <strong>de</strong>t er plejeforældrene, <strong>de</strong> går til,<br />

hvis <strong>de</strong> er ke<strong>de</strong> af <strong>de</strong>t eller har problemer,<br />

fortæller <strong>de</strong>. Sofus på 15 år siger, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er<br />

’en fantastisk oplevelse’ <strong>at</strong> bo i plejefamilie<br />

– han betragter sine plejeforældre <strong>som</strong> en<br />

blanding af sine bedste venner og forældre.<br />

Liv på 16 år føler sig og<strong>så</strong> elsket af sine plejeforældre:<br />

”De har taget mig ind i <strong>de</strong>res familie,<br />

jeg ken<strong>de</strong>r <strong>de</strong>res børn og børnebørn og<br />

kusiner og <strong>så</strong> vi<strong>de</strong>re. Det, tror jeg, er vigtigt,<br />

ellers føler man sig ikke særlig tilpas. Så<br />

føler man sig <strong>som</strong> en gæst eller en person,<br />

<strong>de</strong>r bare er <strong>de</strong>r, fordi man ikke kan være<br />

andre ste<strong>de</strong>r.”<br />

Gertrud på 17 år fortæller, <strong>at</strong> plejeforældrene<br />

hjalp hen<strong>de</strong> meget, da hun en gang<br />

miste<strong>de</strong> to familiemedlemmer i løbet af<br />

kort tid:<br />

”Det tog meget hårdt på mig. Der var<br />

ikke nogen fra min rigtige familie, <strong>de</strong>r tog<br />

sig <strong>så</strong>dan af mig. Det var min plejefamilie,<br />

<strong>de</strong>r tog med til bisættelserne, <strong>de</strong>r tilkaldte<br />

ekstra psykologhjælp og hjalp mig i skolen.<br />

Det hele var min plejefamilie, fordi min<br />

rigtige familie ikke kunne tage ansvaret for<br />

<strong>at</strong> hjælpe mig rigtigt. Mine plejeforældre<br />

sag<strong>de</strong>: ’Du er vores barn, og vi hjælper dig!’<br />

til mig.”<br />

Gertrud er og<strong>så</strong> blandt <strong>de</strong>n halv<strong>de</strong>l af<br />

børnene, <strong>som</strong> betragter sit anbringelsessted<br />

<strong>som</strong> sit hjem. Hun har boet <strong>de</strong>r, si<strong>de</strong>n hun<br />

var fire år, og forklarer, hvor nært hen<strong>de</strong>s<br />

forhold til plejeforældrene er:<br />

”Jeg har altid kaldt mine plejeforældre<br />

for mor og far. Nu skiller jeg <strong>de</strong>t <strong>så</strong> ad, for<br />

<strong>at</strong> du kan følge med i, hvad jeg snakker<br />

om. Men i hverdagen <strong>så</strong> er <strong>de</strong>t ’mor’ og ’far’.<br />

Men <strong>så</strong> kan jeg godt sige fx ’mine biologiske<br />

forældre’. Men <strong>de</strong>t har altid været mor<br />

og far, og mit hjem <strong>de</strong>t har altid været ved<br />

min plejefamilie og <strong>så</strong>dan noget. Det har<br />

næsten været lige<strong>som</strong> en rigtig familie for<br />

mig.”<br />

De plejebørn, <strong>de</strong>r trives allerbedst, ser ud<br />

til <strong>at</strong> være <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r har kendt plejeforældrene<br />

længe – enten fordi børnene blev<br />

anbragt <strong>som</strong> helt små, eller fordi familien<br />

har haft børnene i aflastning eller været en<br />

<strong>de</strong>l af børnenes netværk op til anbringelsen.<br />

Særligt <strong>de</strong> plejebørn, <strong>de</strong>r ikke kendte<br />

<strong>de</strong>res plejefamilie på forhånd, fortæller, <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong> i starten var lidt bange for <strong>de</strong>t nye og<br />

ukendte. Derfor er <strong>de</strong>t en god i<strong>de</strong>, hvis man<br />

får lov <strong>at</strong> vænne sig til <strong>de</strong> nye forhold, siger<br />

<strong>de</strong>. Det kan være ved <strong>at</strong> starte med <strong>at</strong> overn<strong>at</strong>te<br />

et par gange, før man flytter ind for<br />

alvor, <strong>som</strong> flere har prøvet. Det kan og<strong>så</strong><br />

give børnene en oplevelse af, <strong>at</strong> <strong>de</strong> selv er<br />

med til <strong>at</strong> tage <strong>de</strong>n en<strong>de</strong>lige beslutning, ud<br />

fra hvordan <strong>de</strong> har <strong>de</strong>t i familien.<br />

En <strong>de</strong>l plejebørn behøver tid til <strong>at</strong> vænne<br />

sig til <strong>de</strong> nye regler i plejefamilien. Mange<br />

kommer fra hjem med ganske an<strong>de</strong>rle<strong>de</strong>s<br />

regler, eller helt u<strong>de</strong>n regler. Det kan godt<br />

give nogle sammenstød i <strong>de</strong>n første tid,<br />

og børnene fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er vigtigt, <strong>at</strong><br />

plejeforældrene har tålmodighed og la<strong>de</strong>r<br />

være <strong>at</strong> råbe eller skæl<strong>de</strong> ud. Det bety<strong>de</strong>r<br />

i <strong>de</strong>t hele taget meget for børnene, <strong>at</strong> plejeforældrene<br />

er sø<strong>de</strong>, respektful<strong>de</strong> og ikke<br />

skæl<strong>de</strong>r ud.<br />

en ny – men og<strong>så</strong> ældre – famIlIe<br />

Ofte er plejeforældrene væsentligt ældre<br />

end børnenes egne forældre. De mærker<br />

<strong>de</strong>t særligt på hjemmets indretning og i<br />

forhold til, hvor meget energi plejeforældrene<br />

har – og <strong>de</strong>t er børnene ikke altid <strong>så</strong><br />

begejstre<strong>de</strong> for. De synes, <strong>de</strong>t kan være lidt<br />

irriteren<strong>de</strong>, <strong>at</strong> plejeforældrene skiller sig ud<br />

ved <strong>at</strong> være meget ældre end kammer<strong>at</strong>ernes<br />

forældre.<br />

Især <strong>de</strong> børn, <strong>de</strong>r er i netværkspleje hos<br />

bedsteforældre, oplever en mere gammeldags<br />

og mere striks opdragelse. Til gengæld<br />

synes <strong>de</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er en for<strong>de</strong>l <strong>at</strong> være hos<br />

<strong>de</strong>res egen familie, fordi <strong>de</strong>n ken<strong>de</strong>r <strong>de</strong>res


Så ville <strong>de</strong> hellere vælge <strong>de</strong>t<br />

nye job frem for os.<br />

DITTE 13 åR<br />

baggrund. Det er dog ikke ensbety<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

med, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r ikke kan opstå gnidninger<br />

mellem børnenes rigtige forældre og plejeforældrene.<br />

Fx fortæller Cecilie på 14 år,<br />

<strong>at</strong> hen<strong>de</strong>s mormor og mor skæn<strong>de</strong>s <strong>så</strong> <strong>de</strong>t<br />

brager, og <strong>at</strong> hun må høre <strong>de</strong>m tale grimt<br />

om hinan<strong>de</strong>n. Det er en udfordring, børn<br />

i almin<strong>de</strong>lige plejefamilier og<strong>så</strong> oplever, fx<br />

hvis <strong>de</strong>res biologiske forældre er utilfredse<br />

med anbringelsen. Børnene fortæller især<br />

om samværet med <strong>de</strong> biologiske forældre<br />

<strong>som</strong> noget af <strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r kan give store problemer<br />

– bl.a. hvor meget og hvordan <strong>de</strong> skal<br />

ses.<br />

bare et job<br />

En <strong>de</strong>l plejebørn er bevidste om, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r<br />

er økonomi indblan<strong>de</strong>t i forhol<strong>de</strong>t til<br />

plejeforældrene. Og penge kan få en stor<br />

betydning, når børnene oplever, <strong>at</strong> <strong>de</strong> er<br />

plejeforældrenes arbej<strong>de</strong> – <strong>at</strong> <strong>de</strong> får penge<br />

for <strong>at</strong> have børnene boen<strong>de</strong> – og i nogle<br />

tilfæl<strong>de</strong> vælger <strong>at</strong> spare på udgifter til<br />

plejebørnene. Nogle har fx oplevet, <strong>at</strong> <strong>de</strong><br />

ikke er blevet taget med på ferier eller ture,<br />

fordi plejefamilien valgte <strong>at</strong> tage af sted,<br />

når <strong>de</strong> skulle pleje <strong>de</strong>res egen familie. Det<br />

kan give en følelse af ikke rigtig <strong>at</strong> høre<br />

til – og af, <strong>at</strong> plejefamilien kun har en for<br />

pengenes skyld.<br />

Nogle børn af<strong>prøver</strong> pengespørgsmålet<br />

på plejeforældrene. Kamma på 16 år fortæller,<br />

<strong>at</strong> hun un<strong>de</strong>r skæn<strong>de</strong>rier har kunnet<br />

fin<strong>de</strong> på <strong>at</strong> sige til sin plejemor, <strong>at</strong> hun<br />

forskelsbehandler og kun har fået hen<strong>de</strong><br />

for pengenes skyld. Men da plejemoren<br />

engang reagere<strong>de</strong> ved <strong>at</strong> blive rigtig ked af<br />

<strong>de</strong>t, tror Kamma ikke længere, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t faktisk<br />

er tilfæl<strong>de</strong>t.<br />

De fleste plejebørn fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> bliver<br />

behandlet <strong>som</strong> en <strong>de</strong>l af familien, og <strong>at</strong> <strong>de</strong>t<br />

er meget vigtigt for <strong>de</strong>m. Men <strong>de</strong>r er og<strong>så</strong><br />

enkelte, <strong>de</strong>r har oplevet, <strong>at</strong> plejeforældrene<br />

har forskelsbehandlet, især i forhold til<br />

<strong>de</strong>res egne børn. Bl.a. Liva på 16 år: ”Alt<strong>så</strong><br />

jeg tror kun, <strong>de</strong>t er mig, <strong>de</strong>r <strong>så</strong>dan har lagt<br />

mærke til <strong>de</strong>t. Men nogle gange <strong>så</strong> føles <strong>de</strong>t<br />

<strong>som</strong> om, <strong>de</strong>r er blevet forskelsbehandlet i<br />

forhold til <strong>de</strong>res rigtige børn.”<br />

Mange af plejebørnene i Børnerå<strong>de</strong>ts un<strong>de</strong>rsøgelse<br />

fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t bety<strong>de</strong>r meget,<br />

<strong>at</strong> man ved, hvor længe man kan blive boen<strong>de</strong><br />

i plejefamilien, og om man skal flytte,<br />

når man fyl<strong>de</strong>r 18 år. For Andrea på 17 år,<br />

var <strong>de</strong>t rart <strong>at</strong> få snakket om, for hen<strong>de</strong>s<br />

biologiske mor hav<strong>de</strong> fået hen<strong>de</strong> overbevist<br />

om, <strong>at</strong> Andrea skulle flytte fra plejefamilien<br />

og bo alene, når hun blev 18 år:<br />

”Det har vi snakket om, for jeg har været<br />

<strong>så</strong>dan lidt bange for, når jeg <strong>så</strong> bliver 18 år,<br />

om jeg <strong>så</strong> ville blive sparket ud af plejefamilien,<br />

men <strong>de</strong>t bliver jeg ikke.” n<br />

VEJLEDNING OM SÆRLIG<br />

STØTTE TIL BØRN OG UNGE OG<br />

DERES FAMILIER<br />

PUNKT 468<br />

”Det er vigtigt, <strong>at</strong> plejefamilien er klar<br />

over, <strong>at</strong> opgaven <strong>som</strong> plejefamilie<br />

kan være en forpligtelse, <strong>de</strong>r rækker<br />

langt frem i ti<strong>de</strong>n, og <strong>at</strong> opgaven<br />

og<strong>så</strong> in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r et følelsesmæssigt<br />

engagement, bl.a. i forhold til barnet,<br />

<strong>de</strong>ts familie og netværk.”<br />

DET VIRKER<br />

FOR BØRNENE:<br />

n NÅR MAN bliver behandlet <strong>som</strong><br />

plejefamiliens egne børn<br />

n NÅR PLEJEFAMILIEN hjælper med<br />

lektier og sund livsstil<br />

n NÅR PLEJEFORÆLDRENE er<br />

lytten<strong>de</strong>, forståen<strong>de</strong>, støtten<strong>de</strong> og<br />

go<strong>de</strong> <strong>at</strong> snakke med<br />

n NÅR PLEJEFAMILIEN hjælper en med<br />

<strong>at</strong> bevare kontakter til gamle venner<br />

og familie<br />

n NÅR MAN selv må være med til <strong>at</strong><br />

bestemme, hvor meget man vil se sin<br />

biologiske familie<br />

n NÅR PLEJEFAMILIEN er glad for børn<br />

og ikke tager <strong>de</strong>m for pengenes skyld<br />

n NÅR PLEJEFORÆLDRENE ikke råber<br />

og skæl<strong>de</strong>r for meget ud – især i<br />

starten<br />

n NÅR PLEJEFAMILIEN giver ekstra<br />

plads til <strong>at</strong> ’træ<strong>de</strong> ved si<strong>de</strong>n af’, lige<br />

når man flytter ind<br />

n NÅR PLEJEFAMILIEN ken<strong>de</strong>r ens<br />

baggrund og familie<br />

n NÅR PLEJEFORÆLDRENE jævnligt<br />

snakker med en om, hvordan <strong>de</strong>t går,<br />

og hvad <strong>de</strong>r evt. skal ændres<br />

n NÅR PLEJEFAMILIEN er en familie<br />

’for altid’ og plejeforældrene taler<br />

med en om, hvad <strong>de</strong>r skal ske, når<br />

man fyl<strong>de</strong>r 18 år.<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 22


PLEJEFAMILIER SKAL HAVE<br />

DE RETTE MOTIVER OG VIDE,<br />

HVAD DE GåR IND TIL<br />

HOVEDPARTEN AF DE PLEJEFAMILIEANBRAGTE BØRN, <strong>som</strong> Børnerå<strong>de</strong>t har talt med,<br />

er gla<strong>de</strong> for <strong>at</strong> bo i <strong>de</strong>res plejefamilie. Men en <strong>de</strong>l af <strong>de</strong>m – og en <strong>de</strong>l af <strong>de</strong> institutionsanbragte<br />

børn – har og<strong>så</strong> forliste plejefamilieforhold med sig i bagagen. Børnenes fortællinger<br />

og anbefalinger baserer sig alt<strong>så</strong> på bå<strong>de</strong> vellykke<strong>de</strong> og mindre vellykke<strong>de</strong> oplevelser<br />

med anbringelser i familiepleje. Børnene er især optage<strong>de</strong> af, <strong>at</strong> plejeforældrene skal<br />

være godt forberedte på, hvad <strong>de</strong>t in<strong>de</strong>bærer <strong>at</strong> få et plejebarn. Barnet skal føle sig <strong>som</strong><br />

en <strong>de</strong>l af familien og helst behandles, <strong>som</strong> var <strong>de</strong>t plejeforældrenes eget barn, fx komme<br />

med på alle ture, ferier og fødselsdage i familien. Derfor skal plejefamilien være klar til <strong>at</strong><br />

tage <strong>de</strong>t nye barn ind i familien med alt, hvad <strong>de</strong>t in<strong>de</strong>bærer.<br />

Når børnene oplever, <strong>at</strong> en plejefamilieanbringelse en<strong>de</strong>r, kan <strong>de</strong>t skyl<strong>de</strong>s, <strong>at</strong> barnet selv<br />

ønsker <strong>at</strong> bo et an<strong>de</strong>t sted. Men for andre vil <strong>de</strong>t føles <strong>som</strong> et personligt ne<strong>de</strong>rlag, hvor <strong>de</strong><br />

bliver fravalgt, fordi <strong>de</strong> er for vanskelige. Hvis man vil undgå brud i plejefamilieanbringelserne,<br />

kræver <strong>de</strong>t for <strong>de</strong>t første, <strong>at</strong> plejefamilierne er godt nok rustet til opgaven, in<strong>de</strong>n<br />

barnet flytter ind, og for <strong>de</strong>t an<strong>de</strong>t, <strong>at</strong> <strong>de</strong> løben<strong>de</strong> modtager supervision og uddannelse i<br />

<strong>at</strong> håndtere børn med særlige vanskelighe<strong>de</strong>r, <strong>som</strong> fx stærkt omsorgssvigte<strong>de</strong> børn eller<br />

børn med forskellige diagnoser.<br />

Børnenes fortællinger og anbefalinger viser, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er god grund til <strong>at</strong> have fokus på <strong>de</strong>n<br />

un<strong>de</strong>rvisning og supervision, <strong>som</strong> plejefamilierne ifølge loven skal have, <strong>så</strong> alle familierne<br />

kvalificeres til <strong>at</strong> have et barn eller en ung i pleje. Børnenes budskaber til plejefamilierne<br />

er meget konkrete og kan bruges direkte i <strong>de</strong>n un<strong>de</strong>rvisning, <strong>de</strong> modtager. At klæ<strong>de</strong> plejefamilierne<br />

på til <strong>at</strong> forstå børneperspektivet handler <strong>de</strong>ls om <strong>at</strong> give <strong>de</strong>m mere almen<br />

vi<strong>de</strong>n om anbragte børns syn på anbringelserne, og <strong>de</strong>ls om <strong>at</strong> styrke <strong>de</strong> enkelte plejeforældres<br />

evne til <strong>at</strong> forhol<strong>de</strong> sig lytten<strong>de</strong> og respon<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> til <strong>de</strong>res eget plejebarn.<br />

Nogle af <strong>de</strong> plejebørn, Børnerå<strong>de</strong>t har mødt, er meget optage<strong>de</strong> af, <strong>at</strong> <strong>de</strong>res plejeforældre<br />

får penge for <strong>at</strong> have <strong>de</strong>m boen<strong>de</strong>. De frygter, <strong>at</strong> <strong>de</strong> måske kun har taget <strong>de</strong>m for pengenes<br />

skyld. For børnene er <strong>de</strong>t <strong>de</strong>rfor heller ikke nogen selvfølge, <strong>at</strong> <strong>de</strong> kan få lov <strong>at</strong> blive<br />

boen<strong>de</strong>, <strong>så</strong> længe <strong>de</strong> vil. Det er <strong>de</strong>rfor vigtigt, <strong>at</strong> plejefamilierne i højere grad <strong>gøre</strong>s bevidste<br />

om, <strong>at</strong> <strong>de</strong> <strong>som</strong> udgangspunkt indgår i en livslang rel<strong>at</strong>ion til et barn, og <strong>at</strong> plejeforældrejobbet<br />

ikke ophører <strong>de</strong>n dag, barnet fyl<strong>de</strong>r 18. Samtidig er <strong>de</strong>t vigtigt, <strong>at</strong> <strong>de</strong> sørger for<br />

<strong>at</strong> tale med <strong>de</strong>res plejebarn om disse forhold meget tidligt i anbringelsesforløbet.<br />

En stor <strong>de</strong>l af plejebørnene i un<strong>de</strong>rsøgelsen fremhæver, <strong>at</strong> <strong>de</strong> i starten hos plejefamilien<br />

opleve<strong>de</strong> en stor usikkerhed, <strong>som</strong> bun<strong>de</strong><strong>de</strong> i et ønske om <strong>at</strong> <strong>gøre</strong> <strong>de</strong>t <strong>så</strong> godt <strong>som</strong> <strong>muligt</strong>,<br />

<strong>så</strong> plejefamilien ville kunne li<strong>de</strong> <strong>de</strong>m og acceptere <strong>de</strong>m fuldt og helt. De ønsker, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r<br />

kommer et særligt fokus på tilvænningsperio<strong>de</strong>n, hvor plejeforældrene skal være ekstra<br />

opmærk<strong>som</strong>me på ikke <strong>at</strong> skæl<strong>de</strong> ud og i <strong>de</strong>t hele taget være tålmodige med <strong>de</strong>m. n<br />

23 · INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER


Jeg <strong>prøver</strong> <strong>at</strong> se <strong>de</strong>t <strong>som</strong> noget<br />

midlertidigt. Der er jo aldrig<br />

noget an<strong>de</strong>t sted end hos ens<br />

forældre, <strong>som</strong>, man rigtigt<br />

føler, er ens hjem.<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 24


25 · INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER


BIOLOGISK FAMILIE<br />

”DET ER VIGTIGT AT HAVE ET<br />

FORHOLD TIL SIN MOR<br />

– BARE IKKE TIL min MOR”<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 26


Trods svigt er mange anbragte børn stadig stærkt loyale over for<br />

<strong>de</strong>res forældre. Og <strong>de</strong> savner <strong>de</strong>m vold<strong>som</strong>t, selv når <strong>de</strong> godt ved,<br />

<strong>de</strong>t er bedst ikke <strong>at</strong> bo <strong>de</strong>rhjemme. Andre har truffet en velovervejet<br />

beslutning om, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke vil have mere kontakt. Men <strong>de</strong>t kan være<br />

vanskeligt <strong>at</strong> slippe for.<br />

LIVS MOR HAR TRE HUNDE, selv om Liv<br />

er allergisk overfor <strong>de</strong>m. Moren har og<strong>så</strong><br />

et vildt temperament. Hun er i <strong>de</strong>t hele<br />

taget svær <strong>at</strong> have <strong>som</strong> mor, synes 16-årige<br />

Liv, <strong>de</strong>r faktisk helst var helt fri for <strong>at</strong> have<br />

kontakt med hen<strong>de</strong>:<br />

”Jeg er ikke <strong>så</strong> vred på hen<strong>de</strong> mere, <strong>som</strong><br />

jeg har været. Det er lige<strong>som</strong> – man har<br />

ikke lyst til <strong>at</strong> se en person, hvis man ikke<br />

bry<strong>de</strong>r sig om personen (...) Sådan har jeg<br />

<strong>de</strong>t og<strong>så</strong> lidt med min mor, hun er ikke en,<br />

jeg <strong>så</strong>dan bry<strong>de</strong>r mig om. Jeg er lidt nødt<br />

til <strong>at</strong> se hen<strong>de</strong> nogle gange, fordi hun er<br />

min mor,” konst<strong>at</strong>erer Liv. Fra hun var 14<br />

år, har hun boet hos <strong>de</strong>n plejefamilie, hun<br />

har været i aflastning hos, si<strong>de</strong>n hun var<br />

tre år.<br />

Det er Livs plejemor, <strong>de</strong>r fasthol<strong>de</strong>r, <strong>at</strong><br />

hun skal hol<strong>de</strong> kontakt med sin biologiske<br />

mor. Og Liv synes da og<strong>så</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er vigtigt<br />

<strong>at</strong> have et godt forhold til sin mor – bare<br />

ikke til hen<strong>de</strong>s mor:<br />

”Det er vigtigt, hvis man har en sød mor,<br />

<strong>de</strong>r passer sammen med én. Jeg synes bare<br />

ikke, mig og min mor har noget. Vi får<br />

aldrig et forhold.”<br />

Ikke flere chancer<br />

Nogle børn har oplevet <strong>så</strong> mange svigt fra<br />

<strong>de</strong>res forældres si<strong>de</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke længere ønsker<br />

<strong>at</strong> fasthol<strong>de</strong> kontakten med <strong>de</strong>m. De<br />

føler, <strong>at</strong> <strong>de</strong> har givet <strong>de</strong>res forældre chancer<br />

nok. Men nogle gange kan <strong>de</strong>t være svært<br />

<strong>at</strong> få opbakning til et midlertidigt eller<br />

egentligt brud hos sagsbehandlere, plejeforældre<br />

eller pædagoger, <strong>som</strong> arbej<strong>de</strong>r hårdt<br />

for, <strong>at</strong> børnene skal få et godt forhold til<br />

<strong>de</strong>res forældre. Nogle gange orker børnene<br />

bare ikke mere.<br />

Frida på 17 år har fx besluttet ikke <strong>at</strong><br />

se sin far mere. Hun var nået til et punkt,<br />

27 · BIOLOGISK FAMILIE<br />

hvor hun var træt af <strong>at</strong> prøve <strong>at</strong> få <strong>de</strong>t til<br />

<strong>at</strong> fungere, for <strong>de</strong>t endte altid i balla<strong>de</strong>.<br />

De voksne på anbringelsesste<strong>de</strong>t vil hele<br />

ti<strong>de</strong>n snakke med hen<strong>de</strong> om <strong>de</strong>t, men hun<br />

synes, <strong>de</strong>r er alt for stort fokus på <strong>at</strong> bevare<br />

rel<strong>at</strong>ionen mellem anbragte børn og <strong>de</strong>res<br />

forældre:<br />

”Hvis du kigger i Barnets Reform, står <strong>de</strong>r<br />

noget med <strong>at</strong> være anbragt, og <strong>så</strong> står <strong>de</strong>r<br />

først, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r skal arbej<strong>de</strong>s med rel<strong>at</strong>ionen<br />

til forældrene, og <strong>så</strong> står <strong>de</strong>r bagefter noget<br />

med skole osv. Men <strong>de</strong>t med forældrene<br />

står bare <strong>så</strong>dan over alt <strong>de</strong>t an<strong>de</strong>t, <strong>som</strong> om<br />

<strong>de</strong>t er <strong>de</strong>t vigtigste. Men <strong>de</strong>t var <strong>de</strong>t bare<br />

ikke for mig. (...) Det er selvfølgelig vigtigt<br />

<strong>at</strong> snakke om <strong>de</strong>t, men ikke hele ti<strong>de</strong>n.<br />

Hvis <strong>de</strong> føler, <strong>at</strong> jeg gør noget forkert, <strong>så</strong> må<br />

<strong>de</strong> godt diskutere med mig, men <strong>de</strong> kan<br />

ikke blive ved med <strong>at</strong> sige <strong>de</strong> samme ting<br />

hele ti<strong>de</strong>n.”<br />

Det er dog et mindretal af børnene i<br />

Børnerå<strong>de</strong>ts un<strong>de</strong>rsøgelse, <strong>de</strong>r har brudt<br />

eller ønsker <strong>at</strong> bry<strong>de</strong> kontakten med <strong>de</strong>res<br />

biologiske forældre. Enkelte ken<strong>de</strong>r ikke<br />

<strong>de</strong>res forældre eller har forældre, <strong>de</strong>r ikke<br />

vil snakke med <strong>de</strong>m, og nogle har forældre,<br />

<strong>som</strong> ikke er i stand til eller har meget<br />

svært ved <strong>at</strong> være faste og soli<strong>de</strong> støtter i<br />

børnenes liv.<br />

Men <strong>de</strong>r er og<strong>så</strong> mange børn, <strong>de</strong>r har<br />

tætte rel<strong>at</strong>ioner til <strong>de</strong>res forældre og oplever,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong> får god støtte hjemmefra. Fx<br />

fortæller Sigrid på 15 år, <strong>at</strong> hun ikke kan bo<br />

hos sin far, fordi <strong>de</strong> bliver uvenner, men <strong>at</strong><br />

han altid hjælper, når hun be<strong>de</strong>r om <strong>de</strong>t.<br />

En <strong>de</strong>l børn fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> har fået et<br />

bedre forhold til <strong>de</strong>res biologiske forældre,<br />

si<strong>de</strong>n <strong>de</strong> blev anbragt. Det gæl<strong>de</strong>r fx for<br />

16-årige Ronni:<br />

”Jeg føler, <strong>at</strong> mine forældre er begyndt <strong>at</strong><br />

snakke bedre sammen, og jeg taler bedre<br />

med mine forældre. Så jeg er ikke helt<br />

utilfreds med <strong>at</strong> være blevet fjernet hjemmefra.”<br />

afskedstårer og savn<br />

Flere børn fortæller om svære afskedsscener,<br />

da <strong>de</strong> skulle flytte væk hjemmefra. En<br />

af <strong>de</strong>m er Felix på 18 år. Han fortæller, <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong>t var hans stedfar, <strong>de</strong>r kørte ham af sted,<br />

men <strong>de</strong>t hår<strong>de</strong>ste var <strong>at</strong> se moren græ<strong>de</strong>.<br />

”Hun stod og græd <strong>de</strong>n dag. Jeg har aldrig<br />

haft nemt ved <strong>at</strong> græ<strong>de</strong>, for jeg kan<br />

ikke li<strong>de</strong> <strong>de</strong>t. Blandt an<strong>de</strong>t fordi min far<br />

har sagt, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er svagt <strong>at</strong> græ<strong>de</strong>. Og jeg har<br />

altid grædt, når han har banket mig. (...)<br />

Så jeg kan ikke li<strong>de</strong> <strong>de</strong>t. (...) For selvom <strong>de</strong>t<br />

var vores egen beslutning, <strong>så</strong> var <strong>de</strong>t stadig<br />

hårdt, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t faktisk er <strong>de</strong>t tredje barn, <strong>de</strong>r<br />

skal væk.”<br />

For rigtig mange af <strong>de</strong> anbragte børn<br />

synes savnet af mor og far <strong>at</strong> være et<br />

grundvilkår ved anbringelsen. Det gæl<strong>de</strong>r<br />

særligt for <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r bor på institutioner, og<br />

især i starten af <strong>de</strong>res ophold savner <strong>de</strong> <strong>de</strong>res<br />

forældre. Det er og<strong>så</strong> tilfæl<strong>de</strong>t, selvom<br />

børnene selv kan se, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er bedst for <strong>de</strong>m<br />

ikke <strong>at</strong> bo hjemme.<br />

Det er blandt andre Aksel og Kristian<br />

in<strong>de</strong> på:<br />

”Det er og<strong>så</strong> <strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r er sværest, <strong>de</strong>t er ens<br />

familie. Man tænker ikke på sine venner,<br />

<strong>de</strong>t gjor<strong>de</strong> man kun, da man var hjemme,<br />

<strong>de</strong>r var man jo aldrig sammen med sin<br />

familie, men nu begyn<strong>de</strong>r man <strong>at</strong> tænke<br />

over, hvad ens familie er.”<br />

Isabella på 16 år har især savnet sin lillesøster:<br />

”Det var lidt svært i starten, kan jeg<br />

huske, for jeg er vant til <strong>at</strong> passe på hen<strong>de</strong><br />

– hun var <strong>de</strong>r jo altid, ikk? (...) Altid lige op<br />

og give et godn<strong>at</strong>kram eller sige hej eller


Jeg er lidt nødt til<br />

<strong>at</strong> se hen<strong>de</strong> nogle<br />

gange, fordi hun er<br />

min mor.<br />

LIV 16 åR<br />

godmorgen eller <strong>de</strong> <strong>de</strong>r ting, man nu gør<br />

<strong>normalt</strong> jo. Det hav<strong>de</strong> jeg været vant til.”<br />

Mange anbragte børn har et nært forhold<br />

til <strong>de</strong>res søsken<strong>de</strong>. Cecilie på 14 år<br />

savner sin lillesøster, <strong>som</strong> hun og<strong>så</strong> er<br />

bekymret for. For mens Cecilie er anbragt<br />

i netværkspleje hos mosteren, er søsteren<br />

stadig hos <strong>de</strong>res mor, <strong>de</strong>r ifølge Cecilie<br />

mest ’sover og drikker’. Søsken<strong>de</strong> er <strong>de</strong> familiemedlemmer,<br />

<strong>som</strong> flest af <strong>de</strong> anbragte<br />

børn gerne ville se mere til. I <strong>de</strong>t hele taget<br />

vil børnene gerne have mere indfly<strong>de</strong>lse<br />

på, hvilke familiemedlemmer <strong>de</strong> skal se og<br />

hvor ofte. En <strong>de</strong>l af <strong>de</strong> børn, Børnerå<strong>de</strong>t har<br />

talt med, fortæller og<strong>så</strong> om glæ<strong>de</strong>n ved <strong>at</strong><br />

være anbragt samme sted <strong>som</strong> sine søsken<strong>de</strong>.<br />

Og om vigtighe<strong>de</strong>n af <strong>at</strong> få støtte til <strong>at</strong><br />

se hinan<strong>de</strong>n, hvis <strong>de</strong>t ikke er tilfæl<strong>de</strong>t.<br />

I klemme<br />

Flere af børnene fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> af og til<br />

føler sig i klemme mellem <strong>de</strong> voksne på<br />

anbringelsesste<strong>de</strong>t og <strong>de</strong>res biologiske<br />

forældre. Joan på 15 år synes fx, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er<br />

uretfærdigt, <strong>at</strong> hun får skæld ud af pædagogerne<br />

for <strong>at</strong> tage bussen hjem fra et<br />

besøg hos moren, når aftalen er, <strong>at</strong> moren<br />

skal køre hen<strong>de</strong>:<br />

”Det er jo ikke mig, <strong>de</strong>r siger: ’Mor, du<br />

skal ikke køre mig, jeg kan godt selv.’ Det er<br />

min mor, <strong>de</strong>r siger: ’Jeg har ikke <strong>så</strong> mange<br />

penge, <strong>så</strong> jeg sætter dig bare på bussen.’ Det<br />

er og<strong>så</strong> meget nemmere, alt<strong>så</strong>.”<br />

Joan har og<strong>så</strong> fået skæld ud af pædagogerne<br />

for <strong>at</strong> have sid<strong>de</strong>t for meget ved<br />

computeren og for <strong>at</strong> gå for sent i seng,<br />

når hun er hos sin mor. Joan oplever, <strong>at</strong><br />

pædagogerne er efter hen<strong>de</strong>, når hen<strong>de</strong>s<br />

mor har været på besøg på opholdsste<strong>de</strong>t,<br />

og pædagogerne har hørt, hvad Joan har<br />

lavet sammen med hen<strong>de</strong> i weeken<strong>de</strong>n.<br />

Hun siger:<br />

”Lige <strong>så</strong> snart min mor er u<strong>de</strong> af døren,<br />

får jeg <strong>de</strong>n største ski<strong>de</strong>balle. ’Du skal ikke<br />

sove længe, du skal ikke gå for sent i seng,<br />

og du skal ikke sid<strong>de</strong> med din computer<br />

om aftenen.’ Nogle gange lyver min mor<br />

og mig om, hvor meget jeg har sid<strong>de</strong>t ved<br />

computeren.”<br />

Selv hvis børnene nogle gange selv tager<br />

afstand fra <strong>de</strong>res forældre, er <strong>de</strong>t vigtigt<br />

for <strong>de</strong>m, <strong>at</strong> andre ikke siger noget grimt<br />

om <strong>de</strong>m. Omvendt er <strong>de</strong>t heller ikke rart,<br />

hvis <strong>de</strong> biologiske forældre er neg<strong>at</strong>ive og<br />

mistroiske over for fx plejeforældrene. Det<br />

oplever 16-årige Liv, <strong>som</strong> i mange år var i<br />

aflastning hos Susanne, <strong>de</strong>r i dag er hen<strong>de</strong>s<br />

plejemor:<br />

”Min mor har aldrig snakket særlig pænt<br />

om Susanne til mig og har altid sagt, <strong>at</strong> jeg<br />

ikke skal komme mere hos hen<strong>de</strong>. Susanne<br />

er rigtig sød ved min mor og giver hen<strong>de</strong><br />

fødselsdagsgaver og inviterer hen<strong>de</strong> på café.<br />

Så et eller an<strong>de</strong>t sted, <strong>så</strong> tror jeg godt, min<br />

mor kan li<strong>de</strong> hen<strong>de</strong>. Men hun siger <strong>de</strong>t<br />

ikke.” n<br />

DET VIRKER<br />

FOR BØRNENE:<br />

n NÅR MAN har medindfly<strong>de</strong>lse på,<br />

hvor ofte man kan se sine forældre<br />

og søsken<strong>de</strong><br />

n NÅR FORÆLDRENE og <strong>de</strong> voksne på<br />

anbringelsesste<strong>de</strong>rne viser hinan<strong>de</strong>n<br />

respekt, fx i må<strong>de</strong>n <strong>de</strong> taler om<br />

hinan<strong>de</strong>n på<br />

n NÅR DE VOKSNE på anbringelsesste<strong>de</strong>rne<br />

bakker op om børnenes<br />

beslutninger om <strong>at</strong> se<br />

– eller om ikke <strong>at</strong> se – forældrene<br />

n NÅR FORÆLDRENE og<strong>så</strong> får støtte til<br />

<strong>at</strong> få <strong>de</strong>t bedre, mens man er anbragt<br />

n NÅR MAN bliver støttet i <strong>at</strong> få et<br />

bedre forhold til sine forældre<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 28


BØRNEKONVENTIONEN<br />

ARTIKEL 9, STK. 3<br />

3. Deltagerst<strong>at</strong>erne skal<br />

respektere retten for et<br />

barn, <strong>de</strong>r er adskilt fra <strong>de</strong>n<br />

ene eller begge forældre, til<br />

<strong>at</strong> oprethol<strong>de</strong> regelmæssig<br />

personlig forbin<strong>de</strong>lse og<br />

direkte kontakt med begge<br />

forældre, undtagen hvis <strong>de</strong>tte<br />

stri<strong>de</strong>r mod barnets tarv.<br />

BIOLOGISK FAMILIE<br />

36 ud af 62 børn synes, <strong>de</strong>r<br />

altid bliver taget hensyn til<br />

<strong>de</strong>res mening om, hvor meget<br />

<strong>de</strong> kan se <strong>de</strong>res biologiske<br />

familie.<br />

19 synes, <strong>de</strong>tte hensyn kun<br />

bliver taget nogle gange.<br />

17 ud af 64 ville gerne se<br />

<strong>de</strong>res mor mere.<br />

19 ville gerne se<br />

<strong>de</strong>res far mere.<br />

27 ville gerne se <strong>de</strong>res<br />

søsken<strong>de</strong> mere,<br />

15 ville gerne se <strong>de</strong>res<br />

bedsteforældre mere.<br />

29 · INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER<br />

FORHOLDET TIL DEN<br />

BIOLOGISKE FAMILIE<br />

SKAL PLEJES – MEN IKKE<br />

FOR ENHVER PRIS<br />

MED BARNETS REFORM er <strong>de</strong>r kommet et stort fokus på <strong>at</strong> inddrage <strong>de</strong><br />

anbragte børn i bestræbelserne på <strong>at</strong> vedligehol<strong>de</strong> kontakten til anbragte<br />

børns netværk. Men <strong>de</strong>t er vigtigt, <strong>at</strong> socialpædagoger og sagsbehandlere<br />

ikke stirrer sig blin<strong>de</strong> på forældrerel<strong>at</strong>ionen, men lytter mere til barnet - for<br />

børnene i Børnerå<strong>de</strong>ts un<strong>de</strong>rsøgelse fortæller om vanskelige forhold til<br />

<strong>de</strong>res forældre. Mens nogle ønsker <strong>at</strong> afskære forbin<strong>de</strong>lsen til <strong>de</strong>m helt<br />

eller <strong>de</strong>lvist, går andre med drømmen om <strong>at</strong> flytte hjem igen. Men ofte er<br />

<strong>de</strong> bevidste om, <strong>at</strong> <strong>de</strong>res forældre og <strong>de</strong> selv skal have <strong>de</strong>t bedre, for <strong>at</strong> <strong>de</strong>t<br />

kan ske. Fælles for <strong>de</strong>m alle er <strong>de</strong>t dog, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ønsker medbestemmelse i<br />

forhold til, hvor meget <strong>de</strong> kan se <strong>de</strong>res familie – ikke bare forældrene, men<br />

og<strong>så</strong> søsken<strong>de</strong> og andre <strong>de</strong>le af familien.<br />

Børnene bry<strong>de</strong>r sig ikke om, <strong>at</strong> sagsbehandlere og pædagoger træffer<br />

beslutninger om <strong>de</strong>res samvær med familien hen over hove<strong>de</strong>t på <strong>de</strong>m. I<br />

ste<strong>de</strong>t ønsker <strong>de</strong> <strong>at</strong> blive hørt og respekteret og <strong>at</strong> få en ærlig forklaring på,<br />

hvorfor <strong>de</strong>res ønsker ikke kan indfries, hvis <strong>de</strong>t er tilfæl<strong>de</strong>t.<br />

Det ligger <strong>de</strong> fleste børn på sin<strong>de</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong>res mor og far har <strong>de</strong>t godt. For <strong>de</strong><br />

børn, <strong>de</strong>r er anbragt u<strong>de</strong>n for hjemmet, kan forældrenes velbefin<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

endog være kil<strong>de</strong> til store bekymringer. For forældrenes tilstand og situ<strong>at</strong>ion<br />

kan være af<strong>gøre</strong>n<strong>de</strong> for bå<strong>de</strong> kvantiteten og kvaliteten af børnenes<br />

hjemmebesøg.<br />

En <strong>de</strong>l børn fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> får støtte af pædagogerne til <strong>at</strong> få et bedre forhold<br />

til <strong>de</strong>res forældre. Børnene er fokusere<strong>de</strong> på, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r skal ske en udvikling<br />

i rel<strong>at</strong>ionen, og mange oplever, <strong>at</strong> <strong>de</strong>n rent faktisk fin<strong>de</strong>r sted, når <strong>de</strong> er<br />

væk hjemmefra. Men <strong>de</strong>t rykker allermest, når mor eller far og<strong>så</strong> får hjælp<br />

og støtte til <strong>at</strong> klare <strong>de</strong>res liv – ved si<strong>de</strong>n af barnets hjælp og støtte på anbringelsesste<strong>de</strong>t.<br />

Det mærker børnene.<br />

For nogle børn kan <strong>de</strong>t bety<strong>de</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong> en dag kan komme hjem <strong>at</strong> bo igen,<br />

mens <strong>de</strong>t for andre ’kun’ vil bety<strong>de</strong> et sun<strong>de</strong>re og mere vellykket forhold til<br />

<strong>de</strong> forældre, <strong>som</strong> <strong>de</strong> – trods en mere permanent anbringelse – forts<strong>at</strong> vil<br />

have i <strong>de</strong>res liv. n


VENNER OG FRITID<br />

”DEM, DER BOR HER,<br />

ER JO OGSå MINE VENNER”<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 30


31 · INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER


Venner bety<strong>de</strong>r rigtig meget for anbragte børn. Nogle<br />

fin<strong>de</strong>r nye bedste venner på anbringelsesste<strong>de</strong>t, andre<br />

fin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m i lokalmiljøet eller forsøger <strong>at</strong> bevare<br />

gamle venskaber. Men <strong>de</strong>t kan være svært, hvis <strong>de</strong><br />

voksne ikke støtter op om venskaberne.<br />

ELLIOT PÅ 15 ÅR betragter sine venner fra<br />

et tidligere opholdssted <strong>som</strong> sine rigtige<br />

venner. Nu, da han er flyttet til et nyt opholdssted,<br />

orker han ikke <strong>at</strong> begyn<strong>de</strong> forfra<br />

med <strong>at</strong> skabe rel<strong>at</strong>ioner og udsætte sig selv<br />

for skuffelser igen.<br />

Han er i gruppen af børn, <strong>de</strong>r bliver<br />

anbragt gentagne gange forskellige ste<strong>de</strong>r.<br />

Baggrun<strong>de</strong>n er ofte, <strong>at</strong> <strong>de</strong> har været hjemtaget<br />

af <strong>de</strong>res biologiske familie, men <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong>t alligevel ikke gik. Og nogle af <strong>de</strong> børn,<br />

<strong>de</strong>r anbringes gentagne gange, fortæller, <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong>t går ud over <strong>de</strong>res lyst til <strong>at</strong> skabe nye<br />

rel<strong>at</strong>ioner.<br />

venner eller bofæller<br />

Omvendt fortæller en <strong>de</strong>l af børnene, <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong> har et godt forhold til <strong>de</strong>m, <strong>de</strong> <strong>de</strong>ler anbringelsessted<br />

med:<br />

”Der er mange af <strong>de</strong>m, jeg betragter <strong>som</strong><br />

mine go<strong>de</strong> venner. Det gør <strong>de</strong>t selvfølgelig<br />

bedre <strong>at</strong> bo her, <strong>at</strong> man ikke er uvenner,”<br />

siger Marcus på 17 år, <strong>de</strong>r har været tre år<br />

på sit anbringelsessted. Den jævnaldren<strong>de</strong><br />

Laila fortæller og<strong>så</strong>, <strong>at</strong> hen<strong>de</strong>s bedste venner<br />

bor på anbringelsesste<strong>de</strong>t, men gør<br />

samtidig opmærk<strong>som</strong> på, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er lettere<br />

<strong>at</strong> blive uvenner med <strong>de</strong>m, man bor tæt<br />

med:<br />

”Man bliver nemt uenig om mange ting<br />

– man kan hurtigt komme op <strong>at</strong> skæn<strong>de</strong>s<br />

om alle mulige ligegyldige ting.”<br />

Olivia på 18 fortæller om intriger, konflikter<br />

og ligefrem <strong>at</strong> gi’ hinan<strong>de</strong>n ’en på<br />

hove<strong>de</strong>t’ <strong>som</strong> noget, <strong>de</strong>r er en uundgåelig<br />

<strong>de</strong>l af samværet mellem <strong>de</strong> unge på hen<strong>de</strong>s<br />

opholdssted, men hun sætter samtidig meget<br />

stor pris på venskaberne:<br />

”Man får <strong>de</strong>t <strong>de</strong>r fællesskab, når man<br />

rigtig kommer ind på livet af hinan<strong>de</strong>n, og<br />

man bliver go<strong>de</strong> venner med folk, <strong>de</strong>r bor<br />

her.”<br />

Enkelte af børnene betragter <strong>de</strong>m, <strong>de</strong><br />

bor sammen med, <strong>som</strong> søsken<strong>de</strong>, men for<br />

mange har <strong>de</strong> hverken st<strong>at</strong>us af venner<br />

eller søsken<strong>de</strong>. Mette på 12 år siger:<br />

”Jeg vil ikke kal<strong>de</strong> <strong>de</strong>m venner, for <strong>de</strong>r<br />

er mange op- og nedture. Jeg vil bare kal<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>m bofæller.”<br />

Andre børn kan heller ikke se, hvorfor<br />

<strong>de</strong> skulle være venner med <strong>de</strong>m, <strong>de</strong> bor<br />

sammen med – <strong>de</strong> har jo ikke selv valgt<br />

<strong>de</strong>res selskab:<br />

”Jeg ser <strong>de</strong>m ikke <strong>som</strong> venner. Dem, jeg<br />

bor sammen med, er bare børnehjemsbørn,”<br />

konst<strong>at</strong>erer Isabella på 16 år.<br />

<strong>at</strong> høre tIl<br />

Man skal ’passe ind’, hvis man skal føle sig<br />

<strong>som</strong> medlem af <strong>de</strong>n børnegruppe, man er<br />

anbragt i. Og en <strong>de</strong>l af børnene synes ikke,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong> voksne tænker sig om før anbringelsen;<br />

når <strong>de</strong> ser sig selv i gruppen af børn på<br />

ste<strong>de</strong>t, føler <strong>de</strong> sig fejlanbragt. Andre fin<strong>de</strong>r<br />

sig til rette efter en svær start:<br />

”De andre syntes, jeg var pisse irriteren<strong>de</strong><br />

(...) De var ikke typer, <strong>som</strong> feste<strong>de</strong> og var<br />

u<strong>de</strong> sammen med piger. An<strong>de</strong>n dag, jeg var<br />

Jeg vil ikke kal<strong>de</strong> <strong>de</strong>m<br />

venner, for <strong>de</strong>r er mange<br />

op- og nedture. Jeg vil bare<br />

kal<strong>de</strong> <strong>de</strong>m bofæller.<br />

METTE 12 åR<br />

<strong>de</strong>r, hav<strong>de</strong> jeg allere<strong>de</strong> besøg af en pige. De<br />

var lidt misun<strong>de</strong>lige, tror jeg (...) Efter firefem<br />

måne<strong>de</strong>r fik jeg et mere tæt forhold til<br />

<strong>de</strong> andre, og vi begyndte <strong>at</strong> snakke bedre<br />

sammen og fortælle hinan<strong>de</strong>n, hvordan vi<br />

synes, vi hav<strong>de</strong> været over for hinan<strong>de</strong>n,”<br />

fortæller Noah på 17 år, mens Laila på 17 år<br />

konst<strong>at</strong>erer:<br />

”Hvis man har <strong>de</strong>n dér bitchy <strong>at</strong>titu<strong>de</strong>, <strong>så</strong><br />

bliver man bare ikke godt modtaget af <strong>de</strong><br />

andre.”<br />

Hvis man føler sig tilpas i børnegruppen,<br />

er <strong>de</strong>r ikke altid <strong>de</strong>t store behov for voksne<br />

på <strong>de</strong>t sociale plan.<br />

Fx siger Bjarke på 15 år, <strong>at</strong> han ikke er<br />

typen, <strong>de</strong>r græ<strong>de</strong>r eller har brug for <strong>at</strong><br />

snakke med voksne – han ven<strong>de</strong>r <strong>de</strong>t hellere<br />

med sine ’gutter’.<br />

Elliot på 17 år har ingen gutter omkring<br />

sig. Han har boet 11 forskellige ste<strong>de</strong>r og<br />

synes, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t nuværen<strong>de</strong> sted er <strong>de</strong>t værste<br />

af <strong>de</strong>m alle. Han føler ikke, <strong>at</strong> han passer<br />

sammen med <strong>de</strong> andre:<br />

”Det sted, jeg kom fra, <strong>de</strong>r var folk ikke<br />

psykisk syge og blev ikke indlagt i ti<strong>de</strong> og<br />

uti<strong>de</strong> og kørt på ska<strong>de</strong>stue og <strong>så</strong>dan.”<br />

Andre børn kan godt se en idé i, <strong>at</strong> børnegruppen<br />

ikke er alt for homogen, <strong>de</strong>r<br />

hvor <strong>de</strong> bor. Det gæl<strong>de</strong>r fx Simon på 17 år:<br />

”En af grun<strong>de</strong>n<strong>de</strong> til, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t her sted er <strong>så</strong><br />

godt, er, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t ikke kun er unge, <strong>de</strong>r er u<strong>de</strong><br />

i dårligt selskab. Det er meget bredt, <strong>de</strong>r er<br />

bå<strong>de</strong> nogle små, <strong>som</strong> man kan være et godt<br />

forbille<strong>de</strong> for, og nogle store <strong>at</strong> se op til.”<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 32


aktIvIteter ryster sammen<br />

Børnene ved, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er vigtigt <strong>at</strong> få tingene<br />

til <strong>at</strong> fungere i hverdagen, og <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er lettest,<br />

når man ikke er uvenner eller spre<strong>de</strong>r<br />

rygter om hinan<strong>de</strong>n. Det undgår man<br />

bedst, hvis pædagogerne hjælper med <strong>at</strong><br />

løse konflikter børnene imellem – og hvis<br />

<strong>de</strong> hjælper børnene med <strong>at</strong> lære hinan<strong>de</strong>n<br />

<strong>at</strong> ken<strong>de</strong> og skabe en fælles i<strong>de</strong>ntitet, fx<br />

ved <strong>at</strong> arrangere aktiviteter. Frida på 17 år<br />

fortæller:<br />

”Vi er vant til <strong>at</strong> være på ture, og <strong>de</strong>t<br />

gør, <strong>at</strong> man bliver rystet sammen med <strong>de</strong><br />

andre. Hvis man er ny, lærer man pædagogerne<br />

<strong>at</strong> ken<strong>de</strong> på en helt an<strong>de</strong>n må<strong>de</strong>. (...)<br />

Alle snakker med alle – <strong>de</strong>t gør jeg måske<br />

ikke <strong>normalt</strong> med Yusef. Ham snakker jeg<br />

ski<strong>de</strong> godt med på <strong>så</strong>dan nogle ture.”<br />

I <strong>de</strong>t hele taget er børnene gla<strong>de</strong> for<br />

aktiviteter i friti<strong>de</strong>n – en <strong>de</strong>l efterspørger<br />

flere og fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ke<strong>de</strong>r sig. Dog går<br />

<strong>de</strong> fleste til en eller flere fritidsaktiviteter.<br />

Bjarke på 15 år er begejstret for <strong>de</strong>t, <strong>de</strong> kan<br />

på hans opholdssted. Han fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong><br />

lærer <strong>at</strong> sejle speedbåd, får betalt knallertkørekort,<br />

speedbådscertifik<strong>at</strong> og dykkercertifik<strong>at</strong>,<br />

kommer ud <strong>at</strong> rejse, og <strong>at</strong> <strong>de</strong> har<br />

en crossbane.<br />

”Opholdssted, <strong>de</strong>t er <strong>de</strong>t fe<strong>de</strong>ste! Jeg kan<br />

nogle ting, jeg ikke ville kunne <strong>de</strong>rhjemme”,<br />

siger Bjarke.<br />

En <strong>de</strong>l plejebørn fremhæver og<strong>så</strong> fritidsaktiviteter<br />

og ture, fx mulighe<strong>de</strong>n for<br />

<strong>at</strong> lege i en have, have kæledyr eller <strong>at</strong><br />

33 · VENNER OG FRITID<br />

komme på familieudflugter, <strong>som</strong> noget af<br />

<strong>de</strong>t go<strong>de</strong> ved <strong>at</strong> bo i plejefamilien.<br />

Bå<strong>de</strong> børn i plejefamilier og børn fra<br />

institutioner fortæller <strong>de</strong>su<strong>de</strong>n om fritidsaktiviteter,<br />

<strong>som</strong> fx <strong>at</strong> gå til fodbold, <strong>som</strong> en<br />

god må<strong>de</strong> <strong>at</strong> få nye venner på i anbringelsesste<strong>de</strong>ts<br />

lokalområ<strong>de</strong>. Dog kan <strong>de</strong>t være<br />

forbun<strong>de</strong>t med en <strong>de</strong>l frustr<strong>at</strong>ion, hvis man<br />

ikke rigtig passer ind eller bliver mødt med<br />

fordomme. Oscar, <strong>som</strong> bor på et opholdssted,<br />

fortæller:<br />

”Nu har jeg gået til fodbold, og <strong>de</strong>t værste<br />

er, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ved, <strong>at</strong> jeg bor <strong>så</strong>dan et sted her, og<br />

<strong>så</strong> kan <strong>de</strong> få nogle tanker, og <strong>så</strong> kan <strong>de</strong> tale<br />

bag om ryggen på mig, og <strong>de</strong>t kan jeg simpelthen<br />

ikke hol<strong>de</strong> ud.”<br />

smIdIgere regler<br />

Når børn u<strong>de</strong>fra skal på besøg på anbringelsesste<strong>de</strong>rne,<br />

kan stramme regler stå<br />

i vejen for go<strong>de</strong> oplevelser. Nogle af <strong>de</strong><br />

anbragte børn ved, <strong>som</strong> Oscar, <strong>at</strong> <strong>de</strong> skiller<br />

sig ud i lokalmiljøet. De bliver konfronteret<br />

med myter om børnehjemsbørn, og <strong>de</strong> er<br />

og<strong>så</strong> bevidste om, <strong>at</strong> nogle af kammer<strong>at</strong>ernes<br />

forældre betragter <strong>de</strong>m <strong>som</strong> dårligt<br />

selskab. Derfor er <strong>de</strong>t meget vigtigt, <strong>at</strong><br />

andre børn får en god oplevelse, når <strong>de</strong> er<br />

på besøg. 14-årige Hanne har oplevet, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t<br />

kan fungere:<br />

”Alle er super sø<strong>de</strong>, når <strong>de</strong>r kommer en<br />

ven med hjem. De voksne siger til <strong>de</strong> andre,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong> skal dæmpe sig lidt, fordi jeg har<br />

en venin<strong>de</strong> på besøg. ’Så skal vi opføre os<br />

lidt or<strong>de</strong>ntligt, <strong>så</strong> <strong>de</strong> ikke tror, <strong>at</strong> vi er gale’,<br />

siger <strong>de</strong>.”<br />

Men <strong>de</strong>r er andre anbragte børn, <strong>som</strong><br />

ikke synes, <strong>de</strong>t fungerer. Specielt er nogle<br />

af børnene trætte af, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er restriktioner<br />

i forhold til <strong>de</strong>t an<strong>de</strong>t køn – <strong>at</strong> <strong>de</strong> eksempelvis<br />

ikke må lukke døren ind til værelset,<br />

når <strong>de</strong> har besøg. Eller <strong>at</strong> besøg af børn<br />

u<strong>de</strong>fra bliver afvist med, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r ikke er tid.<br />

Børnene oplever og<strong>så</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong> voksne kontrollerer<br />

<strong>de</strong>res kontakt med venner, <strong>de</strong>r har<br />

dårlig indfly<strong>de</strong>lse. Det er forskelligt, hvordan<br />

<strong>de</strong> ser på <strong>de</strong>n indblanding – mange<br />

børn kan selv se, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er bedst for <strong>de</strong>m<br />

<strong>at</strong> bry<strong>de</strong> nogle kontakter, fordi <strong>de</strong>t giver<br />

mulighed for <strong>at</strong> slippe dårlige vaner og fx<br />

misbrug og starte på en frisk.<br />

Samværet mellem børn og unge på<br />

samme anbringelsessted oplever nogle af<br />

børnene og<strong>så</strong> <strong>som</strong> alt for kontrolleret af<br />

regler. Fx var nogle af <strong>de</strong> unge på en af Børnerå<strong>de</strong>ts<br />

workshops meget optage<strong>de</strong> af, <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong> ikke måtte besøge hinan<strong>de</strong>n på tværs af<br />

af<strong>de</strong>lingerne. Andre synes, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er alt for<br />

stramme regler for, hvordan kærester må<br />

se hinan<strong>de</strong>n. Børnene mangler forståelse<br />

for reglerne og efterspørger indfly<strong>de</strong>lse på<br />

udformningen af <strong>de</strong>m.<br />

kontakt med gamle venner<br />

Når man bliver anbragt, og særligt hvis<br />

man flytter langt væk, kan <strong>de</strong>t være svært<br />

<strong>at</strong> hol<strong>de</strong> kontakten med gamle venner<br />

ved lige. Og <strong>som</strong> Olivia fortæller, ved man


Der er mange af <strong>de</strong>m, jeg betragter <strong>som</strong><br />

mine go<strong>de</strong> venner. Det gør <strong>de</strong>t selvfølgelig<br />

bedre <strong>at</strong> bo her, <strong>at</strong> man ikke er uvenner.<br />

MARCUS 17 åR<br />

og<strong>så</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t på sigt kan blive svært <strong>at</strong> hol<strong>de</strong><br />

kontakten med <strong>de</strong>m, man nu bor sammen<br />

med:<br />

”Når man flytter på opholdssted, <strong>så</strong> mister<br />

man jo mange gange kontakter u<strong>de</strong><br />

fra <strong>de</strong>n virkelige ver<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> skoler man<br />

kommer fra og alt <strong>muligt</strong> (...). Så får man<br />

nære venner her, men problemet er <strong>så</strong>, når<br />

<strong>de</strong> engang flytter, og man selv engang flytter,<br />

<strong>så</strong> bor <strong>de</strong> måske på Sjælland, og man<br />

selv bor i Søn<strong>de</strong>rjylland. Det er jo ikke til <strong>at</strong><br />

hol<strong>de</strong> ud.”<br />

Flere af børnene er enige om, <strong>at</strong> <strong>de</strong> gerne<br />

vil have hjælp fra pædagoger og plejeforældre<br />

til <strong>at</strong> bevare kontakten til go<strong>de</strong> venner,<br />

dér hvor <strong>de</strong> har boet før. Især blandt børn,<br />

<strong>de</strong>r er anbragt på institution, savner mange<br />

kontakt med gamle venner – <strong>som</strong> Jeppe på<br />

15 år:<br />

”Mine gamle kammer<strong>at</strong>er bor langt væk,<br />

og jeg kan ikke lige besøge <strong>de</strong>m og kun<br />

i weeken<strong>de</strong>n, og <strong>de</strong>t er <strong>så</strong>dan lidt træls.”<br />

Jeppe kunne godt tænke sig mere kontakt<br />

med <strong>de</strong> gamle venner, og <strong>at</strong> få hjælp til <strong>at</strong><br />

hol<strong>de</strong> kontakten.<br />

15-årige Sofus har til gengæld fået hjælp<br />

af sine plejeforældre til <strong>at</strong> bevare kontakten<br />

til sin bedste ven:<br />

”Jeg synes, <strong>de</strong>t er rigtig rart, <strong>at</strong> <strong>de</strong> har<br />

interesse for, <strong>at</strong> jeg har kontakt med mine<br />

venner.”<br />

Venskaber på lange afstan<strong>de</strong>, typisk fra<br />

hjemegnen eller fra tidligere anbringelsesste<strong>de</strong>r,<br />

hol<strong>de</strong>r børnene bl.a. aktive via nettet<br />

eller mobilen. Derfor har <strong>de</strong>t meget stor<br />

betydning for børnene <strong>at</strong> have fri adgang<br />

til mobil og si<strong>de</strong>r <strong>som</strong> Facebook, forklarer<br />

mange. n<br />

DET VIRKER<br />

FOR BØRNENE:<br />

n NÅR DET in<strong>de</strong>n anbringelsen<br />

un<strong>de</strong>rsøges, om barnet passer ind i<br />

børnegruppen<br />

n NÅR DE VOKSNE hjælper børnene<br />

med <strong>at</strong> få og vedligehol<strong>de</strong> venskaber<br />

n NÅR DER er aktiviteter, <strong>som</strong> kan<br />

ryste børnene på et anbringelsessted<br />

sammen<br />

n NÅR DER er ture for alle på<br />

anbringelsesste<strong>de</strong>t – meget gerne til<br />

udlan<strong>de</strong>t<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE hjælper<br />

børnene med <strong>at</strong> undgå og <strong>at</strong> løse<br />

konflikter<br />

n NÅR DER ikke er for mange regler<br />

om besøg u<strong>de</strong>fra<br />

n NÅR MAN får støtte til <strong>at</strong> bevare<br />

kontakten til gamle go<strong>de</strong> venner<br />

n NÅR MAN får støtte til <strong>at</strong> bry<strong>de</strong> med<br />

dårlige venner og vaner<br />

n NÅR MAN har adgang til mobil og<br />

internet, <strong>så</strong> man kan være i kontakt<br />

med vennerne<br />

n NÅR DER er penge nok til<br />

fritidsfornøjelser<br />

n NÅR MAN har et netværk eller laver<br />

noget socialt med anbragte fra andre<br />

anbringelsesste<strong>de</strong>r<br />

VENNER OG FRITID<br />

19 ud af <strong>de</strong> 40 børn, <strong>de</strong>r er anbragt<br />

på en institution, synes, <strong>at</strong> <strong>de</strong> har<br />

for lidt kontakt med <strong>de</strong>res venner<br />

fra før, <strong>de</strong> blev anbragt<br />

24 ud af 39 institutionsanbragte<br />

børn synes enten, <strong>de</strong>r er for få<br />

eller slet ingen aktiviteter, <strong>de</strong>r<br />

passer til <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r hvor <strong>de</strong> bor.<br />

60 ud af 63 børn har en eller flere<br />

venner <strong>de</strong>r, hvor <strong>de</strong> bor<br />

BØRNEKONVENTIONEN<br />

ARTIKEL 31<br />

1. Deltagerst<strong>at</strong>erne anerken<strong>de</strong>r<br />

barnets ret til hvile og fritid, til<br />

<strong>at</strong> lege og dyrke fritidsinteresser,<br />

<strong>som</strong> er passen<strong>de</strong> for barnets al<strong>de</strong>r,<br />

og til frit <strong>at</strong> <strong>de</strong>ltage i <strong>de</strong>t kulturelle<br />

og kunstneriske liv.<br />

2. Deltagerst<strong>at</strong>erne skal<br />

respektere og fremme barnets<br />

ret til fuld <strong>de</strong>ltagelse i <strong>de</strong>t<br />

kulturelle og kunstneriske liv og<br />

skal opmuntre til, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r stilles<br />

passen<strong>de</strong> og lige mulighe<strong>de</strong>r til<br />

rådighed for kulturel, kunstnerisk,<br />

fritidspræget og rekre<strong>at</strong>iv<br />

udfol<strong>de</strong>lse.<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 34


FOKUS På VENSKABER –<br />

FÆLLES AKTIVITETER OG VOK-<br />

SENSTØTTE ER AFGØRENDE<br />

DET ER ALMENT KENDT, <strong>at</strong> børn, <strong>de</strong>r bliver anbragt, er i fare for <strong>at</strong> miste forbin<strong>de</strong>lsen til <strong>de</strong>res<br />

forældre, søsken<strong>de</strong>, bedsteforældre mv. Derfor har man i Barnets Reform pålagt lan<strong>de</strong>ts kommunalbestyrelser<br />

<strong>at</strong> sørge for, <strong>at</strong> kontakten til netværket hol<strong>de</strong>s ved lige. Men spørgsmålet er,<br />

om man har tilstrækkeligt fokus på børnenes venner. Vi ved fra mange un<strong>de</strong>rsøgelser, <strong>at</strong> venskaber<br />

bety<strong>de</strong>r uen<strong>de</strong>ligt meget for børn. Det gæl<strong>de</strong>r for alle børn – selvfølgelig og<strong>så</strong> <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r er<br />

anbragt.<br />

Børnene i Børnerå<strong>de</strong>ts un<strong>de</strong>rsøgelse fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t har stor betydning, <strong>at</strong> <strong>de</strong> voksne støtter op<br />

om venskaberne, og en <strong>de</strong>l efterspørger mere støtte. Det gæl<strong>de</strong>r bå<strong>de</strong> i forhold til <strong>at</strong> indgå nye<br />

venskaber – på anbringelsesste<strong>de</strong>t eller i en ny skole – og til <strong>at</strong> hol<strong>de</strong> venskaber fra tidligere ste<strong>de</strong>r,<br />

man har boet, ved lige. Specielt for <strong>de</strong> børn, <strong>de</strong>r lige er flyttet ind på <strong>de</strong>res nye sted, er støtten<br />

til <strong>at</strong> dyrke venskaber vigtig. Børnene peger på, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t fx er vigtigt, <strong>at</strong> man på institutioner<br />

og i plejefamilier sørger for <strong>at</strong> have aktiviteter og arrangementer, <strong>de</strong>r ’ryster sammen’.<br />

Men <strong>de</strong>r er og<strong>så</strong> et ønske om mere støtte til <strong>at</strong> bevare rel<strong>at</strong>ionen til venner, <strong>de</strong>r ikke bor lige<br />

rundt om hjørnet. Børnene fremhæver fx <strong>de</strong> elektroniske medier <strong>som</strong> vigtige midler til <strong>at</strong> hol<strong>de</strong><br />

forbin<strong>de</strong>lsen. For mange børn bety<strong>de</strong>r mobilen tæt kontakt til venner, <strong>de</strong> ikke ser til hverdag,<br />

mens Facebook og<strong>så</strong> giver mulighed for <strong>at</strong> følge med i vennernes liv på afstand. Der kan være<br />

situ<strong>at</strong>ioner, hvor <strong>de</strong>t er pædagogiske hensigtsmæssigt <strong>at</strong> begrænse adgangen til internet eller<br />

mobiltelefoni, men <strong>de</strong>t er vigtig vi<strong>de</strong>n, <strong>at</strong> børnene oplever <strong>de</strong>t <strong>som</strong> et meget alvorlig indgreb,<br />

når <strong>de</strong> fr<strong>at</strong>ages disse medier helt. Derfor er <strong>de</strong>t vigtigt, <strong>at</strong> <strong>så</strong>danne sanktioner overvejes nøje og<br />

<strong>som</strong> en selvfølge følges af en fair forklaring.<br />

Børnene fortæller <strong>de</strong>su<strong>de</strong>n, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ønsker <strong>at</strong> blive inddraget, når <strong>de</strong> regler og sanktioner, <strong>de</strong>r<br />

regulerer <strong>de</strong>res samvær med hinan<strong>de</strong>n og med venner u<strong>de</strong>fra, besluttes. Når <strong>de</strong> involveres i processen<br />

med <strong>at</strong> udforme <strong>de</strong>m, vil <strong>de</strong> og<strong>så</strong> i langt højere grad overhol<strong>de</strong> reglerne og acceptere <strong>de</strong><br />

konsekvenser, <strong>de</strong>t har <strong>at</strong> bry<strong>de</strong> <strong>de</strong>m, fortæller <strong>de</strong>.<br />

Og<strong>så</strong> fritidsaktiviteter er vigtige for <strong>de</strong> anbragte børn. De giver mulighed for <strong>at</strong> få nye venner, <strong>de</strong><br />

er med til <strong>at</strong> styrke fællesskabet på anbringelsesste<strong>de</strong>rne, og <strong>de</strong>t er ofte gennem aktiviteterne<br />

i friti<strong>de</strong>n, <strong>at</strong> <strong>de</strong> anbragte børn får kontakt med lokalmiljøet. De go<strong>de</strong> eksempler, børnene i un<strong>de</strong>rsøgelsen<br />

fortæller om, viser, <strong>at</strong> kulturelle, sportslige og andre fritidsaktiviteter er an<strong>de</strong>t og<br />

mere end tidsfordriv. Det er <strong>så</strong>le<strong>de</strong>s vigtigt, <strong>at</strong> anbringelsesste<strong>de</strong>rne tænker aktiviteterne aktivt<br />

ind i <strong>de</strong>n pædagogiske tilrettelæggelse af hverdagen sammen med børnene og <strong>de</strong> unge. Og ikke<br />

mindst, <strong>at</strong> <strong>de</strong> og<strong>så</strong> er opmærk<strong>som</strong>me på <strong>at</strong> sætte ind over for <strong>de</strong>n stempling, <strong>som</strong> nogle af børnene<br />

fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> oplever i lokalmiljøet. n<br />

35 · INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER


SKOLE OG UDDANNELSE<br />

”DE ER FAKTISK STOLTE AF<br />

MIG HERNEDE På SKOLEN”<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 36


Mobning, stribevis af skoleskift og andre ne<strong>de</strong>rlag. Anbragte<br />

børn har ofte store problemer i skolen, og langt fra alle får en<br />

uddannelse. Men <strong>de</strong>t kan la<strong>de</strong> sig <strong>gøre</strong>, for en <strong>de</strong>l børn blomstrer<br />

op, når <strong>de</strong> får en chance for <strong>at</strong> lære i nye rammer.<br />

SKOLEN HAR ENORM BETYDNING for anbragte<br />

børn. Får <strong>de</strong> hjælp til <strong>at</strong> rejse sig fagligt,<br />

kan <strong>de</strong>t give <strong>de</strong>res selvtillid et kæmpe<br />

boost, og <strong>de</strong>t kan bety<strong>de</strong> meget i forhold<br />

til, hvordan <strong>de</strong> oplever <strong>de</strong>res anbringelse.<br />

Måske hænger <strong>de</strong>t sammen med drømmen<br />

om et helt <strong>normalt</strong> liv. Den er stærk<br />

hos anbragte børn, <strong>de</strong>r bedst ken<strong>de</strong>r til<br />

kaos. Skal man opnå <strong>de</strong>t ’normale’ liv, må<br />

man lære noget og få sig en uddannelse.<br />

Det er flertallet af børnene i Børnerå<strong>de</strong>ts<br />

un<strong>de</strong>rsøgelse helt bevidste om: De oplever,<br />

<strong>at</strong> skolen og <strong>de</strong>t, <strong>de</strong> formår <strong>at</strong> præstere her,<br />

har en af<strong>gøre</strong>n<strong>de</strong> betydning i <strong>de</strong>res liv. Når<br />

<strong>de</strong> får mulighe<strong>de</strong>n for <strong>at</strong> lære og udvikle<br />

sig i en struktureret hverdag, suger <strong>de</strong> til<br />

sig:<br />

”Efter, <strong>at</strong> jeg er kommet herned, har jeg<br />

fået indhentet alt <strong>de</strong>t tabte, og <strong>de</strong> er faktisk<br />

stolte af mig herne<strong>de</strong> på skolen, fordi jeg<br />

har gjort <strong>de</strong>t <strong>så</strong> godt. Jeg har ikke misset<br />

nogen timer, og selvom jeg ikke rigtig har<br />

gi<strong>de</strong>t i skole eller været syg, <strong>så</strong> er jeg taget i<br />

skole alligevel,” siger 16-årige William.<br />

succesoplevelser<br />

Trods perio<strong>de</strong>r helt u<strong>de</strong>n un<strong>de</strong>rvisning,<br />

talrige skoleskift, tit vævet sammen med<br />

mobning og andre oplevelser af skolene<strong>de</strong>rlag,<br />

har mange af børnene ikke mistet<br />

lysten til <strong>at</strong> lære, når <strong>de</strong> får chancen i<br />

trygge rammer. De ser anbringelsen <strong>som</strong><br />

en chance for <strong>at</strong> komme fagligt igen, og<br />

<strong>de</strong> kan fortælle historier om succes og udvikling<br />

– fx når <strong>de</strong>t lykkes <strong>at</strong> gennemføre<br />

bestemte fag eller klassetrin. Eller komme<br />

37 · SKOLE OG UDDANNELSE<br />

godt i gang med en ungdomsuddannelse.<br />

Det fortæller 16-årige Sarah om. Hun var<br />

nervøs for, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t blev for meget nyt på én<br />

gang, fordi hun bå<strong>de</strong> blev anbragt på en<br />

institution og skulle begyn<strong>de</strong> i gymnasiet:<br />

”Det har faktisk været lettere for mig <strong>at</strong><br />

klare, end hvis jeg boe<strong>de</strong> hjemme. Jeg har<br />

ikke haft <strong>så</strong> meget <strong>at</strong> tænke på her. Jeg var<br />

altid lidt anspændt <strong>de</strong>rhjemme, og jeg var<br />

rigtig, rigtig bange for min mor. Og <strong>de</strong>t var<br />

bare ikke godt.”<br />

Kristian på 14 år er og<strong>så</strong> stolt af sine faglige<br />

fremskridt efter anbringelsen:<br />

”Det bety<strong>de</strong>r meget, når man får <strong>at</strong> vi<strong>de</strong>,<br />

<strong>at</strong> man er rykket op og <strong>så</strong>dan noget. Det er<br />

fedt,” siger han.<br />

17-årige Jon har været anbragt en <strong>de</strong>l forskellige<br />

ste<strong>de</strong>r. Han fortæller, <strong>at</strong> hans succes<br />

i skolen gav ham en oplevelse af selvstændighed.<br />

Når han skal pege på en god oplevelse<br />

ved sin anbringelse, siger han:<br />

”Følelsen af selvstændighed og succes på<br />

samme tid (...) Jeg hav<strong>de</strong> selv sørget for <strong>at</strong><br />

få passet min skole hver dag og komme til<br />

ti<strong>de</strong>n. Det var <strong>de</strong>n selvstændighed, jeg var<br />

glad for. Og <strong>så</strong> succesen i <strong>de</strong> karakterer, jeg<br />

fik til min 9. klasses afgangseksamen – <strong>de</strong>t<br />

betød rigtig meget. (...) Men <strong>de</strong>t kan og<strong>så</strong><br />

bare være, <strong>at</strong> man bliver s<strong>at</strong> til noget og får<br />

<strong>at</strong> vi<strong>de</strong>: ’Prøv <strong>at</strong> lave <strong>de</strong>t her!’, og <strong>så</strong> får succes<br />

ud af <strong>de</strong>t. Det bety<strong>de</strong>r rigtig meget for<br />

børn, <strong>de</strong>r er anbragt, tror jeg. Det gjor<strong>de</strong> <strong>de</strong>t<br />

i hvert fald for mig.”<br />

når <strong>de</strong>t Ikke lykkes<br />

Enkelte børn fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> egentlig ikke<br />

Efter, <strong>at</strong> jeg er kommet<br />

herned, har jeg fået<br />

indhentet alt <strong>de</strong>t tabte.<br />

WILLIAM 16 åR<br />

går særlig meget i skole, eller slet ikke går<br />

i skole lige for ti<strong>de</strong>n. Det kan fx være, fordi<br />

<strong>de</strong> ikke gi<strong>de</strong>r og kan slippe af sted med <strong>at</strong><br />

la<strong>de</strong> være. Men <strong>de</strong>t kan og<strong>så</strong> skyl<strong>de</strong>s, <strong>at</strong> <strong>de</strong><br />

simpelthen har <strong>de</strong>t for dårligt til <strong>at</strong> mø<strong>de</strong><br />

op i skolen.<br />

Nogle oplever, <strong>at</strong> man i perio<strong>de</strong>r – og<br />

særligt i forbin<strong>de</strong>lse med skift mellem anbringelsesste<strong>de</strong>r<br />

eller hjem og anbringelsessted<br />

– kan have <strong>så</strong> mange andre problemer<br />

og udfordringer <strong>at</strong> kæmpe med, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er<br />

u<strong>muligt</strong> <strong>at</strong> klare skolen og<strong>så</strong>.<br />

Andre oplever, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke rigtig kan<br />

bruge <strong>de</strong>t tilbud, <strong>de</strong> får, til noget. Eller <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong> ikke får hjælp fra pædagoger og lærere<br />

til <strong>at</strong> fin<strong>de</strong> et tilbud, <strong>de</strong>r passer til <strong>de</strong>m.<br />

Det gæl<strong>de</strong>r fx Oscar på 17 år, <strong>de</strong>r gerne<br />

vil i praktik, men oplever, <strong>at</strong> han bliver<br />

ved med <strong>at</strong> foreslå ste<strong>de</strong>r og selv må ringe<br />

rundt – u<strong>de</strong>n opbakning fra <strong>de</strong> voksne.<br />

For børn i <strong>de</strong> situ<strong>at</strong>ioner bliver skolen<br />

blot en slags opbevaring – man går i skole<br />

for <strong>at</strong> fordrive venteti<strong>de</strong>n, til man kan<br />

starte på noget an<strong>de</strong>t, eller til man sikkert<br />

alligevel skal flytte.<br />

Intern skole<br />

En <strong>de</strong>l af <strong>de</strong> anbragte børn får un<strong>de</strong>rvisning<br />

i en intern skole på institutionen,<br />

hvor <strong>de</strong> bor, eller på en kommunal specialskole.<br />

Det har sine for<strong>de</strong>le og ulemper.<br />

Nogle er rigtig gla<strong>de</strong> for <strong>de</strong> altern<strong>at</strong>ive<br />

un<strong>de</strong>rvisningsformer, <strong>de</strong> tilby<strong>de</strong>s. Blandt<br />

an<strong>de</strong>t kan <strong>de</strong> nogle ste<strong>de</strong>r kombinere <strong>de</strong>n<br />

boglige un<strong>de</strong>rvisning med praktiske fag og<br />

arbej<strong>de</strong> på værksted – flere fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong>


synes, <strong>at</strong> <strong>de</strong> lærer noget på specialskolerne<br />

i modsætning til <strong>de</strong> skoler, <strong>de</strong> tidligere har<br />

gået i.<br />

Et sted er eleverne i en intern skole for<br />

eksempel meget gla<strong>de</strong> for, <strong>at</strong> <strong>de</strong> kan uddanne<br />

sig til dykkerinstruktører. Samtidig<br />

bruges dykningen <strong>som</strong> en tilgang til <strong>at</strong><br />

lære mere traditionelt fagligt stof, blandt<br />

an<strong>de</strong>t fysik.<br />

Hanne på 14 år går på specialskole. Lige<strong>som</strong><br />

mange andre af børnene, er hun og<strong>så</strong><br />

godt tilfreds med <strong>at</strong> gå i en skole, <strong>de</strong>r tager<br />

særlige hensyn:<br />

”Jeg kan godt li<strong>de</strong> min skole. Den er<br />

meget speciel, for <strong>de</strong>n tager jo individuelle<br />

hensyn til børns behov og alt <strong>så</strong>dan noget.<br />

Det, synes jeg, er godt.”<br />

Der er dog og<strong>så</strong> en <strong>de</strong>l oplevelser med<br />

un<strong>de</strong>rvisning, <strong>de</strong>r ikke fungerer på interne<br />

skoler og fortællinger om, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r ingenting<br />

sker, hvis man u<strong>de</strong>bliver fra un<strong>de</strong>rvisningen.<br />

Christian, <strong>de</strong>r er 15 år, siger, <strong>at</strong> han på<br />

et tidligere anbringelsessted ikke kunne<br />

få lov <strong>at</strong> <strong>de</strong>ltage i fritidsaktiviteter om eftermiddagen,<br />

hvis han ikke hav<strong>de</strong> været i<br />

skole, men på <strong>de</strong>n nuværen<strong>de</strong> institution,<br />

kan han ikke se, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er konsekvenser af<br />

<strong>at</strong> forsømme skolen:<br />

”En af <strong>de</strong> andre kan sgu stå op klokken<br />

kvart i tolv. Og <strong>så</strong> kan han alligevel tage til<br />

fodbold om aftenen. Så kan jeg og<strong>så</strong>.”<br />

Selv om mangel på konsekvens kan friste<br />

til pjæk, er <strong>de</strong>t ikke nødvendigvis <strong>de</strong>t,<br />

børnene vil. Nogle vil faktisk gerne have<br />

mere un<strong>de</strong>rvisning – og <strong>de</strong>n skal og<strong>så</strong> være<br />

bedre. Jeppe på 15 år, får un<strong>de</strong>rvisning på<br />

sit opholdssted, men er ikke helt tilfreds.<br />

Han siger:<br />

”Jeg synes <strong>de</strong>t er en meget god skole <strong>de</strong>n<br />

her. (...) Men <strong>de</strong>r er mange, <strong>de</strong>r skal have<br />

hjælp, <strong>så</strong> jeg laver mit selv. Jeg hænger i,<br />

<strong>som</strong> man siger. Ellers kommer jeg ikke til<br />

<strong>at</strong> lave noget, hvis jeg skal vente (...) De er<br />

ikke på samme niveau, du ved.”<br />

Jeppe er ikke ene om oplevelsen af, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r<br />

er for få lærerkræfter på skolen, og lige <strong>som</strong><br />

andre børn i un<strong>de</strong>rsøgelsen, fortæller han<br />

om gentagne nedskæringer, <strong>som</strong> har ført til<br />

fyringer af bå<strong>de</strong> lærere og pædagoger.<br />

gla<strong>de</strong> for folkeskolen<br />

Mange af børnene tillægger <strong>de</strong>t stor betydning<br />

<strong>at</strong> gå i en almin<strong>de</strong>lig folkeskole<br />

i ste<strong>de</strong>t for en specialskole. Frida på 17 år<br />

forklarer, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er vigtigt <strong>at</strong> gå på en skole,<br />

hvor <strong>de</strong>r ikke kun er institutionsbørn – for<br />

<strong>så</strong> bliver man stemplet <strong>som</strong> ’børnehjemsbarn’.<br />

En an<strong>de</strong>n grund til, <strong>at</strong> nogle børn foretrækker<br />

folkeskolen, er, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t giver mulighed<br />

for <strong>at</strong> få nye venner og et socialt liv<br />

u<strong>de</strong>n for anbringelsesste<strong>de</strong>t, og <strong>de</strong>t tillægger<br />

børnene meget stor værdi:<br />

”Det bedste er, <strong>at</strong> vi er sammen og sammen<br />

med andre, og <strong>at</strong> vi kommer lidt væk<br />

fra opholdsste<strong>de</strong>t og <strong>de</strong> pædagoger, <strong>de</strong>r er<br />

her,” siger 12-årige Sebastian. Hans kammer<strong>at</strong>,<br />

Mads, er enig i, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er mere spæn<strong>de</strong>n<strong>de</strong>,<br />

bl.a. fordi <strong>de</strong>r er flere børn, man kan<br />

lege med.<br />

åbenhed skal aftales<br />

De børn, <strong>de</strong>r går i folkeskole, har forskellige<br />

ønsker til, hvor meget åbenhed <strong>de</strong>r<br />

skal være, om <strong>at</strong> <strong>de</strong> er anbragt. Men <strong>de</strong> vil<br />

un<strong>de</strong>r alle omstændighe<strong>de</strong>r meget gerne<br />

have, <strong>at</strong> læreren forhol<strong>de</strong>r sig til <strong>de</strong>res situ<strong>at</strong>ion.<br />

Og <strong>de</strong> vil spørges om, hvad <strong>de</strong>r må<br />

og ikke må nævnes – for eksempel in<strong>de</strong>n<br />

læreren præsenterer <strong>de</strong>m for klassen.<br />

Nogle foretrækker <strong>at</strong> bevare <strong>de</strong>t <strong>som</strong> en<br />

hemmelighed, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke bor hos <strong>de</strong>res for-<br />

ældre. De la<strong>de</strong>r helt være med <strong>at</strong> fortælle,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong> er anbragt. De har ikke lyst til <strong>at</strong> skille<br />

sig for meget ud fra <strong>de</strong> andre i klassen eller<br />

svare på flere spørgsmål.<br />

”På nogle af <strong>de</strong> akutinstitutioner, jeg har<br />

boet på, var <strong>de</strong>r nogle, <strong>de</strong>r slet ikke hav<strong>de</strong><br />

fortalt <strong>de</strong>t til <strong>de</strong>res klasser. De sag<strong>de</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong><br />

boe<strong>de</strong> hjemme hos <strong>de</strong>res mor,” fortæller<br />

17-årige Frida.<br />

Nogle plejebørn omtaler konsekvent <strong>de</strong>res<br />

plejeforældre <strong>som</strong> ’far og mor’ i skolen,<br />

eller <strong>de</strong> fortæller ikke sandhe<strong>de</strong>n om, hvorfor<br />

<strong>de</strong> er anbragt.<br />

Omvendt vælger mange af <strong>de</strong> anbragte<br />

børn <strong>at</strong> være åbne om <strong>de</strong>res anbringelse.<br />

De synes, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er nemmere ikke <strong>at</strong> skulle<br />

skjule noget, men <strong>de</strong> vil gerne have hjælp<br />

fra lærere, pædagoger eller plejeforældre til<br />

<strong>at</strong> forklare klassekammer<strong>at</strong>erne, hvordan<br />

<strong>de</strong>t er <strong>at</strong> være anbragt.<br />

Bå<strong>de</strong> børn på institution og i plejefamilier<br />

har go<strong>de</strong> erfaringer med <strong>at</strong> have klassen<br />

med hjem på besøg. På <strong>de</strong>n må<strong>de</strong> får<br />

<strong>de</strong> afmystificeret, hvad en plejefamilie eller<br />

et børnehjem er – <strong>så</strong> kan klassekammer<strong>at</strong>erne<br />

fx se, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t ikke er et sted med tremmer<br />

for vinduerne, hvor <strong>de</strong>r bor kriminelle<br />

børn, og hvad <strong>de</strong>r ellers er af myter. De<br />

anbragte børn ved nemlig godt, hvad man<br />

kan have af forkerte forestillinger, for <strong>de</strong><br />

har ofte selv gjort sig tanker om <strong>de</strong>t <strong>at</strong> bo<br />

på børnehjem, in<strong>de</strong>n <strong>de</strong> selv prøve<strong>de</strong> <strong>de</strong>t.<br />

tag hensyn tIl baggrun<strong>de</strong>n<br />

En <strong>de</strong>l af <strong>de</strong> anbragte børn har oplevet lange<br />

perio<strong>de</strong>r, hvor <strong>de</strong> ikke har været i skole.<br />

Nogle fortæller fx, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke har været i<br />

skole i flere måne<strong>de</strong>r før anbringelsen, og<br />

én har gået i hele 15 forskellige skoler.<br />

De fleste har med andre ord haft turbulente<br />

perio<strong>de</strong>r in<strong>de</strong>n anbringelsen. Bør-<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 38


nene efterlyser mere støtte til skolegangen,<br />

og <strong>at</strong> <strong>de</strong>r bliver taget individuelle hensyn.<br />

Det gæl<strong>de</strong>r ikke bare fra lærerne men fra<br />

alle voksne omkring <strong>de</strong>m, dvs. og<strong>så</strong> på anbringelsesste<strong>de</strong>rne.<br />

Fx er <strong>de</strong>t vigtigt, <strong>at</strong> <strong>de</strong><br />

voksne er klar til <strong>at</strong> hjælpe med lektierne.<br />

Det fortæller 11-årige Malou, <strong>de</strong>r i løbet af<br />

tre måne<strong>de</strong>r med lektiehjælp hos plejefamilien<br />

er blevet meget bedre til m<strong>at</strong>em<strong>at</strong>ik.<br />

Andre børn får ikke lige<strong>så</strong> meget støtte<br />

<strong>som</strong> Malou. Det gæl<strong>de</strong>r fx Cecilie 14 år. Hun<br />

er i netværkspleje, men oplever, <strong>at</strong> mosteren<br />

for ti<strong>de</strong>n har mange problemer:<br />

”Jeg ville gerne have, <strong>at</strong> min moster hun<br />

spurgte lidt mere til, hvad vi har lavet i dag.<br />

Og <strong>de</strong>t kan godt være, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er lidt barnligt<br />

måske, men jeg synes, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er godt <strong>at</strong> få<br />

talt med hen<strong>de</strong> om, hvad vi laver i skolen<br />

og om lektier og <strong>så</strong>dan noget. Fordi <strong>de</strong>r<br />

var engang, hvor hun spurgte tit, og hun<br />

og<strong>så</strong> hjalp mig med lektierne, og jeg syntes<br />

faktisk, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t blev hyggeligt <strong>at</strong> lave lektier<br />

med hen<strong>de</strong>, <strong>så</strong> <strong>de</strong>t kunne jeg godt tænke<br />

mig igen. ”<br />

Nogle af <strong>de</strong> ældre plejebørn er skoletrætte,<br />

men <strong>de</strong>r er flere eksempler på, <strong>at</strong> et ophold<br />

på en efterskole kan give <strong>de</strong>m lysten<br />

til <strong>at</strong> lære tilbage. Det fortæller blandt andre<br />

Gertrud på 17 år, <strong>de</strong>r går på efterskole:<br />

”De har ikke <strong>så</strong> meget tavleun<strong>de</strong>rvisning.<br />

Når <strong>de</strong> har un<strong>de</strong>rvisning, <strong>så</strong> er <strong>de</strong>t mere<br />

selvstændigt <strong>at</strong> sid<strong>de</strong> med sine opgaver. De<br />

<strong>prøver</strong> <strong>så</strong> vidt <strong>muligt</strong> <strong>at</strong> få un<strong>de</strong>rvisningen<br />

ud – <strong>så</strong> man ikke bare sid<strong>de</strong>r. De <strong>prøver</strong> <strong>at</strong><br />

lære folk <strong>de</strong>t gennem ting og <strong>så</strong>dan noget.”<br />

15-årige Elias er og<strong>så</strong> rigtig glad for sin<br />

efterskole: ”Det er fint <strong>at</strong> være her, hyggeligt.<br />

Man får mange venner – og man lærer<br />

mere end i folkeskolen.” n<br />

39 · SKOLE OG UDDANNELSE<br />

Det bety<strong>de</strong>r meget, når man får <strong>at</strong><br />

vi<strong>de</strong>, <strong>at</strong> man er rykket op og <strong>så</strong>dan<br />

noget. Det er fedt.<br />

KRISTIAN 14 åR<br />

DET VIRKER<br />

FOR BØRNENE:<br />

n NÅR MAN får et or<strong>de</strong>ntligt<br />

skoletilbud, <strong>som</strong> passer til ens behov<br />

og ønsker<br />

n NÅR DER er mulighed for <strong>at</strong> lære på<br />

an<strong>de</strong>rle<strong>de</strong>s og ikke-boglige må<strong>de</strong>r –<br />

eller når læringen bliver koblet med<br />

noget, man har interesse i og kan se<br />

en praktisk mening med<br />

n NÅR DER støttes op om skolen –<br />

blandt an<strong>de</strong>t med hjælp til lektierne<br />

n NÅR DE voksne omkring en hjælper<br />

til, <strong>at</strong> man ikke bliver ’stemplet’. De<br />

fleste vil gerne behandles <strong>som</strong> børn<br />

i almin<strong>de</strong>lighed. Bå<strong>de</strong> <strong>de</strong> voksne<br />

på skolen, på institutionen og<br />

kammer<strong>at</strong>ernes forældre skal være<br />

opmærk<strong>som</strong>me på <strong>de</strong>tte<br />

n NÅR MAN bliver spurgt om, hvad<br />

man ønsker, og hvor meget <strong>de</strong> andre<br />

skal vi<strong>de</strong>. Børnene vil gerne have<br />

indfly<strong>de</strong>lse på, om – og hvordan og<br />

hvornår – andre børn får <strong>at</strong> vi<strong>de</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong><br />

er anbragt<br />

FOLKESKOLELOVEN,<br />

§ 1, STK. 2.<br />

”Folkeskolen skal udvikle<br />

arbejdsmeto<strong>de</strong>r og skabe<br />

rammer for oplevelse, fordybelse<br />

og virkelyst, <strong>så</strong> eleverne udvikler<br />

erken<strong>de</strong>lse og fantasi og får tillid<br />

til egne mulighe<strong>de</strong>r og baggrund<br />

for <strong>at</strong> tage stilling og handle.”


Det bedste er, <strong>at</strong> vi er sammen<br />

med andre, og <strong>at</strong> vi kommer<br />

lidt væk fra opholdsste<strong>de</strong>t og<br />

<strong>de</strong> pædagoger, <strong>de</strong>r er her.<br />

SEBASTIAN 12 åR<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 40


41 · INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER<br />

SKOLEN KAN VÆRE DET<br />

STED, MAN LYKKES<br />

– MEN DET KRÆVER STØTTE<br />

DET ER VELDOKUMENTERET, <strong>at</strong> anbragte børn klarer sig markant dårligere i skolen end<br />

andre børn. De er sær<strong>de</strong>les uds<strong>at</strong>te i forhold til <strong>at</strong> mistrives i skolen og <strong>at</strong> halte bagud<br />

fagligt. Det bety<strong>de</strong>r, <strong>at</strong> <strong>de</strong> har væsentlig ringere chancer for <strong>at</strong> få en uddannelse og et<br />

arbej<strong>de</strong>, end <strong>de</strong>n øvrige børnebefolkning har.<br />

De børn, vi har talt med i <strong>de</strong>nne un<strong>de</strong>rsøgelse, fortæller os, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er et stort potentiale<br />

til <strong>at</strong> lave om på disse forhold. Mange børn fortæller om skolen <strong>som</strong> <strong>de</strong>t sted, <strong>de</strong>r for<br />

alvor kan få <strong>de</strong>m til <strong>at</strong> føle, <strong>at</strong> <strong>de</strong> lykkes. Børnenes oplevelser og fortællinger peger på,<br />

<strong>at</strong> valg af anbringelsessted og skoletilbud skal hænge godt sammen, <strong>så</strong> <strong>de</strong> får et tilbud,<br />

<strong>de</strong>r reelt passer til <strong>de</strong>res faglige behov og potentialer. Børnene peger og<strong>så</strong> på vigtighe<strong>de</strong>n<br />

af massiv støtte og opbakning fra <strong>de</strong> voksne omkring <strong>de</strong>m, fx støtte til lektierne i hverdagen.<br />

Desværre er <strong>de</strong>t ikke alle, <strong>de</strong>r får støtte nok.<br />

Nogle børn fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> – netop fordi <strong>de</strong> har skiftet skole og nu får solid støtte fra<br />

pædagoger eller plejeforældre – har fået en helt ny start, bå<strong>de</strong> i skolelivet og i <strong>de</strong>res<br />

sociale liv. Skolelivet og <strong>de</strong> forhold, <strong>de</strong>r er særligt vigtige for børnene i <strong>de</strong>n forbin<strong>de</strong>lse,<br />

hænger nemlig tæt sammen med venskaber.<br />

En <strong>de</strong>l børn efterspørger og<strong>så</strong> mere fokus på <strong>de</strong>res individuelle behov og hjælp fra <strong>de</strong><br />

voksne til <strong>at</strong> blive integreret i folkeskolen. Der er ikke enighed om, hvordan <strong>de</strong>tte <strong>gøre</strong>s<br />

bedst, men fælles for alle børnene er, <strong>at</strong> <strong>de</strong> gerne vil inddrages i beslutningerne.<br />

De anbragte børn vil have en skolegang og en uddannelse på lige fod med andre børn<br />

– n<strong>at</strong>urligvis med udgangspunkt i <strong>de</strong>res ønsker og en realistisk vur<strong>de</strong>ring af <strong>de</strong>res forudsætninger.<br />

Desværre fortæller nogle, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r mangler engagere<strong>de</strong> og kvalificere<strong>de</strong> voksne<br />

i <strong>de</strong>res hverdag, hvilket kan hindre <strong>de</strong>m i <strong>at</strong> realisere <strong>de</strong>res uddannelsesmæssige potentiale.<br />

Det er af<strong>gøre</strong>n<strong>de</strong> for børnene, <strong>at</strong> <strong>de</strong>res potentialer opdages og dyrkes – og <strong>de</strong>t kan<br />

ikke la<strong>de</strong> sig <strong>gøre</strong> u<strong>de</strong>n kvalificere<strong>de</strong> voksne. n


DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 42


MAGTANVENDELSE, REGLER OG STRAF<br />

”NåR DE TAGER HåRDT FAT I<br />

éN, MENS MAN ER SUR, BLIVER<br />

MAN BARE ENDNU MERE SUR”<br />

Børn oplever magtanven<strong>de</strong>lser <strong>som</strong> vold<strong>som</strong>t<br />

krænken<strong>de</strong>, men på nogle institutioner er <strong>de</strong><br />

en <strong>de</strong>l af hverdagen. Børnene føler og<strong>så</strong>, <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong> er un<strong>de</strong>rlagt for mange og usmidige regler,<br />

<strong>som</strong> kan udløse for vold<strong>som</strong>me straffe.<br />

DER ER STOR FORSKEL PÅ, hvor meget<br />

magtanven<strong>de</strong>lser bliver brugt på institutioner<br />

og opholdsste<strong>de</strong>r i Danmark. Det<br />

fortæller <strong>de</strong> anbragte børn i Børnerå<strong>de</strong>ts<br />

un<strong>de</strong>rsøgelse. Mens nogle børn oplever,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong> er en <strong>de</strong>l af hverdagen, <strong>så</strong> er <strong>de</strong>t et<br />

ukendt fænomen for andre børn. Langt<br />

største<strong>de</strong>len af børnene ken<strong>de</strong>r dog til <strong>de</strong>t<br />

– enten fordi <strong>de</strong> selv har været uds<strong>at</strong> for en<br />

fasthol<strong>de</strong>lse, har oplevet andre blive <strong>de</strong>t, eller<br />

fordi <strong>de</strong> bare har hørt om <strong>de</strong>t. Børnene<br />

oplever magtanven<strong>de</strong>lser <strong>som</strong> krænken<strong>de</strong><br />

og <strong>som</strong> noget, <strong>de</strong>r kan og bør undgås – eller<br />

i <strong>de</strong>t mindste minimeres.<br />

I <strong>de</strong> tre år, hvor Marcus på 17 år har boet<br />

på sin nuværen<strong>de</strong> institution, har han ikke<br />

været uds<strong>at</strong> for én eneste magtanven<strong>de</strong>lse.<br />

Men på en tidligere institution opleve<strong>de</strong><br />

han <strong>de</strong>t ofte:<br />

”Lige <strong>så</strong> snart, <strong>de</strong>r var en lille konflikt, <strong>så</strong><br />

blev man stort set lagt ned på gulvet. Man<br />

kunne dårligt nok sige ’fuck dig’ til en pædagog,<br />

<strong>så</strong> gik <strong>de</strong> over og tog f<strong>at</strong> i en. (...) Der<br />

taler vi ikke om én gang men syv-otte gange<br />

på ni måne<strong>de</strong>r, vil jeg tro. Måske endda<br />

mere (...) Der var <strong>de</strong>t bare magtanven<strong>de</strong>lser<br />

for et godt ord. Det er <strong>de</strong>t heldigvis ikke<br />

her. Den tid, jeg har boet her, <strong>de</strong>r har ikke<br />

været nogen magtanven<strong>de</strong>lser – hverken<br />

på mig eller andre.”<br />

17-årige Jon har og<strong>så</strong> set masser af magtanven<strong>de</strong>lser.<br />

Han mener, <strong>at</strong> samtlige børn<br />

på <strong>de</strong>n institution, hvor han bor, har prøvet<br />

<strong>de</strong>t in<strong>de</strong>n for <strong>de</strong> første 14 dage, <strong>de</strong> boe<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>r. Og <strong>de</strong>t er hans indtryk, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er en<br />

helt bevidst str<strong>at</strong>egi fra <strong>de</strong> voksnes si<strong>de</strong>:<br />

”Det er for <strong>at</strong> vise, hvem <strong>de</strong>r bestemmer.<br />

Jeg synes ikke, <strong>de</strong>t er i or<strong>de</strong>n <strong>at</strong> bruge <strong>de</strong>t<br />

på <strong>de</strong>n må<strong>de</strong>. Hvis nogen er truen<strong>de</strong>, <strong>som</strong><br />

og<strong>så</strong> er et af kravene for <strong>at</strong> bruge magtanven<strong>de</strong>lser,<br />

<strong>så</strong> synes jeg selvfølgelig, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t<br />

er i or<strong>de</strong>n. Men jeg synes ikke, <strong>de</strong>t er noget,<br />

man skal bruge for <strong>at</strong> <strong>de</strong>monstrere, hvem<br />

<strong>de</strong>r bestemmer. Det er <strong>så</strong>dan, jeg oplever, <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong>t sker her,” siger Jon, <strong>de</strong>r har s<strong>at</strong> sig ind i<br />

bekendt<strong>gøre</strong>lsen om magtanven<strong>de</strong>lser.<br />

Mange af børnene mener, <strong>at</strong> magtanven<strong>de</strong>lser<br />

kan være i or<strong>de</strong>n i enkelte tilfæl<strong>de</strong><br />

– men <strong>de</strong> tager stadig kraftigt afstand fra<br />

omfanget af <strong>de</strong>m og <strong>de</strong>n må<strong>de</strong>, <strong>de</strong> udføres


Der kom otte<br />

pædagoger og råbte<br />

og skreg af mig<br />

– <strong>at</strong> <strong>de</strong> kunne<br />

smadre hele mit<br />

værelse, hvis <strong>de</strong><br />

fik lyst, og <strong>så</strong>dan<br />

noget.<br />

KRISTIAN 14 åR<br />

på. Det gæl<strong>de</strong>r fx Emma på 17 år, <strong>de</strong>r anerken<strong>de</strong>r,<br />

<strong>at</strong> pædagogerne kan have go<strong>de</strong><br />

hensigter med magtanven<strong>de</strong>lserne, men<br />

ikke mener, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er en meto<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r fører<br />

noget godt med sig:<br />

”Pædagogerne gør <strong>de</strong>t, for <strong>at</strong> man skal<br />

slappe af. Men når <strong>de</strong> tager hårdt f<strong>at</strong> i en,<br />

mens man er sur, bliver man bare endnu<br />

mere sur og kæmper mere, og <strong>så</strong> tager <strong>de</strong><br />

endnu hår<strong>de</strong>re f<strong>at</strong>. Så <strong>de</strong>t er nærmest en<br />

ond cirkel.” Og Emma mener og<strong>så</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t<br />

simpelthen kan blive for vold<strong>som</strong>t, når<br />

størrelsesforskellen mellem barn og pædagog<br />

er for stor:<br />

”Nogle gange synes jeg, <strong>de</strong> tager for hårdt<br />

f<strong>at</strong>, for <strong>de</strong> ligger jo nærmest oven på en.<br />

Dengang jeg lige var flyttet ind, var jeg kun<br />

13, og <strong>de</strong> er alt<strong>så</strong> meget tunge (...) for <strong>de</strong> er jo<br />

meget, meget større, end vi er. Og <strong>de</strong>t tænker<br />

<strong>de</strong> slet ikke på. Alt<strong>så</strong> nogle gange kaster<br />

<strong>de</strong> bare en ned i gulvet, og <strong>de</strong>t synes jeg<br />

bare ikke, man skal <strong>gøre</strong> mod små børn.”<br />

At overvære et an<strong>de</strong>t barn få en magtanven<strong>de</strong>lse<br />

er og<strong>så</strong> ubehageligt. Det fortæller<br />

Frida om:<br />

”Det er jo ikke fedt, og du kan jo høre på<br />

folk, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t simpelthen er helt galt oppe i<br />

hove<strong>de</strong>t på folk, og <strong>de</strong> råber, og <strong>de</strong> skriger,<br />

og man tænker bare: Godt <strong>de</strong>t ikke er mig!”<br />

flere versIoner<br />

Når en institution har anvendt magt, skal<br />

<strong>de</strong>t rapporteres til myndighe<strong>de</strong>rne, og børnenes<br />

perspektiv på episo<strong>de</strong>n skal inklu<strong>de</strong>res.<br />

Men <strong>de</strong>t er tilsynela<strong>de</strong>n<strong>de</strong> ikke alle<br />

børn, <strong>de</strong>r i <strong>de</strong>n sammenhæng bliver spurgt<br />

til <strong>de</strong>res version. 15-årige Jeppe ved ikke<br />

rigtig, hvorfor pædagogerne fasthol<strong>de</strong>r<br />

ham, når <strong>de</strong>t sker. Han går ud fra, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er<br />

for <strong>at</strong> hjælpe ham, men han har aldrig selv<br />

oplevet <strong>de</strong>t <strong>som</strong> en hjælp. Han ved heller<br />

ikke rigtig, om <strong>de</strong>r bliver skrevet rapport<br />

om magtanven<strong>de</strong>lserne. Han tror <strong>de</strong>t, men<br />

lige<strong>som</strong> mange af børnene er han ikke sikker.<br />

Un<strong>de</strong>r alle omstændighe<strong>de</strong>r er Jeppe<br />

aldrig blevet bedt om sin version.<br />

Christian på 15 år tror ligefrem, <strong>at</strong> loven<br />

er blevet ændret og mener ikke, <strong>at</strong> han må<br />

hverken læse rapporten eller give sin <strong>de</strong>l af<br />

forklaringen:<br />

”Det må man ikke. På et tidspunkt var<br />

<strong>de</strong>t et lovkrav, <strong>at</strong> man skulle læse <strong>de</strong>t, <strong>de</strong><br />

hav<strong>de</strong> skrevet, men <strong>de</strong>t blev lavet om. Så<br />

man har faktisk ikke ret til <strong>at</strong> læse <strong>de</strong>t. Det<br />

kunne være meget godt, hvis man skulle<br />

<strong>de</strong>t, for man oplever en situ<strong>at</strong>ion fra hver<br />

sin si<strong>de</strong>.”<br />

En an<strong>de</strong>n dreng fortæller, <strong>at</strong> arket med<br />

hans <strong>de</strong>l af forklaringen blev revet midt<br />

over og smidt væk, andre <strong>at</strong> <strong>de</strong> har følt<br />

sig presset til <strong>at</strong> un<strong>de</strong>rskrive rapporter om<br />

magtanven<strong>de</strong>lser, selv om <strong>de</strong> syntes, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r<br />

var u<strong>de</strong>ladt ting, eller <strong>de</strong>r var forkerte oplysninger.<br />

Nogle børn oplever og<strong>så</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t<br />

er u<strong>muligt</strong> <strong>at</strong> komme igennem med <strong>de</strong>res<br />

udgave af sagen, fordi pædagogerne hol<strong>de</strong>r<br />

sammen, dækker over hinan<strong>de</strong>n, eller<br />

sagsbehandleren ikke tror på børnene. Som<br />

Marcus på 17 år, <strong>de</strong>r fortæller om en institutionsle<strong>de</strong>r,<br />

<strong>de</strong>r tog kvælertag på ham.<br />

Marcus opgav <strong>at</strong> kæmpe for <strong>at</strong> komme<br />

igennem med sin version af <strong>de</strong>n episo<strong>de</strong>:<br />

”Lige på <strong>de</strong>t punkt synes jeg, <strong>at</strong> pædagogver<strong>de</strong>nen<br />

er korrupt. Fordi, <strong>de</strong>r var ikke<br />

andre end ham og mig, <strong>de</strong>r <strong>så</strong> <strong>de</strong>t, men <strong>så</strong><br />

fordi han er voksen, <strong>så</strong> er <strong>de</strong>t bare ham, <strong>de</strong>r<br />

har ret.”<br />

os mod <strong>de</strong>m<br />

Nogle børn fortæller om institutioner,<br />

hvor magtanven<strong>de</strong>lser i strid med loven<br />

jævnligt bliver brugt <strong>som</strong> en trussel. Nogle<br />

ste<strong>de</strong>r er <strong>de</strong> med til <strong>at</strong> skabe en ’os mod<br />

<strong>de</strong>m’-stemning, hvor <strong>de</strong>t opleves <strong>som</strong> om,<br />

voksne og børn danner front mod hinan<strong>de</strong>n.<br />

15-årige Bjarke fortæller om sit tidligere<br />

opholdssted:<br />

”Når <strong>de</strong> sag<strong>de</strong>: ’Nu får du godt nok en<br />

magtanven<strong>de</strong>lse!’ var mit svar: ’Kom!’ For<br />

<strong>de</strong> andre gutter var allere<strong>de</strong> klar på, <strong>at</strong> <strong>så</strong><br />

blev <strong>de</strong>r slagsmål. Så hoppe<strong>de</strong> man med<br />

<strong>de</strong>t samme på læreren, for <strong>at</strong> få ham ned.”<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 44


På én af institutionerne bruger man en<br />

bestemt meto<strong>de</strong>, hvor ste<strong>de</strong>ts mandlige<br />

ans<strong>at</strong>te mø<strong>de</strong>r talstærkt op over for et enkelt<br />

barn, når <strong>de</strong> vur<strong>de</strong>rer, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er optakt<br />

til en tilspidset situ<strong>at</strong>ion. Børnene fortæller,<br />

<strong>at</strong> anledningen kan være alt fra en af <strong>de</strong><br />

unge, <strong>de</strong>r nægter <strong>at</strong> aflevere sin mobil, til<br />

en <strong>de</strong>r er aggressiv.<br />

Kristian på 14 år har oplevet <strong>de</strong>t, og han<br />

fortæller: ”Så skulle <strong>de</strong>r og<strong>så</strong> lige komme<br />

otte voksne og stå og råbe og skrige ad<br />

mig (...) alt<strong>så</strong> <strong>de</strong>t er jo fuldstændig sygt i<br />

hove<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>t dér. Så når <strong>de</strong> <strong>så</strong> kommer, <strong>så</strong><br />

får man <strong>at</strong> vi<strong>de</strong> af pædagogerne, <strong>at</strong> <strong>de</strong> bare<br />

kom for <strong>at</strong> snakke med dig. Og fra da af er<br />

<strong>de</strong>t bare en stor actionfilm. De kommer<br />

og springer ind ad din dør, springer på dig<br />

og råber og skriger, og går helt amok. (...)<br />

Alt<strong>så</strong>, jeg skal sgu ikke lægge skjul på, <strong>at</strong> jeg<br />

føler mig ret truet, når <strong>de</strong>r står <strong>så</strong>dan nogle<br />

voksne mænd, <strong>de</strong>r råber af mig.”<br />

Kristians jævnaldren<strong>de</strong> kammer<strong>at</strong> supplerer:<br />

”Det er jo bare en ban<strong>de</strong> på <strong>de</strong>n rigtige<br />

si<strong>de</strong> af loven”.<br />

gIv rum tIl vre<strong>de</strong><br />

Flere børn peger på, <strong>at</strong> konflikter bliver optrappet,<br />

fordi pædagogerne ikke giver nok<br />

rum, ro og fred til, <strong>at</strong> børnene kan ’køle af’.<br />

Nogle føler, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r bliver prikket til <strong>de</strong>m,<br />

indtil <strong>de</strong> eksplo<strong>de</strong>rer. Det kan være, hvis<br />

pædagogerne bliver ved med <strong>at</strong> snakke og<br />

ikke vil forla<strong>de</strong> barnets værelse efter en<br />

konflikt:<br />

”Jeg går ind på mit værelse og siger: ’I<br />

skal ikke komme herind, <strong>så</strong> kommer jeg<br />

bare op <strong>at</strong> køre igen.’ Alligevel va<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />

tre pædagoger ind og står og snakker til<br />

mig. Først siger jeg stille og roligt: ’Gå ud<br />

ad mit værelse, jeg har brug for ro nu. Så<br />

kan I stå og råbe alt <strong>de</strong>t, I har lyst til ad mig<br />

senere, jeg er ligeglad.’ Det var grænseoverskri<strong>de</strong>n<strong>de</strong>,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke hørte efter, hvad jeg<br />

sag<strong>de</strong>. Jeg forstår godt, <strong>at</strong> jeg ikke må blive<br />

vol<strong>de</strong>lig. Men når man har en ung, <strong>de</strong>r bliver<br />

vol<strong>de</strong>lige, <strong>så</strong> må man og<strong>så</strong> kunne sætte<br />

45 · MAGTANVENDELSE, REGLER OG STRAF<br />

sig ind i, <strong>at</strong> man skal gå væk fra ham, når<br />

han bliver sur,” siger Henrik på 17 år.<br />

Mange af <strong>de</strong> børn og unge, Børnerå<strong>de</strong>t<br />

har talt med, efterspørger i <strong>de</strong>t hele taget<br />

mere selvbestemmelse over <strong>de</strong>res værelser.<br />

De har brug for et sted <strong>at</strong> være i fred, ’et<br />

helle’ hvor andre – bå<strong>de</strong> børn og voksne –<br />

ikke kommer ind, medmindre <strong>de</strong> får lov.<br />

Børnene oplever, <strong>at</strong> <strong>de</strong>res mulighe<strong>de</strong>r for <strong>at</strong><br />

trække sig tilbage er meget begrænse<strong>de</strong>, og<br />

<strong>de</strong>rmed og<strong>så</strong> <strong>at</strong> <strong>de</strong> har svært ved <strong>at</strong> komme<br />

u<strong>de</strong>n om magtanven<strong>de</strong>lserne. Måske har<br />

man bare brug for <strong>at</strong> få afløb for sit raseri.<br />

Marcus fortæller fx, <strong>at</strong> på hans nye sted ”får<br />

man mere ro til enten <strong>at</strong> gå på sit værelse,<br />

eller svine <strong>de</strong>n voksne til, hvis <strong>de</strong>t lige er<br />

<strong>de</strong>t, man har behov for – eller gå sig en tur<br />

eller noget.”<br />

regler og konsekvens er nødvendIgt<br />

De fleste børn synes, <strong>at</strong> regler og faste rammer<br />

er nødvendige – <strong>de</strong>t er noget, man<br />

er nødt til <strong>at</strong> have for <strong>at</strong> få en fornuftig<br />

hverdag. Børnene fortæller bl.a. om faste<br />

huslige pligter og regler, <strong>de</strong>r på forskellig<br />

vis regulerer hverdagens <strong>gøre</strong>mål. Regler,<br />

<strong>som</strong> mange af børnene bakker op om, og<br />

<strong>som</strong>, <strong>de</strong> mener, er med til <strong>at</strong> forbere<strong>de</strong> <strong>de</strong>m<br />

på voksenlivet. Elias synes, <strong>de</strong>t er godt med<br />

reglerne i hans plejefamilie, for ”hvordan<br />

skulle man ellers fin<strong>de</strong> ud af, hvad man<br />

må, og hvad man ikke må?”<br />

Mange accepterer og<strong>så</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t kan være<br />

nødvendigt med konsekvens, kontrol og<br />

straf – for <strong>de</strong> kan ikke se, hvordan <strong>de</strong> ellers<br />

skulle lære noget. 17-årige Simon fortæller<br />

om forskellen på <strong>de</strong>n institution, han tidligere<br />

var anbragt på, og <strong>de</strong>n nuværen<strong>de</strong>:<br />

”Jeg kunne ikke rigtig administrere <strong>at</strong><br />

bo <strong>de</strong>r, for pædagogerne var lidt ligegla<strong>de</strong>,<br />

hvis man ikke overholdt reglerne. Men her<br />

er <strong>de</strong>r fuldstændig styr på tingene. Der er<br />

regler. Hvis man ikke gør, hvad <strong>de</strong>r bliver<br />

sagt, <strong>så</strong> kommer <strong>de</strong>r bare flere regler. Så <strong>de</strong><br />

støtter og hjælper en på <strong>de</strong>n rigtige må<strong>de</strong>, i<br />

ste<strong>de</strong>t for bare <strong>at</strong> være ligegla<strong>de</strong>.”<br />

18-årige Mehmet siger, <strong>at</strong> opholdsste<strong>de</strong>ts<br />

regler er med til <strong>at</strong> hol<strong>de</strong> ham fra dårligt<br />

selskab, og han mener og<strong>så</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t kan<br />

være nødvendigt med hår<strong>de</strong> konsekvenser<br />

og straf. Men <strong>de</strong>t er ikke ligegyldigt, hvordan<br />

pædagogerne gør <strong>de</strong>t. Lige<strong>som</strong> mange<br />

andre synes Mehmet, <strong>at</strong> konflikterne<br />

håndteres bedst af pædagoger, <strong>de</strong>r er go<strong>de</strong><br />

<strong>at</strong> snakke med og ikke straffer bare for <strong>at</strong><br />

straffe, men godt kan give en lidt længere<br />

line i situ<strong>at</strong>ioner, hvor man selv kan se,<br />

man er gået over stregen. Og <strong>de</strong>t er ikke<br />

ualmin<strong>de</strong>ligt, <strong>at</strong> <strong>de</strong> unge godt er klar over<br />

<strong>de</strong>t. Det har Mehmet et eksempel på:<br />

”Engang starte<strong>de</strong> vi en brand, og <strong>så</strong> tog<br />

vi <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r brandting og prøve<strong>de</strong> <strong>at</strong> sprøjte<br />

efter pædagogen. Det er jo ikke fordi, man<br />

selv er fejlfri.”<br />

for mange regler og<br />

uhensIgtsmæssIge straffe<br />

Men selv om <strong>de</strong>r blandt børnene er en<br />

udbredt accept af, <strong>at</strong> regler er nødvendige<br />

og langt hen ad vejen er til for <strong>de</strong>res skyld,<br />

synes <strong>de</strong> typisk, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er for mange af <strong>de</strong>m<br />

– <strong>de</strong> fyl<strong>de</strong>r meget i hverdagen:<br />

”Jeg synes virkelig, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er træls, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r<br />

er <strong>så</strong> mange regler. Vi bur<strong>de</strong> kun have et<br />

par enkelte, men <strong>de</strong>t er <strong>så</strong>dan, <strong>at</strong> for hver<br />

ting, vi laver, hører <strong>de</strong>r en regel med,” siger<br />

13-årige Johanne.<br />

Ofte opf<strong>at</strong>ter børnene reglerne <strong>som</strong><br />

ufleksible og svære <strong>at</strong> forstå i<strong>de</strong>en med – fx<br />

synes <strong>de</strong> ikke, <strong>at</strong> <strong>de</strong> voksne skal blan<strong>de</strong> sig<br />

i, hvilket tøj man går i, eller hvordan man<br />

sætter sit hår. Mange synes og<strong>så</strong>, <strong>de</strong>r er for<br />

mange regler for, hvordan og hvornår man<br />

må ses med venner og kærester. Og reglerne<br />

bliver ifølge børnene håndhævet alt for<br />

stramt, hvilket Aksel giver et eksempel på:<br />

”Jeg hav<strong>de</strong> været sammen med nogen<br />

venner, og <strong>så</strong> hav<strong>de</strong> jeg gået ind på Facebook,<br />

og <strong>de</strong>t må jeg ikke, <strong>så</strong> nu må jeg ikke<br />

være sammen med <strong>de</strong>m. Det er lidt overdrevet,<br />

synes jeg. I ste<strong>de</strong>t for <strong>at</strong> man kunne<br />

have sagt: ’Du får en chance nu, men næste


Jeg føler mig ret truet, når <strong>de</strong>r<br />

står voksne mænd og råber ad<br />

mig. Det er sgu ikke <strong>så</strong> fedt.<br />

KRISTIAN 14 åR<br />

gang...’ De slår hårdt ned – alt<strong>så</strong>, man skal<br />

<strong>gøre</strong> præcis, <strong>som</strong> <strong>de</strong> siger. Der er ikke plads<br />

til fejl.”<br />

Mange af børnene giver udtryk for, <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong> gerne ville være med til <strong>at</strong> udforme<br />

reglerne og fastsætte <strong>de</strong> konsekvenser, <strong>de</strong>t<br />

skulle have, hvis man overtræ<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m.<br />

Hvis <strong>de</strong> fik mere indfly<strong>de</strong>lse, ville <strong>de</strong>r helt<br />

sikkert være færre straffe, <strong>som</strong> handle<strong>de</strong><br />

om inddragelse af hævekort, netadgang og<br />

især mobiltelefoner. Det er ifølge børnene<br />

typiske men og<strong>så</strong> meget upopulære straffe.<br />

Det opleves umyndig<strong>gøre</strong>n<strong>de</strong> og begrænsen<strong>de</strong><br />

ikke <strong>at</strong> have råd til noget, og endnu<br />

værre er <strong>de</strong>t, når <strong>de</strong> voksne beslaglægger<br />

mobiltelefonen. Det har en <strong>de</strong>l børn på<br />

institutioner og opholdsste<strong>de</strong>r oplevet, og<br />

<strong>de</strong>t kan virkelig ø<strong>de</strong>lægge dagen, for u<strong>de</strong>n<br />

mobilen er børnene afskåret fra kontakt<br />

med <strong>de</strong>t meste af <strong>de</strong>res netværk og socialt<br />

s<strong>at</strong> ud af spillet. Derfor opf<strong>at</strong>tes <strong>de</strong>t <strong>som</strong><br />

en meget mere urimelig straf, end hvad<br />

voksne måske er klar over.<br />

En fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t er svært <strong>at</strong> sove, når<br />

mobilen er blevet taget af <strong>de</strong> voksne, da<br />

tanken om, <strong>at</strong> man ikke har <strong>de</strong>n næste dag,<br />

ikke er til <strong>at</strong> klare. Og Mette på 12 år beskriver<br />

frustr<strong>at</strong>ionen over <strong>at</strong> være afskåret fra<br />

<strong>de</strong> sociale medier:<br />

”Jeg vil rigtig gerne have computer, <strong>så</strong> jeg<br />

kan hol<strong>de</strong> kontakt med mine venner, for<br />

<strong>de</strong>t er ikke <strong>de</strong>t store nu. Kun lige, når jeg<br />

har min mobil to timer. Og hvis jeg afleverer<br />

<strong>de</strong>n bare tre minutter for sent, bliver<br />

<strong>de</strong>n taget i en uge. De regler, <strong>de</strong>m ha<strong>de</strong>r<br />

jeg!” n<br />

DET VIRKER FOR<br />

BØRNENE:<br />

n NÅR PÆDAGOGER fin<strong>de</strong>r andre<br />

veje end magtanven<strong>de</strong>lse<br />

n NÅR BØRNENE får lov <strong>at</strong><br />

køle af for sig selv efter et<br />

følelsesudbrud<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE er<br />

forståen<strong>de</strong>, til <strong>at</strong> snakke med<br />

og ikke for regelrette<br />

n NÅR REGLERNE er fleksible og<br />

tilpasset <strong>de</strong>n enkelte<br />

n NÅR OVERTRÆDELSER af<br />

reglerne vur<strong>de</strong>res individuelt<br />

n NÅR BØRNENE har indfly<strong>de</strong>lse<br />

på udformningen af reglerne<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE<br />

respekterer børnenes priv<strong>at</strong>liv<br />

n NÅR BØRNENE selv må<br />

bestemme, hvordan <strong>de</strong> går<br />

klædt og ser ud<br />

n NÅR FRATAGELSE af<br />

netadgang, hævekort og især<br />

mobiltelefonen er en sjæl<strong>de</strong>n<br />

straf.<br />

MAGTANVENDELSE<br />

25 ud af 44 børn, <strong>som</strong> bor<br />

eller har boet på en institution,<br />

har oplevet en fasthol<strong>de</strong>lse én<br />

eller flere gange. 9 har oplevet<br />

magtanven<strong>de</strong>lser fem<br />

eller flere gange<br />

18 ud af 39 børn med<br />

mobiltelefon har oplevet <strong>at</strong> få<br />

<strong>de</strong>n fr<strong>at</strong>aget en eller flere gange.<br />

9 af 24 børn, <strong>de</strong>r har oplevet<br />

magtanven<strong>de</strong>lse, har hver gang<br />

eller nogle gange fået lov til <strong>at</strong><br />

give <strong>de</strong>res version af hæn<strong>de</strong>lsen.<br />

15 har ikke fået lov<br />

eller husker <strong>de</strong>t ikke.<br />

BEKENDTGØRELSE OM<br />

MAGTANVENDELSE<br />

OVERFOR<br />

BØRN OG UNGE, DER ER<br />

ANBRAGT UDEN FOR<br />

HJEMMET,<br />

§ 41. STK. 2.<br />

”Barnet eller <strong>de</strong>n unge, <strong>de</strong>r har<br />

været involveret i episo<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r<br />

udløste magtanven<strong>de</strong>lsen, skal<br />

<strong>gøre</strong>s bekendt med [le<strong>de</strong>rens<br />

indberetning til kommunen]<br />

og have lejlighed til <strong>at</strong> ledsage<br />

<strong>de</strong>nne med sin egen re<strong>de</strong><strong>gøre</strong>lse<br />

for episo<strong>de</strong>n.”<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 46


47 · INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER<br />

MAGTANVENDELSE<br />

KAN OFTE UNDGåS<br />

DER ER MANGE BØRN I BØRNERåDETS UNDERSØGELSE, <strong>de</strong>r oplever, <strong>at</strong> voksne<br />

for hyppigt griber til magtanven<strong>de</strong>lse. De mener, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t ofte er unødvendigt, fordi<br />

<strong>de</strong>r kan bruges andre meto<strong>de</strong>r end magtanven<strong>de</strong>lse.<br />

Børnene mener fx, <strong>at</strong> pædagogerne bør give mere rum til børnenes vre<strong>de</strong> og være<br />

mindre konfronteren<strong>de</strong> i konfliktsitu<strong>at</strong>ionerne. Det er opf<strong>at</strong>telsen blandt nogle<br />

børn, <strong>at</strong> magtanven<strong>de</strong>lse bruges <strong>som</strong> straf eller magt<strong>de</strong>monstr<strong>at</strong>ioner, dvs. <strong>som</strong><br />

pædagogiske redskaber. Med andre ord: Nogle af børnene i un<strong>de</strong>rsøgelsen føler<br />

sig ikke tilstrækkeligt beskyttet mod ulovlig brug af magt på opholdsste<strong>de</strong>r og<br />

institutioner.<br />

Børnene oplever, <strong>at</strong> man på nogle institutioner ser magtanven<strong>de</strong>lse <strong>som</strong> en<br />

selvfølgelig nødvendighed, mens man på andre institutioner gør alt for <strong>at</strong> undgå<br />

magtanven<strong>de</strong>lse, og<strong>så</strong> selvom <strong>de</strong>r ikke er forskel på børnegrupperne. Det oplever<br />

børnene <strong>som</strong> vilkårlighed – og <strong>de</strong>t vidner om et meget bredt spænd i <strong>de</strong> faglige<br />

refleksioner og pædagogiske overvejelser om magtanven<strong>de</strong>lsens rolle i <strong>de</strong>t danske<br />

anbringelsessystem. Derfor vil <strong>de</strong>t være gavnligt med en kritisk <strong>de</strong>b<strong>at</strong> i <strong>de</strong>t<br />

faglige miljø om <strong>de</strong>n praksis, <strong>de</strong>r eksisterer omkring magtanven<strong>de</strong>lse over for<br />

anbragte børn og unge.<br />

Børnene i un<strong>de</strong>rsøgelsen lægger og<strong>så</strong> stor vægt på, <strong>at</strong> <strong>de</strong>res perspektiv bliver<br />

medtaget, når <strong>de</strong>r indrapporteres om magtanven<strong>de</strong>lse. Når et anbringelsessted<br />

indrapporterer en konkret magtanven<strong>de</strong>lse, bør kommunen, <strong>som</strong> modtager rapporten,<br />

<strong>de</strong>rfor være opmærk<strong>som</strong> på, om barnets udlægning af sagen er inklu<strong>de</strong>ret.<br />

Børnene fortæller og<strong>så</strong> om procedurer og retningslinjer, <strong>de</strong>r ikke overhol<strong>de</strong>s, fx<br />

ved <strong>at</strong> <strong>de</strong>res udlægning af episo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>strueres, ikke vedlægges indberetningsskemaet<br />

eller aldrig dokumenteres. Kravet om, <strong>at</strong> barnets perspektiv medtages,<br />

når anbringelsesste<strong>de</strong>r indrapporterer magtanven<strong>de</strong>lse, efterleves med andre<br />

ord ikke altid ifølge børnene. n


SUNDHED OG TRIVSEL<br />

”JEG TROR FAKTISK ALDRIG,<br />

JEG HAR HAFT DET BEDRE”<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 48


Mange anbragte børn har problemer med helbre<strong>de</strong>t<br />

– bå<strong>de</strong> fysisk og psykisk. Men <strong>de</strong>t lykkes for <strong>de</strong><br />

fleste <strong>at</strong> få <strong>de</strong>t bedre un<strong>de</strong>r anbringelsen.<br />

”HVIS DER VAR NOGET MAD hjemme hos<br />

min far, <strong>så</strong> var <strong>de</strong>t halvmuggent rugbrød<br />

eller færdiglavet burger fra Aldi. Jeg har<br />

ingen idé om, hvor mange gange, jeg har<br />

spist <strong>så</strong>dan noget lort.”<br />

17-årige Henrik er lige<strong>som</strong> mange andre<br />

anbragte børn meget bevidst om, <strong>at</strong> han<br />

lever meget sun<strong>de</strong>re nu, end før han blev<br />

anbragt – selv om han på grund af et misbrug<br />

har ska<strong>de</strong>t kroppen og har svært ved<br />

<strong>at</strong> spise tilstrækkeligt.<br />

Mange af børnene har massive helbredsmæssige<br />

problemer, når <strong>de</strong> bliver anbragt.<br />

De li<strong>de</strong>r fx af <strong>de</strong>pression, har selvska<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

adfærd og er ofte dårligt ernæret. De kan<br />

være præget af omsorgssvigt, af eget eller<br />

forældrenes misbrug eller af mobning i<br />

skolen. Og for rigtig mange gæl<strong>de</strong>r <strong>de</strong>t, <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong> i en tidlig al<strong>de</strong>r har været tvunget til<br />

<strong>at</strong> tage voksenansvar, fordi alt sejle<strong>de</strong> <strong>de</strong>rhjemme.<br />

Det er ikke problemer, <strong>de</strong>r bliver løst fra<br />

én dag til <strong>de</strong>n næste, fordi man flytter ind<br />

hos en plejefamilie eller på en institution.<br />

Men når <strong>de</strong>t handler om sundhed, fortæller<br />

<strong>de</strong> fleste børn, <strong>at</strong> anbringelsen har haft<br />

en positiv effekt. Som Sofus på 15 år, <strong>de</strong>r<br />

aldrig har haft <strong>de</strong>t bedre end nu, hvor<br />

plejeforældrene har hjulpet ham til en sun<strong>de</strong>re<br />

livsstil. Eller Lærke på ni år, <strong>de</strong>r spiser<br />

sun<strong>de</strong>re nu, for hjemme hos hen<strong>de</strong>s far ’lå<br />

<strong>de</strong>r slik overalt’, mens Hanne på 14 år har<br />

’lært’ <strong>at</strong> spise frugt og grøntsager.<br />

Børnene er i <strong>de</strong>t hele taget meget optage<strong>de</strong><br />

af mad. Når <strong>de</strong> drømmer om <strong>de</strong>t<br />

perfekte opholdssted – <strong>som</strong> <strong>de</strong> gjor<strong>de</strong> på en<br />

workshop i forbin<strong>de</strong>lse med Børnerå<strong>de</strong>ts<br />

un<strong>de</strong>rsøgelse – drømmer <strong>de</strong> om, <strong>at</strong> ste<strong>de</strong>t<br />

har rigtige kokke ans<strong>at</strong>. Eller i hvert fald <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong> ans<strong>at</strong>te kommer på madlavningskursus.<br />

49 · SUNDHED OG TRIVSEL<br />

Jeg synes, næsten alle plejebørn bur<strong>de</strong><br />

have en psykolog <strong>at</strong> snakke med,<br />

for <strong>de</strong>t har hjulpet mig rigtig meget.<br />

Mange oplever nemlig, <strong>at</strong> ma<strong>de</strong>n er ke<strong>de</strong>lig,<br />

ensartet, og <strong>at</strong> kvaliteten afhænger alt<br />

for meget af, hvem <strong>de</strong>r lige er på arbej<strong>de</strong>.<br />

Børnene vil gerne inddrages i bå<strong>de</strong> madplaner<br />

og i madlavningen.<br />

frIsk luft, sund kost og motIon<br />

Ma<strong>de</strong>n er vigtig, men børnene peger på,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong> og<strong>så</strong> på andre områ<strong>de</strong>r har glæ<strong>de</strong> af<br />

<strong>at</strong> få støtte fra <strong>de</strong> nye voksne til <strong>at</strong> leve et<br />

sun<strong>de</strong>re liv. De er mere aktive i friti<strong>de</strong>n, og<br />

<strong>de</strong>t gør godt, siger fx Mette på 12 år, <strong>som</strong><br />

har været i netværkspleje hos en familie på<br />

en gård:<br />

”Jeg var u<strong>de</strong> næsten hver dag i lang tid.<br />

Og når jeg er u<strong>de</strong>nfor, er jeg rigtig glad og<br />

kan sove godt.”<br />

Og<strong>så</strong> Olivia på 18 år er en af <strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r<br />

virkelig oplever, <strong>at</strong> hun får støtte til en sun<strong>de</strong>re<br />

livsstil:<br />

”Pædagogerne har gjort meget, <strong>de</strong> har<br />

arrangeret ture, hvor vi kan komme ud og<br />

løbe, <strong>de</strong> laver sund mad med grøntsager<br />

og har arrangeret ryge-stop kurser, og har<br />

købt <strong>de</strong>t <strong>de</strong>r nikotin-tyggegummi (...) Det er<br />

aldrig noget, vi er tvunget til, men <strong>de</strong>r er<br />

mulighed for <strong>de</strong>t.”<br />

Flere af børnene fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> har tabt<br />

sig med <strong>de</strong>n sun<strong>de</strong>re livsstil, og <strong>de</strong>t har<br />

øget <strong>de</strong>res selvtillid – for nogle har <strong>de</strong>t fx<br />

bety<strong>de</strong>t, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke længere bliver mobbet.<br />

anerken<strong>de</strong>lse og psykologhjælp<br />

Selvtilli<strong>de</strong>n vokser og<strong>så</strong>, når man bliver<br />

rost og får anerken<strong>de</strong>lse fra pædagogerne.<br />

Det sætter blandt andre Sigrid på 15 år stor<br />

pris på:<br />

”Det hjælper faktisk meget, <strong>de</strong>t <strong>de</strong>r<br />

’Wauw!’ og ’Det er virkelig flot!’ og <strong>så</strong>dan<br />

noget.”<br />

GERTRUD 17 åR<br />

At få hjælp til større trivsel af en psykolog<br />

oplever børnene og<strong>så</strong> <strong>som</strong> noget, <strong>de</strong>r<br />

rykker. Det kan være svært i begyn<strong>de</strong>lsen,<br />

fordi børnene synes, <strong>de</strong>t er pinligt <strong>at</strong> have<br />

brug for psykologhjælp – <strong>de</strong>t er jo kun for<br />

<strong>de</strong>m, <strong>de</strong>r er ’noget galt i hove<strong>de</strong>t på’, <strong>som</strong><br />

en pige udtrykker <strong>de</strong>t. Men alle <strong>de</strong> børn,<br />

<strong>som</strong> fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> har haft kontakt med<br />

en psykolog, er positive. Sigrid erklærer<br />

ligeud: ”Det ændre<strong>de</strong> virkelig mit liv.”<br />

Gertrud på 17 år har og<strong>så</strong> kun godt <strong>at</strong><br />

sige om <strong>de</strong>t <strong>at</strong> have en psykolog: ”Jeg synes,<br />

næsten alle plejebørn bur<strong>de</strong> have en psykolog<br />

<strong>at</strong> snakke med, for <strong>de</strong>t har hjulpet mig<br />

rigtig meget.”<br />

Der er dog og<strong>så</strong> børn, <strong>som</strong> ikke synes, <strong>de</strong><br />

får nok hjælp til <strong>at</strong> få <strong>de</strong>t bedre. De oplever,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke får nogen form for behandling,<br />

selv om <strong>de</strong> har <strong>de</strong>t rigtig skidt. Enkelte fortæller,<br />

<strong>at</strong> behandlingen består i, <strong>at</strong> <strong>de</strong> skal<br />

<strong>gøre</strong> rent og lave andre huslige ting, hvilket<br />

<strong>de</strong> ikke helt forstår.<br />

En <strong>de</strong>l børn har diagnoser – ofte flere forskellige<br />

– og <strong>de</strong> har et blan<strong>de</strong>t forhold til,<br />

hvad <strong>de</strong>t bety<strong>de</strong>r for <strong>de</strong>m. På <strong>de</strong>n ene si<strong>de</strong><br />

hjælper en diagnose <strong>de</strong>res omgivelser til<br />

<strong>at</strong> forstå <strong>de</strong>res reaktioner og behov bedre,<br />

på <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>n si<strong>de</strong> risikerer <strong>de</strong> <strong>at</strong> blive s<strong>at</strong> i<br />

bås – og altid blive vur<strong>de</strong>ret ud fra fx <strong>de</strong>res<br />

ADHD-diagnose. Men <strong>de</strong> fleste børn sætter<br />

pris på <strong>de</strong>n hjælp, <strong>de</strong> får af plejeforældre,<br />

pædagoger og især kontaktpædagoger til<br />

<strong>at</strong> håndtere bå<strong>de</strong> medicin og kontakten til<br />

sundheds- og behandlingssystemet.<br />

når <strong>de</strong>t hele blIver for meget<br />

Selv om børnene generelt oplever, <strong>at</strong> <strong>de</strong><br />

trives bedre, efter <strong>de</strong> er kommet væk hjemmefra,<br />

er <strong>de</strong>r og<strong>så</strong> mange fortællinger om<br />

svære dage eller perio<strong>de</strong>r med for lidt søvn,


dårligt humør, vold<strong>som</strong>t savn, konflikter<br />

med forældre eller andre børn osv. Og om<br />

frustr<strong>at</strong>ioner over ikke <strong>at</strong> blive lyttet til,<br />

forstået og få hjælp på anbringelsesste<strong>de</strong>t.<br />

Hvis frustr<strong>at</strong>ionerne vokser sig for store,<br />

er <strong>de</strong>t ikke ualmin<strong>de</strong>ligt, <strong>at</strong> man <strong>prøver</strong> <strong>at</strong><br />

stikke af.<br />

Frida på 17 år stak og<strong>så</strong> af og blev hentet<br />

efter tre døgn med joints, alkohol og amfetamin.<br />

Den modtagelse, hun fik af sin kontaktperson<br />

på anbringelsesste<strong>de</strong>t, hav<strong>de</strong><br />

stor betydning:<br />

”Jeg hav<strong>de</strong> <strong>de</strong>t ski<strong>de</strong> dårligt efter <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>r tre døgn, jeg var jo helt færdig oppe<br />

i hove<strong>de</strong>t. Og <strong>så</strong> lå hun bare og ae<strong>de</strong> mig<br />

på hove<strong>de</strong>t, og <strong>så</strong> snakke<strong>de</strong> vi om <strong>de</strong>t. Jeg<br />

kan ikke huske samtalen særligt godt, men<br />

<strong>de</strong>t har lige<strong>som</strong> givet mig et bedre forhold<br />

til <strong>de</strong>m (...) jeg begyndte <strong>at</strong> åbne mig mere<br />

op og blive en helt an<strong>de</strong>n person, end jeg<br />

egentlig var, da jeg flytte<strong>de</strong> ind. Og <strong>så</strong> lige<br />

pludselig, <strong>så</strong> ville jeg godt have en uddannelse.”<br />

n<br />

DET VIRKER<br />

FOR BØRNENE:<br />

n NÅR DE VOKSNE har forstand på<br />

<strong>at</strong> lave mad – <strong>de</strong> må gerne tage et<br />

kursus<br />

n NÅR MADEN er lækker og smager<br />

godt<br />

n NÅR MAN har indfly<strong>de</strong>lse og<br />

bliver inddraget i madplaner og<br />

madlavning<br />

n NÅR MAN får hjælp til <strong>at</strong> få en<br />

sun<strong>de</strong>re livsstil<br />

n NÅR MAN får støtte til <strong>at</strong><br />

håndtere medicin og kontakt med<br />

sundhedssystemet<br />

n NÅR MAN ikke kun bliver forstået<br />

<strong>som</strong> en diagnose<br />

n NÅR PÆDAGOGERNE støtter,<br />

roser og anerken<strong>de</strong>r<br />

n NÅR MAN kan få støtte til en<br />

aktiv fritid, fx ved <strong>at</strong> gå til en<br />

fritidsaktivitet<br />

n NÅR MAN kan få psykologhjælp<br />

Jeg var u<strong>de</strong> næsten<br />

hver dag i lang tid.<br />

Og når jeg er u<strong>de</strong>nfor,<br />

er jeg rigtig glad<br />

og kan sove godt.<br />

METTE 12 åR<br />

SUNDHED<br />

OG TRIVSEL<br />

7 ud af <strong>de</strong> 40 børn, <strong>de</strong>r bor på<br />

institution, føler sig altid eller<br />

for <strong>de</strong>t meste en<strong>som</strong>me.<br />

BØRNEKONVENTIONEN,<br />

ARTIKEL 24, STK. 1<br />

”1. Deltagerst<strong>at</strong>erne<br />

anerken<strong>de</strong>r barnets ret til <strong>at</strong><br />

ny<strong>de</strong> <strong>de</strong>n højest opnåelige<br />

sundhedstilstand, adgang til<br />

<strong>at</strong> få sygdomsbehandling og<br />

genoprettelse af helbre<strong>de</strong>t.<br />

Deltagen<strong>de</strong> st<strong>at</strong>er skal stræbe<br />

mod <strong>at</strong> sikre, <strong>at</strong> intet barn<br />

fr<strong>at</strong>ages sin ret til adgang til <strong>at</strong><br />

opnå <strong>så</strong>dan behandling og pleje.”<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 50


51 · INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER<br />

OPBAKNING OG STØTTE<br />

TIL ET SUNDT LIV<br />

– OG GERNE PSYKOLOG-<br />

HJÆLP TIL ALLE<br />

MANGE ANBRAGTE BØRN kommer fra kaotiske livsforhold, hvor nogenlun<strong>de</strong> regelmæssige<br />

målti<strong>de</strong>r med almin<strong>de</strong>lig sund mad har været en sjæl<strong>de</strong>nhed. De har<br />

ofte en dårlig livsstil med usun<strong>de</strong> spisevaner, rygning og misbrug i kombin<strong>at</strong>ion<br />

med enten psykiske eller fysiske diagnoser med sig, når <strong>de</strong> bliver anbragt.<br />

Anbragte børn er alt<strong>så</strong> markant dårligere stillet helbredsmæssigt end andre børn.<br />

Men et godt helbred og en sund livsstil spiller en stor rolle, hvis børnene skal fungere<br />

i skolen og sammen med vennerne og have mod, lyst og kræfter til <strong>at</strong> dyrke<br />

fritidsaktiviteter. Derfor er sundhedsfremmen<strong>de</strong> inds<strong>at</strong>ser vigtige i en bred forstand.<br />

Børnerå<strong>de</strong>ts un<strong>de</strong>rsøgelse viser da og<strong>så</strong>, <strong>at</strong> børnene sætter stor pris på en sun<strong>de</strong>re<br />

livsstil. De vil gerne have, <strong>at</strong> <strong>de</strong> voksne omkring <strong>de</strong>m ved noget om især kost og<br />

motion. De skal motivere og bakke op om børnenes bestræbelser på <strong>at</strong> lave om på<br />

vanerne – og <strong>de</strong> må meget gerne hjælpe børnene til <strong>at</strong> sætte mål for <strong>de</strong>res fysiske<br />

trivsel, fx <strong>at</strong> tabe sig. Og <strong>så</strong> skal <strong>de</strong> fungere <strong>som</strong> rollemo<strong>de</strong>ller.<br />

En stor gruppe af børnene fortæller, <strong>at</strong> <strong>de</strong> oplever en markant forbedring af <strong>de</strong>res<br />

livskvalitet, når <strong>de</strong> får hjælp til <strong>at</strong> komme af med <strong>de</strong> usun<strong>de</strong> vaner. Mange oplever,<br />

<strong>at</strong> <strong>de</strong> spiser sun<strong>de</strong>re og motionerer mere, og <strong>at</strong> <strong>de</strong>t har haft stor betydning<br />

for <strong>de</strong>res velvære – <strong>så</strong>vel fysisk <strong>som</strong> psykisk. For nogle har <strong>de</strong>t bety<strong>de</strong>t, <strong>at</strong> <strong>de</strong> ikke<br />

længere bliver mobbet, og en <strong>de</strong>l beretter om et bedre selvværd.<br />

Det un<strong>de</strong>rstreger, hvor vigtigt <strong>de</strong>t er, når anbringelsesste<strong>de</strong>rne hjælper børnene<br />

med <strong>at</strong> gennemføre livsstilsændringerne, fx ved <strong>at</strong> bakke op om motion, rygestop,<br />

vægttab og sun<strong>de</strong> søvn- og kostvaner.<br />

At få <strong>de</strong>t bedre psykisk hænger for mange af børnene og<strong>så</strong> sammen med <strong>at</strong> få<br />

opbakning, ros og anerken<strong>de</strong>lse fra <strong>de</strong> voksne. I sær<strong>de</strong>leshed i forbin<strong>de</strong>lse med<br />

sundhed, men og<strong>så</strong> på andre fronter. Og <strong>så</strong> er psykologhjælp og<strong>så</strong> helt af<strong>gøre</strong>n<strong>de</strong><br />

og noget, <strong>som</strong> <strong>de</strong> fleste anbragte børn kan have gavn af.<br />

Der er <strong>så</strong>le<strong>de</strong>s et stort potentiale for <strong>at</strong> styrke anbragte børns livskvalitet, hvis <strong>de</strong>r<br />

sættes målrettet ind på <strong>de</strong> sundhedsfremmen<strong>de</strong> aktiviteter på anbringelsesste<strong>de</strong>rne.<br />

n


OM UNDERSØGELSEN<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 52


HVORDAN OPLEVES DET EGENTLIG AT<br />

VÆRE ANBRAGT? Og hvad er særlig vigtigt<br />

for <strong>de</strong>n go<strong>de</strong> anbringelse set i et børneperspektiv?<br />

Det har Børnerå<strong>de</strong>t i efteråret 2011 været<br />

rundt i hele lan<strong>de</strong>t og tale med mere end<br />

100 børn og unge om. Børnene er anbragt<br />

på døgninstitutioner, socialpædagogiske<br />

opholdsste<strong>de</strong>r, egne værelser og i pleje- og<br />

netværksplejefamilier.<br />

Un<strong>de</strong>rsøgelsen er finansieret af Socialministeriet<br />

og tager sit afsæt i Godhavnsun<strong>de</strong>rsøgelsen,<br />

<strong>som</strong> afdække<strong>de</strong> omf<strong>at</strong>ten<strong>de</strong><br />

omsorgssvigt på en række børnehjem i perio<strong>de</strong>n<br />

før Bistandslovens vedtagelse i 1976. 1<br />

En helt central pointe i Godhavnsrapporten<br />

var, <strong>at</strong> <strong>de</strong> børn og unge, <strong>de</strong>t handle<strong>de</strong><br />

om, aldrig var blevet hørt eller inddraget.<br />

Det gav anledning til, <strong>at</strong> Socialministeriet<br />

beslutte<strong>de</strong> <strong>at</strong> finansiere en un<strong>de</strong>rsøgelse<br />

af, hvordan anbragte børn og unge anno<br />

2011 oplever <strong>de</strong>res situ<strong>at</strong>ion. Hensigten<br />

med un<strong>de</strong>rsøgelsen var <strong>at</strong> formidle et børneperspektiv<br />

på, hvad <strong>de</strong>t vil sige <strong>at</strong> være<br />

anbragt.<br />

organIserIng<br />

Børnerå<strong>de</strong>ts sekretari<strong>at</strong> har stået for gennemførelsen<br />

af un<strong>de</strong>rsøgelsen med sparring<br />

fra professor Hanne Warming, <strong>som</strong> er<br />

ekspert i børneinddragelse og medlem af<br />

Børnerå<strong>de</strong>t.<br />

For <strong>at</strong> give un<strong>de</strong>rsøgelsen et praksisnært<br />

og fagligt solidt fundament har Børnerå<strong>de</strong>t<br />

fået faglig rådgivning af en følgegruppe<br />

af repræsentanter fra Socialministeriet,<br />

Foreningen af Danske Døgninstitutioner<br />

(FADD), Landsorganis<strong>at</strong>ionen af Opholdsste<strong>de</strong>r<br />

(LOS), Børn & Familier, Plejefamiliernes<br />

Landsforening (PLF), Væreste<strong>de</strong>t De 4<br />

Årsti<strong>de</strong>r, Landsforeningen af Nuværen<strong>de</strong><br />

53 · OM UNDERSØGELSEN<br />

og Tidligere Anbragte (TABUKA), Center<br />

for Familiepleje, Det N<strong>at</strong>ionale Center for<br />

Velfærdsforskning (SFI) samt Kommunernes<br />

Landsforening (KL).<br />

Foru<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n faglige følgegruppe har<br />

og<strong>så</strong> en ekspertgruppe af nuværen<strong>de</strong> og<br />

tidligere anbragte børn og unge, samt<br />

elevrå<strong>de</strong>t på behandlingsinstitutionen<br />

Godhavn, <strong>de</strong>ltaget i tilrettelæggelsen af<br />

un<strong>de</strong>rsøgelsen.<br />

børnene og <strong>de</strong> unge I un<strong>de</strong>rsøgelsen<br />

113 børn og unge i al<strong>de</strong>ren 9-21 år er med<br />

i un<strong>de</strong>rsøgelsen, heraf er hovedparten i<br />

al<strong>de</strong>rsgruppen 14-17 år. 74 af <strong>de</strong> <strong>de</strong>ltagen<strong>de</strong><br />

børn og unge er anbragt på døgninstitutioner<br />

og socialpædagogiske opholdsste<strong>de</strong>r, 26<br />

i plejefamilier, 4 i netværksplejefamilier og<br />

9 bor på egne værelser i tilknytning til en<br />

institution. I rapporten har vi brugt ’institution’<br />

<strong>som</strong> samlet betegnelse for døgninstitutioner<br />

og opholdsste<strong>de</strong>r.<br />

Børnene kommer fra i alt 11 kommuner<br />

i lan<strong>de</strong>ts 5 regioner. Der er sikret vari<strong>at</strong>ion<br />

bå<strong>de</strong> i forhold til størrelse og i forhold til<br />

land/by-placering.<br />

Børnene har <strong>de</strong>ltaget frivilligt i un<strong>de</strong>rsøgelsen,<br />

og <strong>de</strong> har i vid udstrækning selv<br />

kunnet vælge, hvordan <strong>de</strong> ville <strong>de</strong>ltage.<br />

Omkring halv<strong>de</strong>len har <strong>så</strong>le<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ltaget<br />

i individuelle interviews, mens <strong>de</strong> resteren<strong>de</strong><br />

har valgt <strong>at</strong> <strong>de</strong>ltage på enten todagesworkshops<br />

med 7-12 børn eller gruppeinterview<br />

med 2-4 børn.<br />

Alle <strong>de</strong>ltagen<strong>de</strong> børn har modtaget et<br />

spøgeskema fra Børnerå<strong>de</strong>t, og heraf har<br />

ca. halv<strong>de</strong>len returneret besvarelsen.<br />

udvælgelse og kontakt<br />

Der er tale om en kvalit<strong>at</strong>iv un<strong>de</strong>rsøgelse,<br />

<strong>de</strong>r ikke gør krav på <strong>at</strong> være repræsent<strong>at</strong>iv.<br />

Den har <strong>de</strong>rimod til hensigt <strong>at</strong> tegne et<br />

<strong>de</strong>taljeret og nuanceret bille<strong>de</strong> af livet <strong>som</strong><br />

anbragt barn eller ung.<br />

Derfor er bå<strong>de</strong> kommuner, anbringelsesste<strong>de</strong>r<br />

og <strong>de</strong> enkelte børn og unge udvalgt<br />

med henblik på <strong>at</strong> opnå <strong>så</strong> stor diversitet<br />

<strong>som</strong> <strong>muligt</strong>. Institutionernes forskellige<br />

profiler har dannet baggrund for <strong>at</strong> kunne<br />

invitere et bredt udvalg af børn og unge<br />

med i un<strong>de</strong>rsøgelsen, men individuelle<br />

karakteristika ved børnene har ikke været<br />

kendt på forhånd.<br />

Institutionerne er udvalgt på baggrund<br />

af oplysninger om beliggenhed, fysiske<br />

rammer, pædagogiske meto<strong>de</strong>r og tilgange<br />

samt målgruppe. Plejefamilier er <strong>så</strong> vidt<br />

<strong>muligt</strong> udvalgt tilfældigt med hjælp fra <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>ltagen<strong>de</strong> kommuner.<br />

Inform<strong>at</strong>Ionsmø<strong>de</strong>r og tIlmeldInger<br />

For <strong>at</strong> give børnene og <strong>de</strong> unge på institutionerne<br />

mulighed for <strong>at</strong> træffe beslutning<br />

om <strong>de</strong>ltagelse på et informeret grundlag,<br />

holdt Børnerå<strong>de</strong>t inform<strong>at</strong>ionsmø<strong>de</strong>r på<br />

<strong>de</strong> udvalgte institutioner. Her fortalte Børnerå<strong>de</strong>ts<br />

medarbej<strong>de</strong>re om un<strong>de</strong>rsøgelsens<br />

baggrund, indhold og formål samt om<br />

<strong>de</strong> forskellige <strong>de</strong>ltagelsesformer (børnene<br />

kunne vælge mellem en 2-dagesworkshop,<br />

enkeltinterview eller gruppeinterview).<br />

Herefter hav<strong>de</strong> børnene og <strong>de</strong> unge mulighed<br />

for <strong>at</strong> stille spørgsmål og tilmel<strong>de</strong> sig.<br />

Ved inform<strong>at</strong>ionsmø<strong>de</strong>rne modtog<br />

børnene og <strong>de</strong> unge <strong>de</strong>su<strong>de</strong>n inform<strong>at</strong>ionsfol<strong>de</strong>re<br />

med kontaktinform<strong>at</strong>ioner på<br />

medarbej<strong>de</strong>rne i Børnerå<strong>de</strong>t, <strong>så</strong> <strong>de</strong> hav<strong>de</strong><br />

mulighed for <strong>at</strong> tilmel<strong>de</strong> sig efterfølgen<strong>de</strong><br />

– eller <strong>at</strong> fortry<strong>de</strong>, hvis <strong>de</strong> allere<strong>de</strong> hav<strong>de</strong><br />

tilmeldt sig. På nær en enkelt, valgte alle<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>ltagen<strong>de</strong> børn fra institutionerne <strong>at</strong><br />

tilmel<strong>de</strong> sig ved disse mø<strong>de</strong>r.


Efter tilmeldingerne er institutionernes<br />

personale i en vis udstrækning blevet<br />

spurgt til råds i forhold til <strong>de</strong>ltagelsesformen<br />

for <strong>de</strong>t enkelte barn eller <strong>de</strong>n enkelte<br />

unge samt i forhold til <strong>de</strong>n mest hensigtsmæssige<br />

sammensætning af grupper til<br />

interview og workshop<strong>de</strong>ltagelse.<br />

Til børn un<strong>de</strong>r 15 år er <strong>de</strong>r indhentet<br />

skriftligt samtykke til <strong>de</strong>ltagelsen fra barnets<br />

forældre.<br />

bortfald og skævhe<strong>de</strong>r<br />

Ganske få af <strong>de</strong> invitere<strong>de</strong> anbringelsesste<strong>de</strong>r<br />

ønske<strong>de</strong> ikke <strong>at</strong> <strong>de</strong>ltage i un<strong>de</strong>rsøgelsen.<br />

På én institution skyldtes afslaget,<br />

<strong>at</strong> un<strong>de</strong>rsøgelsen faldt sammen med<br />

personaleudskiftning samt andre store forandringer<br />

i rammerne for børnenes hverdag.<br />

På en an<strong>de</strong>n institution var afslaget<br />

begrun<strong>de</strong>t i <strong>de</strong> unges manglen<strong>de</strong> interesse<br />

i <strong>de</strong>ltagelsen grun<strong>de</strong>t mange lignen<strong>de</strong> forespørgsler<br />

2. På <strong>de</strong>n tredje institution skyldtes<br />

afslaget en grundlæggen<strong>de</strong> modstand<br />

mod un<strong>de</strong>rsøgelser, <strong>de</strong>r rent medtager et<br />

børneperspektiv – hermed forstået børneperspektiver,<br />

<strong>de</strong>r ikke forstås og tolkes ud<br />

fra et voksen (behandler)perspektiv.<br />

På en enkelt af <strong>de</strong> institutioner, hvor <strong>de</strong>r<br />

blev afholdt inform<strong>at</strong>ionsmø<strong>de</strong>, ønske<strong>de</strong><br />

ingen af <strong>de</strong> unge <strong>at</strong> <strong>de</strong>ltage, mens <strong>de</strong>r på <strong>de</strong><br />

resteren<strong>de</strong> ste<strong>de</strong>r var mindst én af <strong>de</strong> unge,<br />

<strong>de</strong>r meldte sig ved <strong>de</strong>t indle<strong>de</strong>n<strong>de</strong> mø<strong>de</strong>.<br />

På to institutioner lykke<strong>de</strong>s <strong>de</strong>t dog ikke<br />

for nogle af <strong>de</strong> få tilmeldte børn og unge <strong>at</strong><br />

<strong>de</strong>ltage, hvorfor institutionerne ikke indgår<br />

i un<strong>de</strong>rsøgelsen eller i optællingen af<br />

<strong>de</strong>ltagen<strong>de</strong> børn.<br />

Når institutioner på <strong>de</strong>nne må<strong>de</strong> er frafal<strong>de</strong>t,<br />

er <strong>de</strong>r <strong>så</strong> vidt <strong>muligt</strong> kompenseret<br />

herfor ved udvælgelse af nye tilsvaren<strong>de</strong><br />

institutioner.<br />

I alt 21 børn og unge, <strong>som</strong> hav<strong>de</strong> tilmeldt<br />

sig un<strong>de</strong>rsøgelsen, meldte fra eller dukke<strong>de</strong><br />

ikke op. Dette skyl<strong>de</strong>s forhold <strong>som</strong> sygdom,<br />

flytninger, rømninger samt børnenes mentale<br />

tilstan<strong>de</strong> i <strong>de</strong>n perio<strong>de</strong> eller på <strong>de</strong>n<br />

specifikke dag, hvor <strong>de</strong> skulle interviewes<br />

eller <strong>de</strong>ltage i en workshop. Forhold, <strong>de</strong>r<br />

langt hen ad vejen afspejler målgruppens<br />

til ti<strong>de</strong>r ustabile hverdag og situ<strong>at</strong>ion. Hertil<br />

kommer, <strong>at</strong> et mindre antal børn og unge<br />

har været forhindret i <strong>at</strong> <strong>de</strong>ltage grun<strong>de</strong>t<br />

manglen<strong>de</strong> samtykke fra <strong>de</strong>res forældre. 3<br />

Blandt plejebørnene har mere end halv<strong>de</strong>len<br />

af <strong>de</strong> udvalgte plejefamilier eller<br />

-børn ikke ønsket <strong>at</strong> <strong>de</strong>ltage. Dette skyldtes<br />

især manglen<strong>de</strong> interesse fra børnene, eller<br />

<strong>at</strong> plejeforældrene mente, <strong>at</strong> <strong>de</strong>t ville<br />

være upassen<strong>de</strong> i lyset af barnets aktuelle<br />

situ<strong>at</strong>ion. 4 Disse frafald og skævhe<strong>de</strong>r er<br />

<strong>de</strong>t n<strong>at</strong>urligvis nødvendigt <strong>at</strong> have for øje<br />

i læsningen af un<strong>de</strong>rsøgelsens result<strong>at</strong>er.<br />

Det er især vigtigt <strong>at</strong> være opmærk<strong>som</strong><br />

på, <strong>at</strong> plejebørn i særligt konfliktfyldte<br />

anbringelser kan være un<strong>de</strong>rrepræsenteret<br />

i un<strong>de</strong>rsøgelsen, samt <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er rel<strong>at</strong>ivt<br />

flere yngre børn blandt plejebørnene end<br />

blandt børn fra institutioner.<br />

meto<strong>de</strong>n<br />

Un<strong>de</strong>rsøgelsens sigte er <strong>at</strong> formidle et børneperspektiv.<br />

Et perspektiv <strong>som</strong> bidrager<br />

med vigtig vi<strong>de</strong>n og indsigt i anbragte<br />

børns forhold – dog u<strong>de</strong>n <strong>at</strong> give en entydig<br />

sandhed.<br />

Børnerå<strong>de</strong>ts tilgang har – uanset <strong>de</strong>ltagelsesform<br />

– været, <strong>at</strong> mø<strong>de</strong> barnet eller<br />

<strong>de</strong>n unge <strong>som</strong> ekspert i eget liv. Børnene<br />

er alle blevet mødt åbent og u<strong>de</strong>n forudgåen<strong>de</strong><br />

kendskab til <strong>de</strong>res særlige situ<strong>at</strong>ion.<br />

Rollen <strong>som</strong> interviewer eller facilit<strong>at</strong>or ved<br />

workshoppene har været en lytten<strong>de</strong>, nysgerrig<br />

og åben samtalepartner frem for en<br />

styren<strong>de</strong>, konfronteren<strong>de</strong> og afbry<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

udspørger.<br />

IntervIew<br />

Formålet med un<strong>de</strong>rsøgelsens kvalit<strong>at</strong>ive<br />

interviews har været <strong>at</strong> tilvejebringe en<br />

forståelse for <strong>de</strong> anbragte børns oplevelser<br />

og situ<strong>at</strong>ioner ved <strong>at</strong> facilitere børnenes<br />

fortællinger.<br />

Børnene har haft mulighed for selv <strong>at</strong><br />

præge interviewets forløb alt efter, hvad<br />

<strong>de</strong>t enkelte barn har været mest optaget<br />

af in<strong>de</strong>n for <strong>de</strong>n overordne<strong>de</strong> ramme ’<strong>de</strong>n<br />

go<strong>de</strong> anbringelse’. Kun i <strong>de</strong>t omfang, børnene<br />

ikke selv har bragt emner på banen,<br />

har intervieweren introduceret nye emner.<br />

Interviewene er semistrukturere<strong>de</strong>, i<strong>de</strong>t<br />

<strong>de</strong> er gennemført med brug af interviewgui<strong>de</strong><br />

med faste indle<strong>de</strong>n<strong>de</strong> og afslutten<strong>de</strong><br />

spørgsmål samt et k<strong>at</strong>alog over mulige<br />

mellemliggen<strong>de</strong> samtaleemner. Hensigten<br />

har <strong>så</strong>le<strong>de</strong>s ikke været <strong>at</strong> komme rundt om<br />

samtlige emner, men <strong>at</strong> give rum for <strong>de</strong><br />

temaer, <strong>de</strong>r var specielt vigtige for børnene.<br />

Samtlige interviews er optaget, helt eller<br />

<strong>de</strong>lvist transskriberet og efterfølgen<strong>de</strong><br />

meningskon<strong>de</strong>nseret i forhold til en række<br />

temaer, hvoraf et udvalgt præsenteres i<br />

<strong>de</strong>nne rapport.<br />

workshop<br />

Den metodiske tilgang ved <strong>de</strong> tre afholdte<br />

workshops var inspireret af fremtidsværkstedsformen,<br />

og <strong>de</strong>ltagernes opgave var<br />

<strong>så</strong>le<strong>de</strong>s <strong>at</strong> drømme sig til en i<strong>de</strong>el ver<strong>de</strong>n<br />

for anbragte børn og unge <strong>som</strong> <strong>de</strong>m selv.<br />

Over to dage gennemgår fremtidsværkste<strong>de</strong>t<br />

tre faser.<br />

I <strong>de</strong>n første fase – kritikfasen – åbnes <strong>de</strong>r<br />

op for børnenes fortællinger om <strong>de</strong> forhold,<br />

<strong>som</strong> <strong>de</strong> er utilfredse med eller har neg<strong>at</strong>ive<br />

oplevelser med. Formålet er <strong>at</strong> lytte<br />

til børnenes historier og herved give energi<br />

og retning til <strong>de</strong>t vi<strong>de</strong>re arbej<strong>de</strong>. Den an<strong>de</strong>n<br />

fase – drømmefasen – har til formål <strong>at</strong><br />

sætte realiteten ud af funktion, og herved<br />

fremme kre<strong>at</strong>iviteten og nytænkningen.<br />

Herved formår børnene <strong>at</strong> komme ud over<br />

<strong>de</strong>t, <strong>de</strong> er i stand til <strong>at</strong> formulere til daglig. I<br />

drømmefasen er <strong>de</strong>t med andre ord <strong>muligt</strong><br />

<strong>at</strong> blive konstruktiv på en ny må<strong>de</strong>, hvilket<br />

konkretiseres i <strong>de</strong>n efterfølgen<strong>de</strong> fase – realis<strong>at</strong>ionsfasen.<br />

Her får børnene til opgave <strong>at</strong><br />

formulere <strong>de</strong>res budskaber eller anbefalinger<br />

på store hjemmelave<strong>de</strong> postkort, <strong>som</strong><br />

<strong>de</strong> adressere<strong>de</strong> vigtige personer, <strong>de</strong>r kan<br />

<strong>gøre</strong> en forskel for anbragte børn. Postkortene<br />

er si<strong>de</strong>nhen blevet overleveret til disse<br />

personer af børn fra un<strong>de</strong>rsøgelsen.<br />

I løbet af <strong>de</strong> tre 2-dages workshops, <strong>de</strong>r<br />

blev afholdt, mødte Børnerå<strong>de</strong>t 32 børn<br />

og unge. Deres udbytter var forskellige,<br />

afhængigt af blandt an<strong>de</strong>t <strong>de</strong>res al<strong>de</strong>r, hvor<br />

<strong>de</strong> var anbragt, og hvad <strong>de</strong> hav<strong>de</strong> med sig<br />

i bagagen. Men fælles for alle <strong>de</strong> børn og<br />

unge, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>ltog, var, <strong>at</strong> <strong>de</strong>res historier,<br />

meninger og ønsker blev taget alvorligt. I<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 54


tillæg fik <strong>de</strong> en oplevelse af fællesskab med<br />

andre børn og unge i en lignen<strong>de</strong> situ<strong>at</strong>ion<br />

<strong>som</strong> <strong>de</strong>m selv. Dette gav en særlig dynamik<br />

blandt børnene – og for nogle betød <strong>de</strong>t<br />

og<strong>så</strong>, <strong>at</strong> <strong>de</strong> fik et fornyet blik for <strong>de</strong>res egne<br />

handlemulighe<strong>de</strong>r.<br />

spørgeskema<br />

På baggrund af <strong>de</strong> afholdte interviews<br />

og workshops udarbej<strong>de</strong><strong>de</strong> Børnerå<strong>de</strong>t<br />

et spørgeskema med spørgsmål in<strong>de</strong>n<br />

for nogle af <strong>de</strong> temaer, <strong>som</strong> viste sig mest<br />

betydningsful<strong>de</strong> for børnene og <strong>de</strong> unge.<br />

Spørgeskemabesvarelserne fungerer<br />

u<strong>de</strong>lukken<strong>de</strong> <strong>som</strong> et supplement til <strong>de</strong>t<br />

kvalit<strong>at</strong>ive m<strong>at</strong>eriale, og giver mulighed<br />

for <strong>at</strong> skabe overblik over nogle af<br />

<strong>de</strong> centrale ten<strong>de</strong>nser. I spørgeskemaet<br />

indgår ikke spørgsmål om oplevelser af<br />

seksuelle krænkelser, i<strong>de</strong>t <strong>de</strong>tte vil være<br />

omdrejningspunkt i en senere, selvstændig<br />

un<strong>de</strong>rsøgelse. Dog tilbød spørgeskemaet<br />

mulighed for, <strong>at</strong> barnet eller <strong>de</strong>n unge selv<br />

kunne fortælle om krænken<strong>de</strong> oplevelser<br />

af enhver art i et åbent skrivefelt. Dette for<br />

<strong>at</strong> signalere, <strong>at</strong> krænkelser af enhver art er<br />

relevante og vedkommen<strong>de</strong>.<br />

strukturerIng og præsent<strong>at</strong>Ion<br />

af m<strong>at</strong>erIalet<br />

Un<strong>de</strong>rsøgelsens samle<strong>de</strong> m<strong>at</strong>eriale består<br />

af 63 interviews, noter og opsamlinger fra<br />

workshops samt en række produkter, <strong>som</strong><br />

<strong>de</strong>ltagerne i <strong>de</strong> tre workshops har frembragt.<br />

Formålet med <strong>de</strong> kre<strong>at</strong>ive produkter<br />

har været <strong>at</strong> bruge <strong>de</strong>m <strong>som</strong> afsæt til fortællinger<br />

og diskussioner un<strong>de</strong>rvejs. Fortolkningen<br />

er <strong>så</strong>le<strong>de</strong>s sket løben<strong>de</strong> og altid<br />

af børnene selv sammen med Børnerå<strong>de</strong>ts<br />

medarbej<strong>de</strong>re.<br />

M<strong>at</strong>erialet er blevet bearbej<strong>de</strong>t og struktureret<br />

in<strong>de</strong>n for en række temaer. I <strong>de</strong>nne<br />

rapport bringes børnenes og <strong>de</strong> unges oplevelser,<br />

anbefalinger og budskaber <strong>så</strong> uredigeret<br />

<strong>som</strong> <strong>muligt</strong> i <strong>de</strong> enkelte temakapitler.<br />

De cit<strong>at</strong>er, Børnerå<strong>de</strong>t bringer i <strong>de</strong>nne<br />

rapport, er et mindre udvalg, <strong>som</strong> eksemplificerer<br />

<strong>de</strong> aspekter, <strong>de</strong>r løftes frem.<br />

Det er ikke hensigten <strong>at</strong> generalisere<br />

eller <strong>at</strong> favne omfanget af <strong>de</strong> forskellige<br />

55 · OM UNDERSØGELSEN<br />

oplevelser, børnene har fortalt os om.<br />

Tværtimod er <strong>de</strong>t ønsket <strong>at</strong> give et nuanceret<br />

og <strong>de</strong>taljeret bille<strong>de</strong> af nogle af <strong>de</strong><br />

forhold og oplevelser, <strong>som</strong> udgør hverdagen<br />

for mange anbragte børn og unge. De<br />

113 børns fortællinger viser, <strong>at</strong> børns syn på<br />

<strong>de</strong>res anbringelse er lige<strong>så</strong> forskellige, <strong>som</strong><br />

børnene er. Der ikke fin<strong>de</strong>s én sandhed<br />

om, hvordan <strong>de</strong>t er <strong>at</strong> være anbragt. Alligevel<br />

har <strong>de</strong>t været <strong>muligt</strong> <strong>at</strong> fremdrage<br />

nogle overordne<strong>de</strong> ten<strong>de</strong>nser af <strong>de</strong> mange<br />

historier, <strong>som</strong> i <strong>de</strong>nne rapport formidles<br />

gennem ni forskellige og på hver sin må<strong>de</strong><br />

betydningsful<strong>de</strong> temaer. n<br />

noter<br />

1 Maria Rytter, 2011: Godhavnsrapporten. Syddansk<br />

Universitet.<br />

2 Denne institution ligger i hovedstad<strong>som</strong>rå<strong>de</strong>t, hvor<br />

<strong>så</strong>vel institutioner <strong>som</strong> plejefamilier modtager flere<br />

henven<strong>de</strong>lser om <strong>de</strong>ltagelse i un<strong>de</strong>rsøgelser.<br />

3 In<strong>de</strong>haveren af forældremyndighe<strong>de</strong>n.<br />

4 Typisk turbulente perio<strong>de</strong>r, store omvæltninger<br />

eller meget konfliktfyldte rel<strong>at</strong>ioner til biologiske<br />

forældre.<br />

EVALUERING OG<br />

METODEBESKRIVELSE<br />

Børnerå<strong>de</strong>t har fået mange go<strong>de</strong><br />

erfaringer i forbin<strong>de</strong>lse med<br />

tilrettelæggelse og gennemførelse<br />

af un<strong>de</strong>rsøgelsen. Der er tale<br />

om værdifuld vi<strong>de</strong>n – bå<strong>de</strong> for<br />

Børnerå<strong>de</strong>t og for andre, <strong>de</strong>r<br />

arbej<strong>de</strong>r aktivt med <strong>at</strong> udvikle<br />

meto<strong>de</strong>r til <strong>at</strong> inddrage børn<br />

og unge. Derfor planlægger<br />

Børnerå<strong>de</strong>t i samarbej<strong>de</strong> med<br />

Socialministeriet <strong>at</strong> foretage en<br />

evaluering af un<strong>de</strong>rsøgelsen i et<br />

fremadrettet læringsperspektiv.<br />

Børnerå<strong>de</strong>t vil <strong>de</strong>su<strong>de</strong>n<br />

producere en meto<strong>de</strong>beskrivelse<br />

til inspir<strong>at</strong>ion for fremtidige<br />

un<strong>de</strong>rsøgelser, <strong>de</strong>r har til formål<br />

<strong>at</strong> belyse børns oplevelser og<br />

erfaringer.<br />

OM UNDERRETNING<br />

EFTER SERVICELOVEN<br />

Når Børnerå<strong>de</strong>t <strong>som</strong> led i<br />

inddragelsen af børns synspunkter,<br />

i sin fortalervirk<strong>som</strong>hed og<br />

ved besøg på institutioner mv.,<br />

bliver bekendt med eller får<br />

grund til <strong>at</strong> antage, <strong>at</strong> børn har<br />

behov for særlig støtte eller<br />

har været uds<strong>at</strong> for vold eller<br />

overgreb, un<strong>de</strong>rretter Børnerå<strong>de</strong>t<br />

<strong>de</strong> relevante myndighe<strong>de</strong>r i<br />

overensstemmelse med<br />

servicelovens kapitel 27.<br />

Såfremt Børnerå<strong>de</strong>t modtager<br />

en henven<strong>de</strong>lse om, <strong>at</strong> et barn<br />

kan have behov for særlig støtte<br />

eller har været uds<strong>at</strong> for vold eller<br />

overgreb, vejle<strong>de</strong>r Børnerå<strong>de</strong>t<br />

<strong>de</strong>n pågæl<strong>de</strong>n<strong>de</strong> om, til hvilken<br />

myndighed vedkommen<strong>de</strong> kan<br />

henven<strong>de</strong> sig for få hjælp.


DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 56


57 · INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER<br />

”DE PRØVER AT GØRE DET<br />

Så NORMALT SOM MULIGT”<br />

– ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRNS LIV<br />

REDAKTION<br />

FLEMMING SCHULTZ, TRINE NYBY<br />

OG STINE LINDBERG, BØRNERÅDETS<br />

SEKRETARIAT<br />

TEKST<br />

JOURNALIST BIRGITTE AABO,<br />

TRINE NYBY, STINE LINDBERG OG<br />

FLEMMING SCHULTZ, BØRNERÅDETS<br />

SEKRETARIAT<br />

INTERVIEWS OG ANALYSE<br />

TRINE NYBY, STINE LINDBERG,<br />

HEIDI SØRENSEN OG SIGNE FJORDSIDE,<br />

BØRNERÅDETS SEKRETARIAT<br />

UDGIVER<br />

BØRNERÅDET<br />

VESTERBROGADE 35 A<br />

1620 KØBENHAVN V<br />

TLF. 33 78 33 00<br />

GRAFISK DESIGN<br />

PETER WALDORPH<br />

FOTO<br />

JEPPE CARLSEN & JAKOB CARLSEN<br />

TRYK<br />

ROSENDAHLS<br />

ISBN: 978-87-90946-53-1<br />

1. OPLAG MAJ 2012<br />

1.000 EKSEMPLARER<br />

RAPPORTEN KAN DOWNLOADES<br />

VIA WWW.BRD.DK<br />

UNDERSØGELSEN ER FINANSIERET AF<br />

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET<br />

RAPPORTEN ER ILLUSTRERET MED MODEL-<br />

FOTOS. ALLE NAVNE PÅ BØRN, PLEJEFOR-<br />

ÆLDRE OG PÆDAGOGER ER ÆNDRET, OG<br />

IDENTITETER ER SLØRET AF HENSYN TIL<br />

DE DELTAGENDE BØRNS OG DE OMTALTE<br />

VOKSNES ANONYMITET. CITATER KAN<br />

VÆRE TILPASSET AF HENSYN TIL<br />

LÆSEVENLIGHED.


BØRNERÅDET<br />

VESTERBROGADE 35 A<br />

1620 KØBENHAVN V,<br />

TLF. 33 78 33 00<br />

BRD.DK<br />

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT · 58

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!