mændene sætter sig på magtEn - HK

hk.dk

mændene sætter sig på magtEn - HK

HK BLADET for ansatte i kommuner, amter og fælleskommunale virksomheder | 18 | 21. oktober 2005

Læs 44 stillinger HK’s indstik kursustilbud fra Kommunal side 33side

København

11

Kun få kvinder blandt topcheferne i de nye kommuner

mændene sætter

sig

magtEn

10

Tema om globalisering

En stærk offentlig sektor

er en gevinst for Danmark

Ledige seniorer får ikke job

Den tabte generation

Overvågning

Din computEr

blivEr tjEkkEt

Truende adfærd

Sådan håndterer du besværlige borgere


UDGIVER

HK/Kommunal i samarbejde med HK/Danmark

Park Allé 9

8000 Århus C

telefon 86 76 13 22

telefax 86 76 13 10

redaktionen@kommunalbladet.dk

www.kommunalbladet.dk

JOBANNONCER

annoncer@kommunalbladet.dk

TEKSTSIDEANNONCER

DG media as, tlf. 70 27 11 55

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Lars Friis Holm (DJ)

lfh@kommunalbladet.dk

JOURNALISTER

Mogens Jepsen (DJ)

mkj@kommunalbladet.dk

Mette Mørk (DJ)

mem@kommunalbladet.dk

Terese Werner (DJ)

tew@kommunalbladet.dk

ANNONCER/ADMINISTRATION

Ann-Beth Bach

abb@kommunalbladet.dk

Karin Dalgaard Lambæk

kdl@kommunalbladet.dk

HK/DANMARKS REDAKTION

Niels Møller Madsen (DJ)

telefon: 33 30 48 64, e-mail: 44nmm@hk.dk

Lene Søborg (DJ)

telefon: 33 30 49 59, e-mail: 44les@hk.dk

PRODUKTION

Datagraf Auning AS

TRYK

Colorprint

LÆSERTAL

157.000

KONTROLLERET OPLAG

68.847

(Perioden 01.07.04-30.06.05)

Næste nummer udkommer 10. november 2005.

Annoncer til dette nummer skal være redaktionen

i hænde senest 2. november 2005.

Adresseændringer skal meddeles i afdelingerne.

Forside:

hk kommunalblaDEt i 21. oktober 2005

Fotoillustration

Maria Hedegaard

foto henrik sørensen

leder AF ForMAND For HK/KoMMuNAL KIM SIMONSEN

Farvel til en faglig bastion

Den første november vinker HK/Kommunal farvel til

ca. 5.000 skatte- og inkassomedarbejdere, som går over

til staten.

Det bliver en mange måder skelsættende dato. Skelsættende

for os som organisation, fordi vi mister en af vores

helt store faglige bastioner, hvorfra vi igennem årene

har rekrutteret mange tillidsrepræsentanter. Det er meget

vemodigt at skulle sætte punktum for en historie, man godt kunne have

tænkt sig at skrive mange flere kapitler til. Ikke mindst for en gammel kommunal

skattemedarbejder som jeg.

Men endnu mere skelsættende bliver det, må man formode, for samfundet

bredt set.

Skatteinddrivelsen i Danmark har hidtil været både effektiv, ubureaukratisk

og tæt borgeren. Det kan efter min mening dårligt gøres bedre, selvom

skiftende skatteministre her i reformperioden har hævdet, at både svenskerne

og finnerne med deres en-strengede model er både bedre og billigere.

En stand, som aldrig er blevet bevist.

Vi nedlægger altså et system, der fungerer ret godt – og det er synd og

skam.

Lige nu er der mange medarbejdere, der render rigtigt stærkt for at gøre

de nye skattecentre klar til start.

Desværre er det ikke kun it-systemer og cirkulæreskrivelser, der fortsat

halter. Heller ikke skattemedarbejdernes egne vilkår og rettigheder i forbindelse

med overflytningen er fuldt afklarede, og det giver forståeligt nok

anledning til bekymrede miner og store spørgsmålstegn, når vi taler med

vores snart forhenværende medlemmer.

Jeg håber selvfølgelig, at de mange frustrationer, der naturligt opstår i

en brydningstid, vil blive tacklet professionelt af det organisatoriske bagland,

der fremover skal klare opgaven.

Jeg håber, jeg tager inderligt fejl, når jeg ærgrer mig over, at en effektiv

skatte- og inkasso-indsats nu amputeres. Uanset hvad, kan ingen være tjent

med, at det høje faglige niveau blandt HK’erne skatteområdet bliver reduceret

– allermindst skattemedarbejderne selv.

Fortsat god faglig vind.

Læs også ”Forhandlinger om skattefolk er i dødvande” side 26

www

Se Kim Simonsens tidligere ledere hjemmesiden

www.hkkommunal.dk/ledere


tema | globalisering

4

9

overvågning

efTerseT

scanning

KOnTrOL

fASTE SIDER

0 NOTER

JOHN DAHLS KLUMME

DEBAT

JOBANNONCER

6

4

04 MÆNDENE SÆTTER SIG På MAGTEN

Der er meget få kvinder blandt de ledere, der allerede

nu er indstillet til en toppost i de nye kommuner.

Ligestillingen er blevet glemt i kommunalreformen,

mener en kønsforsker.

08 DIN COMPUTER BLIVER TJEKKET

Kommuner undersøger i stigende omfang medarbej-

dernes computer for problematiske mails, ulovlige

programmer og forbudte filer.

0 fOKUS På HK’S VERDEN Af MULIGHEDER

Fem dages kongres i HK/Danmark handler bl.a. om

partistøtte, sektorfusion og globalisering.

TEMA: EN STÆRK OffENTLIG SEKTOR

ER EN GEVINST fOR DANMARK

En velorganiseret offentlig sektor betyder, at Danmark

bliver fremhævet af store, internationale virksomheder.

Men den succes-historie er svær at trænge igennem

med, siger en ekspert.

4 TEMA: OffENTLIGE OPGAVER BLIVER

KLARET I INDIEN

Skattesager fra Canada og lægejournaler fra uSA og

Australien bliver i dag håndteret i Indien. også offentlig

administration i Danmark kan klares i udlandet, mener

Carsten Greve, lektor Handelshøjskolen i København.

8 TEMA: DU ER VERDENSBORGER

Et udpluk af globaliseringens fodaftryk i danskernes

hverdag.

0 DEN TABTE GENERATION

Aldersdiskrimination er forbudt, men mennesker med et

cpr-nummer i den lave ende af skalaen havner alligevel

nederst i bunken, når de søger nyt job.

HER ER ALDER INGEN HINDRING

Tre arbejdspladser er ved at finde ud af, hvordan de

holder ældre medarbejdere.

4 ODDER ØVER SIG I BESVÆRLIGE BORGERE

Sagsbehandlerne i odder Kommune har

trænet i at håndtere overfald og borgere med

truende adfærd. De har 10 anbefalinger til

vanskelige situationer.

6 fORHANDLINGER OM SKATTEfOLK ER I DØDVANDE

Forhandlingerne om de kommunale skattefolks løn- og

tjenesteforhold er stadig ikke plads. Hvad har forhandlerne

gang i? spørger en skattemedarbejder i Århus.

8 fRA GODT HUMØR TIL PSYKISK ROBUSTHED

Engang fyldte kravene til de personlige kvalifikationer

ikke meget i et stillingsopslag. Nu fylder de bløde værdier

mere og mere. Vi ser stillingsannoncer gennem

de seneste 16 år.

indhold

10

hk kommunalblaDEt i 21. oktober 2005


ligestilling | ledelse

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005

Kvinder kommunale topposter

bliver et sjældent syn, når kommunesammenlægningerne

træder i kraft.

Kommunalbladets optælling viser, at kun

13,2 pct. af de indstillede kommunaldirektører

og topledere indtil videre er kvinder.

På toppen af kransekagen – blandt de

18 indstillede kommunaldirektører – er

kun én kvinde, hvilket svarer til 5,5 pct. Til

sammenligning er 31 – eller 11,4 pct. – af

landets nuværende 271 kommunaldirektører

kvinder.

Lektor i kønsforskning ved Aalborg

Universitet Ann-Dorte Christensen finder

tallene tankevækkende:

– Selv om vi har en ligestillingslov,

der siger, at offentlige myndigheder skal

arbejde aktivt for ligestilling i offentlige

forvaltninger, så er det ret tydeligt, at den

ikke er blevet brugt i forbindelse med

kommunalreformen, siger hun.

RefoRmen skæv fRa begyndelsen

Udsigten til en fortsat skæv fordeling mellem

kønnene kommunernes topposter

er frugten af en arbejdsproces, der fra begyndelsen

har været ”kønsblind”, mener

Ann-Dorte Christensen:

– Kun én af 14 medlemmer af Strukturkommissionen

er kvinde, og i det hele

taget har reformen fra begyndelsen været

præget af en mangel kønsmæssig opmærksomhed.

For eksempel har man ikke

kigget de forskellige lovforslags konsekvenser

for kønnene. Hvis man havde

gjort det fra begyndelsen, ville man have

lagt en linje, der aktivt kunne være med til

at fremme en ligelig fordeling af blandt

andet ledelsesposterne, siger hun.

TEKST teRese WeRneR / tew@kommunalbladet.dk / FOTOCOLLAGE maRIa HedegaaRd

Der er meget få kvinder blandt de ledere, der allerede nu er

indstillet til en toppost i de nye kommuner. Kommunalbladets

optælling viser, at der kun er udpeget 13 procent kvinder til at

bestride de øverste chefstillinger. Ligestillingen er blevet glemt

i kommunalreformen, mener kønsforsker.

Mændene sætter

Det bekymrer Ann-Dorte Christensen, at

der har været så lidt fokus ligestillingen

i processen:

– Ledelsen skal jo helst afspejle, hvem

der udgør den ”brede masse” i organisationen,

og det må man jo sige, kvinderne

gør i kommunerne, hvor godt to tredjedele

af de ansatte under mellemlederne er

kvinder. Det ville jo heller ikke være legitimt,

hvis en statsminister udpegede

en regering med kun ti procent kvinder,

pointerer hun.

foRstæRket kamp om pladseRne

Sammenlægning af kommuner betyder,

at 271 kommunaldirektørposter skal

skrumpe ind til 98, men formanden for

Kommunaldirektørforeningen, Allan Vendelbo,

tror ikke, at kønsfordelingen ender

med at blive mere skæv end i dag:

– Det vil ikke undre mig, hvis andelen

af kvindelige kommunaldirektører bliver

den samme som i dag, siger han, men

medgiver samtidig, at den lave kvindelige

repræsentation chefposterne langtfra

er nok.

Mens de kvindelige kommunaldirektører

som nævnt udgør 5,5 pct. i de nye

kommuner, er der ifølge Kommunalbladets

optælling kun 11 kvinder blandt de

foreløbig 73 indstillinger til øvrige topposter,

hvilket svarer til 15,1 pct.

– Der er ingen tvivl om, at der er brug

for mange flere kvinder i direktionerne.

Men før vi kan få dem ansat, skal vi først

have dem i ansøgerfeltet. I øjeblikket ser

det desværre ud til, at der er mere, der

hæmmer kvinderne, end der øger deres

lyst til at søge direktionsstillingerne, men


sig Magten

xxx | xxx

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005


ligestilling | ledelse


jeg ved ikke, hvilke faktorer det er, der

spiller ind, siger Allan Vendelbo.

mangfoldIgHed elleR tRe ens

ællIngeR

Ann-Dorte Christensen mener generelt,

det er en myte, at kvinder er mere tilbageholdne,

når det gælder kampen om topposterne.

Hun tror nærmere, at man skal

finde forklaringen i, at mange kommuner

forfalder til ”Rip, Rap og Rup-effekten”.

– Den går ud , at man finder de personer

bedst kvalificerede, som mest ligner én

selv. Og netop derfor er det vigtigt at forsøge

at fremme mangfoldighedsledelsen,

så man får en bredere ledelse, siger hun.

Også Allan Vendelbo er stor tilhænger

af, at der skal større fokus mangfoldighedsledelse,

men han er langtfra enig med

kønsforskeren:

– Når jeg kigger ud over det kommunale

landskab, så har det aldrig været

mere mangfoldigt, end det er lige nu. Det

gælder både ledernes baggrund og uddannelse,

så det synes jeg ikke, der er meget

”Rip, Rap og Rup” i. Det er min helt klare

opfattelse, at alle kommuner er meget bevidste

om vigtigheden af mangfoldighed,

når de skal rekruttere kommunaldirek-

Også ubalance i lokalpolitik

De skæve tendenser i kønsfordelingen

kommer også til at gøre sig

gældende i fordelingen af taburetterne i

landets nye kommunalbestyrelser, frygter

kønsforsker ved Aalborg Universitet Ann-

Dorte Christensen.

– Forskellen er selvfølgelig, at her

har vælgerne noget at sige, som man

forhåbentlig får en afsmitning af den

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005

mænd og kvinder kommunale topposter

titel kvinder mænd andel kvinder

kommunaldirektør 1 17 5,5%

Øvrige topledere 11 62 15,1%

i alt 12 79 13,2%

Forklaring: Foreløbige indstillinger til topposter i de nye kommuner.

resultatet af kommunalbladets optælling pr. 10. oktober 2005.

kønsmæssige sammensætning i byrådene.

Men man kan se den borgmesterkamp,

som allerede er i gang, at der er et klart

geografisk kriterium, som ser ud til at

være vigtigere end alt andet. Og der mener

jeg altså, at et kønsmæssigt kriterium bør

være lige så vigtigt, siger hun.

Konsekvensen af en fortsat overrepræsentation

af mænd bliver, ifølge

kØnsFordelingen i politik

• 27% af medlemmerne i kommunalbestyrelserne er kvinder

• 28% af Folketingets medlemmer er kvinder

• 9% af landets borgmesterposter er besat af kvinder, og den kvindelige

andel af borgmestre har aldrig været over 10 procent

• 26% af regeringens ministre er kvinder. under nyrup-

regeringen har den været oppe 35%.

Kilde: Ann-Dorte Christensen, lektor ved Aalborg Universitet

tører og øvrige ledere, fordi de gerne vil

dække så bredt og varieret som muligt,

siger han.

Samtidig opfordrer han dog til, at man

finder ud af, hvad der holder kvinderne

fra at søge topstillingerne og dermed

blive en del af mangfoldigheden.

Men selv om det handler om en ligelig

fordeling mellem kønnene, så skal det

ikke kun være for fordelingens skyld, mener

Ann-Dorte Christensen. Og selv om

hun finder prognoserne tankevækkende,

minder hun om, at ligestilling handler

om mere end køn:

– Selvfølgelig handler det om ligestilling

mellem kønnene. For hvis man vil

synliggøre mangfoldighed i ledelsen,

er man nødt til at have kvindelige repræsentanter.

Men der bør også tages

hensyn til etniske minoriteter og yngre

mænd med små børn. Man er nødt til

at have en rummelig ledelse, for hvis

der ikke er plads til familielivet, så får

man altså en bestemt type ledere, som

typisk vil være mænd over 45-50 år eller

yngre ledere, for hvem det er umuligt at

prioritere et indholdsrigt og ansvarligt

familieliv, siger hun. •

Ann-Dorte Christensen, at man fortsat vil

anse lokalpolitik for en ”mande-ting”, og

hun mener, at der ligesom i andre ledelser

også er et stort behov for mangfoldighed i

lokalpolitik.

– Lokalpolitik er i høj grad kendetegnet

ved, at der er nogle meget stærke mandlige

magt-eliter med et stærkt netværk i

lokalmiljøet, som de benytter i forbindelse

med magt- og valgkampe. Disse eliter er

traditionelt meget mandsdominerede og

ude af trit med en moderne ligestillingstankegang,

siger Ann-Dorte Christensen.

Hun mener, at denne skævhed står i

kontrast til den interesse, som kvinder

en række områder viser for velfærds- og

lokalpolitik.

– Mange kvinder går op i udfordringerne

omkring vores velfærdssamfund, fx

daginstitutioner og ældrepleje, som har

stor betydning for kvinderne. Og derfor er

det vigtigt, at der sidder nogle kvindelige

lokalpolitikere, som kan varetage de interesser,

siger Ann-Dorte Christensen. •


www.freelars.dk

Hvis du er gift med en rig oliesheik,

behøver du nok ikke - men ellers..!

• Er du kommet sent ud i job?

• Har du arbejdet deltid?

• Har du holdt orlov?

… Eller kunne du bare tænke dig en

højere pension end den, du kan se frem

til nu?

Så er det klogt at oprette en supplerende

pensionsordning, Jo før, jo bedre.

Vidste du i øvrigt, at PKA-pensionskasserne

har et livs- og pensionsselskab,

som tilbyder supplerende pensionsordninger

og livsforsikringer særdeles

konkurrencedygtige vilkår?

Ring til PKA + Pension tlf. 39 45 46 00

og hør nærmere, eller klik ind

www.pkaplus.dk og læs mere. Vi glæder

os til at hjælpe dig.

...mere pension


computer | overvågning

overvågning

Kommuner tjekker i stigende omfang medarbejdernes computer

for problematiske mails, ulovlige programmer og forbudte filer.

efterset

scanning

Din computer bliver tjekket kontrol

Arbejdspladser er i stadig større

grad begyndt at interessere sig for,

hvad der ligger medarbejdernes computere

af filer og programmer. Ligesom

en del kommuner også tjekker mail ud af

huset for ord, vitser og lignende, der kan

skade kommunens image.

– Jeg vil tro, at op mod hver femte

danske kommune nuværende tidspunkt

har programmer, hvor de kan scanne de

ansattes computere helt nede ordniveau.

Sådan lyder vurderingen fra Harry

Lassen, salgsdirektør i firmaet Inndevelop,

der har specialiseret sig i at sælge

software, som øger indsigten i, hvordan

arbejdspladsens programmer, computere

og licenser bruges.

– Vi hører mere og mere fra kommunerne.

Interessen er klart stigende.

Og interessen handler om software,

som kan tjekke medarbejdernes computere

– lige fra hvor tit en bestemt licens

benyttes hver enkelt computer, over

kontrol af antallet af musik-, video- og

billedfiler til regulært at gennemlæse mail

for forbudte ord.

Det er især kommunalreformen, som

har skubbet til den udvikling, fordi den

kræver, at en kommune har styr , hvad

der er installeret computeren, og fx

i hvilket omfang licenserne bruges – af

hvem og hvornår forklarer Harry Lassen.

Måske endnu dybere kontrol

Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns

Kommune er en af dem, der scanner

ansattes computere og mail.

Hver 14. dag kontrolleres alle ansattes

computere for brug af licenser, forbudte

filer, og om der pludselig er forsvundet

noget hardware fra computeren.

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005

Lige nu overvejer man, om kontrollen

skal være endnu dybere, forklarer Katja

Hjelmqvist fra forvaltningens it-afdeling.

– Ansatte kan ikke selv installere

programmer deres computer, og det

betyder, at de er afhængige af, at vi kommer

og opdaterer deres systemer. Også de

webbaserede som fx

cpr-registret, og det er

ikke særlig smart, for

det giver en del ventetid

for dem og ekstra

arbejde for os. Så hvis

vi lemper reglerne,

skal vi nok kontrollere

endnu dybere, end vi

gør nu.

Alle ansatte har fået

udleveret forvaltningens

pc-regler med

bl.a. oplysninger om,

hvad der er tilladt en arbejds-pc. Så alle

skulle kende til reglerne.

Katja Hjelmqvist har da heller ikke

oplevet negative reaktioner fra de ansatte.

Heller ikke når de i it-afdelingen har opdaget

forbudte filer computeren hos

vedkommende.

– Så henvender vi os til dem og beder

om, at de bliver fjernet. Ja, eller også gør vi

det for dem. Det er mere effektivt.

en lille big brother

Softwaren er nemlig et glimrende værktøj

til at scanne for forbudte installationer,

som fylder op netværket eller direkte

kan skade det. Det gælder i høj grad musik-

og videofiler, ligesom de såkaldte fildelingsprogrammer

er meget uønskede.

– På den måde er der tale om en lille big

brother, men man skal ikke glemme, at

der også er en præventiv gevinst ved det.

”Man skal ikke glemme,

at der også er en

præventiv gevinst ved det.

Ansatte ved, at der bliver

scannet efter forbudte filer,

og at der er risiko for

at blive opdaget.”

Harry lassen, InnDevelop

TEKST Mogens JePsen / mkj@kommunalbladet.dk

Ansatte ved, at der bliver scannet efter forbudte

filer, og at der er risiko for at blive

opdaget, siger Harry Lassen.

Men nogle kommuner er gået videre

end det. Nemlig ved at scanne mail vej

ud af fx rådhuset. Det sker via de såkaldte

mailsweepere – et program, som en del

kommuner efterhånden

bruger.

– Nogle mener,

det er forfærdeligt,

men groft sagt kan

man sige, at det kan

redde medarbejderes

røv og beskytte dem

mod ubehagelige

sager og ikke mindst

undgå, at kommunen

får et dårligt image,

fordi en racistisk eller

sexistisk mail begynder

at cirkulere uden for rådhuset med

kommunen som afsender. Ligesom det

er meget uheldigt for en kommune, hvis

personfølsomme data pludselig slipper ud

til de forkerte mailbokse, forklarer Harry

Lassen, der understreger, at det er meget

sjældent, at en chef direkte leder efter

mail, der handler om ham.

Programmet kan nemlig indstilles, så

mail med bestemte ord og fx cpr-numre

i specifikke sammenhænge bliver sat i

karantæne og derefter gennemlæst af en

person, når den bliver fanget i filteret.

Rent teknisk er der tale om en robot,

som man fodrer med eksempler ord, tal

eller cifre i bestemte kontekster, som den

skal fange. Der er altså tale om en løbende

oplæring af robotten, som efterhånden

forstår, hvornår et cpr-nummer med navn

kan passere. •


KommuneForsikring - Henriette annonce - 237x183 mm - 10.10.05

Vi havde ikke råd

til en sikker Saab...

...i vores gamle forsikringsselskab. Men ved at skifte

til KommuneForsikring sparer vi over 2.300 kr.

forsikringen. Det luner i en børnefamilie, der ved,

hvad det koster med støvler til to børn.

Henriette Vesselgaard

Social- og sundhedshjælper fra Virum

Kunde siden 1. maj 2002

KommuneForsikring – mere end blot sikring af værdier!

KommuneForsikring A/S

Krumtappen 2, DK-2500 Valby, Tlf. 77 32 50 00, Fax 77 32 51 00

Hvor meget sparer du?

Ring til os 77 32 55 00 og få at vide,

hvor meget du og din familie kan spare

forsikringerne. Du kan også besøge

os www.sparetesten.dk

Velkommen!

KommuneForsikring@KommuneForsikring.dk

www.KommuneForsikring.dk

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005


10

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005


TeksT Mette Mørk / mem@kommunalbladet.dk

en velorganiseret offentlig sektor er en af hovedårsagerne til, at Danmark gang gang

bliver fremhævet som et oplagt sted for store, internationale virksomheder at slå sig ned.

Men den succes-historie er svær at trænge igennem med, siger en ekspert.

tema | globalisering

En stærk offentlig sektor

er en gevinst for Danmark

Kig dig omkring: Ligger der store

internationale virksomheder i omegnen?

Så kan det være, fordi du og dine kolleger

i kommunen har lavet et rigtig godt

stykke arbejde.

For selvom globalisering måske ikke

liiige er det, der ligger først tungen, når

offentligt ansatte skal fortælle, hvad de

laver – så er Danmarks rolle i selv samme

globalisering ikke desto mindre afhængig

af, at der er en god, effektiv og offentlig

sektor, viser en ny analyse fra Rambøll

Management.

Analysen peger , at når man som

Danmark ikke kan konkurrere løn,

arbejdsvilkår og attraktive skattevilkår,

spiller den offentlige sektor en stor rolle

De senere år har den offentlige sektor i Danmark udviklet sig til at blive stadig mere effektiv, og vi risikerer at ødelægge den berømte danske

model ved ensidigt at fokusere , at vi skal have skatten ned, siger globaliseringseksperten Mikael R. Lindholm i en kommentar til Rambøllanalysen

”Globalisering og den offentlige sektor”.


HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005 11tema | globalisering

– De senere år har den offentlige

sektor udviklet sig til at blive

stadig mere effektiv

som en stærk sparringspartner og rådgiver

– og analysen fremhæver de kompetente

offentligt ansatte, der i høj grad også

efteruddanner sig.

Men det er svært at trænge igennem

med den gode historie om den offentlige

sektor, siger Mikael R. Lindholm, redaktør

og leder af tænketanken Strategisk Forum

i Huset Mandag Morgen.

– Det er bemærkelsesværdigt, at World

Economic Forum, der er en stærkt kapitalistisk-orienteret

organisation, fremhæver

Danmark og de øvrige nordiske landes

velfærdsmodel – og herunder netop de

store offentlige sektorer – som årsagen

til, at landene er så konkurrencedygtige.

Men den tanke støder en beton-liberal

mur herhjemme, fordi det betyder, at

de liberale skal ændre overbevisning fra

ideologien om, at så lav skat og så lille en

offentlig sektor som muligt er vejen til en

stærk markedsøkonomi, siger Mikael R.

Lindholm, der har globalisering som sit

kerneområde.

Myter er svære at slippe af Med

Når den offentlige sektor i Danmark i

analysen fra Rambøll Management bliver

nævnt som en stærk sparringspartner og

en gevinst for konkurrenceevnen, hænger

det blandt andet sammen med, at den – til

trods for hårdføre myter om det modsatte

– er blandt den mindst bureaukratiske i

verden. Verdensbanken har lavet en sammenligning

af, hvor nemt eller besværligt

det er at etablere sig i de enkelte lande,

og her kommer Danmark ind en tredjeplads

over de mindst regulerede lande.

Sammenholdt med udbredt brug af selvbetjeningsløsninger

nettet, offentlige

medarbejdere, der er servicemindede og

12 HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005

MikaEl R. linDholM

Globali-hvad-for-noGet?

begrebet ”globalisering” er et hyppigt anvendt ord i den offentlige

debat. i praksis bliver begrebet anvendt som en samlebetegnelse for

mange forskellige fænomener, som indgår i og skaber den internationale

udvikling både inden for økonomi, politik, teknologi, samfundsliv

og kultur i bred forstand.

Globalisering er et af temaerne hk’s kongres 29. oktober-

2. november 2005.

samme medarbejderes generelt høje uddannelsesniveau,

gør det virksomhedernes

adgang til bl.a. informationer og serviceudbud

nem og hurtig.

– De senere år har den offentlige sektor

udviklet sig til at blive stadig mere effektiv,

og den har formet sine ydelser, så de

rent faktisk gør en forskel for borgere og

virksomheder. Samtidig er de offentlige

organisationer udviklet, så man i sammenligninger

samarbejdsformer,

ledelse osv. næsten ikke kan se forskel

offentlige og private virksomheder, siger

Mikael R. Lindholm.

Nok så vigtigt modtager medarbejderne

ikke bestikkelse, og kun vores

nordiske genboer, finnerne, er mindre

korrupte. Analysen

peger , at det nok er

en selvfølgelighed her

– mens det er et langt

mere udbredt problem

i en lang række andre

øst- og vesteuropæiske

lande.

Højt niveau for

rådgivning og service

Analysen har fokus den del af den offentlige

sektor, der har med sagsbehandling

og rådgivning at gøre, og den peger

en lang række berøringsflader mellem

kommunen og virksomhederne. Fx

• Erhvervsservice: Gåhjemmøder, foredrag,

kursustilbud, markedsføring af

by og region, individuel sparring om

tilskudsordninger, eksport, finansiering,

ledelse osv.

• Skat: Med fusionen mellem den statslige

og den kommunale skattemyndighed

bliver bredden i skattevejledningen

– Det offentlige leverer

nogle rammer, som frigør

det enkelte menneske

endnu større for medarbejderne, men

betjeningen af virksomhederne bliver

lettere, fordi de kun skal henvende sig ét

sted. Samtidig er skatteområdet præget

af en høj grad af digitalisering og selvbetjening.

Alt sammen er med til at lette

bureaukrati og sagsbehandling.

• Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen:

Miljøkontrollørerne yder konkret rådgivning

om, hvordan virksomhederne

skal indrette sig for at leve op til dansk

lovgivning, og de står også for sagsbehandlingen

i forbindelse med miljøgodkendelser.

• Borgerservice: Analysen nævner, at den

enkle indgang til kommunen gennem

borgerservicemedarbejdere, der kan

klare en bred vifte af

MikaEl R. linDholM

spørgsmål, som fx

folkeregister, pension

og boligstøtte

– og bredt samarbejde

med andre

fagforvaltninger, er

af stor betydning for virksomhederne.

• Endelig nævner analysen flere steder AF

og kommunernes indsats i forhold til at

rådgive virksomhederne om ordninger,

de kan benytte sig af – og sikre en stor

arbejdsstyrke.

sikre raMMer for arbejdsstyrken

Men det er ikke kun kommunernes

konkrete service, der gør Danmark

konkurrencedygtig. Trækker man sig op

i helikopterperspektiv, er det summen af

den danske – og nordiske – velfærdsmodel,

der tiltrækker virksomhederne, siger

Mikael R. Lindholm.

– Det offentlige leverer nogle rammer,

som frigør det enkelte menneske, fordi


man tager sig af mange sociale opgaver,

som i andre lande løses af familien. Vi

har børnehaver og plejehjem, mens det

i Italien fx er kvindernes valg enten at få

familie og børn eller at få en professionel

karriere. De kan ikke begge dele.

Han peger også mulighederne for

at få en uddannelse som et væsentligt

tilbud – og samlet betyder tilbuddene, at

Danmarks arbejdsstyrke er langt mere engageret

end de fleste andre steder i verden.

– Vi har muligheden for – ideelt set – at

vælge karriere ud fra interesse og engagement,

og det frigør en kæmpe kreativ

talentmasse og en innovation, der er selve

grundlaget for vores succes, siger Mikael

R. Lindholm.

Må ikke Hvile laurbærrene

Forfatterne til Rambøll Managements

analyse, som Mikael R. Lindholm ikke

har været involveret i, har talt med flere

internationale virksomheder, bl.a. CSC og

Det gode liv

– er værd at leve

IBM, og virksomhederne har roser til de

offentligt ansatte, men efterspørger også

mere innovation. I analysens anbefalinger

er der da også lagt vægt , at medarbejdernes

i forvejen høje uddannelses- og

efteruddannelsesniveau skal endnu højere

op i fremtiden i et stadig mere globaliseret

samfund:

• Strukturreformen betyder, at den kommunale

sektor bliver organiseret i større

enheder, der især kan sætte HK’ernes

jobgrundlag under pres, fordi der traditionelt

ansættes flere akademikere i større

enheder. Konkurrencen med AC’erne

stiller krav om bedre kompetencer inden

for fx it.

• Stigende krav til de ansattes sproglige

kompetencer for at kunne sikre en

service af høj kvalitet til internationale

virksomheder i Danmark.

• På fx skatteområdet er der den ene

side behov for øgede kompetencer til at

vejlede bredt om skat, moms og afgifter.

tema | globalisering

På den anden side betyder de stadig flere

selvbetjeningsløsninger netop skatteområdet,

at medarbejderne får brug for

stadig mere specialiserede kompetencer.

Mikael R. Lindholm efterlyser overordnet

set en diskussion af, hvordan vi

beholder det succesrige velfærdssamfund,

vi har nu.

– Vi risikerer at ødelægge modellen

ved, at vi SKAL have skatten ned. Det kommer

den jo kun, hvis man skærer ned i den

offentlige sektor. I stedet skal vi bruge

meget mere taletid at diskutere, hvad

det egentlig er, der fungerer og hvorfor

– og hvordan vi får udviklet den offentlige

sektor og hele vores velfærdsmodel, siger

han. •

WWW

Hent hele analysen ”globalisering og den

offentlige sektor” fra rambøll Management

www.hkkommunal.dk/globalisering

Ruth Marianne Ekelund

er 57 år og arbejder

i Søllerød Kommune.

Har du sikret dig og dine nærmeste, så I kan opretholde det gode liv – så længe

I lever? Læs om dine muligheder www.sampension.dk. I SAMPENSION har vi ansvar for

280.000 menneskers pension i Kommunernes Pensionsforsikring, StK:Pension, Grafisk

Pension og PMF-Pension.

SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB . Tuborg Havnevej 14 . DK - 2900 Hellerup . Tlf. 77 33 18 77

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005 13


tema | globalisering

14 HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005

Skattesager fra Canada og lægejournaler fra

USA og Australien bliver i dag håndteret i Indien.

opgaver hos KMD går snart den samme vej,

og også offentlig administration i Danmark

kan klares i udlandet, mener en ekspert.

Offentlige opgaver

bliver klaret i Indien

om otte år er der 13 millioner uddannede

it-folk i Indien, og inden for de specielle

kompetencer, som kMD efterspørger, er

der flere eksperter i hvert af de fem største

indiske firmaer end i hele Danmark.

Spol tiden tilbage til februar måned i

år. HK-næstformand Karin Bancsi er

rejse til Indien for at studere organiseringen

af den indiske it-branche. Hun ser

både ting, der overrasker positivt, og ting,

der foruroliger. Blandt de positive ting er

det høje indiske uddannelsesniveau. Inden

for otte år regner Indien med at have 13

millioner uddannede it-folk, og der satses

hårdt efteruddannelse og opgradering

af eksisterende kompetencer.

– Forholdene de større virksomheder

kan uden problemer sammenlignes

med de medarbejdergoder, som vi kender

fra Danmark, fortæller Karin Bancsi.

Men Indien bød også mindre posi-

TeksT Peter Gotschalk / redaktionen@kommunalbladet.dk / foTo scanPix

tive indtryk og et tydeligt fingerpeg om,

at danske arbejdspladser kan forsvinde til

Østen:

– Vi var bl.a. ude at se et center, hvor

de havde lægesekretærer ansat. De sad og

skrev journaler for læger rundt omkring

i hele verden. Lægerne indtaler journalen

en diktafon i løbet af arbejdsdagen

hospitalet i USA eller Australien, og det

indtalte bliver sendt til Indien for at blive

skrevet ind i journalen, siger Karin Bancsi.

– Vi besøgte også en privat virksomhed,

som blandt andet arbejdede for det

canadiske skattevæsen. Her sad de indiske

medarbejdere med utallige, håndskrevne

bilag fra Canada, som blev skrevet ind og


så sendt tilbage til Canada, fortsætter hun.

Efter hendes mening var det foruroligende

ved dette setup, at man fra canadisk

side, i stedet for at lette administrationen

og gøre den simplere, blot vælger at bibeholde

den gammeldags arbejdsform

og administration og så lader billig

arbejdskraft gøre det kedelige arbejde. Det

betyder tabte arbejdspladser i Canada, og

samtidig, i hvert fald set med danske øjne,

en groft lemfældig omgang med private

oplysninger om borgernes skatteforhold.

kan oGså ske i Danmark

Carsten Greve, lektor i offentligt og privat

samspil Handelshøjskolen i Køben-

De ressourcer, vi skal bruge,

findes ikke i Danmark.

Ole Jensen, KMD-DIreKtør

havn, mener, at den canadiske outsourcing

af skatteadministration til Indien er

en del af en generel markedsdannelse i det

offentlige regi, og denne tendens gør sig

også gældende i Danmark.

– Nogle opgaver skal jo udføres i

Danmark, såsom pleje af børn og ældre,

men andre typer opgaver kunne man godt

forestille sig outsourcet til udlandet. Årsagen

er klart det pres, der er kommet

administration | globalisering

den offentlige sektor. Politikerne ønsker

mere værdi for pengene, siger lektoren og

fortsætter:

– Man samler flere opgaver i administrative

fællesskaber inden for det offentlige.

Og her kan man så godt forestille sig,

at disse centraliserede opgaver kunne blive

udliciteret. Der er derfor klart arbejdspladser

spil. Det er ikke sikkert, at HK’ernes

opgaver ryger til udlandet, men medarbejdere

bør nok generelt forberede sig , at

udviklingen kan koste arbejdspladser, og

at de kan risikere at skulle arbejde for andre

arbejdsgivere, fastslår Carsten Greve.

HK-næstformand Karin Bancsi har

denne opfordring til HK’erne:


HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005 15tema | globalisering

– Vi skal spille aktivt med i digitaliseringen.

Både vi HK’ere, virksomhedsejerne

og de offentlige ledere skal være gode til at

automatisere, forbedre administrationen,

gøre den mere effektiv. HK’erne kender

virksomhedernes kulturer og traditioner.

Vi skal kigge vores arbejdsgange, være

villige til at tage os nye typer af opgaver

og hele tiden være opmærksomme ,

hvordan arbejdsgange kan forbedres,

siger hun.

kmD er På vej til inDien

Som et led i en ny strategi er it-leverandøren

KMD, der er ejet af Kommunernes

Landsforening, vej til at outsource en

stor opgave, der ikke er tilstrækkelig ekspertise

til i Danmark.

– I KMD har vi truffet en beslutning

om at flytte alle vores produkter over

en SAP-platform. Det skyldes et ønske om

at komme over en åben platform for at

kunne honorere de krav, det offentlige stiller

til sine it-leverandører. Det indebærer

en stor omvæltning, da vi tidligere har været

vant til at arbejde med egen platform,

og de ressourcer, vi skal bruge, findes

ikke i Danmark, fortæller Ole Jensen, der

16 HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005

Vi konkurrerer med de bedste

universiteter i verden, og inden

for it ligger et af dem i Bangalore.

er KMD-direktør med ansvar for KMD’s

produktforretning.

I Indien er SAP-ekspertisen til gengæld

stor.

– Hver især af de fem største it-firmaer

i Indien har flere SAP-konsulenter ansat,

end der findes i hele Danmark. Og kompetenceniveauet

er højt. For os handler det

her altså om at skabe et ekstra ben at stå

, forklarer Ole Jensen.

Outsourcingen til Indien er sidste led

i en proces, som KMD endnu ikke har

afsluttet.

– Vi omskoler vores nuværende medarbejdere

til SAP. Vi rekrutterer også nye

medarbejdere til organisationen, og det

sidste led i forandringskæden er den såkaldte

sourcing-strategi.

KMD-direktøren er sikker , at flytningen

af opgaver til Indien ikke kommer

til at koste én eneste dansk arbejdsplads.

Tværtimod kommer det til at betyde, at

danske medarbejdere skal opgradere deres

kompetencer og tage sig af nye og mere

komplicerede opgaver.

– Det interessante, set med HK’eres

øjne, er, at vi også skal omskole og opgradere

kompetencer hos de folk, vi allerede

har i virksomheden. Folk, der tidligere

arbejdede med konstruktion og udvikling,

skal nu arbejde med design. Vores strategi

er at løfte det samlede kompetenceniveau

hos medarbejderne. Desuden har vi en

fælles interesse i at forblive konkurrencedygtige

og bevare virksomheden, siger Ole

Jensen.

tilliDsmanD kritiserer

DårliGe uDDannelser

Carsten Bruse Andersen, der er HK-til-

Carsten Bruse anDersen,

HK-tIllIDsrepræsentant, KMD

lidsrepræsentant og næstformand i landsklubben

HK/KMD, er ikke urolig.

– Vi er rimeligt rolige i sadlen omkring

outsourcing-strategien, fordi de kompetencer,

vi rekrutterer i Indien, er nogle, vi

ikke kan finde i Danmark. Men selvfølgelig

er vi opmærksomme området,

og vi vil over for KMD fastholde, at det er

vigtigt, at vi uddanner egne medarbejdere i

de samme kompetencer, siger han.

Han mener, at KMD bliver konkurrencedygtig

og får flere opgaver det hjemlige

marked. Det er ifølge HK-tillidsmanden,

som også sidder i KMD’s bestyrelse, i

hvert fald hensigten med projektet.

– Vi får også en dybere indsigt i SAP, og

det er med til at give os bedre muligheder.

Han er irriteret over, at Danmark ikke

kan hamle op med Indien, når det drejer

sig om uddannelse og efteruddannelse.

– Det kan godt ærgre mig, at der går

mange it-folk rundt i Danmark uden

arbejde. De er for dårligt eller forkert

uddannede en måde, der gør, at vi ikke

kan bruge dem i branchen. Og det ville

være en længere proces at uddanne dem

i SAP. Så det er et uddannelsespolitisk

spørgsmål, at man må satse mere kvaliteten

i uddannelserne, end det er tilfældet

i Danmark i dag. Vi konkurrerer med de

bedste universiteter i verden, og inden for

it ligger et af dem i Bangalore, siger han.

Situationen gør, at KMD reelt ikke har

andre muligheder end at outsource.

– Der er simpelthen for få SAP-specialister,

og de koster en bondegård at købe.

Og i det lys er det absurd, at vi har mange

arbejdsløse, som vi ikke kan bruge, fordi

de har fået en for ringe uddannelse, siger

Carsten Bruse Andersen. •


Lær at

kommunikere

Lige meget hvor du havner i den nye kommunale struktur, får du brug for at

kunne kommunikere. Klart, præcist og direkte. Det lærer du åben uddannelse

Journalisthøjskolen.

Uddannelserne foregår deltid, så du kan passe dit job samtidig. Der er forløb i

både København og Århus.

◗ Journalistik vej til et kommunikationsjob giver dig konkrete

redskaber, som du kan bruge til et jobmæssigt sporskift. Uddannelsen

er for alle, der ønsker at arbejde med information og kommunikation,

måske delvis er begyndt det, men mangler grundlæggende

journalistiske metoder og teknikker.

Uddannelsen varer 12 dage, fordelt et semester. Der er en del

hjemmearbejde.

◗ Journalistik for webmastere henvender sig til alle, der har ansvar for

indholdet hjemmesider. Du lærer at skrive web-venligt og lave

nyheder til nettet. Når forløbet er slut kan du strukturere og lave tekst

og fotos i et Content Management System.

Uddannelsen varer 6 dage fordelt tre moduler. Hjemmearbejde

mellem modulerne.

◗ Skriv bedre, sagsbehandler er en uddannelse for offentligt ansatte,

der har selvstændig skriftlig formidling som en del af deres jobfunktion.

Målet er at udvikle den faglige formidling ved hjælp af journalistisk

tænkning og praksis – men ikke at skrive journalistisk. På uddannelsen

arbejder vi ikke alene med sproget, men også med formidlingens

struktur og substans.

Uddannelsen varer 2+2+1 dag, og der er hjemmearbejde indimellem.

Uddannelserne foregår i foråret 2006.

Bemærk næste ansøgningsfrist 15. november 2005.

På hjemmesiden finder du også andre titler, for eksempel Skriv journalistisk,

Fagligt men klart og Skriv effektivt.

Læs mere om uddannelserne www.djh.dk/kurser

eller ring og spørg 89 440 313 – eller mail til kurser@djh.dk


tema | globalisering
18

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005


xxx | xxxHK kommunalbladet

I 21. oKtober 2005 19


20

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005


HK kommunalbladet

I 21. oKtober 2005 21


22

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005


22

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005


orgere | adfærd

– Vi stod syv personer,

heraf to mænd, og det

var, som om vi stod og

ventede , at mændene

skulle tage affære. Det

slog mig, at vi nærmest

forventede det af dem.

24 HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005

Mindst én ”døde”, da sagsbehandlerne i odder Kommune trænede

i at håndtere overfald og borgere med truende adfærd.

Odder øver sig i

besværlige borgere

Grith Jensen, saGsbehandler

om øvelsen i odder kommune:

odder kommune har fået et system, hvor

et tryk esc-knappen tastaturet

aktiverer en alarm, men politiet, der tidligere

var nabo, er nu flyttet, og det har

rejst spørgsmålet: Hvem skal så komme

og hjælpe, når borgere virker truende?

løsningen blev at lave et kursus med

fokus lovgivning vedrørende trusler,

debriefing, lederens rolle og ikke

mindst et hav af realistiske øvelser med

hemmelige gæster, overraskelser og

dilemmaer.

– mange har prøvet kurser med

kropssprog og betydningen af korslagte

arme. det gad de ikke igen. det skulle

være noget helt brugbart og realistisk,

fortæller Jane Hoffmann, kommunens

arbejdsmiljøleder og risikokoordinator.

Hun oplever, at utrygheden fylder en

del mere end først antaget.

– mange oplevelser og episoder

Næsten ingen nåede at opdage den

borger, der fuldstændig opkogt af

raseri pludselig styrtede ind rådhuset i

Odder og overmandede en sagsbehandler.

Den næsten 100 kilo tunge mand, som er

berygtet fra byens værtshuse, fik væltet

sagsbehandleren omkuld og begyndte at

tage kvælertag hende. Da en gruppe

kolleger fandt ud, at noget var galt, kunne

de høre manden råbe noget med ”de forbandede

offentligt ansatte”, men ingen af

de syv kolleger kunne rigtig finde ud, hvad

de skulle gøre. Sagsbehandleren mistede

bevidstheden og blev kort tid efter erklæret

død som følge af overfaldet.

Grith Jensen, sagsbehandler pensionssager

i borgerbutikken, er selv over-

hos medarbejdere er slet ikke kommet

frem. Først da vi kurset snakkede

om utrygheden, blev der lukket op for

posen. nogle er blevet spyttet i

brugsen, andre har fået ubehagelige

opkald derhjemme, og én har pludselig

haft en klient, som havde meget lyst til

at snakke, stående foran sin hoveddør,

fortæller Jane Hoffmann.

ledelsen overvejer, om kurset skal

gøres obligatorisk for alle – herunder

hvordan øvelserne kan indgå, så de

samme måde som brandøvelser bliver

øvet med jævne mellemrum.

kurset var for alle medarbejdere

rådhuset med borgerkontakt og var ledet

af kurt mark, vicepolitikommissær

og offentlig anklager ved københavns

byret. Han havde konstrueret øvelserne

ud fra sit kendskab til almindeligt politiarbejde

og de sager, som ender i retten.

TEKST MOGENS JEPSEN / mkj@kommunalbladet.dk / FOTO CLAUS SJÖDIN

rasket over sin egen reaktion, da hun stod

som en af de syv, der ikke handlede hurtigt

nok – i det, der selvfølgelig var en øvelse i

forbindelse med træning af beredskabet,

når aggressive borgere ruller sig ud.

– Vi stod syv personer, heraf to mænd,

og det var, som om vi stod og ventede ,

at mændene skulle tage affære. Det slog

mig, at vi nærmest forventede det af dem.

EN LEttELSE At kENDE tIL GræNSEN

I det hele taget har kurset sat en del tanker

i gang hos hende.

– Det handler meget om, hvor lidt vi

egentlig skal finde os i. Det er slet ikke så

meget, som jeg troede. Og at trusler slet

ikke er acceptable under nogen omstændigheder.

Og den viden har gjort mig mere

tryg, fordi jeg ved, hvornår jeg må sige fra.

Og kan gøre det.

Tanja Sand, sagsbehandler integrationsområdet,

blev overrasket over, at

tærsklen ikke var særlig høj, men synes,

det er en lettelse, at der ikke skal mere

til, før man bør sige fra eller anmelde en

episode.

– Tidligere har man været usikker ,

hvornår man kunne sige fra. Vi troede

nok, at visse chikanerier hørte med til jobbet,

og så kunne man ellers sidde der med

en følelse af at være tarveligt behandlet

og bagefter vende det indad. Nu hvor vi

ved, hvor grænsen rent retsligt går, viser

det sig, at det faktisk ikke er så meget, vi

behøver finde os i. Og det gør det mere

legalt at sige fra.

LAvEStE fæLLESNævNEr GæLDEr

Hun kunne i øvrigt godt have brugt sin

nye viden for nylig, da en person efter et

afslag om udbetaling af et beløb virkede

umådelig indestængt af vrede. Uden at

være råbende var hans fremtoning yderst

ubehagelig for Tanja Sand, og det gav

hende følelsen af ikke at slå til i forhold til

sit arbejde.


– Jeg spørger ham, om der er mere,

vi skal tale om, hvorefter han presser og

presser den afgørelse, som jeg fastholder.

Til sidst smækker han lovgivningen

bordet og siger: ”Ja, den her.” Han er jo

ikke direkte truende, men følelsen af at

blive forsøgt gjort til en idiot var meget

ubehagelig. Der kunne jeg netop have

sagt: ”Jeg tror, vi stopper her. Det der vil

jeg ikke finde mig i.”

I borgerbutikken havde man en episode,

hvor en utilfreds borger truede med

at komme næste dag for at splitte rådhuset

ad, fortæller Grith Jensen.

Hun ville gerne have svaret: ”Du skal

ikke tale sådan til mig. Det, du siger,

opfatter jeg som en trussel.”

– Det ved jeg nu, og det kan vi tillade

os, fordi vi efterfølgende har bestemt, at vi

skal gå efter laveste fællesnævner, så hvis

én føler sig utryg, så er det nok til, at vi alle

skal reagere. •

WWW

Hk/kommunal har udarbejdet et notat, der kan hjælpe dig med at

vurdere, hvad du som sagsbehandler skal acceptere, når du er job.

find dokumentet her: www.hkkommunal.dk/trusler

– Efter kurset ved vi, at vi vil stå sammen og overmande voldsmanden

uden at tøve. Kvinde som mand. Det drejer sig om at

handle hurtigt og bruge de remedier, der er inden for rækkevidde,

lyder det fra Tanja Sand (tv.) og Grith Jensen.

10

sådan Håndterer du besværlige borgere

• ved tumult eller alarm fra kontor møder alle tilkaldte

og forbipasserende op – men kun én går

ind kontoret og spørger, om der er noget, man

kan hjælpe med. svar ja eller nej.

• når alarmen lyder, går man ikke – man løber.

• indgangsvinklen er ”worst case” hver gang.

• Hvis borgeren er voldelig, skal han/hun så vidt

muligt isoleres. Få alle ud af kontoret. luk døren.

• går man forbi et ”højtråbende kontor”, kigger man

pr. definition ind og spørger, om alt er o.k.

• alarmen tages alvorlig hver gang. Fejlalarmer betragtes

som øvelse.

• Hvornår man trykker alarmen, er en individuel

vurdering.

sig altid til kolleger, hvis du går i samtalerum. log

altid computeren som det første i samtalerummet.

• vurder behov for tilkaldelse af henholdsvis brandmænd

eller politi.

• ved uacceptabel adfærd i fællesarealer: mandsopdæk

personen. lad aldrig en kollega stå alene

med problemet.

Handlinger eFter en uacceptabel Hændelse:

umiddelbart efter en hændelse skal den evalueres

af vidner og de involverede parter. efter en uge vurderer

lederen, om der er behov for psykologisk debriefing

og meddeler, når der er truffet aftale med en

psykolog. det er ikke frivilligt at deltage – hverken i

evaluering eller debriefing. men medarbejderen har

altid ret til at bede om en samtale med en psykolog.

Kilde: Beredskabsplan og anbefalinger udformet af Odder

Kommune

adfærd | borgere

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005 25


skat | vilkår

Forhandlingerne om de kommunale skattefolks

løn- og tjenesteforhold er stadig ikke plads,

selv om fusionen er få uger væk. Hvad sker

der? spørger en skattemedarbejder i Århus.

Forhandlinger om

skattefolk er i dødvande

26 HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005

Siden maj måned har Personalestyrelsen

den ene side og

HK/Kommunal, KTO, og de statslige

organisationer den anden side ved syv

timelange møder forsøgt at få løn- og

tjenesteforholdene plads for de knap

5.000 skatte- og inkassofolk , der overgår

til staten 1. november.

Hidtil uden konkrete resultater, og det

har fået fuldmægtig Kent Lassen fra Århus

Kommunes skatteforvaltning til at spørge:

Der er mindre end 14 dage, til skattefolkene

skal overdrages til staten, så hvorfor

er tingene ikke plads endnu?

– Det undrer mig, at der ikke har lydt

et ramaskrig over det ganske land fra de


– Forhandlingerne mellem Personalestyrelsen og lønmodtagernes

organisationer handler om helt basale vilkår, som man burde være

nået til enighed om i god tid før den 1. november, mener kent

Lassen, fuldmægtig i skatteforvaltningen i Århus kommune.

kommunale skattefolk over, at vores forhold

ikke er plads endnu.

Jeg synes, det er noget, der også burde

få politikerne Christiansborg op af

stolene, siger Kent Lassen.

Skattefolkene er fortrop for de fremtidige

overførsler af personale mellem stat,

amter og kommuner. Siden følger fx en

stor gruppe medarbejdere beskæftigelsesområdet.

– Den måde, forhandlingerne har kørt

, lover ikke godt for fremtidige overdragelser.

Som jeg ser det, handler det om

helt basale ansættelsesretlige vilkår, som

man burde kunne nå til enighed om. I stedet

for bliver der brugt masser af unødige

kræfter – og tilsyneladende uden resultat,

siger Kent Lassen.

Han undrer sig også over manglen

informationer fra forhandlingerne.

– Der er ikke sluppet mange informationer

ud til os menige skattefolk om,

hvad der sker, siger han.

FrustratioNeN er Forståelig

Kent Lassen er selv tjenestemand, og han

ville blandt andet gerne have set en aftale,

der rådede bod , at han 1. november går

fra at have Århus Kommune som ansættelsesområde

til principielt at have hele

landet.

– Hvorfor har man ikke sat sig ned ved

forhandlingsbordet og fundet en grænse

op til fx 65 km, som tjenestemændene

skal tåle at køre hver vej arbejde? I

stedet siger man, at det må domstolene

bestemme efterfølgende – og så kan der

gå to års tovtrækkeri med det, siger Kent

Lassen.

Set fra sidelinjen kunne han godt ønske

en større grad af forhandlingsvilje hos sin

kommende arbejdsgiver.

– Personalestyrelsen, dvs. Finansministeriet,

burde gå forrest i forsøget

at leve op til en nutidig personalepolitik

og bidrage til at løse problemerne en

fornuftig vis for personalet.

TeksT Mette Mørk / mem@kommunalbladet.dk / FoTo Nicky BoNNe

I HK/Kommunal forstår faglig sekretær

Pia Lund Jeppesen godt, at Kent Lassen er

frustreret, for det er hun også selv.

– Det er en rigtig kedelig situation, og

skattefolkene

får det dårligst – Den måde, forhandlingerne

tænkelige ud-

har kørt , lover ikke godt for

gangspunkt

den her måde, fremtidige overdragelser.

siger hun.

ForhaNdliNgerNe ligger Brak

Og løsningen er ikke kommet tættere ,

siger Pia Lund Jeppesen.

– Efter det seneste møde må vi konstatere,

at forhandlingerne står i stampe.

Noget af det, der har spændt ben for

forhandlerne, er:

• Ny løn: I det kommunale system er ny

løn en del af den samlede pulje, og arbejdsgiverne

har pligt til at udmønte den.

Sådan er det ikke i staten.

• Chefløn: Hvilke løn- og ansættelsesvilkår

skal gælde for de nyudpegede chefer?

• Pension for tjenestemænd: I staten har

tjenestemændene – mod at få to ekstra

pensionstrin – afskrevet sig til retten til

at stige pensionsmæssigt løntrin i takt

med lønnen, for i stedet at indbetale til

en supplerende pensionsordning. Hvordan

skal denne aftale ”oversættes” til at

gælde de kommunale tjenestemænd?

• Der mangler stadig en løsning problematikken

med de lange afstande.

I Personalestyrelsen vil kontorchef

Marianne Brinch-Fischer ikke kommentere

forhandlingerne – ej heller gisne om,

hvornår resultatet ligger der.

– Alle ville da gerne have haft, at det lå

der nu. Det gør det altså ikke. Men jeg er

fortrøstningsfuld ved udsigten til at nå et

resultat, siger hun. •

WWW

Få svar dine spørgsmål om reformen:

http://www.hkkommunal.dk/reformsvar

Kent Lassen,

Århus Kommunes sKatteForvaLtning

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005 27


28

Spørg kritiSk til de fine ord ...

Sommetider bør man stille spørgsmål

til et personligt krav i stedet

for bare at acceptere, hvad der

forlanges af én. det mener Helle

Jacobsen, der især peger

kravene om psykisk robusthed.

– Man forlanger faktisk, at man

skal have det godt med at være

belastet. Men det kan dække

over dårlig prioritering og dårlig

ledelse, hvorved det ender som

et krav til medarbejderen om at

kunne kompensere for det. derfor

kan man stille spørgsmålet, om

hvorfor det er nødvendigt, og hvad

kravet dækker over, råder Helle

Jacobsen.

tekst moGens Jepsen / mkj@kommunalbladet.dk / collage helene InGerslev hebsGaard

Der var engang, hvor kravene til de personlige kvalifikationer ikke fyldte mange

linjer i et stillingsopslag. Den tid er forbi, for de bløde værdier fylder mere og mere.

Kommunalbladet har set stillingsannoncer gennem de seneste 16 år.

Fra godt humør til psykisk

For 16 år siden kunne et socialcenter i København slippe af

sted med at forvente, ”at du er positiv og har ben i næsen

samt et stort smil under samme” af den sagsbehandler, som

skulle ansættes i bistandsafdelingen.

En del år senere er det slet ikke nok. Så skal en kontorchef

i Korsør Kommune bl.a. indeholde følgende kvalifikationer:

“Stædighed med at opnå resultater, logisk sans, evne til at opsøge

og indsamle relevante oplysninger, velovervejet risikovillighed

mht. at stille forslag til rationel adfærd uanset forventet modstand,

perfektionisme omkring tal og beregninger, årvågenhed,

evne til at fastholde egen-motivation, uanset at et godt stykke

arbejde ikke bliver anvendt som foreslået, og fleksibilitet, så der

arbejdes efter behov og ikke efter klokken”.

I 1989, da de første stillingsannoncer dukkede op i Kommunalbladet,

var ”god til at samarbejde” kodeordet for stort set alle

typer stillinger, lige fra assistenter til lederjob.

Førstnævnte skulle dog også tit præstere “ordenssans” og

“god til at tale med borgere”. Desuden skulle vedkommende

have kendskab til tekstbehandling eller som minimum lyst til at

arbejde med det.

Sagsbehandlere skulle især være selvstændige og fleksible. Ud

over samarbejdsevner lå ”et godt humør” og medmenneskelighed

højt hitlisten over krav til lederne.

Godt humør frem for alt

Allerede i 1995 er der sket et skred i kravene til ansøgerne. Først

og fremmest er antallet af personlige kvalifikationer eksploderet.


obusthed

Godt humør – og tit endda luksusudgaven ”humor” – er den

absolutte topscorer inden for alle stillinger. På samme måde er

krav til at kunne formulere sig og kunne kommunikere et gennemgående

krav.

Dertil kommer for assistenterne, at de skal være ansvarsbevidste

og være servicemindede. Ledere skal være visionære, kunne

motivere, have gennemslagskraft, gode forhandlingsevner og

ikke være bange for at gå efter resultater. Sagsbehandlerne skal

være indstillet at arbejde projektorienteret.

I mange af opslagene er begrebet stress oppe at vende. ”Skal

kunne bevare overblikket i en meget travl hverdag”, ”Skal kunne

klare stressede situationer” og for ledere: ”Skal kunne arbejde

under stort pres”.

ansøGer skal kunne klare mosten

Ti år senere og i det seneste nummer af Kommunalbladet har

stress udviklet sig til et direkte personligt krav. Nu hedder det typisk

i stillingsopslaget: ”Skal være fysisk og især psykisk robust”.

I den mere positive ende efterspørger mange kommuner personer,

som har lyst til personlig udvikling, og som også vil være

med til at udvikle afdelingen fagligt.

Assistenter skal nu være helhedsorienterede. Sagsbehandlere

skal have et rigtigt menneskesyn og være meget strukturerede,

mens konsulenter skal tænke udvikling og kunne undervise.

Ledere skal kunne alt muligt, bortset fra at humor ikke er så

efterspurgt mere. •

før og nu | jobannoncer

Hele MenneSker SøgeS - Men kun de gode Sider

Helle Jacobsen, der er personalepolitisk konsulent i Hk/

kommunal, har selv studeret stillingsannoncer tilbage fra

1976 og frem til nu. Hun mener, at udviklingen i opslagene

afspejler fem ting:

• for 30 år siden var det nok at have den rette uddannelse

og have kendskab til den faglige side af ens arbejdsfelt.

• Borgerne er kommet mere og mere i centrum. Service er

kodeordet for en god medarbejder. og når borgerne er

blevet til kunder i en butik, så kræves der mere end bare

kendskab til paragraffer.

• det personlige fritidsliv og arbejde flyder sammen. Arbejdet

har brug for dele af den ansattes personlighed. det

hele menneske efterspørges – dog kun de positive sider.

de mørke sider af personligheden skal helst ikke inden

for arbejdspladsen.

• en medarbejders arbejdsfelt er ikke bare afgrænset til

bunken skrivebordet. der forventes undervisning, konsulentvirksomhed,

evnen til at lytte og et engagement i

kolleger, afdelingen osv.

• den styrende leder er afskaffet. nu handler det om team

og selvledelse. derfor er det nødvendigt med personlige

kompetencer som ansvarlighed, overblik mm.

29


noter
Masteruddannelse

- studiestart februar 2006

Master i voksenuddannelse (Human Resource)

Masteruddannelse som fleksibelt forløb

Enkeltmoduler

30 HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005Ansøgningsfrist 1. novemberFærre klager over

HkBare 24 af HK’s 365.000 medlemmer har i det forløbne år følt sig så dår-


ligt behandlet af HK, at de har henvendt sig til forbundets klagenævn.


Fem af sagerne førte til en kritik af den behandling, som HK har givet.


I tre af sagerne opfordrede

klagenævnet HK til at give medlemmerne

en økonomisk kompensation.

Alt i alt er det et kraftigt fald i antallet af


sager, hvis man sammenligner

med tidligere, hvor der har været om-


kring 40 sager årligt. Det

viser en opgørelse over klagenævnets sager


fra 1. maj sidste år til 1.

maj i år.


Juraprofessor Ruth Nielsen

er formand for klagenævnet, der har


virket som et uafhængigt klagenævn siden 1995.


Se mere om HK’s klagenævn

www.hk.dk/klagenaevn.
www.dpu.dk/master

Informationsmøde:

København 27. oktober

Frit valg til eFteruddannelseOver en halv mio. kr. ekstra har byrådet i Holmegaard Kommune fundet

til sine medarbejdere, så de kan gå sammenlægningen tryggere i møde.

I løbet af sommeren har hver medarbejder kunnet vælge et kursus

eller lignende for at styrke sine kompetencer i forbindelse med kommunalreformen.

Og det har næsten mindet om en gavebod med frit

valg alle hylder.

– Der har stort set ikke været begrænsninger , hvad de ansatte

kunne vælge. Det har bare skullet handle om faglige eller personlige

kompetencer, fortæller John Jakobsen, tillidsrepræsentant for HK’erne i

kommunen.

Og søgningen har været så stor, at byrådet altså har bevilget en halv

mio. ekstra – ud over det sædvanlige uddannelsesbudget – for at alle

kan få deres ønsker opfyldt. (mkj)


På arbejde i Europa

Flere og flere vælger at arbejde kortere eller længere tid i udlandet.

I den globale verden er mulighederne store, men der er også mange

barrierer og tvivlsspørgsmål.

Med HK’s nye pjece ”På arbejde i Europa” får man svar de

konkrete spørgsmål, der melder sig, når man vil søge et internationalt

job. Kan min partner få et job? Hvad med skolesøgende børn?

Hvilke sprogfærdigheder kræver det?

Jo bedre man er forberedt et udlandsophold, jo større er mulighederne

for at få en oplevelse for livet. Samtidigt kan man kvalificere

sig til at arbejde inden for nye jobområder, når man returnerer

til Danmark. Derfor stiller HK nu en faglig service til rådighed for de,

som vil prøve kræfter med det globale arbejdsmarked.

På www.hk.dk/jobiudlandet kan man, ud over pjecen, finde råd

om jobsøgning, skat, teste sine sproglige færdigheder, finde en nyttig

huskeliste og få vejledning i ansættelsesvilkår i EU, samt finde

nyttige links til europæiske arbejdsformidlinger og jobdatabaser.

Præmien stiger

med tre kroner

Fra 1. januar 2006 stiger præmien til HK’s kollektive heltidsulykkesforsikring

fra 31 kr. til 34 kr. pr. måned. Baggrunden

for stigningen er, at flere får udbetalt erstatninger. Samtidig

er både antallet af anmeldte skader og omkostningerne

til for eksempel indhentelse af speciallægeerklæringer steget.

Forklaringen stigningen i prisen lægeerklæringer

er, at der nu skal betales moms af erklæringerne.

Siden forsikringen blev etableret i 1987, er der i alt

udbetalt cirka 900 mio. kr. til medlemmerne i form af

erstatninger efter ulykker. Det er frivilligt for HK’s medlemmer,

om de vil være omfattet af ulykkesforsikringen.

Yderligere oplysninger hos HK’s Forsikringssekretariat

tlf. 33 30 45 39 eller HK’s hjemmeside www.hk.dk

(se under faglig service/forsikringer).

K U R S U S K A T A L O G 2 0 0 6

ADMINISTRATION OG STYRING

Styrk dine kompetencer i strukturreformen – se bl.a. disse nye titler:

■ ■ ■ Hvordan håndterer jeg forandringer?

■ ■ ■ Kommunikation i fusioner

■ ■ ■ Markedsorientering af offentlige institutioner

■ ■ ■ Projektstyring af fusioner og sammenlægninger

■ ■ ■ Personalejuridiske udfordringer i en fusionstid

Obs! Alle kurser kan også bestilles til gennemførelse egen arbejdsplads.

Danmarks Forvaltningshøjskole, Lindevangs Allé 10, 2000 Frederiksberg

■ www.dfhnet.dk ■ tlf. 3814 5200 ■ dfh@dfhnet.dk

BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

CHEFSEKRETÆRER

INDKØB

KOMMUNIKATION

KOMPETENCEUDVIKLING

LEDERSKAB

LEDERUDVIKLING

OFFENTLIG ADMINISTRATION

PERSONALEADMINISTRATION

PERSONALEPOLITIK

PERSONALEUDVIKLING

PERSONLIG UDVIKLING

PROJEKTLEDELSE

SERVICEMEDARBEJDERE

STRUKTURREFORMEN

ØKONOMI

HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005 31


32 HK kommunalbladet I 21. oKtober 2005


skriv til

HK Kommunalbladet

Park Allé 9

8000 Århus C

meningsFuldt arbejde

Eller send en mail til

redaktionen@kommunalbladet.dk

Ni ud af ti HK’ere mener, at de gør en meningsfuld

indsats. Det kunne man den 23. september læse i

Kommunalbladet. Og jeg er helt enig. De ansatte i

kommuner og amter udfører et kæmpe stykke arbejde.

Det er en indsats, der fortjener stor anerkendelse.

Ikke mindst fordi vi er i gang med en historisk

forandringsproces i kommunerne. Sammenlægninger og

nye opgaver rykker rundt hverdagen. Organisationer

lægges om, og hverdagens rutiner ændres.

Medarbejderne er glade for deres arbejde. Men hvis

der, som Kommunalbladet beskriver, er en stigende

tendens til, at de ansatte er usikre i forhold til deres

kommende arbejdsplads, så skal vi tage det alvorligt.

Fordi der er brug for alle hænder i det nye kommunale

Danmark.

Løsningen usikkerheden er ikke at kæmpe

mod forandring. For det er en del af et moderne

velfærdssamfund, hvor vi hele tiden skal udvikle den

offentlige sektor, så borgerne får sammenhængende

serviceydelser af høj kvalitet. Og generelt står medarbejderne

da også bag kommunalreformen som

forandringsproces. Seks ud af ti medarbejdere er positive

over for reformen, fortalte Kommunalbladet således i

april.

Usikkerheden kommer vi i stedet til livs med faglig

udvikling af medarbejderne, synlig ledelse og mere

information om forandringsprocessen.

For det første skal kommunerne udnytte de

muligheder, som reformen giver for at skabe nye

udfordringer og stærkere faglige miljøer. På den måde

bliver medarbejderne rustet til at håndtere forandring.

Derudover bliver en stærkere faglighed de nye kommuners

trumfkort, når borgernes forventninger til en

sammenhængende service skal indfries.

For det andet skal ledelsen fortsat inddrage de ansatte

i fusionsprocessen og kommunikere målene klart – også

når hverdagen er presset. Det giver medarbejderne

ejerskab til den nye kommune og motivation til at arbejde

sammen om de fælles mål.

Ved at styrke den enkeltes kompetencer og hele

tiden informere om processen kan man fastholde den

arbejdsglæde og motivation, som medarbejderne har.

Nu er det op til ledelsen i kommunerne at omsætte

engagementet hos medarbejderne til stærkere faglige

miljøer til glæde for borgerne i det nye kommunale

Danmark.

Lars Løkke rasmussen (V)

IndenrIgs- og sundhedsmInIster

(modt. 30.9.05)

STILLINGER

Annonceekspedition:

Tlf. 86 76 13 22

Fax 86 76 13 10

annoncer@kommunalbladet.dk

Karin Lambæk Ann-Beth Bach

MEDLEMS-

SEKRETÆRER

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Sekretariatet betjener Borgerrepræsentationen, som

er Københavns Kommunes øverste politiske myndighed,

samt Økonomiudvalget og Det Rådgivende

Integrationsudvalg.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en

ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især

bidrager med deres baggrund, personlighed og evner.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

fredag den 28. oktober 2005 kl. 12.00.

Rekvirér hele stillingsopslaget via tlf. 3366 2687 eller

læs det vores hjemmeside www.kk.dk under job,

jobnummer kk15976.

www.kk.dk

HK kommunalbladet 33


34HK kommunalbladet

Sagsbehandler til Familieteamet

Børn og Familie i Ballerup Kommune søger socialrådgiver/socialformidler

til Familieteamet pr. 1. januar 2006. Vi tilbyder højt

fagligt niveau, konsulentbistand og gode kollegaer. Du skal bl.a.

arbejde med råd og vejledning til familier og tilsyn med børn og

unge anbragt uden for hjemmet. Du har et positivt menneskesyn

og gode samarbejdsevner.

Hør mere: Dorte Jensen 4477 2949.

Ansøgningsfrist: 23. november 05

Jobnummer: 05-495

Administrativ medarbejder - all-round

Børn og Unge i Ballerup Kommune søger all-round administrativ

medarbejder til Skolesøjlen. Du er erfaren, engageret, f leksibel

og serviceminded. Du skal forestå dialogvirksomhed til skolerne

og medvirke ved arbejdet med budget, regnskab og personalerelaterede

opgaver.

Hør mere: Lisbet Haubro 4477 3114.

Ansøgningsfrist: 3. november 05

Jobnummer: 05-491

Læs jobopslagene i deres helhed og send din ansøgning online

:

www.ballerup.dk/job

Søg dit nye job www.ballerup.dk/job

Åben & Udfordrende Ballerup Kommunes fælles værdier er grundlaget for

alt, hvad vi gør. Vi går nye veje og har nedlagt de traditionelle forvaltninger

til fordel for en åben, tværfaglig organisation, som lægger op til samarbejde

og nye måder at løse opgaverne . For at fremme ligelig kønsfordeling og

etnisk ligestilling opfordrer vi både personer med dansk og anden etnisk baggrund

til at søge.

GUNDSØ KOMMUNE

Socialformidler/Socialrådgiver

Vi har brug for dig til opfølgning sygedagpenge.

32 timer ugentligt fra 1. december 2005 eller

snarest derefter.

Arbejdsmarkedsteamets dagpengegruppe har til

opgave at motivere sygdomsramte borgere og

understøtte deres fastholdelse eller tilbagevenden

til arbejdsmarkedet.

Vi tager udgangspunkt i respekt og ligeværdighed

i vores møde med borgeren.

Afdelingen har en uhøjtidelig omgangsform, hvor

der er kort vej fra tanke til handling og højt til

loftet.

Vi kan tilbyde:

• et afvekslende og udadvendt job

• selvstændigt arbejde med høj grad af kompe-

tence og ansvar

• faglig sparring

• gode kollegaer, der ligesom du er engageret i at

arbejde med målgruppen

• gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Vi forventer at du:

• er uddannet socialformidler/socialrådgiver

• har lyst til at arbejde med området

• kan arbejde selvstændigt og i et team.

Idet vores daglige arbejde primært består af:

• iværksættelse af afklarende forløb, revalidering,

fleksjob og førtidspension

• personlige og telefoniske opfølgningssamtaler

• samarbejde med arbejdspladser, faglige organisationer

m.v.

• udarbejdelse af handleplaner og ressourceprofiler.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår efter ny løn med grundtrin

33.

Nærmere oplysning:

Kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Lasse

Bjerregaard 4677 7331 eller Helle Kelp 4677 7343.

Ansøgningsfrist:

Mandag den 7. november 2005 kl. 12.00, med

forventet afholdelse af ansættelsessamtaler i

uge 46.

Ansøgningen sendes til:

Gundsø Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen

Sognevej 50, Postboks 1055

Gundsømagle, 4000 Roskilde

Gundsø Kommune er beliggende ved Roskilde

fjord blot 11 km. nord for Roskilde.


GLOSTRUP KOMMUNE

To nye kolleger

37 timer ugentligt til Familiegruppen

pga. opnormering og barsel

Barselsvikariatet går fra 1. december 2005 og ét år frem.

Den anden stilling er en opnormering i forbindelse

med den nye Anbringelsesreform. Denne stilling er til

besættelse fra 1. januar 2006.

Familiegruppen består af en faglig leder og seks

familiekoordinatorer.

Arbejdet består af rådgivning, undersøgelser og iværksættelse

af foranstaltninger i børnefamilier – herunder

også familier med handicappede børn.

Vi søger en fagligt dygtig og inspirerende kollega med

• Uddannelse som socialrådgiver/-formidler/socionom

• Gode samarbejdsevner

• Lyst til at arbejde tværfagligt

• Lyst til at styrke og udvikle vores indsats børneområdet

• Et positivt menneskesyn

• Energi og humor.

Vi kan tilbyde

• Gode kollegaer

• Ekstern supervision

• Mulighed for personlig og faglig udvikling

• En travl og spændende hverdag

Vi arbejder tværfagligt i distriktsteam, som består af

sundhedsplejerske, tale- hørelærer, psykolog og socialrådgiver.

Løn i henhold til retningslinierne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos

faglig leder Annelise Cronqvist telefon 43 23 64 20.

Ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse

og tidligere beskæftigelse skal sendes til Glostrup Kommune,

Familie- og Arbejdsmarkedsafdelingen, Rådhusparken

2, 2600 Glostrup, Att. Afdelingsleder Helle

Madsen, senest den 2. november 2005.

Oplysninger om Glostrup Kommune kan findes

kommunens hjemmeside www.glostrup.dk.

Assistentstilling

i barselsvikariat

Personaleafdelingen

Barselsvikariat 35 timer i

et år fra 1. januar 2006.

Da en af vores medarbejdere

går barsel søger vi

en vikar til vores afdeling.

Dit arbejdsområde vil være

daginstitutionsområdet.

Du kommer til at indgå i et

team med 9 samarbejdsvillige,

ansvarlige og

humoristiske kolleger.

Dit arbejdsområde vil være

daginstitutionsområdet.

Vi har integreret løn- og

personaleadministration.

Du skal have kendskab til

KMD´s lønsystem OPUS.

Ansøgning sendes til:

Personaleafdelingen

Caspar Brands Plads 6

4220 Korsør

Ansøgningsfrist: senest

den 4. november 2005

kl. 12.

Ansættelsessamtaler

forventes afholdt den

10. november 2005

Kontaktpersoner: Dorthe

eller Anette, tlf. 8851 9048,

8851 9042.

Korsør Kommune www.korsoer.dk

søger:

Socialformidler-/Socialrådgivervikar

Kultur- og Familieafdelingen

Kultur- og Familieafdelingen har et fuldtidsvikariat ledigt i 7 måneder

til besættelse snarest muligt.

Familiegruppen varetager opgaver vedrørende særlig støtte til

børn og unge.

Sagsbehandlingen varetages i tæt samarbejde med andre relevante

faggrupper.

Vi forventer at ansøgere har erfaringer indenfor området og har

lyst til at arbejde i team. Der ydes supervision til familiegruppen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos gruppeleder

Lene Overgaard Andersen, tlf. 9653 0602.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Grundløn og funktionsløn svarende til løntrin 32, + eventuel

tillæg for erfaring.

Ansøgningsfrist med relevant dokumentation sendes til Hadsund

Kommune, Løn og Personalekontoret. Himmerlandsgade 9, 9560

Hadsund.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 3. november 2005 med morgenposten.

HK kommunalbladet 35


36HK kommunalbladet

Genopslag

Socialrådgiver/socialformidler

til arbejdsmarkedsafdelingen

Sagsbehandler til opfølgning sygedagpenge.

En af vores medarbejdere har valgt at søge nye udfordringer,

og Tølløse Kommunes arbejdsmarkedsafdeling har således en

fast stilling, som sagsbehandler i vores sygedagpengeteam,

ledig til besættelse hurtigst muligt. Arbejdsmarkedsafdelingen

er normeret til 12 personer, som skal betjene kommunens ca.

9.400 borgere inden for kontanthjælp, aktivering, revalidering,

integration og sygedagpenge.

Vi er kontraktstyring, der er således udformet indsatsområder

de forskellige områder. Tølløse Kommune har et tæt

samarbejde med Holbæk, Jernløse, Svinninge og Tornved

gennem koordinationsudvalg og en formidlingsenhed

www.jobtilflere.dk

Arbejdsmarkedsafdelingen er karakteriseret ved at medarbejderne

er gode til at støtte og hjælpe hinanden, der afholdes

ugentlige rådgivermøder, hvor ansøgninger drøftes, og hvor

der forekommer supervision. Der er mulighed for at udvikle

sin faglighed og for videreuddannelse.

Hvis du er den person, vi søger, så er du:

• Uddannet som socialformidler/socialrådgiver eller har

anden relevant uddannelse

• Istand til at arbejde helhedsorienteret og selvstændigt

• Engageret, med lyst til at gribe tingene an nye måder

• God til at samarbejde både med interne og eksterne samarbejdspartnere

• Og i øvrigt positiv og konstruktiv.

Til dig kan vi tilbyde:

• Et uhøjtideligt arbejdsmiljø

• Gode kolleger med højt fagligt niveau og engagement.

Løn og ansættelsesvilkår:

Sker efter gældende overenskomst og forhandles efter principperne

i ny løn.

Nærmere oplysninger:

Kan fås ved henvendelse til afdelingschef Louis Hermansen

telefon 5915 1441 eller sagsbehandler Tim Pedersen

telefon 5915 1448.

Stillingen er 37 timer pr. uge med flextid.

Ansøgningsfrist d. 4.11.2005

Ansættelsessamtaler vil finde sted i løbet af uge 45 eller 46.

Ansøgning bedes mærket ”Arbejdsmarkedsafdelingen”.

Desuden bedes CV, udtalelser og eksamensbeviser vedlagt.

Ansøgningen sendes til:

Tølløse Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen

Hjortholmvej 9

4340 Tølløse

Tølløse Kommune er beliggende i et naturskønt område

tæt Holbæk og med ca. 9.300 indbyggere. Der er gode

trafikale forbindelser, hvilket betyder, at det er muligt at

komme til Roskilde ca. 30 min. og til København

ca. 1 time (www.dsb.dk). Rådhuset ligger i en gåafstand

ca. 10 min. fra stationen. Oplysninger om kommunen

kan skaffes www.tollose.dk

2 socialrådgivere/

socialformidlere

Arbejdsmarkedsafdelingen

søger 2 socialrådgivere/socialformidlere

til kontanthjælpsområdet.

I næste års budget har Kommunalbestyrelsen

valgt at opprioritere

indsatsen kontanthjælpsområdet

med yderligere

2 socialrådgivere eller

socialformidlere.

• Synes du det er vigtigt, at

alle får en plads arbejdsmarkedet?

• Kan du motivere borgere

som har problemer ud over

ledighed?

• Har du lyst til sammen med

83 fantastiske kolleger at

tage udfordringen op?

• Vil du være vores nye kollega

i en afdeling med højt

til loftet og stor medindflydelse?

Så hører vi rigtigt gerne fra

dig!

Ansøgningsfrist

torsdag den 27. oktober, kl.

12.00.

Send din ansøgning og

relevante bilag til:

Rødovre Kommune,Social-

at søge ledige jobs

ogSundhedsforvaltningen, Sekretariat for

hos os.

Udvikling, Administration og

Økonomi, Gunnekær 64,

2610 Rødovre.

Se mere vores hjemmeside,

klik ind Rødovre

Kommunes hjemmeside

www.rk.dk

Rødovre Kommune

I Rødovre

Kommune betrag-

ter vi mangfoldig-

hed som en res-

source og opfordrer

derfor alle anset

køn, alder, race,

religion eller

etnisk baggrund til

Rådhuset • Rødovre Parkvej 150

2610 Rødovre • E-mail: rk@rk.dk


HK kommunalbladet 37


38HK kommunalbladet

Medarbejder til Direktionen

(genopslag)

Hvalsø Kommune søger en driftig person med

stærke faglige kompetencer til opgaver i relation

til Direktionen og den igangværende sammenlæg-

ning af Bramsnæs, Hvalsø og Lejre Kommuner.

Opgaven

Du får en central placering i fusionsarbejdet, hvor

skiftende arbejdsopgaver og en hektisk hverdag er

normalen. Arbejdsopgaverne spænder fra konkrete

udredninger og analyser over projektkoordination

og projektdeltagelse til generel informationssøg-

ning og understøttelse af Økonomichef og Kommu-

naldirektør i det daglige arbejde, herunder med at

servicere det politiske niveau i Hvalsø Kommune.

Personen

Stillingsindholdet er krævende, og du er derfor en

skarp hjerne med en praktisk tilgang til opgaverne.

Du forstår at arbejde i en politisk virkelighed og

har minimum et par års kommunal erfaring. Vi

lægger vægt , at du kan noget med projekt-

arbejde, tal og analyser og har en grundviden om

de kommunalretlige og -økonomiske forhold. Vi

forventer, at du er systematisk, selvstændig og kan

bevare roen i pressede situationer.

Organisation og løn

Stillingen er placeret i Økonomiafdelingen med

reference til Økonomichefen. Økonomiafdelingen

varetager foruden de almindelige opgaver inden

for den kommunale økonomi også det politiske

sekretariat og kommunens tværgående udvik-

lingsopgaver, herunder en lang række opgaver i

relation til kommunesammenlægningen. Se mere

om Hvalsø Kommune kommunens hjemmeside

www.hvalsoe.dk og den nye Lejre Kommune

www.nylejre.dk. Løn aftales med udgangspunkt i

gældende overenskomst. Tiltrædelse pr. 1. decem-

ber 2005 eller snarest herefter.

Kontakt og frist

Spørgsmål til stillingen eller indholdet kan rettes

til Økonomichef Martin Nordrup Andersen tlf.:

4646 4630/mail: maan@hvalsoe.dk eller Kommu-

naldirektør Poul Bjerager tlf.: 4646 4601/mail:

komdir@hvalsoe.dk.

Ansøgning mærket ”Medarbejder til Direktionen”

vedlagt cv. fremsendes mail til nich@hvalsoe.dk

senest den 14. november 2005, kl. 12.

Rådgivere

med lyst og mod nye arbejdsmetoder?

Grundet en ekstranormering i vores specialgruppe

for handikappede børn og unge søger vi en rådgiver

pr. 15. november 2005 eller snarest muligt, samt en

barselsvikar fra 15. december 2005. Ligeledes søger

vi en socialrådgiver/formidler til det psykosociale

område til besættelse snarest.

Specialgruppen for handikappede børn og unge

arbejder efter Servicelovens § 28 og 29, samt § 40.

Vores arbejdsopgaver er fra 1. januar 2005 ændret

væsentligt, idet bl.a. anbringelsessagerne behandles

af kommunens fælles visitationskontor. Dette betyder,

at vi primært arbejder med rådgivning, tværfagligt

samarbejde og forebyggende indsatser. I visionen for

den ny afdeling er der et ønske om at arbejde mere

projektorienteret, både når det drejer sig om rådgivning

og øvrige tilbud til børn og unge og deres familier.

Rådgivningsenheden er i løbende udvikling. Vi vægter

at fokusere familiernes ressourcer og relationer.

Vi prioriterer, at der udvikles lokale løsninger, hvor

familien aktivt inddrages - løsninger, der understøtter

at familien kan blive sammen.

Vi kan tilbyde

• Tværfagligt samarbejde i distriktsgrupper

• Udstrakt egenkompetence

• Deltagelse i metodeudvikling og herunder være

med til at nytænke rådgivningsindsatsen

• Supervision

• 1-årig intern uddannelse i systemisk familiearbejde

• 3-måneders oplæringsplan for alle nyansatte

• Gode kolleger, der hjælper hinanden i hverdagen

• Fleksibel arbejdstid

Vi forventer, at du

• Er uddannet socialrådgiver/socialformidler

• Har vilje og forståelse for at arbejde tværfagligt

• Kan arbejde systematisk

• Kan arbejde ud fra vedtagne mål og værdier

• Er kreativ tænkende og kan medvirke i udviklingsprocesser

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og

principperne om Ny Løn. Har du lyst til at høre mere

om stillingerne, er du velkommen til at kontakte

fagspecialist Gitte Petersen 3957 5647 eller

fagspecialist Tine Sørensen 3957 5648.

Du kan rekvirere materiale om afdelingen hos

Jeanette Marsenic 3957 5642.

Send din ansøgning med relevant dokumentation til :

Gladsaxe Kommune

Familieafdelingen, bygning G

Rådhus Allé, 2860 Søborg.

Familieafdelingen skal have din

ansøgning senest den 1. november

kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler

den 7. november.

Gladsaxe Kommune

- en levende arbejdsplads

med mange muligheder


SAGSBEHANDLERE

AKTIVERING OG REVALIDERING

AKTIVERINGSGRUPPE

V O R D I N G B O R G

K O M M U N E

Vi søger

2 faguddannede, dygtige og engagerede kolleger til

Vordingborg Kommunes aktiveringsgruppe.

Der er tale om en fast stilling 37 timer med tiltrædelse

snarest, samt et barselsvikariat 37 timer fra 19. december

2005 eller snarest derefter, og foreløbig frem til

den 28. juli 2006.

Du skal have lyst til et bredt arbejdsområde, og du må

ikke blive afskrækket af administrativt arbejde. Det er vigtigt,

at du har den nødvendige robusthed til at arbejde i

en socialforvaltning.

Vi tilbyder

En gruppe i alt 8 sagsbehandlere med arbejdsområdet

kontanthjælp, herunder visitation, match og kategorisering,

afklaring af borgere via ressourceprofiler

med henblik indstilling til pension, fleksjob og revalidering,

samt råd- og vejledning. Derudover arbejder vi

med borgere omfattet af integrationsloven.

Opgaven med iværksættelse af beskæftigelsesfremmende

foranstaltninger er udlagt til en privat aktør, hvilket

har givet mulighed for at opprioritere afklaringen af

borgere med problemer udover ledighed. Vi iværksætter

fortsat revalidering og afklarende forløb.

Vi kan tilbyde stor selvstændighed i arbejdet, samt et

godt fagligt forum. Vi sørger for at du får den nødvendige

oplæring, hvadenten du er nyuddannet eller erfaren

sagsbehandler.

Løn- og ansættelsesvilkår

i henhold til overenskomst mellem Kommunernes Landsforening

og Dansk Socialrådgiverforening/HK-Kommunal,

efter principperne i Ny Løn.

Yderligere information

kan fås hos afdelingsleder Brian Nielsen tlf.

5535 3463 eller hos socialrådgiver Lisette Kaptain tlf.

5535 3482.

Ansøgning

vedlagt kopi af eksamensbeviser og øvrige bilag skal

være os i hænde senest den 3. november 2005 og

sendes til

Vordingborg Kommune

Social- og Sundhedsforvaltningen

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

SOCIALRÅDGIVERE/

SOCIALFORMIDLERE

Et blomstrende fagligt miljø, mange kvalificerede sparringspartnere

og store muligheder for faglig og personlig

udvikling - f.eks. gennem supervision og mentorordning.

Lyder det som en arbejdsplads, der passer til dig? Så passer

du måske også til os. Vi søger fem nye socialrådgivere/socialformidlere

til to forskellige afdelinger.

Arbejdsmarkedsafdelingen

Vi har fire ledige fuldtidsstillinger – to snarest muligt, én fra

1. november 2005 og én fra 1. januar 2006 (barselsvikariat).

To stillinger er inden for kontanthjælps- og aktiveringsområdet.

To stillinger er indenfor dagpenge, revalidering og fleksjob.

Borgerservice Social

Vi har en ledig fuldtidsstilling fra 1. november 2005.

Arbejdsområderne er primært sagsbehandling inden for

hjælpeordninger, beskyttet beskæftigelse, enkeltydelser,

merudgifter og indstillinger til bosteder.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse alle fem stillingsopslag i hele deres længde

www.viborg.dk/job. Du er meget velkommen til at kontakte

os, hvis du har spørgsmål.

Maja B. Olesen . Arbejdsmarkedsafdelingen

Tlf. 8725 2262 . E-mail: mao@viborgkommune.dk

Erik Jensen . Borgerservice Social

Tlf. 8725 2381 . E-mail: eje@viborgkommune.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Viborg Kommune . Social- og

Arbejdsmarkedsforvaltningen

Nytorv 6 . 8800 Viborg

WWW.VIBORG.DK

HK kommunalbladet 39


40HK kommunalbladet

Psykiatrikoordinator

Greve Kommune ønsker generelt at

opprioritere kommunens socialpsykia-

triske indsats, og samtidig vil vi gerne

ruste os endnu bedre til de nye opgaver

socialpsykiatriområdet efter kommu-

nalreformen. Derfor søger vi snarest

muligt en psykiatrikoordinator fuld

tid. Stillingen er organisatorisk forankret

i Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen,

men psykiatrikoordinatoren skal i høj

grad arbejde tværgående hele det

sociale område.

Sådan er opgaverne

Du får rig lejlighed til selv at forme og

udvikle stillingen, men vi forventer, at du

bl.a. varetager følgende funktioner:

• faglig rådgivning og konsulentbistand

psykiatriområdet til medarbejdere

og ledelse, både generelt og i forhold

til konkrete borgersager. I særlige til-

fælde vil du også skulle varetage den

direkte borgerkontakt

• indgå i projektarbejde psykiatriom-

rådet – og ofte som projektets tovhol-

der

• tovholder ved implementering af ny

lovgivning det socialpsykiatriske

område

• udarbejde ansøgninger om ekstern

finansiering af projekter, herunder også

være ansvarlig for afrapportering og

regnskab til ministerier, fonde mv.

• koordinerende funktioner og sekretari-

atsfunktioner i forhold til eksterne

samarbejdspartnere, fx. praktiserende

læger og amt/region.

Sådan er du

• du har en socialfaglig baggrund sup-

pleret med stor faglig viden om og

praktisk erfaring med socialpsykiatri

• du har en bred viden om kommunale

og amtslige tilbud til borgere med

psykiske lidelser

• du er initiativrig, kan kaste bolde i

luften – og gribe dem igen

• du har udprægede samarbejdsevner

Vi er én

virksomhed

og kan samtidig arbejde meget selv-

stændigt

• du er en god formidler i tale og skrift.

Vi tilbyder

• gode muligheder for faglig udvikling i

en udviklingsorienteret og ambitiøs

kommune

• stor indflydelse dit job

• sparringsgruppe i form af faglige

ressourcepersoner det psykiatriske

område, 1 fra hver af de 3 fagafdeling-

er i Social- og Sundhedsforvaltningen

• en arbejdsplads der lægger vægt at

have et godt arbejdsmiljø

• løn efter overenskomst og efter for-

handling med din faglige organisation.

Vi forventer grundlønsindplacering

trin 34, med mulighed for at forhandle

individuelt tillæg, afhængig af erfaring

og kvalifikationer.

Kontaktperson

Har du spørgsmål er du velkommen til

at kontakte afsnitsleder Gitte Lind tlf.

4397 9325 eller pensionsrådgiver Merete

Ohm tlf. 4397 9246. Besøg også

vores hjemmeside, www.greve.dk

Ansøgningsfrist

senest den 10. november 2005.

Ansøgning sendes til

Greve Kommune

Pensions- og

Hjemmeplejeafdelingen

att. Birgitte Holmen

Rådhusholmen 10

2670 Greve

eller mail: bho@greve.dk

Vi fremmer

arbejdet

tværs,

så borgerne

oplever

kommunen

som en

helhed

www.greve.dk


Søllerød Kommune søger

Arbejdsmarkedsafsnit søger snarest

Arbejdsmarkedsrådgiver

Du motiveres af at deltage i processen med at bringe

ledige borgere tilbage til arbejdsmarkedet.

Du skal ha’ lyst til at arbejde bredt indenfor Lov om aktiv

beskæftigelsesindsats og aktiv socialpolitik, herunder

administrativt arbejde og fastlæggelse af individuelle

jobplaner.

Vores forventninger til dig

• socialfaglig uddannelse

• god til skriftlig kommunikation

• god til at strukturere og prioritere

• gode samarbejdsevner i tværfagligt miljø

• arbejder selvstændigt og målrettet

Vi tilbyder

• en spændende og dynamisk arbejdsplads

• åbenhed, fleksibilitet og medindflydelse i hverdagen

• flekstid, Ny Løn og 30-37 timer pr. uge

Læs mere om jobbet og om hvem du skal stile

ansøgningen til, www.sollerod.dk/job. Vi skal have

din ansøgning senest den 2. november 2005.

Socialrådgiver/socialformidler til

Handicapteamet

Børne- og Familieafsnittet i Ballerup Kommune søger socialrådgiver/socialformidler

med gode samarbejdsevner til rådgivning af

familier med børn med vidtgående handicap eller lidelser. Der er

selvstændig arbejdstilrettelæggelse, og du får tilknyttet administrativ

bistand.

Hør mere: Joan Nielsen 4477 2950.

Ansøgningsfrist: 2. november 05

Jobnummer: 05-488

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online:

www.ballerup.dk/job

Læs mere www.sollerod.dk/job

Søg dit nye job www.ballerup.dk/job

GLOSTRUP KOMMUNE

Socialrådgiver/

socialformidler

arbejdsmarkedsområdet

37 timer ugentlig

Glostrup Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsafdelingen

søger snarest en ny kollega til arbejdsmarkedsområdet,

da vi ønsker at opprioritere indsatsen

overfor ledige kontanthjælpsmodtagere.

Arbejdsmarkedsområdet består af 2 arbejdsmarkedsgrupper

samt en jobkonsulentgruppe.

Arbejdet består af følgende opgaver

• Råd og vejledning i relation til Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik,

Lov om retssikkerhed og administration det

sociale område.

• Beregning og udbetaling af kontanthjælp/enkeltydelser

• Udarbejde jobplaner, afholde individuelt kontaktforløb,

iværksætte aktivering / revalidering

• Opfølgning sager med løbende forsørgerydelser

• Vurdering og indstilling til fleksjob

• Behandle sager om ansøgning af førtidspension

Arbejdet sker i tæt samarbejde med afdelingens øvrige

kolleger og jobkonsulentgruppe.

Vi ønsker os en kommende kollega som vil og kan

arbejde tværfagligt, systematisk og helhedsorienteret,

og som har lyst til at bidrage til faglig udvikling inden

for området.

Vi kan tilbyde

• Overskueligt sagsantal 70-80 sager

• Et godt arbejdsklima med en god omgangstone og

positive kolleger

• Stor grad af egen kompetence

• En overskuelig organisation med synlige arbejdsgange

og stor handlefrihed

• Faglig supervision med ekstern supervisor

• Flekstid

• Mulighed for faglig opkvalificering inden for området

• Centralt beliggende arbejdsplads – 5 min. fra

S- togstation

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos

afdelingsleder Helle Madsen 4323 6415.

Løn sker efter principperne om Ny Løn.

Ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse

og tidligere beskæftigelse sendes til: Afdelingsleder

Helle Madsen, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup,

inden den 2. november 2005.

Oplysninger om Glostrup Kommune kan findes

kommunens hjemmeside www.glostrup.dk

HK kommunalbladet 41


42HK kommunalbladet


Er du HK’er og

søger du job

i enten amt eller

kommune?

Opret en

jobagent

Så får du besked som én

af de første, når der er job

indenfor dit område.

Klik ind

www.hkkommunal.dk/job

- vælg ”jobsøgning’”

og derefter ”jobagent”.
HK kommunalbladet 43


44HK kommunalbladet

Sagsbehandler

til boligstøtte og

børneydelser

I Borgerservice mangler vi en ny, frisk og

initiativrig medarbejder til boligstøtte og

også gerne børneydelser.

Arbejdsopgaverne

Borgerbetjeningen er en vigtig del af

arbejdet i afdelingen.

Du skal først og fremmest arbejde med

boligstøtte, men også gerne kunne deltage

i arbejde med andre opgaver.

I løbet af de kommende år skal alle medarbejdere

opkvalificeres til at kunne

arbejde med flere forskellige sagsområder.

Kvalifikationer

Det er en fordel, hvis du har sans for at

arbejde med tal, interesse for lovgivning

og kan lide at betjene borgerne.

Hvis du har erfaring fra arbejde med boligstøtte

er det perfekt, men det vil også være

godt, hvis du har kendskab til andre

sagsområder.

Mangler du viden, er vi indstillet at

give dig den nødvendige oplæring. Hvis

du mangler uddannelse fra COK eller

Forvaltningshøjskolen, tilbyder vi det.

Afdelingen

Borgerservice er en selvstændig afdeling

under direktøren for Social og Skat.

Vi arbejder også med bl.a. boligstøtte,

børneydelser, folkeregister, opkrævning

og skatteservice.

Vi er i gang med at skabe en ny og bredt

favnende Rådhusbutik, som skal indeholde

så mange sagsområder som muligt, når

det nye Rådhus ved Trollesminde er klar

til indflytning i 2008.

Løn- og ansættelsesforhold

Efter kvalifikationer og principperne i

Ny Løn.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger

Ring til kontorchef Niels Jørgen Kobbernagel

tlf. 4820 2270 eller til fagspecialist

Berit Petersen tlf. 4820 2289.

Se også vores hjemmeside

www.hillerod.dk

Ansøgningsfrist

Din ansøgning med CV og dokumentation

for uddannelse sender du til Hillerød

Kommune, Social og Skat, att. Vivi Uldam,

Helsingørsgade 2, 3400 Hillerød, så vi har

den senest onsdag den 9. november 2005

med morgenposten.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført

fredag den 18. november 2005.

To nye

assistenter/

biblioteksassistenter

Hillerød Bibliotek

Vi søger to nye assistenter/biblioteksassistenter

til indkøbsafdelingen/ekspeditionen

med tiltrædelse 1. december 2005 eller

snarest derefter.

Arbejdstid

Arbejdstiden er henholdsvis 25 og 37

timer om ugen.

Yderligere oplysninger

Får du hos afdelingsleder Hanne Elving

tlf. 4820 1920. Se stillingsopslaget

bibliotekets hjemmeside

www.hilbib.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningen sendes til Hillerød Bibliotek,

Sekretariatet, Christiansgade 1, 3400 Hillerød,

så vi har den senest den 6. november

2005 kl. 12.00.


Revisorer HK Kom.qx 12/10/05 15:17 Side 1

Rådgiver samt

regnskabskyndig medarbejder til

Bygge og Anlæg, Næstved

På grund af stor ordretilgang søger KR to kompetente

medarbejdere til bygherrerådgivningsopgaver hos

vore kommune- og amtskunder bl.a. omkring støttet

boligbyggeri.

KR’s afdeling for Bygge og Anlæg har forrygende travlt

og vil i de kommende år skulle udføre en række rådgivningsopgaver

inden for:

• Udbud

• Nye byggeformer såsom OPP og Partnerring

• Støttet byggeri

• Byggestyring

• Rådgivningsaftaler om teknisk bistand

• Entrepriserådgivning

• Forretningsføring og økonomistyring

Rådgiver

Du vil komme til at fungere som rådgiver i forhold til

ovenstående opgaver. Du kunne i dag være ansat i en

kommune, amtskommune, arkitekt- eller ingeniørfirma

eller andet relevant rådgivningsfirma, hvor du igennem

dit virke har opsamlet erfaring med løsning af en del

af ovenstående opgaver. Det ville dog være ønskeligt,

at du specielt har kendskab til støttet boligbyggeri.

Regnskabskyndig medarbejder

Du vil selvstændigt komme til at arbejde med regnskabsudarbejdelse,

afstemnings- og bogholderiopgaver

samt bilagsbehandling.

Vi forestiller os, at du har stor erfaring inden for

regnskab samt er vant til at arbejde selvstændigt.

Du sætter pris at have styr detaljerne samtidig

med at du har mange bolde i luften.

Kommunernes Revision er revisor og rådgiver for størstedelen

af landets kommuner og amter.

Vi er mere end 300 medarbejdere fordelt vores 4 distrikter.

Udviklende jobindhold

Vi kan tilbyde dig afvekslende arbejdsopgaver, hvor du

i tæt samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere

løser opgaver hos vores mange kunder.

Du vil få en bred kontaktflade og møde mange forskellige

mennesker i dit nye job.

Vi har brug for medarbejdere, der har erfaring og er

kunde- og kvalitetsbevidste, som har en selvstændig

arbejdsform og ønsker faglig og personlig vækst.

Endvidere skal du gerne være fleksibel og have et

godt IT-kendskab.

I KR arbejder vi ud fra et fælles værdisæt, hvoraf én

er “det hele menneske”. Vi prioriterer derfor, at der

også skal være plads til familie- og fritidsliv.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes under hensyntagen

til dine kvalifikationer.

KR som virksomhed

KR er den største aktør markedet i Danmark

inden for offentlig revision og rådgivning. Vi har en

samlet andel 82% af det kommunale og amtskommunale

revisionsmarked. KR er med, når der skal

sættes normer for god kommunal regnskabs- og

revisionsskik.

Interesseret?

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest

den 14. november 2005.

Du kan maile din ansøgning til personale@kr.dk

eller sende den til: Personaleafdelingen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen

til kontakte revisionschef Christian Jacobsen

5578 1740 eller chefrevisor Jørgen-Ulrik Christensen

8712 3330.

Krumtappen 2, 2500 Valby

Tlf.: 33 12 65 45,

fax.: 33 14 85 00

www.kr.dk

HK kommunalbladet 45


Teamleder til Infocenter

Borger/Bibliotek

Til vores team, der arbejder i en kombineret biblioteks

– og rådhusskranke med fokus helhed i

borgerbetjeningen, søger vi en ny teamleder.

Vi forventer, at

- du har lyst til at arbejde tværs af sektorer og

faggrupper

- du kan se det spændende i at være med til at

videreudvikle vores specielle borgerbetjening

- du har øje for udvikling af selvbetjeningsmulighederne

nettet

- du ser det som en vigtig opgave at hjælpe borgerne

med stort og småt

- du har dine meningers mod

- du har lyst til at være en del af et lille lederteam.

Dine hovedarbejdsområder bliver

• koordinering af det daglige arbejde i skranken

• borgerbetjening i den fælles biblioteks- og

rådhusskranke

• fagområder: boligindskudslån og folkeregister

som deleopgaver.

Ønskede kvalifikationer

• Uddannet assistent

• DK1/DK2 eller kommunomuddannelsen

• Gerne erfaring i folkeregister og boligindskudslån.

Vi har åbnet 42 timer ugentligt, og du må derfor

regne med en ugentlig vagt til kl. 19, hver fjerde

fredag til kl.16.00 samt hver fjerde lørdag 9–13.

Har du lyst til at vide mere om baggrunden for

vores arbejde, så klik ind www.bibliotek.slangerup.dk,

hvor du under praktiske oplysninger kan

læse rapporten om ”Integration af Borgerport og

Bibliotek” samt evaluering af sammenlægningen.

Du kan under Infocenter desuden se en samlet

oversigt over vores opgaver.

Stillingen er en fuldtidsstilling, og aflønning sker

efter gældende overenskomst.

Tiltrædelse 1. januar 2006 eller snarest derefter.

Slangerup Kommune forventer i øvrigt en relevant

ren straffeattest af enhver person, der ansættes.

Er der noget for dig, så send din ansøgning med

oplysning om erhvervserfaring og uddannelse til:

Slangerup Infocenter Borger/Bibliotek

Kongensgade 18

3550 Slangerup

att. biblioteksleder Kirstine Lundsgaard,

så den er fremme senest mandag den 7.

november 2005 kl. 12.00.

46HK kommunalbladet

Vi forventer at afholde samtaler i uge 46.

Yderligere oplysninger fås hos Biblioteksleder

Kirstine Lundsgaard tlf. 4733 8431, mailto: kilu@

slangerup.dk


Biblioteksassistent/Assistent

På Skævinge Bibliotek er en stilling som biblioteksassistent/

assistent ledig pr. 1. november 2005.

Stillingen er 30 timer pr. uge.

Primære arbejdsopgaver

• Bestilling og klargøring af bibliotekets materialer.

• Udlånsvagter.

• Deltagelse i arrangementer - PR og afholdelse.

• Superbruger for office-pakken.

• Kontaktperson vedr. bibliotekssystemet (DDE-Libra).

• Vedligeholdelse af hjemmeside i samarbejde med en

bibliotekar.

Ønskede kvalifikationer

• Serviceminded og fleksibel.

• Godt kendskab til edb.

• Kan arbejde selvstændigt og har ordenssans.

• Humoristisk sans.

• Interesseret i formidling.

• Kendskab til biblioteksvæsenet er en fordel.

Vi forventer, at du er uddannet assistent, gerne biblioteksassistent.

Du skal regne med skiftende arbejdstider, p.t. med en

aftenvagt til kl. 19 og lørdagsvagt til kl. 14 (p.t. hver

3. lørdag). Løn ifølge gældende overenskomst/Ny løn.

Skævinge Kommune ligger i Nordsjælland og har 6.150

indbyggere. Biblioteket er placeret centralt i byen, tæt

stationen.

Personalet består af tre bibliotekarer og tre HK’ere.

Vi arbejder uden hensyn til faggrænser med brugerne

af biblioteket som det vigtigste. Opgaverne er mange

og forskellige og ikke altid med baggrund i vores

uddannelse. Vi har arrangementer for børn og voksne og

et godt samarbejde med kommunens institutioner og

bibliotekerne i amtet. Biblioteket anvender edb-systemet

DDE-Libra, den grafiske version. Officepakken

og internet er installeret alle arbejdspladser.

Du kan læse mere om biblioteket :

www.skaevingebibliotek.dk

Skævinge Bibliotek

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til bibliotekets

leder, Alice Kvindebjerg tlf. 4827 2131

eller mail ahk@skaevinge.dk

Ansøgning vedlagt relevante eksamensbeviser og udtalelser

sendes til

Skævinge Kommune

Harløsevej 20, 3320 Skævinge

eller mailes til: kommunen@skaevinge.dk

Ansøgningsfrist: 28. oktober 2005. Samtaler afholdes i

uge 45.

Administrativ blæksprutte

til plejecenter i Hårlev

Vallø Kommunes Sundhedsafdeling

søger pr. 1. december

2005, eller snarest muligt derefter,

en administrativ medarbejder

til Hotherhavens plejecenter i

Hårlev, med en ugentlig arbejdstid

32 timer.

Stillingsindholdet omfatter administrative

opgaver i forhold til beboere, teamledere

m.v, lettere budget- og regnskabsopgaver,

herunder elektronisk bogføring, samt i

øvrigt servicering af Støtteforening,

Bruger- og Pårørenderåd m.v. Der vil

været tæt samarbejde med Sundhedsafdelingens

øvrige administration.

Læs mere om stillingen Vallø

Kommunes hjemmeside: www.valloe.dk

eller ring for yderligere oplysninger til

ældrechef Aase Berthelin telefon

20 45 91 22.

Ansøgning sendes til:

Vallø Kommune

Løn- og Personaleafdelingen

Hovedgaden 46

4652 Hårlev

Ansøgningsfrist: 3. november 2005.

Samtaler forventes afholdt den 10.

november 2005.

Der er pragtfuldt landet og i vores kommune og nemt at komme til og

fra arbejde. Vi bor et kvarter fra Køge, uanset om man er i bil eller med

det offentlige.

HK kommunalbladet 47


48HK kommunalbladet


Fredensborg-Humlebæk

Kommune

Fredensborg-Humlebæk Biblioteker

Assistent

pr. 1. januar 2006

Stillingen, der er 32 timer, er knyttet til Humlebæk Bibliotek

og består af såvel publikumsarbejde som kontoropgaver.

Vi har brug for en medarbejder, der

• er serviceminded og fleksibel

• kan være omdrejningspunktet i vores udlånsekspedition

• har overblik og kan holde styr mange funktioner

én gang

• har flair for it

• kan tage initiativ og ansvar

• har en kontormæssig baggrund, kommunom, biblioteksassistent

eller lignende relevant uddannelse. Kendskab til

biblioteksarbejde er en fordel, men ingen betingelse.

Fredensborg-Humlebæk Biblioteker består af to ligestillede

biblioteker med bibliotekssystemet DDE-Libra.

Fredensborg-Humlebæk Kommune bliver sammenlagt med

Karlebo Kommune 1. januar 2007, og du får mulighed for at

være med til at præge det fremtidige biblioteksvæsen i den

nye Fredensborg Kommune.

Du kan få yderligere oplysninger

hos afdelingsbibliotekar Annette Engelstoft 4840 2470

samt www.fredhumbib.dk

Ansøgningsfristen er den 7. november 2005.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46.

Send din ansøgning vedlagt eksamenspapirer og evt.

udtalelser til Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40,

3050 Humlebæk, e-mail: hbib@fhkom.dk

www.fhkom.dk


HK kommunalbladet 49


50HK kommunalbladet

www.roskildekom.dk

PENSIONSAFSNITTET

Nynormeret stilling som sagsbehandler – til Boligstøtteteamet

Vi har brug for dig til at behandle ansøgninger om boligsikring

– boligydelse og bevilge indskudslån og meget andet.

Vi har brug for dig i 32 timer ugentligt pr. 1. januar2006.

Du skal

• have kendskab til området

• være fortrolig med EDB og mestrer som minimum almindelig

offi ce-pakke.– også gerne Kommunedata

• være fl eksibel og indstillet at tage medansvar for løsning af

teamets opgaver.

• kunne lide at have kontakt med mange mennesker og skal

kunne bevare roen i en hektisk hverdag

• være god til at have mange bolde i luften en gang, da der

ofte er mange henvendelser fra borgere, såvel personligt som

telefonisk.

• være uddannet indenfor den kommunale verden – dette er dog

ikke et krav

Vi tilbyder

• mulighed for at arbejde indenfor et bredt fagligt område, der

dækker lovområderne: Lov om individuel Boligstøtte, Lov om

social Service og Lov om Retssikkerhed og Administration

• et højt fagligt niveau

Fagkonsulent - Genopslag

Konsulentens opgaver bliver dels faglig vejledning og sparring - og

dels stedfortræderfunktion for afsnitslederen ved dennes ferie/

fravær. Du bliver en del af et konsulentteam 4, der tilsammen

dækker Pensions- og Boligstøtteafsnittets ansvarsområde. Der

er tale om et bredt arbejdsfelt, hvori indgår udvikling af afsnittets

funktionsområde i samarbejde med ledelse og medarbejdere,

lovfortolkning, deltage ved regnskab og budgetopfølgning, samt

diverse ad hoc opgaver.

Pensionsafsnittet behandler sager indenfor pensions- og handicapområdet

for personer, som er tilkendt førtidspension eller

modtager folkepension, samt beregner og udbetaler pension og

boligstøtte.

Vi tager os af en stor del af de problemstillinger, borgerne kan

have, når de modtager pension. Vi skal således have en bred viden

indenfor bl.a. Servicelovens område vedr. voksen/handicap ydelser,

Pensionslovens område vedr. førtidspension, personlige tillæg,

pensionsberegning mm, Aktivlovens område vedr. ydelser til nye

førtidspensionister og Beskæftigelseslovens område vedr. skånejob

mm.

Sådan er vi

• Vi lægger vægt en åben, troværdig og ligefrem lederstil, fordi

vi ønsker at skabe gode attraktive arbejdspladser

• En arbejdsplads med værdierne synlighed, at vise respekt,

troværdighed, forandringsvillighed, medarbejderinvolvering

• Vi har en uformel omgangsform præget af humor og respekt for

hinanden

• Vi har fokus borgerne og den service vi leverer

• Vi lægger vægt et højt fagligt niveau og vægter kollegial

støtte højt

• Stor medarbejderindfl ydelse arbejdstilrettelæggelsen

• Mulighed for faglig og personlig udvikling

• 7 gode kollegaer i Boligstøtteteamet hvor kollegial støtte vægtes

højt

• en uformel omgangsform præget af humor og respekt for

hinanden

• kontor i nyindrettede lokaler få minutters gang fra stationen,

samt fl extid

• et røgfrit miljø

Du får løn efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.

Du kan få en funktionsbeskrivelse e-mail:

karenmp@roskildekom.dk. Du kan også få fl ere oplysninger ved

at ringe til konsulent Karen-Margrethe Ørsted, tlf. 4631 5451 eller

afsnitsleder Jette Søgaard, tlf. 4631 5401.

Send din ansøgning til

Roskilde Kommune

Socialforvaltningen

Køgevej 90

4000 Roskilde

– så vi har den senest den 3. november 2005. Vi forventer at holde

ansættelsessamtaler i uge 47.

Sådan er du

• Du har erfaring i og lyst til at prøve kræfter med

ledelsesfunktion som stedfortræder

• Du er socialrådgiver eller socialformidler, evt. anden relevant

uddannelse, -gerne med kendskab til området

• Du er troværdig og nærværende

• Du er fl eksibel og kan tænke strategisk og tværs

• Du er god til at samarbejde og samtidig mestrer du at arbejde

selvstændigt

• Du er god til mundtlig og skriftlig formulering

• Du er fortrolig med EDB brugerniveau – også gerne

Kommunedata.

Kan du se dig selv i jobbet, har vi brug for dig i 37 timer om ugen,

fra den 1. december 2005 eller snarest derefter.

Din løn forhandles individuelt efter gældende overenskomst og

principperne om ny løn.

Du kan få en funktionsbeskrivelse e-mail:jettej@roskildekom.dk.

Du kan også ringe til afsnitsleder Jette Søgaard, tlf. 4631 5401 eller

faglig konsulent Jette Jørgensen 4631 5402 og få mere at vide,

inden du sender en ansøgning.

Send din ansøgning til

Roskilde Kommune

Socialforvaltningen

Køgevej 90

4000 Roskilde

– så vi har den senest den 3. november 2005. Vi forventer at

holde ansættelsessamtaler i uge 46.

ROSKILDE KOMMUNE


PENSIONSAFSNITTET

Fagkonsulent – Genopslag

Arbejdsområdet er primært i forhold til beregning og udbetaling

af pension m.v., yde faglig vejledning og sparring, herunder at

være vidensperson i forhold til Kommunedatas systemer og brug

af IT-værktøjer i øvrigt. Der er tale om et bredt arbejdsfelt, hvori

indgår udvikling af afsnittets funktionsområde i samarbejde med

ledelse og medarbejdere, lovfortolkning, deltage ved regnskab og

budgetopfølgning, samt diverse ad hoc opgaver. Du bliver er del

af et konsulentteam 4, der tilsammen dækker Pensions- og

Boligstøtteafsnittets ansvarsområde.

Vi tilbyder

• en rutineret medarbejdergruppe, der har lyst og mod faglig

udvikling

• en kultur, hvor kollegial støtte og samarbejde vægtes højt

• et job med faglige og personlige udfordringer

• en uformel omgangsform præget af humor og respekt for

hinanden

• et arbejde indenfor et bredt fagligt område, der dækker blandt

andet Pensionsloven, Aktivloven og Serviceloven

• en arbejdsplads der ligger få minutters gang fra stationen, samt

fl ekstid

Vi forventer

• erfaring indenfor arbejdsområdet, herunder kendskab til

Socialrådgiver/socialformidler – til Rådgiverteam

– som tager sig af sagsbehandling for alle borgere, der er tilkendt

førtidspension eller modtager folkepension.

Vores hverdag er meget afvekslende og til tider hektisk. Vores

arbejdsområde dækker de borgere, der modtager førtidspension

og folkepension. Herunder fysisk handicappede, psykisk udviklingshæmmede,

fysisk og psykisk syge, misbrugere og hjemløse.

Vi arbejder således indenfor bl.a. servicelovens, pensionslovens,

aktivlovens og beskæftigelseslovens områder. Beregning og udbetaling

af pension laves i Beregnerteamet.

Vi er i alt 9 personer i Rådgiverteamet. Vi har helhedsorienteret

samarbejde med lokalcentrene, de praktiserende læger, forsorgshjem,

sygehuse, varmestuer, plejehjem m.fl ., som borgerne er i

kontakt med. Vi kommer desuden i borgernes hjem, hvis de har

svært ved at komme uden for hjemmet.

Vi tilbyder

• gode kollegaer med et højt fagligt niveau

• en kultur, hvor kollegial støtte vægtes højt

• en uformel omgangsform præget af humor og respekt for

hinanden

• fl extid

www.roskildekom.dk

Pensionssystemets funktioner og samspillet med andre

Kommunedatasystemer

• kendskab til skatteregler i relation til pension, herunder

regnskabsforståelse.

• evne til at sætte dig ind i nyt stof og formidle det en enkel

og overskuelig måde

• gennemslagskraft og fl eksibilitet i forhold til at løse mange

forskelligartede opgaver

• gåmod, at du er resultatorienteret og trives med travlhed

Kan du se dig selv i jobbet, har vi brug for dig i 37 timer om ugen,

fra den 1. december 2005. Du får løn efter gældende overenskomst

og principperne om Ny Løn.

Du kan få en funktionsbeskrivelse e-mail

mariannegri@ roskildekom.dk. Du kan også ringe til afsnitsleder

Jette Søgaard 4631 5401, eller konsulent Marianne Gritsch

4631 5403 og få mere at vide, inden du sender din ansøgning.

Send din ansøgning til

Roskilde Kommune, Socialforvaltningen

Køgevej 90

4000 Roskilde

– så vi har den senest den 3. november 2005. Vi holder ansættelsessamtaler

i uge 46.

Vi forventer

• at du er socialrådgiver eller socialformidler, gerne med

kendskab til området – dette er dog ingen betingelse, da vi

sørger for oplæring

• at du er fl eksibel og indstillet at tage medansvar for løsning

af teamets opgaver

• at du er god til at samarbejde og samtidig mestrer at arbejde

selvstændigt

• at du er fortrolig med EDB brugerniveau – også gerne

Kommunedata.

Kan du se dig selv i jobbet, har vi brug for dig i 37 timer om ugen fra

den 1. december 2005 eller snarest derefter.

Du får løn efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.

Grundlønnen er trin 28 hvis du har mindre end 2 års anciennitet og

derefter trin 33.

Du kan få en funktionsbeskrivelse e-mail jettej@roskildekom.dk.

Du kan også ringe til afsnitsleder Jette Søgaard 4631 5401 eller

faglig konsulent Jette Jørgensen 4631 5402 og få mere at vide,

inden du sender din ansøgning.

Send din ansøgning til Roskilde Kommune, Socialforvaltningen,

Køgevej 90, 4000 Roskilde, så vi har den senest den 3. november

2005. Vi holder ansættelsessamtaler i uge 46.

ROSKILDE KOMMUNE

HK kommunalbladet 51


HK KOMMUNALBLADET

PARK ALLÉ 9

8000 ÅRHUS C.

35.000 brugere

deler viden et

højere niveau.

SORTERET MAGASINPOST

ID.NR.: 41009

Mere end 35.000 brugere i både offentlige og private organisationer kan ganske enkelt ikke tage fejl: Scan·Jour sætter standarden

for ESDH-systemer til registrering, deling og maksimal udnyttelse af viden. Med Scan·Jour Captia har brugerne hver dag nem og

hurtig adgang til egne dokumenter og organisationens videnbase. Og resultatet er effektivitet og digital forvaltning højeste

niveau. Scan·Jour Captia er nutidens ESDH-system til organisationer, der har øje for fremtiden. Hvis du vil vide mere om, hvad

der gør Scan·Jour Captia til markedets foretrukne system, så kontakt os 38 14 40 00 eller besøg www.scanjour.dk – vi kan

nemlig godt lide gæster.

Dreyer & Kvetny Advertising

More magazines by this user
Similar magazines