Læs alt om HGS i kataloget - Niels Brock

brock.dk

Læs alt om HGS i kataloget - Niels Brock

HG for studenter (HGS)
Katalog 2013


Indholdsfortegnelse - Katalog 2013 - HGs

A. Niels Brock Copenhagen Business College ............................................................ 2

1. Mission, vision, historie og vedtægter .................................................................................................. 2

2. Beliggenhed ......................................................................................................................................... 13

3. Ledelse ................................................................................................................................................. 14

4. Juridisk kontrol .................................................................................................................................... 15

5. Vejledning (herunder studie- og praktikvejledning, bibliotek og it-helpdesk) .................................... 17

6. Karaktererskala .................................................................................................................................... 23

7. Klageprocedure ................................................................................................................................... 24

B. Handelskolernes Grundforløb for Studenter (HGs) ............................................. 25

1. Lærere på HGs ..................................................................................................................................... 25

2. Semesterplaner ................................................................................................................................... 26

3. Optagelse på uddannelsen .................................................................................................................. 27

4. Fagbeskrivelser, lektionsplaner og opgaveeksempler ......................................................................... 28

5. Antal lektioner ..................................................................................................................................... 62

6. Opfølgning på læringsmålene for uddannelsen - Eksamen ................................................................. 63

7. Uddannelsesbevis ................................................................................................................................ 70

8. Gebyrer på HGs.................................................................................................................................... 71

C. HGs – Online forløb (afvigelser fra det klassebaserede forløb) .......................... 72


A. Niels Brock Copenhagen Business College

1. Mission, vision, historie og vedtægter

Mission

Niels Brock forpligter vi os til, ambitiøst og vedholdende, at udvikle og udbyde relevante uddannelsestilbud,

der:

- Sikrer dansk erhvervsliv de rette kompetencer

- Optimerer mulighederne for den enkelte

Vision

Niels Brocks ambition er at være Danmarks mest internationale og innovative handelsskole – anerkendt

for vores medarbejdere, som professionelt optimerer og faciliterer elevernes læringsproces.

Strategiværktøj

Niels Brock har gennem de seneste 10 år anvendt et strategiværktøj, som gør os i stand til hvert år at

opdatere vores strategi, overvåge udviklingen mod strategiske mål og operative handlingsplaner samt

inddrage medarbejderne i strategiprocessen.

Skolen arbejder med en 3-års strategihorisont, fx 2013-1016, og processen illustreres bedst i denne figur,

som vi kalder Planlægningshjulet:

2


Budget for det kommende

år udarbejdes

Opfølgning på/ revision af

igangværende handlingsplaner

Aktuelle mål og handlingsplaner

Efterår

Bestyrelsen godkender reviderede

og nye handlingsplaner

og vedtager næste års

budget

Vinter

Sommer

Indtil nu er de strategiske mål blevet skitseret hvert år i februar måned på grundlag af en række empiriske

data om for eksempel fastholdelses- og beståelsesprocenter, tilfredshedsundersøgelser blandt

elever, Niels Brocks medarbejdertilfredshedsundersøgelser, generiske data om arbejdsmarkedsforhold,

osv. samt den administrerende direktørs strategiske udmelding. Fra og med 2013 har vi også inkluderet

empiriske data indsamlet af Niels Brock om procentdele af dimittender, der har fået job, elevtilfredshed

og arbejdsgivertilfredshed.

Vi har fem overordnede mål for den aktuelle horisont:

Forår

Vision, strategi og mål for den

kommende 3-års periode

præsenteres for og godkendes

af bestyrelsen

Uddannelser i verdensklasse (kvalitativ vækst)

Attraktivt uddannelsestilbud – uddannelse til flere (kvantitativ vækst)

Erhvervslivets foretrukne uddannelsespartner

En spændende, udviklende og attraktiv arbejdsplads

Effektiv og bæredygtig institutionsdrift

START

HER

Mål og strategier opstilles (3-års

sigt)

Der opstilles handlingsplaner

Involvering af medarbejdere til

fremlæggelse for bestyrelsen i

juni

3


Der er knyttet en overordnet strategi til gennemførelse af hvert af de fem mål, og derudover er der for

hvert enkelt uddannelsesområde opstillet konkrete handlingsplaner med specifikke mål og med angivelse

af initiativer og tidsplaner for arbejdet mod realisering af målet.

De overordnede mål og strategier - samt konkrete mål og handlingsplaner for de enkelte områder - er

udgivet i hæftet "På Vej", som gives til alle Niels Brocks medarbejdere på det årlige medarbejdermøde i

august, og på vores intranet kan man hente alle de strategiske politikker, der et vedtaget i årenes løb.

På denne måde har hver enkelt medarbejder en handlingsplan, der afspejler hans/hendes konkrete arbejde

hen imod de strategiske mål.

Alt strategimateriale er tilgængeligt for medarbejderne på skolens intranet.

Der er ingen tvivl om, at skolens strategiværktøj virker – hvert andet år benchmarker vi medarbejdernes

vurdering af deres trivsel med en række andre store skoler, og hvert år ligger Niels Brock i top,

hvad angår medarbejdernes kendskab til skolens overordnede mål og strategier.

4


Historie

Brock – starten på dansk erhvervsuddannelse

Niels Brock er opkaldt efter en af de største danske købmænd gennem tiderne.

Niels Brock var kendt som en ydmyg og ærlig købmand, der skabte en meget succesfuld virksomhed

gennem handel og eksport af beklædningsstoffer og forarbejdede fødevarer til lande som Norge,

Sverige, Polen og Rusland. Niels Brock blev født i 1731 og døde i 1802. Han øremærkede en betydelig

del af sin store formue til oprettelsen af en handelsskole, der skulle undervise unge med interesse for

handel. Niels Brocks handelsskole blev oprettet i 1881 og blev hurtigt en højt respekteret institution

for erhvervsuddannelse. Det er den ældste handelsskole i Danmark, og den blev begyndelsen på de

danske erhvervsuddannelser.

I dag er Niels Brock er en af de største uddannelsesinstitutioner i Danmark med fire specialiserede institutioner,

mere end 25.000 fuldtids- og deltidselever og 750 ansatte. Takket være vores rige historie,

stærke traditionelle værdier og vores evne til fortsat at udvikle vores pædagogiske metoder, er vi i

stand til at tiltrække de bedste og mest kompetente medarbejdere, som hjælper med at sikre vores

elevers personlige og faglige udvikling.

Vores moderne institution har meget mere til fælles med den gamle købmand og navnebror, end man

skulle tro. Det, der drev den gamle købmand, var stærke værdier og en passion for handel. Han forstod

betydningen af uddannelse, både for den enkelte og for samfundet som helhed, og han havde en

stærk international tankegang.

I dag er det vores institutions vigtigste mål at uddanne dygtige og ærlige forretningsfolk herhjemme

og i udlandet. Vi forstår vigtigheden af at holde fast i de gode gamle værdier, og selvom Niels Brock er

i konstant udvikling, betragter vi stadig den gamle købmand som en vigtig rollemodel for den moderne

institution.

Vi opfører os ordentligt i alle relationer

Vi er stolte af vores historie og ved, at navnet Niels Brock forpligter

Vi har internationalt udsyn, og vi er innovative

Vi er professionelle, og vi gør os umage

Vi er en skole, som er tæt på erhvervslivet

Vi følger normer og regler. Vi tager alvorligt, at vi som uddannelsesvirksomhed skal være et godt eksempel

for de unge, som vi uddanner til en fremtid i erhvervslivet.

Som skole for erhvervslivet er det afgørende, at Niels Brock lytter til virksomhedernes og samfundets

behov for uddannelse. Vi vedkender os i høj grad et samfundsansvar og imødekommer løbende aktuelle

behov for erhvervsrettede kompetencer.

Vi anerkender vores sociale ansvar og gør vores yderste for at imødekomme den stigende efterspørgsel

på faglige kvalifikationer. Navnet Niels Brock er forbundet med innovation og banebrydende adfærd

- et ry, som vi konstant søger at leve op ved at være på forkant på mange forskellige niveauer.

5


F.eks. gennem vores internationale aktiviteter. Niels Brock begyndte sine internationale aktiviteter

længe før, andre talte om internationalisering.

Vedtægter

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NIELS BROCKS HANDELSSKOLE

KAPITEL 1: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1. Niels Brocks handelsskole (Copenhagen Business College) er en selvejende institution med

hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 60798419.

Stk. 2. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt

m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen.

§ 2. Institutionen er oprettet af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse i 1881. Skolen

ændrede i 1991 navn fra Købmandsskolen til Niels Brock.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet

grund- og efteruddannelse og anden uddannelse.

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1,

gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler

herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk

begrundede foranstaltninger.

Stk. 4. Institutionens formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre

udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der

er sammenlagt med et erhvervsakademi.

Stk. 5. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af

nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a i lov

om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

KAPITEL 2: BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen

to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1. 10 udefrakommende medlemmer:

6


a) Arbejdsgiverudpegede medlemmer

4 medlemmer, der udpeges af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse.

b) Arbejdstagerudpegede medlemmer

2 medlemmer, der udpeges af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund.

2 medlemmer, der udpeges af FTF.

c) Kommunalt og regionalt udpegede medlemmer

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i Københavns Kommune

og Frederiksberg Kommune i forening.

1 medlem, der udpeges af regionsrådet i Region Hovedstaden.

2. 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt

deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket

medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3. 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens

medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem,

der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og

mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1,

udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende

stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet

uddannelse.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne

uden stemmeret.

§ 5. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske

virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen

have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi,

herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. Maj, efter at valg til

kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted.

7


Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 5, stk. 7

og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen

øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem

for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder

betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet

øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den

resterende del af funktionsperioden.

KAPITEL 3: BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen, institutionens målsætning og strategi

for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt, det årlige program

for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivnings- og

øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen

træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende

uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket

virksomhed og anden aktivitet inden for formålet, jf. § 3.

§ 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder

for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser.

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens

formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i

medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige

indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter

bestemmelserne i § 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale

ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.

8


Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om

løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved

institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse

af § 26, stk. 3, 2. pkt., og § 27 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne

revisor og om skift af intern revisor.

KAPITEL 4: BESTYRELSENS ARBEJDE

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand

og næstformand.

Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens

møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer

er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af

stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom

og om sammenlægning eller spaltning samt om nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af

samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige

bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har

ret til at få sin mening ført til referat.

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af

Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet

afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen

og instrukserne skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og på den anden

side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.

2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen,

den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og perso-

9


nalepolitik.

3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens

opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens

uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling,

finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og

herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse,

sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke

tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens

ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete

handlepligter og lignende for bestyrelsen.

KAPITEL 5: INSTITUTIONENS DAGLIGE LEDELSE

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden

over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive en

skriftlig beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende

års budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

KAPITEL 6: TEGNINGSRET

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en

af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

KAPITEL 7: REGNSKAB OG REVISION

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen

af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til §

9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et

10


nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler

fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de

regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder.

I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en

erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen,

jf. § 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

KAPITEL 8: FORMUE OG NEDLÆGGELSE

§ 18. Tilbagekaldes undervisningsministerens godkendelse af den selvejende institution efter §

2 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en opløsning af institutionen.

Stk. 2. Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun

træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af

bestyrelsen, og skal godkendes af undervisningsministeren, jf. § 2, stk. 3, i lov om institutioner

for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer,

der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget

er nedsat.

§ 19. Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for Niels Brock pr. 31. december 1990, der

udgjorde i alt kr. 54.961.622.

Stk. 2. Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast

ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande

og lignende.

Stk. 3. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således:

1) Den nettoformue, der er opgjort efter stk. 1 samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud

til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere, anvendes til undervisnings-

og uddannelsesformål efter godkendelse af undervisningsministeren og efter samråd med

Københavns Kommune.

2) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål

efter undervisningsministerens bestemmelse.

Stk. 4. Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi

11


med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning,

tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt

muligt respekteres.

KAPITEL 9: IKRAFTTRÆDELSE MV.

§ 20. Denne vedtægt træder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, der gives med

virkning fra 1. januar 2009. Den siddende bestyrelse fortsætter dog indtil udløbet af sin funktionsperiode,

jf. hidtil gældende vedtægt godkendt af undervisningsministeren den 7. juni 2006,

hvor en ny bestyrelse tiltræder i overensstemmelse med denne vedtægts kapitel 2. For tiden

indtil udløbet af funktionsperioden udpeges der dog elev- og medarbejderrepræsentanter i

overensstemmelse med denne vedtægts § 4, stk. 2, nr. 2 og 3. De repræsentanter for medarbejderne

og deltagerne i uddannelse af over 6 måneders varighed, der hidtil har været tilforordnet

bestyrelsen uden stemmeret, fratræder bestyrelsen ved udpegningen af elev- og medarbejderrepræsentanter

i overensstemmelse med denne vedtægts § 4, stk. 2, nr. 2 og 3.

Bestyrelsen består således af 14 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret

i resten af indeværende funktionsperiode.

Stk. 2. Vedtægten kan ikke ændres uden undervisningsministerens godkendelse.

Stk. 3. Indtil udbudsretten vedrørende erhvervsakademiuddannelser overgår fra institutioner

for erhvervsrettet uddannelse til erhvervsakademierne, kan institutionen udbyder disse uddannelser

i overensstemmelse med lovgivningen.

Således vedtaget på det 201. Styrelsesmøde den 4. december 2008 i overensstemmelse med

hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

Underskrevet af:

Ernst Lykke Nielsen (formand)

Else-Marie Dupont (næstformand)

Annette Kreiner

Finn Vestergaard

Jens Bjergmose

Anders Jensen

Michael Tøttrup

Poul Drews

Verner Usbeck

Michael Lange

Niels Blomgren-Hansen

Søren Rex

12


2. Beliggenhed

HGs-uddannelsen (den klassebaserede version) udbydes i vores lokaler i hovedbygningen på Nørre

Voldgade 34, som ligger i Københavns centrum med udsigt over Ørstedsparken og 200 meter fra Nørreport

Station, hvor de studerende og ansatte har nem adgang til S-tog, regionaltog, metro og busser.

Niels Brocks centrale ledelsesmæssige og administrative funktioner har også til huse her

- ligesom eBrock, der er ansvarlig for HGs Online, også arbejder herfra.

21


3. Ledelse

Anya Eskildsen, direktør

Morten S. Petersen, vicedirektør

David Jensen, uddannelsesdirektør, EUD

Jytte Mansfeld, chef, Niels Brock International

Steffen Herskind, IT-chef

Bente Andersen, chef, løn og personale

Kent Sehested, administrationschef, EUD

Jørgen K. Jørgensen, uddannelseschef, HGs

Claus Villumsen, uddannelseschef, HGs Online

Jan Christensen, pædagogisk konsulent

Ole F. Nielsen, senioranalytiker

Stine Randklev Nissen, bibliotekar, Niels Brocks bibliotek

21


4. Juridisk kontrol

Uddrag af vedtægter vedtaget på det 201. Styrelsesmøde den 4. december 2008 i overensstemmelse

med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

KAPITEL 1: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1. Niels Brocks handelsskole (Copenhagen Business College) er en selvejende institution med

hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er 60798419.

Stk. 2. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt

m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen.

§ 2. Institutionen er oprettet af Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse i 1881. Skolen

ændrede i 1991 navn fra Købmandsskolen til Niels Brock.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet

grund- og efteruddannelse og anden uddannelse.

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1,

gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler

herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.

Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk

begrundede foranstaltninger.

Stk. 4. Institutionens formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre

udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der

er sammenlagt med et erhvervsakademi.

Stk. 5. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af

nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a i lov

om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Navne på bestyrelsesmedlemmer og ledelse:

Bestyrelse:

Formand:

Ernst Lykke Nielsen, adm. direktør, Bording Data A/S

21


Næstformand:

Else-Marie Dupont, afdelingschef, DI Kontorfunktionærernes Forbund

Arbejdsgiverrepræsentanter (FUHU):

Annette Kreiner, adm. koncerndirektør

Finn Vestergaaard, HR Manager

Jens Bjergmose, direktør

Medarbejderrepræsentanter (Fagforeninger):

Michael Tøttrup, Faglig konsulent

Kirsten Guntofte, medlem af Union Center Board

Per Tønnesen, formand, Kontorfunktionærer

Repræsentanter valgt af region og kommune:

Fasael Rehman, medlem af byrådet, Frederiksberg

Lars Heide, professor, Region Hovedstaden

Repræsentanter valgt af elevrådet:

Med stemmeret: Louise Linck

Uden stemmeret: Vakant

Repræsentanter valgt af medarbejdere:

Med stemmeret: Henrik Holmsgaard, lektor

Uden stemmeret: Boy Willendrup

Revisor:

PriceWaterhouseCoopers

Ledelse:

jf. katologets afsnit ”Ledelse”.

Yderligere oplysninger om bestyrelsens sammensætning, ansvarsområder, opgaver og forpligtelser

samt daglig ledelse, tegningsret, administrationsloven, konti, revision, aktiver og ejendomme fremgår

af Niels Brocks fuldstændige vedtægter.

21


5. Vejledning (herunder studie- og praktikvejledning, bibliotek og ithelpdesk)

Praktikservice og jobvejledning

Praktikservice har fire fuldtidsansatte. Tre praktikkonsulenter og én administrativ medarbejder.

Workshop/introduktion til uddannelsen:

Workshoppen "Kend din uddannelse" finder sted ved uddannelsens begyndelse. Formålet med

workshoppen er at give eleverne et indblik i deres uddannelse samt at formidle den Brockske

identitet og studieområdet. Eleverne vil få oplysninger om fag, eksamener og praktikmuligheder.

Det er hensigten at engagere eleverne på et tidligt stadie og give dem en grundig forståelse

af deres uddannelse hurtigt efter optagelsen. Praktikservice er ansvarlig for workshoppens

planlægning og udførelse sammen med studievejlederne.

Klassebesøg:

En praktikkonsulent vil besøge alle klasser og gennemgå praktikmuligheder, beskrive hvordan

man søger elevpladser og job og sender uopfordrede ansøgninger samt give eksempler på

virksomheder med potentielle elevpladser. Praktikkonsulenten vil også gennemgå elevløn og

andre forhold relateret til elevpladser.

Niels Brocks jobmesse:

Formålet med jobmessen er at øge overgangsfrekvensen fra HGs-uddannelsen til hovedforløbene

således at så mange elever som muligt får en elevplads. De virksomheder, der ønsker at

være til stede på messen har deres egen stand, og de har høje forventninger til vores elever og

skolen. For at jobmessen bliver en succes, er det afgørende, at eleverne er godt forberedt og

er i stand til at udtrykke deres interesse i en elevplads. Det betyder, at eleverne forventes at lave

lidt research i de deltagende virksomheder forud for messen. Det forventes også, at de er i

stand til at præsentere et professionelt CV samt at de kan præsentere sig selv for de arbejdsgivere,

der er på messen for at opdage og rekruttere vores dygtige elever.

Jobprofil/klassebesøg:

Formålet med dette besøg er at sikre, at eleverne har modtaget alle nødvendige oplysninger

om ansøgningsprocessen til en elevplads. Elever, der endnu ikke er blevet registreret på

www.brock.elevplads.dk skal registrere sig så hurtigt som muligt. Denne hjemmeside (Praktikservice)

er et værktøj, der er beregnet til at lette kommunikationen mellem eleverne, virksomheder

og Niels Brock. På hjemmesiden kan arbejdsgiverne søge efter bestemte elevprofiler og

kontakte eleverne direkte. Omvendt kan eleverne søge efter elevpladser, der matcher deres

interesser og ansøge om pladserne.

21


Alle elevernes elevpladsønsker registreres af praktikkonsulenten, så eleverne kan assisteres på

den bedst mulige måde. Elever med særlige behov (som kontaktlæreren har bemærket eller

eleven selv har udtrykt) tilbydes et én-til-én møde, hvor deres ønsker og muligheder kan drøftes.

Eleven opfordres til at tage konkrete initiativer for at få ham/hende tættere på en elevplads.

Jobmessemagasin:

Det er vigtigt, at eleverne er godt rustet til jobmessen. Af denne grund har Praktikservice udarbejdet

et magasin, der indeholder oplysninger om nogle af virksomhederne, artikler om elever

fra Niels Brock, der er i øjeblikket har en elevplads samt gode råd om, hvordan man søger

elevpladser. Magasinet gives til alle elever inden messen, så de har tid til at forberede sig. Praktikservice

opfordrer alle lærere til at integrere magasinet i deres klasseundervisning, således at

eleverne kan få den bedst mulige oplevelse gennem en samarbejdsbaseret indsats fra Niels

Brock.

Wall of Fame:

Sparring:

Niels Brocks Wall of Fame vises billeder af elever, der har fået en elevplads sammen med deres

navne, praktikvirksomhed og speciale.

Eleverne tilbydes én-til-én samtaler med en praktikkonsulent om praktik og job, herunder

hvordan man skriver en ansøgning og går til jobsamtaler og med det formål at afklare elevens

kompetencer og ønsker.

Elevregistrering:

Drop-in:

Alle elever skal registreres i det landsdækkende Easy-P-system med deres elevpladspreferencer,

og det skal angives, om de søger en elevplads eller ej. Denne information er en del af den

danske nationalstatistik om situationen for elevpladser i Danmark. Samtidig bruger Praktikservice

disse oplysninger til at holde kontakten med elever, der søger elevpladser, også efter at de

er startet på deres elevtid. Praktikservice sender hyppigt e-mails med elevpladsannoncer til

eleverne baseret på deres individuelle prioriteter.

Praktikservice er åbent hver dag, så eleverne kan kigge forbi og lave en aftale eller få svar på

deres spørgsmål med det samme.

Praktikservice kan give eleverne brugernavne og adgangskoder til www.elevpladsen.dk, som

21


er en landsdækkende hjemmeside med elevpladser.

Praktikophold i udlandet:

Praktikservice kan hjælpe elever, der ønsker en elevplads i udlandet, med godkendelser og refusioner.

Dog vil praktikservice ikke etablere kontakt til virksomheder i udlandet.

Annoncer på www.elevplads.dk

Praktikservice uploader gerne praktikannoncer til www.elevplads.dk og sende dem til Niels

Brocks elever

Praktikservice til virksomheder:

Godkendelse af virksomheder:

Alle virksomheder skal godkendes, før de kan tage imod elever. Der bruges en godkendelsesblanket

til dette formål, og praktikservice vil hjælpe virksomhederne med at udfylde denne. Behandlingstiden

er ca. to uger - og ofte mindre.

Rådgivning af virksomheder:

Praktikservice besøger også virksomheder og giver rådgivning i forbindelse med godkendelser,

godtgørelse, skoleperioder, den elevansvarliges rolle, personaleforhold, rekruttering af elever

osv.

Proaktivt arbejde

Praktikservice kontakter proaktivt virksomheder, som ikke tilbyder elevpladser og motiverer

dem til at tage elever. Dette arbejde er normalt en del af kampagner eller tager udgangspunkt i

områder, hvor praktikservice har identificeret et behov for flere elevpladser.

Netværk

Praktikservice arbejder løbende på at etablere og vedligeholde netværk med virksomheder, der

har eller ønsker at ansætte elever

21


Studievejledningen

Studievejlederne hjælper eleverne under hele uddannelsen, f.eks. gennem samtaler om elevens faglige

fremskridt, studieaktivitet, hvordan man gennemfører uddannelsen på en vellykket måde såvel som

personlige anliggender. Studievejlederne kan for eksempel hjælpe eleverne med følgende områder:

Uddannelsesmuligheder (videreuddannelse, andre uddannelser, forskellige specialer)

Jobmuligheder

Internationale uddannelser

Overgang fra uddannelse til elevplads eller andre uddannelsesområder

Specialpædagogisk støtte, SPS

Personlige anliggende

En studievejleder har tavshedspligt over for både andre og myndighederne. Studievejlederens kontakttid

fremgår af opslagstavler i klasselokalerne, og der kan laves aftaler via e-mail.

Ved SU-spørgsmål henviser studievejledningen til SU-kontoret. SU er uafhængig af elevens faglige

fremskridt.

Elev-coaches

Hjælper elever, der har brug for støtte og vejledning og en hjælpende hånd til at gennemføre

uddannelsen, dog ikke egentlig faglig rådgivning. Modtager elever, der er henvist fra studievejlederne

og kontaktlærere og har afsat timer specifik til elevstøtte.

Afholder svære personlige møder, der kan omfatte alt fra indkvartering og problemer med

hjemmearbejde til elevens sociale liv med familie, venner og fritidsaktiviteter.

Fokuserer på, at eleverne generelt er glade for deres uddannelse og skolen.

Fravær og studieaktivitet

I forhold til fravær og studieaktivitet er der blevet udarbejdet et specifikt sæt af procedurer med henblik

på at informere og vejlede eleverne om deres situation og for at være i stand til at støtte og motivere

dem på den bedst mulige måde, så de kan gennemføre uddannelsen.

Personalets roller og ansvar i denne henseende er beskrevet nedenfor.

Administrativt personale

Sender ugentlige fraværsoversigter til kontaktlærer, elev-coachen, studievejlederen og uddannelseschefen.

Sender informationsbreve til elever, der overskrider et fravær på 20 lektioner

Sender informationsbreve til elever, der overskrider et fravær på 35 lektioner (sender en kopi til

21


kontaktlæreren og informerer Ungdommens Uddannelsesvejledning i Københavns Kommune).

Sender udmeldelsesbreve til eleven, evt. forældrene, på anmodning fra studievejlederen. Gemmer

argumentationen for udmeldelse elektronisk.

Klasselærer

Holder møder med elever med fravær på over 20 lektioner, skriver logbøger og laver aftaler

med eleven afhængigt af årsagen til fraværet. Kan henvise eleverne til elev-coachen. Kan informere

studievejlederen om særlige forhold, f.eks. særlige behov, terapi, helbredsmæssig situation

osv.


Har samtaler med elever med et fravær på over 35 lektioner, skriver en logbog, udarbejder en

handlingsplan (denne plan/aftale er strengere end den, der blev udarbejdet på tidligere møder).

Handlingsplanen skal indeholde og afspejle en vurdering af elevens studieaktivitet og faglige

standpunkt. Handlingsplanen underskrives af eleven, og en kopi fremsendes til elevens coach.

En kopi, der angiver eventuelle særlige forhold, f.eks. særlige behov, terapi, helbredstilstand,

mv. sendes også til studievejlederen. Uddannelseschefen underrettes om handlingsplanen.


Har samtaler med elever med et fravær på 50+ lektioner og skriver en logbog. Tager initiativ til

at indsamle data om elever fra faglærere for at skrive en samlet vurdering af elevens studieaktivitet

(herunder fremmøde) og faglige standpunkt, opgaver og adfærd. Denne rapport sendes til

studievejlederen.


Hvis en elev ønsker at stoppe på uddannelsen, skal han/hun henvises til en studievejleder, som

vil arrangere et afsluttende møde

Studievejleder

Informerer i særlige tilfælde eleven (evt. elevens forældre) og/eller en rådgiver fra Ungdommens

Uddannelsesvejledningscenter i Københavns Kommune i forhold til elever med en fraværsprocent

på over 20 lektioner.


Hvis eleven er under 18 år og har mere end 35 lektioners fravær, kontakter studievejlederen elevens

forældre og/eller en rådgiver fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Københavns

Kommune og anmoder i særlige tilfælde om et møde. Særlige tilfælde er når eleven er under 18

år eller ikke synes at være helt klar til at tage en uddannelse.


Hvis en elev har et fravær på over 50 lektioner, indkaldes eleven til et møde, og der oprettes en

aftale/handlingsplan på grundlag af kontaktlærerens redegørelse og de oplysninger, der gives

på mødet. Denne plan er strengere end den, der blev udarbejdet på tidligere møder (beskrevet

under "Kontaktlærer"). Eleven underskriver handlingsplanen, og studievejlederen følger op på

handlingsplanen med støtte fra kontaktlæreren. Studievejlederen informerer det administrative

personale, hvis eleven udmeldes.


I forbindelse med udmeldelse laves der evt. yderligere handlingsplaner, og der sendes en kopi til

21


Helpdesk

uddannelseschefen. Studievejlederen holder det afsluttende møde med eleven og informerer

det administrative personale om årsagen til, hvorfor eleven udmeldes. Studievejlederen kan også

aftale med eleven, at denne skal gå om eller finde en ny elevplads.

Alle elever har adgang til it-support. Helpdesk hjælper eleverne med at få adgang til wi-fi, printere,

Fronter (vores fælles interne platform) og til vores Citrix-platform, hvor eleverne kan få adgang til de

interne Niels Brock-ressourcer overalt i verden.

Helpdesk har både en central support i it-afdelingen og lokal support i alle Niels Brock-bygninger.

Eleverne kan kontakte helpdesk enten ved personligt fremmøde i it-afdelingen dagligt fra 07:45 til

15.00, telefonisk dagligt fra 07:45 til 19.00 (fredag 07:45 til1 4.00) eller ved at oprette en support-case

via e-mail.

Helpdesk leverer også en række online retningslinjer, som kan anvendes til selvhjælp.

21


Niels Brock-biblioteket

Som elev kan du få hjælpe af vores bibliotekar, der vil hjælpe og vejlede dig så meget som muligt.

Niels Brock-biblioteket ligger på Julius Thomsens Plads 6, 1925 Frederiksberg C på 5. sal.

Åbningstider: Mandag-fredag 9-14

Som uddannelsesbibliotek udvælger og beskriver Niels Brocks bibliotek primært kilder indenfor emneområder,

der vedrører merkantil uddannelse, og yder assistance og relevant materiale i forbindelse

med opgaveskrivning.

Via biblioteket er der adgang til håndbøger, leksika, faglitteratur, TV-udsendelser, danske og internationale

magasiner samt et begrænset udvalg af skønlitteratur. Størstedelen af publikationerne leveres

elektronisk via EBSCO, der indeholder mere end 1000 publikationer. Publikationerne er primært på engelsk

og omfatter for eksempel Harvard Business Review, Journal of Marketing Research, Econometrics

Journal og Journal of International Marketing. Nogle publikationer kan først læses i sin helhed efter

et par måneder.

De fleste materialer kan lånes, men biblioteket er også i besiddelse af en samling af håndbøger, som

kun må anvendes på biblioteket. Lånetiden er 1 måned for bøger og magasiner. Alle bortkomne materialer

skal erstattes af låneren. Sundhedskort kan bruges som ID og som lånerkort.

Elektroniske ressourcer:

Lærerne uploader materiale til eleverne via Fronter uafhængigt af biblioteket.

Biblioteket rummer en række elektroniske ressourcer, f.eks.:

Børsen

Euromonitor - Passport GMID

Gyldendals Røde Ordbøger

Infomedia via SKODA (Danske avisartikler)

Karnovs Lovsamling

Ledelse & Erhvervsøkonomi

Mandag Morgen Share (magasinartikler)

Marketline

OECDiLibrary

Statistikbanken

Ugeskrift for Retsvæsen

Alle elektroniske ressourcer er beskrevet og tilgængelige via bibliotekets hjemmeside.

22


6. Karaktererskala

7-trinsskalaen

7-trinsskalaen er det karaktersystem, der er blevet anvendt på alle statsregulerede uddannelser siden

september 2007. Karakterskalaen er kompatibel med ECTS-skalaen. Nedenstående tabel viser desuden

de tilsvarende amerikanske karakterer:

Den danske 7-trinsskala ECTS-skalaen

(European Credit Transfer and

Accumulation System)*

12 A A

10 B B+

7 C B

4 D C+

02 E C

00 Fx F

-3 F F

Tilsvarende karakterskala i USA**

* Kilde: Ministeriet for Research, Innovation og Videregående Uddannelser: http://en.iu.dk/education-in-denmark/the-danish-educationsystem/grading-scale

**Kilde: World Education Services (WES):

http://www.wes.org/gradeconversionguide/index.as

p

Foruden 7-trinsskalaen kan bedømmelsen ”bestået/ikke bestået” også blive anvendt. 02 er beståelseskarakteren.

23


7. Klageprocedure

Normalt går vi ikke ud fra, at der opstår problemer, der er så alvorlige, at du skal oprette en formel klage,

men det kan selvfølgelig opstå. I så fald skal følgende procedure følges (uddrag fra elevhåndbogen):

1. Tag direkte kontakt til de involverede personer. Dette vil oftest føre til et acceptabelt resultat.

2. Hvis der ikke kan findes en tilfredsstillende løsning, skal du gå til din kontaktlærer.

3. Hvis problemet forbliver uløst, kan du - inden for 2 uger – sende en skriftlig, begrundet klage til

uddannelseschefen.

4. Hvis du er utilfreds med skolens svar på din klage, kan du i visse tilfælde, f.eks. i forbindelse

med eksaminer, appellere afgørelsen ved at fremsende din klage til Undervisningsministeriet.

Skolens svar vil rådgive dig om denne mulighed. Appellen skal sendes inden for en uge.

5. I forbindelse med eksamenskarakterer, der involverer en ekstern censor, eller i tilfælde af

bortvisning fra uddannelsen, kan skolens beslutning appelleres til Undervisningsministeriet.

24


B. Handelsskolernes Grundforløb for Studenter (HGs)

Niels Brock Copenhagen Business College tilbyder én postgymnasial erhvervsuddannelse: HGs.

1. Lærere på HGs

Navn, uddannelsesbaggrund og fag (angivet i parentes)

Lærere på Hgs - klassebaseret

David Roel (BE, SS, IT) * Cand. merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus

Tina Ziegler Holland (BE, SS) Cand. merc. fra Copenhagen Business School

Olav Achton-Gråthen (BE, IT) HA fra Roskilde Universitetscenter

Morten Juhl Thagaard (BE, IT) HA.dat fra Copenhagen Business School

Niels Brink (BE, SS) HD fra Copenhagen Business School

Helle Norby (SS) HD fra Copenhagen Business School

Susanne Weirum (BE, SS) Cand. merc. fra Copenhagen Business School

Maja Arp-Hansen (IT) Cand. merc. fra Copenhagen Business School

Jan Nørgaard (BE) HD fra Copenhagen Business School

Claus Christian Rønberg (IT) Cand. Polit fra Københavns Universitet

Sven Bybjerg Pedersen (S & S) HD fra Copenhagen Business School

Lærere på Hgs - Online

Peter Manniche Riber (SS) BSc Business Administration & Service Management fra Copenhagen Business

School

Lotte Nørregaard (IT) Master of ICT and Learning fra Aalborg Universitet

Sophie Løhr (BE) BSc Business Administration & Philosophy fra Copenhagen Business School

* Erhvervsøkonomi = BE Salg & Service (Marketing) = SS Informationsteknologi = IT


2. Semesterplaner

Oversigt over HGs-uddannelsen 2013:


3. Optagelse på uddannelsen

Grundlæggende adgangskrav - HGs

For at blive optaget skal eleverne have en gymnasial baggrund, dvs. at have bestået en af følgende

eksamener:

Studentereksamen (STX)

HF

HTX

Andre gymnasiale eksamener bedømmes individuelt af Niels Brocks studievejledere.

Andre optagelseskrav og merit

I tillæg til kompetencemålene for ovennævnte eksamener (STX, HF og HTX) kræves der ingen særlig

erhvervserfaring for at blive optaget. Der stilles heller ikke krav til, at den studerende skal have fundet

en elevplads på forhånd.

Eleverne kan få merit for fag, som de tidligere har bestået på et tilsvarende eller højere niveau, men

skal under alle omstændigheder deltage i undervisningen, så de kan tilegne sig de nødvendige tværfaglige

kompetencer.

Alle elever, der optages på HGs-uddannelsen i Danmark kan frit skifte til en anden skole, der udbyder

samme uddannelse. Alle karakterer følger eleven, og det er institutionens opgave at afgøre, om eleven

har et bestået gennemsnit, når karakterne fra den tidligere og den nye institution sammenlægges.


4. Fagbeskrivelser, lektionsplaner og opgaveeksempler

HGs–uddannelsen er karakteriseret ved, at alle elever har en gymnasial baggrund eller tilsvarende, og

det gælder for de fleste elever, at de har indset, at de ikke ønsker at studere på et universitet. I stedet

ønsker de en karriere i erhvervslivet, og derfor har de brug for de specifikke erhvervsmæssige færdigheder,

der kræves for at forfølge en karriere i erhvervslivet.

Uddannelsesforløbet strækker sig over 12 uger og består af tre grundlæggende fag: Erhvervsøkonomi,

Salg & Service og Informationsteknologi. Derudover er der tværfaglige projekter undervejs i uddannelsesforløbet,

hvor case-baserede opgaver inddrager de tre grundlæggende fag i et praktisk og tværfagligt

læringsmiljø.

Når eleverne har gennemført HGs-forløbet, vælger de typisk en af tre veje: a) får en elevplads i en virksomhed

eller organisation b) fortsætter på videregående uddannelse eller c) får sig et job. Niels Brock

bestemmer ikke hvilke fagområder, der skal undervises i. I stedet får vi rammerne fra undervisningsministeriet.

Undervisningen i de grundlæggende fag er dialog- og klassebaserede, og der er ansat lærere

med den relevante faglige viden til hvert fag. Der er ca. 30 elever per klasse.

De case-baserede aktiviteter er organiseret som gruppearbejde (typisk 4 elever per gruppe). Eleverne

arbejder med en fiktiv virksomhed, hvortil de har valgt både forretningsidé og branche. Case-modulet

indeholder 7 tematiske opgaver, som er fastsat på forhånd (se under "temaopgaver"). Temaopgaverne

er udformet på en sådan måde, at de integrerer grundfagene og afspejler læringsforløbet for de tre

fag.

Temaopgaverne er alle procesorienterede og bygget op omkring praktiske opgaver, som eleverne kan

forvente at støde på i deres efterfølgende elevtid eller karriere. Hvert undervisningstema afsluttes

efter ca. en uge med en skriftlig rapport og en PowerPoint-præsentation for hele klassen. Både læreren

og de andre elever er med til at give feedback til præsentationsgruppens arbejde.

Disse ugelange temaopgaver udgør et samlet portræt af gruppens "virksomhedsorganisation", som er

grundlaget for elevernes eksamen. Eftersom eleverne tager udgangspunkt i forskellige virksomheder,

har eksamenen et særskilt didaktisk fokus for hver gruppe. Pensummet for grundfagene er dog det

samme for alle elever.

Krav til fremmøde

Eleverne er forpligtet til at deltage i i alt 30 timers klasseundervisning ugentligt i den fulde 12-ugers

periode. Desuden vil forskellige opgaver optage yderligere 7 ½ timer om ugen, og dermed udgøre en

hel ugentlig arbejdsbyrde.


Introduktion til fagenes nummerering

Vi får fagnumrene af undervisningsministeriet, og numrene er de samme på alle HGs-uddannelser i landet.

Niveauet er angivet med bogstaverne A til F, hvor A er det højeste. Numrene er de samme på både

det ordinære forløb og online-forløbet, dog er ”Online” tilføjet efter nummeret.

Oversigt over fag på HGs -uddannelsen:

Erhvervsøkonomi (23007-C)

Informationsteknologi (23014-C)

Salg og service (23029-C)

Tværfaglig Case (76534)

I det følgende findes en uddybende beskrivelse af læringsmål og pensum for HGs. Efter disse beskrivelser

følger eksempler på detaljerede lektionsplaner og temaopgaver.


Fagbeskrivelse for "Erhvervsøkonomi" 23007-C

Fagbeskrivelse

Formålet med dette fag er, at eleven opnår færdigheder inden for virksomhedsadministration til

udførelse af opgaverne i en virksomheds økonomiafdeling. Faget styrker elevens erhvervsfaglige

viden og økonomiske færdigheder.

Adgangskrav

Dokumentation for bestået gymnasial uddannelse.

Yderligere krav:

Erhvervsøkonomi kan kun læses sammen med Informationsteknologi (23014-C) og Salg og Service

(23029-C).

Kontakttimer for kurset:

Det normale antal kontakttimer er 68 for en 12-ugers periode. (Se fagkalenderen)

Læringsmål for eleverne

Læringsmålene omfatter, at eleverne skal kunne:

udføre grundlæggende lønregistreringsopgaver

forklare virksomhedens indtjeningspotentiale

foretage prisoptimering under givne betingelser

forklare udviklingen og anvendelsen af virksomhedens personaleressourcer, herunder udarbejdelse

af performance-analyser ved hjælp af indekser og nøgletal og

anvende relevante it-værktøjer

kommunikere erhvervsøkonomirelaterede oplysninger bade mundtligt og skriftligt

redegøre for virksomhedens filosofi og mål

redegøre for virksomhedens principper om arbejdsdeling

udføre pengetransaktioner som en del af indenlandske køb og salg, herunder afstemning af

konti

udarbejde og kommentere på budgettet i en resultatopgørelse

anvende og redegøre for udvalgte erhvervsøkonomiske metoder og præsentationsformer i erhvervsmæssige

sammenhænge inden for faget – og desuden i forbindelse med de andre fag

udarbejde et likviditetsbudget på baggrund af indtægts- og betalingsmodellen

præsentere pristilbud baseret på bidragsprincipperne i danske og udenlandske valutaer

lave afskrivningsberegninger vedrørende anlægsaktiver

udarbejde og kommentere på balancen i et personligt ejet handelsselskab og i en servicevirksomhed,

herunder noterne

31


udarbejde og kommentere på en simpel balance i et handelsselskab, og en servicevirksomhed i

koncernform

registrere og udarbejde rapporter i et relevant økonomistyringssystem

Gennemføre en analyse af de miljømæssige forhold ved hjælp af indekstal og miljøindikatorer

Undervisningsmetoder

Undervisningen omfatter arbejde med metoder og modeller til løsning af praktiske problemer i erhvervs-,

service- og produktionsvirksomheder.

Arbejdet omfatter skriftlig såvel som verbal kommunikation vedrørende fagets indhold. Faget fokuserer

på elevens evne til at forstå og reflektere over baggrunden for at bruge erhvervsøkonomiske metoder

og formidling af de resultater, som metoderne producerer, herunder forskelle mellem en produktionsvirksomhed

og en handels-/servicevirksomhed.

Der anvendes relevante it-værktøjer, herunder regneark, tekstbehandling og økonomistyringssystemer

indeholdende kunde-, leverandør- og lagerstyring.

Anvendt litteratur

Erhvervsøkonomi, Niveau F, E og D, forlaget Systime 1. udgave, 1. oplag 2011 af Knud Erik Bang,

Birgitte Schou, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Henrik Højmark. ISBN 978-87-616-2278-5


Erhvervsøkonomi, Niveau C, forlaget Systime 1. udgave, 1. oplag 2011 af Knud Erik Bang, Birgitte

Schou, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Henrik Højmark. ISBN 987-87-616-2703-2

Evaluering

Eleverne skal dokumentere deres arbejde i løbet af kurset. Dokumentationen vil bestå af skriftlige opgaver,

case-opgaver, rapporter, præsentationer, osv. Elevens skriftlige og mundtlige arbejde evalueres

løbende.

Eleverne udfører opgaver og øvelser uden for klassen svarende til ca. 10 % af det samlede forløb.

Evalueringen af eleverne fordeles som følger: 10 % til lektier, 20 % til "multiple choice"-prøver og 70 %

for den afsluttende eksamen.

Afsluttende karakter

Uddannelsen afsluttes med en afsluttende karakter. Eleven vurderes i forhold til læringsmålene.

Afsluttende eksamen (tværfaglig)

Eleven vurderes i forhold til alle læringsmålene og karakteren vil blive fastlagt på baggrund af en samlet

vurdering af elevens færdigheder, som det fremgår af elevernes prøveresultater.

32


7-trinsskalaen

7-trinsskalaen er det karaktersystem, der er blevet anvendt på alle statsregulerede uddannelser siden

september 2007. Karakterskalaen er kompatibel med ECTS-skalaen.

Den danske 7-trinsskala ECTS-skalaen

(European Credit Transfer and

Accumulation System)*

12 A A

10 B B+

7 C B

4 D C+

02 E C

00 Fx F

-3 F F

* Kilde: Ministeriet for Research, Innovation og Videregående Uddannelser:

http://en.iu.dk/education-in-denmark/the-danish-education-system/grading-scale

**Kilde: World Education Services (WES):

http://www.wes.org/gradeconversionguide/index.asp

Tilsvarende karakterskala i USA**

Foruden 7-trinsskalaen kan bedømmelsen ”bestået/ikke bestået” også blive anvendt. 02 er den laveste

beståelseskarakter.

33


Fagoversigt - Lektionsplan for Erhvervsøkonomi 23007-C

Uge Lektioner Pensum

1 Virksomheden

Regnskabssystemet

Arbejdsdeling i en organisation (self-study)

2 Regnskab ved virksomhedsopstart

Likvide aktiver

Momsregnskab

3 Regnskab i henhold til produktgruppe

Andre eksterne omkostninger

Inventar og firmabiler

Egenkapital og privarforbrug

4 Virksomhedens årsregnskab

Virksomhedens indtægter og udgifter (del 1)

5 Kassekreditter og langfristede lån

Beregning af afskrivninger

Personaleomkostninger

Fremlæggelse af årsregnskab

6 Afstemning af regnskaberne

Virksomhedens indtægter og udgifter (del 2)

Valg af markedsføring

7 Valg af markedsføring

Virksomhedens budget

Virksomhedens økonomiske system (self-study)

8 Kapitel 1 + 2.3

Chap. 4

Kap. 3

8 Kap. 5

Kap. 6

Kap. 7

8 Kap. 8

Kap. 9

Kap. 10

Kap. 11

6 Kap. 12 Kap.

25/26

8 Kap. 14

Kap. 15

Kap. 22

Kap. 16

8 Kap. 23

Kap. 25/26 part 2

Kap. 27

6 Kap. 27

Kap. 13

34


8 Virksomhedens budgetsystem

Regnskab iht. produkt (self-study)

9 Virksomhedens indtjeningsmuligheder

Beregninger

Et integreret økonomisk system (self-study)

10 Beregning

Konti til en produktionsvirksomhed

Personaleadministration

Virksomhedens miljøforhold (self-study)

11 Gennemgang /Opsummering 2

12 Eksamen

Det forventes, at eleverne

4 Kap. 18

Kap. 21

4 Kap. 28

Kap. 20

Kap. 24

4 Kap. 20

Kap. 30

Kap. 29

Kap. 19

Bidrager til læringsmiljøet på en positiv, konstruktiv måde.

Udnytter de tildelte ressourcer: undervisningsmaterialer, undervisere, klassekammerater og

aktuelle publikationer, der er relevante for faget/fagene.

Deltager i klasseundervisningen og er fuldt forberedt, kommer til tiden og udviser interesse.

Undervisningstimerne er vigtige, og det forventes, at eleverne deltager. Fremmøde registreres

vha. en klasseliste for fysisk deltagelse i timerne.

Alle skriftlige opgaver foregår som prøver på klassen. Opgaver skal afleveres til tiden (ligesom

til en chef på en arbejdsplads). Brug af eksterne kilder er ikke tilladt. Brug biblioteket og internet

til

research.

Mundtlige opgaver (fremlæggelser) skal præsenteres på en klar og overskuelig måde, være relevante

og have effektive visuelle hjælpemidler (MS PowerPoint). Det er vigtigt, at eleverne viser

god øjenkontakt, et passende kropssprog og taler tydeligt. Alle gruppemedlemmerne skal

deltage ligeligt i gruppepræsentationer.

Den sidste gennemgang af fagbeskrivelsen blev foretaget af klasselæreren og uddannelseschefen d.

31. januar, 2013

35


Fagbeskrivelse for "Informationsteknologi" 23014-C

Fagbeskrivelse

Målet er at styrke elevernes evne til at arbejde med it- opgaver og problemstillinger, der er typiske for

deres uddannelse og arbejde. Faget skal generelt sætte eleven i stand til at bruge it-værktøjer og udvikle

elevernes forståelse og evne til at reflektere over it-relaterede emner. Dette styrker deres personlige

og faglige kvalifikationer, der kræves for at præstere på et arbejdsmarked og i et samfund, der

i høj grad er baseret på it og viden.

Adgangkrav:

Dokumentation for bestået gymnasial uddannelse.

Yderligere krav:

Informationsteknologi kan kun vælges sammen med Erhvervsøkonomi (23014-C) og Salg og service

(23029-C).

Kontakttimer for kurset:

Det normale antal kontakttimer er 44 for en 12-ugers periode. (Se fagkalenderen)

Læringsmål for eleverne

Læringsmålene omfatter, at eleverne skal kunne:

Demonstrere en effektiv betjening af it-værktøjer og -udstyr

Forholde sig til de forretningsmæssige behov for dataindsamling samt lagring, behandling og

formidling af data

Selvstændigt undersøge et programs brugbarhed og begrænsninger samt integration med andre

programmer

Spille en aktiv rolle i virksomhedens informationsteknologiske forandringsprocesser i forbindelse

med definerede problemer

Redegøre for de generelle krav til arbejdsforhold vedrørende indretning og brug af et en arbejdsstation

Relatere til den generelle anvendelse af it i samfundet, brancher og i forhold til livslang kompetenceudvikling

- og reflektere over følgerne af it-udviklingen, og hvordan det påvirker den enkelte

Designe produkter til trykt og digital kommunikation ved brug af en computer, grundlæggende

begreber og hensigtsmæssige metoder

Gennemføre en effektiv elektronisk undersøgelse, analyse og vurdering af digital information

og medier

Forholde sig til relevant datalovgivning

Redegøre for fordele og ulemper ved jobrelaterede it-systemer og arbejdsprocesser samt for

it-udviklingen i udvalgte dele af samfundet

Overføre viden opnået i ét program til et andet program og blive fortrolig med nye programmer

på en selvstændig måde

36


Bruge en computer i arbejdet med simuleringer

Redegøre for grundlæggende principper i den generelle struktur og brug af virksomhedens

netværk

Selvstændigt anvende og vurdere relevante tjenester i et informationsnetværk

Selvstændigt designe og opbygge en hjemmeside

Redegøre for virkningen af it på selskabets arbejdsgange og produkt og identificere og vurdere

konsekvenserne for den enkelte, virksomheden og samfundet

Selvstændigt planlægge, dokumentere og præsentere it-emner mundtligt og skriftligt

Anvendt litteratur

Informationsteknologi, Niveau F,E,D og C, Forlaget Know-It, 1. udgave, 2. oplag 2010 af Hanne

Iversen og Jonna Bork Lyndgaard. ISBN 87-988988-8-4

Office 2010, Katherine Murray, Forlaget Libris, 1.udgave 1. oplæg 2011. ISBN 978-87-7843-933-8

Undervisningsmetoder

Det konkrete indhold skal vælges inden for rammerne af den teknologi, der er fremherskende og relevant

for det aktuelle uddannelsesområde, således at eleven bliver i stand til at hjælpe med valg af

hardware og softwaresystemer, der skal løse brancherelevante opgaver.

Udvælgelsen af de teoretiske problemstillinger skal sikre både bredden og dybden af de organisatoriske,

administrative og tekniske problemstillinger, der opleves i et brancherelevant perspektiv.

Indholdet skal vælges således, at eleven er bekendt med et passende modelsystem inden for områderne

med organisations-/systemudvikling og proces-/projektledelse. Eleven skal også have kendskab

til relevante modeller for it-strategi og politik.

Gennem praktiskorienteret arbejde lærer eleverne om it-processen, der finder sted i forbindelse med

valg af industrirelaterede metoder og teknologier til indsamling, lagring og distribution af data. Der

skal især sættes fokus på databehandling og integration af de indsamlede data.

Kommunikationsevner på dette niveau bør omfatte store forretningsorienterede problemer.

Evaluering

Eleverne skal dokumentere deres arbejde i løbet af faget. Dokumentationen skal understøtte elevens

motivation i emnet således, at eleven kan se et fremskridt i udviklingen af færdigheder. Eleven skal udarbejde

to separate dokumentationssæt, hvoraf det ene indgår i den afsluttende mundtlige eksamen.

Emnerne skal forhåndsgodkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsudbytte.

De valgte emner skal have et sådant omfang, at det muliggør en bred undersøgelse inden

for fagene.

Eleverne løser opgaver og øvelser uden for klassen svarende til ca. 10 % af det samlede forløb.

Evalueringen af eleverne fordeles som følger: 10 % på hjemmearbejde, 20 % på ”multiple choice”prøver

og 70 % på den afsluttende eksamen.

37


Afsluttende karakter

Der gives en afsluttende karakter, der vurderer elevens præstation i forhold til læringsmålene for faget.

Afsluttende eksamen (tværfaglig)

Eleven vurderes i forhold til alle kursusmålene og karakteren vil blive fastlagt på baggrund af en samlet

vurdering af elevens færdigheder, som det fremgår af elevernes prøveresultater.

7-trinsskalaen

7-trinsskalaen er det karaktersystem, der er blevet anvendt på alle statsregulerede uddannelser siden

september 2007. Karakterskalaen er kompatibel med ECTS-skalaen.

Den danske 7-trinsskala ECTS-skalaen

(European Credit Transfer and

Accumulation System)*

12 A A

10 B B+

7 C B

4 D C+

02 E C

00 Fx F

-3 F F

* Kilde: Ministeriet for Research, Innovation og Videregående Uddannelser:

http://en.iu.dk/education-in-denmark/the-danish-education-system/grading-scale

**Kilde: World Education Services (WES):

http://www.wes.org/gradeconversionguide/index.asp

Tilsvarende karakterskala i USA**

Foruden 7-trinsskalaen kan bedømmelsen ”bestået/ikke bestået” også blive anvendt. 02 er den laveste

beståelseskarakter.

38


Fagoversigt - Lektionsplan for Informationsteknologi 23014-C

Uge

1

2

3

4

5

6

Tema

Intro

Koncept

Intranet

Markeds-

analyse

Kundeklub

Interna-

tionaliserin

g

Status

test 1

Lekti

oner

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Emne

Introduktion til systemer

Word - virksomhedsdokumenter

Organisationsteori (self-study)

Rapportskrivning

PowerPoint

Hjemmesidedesign

Excel - Omsætning

Excel – Privat budget

Access – database

Word – Mailfletning

Lovgivning (self-study)

Theoretiske modeller– Leavitts

model

Excel – Budgetsimulering

Access - cases

Pensum

Office 2010: Kapitler 3 + 4 + 5.

Informationsteknologi*: side 190-203.

Office 2010:kapitel 6.

Office 2010: kapitel 9 + 10.

Office 2010: kapitel 9 + 10 plus

Informationsteknologi: side 146-163.

Office 2010: kapitel 7 + 8.

Office 2010: kapitel 15 plus

Informationsteknologi: side 235-249.

Office 2010: kapitel 6 + 15.

Informationsteknologi: side 103-115.

Office 2010: kapitel 7 + 8+15.

Informationsteknologi: side 185-189

Excel – Lån og renter Office 2010: kapitel 7 + 8.

Excel – Lønseddel

Ledelse og motivation (skal

gennemgås i forbindelse med

studied in connection with next

næste delopgave)

Office 2010: kapitel 7 + 8.

Informationsteknologi: side 205-226.

39


7

8

9

10

11

12

Interna-

tionaliseri

ng

Marketing

Marketing

Budget

Status

test 2

Synopsis

Temaeksa

men

2

2

Det forventes, at eleverne

2

2

2

2

2

2

Modeller – FAKIR

Opgaver - FAKIR

Hardware & software

Netværk og e-handel

Datasikkerhed

Forslag til præsentationsopgave.

Opgavepræsentation

Udarbejdelse af CV og

jobansøgninger. Gennemgang

Arbejdsmiljø (self-study)

Informationsteknologi: side 228-234.

Informationsteknologi: side 19-45.

Informationsteknologi: side 124-144 + 164-

172.

Informationsteknologi: side 90-104 +

173-178

Informationsteknologi: side 12-19

Informationsteknologi: side 61-87.

Bidrager til læringsmiljøet på en positiv, konstruktiv måde.

Udnytter de tildelte ressourcer: undervisningsmaterialer, undervisere, klassekammerater og

aktuelle publikationer, der er relevante for faget/fagene.

Deltager i klasseundervisningen og er fuldt forberedt, kommer til tiden og udviser interesse.

Undervisningstimerne er vigtige, og det forventes, at eleverne deltager. Fremmøde registreres

vha. en klasseliste for fysisk deltagelse i timerne.

Alle skriftlige opgaver foregår som prøver på klassen. Opgaver skal afleveres til tiden (ligesom

til en chef på en arbejdsplads). Brug af eksterne kilder er ikke tilladt. Brug biblioteket og internet

til

research.

Mundtlige opgaver (fremlæggelser) skal præsenteres på en klar og overskuelig måde, være relevante

og have effektive visuelle hjælpemidler (MS PowerPoint). Det er vigtigt, at eleverne viser

god øjenkontakt, et passende kropssprog og taler tydeligt. Alle gruppemedlemmerne skal

deltage ligeligt i gruppepræsentationer.

Den sidste gennemgang af fagbeskrivelsen blev foretaget af klasselæreren og uddannelseschefen:

31. januar, 2013

40


Fagbeskrivelse for "Salg og service" 23029-C

Fagbeskrivelse

Formålet med faget er, at eleverne opnår viden og færdigheder i markedsføringsøjemed, så de kan

udføre opgaver inden for salg, handel og markedsføring. Faget styrker elevernes erhvervsuddannelse

og faglige markedsføringsfærdigheder.

Adgangskrav:

Dokumentation for bestået gymnasial uddannelse.

Yderligere krav:

Salg og Service kan kun vælges sammen med Erhvervsøkonomi (23007) og Informationsteknologi

(23029-C).

Kontakttimer for kurset:

Det normale antal kontakttimer er 34 for en 12-ugers periode. (Se fagkalenderen)

Læringsmål for eleverne:

Målene med faget er, at eleverne skal kunne:

• Anvende markedsføringsrelaterede problemstillinger i faglige sammenhænge og i forbindelse

med andre fag på uddannelsen

• Anvende relevante it-værktøjer og ressourcer

• Anvende forskellige marketingmetoder og præsentationsmidler

• Redegøre for forbrugerforhold

• Redegøre for personligt salg og kundeservice

• Tilegne sig viden om Købeloven, der har til formål at beskytte forbrugerne

• Kommunikere marketingrelaterede problemstillinger mundtligt og skriftligt

• Redegøre for virksomhedens umiddelbare og fjerntliggende miljøer

• Redegøre for udviklingen i salgs- og servicesektoren

• Redegøre for virksomhedens forretningskoncept, ideer og mål og have kendskab til virksomhedens

politikker

• Redegøre for markedssegmentering og valg af målgruppe

• Redegøre for konkurrencevilkårene

• Redegøre for markedsanalyse, hvori der anvendes både primære og sekundære data

• Redegøre for markedsføring af både fysiske produkter og serviceydelser i forhold til en specifik

målgruppe og organisere virksomhedens marketingmix mod denne målgruppe

• Tilegne sig grundlæggende kendskab til e-handel

• Redegøre for reglerne i markedsføringsloven, dørsalgsloven, forbrugeraftaleloven og købelovens

e-handelsdel

• Tilegne sig grundlæggende kendskab til spild og tab

41


Anvendt litteratur

• Salg og Service, Niveau E, D og C, forlaget Tojka, 2. udgave 4. oplag, juni 2010 af Thomas Trojel,

Carsten Christensen og Kirsten Dahl og Trojka A/S. ISBN 978-87-92098-21-4

Undervisningsmetoder

Undervisningen omfatter faglige problemstillinger, der viser markedsføringsteori i praksis, samtidig

med at eleven får mulighed for at vedligeholde og udbygge sine markedsføringsfærdigheder.

Evaluering

Som en del af faget skal eleven arbejde med et analytisk projekt eller lignende, hvor den teoretiske

model anvendes på en praktisk case. Projektet dokumenteres med en skriftlig rapport, en synopsis, et

rollespil eller lignende. Uanset projekttype skal der altid udarbejdes en skriftlig rapport på mindst 2 A4sider,

der er tilpasset projekttypen. I dette projekt skal eleven arbejde selvstændigt med markedsføringsrelaterede

problemstillinger.

Eleverne udfører opgaver og øvelser uden for klassen svarende til ca. 10 % af det samlede forløb.

Evalueringen af eleverne fordeles som følger: 10 % på hjemmearbejde, 20 % på ”multiple choice”-prøver

og 70 % på den afsluttende eksamen.

Afsluttende karakter

Faget afsluttes med en afsluttende karakter. Eleven bedømmes iht. fagets mål.

Afsluttende eksamen (tværfaglig)

Eleven vurderes i forhold til alle målene, og karakteren vil blive fastlagt på baggrund af en samlet vurdering

af elevernes færdigheder, som det fremgår af elevens prøveresultater.

7-trinsskalaen

7-trinsskalaen er det karaktersystem, der er blevet anvendt på alle statsregulerede uddannelser siden

september 2007. Karakterskalaen er kompatibel med ECTS-skalaen.

Den danske 7-trinsskala ECTS-skalaen

(European Credit Transfer and

Accumulation System)*

12 A A

10 B B+

7 C B

4 D C+

02 E C

Tilsvarende karakterskala i USA**

42


00 Fx F

-3 F F

* Kilde: Ministeriet for Research, Innovation og Videregående Uddannelser:

http://en.iu.dk/education-in-denmark/the-danish-education-system/grading-scale

**Kilde: World Education Services (WES):

http://www.wes.org/gradeconversionguide/index.asp

Foruden 7-trinsskalaen kan bedømmelsen ”bestået/ikke bestået” også blive anvendt. 02 er den laveste

beståelseskarakter.

43


Fagoversigt - Lektionsplan for Salg og Service 23029-C

(Sidehenvisninger til Systimes materialer, niveau FED + C Salg og service – iBook)

Undervis Teoretiske emner Lektioner

ningsuge

i alt

1 Markedsføring

Udvikling i den

omgivende

verden og inden

for

markedsføringsog

servicesektoren

Levedygtighedsu

ndersøgelse af

virksomheden

Pensum

(niveau og

side)

6 F (p165)

E (p88)

E (p89)

2 Målgrupper 4 E (p90)

3 &

4

Forbrugernes

behov, motiver,

vaner og

adfærdsmønstre

Markedsanalysis

5 Marketingmix

o Produkt

o Placering

Film

4 F (s.60, s.

164, s. 104,

s. 275)

D (p92)

4 D (p93)

(p299)

(p298)

Temaopgaver og

lærerens

præsentation

Mandag

Temaopgaver-

Elevpræsentatio

ner

Forretningsideen Forretningsideen

Fredag

Intranet

Fredag

Markedsanalyse

Freda

g

Kundeklub og

administrative

processer

Fredag

Fredag

Intranet

Markedsanalyse

44


6 Marketingmix

Promotion

Branding

7 Gennemgang af

statustest1

E-handel

Tab og spild

Konkurrencevilk

år

8 Business-to-

business

9 Business-to-

business

4 D (p93)

(s188)

C (p335)

2 D (p94)

D (p96)

D (p91)

Internationaliseri

ng

Internationaliseri

ng

Studietur

Kundeklub

2 C (p329) Markedsføring Internationaliseri

ng

2 C (p329)

10 Case-opgave 2 C Integrerede

budgetsystemer

Markedsføring

11 Lovgivning 2 D (p95) Integrerede

budgetsystemer

12 Gennemgang og

eksamination

Det forventes, at eleverne

2

Bidrager til læringsmiljøet på en positiv, konstruktiv måde.

Udnytter de tildelte ressourcer: undervisningsmaterialer, undervisere, klassekammerater og aktuelle

publikationer, der er relevante for faget/fagene.

Deltager i klasseundervisningen og er fuldt forberedt, kommer til tiden og udviser interesse.

Undervisningstimerne er vigtige, og det forventes, at eleverne deltager. Fremmøde registreres

vha. en klasseliste for fysisk deltagelse i timerne.

Alle skriftlige opgaver foregår som prøver på klassen. Opgaver skal afleveres til tiden (ligesom til

en chef på en arbejdsplads). Brug af eksterne kilder er ikke tilladt. Brug biblioteket og internet

til

research.

Mundtlige opgaver (fremlæggelser) skal præsenteres på en klar og overskuelig måde, være relevante

og have effektive visuelle hjælpemidler (MS PowerPoint). Det er vigtigt, at eleverne vi-

45


ser god øjenkontakt, et passende kropssprog og taler tydeligt. Alle gruppemedlemmerne skal

deltage ligeligt i gruppepræsentationer.

Den sidste gennemgang af fagbeskrivelsen blev foretaget af klasselæreren og uddannelseschefen d.

31. januar, 2013

46


Tværfaglig Case - 76534

Aktivitetsbeskrivelse

Tværfaglige aktiviteter, herunder seminarer, gruppeprojekter, præsentationer og research, der integrerer

alle tre grundfag, Erhvervsøkonomi (23007-C), Informationsteknologi (23014-C) og Salg & Service

(23029-C). Aktiviteterne har til formål at understøtte forbindelsen mellem de tre grundlæggende

fag i erhvervslivet og skal betragtes som pædagogiske værktøjer i forbindelse med udviklingen af elevernes

tværfaglige forståelse. Nedenfor vises en liste over eksempler på temaopgaver/tværfaglige

aktiviteter.

Evaluering

Eleverne løser opgaver og øvelser uden for undervisningstiden svarende til ca. 10 % af det samlede

forløb.

Den afsluttende eksamen udgør 100 % af evalueringen af eleven.

Mundtlig eksamen

Der afholdes en individuel mundtlig eksamen, der består af en præsentation baseret på en synopsis,

elevens præsentationsmateriale og en efterfølgende dialog. I dialogen kan der stilles yderligere

spørgsmål til elevens synopsis.

Den mundtlige eksamen er individuel, men det er tilladt - og en god idé - at samarbejde om både problemformulering,

forberedelse af synopsis samt eksamensforberedelse.

Den mundtlige fremlæggelse, der understøttes af PP-dias, forventes at vare 10 til 12 minutter. Både

interne og eksterne censorer kan deltage i den efterfølgende dialog.

Ved eksamen vil eleven blive bedømt på, hvad han eller hun demonstrerer i forhold til fagniveauet og

den tværfaglige forståelse og læringsmål. Vurderingen baseres på alle de færdigheder, eleven demonstrerer

i sin præsentation, den mundtlige eksamen og dialogen til eksamen. Det kan forventes, at de

interne og eksterne censorer har forberedt spørgsmål til både stærke og svage punkter i elevens synopsis.

Karakteren gives efter 7-trinsskalaen.

Aflevering

Problemformulering og synopsis skal afleveres i tre eksemplarer og omfatte:

Virksomhedens navn

Problemformulering

50


Præsentation af de problemstillinger, der arbejdes med, herunder de anvendte teorier og metoder

Angivelse af gruppemedlemmerne med navn, efternavn og klasse

Vejlederens navn

Det overordnede tema: Oprettelse af en virksomhed

Kontakttimer for tværfaglige aktiviteter:

Det normale antal kontakttimer er 92 for en 12-ugers periode. (Se fagkalenderen)

51


Eksempler på temaopgaver/tværfaglige aktiviteter:

Forretningsidéen

Opgave:

Din gruppes opgave er at starte en virksomhed. Først og fremmest skal I beslutte, hvilken slags virksomhed,

I ønsker. For at finde ud af, om jeres idé er levedygtig, skal I efterfølgende lave en analyse af

konceptet.

Først skal I dog udarbejde en skriftlig samarbejdsaftale til brug i jeres arbejdsgruppe. Dernæst skal I

lave en SWOT-analyse, som danner grundlag for en formulering af jeres forretningsidé og -mål. Dernæst

skal der formuleres realistiske mål og udarbejdes et budget, der dækker startomkostningerne.

Opgavekrav:

Jeres opgaveopløsning bør inkludere nedenstående begreber. Afhængigt af den type virksomhed, I

vælger, vil der være fokus på forskellige vilkår i forhold til engagement, fælles forventninger, gensidigt

ansvar, konfliktløsning, holdånd og fravær.

Skriftlig samarbejdsaftale

- Værdier, normer, holdninger og sociale kompetencer, herunder

- Samarbejde generelt

- Ansvar

- Vurdering/evaluering

Forretningsidéen

- Levedygtighedsundersøgelse

- Historien og grundlaget for at starte virksomheden

- SWOT-analyse

- Herunder relevante elementer fra både de umiddelbare og fjerntliggende miljøer

- Den endelige forretningsidé - formuleret med en enkelt sætning

Mål

- Opsæt SMART-mål for virksomheden – inden for områderne økonomi, produktsortiment,

tilfredshed, beliggenhed mv.

Ejerform

- Bliv enige om en ejerform til jeres virksomhed og begrund jeres valg med henvisning til faktorer

såsom konsekvenser med hensyn to ansvar, kapitalkrav mv.

- Vælg en virksomhedstitel og forklar jeres beslutning

- Lav en skitse af et logo med begrundede argumenter for jeres valg.

52


- Design layoutet af virksomhedens brevpapir, igen med begrundelse for jeres beslutninger.

Startbudget

- Estimat for materiel og andre erhvervelser

- Depositum og forudbetalt leje, hvis relevant

Dokumentation:

Præsenter din opgave i Word med forside, sidehoved og fodnote samt nummererede sider. Tabeller og

punktopstillinger skal også udgøre en del af det færdige produkt. Desuden skal opgaven præsenteres

mundtligt ved hjælp af PowerPoint.

53


Virsomhedsorganisation og -politikker

Opgave:

I skal nu beslutte, hvilke organisationsprincipper I vil følge i jeres virksomhed. Derudover skal I tage

hensyn til jeres målgruppe og dens behov, samt hvilke former for service I vil levere. Sørg for, at I har

formuleret politikker (retningslinjer), der dækker virksomhedens vigtigste funktioner.

Opgavekrav:

Organisationsplan

- Jeres organisationsplan viser fordelingen af ledelseskompetence, ansvar og arbejdsopgaver i

den daglige drift af jeres nyetablerede virksomhed

- Beskriv fordelingen af ledelseskompetence, ansvar og arbejdsopgaver, som de vil være om 10

år baseret på den antagelse, at virksomheden har 12 ansatte. Udarbejd en organisationsplan

med kommentarer.

Lav en plan for forretningens/lokalernes indretning samt for de varer og/eller tjenester, I agter at udbyde.

Virksomhedens primære målgruppe og dens behov.

- Demografi, livstilsanalyse, behov. Virksomhedens serviceniveau.

Servicepakke.

- Kerneydelser, perifere tjenester. Kundeservice

Front Office-personale.

- Politikker - kundemodtagelse, produktbevidsthed, krav, genopfyldning og rengøring.

Backup-personale

- Politikkerne på kontoret - Telefonpasning, økonomiafdelingen, indkøbsafdelingen, lagerstyring,

human resources

54


Dokumentation:

Jeres dokumentation består af en håndbog, der beskriver virksomhedens forretningsidé (fra temaopgave

1), målgruppe og gruppens behov. Endelig skal den også beskrive de mest relevante politikker.

Håndbogen skal være tilgængelig på virksomhedens intranet, så medarbejderne nemt kan tjekke de

politiske retningslinjer og regler for de forskellige dele af virksomheden. Håndbogen skal oprettes

med et SiteMap (oversigt), der viser indholdets opbygning. Anvend relevante effekter til at gøre

håndbogen interessant at se på. Opgaven skal distribueres som skriftligt materiale og sendes digitalt til

jeres vejleder. Desuden skal I huske at føre og aflevere en logbog for ugen.

55


International handel og ledelse

Opgave - del 1

I overvejer muligheden for at åbne en afdeling i Berlin/Malmø og planlægger at besøge byen for at

studere markedsvilkårene. Dette vil omfatte en undersøgelse af det potentielle marked for jeres produkter,

konkurrencen og hvordan jeres konkurrenter udnytter marketingmixet.

Derudover skal I undersøge den økonomiske og kulturelle situation i det valgte land for at klarlægge

ligheder og forskelle i forhold til det danske marked.

Opgave - del 2

Arbejd med den antagelse, at I vil åbne en afdeling i Berlin/Malmø. I har en HGs -elev, hvis uddannelse

hos jer er næsten afsluttet, og I ser et stort potentiale i hende. Hun kombinerer en høj grad af arbejdsrelateret

kompetence med et stærkt jobengagement. I agter derfor at tilbyde hende jobbet som leder

af den nye afdeling i Tyskland/Sverige. I skal overveje, hvordan I kan udvikle hendes faglige uddannelse,

så hun er fuldt kvalificeret til det nye job. Hun er dog ikke helt tilfreds med tanken om at flytte til

Tyskland/Sverige.

Lises personoplysninger:

Fødselsdag: 6. april 1988

Uddannelse: HGs -uddannelse fra Niels Brock, 2010

Beskæftigelsesmæssig baggrund: Salgsassistent i Bilka 2007-2010

Civilstand: single

Kørekorttype: B

Sprog: Dansk (modersmål) Tysk (begynder)

Opgavekrav - del 1

En beskrivelse af de kulturelle, økonomiske og lovgivningsmæssige normer i landet, med særlig

fokus på de aspekter af den kommercielle kultur, der vil være relevante for jeres forehavende

Hvilke eksportmotiver danner grundlag for jeres beslutning om at eksporterevirksomhedens

koncept?

Beskrivelse af jeres målgruppe, herunder behov, forbrugermotivation og forbrugervaner.

Konkurrenceanalyse som omfatter en beskrivelse af marketingmixet: produkt, pris, placering

og promovering

En international SWOT-analyse for virksomheden og en begrundet konklusion om, hvorvidt det

vil være en god idé at åbne en afdeling i landet.

Tilpasning af marketingmixet til de aktuelle forhold

Opgavekrav - del 2

Hvilken ledelsesstil har I valgt at bruge til at håndtere Lise? Begrund jeres valg med henvisning

56


til situationsbestemt ledelse.

Hvordan vil I motivere Lise til at ansøge det nye job?

Lise har nu accepteret jobbet. I har et år til at udvikle Lises kompetencer, så hun kan håndtere

jobbet. Udarbejd en oversigt over Lises uddannelsesbehov (hvilke nye krav vil der være i sammenligning

med hendes nuværende stilling?). Udarbejd derefter en uddannelsesplan og et kursuskatalog

til Lise.

Dokumentation:

I skal aflevere en rapport, der består af følgende: forside, digitalt genereret indholdsfortegnelse, sidehoved,

sidefod, sidenummerering, overskrifter, figurbetegnelser, henvisning til bilag, tabeller og

punktopstillinger

57


Kundeklub og administrative procedurer

Opgave:

Jeres virksomhed ønsker at skabe en tættere kontakt med sine kunder, og det er derfor blevet besluttet,

at der skal oprettes en kundeklub, der tilbyder kunderne særbehandling.

Opgavekrav:

Hvilke fordele kunne sådan en klub give adgang til?

Hvordan kunne denne form for klub organiseres i en database?

Hvilke tabeller skal oprettes?

Hvilke primære nøgler og forhold vil være relevante?

Skriv et brev med et passende indhold til de kunder, der vil blive berørt

Husk, at brevet er en del af virksomhedens markedsføring og derfor skal skrives korrekt

Vis, hvordan en søgning finder relevante kunder i databasen

Brug brevfletning til at udskrive brevet, der blev sendt til kunderne - vis hoveddokumentet

Desuden skal der fremlægges en sammenfattende rapport om de kunder, du har sendt brevet

til

Estimer hvordan de ovennævnte initiativer vil påvirke jeres økonomi.

Hvordan vil pris, omsætning og bruttoavance blive påvirket?

Hvilken betydning har gældende lovgivning for jeres kundeklub i forhold til brug af personoplysninger?

På hvilke måder vil kundeklubben påvirke virksomhedens organisation i henhold til Leavitts model?

Dokumentation:

I skal præsentere en opgave i Word, inkl. forside, sidehoved og sidefod, nummererede sider, overskrift

og en digitalt genereret indholdsfortegnelse. I opgaven skal I gøre brug af tabeller og punktopstillinger.

Opgaven skal også præsenteres mundtligt ved hjælp af PowerPoint.

En rapport i Access, der viser jeres brug af databasen og jeres brevfletning skal indgå som et bilag til

jeres opgave. Udfyld en logbog over ugens arbejde.

58


Markedsanalyse

Opgave:

Lav en undersøgelse, som indsamler og analyserer primære data i forbindelse med en bestemt

produktionsrelateret problemstilling

Det kunne være en undersøgelse om forholdet mellem pris og salg

Det kunne være en undersøgelse af målgruppens behov og motivation

Det kunne ske i forbindelse med indførelsen af et nyt produkt

Det kunne være en problemstilling, I selv vælger

Før I begynder at indsamle oplysninger, skal I overveje den valgte situation og foreslå hypoteser, der

belyser problemet. Derefter skal der udarbejdes et spørgeskema, hvori I kan opsætte de forskellige

parametre, der skal undersøges. Først skal I sikre, at I er klar over funktionen af hvert spørgsmål. Vær

særligt opmærksom på brugen af åbne og lukkede spørgsmål. Åbne spørgsmål er sværere at arbejde

med, når I kommer til at skulle analysere jeres resultater.

Opgavekrav:

I forbindelse med jeres forberedelse og analyse af et spørgeskema, henvises til de gratis analyseprogrammer

på internettet og Crosstab, som I kan få adgang til via Citrix.

Når I har udarbejdet jeres spørgeskema, skal I kontakte en gruppe af respondenter i dette specifikke

univers. Prøv at opnå så stor et tværsnit som muligt inden for jeres valgte målgruppe.

I forbindelse med selve analysen henvises til pivottabeller i Excel. Dette er et fremragende redskab, og

kan anvendes til bearbejdning af både enkelt- og krydsanalyser

Dette program er integreret i Crosstab

Dokumentation:

Udarbejd en rapport, som lever op til de normale krav om en forside, indholdsfortegnelse, noter og

sidehoved og sidefod. Selve rapporten skal bestå af en diagnose af problemet, hypoteser, spørgeskema,

specificering af analysemetode, analyseresultater, præsentation af data (i diagramform) og konklusion.

Der skal anvendes en PowerPoint-præsentation på virksomhedsmødet

Husk også at aflevere en logbog.


Virksomhedens markedsføring, salgsproces og salgsfremmende aktiviteter

Opgave:

Det er nu tid til, at jeres virksomhed skal markedsføre sit produkt. I forbindelse med planlægningen af

reklamekampagnen og salgsprocessen skal I estimere de involverede økonomiske konsekvenser og

udarbejde en plan for iscenesættelsen af de forskellige salgsfremmende aktiviteter, I vælger at igangsætte.

Opgavekrav:

I denne opgave skal I vurdere de relevante spørgsmål og argumentere for de valg, I træffer som svar

på følgende punkter:

En kort beskrivelse af markedet, som jeres virksomhed er en del af. Fastsæt målene for jeres kampagne:

Finansielle mål

Markedsandel

Nye kunder/kendskab/image

Bestem hvilken målgruppe kampagnen er rettet mod:

I forhold til jeres umiddelbare målgruppe - den endelig målgruppe

Jeres reklames budskab:

Herunder hvordan I vil tiltrække målgruppens opmærksomhed og vække lysten til at købe

produktet.

F.eks. gennem valg af sprog, farve og illustrationer

Budskabets form: Hvordan skal reklamen se ud?

Budskabets indhold

Planlægning af kampagnen:

Udtænk en medieplan

Udarbejd en tidsplan

Hvordan kan du kontrollere, om en kampagne har haft nogen effekt?

Dokumentation:

Udarbejd en rapport i Word, der indarbejder standardkravene til en forside, indholdsfortegnelse, noter,

sidehoved og sidefod. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af de elementer, der er skitseret ovenfor,

forslag til løsninger (præsenter en reklame) og underbyggende argumenter. Forslag og løsninger

skal præsenteres i PowerPoint.

Udfyld og aflever en logbog for ugen.


Integrerede budgetsystemer

Opgave:

Udarbejdelse af et budget er en vital del af at starte en ny virksomhed. I denne opgave er din opgave

at udarbejde et integreret budgetsystem i Excel.

Opgavekrav:

Du skal udarbejde et integreret budgetsystem i Excel. Det skal være muligt at foretage simuleringer i

jeres regneark, dvs. hvis I ændrer et enkelt tal, skal Excel automatisk foretage nye beregninger.

Opret en resultatopgørelse (indtjening og underskud) , som er opdelt kvartalsvist for virksomhedens

to første regnskabsår

(Hvert regnskabsår skal indeholde 4 kvartaler + summen for hele året).

I forbindelse med et indtjenings- og tabsbudget, skal der udarbejdes relevante delbudgetter -

for eksempel et delbudgetfor omsætning, COGS (cost of goods sold), bruttoavance for hver

produktgruppe og sammenlagt samt et andet delbudget, der håndterer beregning af afskrivninger.

Disse delbudgetter skal "automatisk" levere tallene til resultatsopgørelsen.

Hvordan nåede I frem til de enkelte budgetposter i budgettet?

Beregn den budgetterede bruttoavanceprocent, dækningsgrad og overskudsgrad i alle kvartaler

og for hvert år og kommentér på tallene.

Udarbejd et kvartalsvist opdelt likviditetsbudget for virksomhedens to første regnskabsår.

Hvordan er I nået frem til de enkelte budgetposter i likvidbudgettet?

Kommentér på udviklingen af virksomhedens budgetterede likviditet.

Hvordan kan virksomhedens likviditet forbedres?

Hvorfor skal I udarbejde et indtjenings- og tabsbudget samt et likviditetsbudget?

Dokumentation:

Jeres opgave skal afleveres som en rapport, der også inkluderer de budgetter, I har udarbejdet samt

de relevante formler. Budgetterne skal sendes til jeres tutor i elektronisk form. Endvidere skal I beslutte

og finde ud af, hvordan I vil præsentere denne opgave mundtligt.


5. Antal lektioner

Uddannelsen har en varighed på 12 uger. Hver uge udgør 30 lektioner, i alt 360 lektioner, hvoraf nogle

udgøres af ekstra-curriculære aktiviteter.


6. Opfølgning på læringsmålene for uddannelsen - Eksamen

På HGs følges der nøje op på elevernes kunnen vha. fire specifikke vurderingskriterier for 12-ugers perioden.

Evalueringskriterierne for HGs -uddannelsen er som følger:

1. I løbet af uddannelsen skal eleverne arbejde med syv skriftlige opgaver, og alle elever får

mundtligt feedback fra klasselæreren om karakterer og vejledning i, hvordan man rent fagligt

kommer videre til næste opgave.

2. En omfattende prøve i hvert af de tre fag efter de første fire uger af uddannelsen. Eleverne får

en karakter for hvert af de tre områder, der undervises i (erhvervsøkonomi, informationsteknologi

og salg og service)

3. Efter 10 uger uddeles en afsluttende eksamensprøve som igen vil teste hvert af de tre underviste

områder, og eleverne vil få en karakter for disse områder. En ikke-bestået karakter svarer

ikke nødvendigvis til at dumpe uddannelsen, hvis de syv konkrete opgaver samt den afsluttende

skriftlige rapport er bestået.

4. En afsluttende synopsisrapport danner grundlag for en mundtlig prøve (der dækker emner inden

for salg og service, erhvervsøkonomi og informationsteknologi).

Eleverne skal lave opgaver og øvelser uden for klasseundervisningen svarende til ca. 10 % af den samlede

uddannelse.

Evalueringen af eleverne fordeles som følger: 10 % på hjemmearbejde, 20 % på ”multiple choice”prøver

og 70 % på den afsluttende eksamen i de tre enkelte fagområder. For tværfaglige lektioner og

case-studier udgør evalueringen 100 % af eksamen.

Institutionens håndtering af elever, der ikke opnår et tilfredsstillende gennemsnit

De faglige fremskridt overvåges især af klasselæreren, der konkret anvender de syv skriftlige opgaver.

Hvis en elev har problemer med at lave disse opgaver tilfredsstillende, råder læreren eleven til at prøve

Lektiehjælp. "Lektiehjælp" er et tiltag, der giver eleven adgang til alle faglærerne med henblik på

ekstra vejledning. Den ekstra vejledning iværksættes kun, hvis eleven ikke har et passende gennemsnit,

når alle evalueringskriterier tages i betragtning.

Antal arbejdstimer under HGs -uddannelsen:

Det samlede antal undervisningstimer på uddannelsen er fastsat til 30 timer om ugen, og eleven forventes

at bruge yderligere 7 ½ timer, hvilket samlet udgør en fuldtidsuddannelse.

Tidsramme for gennemførelse af uddannelsen


Se Bekendtgørelse for Erhvervsuddannelser – Hovedbekendtgørelse § 5, stk. 3: - jf: Bekendtgørelse om

HGs § 5, stk. 3).

Overførsel af elever mellem institutioner

Alle elever, der optages på HGs -uddannelsen i Danmark, kan frit skifte til en anden uddannelsesinstitution,

der tilbyder den samme uddannelse. Alle udskrifter af elevens faglige meritter vil altid følge eleven,

og det er institutionens opgave at afgøre, om eleven har et bestået gennemsnit ved at karakterer

fra både den tidligere institution samt fra den nye institution.


Evalueringsplan

Formålet med evalueringsplanen er at sikre, at skolen overholder bekendtgørelsen vedr. løbende og

afsluttende evaluering af den enkelte elevs udvikling og faglige niveau.

Skolens evalueringsplan bidrager til:

Præcisering af elevens viden om sit eget niveau

At fremhæve områder, der kræver en øget indsats

Information til virksomheder såvel som skolesystemet

Inspirerer eleven til videreuddannelse

Endvidere udgør evalueringsplanen også en vigtig del af skolens kvalitetskoncept. Områder med særligt

fokus, herunder bl.a. den løbende evaluering af den enkelte elevs personlige kompetencer, elevernes

evaluering af indhold og metoder, samt uddannelsens almene rammer.

Hos Niels Brock betragter vi evalueringer og vurderinger som nyttige og konstruktive værktøjer til evaluering

af den enkelte elevs udvikling samt af den samlede uddannelse. Alligevel skal enhver evaluering

foretages med omtanke og respekt for de involverede personer, idet evaluering er en meget personlig

sag for lærere og elever.

Evalueringsplanen består af tre dele:

Den løbende evaluering

Endelig vurdering (slutkarakterer)

Eksamen

Løbende evaluering

Evaluering er en forudsætning for den enkelte elevs udvikling, og udgør grundlaget for lærerens afsluttende

karakterbedømmelse af eleven.

Det er afgørende for kvaliteten af den løbende vurdering af HGs -uddannelsen, at eleverne afleverer

alle skriftlige opgaver. Evalueringen af elevprojekter inkluderer en evaluering af selve produktet samt

de personlige kompetencer, der er relevante for det pågældende projekt. Ved begyndelsen af en given

undervisningsaktivitet, oplyser lærerteamet eleverne om, hvordan evalueringen vil finde sted; både

den løbende evaluering og den endelige vurdering. I forbindelse med alle undervisningsaktiviteter skal

dette udføres på en måde, så eleven modtager løbende feedback fra læreren i forhold til både faglige

og personlige kompetencer.

Eleverne evalueres af de relevante faglærere. I den løbende evaluering søges det endvidere at fremme

relevant elev-til-elev feedback. Når en elev har gennemført hele uddannelsen, modtager han/hun en

afsluttende karakter fra faglæreren. Eleven bliver informeret om karakteren forud for den efterfølgende

eksamen, hvis der er en.


Kontaktlæreren vurderer den samlede evaluering sammen med eleven. Dialogen i forbindelse med

evalueringen tager udgangspunkt i lærerteamets løbende evaluering og samlede evaluering af eleven,

herunder følgende hovedpunkter:

Opfølgning på elevens faglige niveau i de forskellige fag

Evaluering af elevens præstation, motivation, ansvarlighed, gruppearbejde, etc.

Dialog og afklaring af potentielle uddannelsesmæssige mål og præferencer

Konkret planlægning og justering af elevens individuelle uddannelsesplan

På denne måde bliver eleven informeret om, hvilke kompetencemål, han/hun har opnået. Dette dokumenteres

elektronisk. Ved uddannelsens afslutning går eleven op til eksamen i HGs -grundforløbet,

hvor han/hun evalueres i forhold til uddannelsens kompetencemål. Der lægges stor vægt på denne eksamen

i forbindelse med den overordnede evaluering eleven.

Afsluttende karakterer

Hovedformålet med den samlede evaluering er at sikre, at eleverne gennemfører HGs -uddannelsen,

og at de får, hvad skolen betragter som værende de nødvendige faglige, almene og personlige kvalifikationer

for at kunne fortsætte med den primære HGs -uddannelse. Den generelle vurdering tager

hensyn til følgende elementer:

En evaluering af elevens kompetencer mhp. praktikophold.

Elevens praktiske og teoretiske præstation på uddannelsen

Det afsluttende HGs -projekt

Eksamen

Eksamen i grundfagene udføres i overensstemmelse med statslige regler for prøver og eksamensformer

på erhvervsuddannelser.

Den tværfaglige undervisning på HgS-uddannelsen udgør grundlaget for projektet/-eksamen på HGsforløbet.

I forbindelse med dette projekt vurderes det, om eleven opfylder de nødvendige kompetencemål,

der kræves i overgangen fra grundforløb til hovedforløb. Eksamen følger de centrale regler for

mundtlige eksamener. Eksamen varer normalt 30 minutter inkl. drøftelsen af eksaminandens præstation.

De mere specifikke rammer for projektet og prøven bestemmes lokalt. Her skal det anføres:

Hvilket hovedforløb prøven er rettet mod

Hvilke generelle og specifikke kompetencemål eleven skal opfylde for at gennemføre prøven

Hvordan kompetencemål realiseres til konkrete mål i elevens projekt/ opgave

Eksamen arrangeres på en måde, der tager hensyn til de særlige vilkår for elever på HGs -forløb.


Karakterskala

Karakteren gives efter 7-trinsskalaen, der er blevet anvendt på alle statsregulerede uddannelser siden

september 2007. Bestået/ikke-bestået kan også anvendes.

Uddannelsesbevis

Uddannelsesbevis for HGs

Der udstedes et bevis i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.


Eksempel: Tværfaglig eksamen

Introduktion

Den tværfaglige eksamen består af følgende trin:

Udarbejdelse af problemformulering og synopsis

Udarbejdelse af præsentationsmateriale

Mundtlig eksamen

Formål

At eleven kan anvende den tilegnede faglige viden inden for de 6 kompetenceområder, og demonstrere

en tværfaglig forståelse baseret på de tre grundlæggende fag Salg & Service, Informationsteknologi

og Erhvervsøkonomi.

Målsætning

At eleven skal indsende en opgave, der skitserer de tre fag i relation til en udvalgt problemstilling i forbindelse

med opstart af en virksomhed.

Rammer

Eleverne skal arbejde i "øvevirksomheder".

Retningslinjer for eksamen leveres mandag morgen kl. 9.00 i fælleslokalet.

Problemformulering fra hver "øvevirksomhed" skal godkendes efter aftale med vejlederen. Efterfølgende

arbejder eleven med en synopsis, som skal indsendes sammen med problemformuleringen den

følgende fredag før middag. (kl. 12.00).

Der vil være løbende mulighed for at konsultere lærere. Det vil fremgå af tidsplanerne, hvornår de

forskellige lærere er på arbejde. Tidsplanerne kan tilgås via skolens intranet ("BON") under meddelelser

samt på glasopslagstavlen.

Den samlede præsentation skal indeholde følgende:

1) Alle 6 kompetenceområder, herunder aspekter af de tre grundfag.

2) Daglig logbog

Elever kan arbejde med kompetenceområderne som følger:

1) Personlige kompetencer

Socialt:

o Kan tage ansvar for den faglige, personlige og sociale del af processen i alle arbejdsprocesser

o Kan evaluere egen og andres indsats i en arbejdsproces og give feedback til andre om personlig

68


Individuelt:

og faglig indsats i det fælles arbejde.

o Kan indsamle information og analysere et problem

o Kan planlægge og udføre en opgave selvstændigt og prioritere flere opgaver i henhold til situationen

o Kan evaluere egen indsats og resultater i forhold til målene

2) Kommunikativt og teknologisk

o Kan beherske tekstbehandling og kan selvstændigt vurdere og vælge passende former for opsætning

og grafisk præsentation af information

o Kan bruge præsentationsteknik i mundtlig kommunikation.

3) Samfundsmæssigt

o Beskrive nogle af øvevirksomhedens muligheder og trusler i det interne og eksterne miljø.

4) Internationalt og kulturelt

o En vurdering af, hvorvidt og hvordan de 4 P'er bør justeres, hvis et dansk koncept flyttes til udlandet.

5) Økonomisk

o Udarbejdelse af resultatopgørelser, balancer og budgetter.

o Kan anvende de grundlæggende begreber for bogføring, afslutning af regnskaberne, finansiel

analyse og budgettering

6) Handels- og servicekvalifikationer

o Forklare øvevirksomhedens handlingsparametre.

o Forstå samspillet mellem og betydningen af virksomhedens tjenesteniveau

o og de relaterede omkostningsmæssige konsekvenser

Problemformulering og synopsis

Som en introduktion til problemformuleringen, skal du i korte træk (ca. 10 linjer) beskrive den virksomhed,

som du har arbejdet med i perioden. Beskrivelsen angiver, at du kan arbejde med delspørgsmål,

som bør indgå i din synopse. Din problemformulering forventes at være på 1-2 sider.

69


Synopsen kan variere noget i størrelse afhængigt af, hvor mange emner du arbejder med. Nedenunder

vises et eksempel på, hvordan et element i synopsen kunne se ud i forhold til de faglige og servicemæssige

kapaciteter:

Her beskrivelse delspørgsmålene Her beskrives de modeller (metoder), som du skal bruge til at

besvare spørgsmålene

Hvordan skal reklamer

tilrettelægges, så jeg kan

garantere, at mit budskab når ud

til min målgruppe

Hvordan er virksomhedens

indtjeningskapacitet

Hvordan skal vi tilrettelægge

virksomhedens e-handel

Jeg vil bruge følgende modeller i min besvarelse

1. Annonceringsplan

a. Definere en målgruppe

b. Målrette marketingplan

c. Budgettering - dette viser, hvordan Excel vil blive anvendt

d. Marketingplan (De 4 P'er)

e. Udvikling af budskab i Word/Publisher

- Herunder manipulerende og informativ reklame

f. Overvågning og kontrol

Jeg vil bruge følgende begreber i besvarelsen

- Overskudsgrad

- Bruttoavance

- Dækningsgrad

- Indeks

Desuden vil jeg forklare, hvordan indtjeningen vil blive påvirket, hvis

vi ændrer de enkelte parametre.

Medtg de it-værktøjer, der kan være nyttige, når man arbejder med

de ovennævnte forhold.

Til denne besvarelse vil jeg beskrive

- De ændringer, dette vil påføre virksomheden - Leavitts model.

- Hvilke ændringer som implementeringen af e-handel vil

betyde for handlingsparametrene

- - De budgetmæssige konsekvenser af e-handel

Når du besvarer spørgsmål i din problemformulering skal du løbende vurdere, hvordan de enkelte fag

kan blive inkluderet som støtte for din besvarelse.

En synopsis fungerer som dit værktøj til at forberede en god eksamen og tjener som en kontrol for

70


din lærer og censor om, hvordan du har arbejdet med et tværfagligt problem.

Det er tilladt at arbejde i grupper og levere forskellige eller identiske problemformuleringer og synopser.

Præsentationsmateriale

Når din problemformulering og en synopse er blevet indsendt, skal du forberede det præsentationsmateriale

vedrørende alle aspekter af din synopsis. Dette materiale skal forberedes i en PowerPointpræsentation

(PP), som du medbringer til eksamen. PP-præsentationen skal klargøres, så du kan bruge

den som stikord til din præsentation. Det er en god idé at udskrive materialet til læreren og censoren.

Hvis dette materiale er udarbejdet af en gruppe, vælger hver person i gruppen nogle emner, der er

egnet til en mundtlig præsentation. I denne proces skal individuelle tilpasninger naturligvis tages i betragtning.

Logbog

I skal føre en logbog, hvori arbejdsprocesserne er beskrevet.

Desuden bør det fremgå af logbogen, hvordan I - og hvem - har arbejdet med hvert kompetencemål.

Mundtlig eksamen

Der afholdes individuel mundtlig eksamen, der består af en præsentation baseret på en synopsis, dit

præsentationsmateriale og en efterfølgende dialog. I dialogen kan der stilles yderligere spørgsmål til

elevens synopsis.

Den mundtlige eksamen er individuel, men det er tilladt - og en god idé - at samarbejde om både problemformulering,

forberedelse af synopsis samt eksamensforberedelse.

Den mundtlige fremlæggelse, der understøttes af PP-dias, forventes at vare 10 til 12 minutter. Du skal

ikke læses den mundtlige præsentation højt. I stedet skal du, med støtte fra dit diasshow, sikre, at du

fremhæver de vigtigste faktorer.

Et godt eksamensråd er, at du starter med en kort præsentation af virksomheden og problemstillingen.

Dernæst kan du ved hjælp af en punktopstilling beskrive de vigtigste punkter og delemner i din

synopsis, som du vil forklare og uddybe til eksamen.

Både interne og eksterne censorer kan deltage i den efterfølgende dialog.

Evaluering

Til eksamen vil du blive bedømt på, hvad du udretter i forhold til dit faglige niveau og din tværfaglige

forståelse og kompetencemål. Bedømmelsen inkluderer alle de færdigheder der er vist i præsentationen

samt den mundtlige eksamen og dialogen, der er oprettet under undersøgelse. Det er naturligt,

at de interne og eksterne censorer har udarbejdet spørgsmål til både stærke og svage punkter i synopsen.

71


Karakteren gives efter 7-trinsskalaen.

Aflevering

Problemformulering og synopsis skal indsendes i tre eksemplarer og omfatte:

Virksomhedens navn

Problemformulering

Præsentation af de problemstillinger, der skal løses, herunder de anvendte teorier og metoder

Gruppemedlemmer identificeret ved navn og efternavn og klasse

Vejleder

Det overordnede tema: Oprettelse af en virksomhed

72


7. Uddannelsesbevis

Eksempel på et bevis:

Fortroligt

70


8. Gebyrer på HGs

Som en statsgodkendt uddannelse er HGs fuldt finansieret af den danske stat. Derfor er der ingen undervisningsgebyrer

eller andre almene afgifter, som eleverne skal betale, med undtagelse af et gebyr

på 995 kr. til kursusbøger og materialer bestående af:

Kursusmaterialer 495 kr.

Depositum til bøger 500 kr. (tilbagebetales)

71


C. HGs – Online forløb (afvigelser fra det klassebaserede forløb)

Da de fleste af de ovennævnte oplysninger gælder for både den klassebaserede HGs og HGs Online

(f.eks. pensum, evaluering osv.), henvises der til kapitel "B. HGs-uddannelsen" for yderligere oplysninger.

Oplysninger, der gælder specifikt for online-uddannelsen er beskrevet nedenfor:

Lærere:

Fakultetet og uddannelsesmæssig baggrund:

Peter Manniche Riber (SS) HA i Business Economics og Service Management fra Copenhagen

Business School

Lise Lotte Nørregaard (IT) Master i IKT og Læring fra Aalborg Universitet

Sophie Løhr (EØ) HA i erhvervsøkonomi og filosofi fra Copenhagen Business School

Undervisningsmetode:

E-bøger, især fra det danske forlag Systime. E-bøger består af tekster, videopræsentationer og

selvrettende prøver.

Videopræsentationer: Lærerne forbereder præsentationer af centrale emner.

E-konferencer: Elever deltager i E-konferencer, hvor lærerne forklarer centrale emner.

Case-arbejde: Tværfagligt gruppearbejde, hvor eleverne arbejder i iværksættergrupper.

Case-opgaver præsenteres for lærerne online.

Prøver: Der forberedes selvrettende prøver til centrale emner.

Adgangskrav:

Kravene er identiske med dem for klasseværelsesbaserede grupper, jf. pkt. ovenstående afsnit om adgangskrav.

Adgangsgivende prøver:

Der anvendes ikke adgangsgivende prøver, men alle elever vil blive interviewet af en studievejleder,

før der træffes beslutning om online- vs. klasseværelsesbaseret uddannelse.

72


Påkrævede ressourcer og udstyr:

Eleverne skal have en pc/mac med internetadgang, webcam og headset med mikrofon. Eleverne vil via

Citrix have adgang til alle programmer, der bruges på den klasseværelsesbaserede uddannelse.

Særlige omkostninger:

Eleverne skal betale et gebyr på 500 kr., der dækker bøger, licenser, seminarer osv. Hvis det ønskes,

kan eleverne købe Office-programpakken til 200 kr.

Lektionsplaner:

Pensum er det samme som på det klassebaserede forløb, men da online-uddannelsen anvender andre

undervisningsmetoder, findes der konkrete lektionsplaner for den onlinebaserede version.

Nedenfor findes lektionsplanerne til de tre e-fag:

Erhvervsøkonomi (23007-C Online)

Informationsteknologi (23014-C Online)

Salg og service (23029-C Online)

Det fjerde emne (76534 Case) er den afsluttende eksamen, og derfor er der ingen detaljeret lektionsplan

for dette fag (der henvises det klasseværelsesbaserede forløb for oplysninger om dette modul).

73


Erhvervsøkonomi (23.007-C Online)

Uge Tema Aktivitet Opgaver

(hvad skal du gøre)

1

2

Seminar 1

Etablering af virksomhed

Virksomhedens idégrundlag

SWOT-analyse

Organisationstyper og

fordeling af opgaver og

ansvar

Bogføring – Det dobbelte

bogholderi

Resultatopgørelsen

Balancen

Seminar i København den 22. oktober

Læs (iBogen):

Kapitel 1 Virksomheders ejere og interessenter

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 1 i iBogen (findes

på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel 1

på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Kapitel 2 Virksomhedens idé og mål

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 2 i iBogen (findes

på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel 2

på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Kapitel 3 Virksomheders organisation og arbejdsdeling

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 3 i iBogen (findes

på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel 3

på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Kapitel 4 Bogføringssystemet

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 4 i iBogen (findes

på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel 4

på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Løs (iBogen):

1.1b

1.1d

1.2c

1.2d

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen):

Tværgående opgave 2a-

2c

(Opgaven skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen):

Opgave 3.2a

Opgave 3.2d

Opgave 3.2e

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen):

4.2a

4.2f-g

4.3b

4.4a-h

4.5a-d

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

74


Uge Tema Aktivitet Opgaver

3

Åbningsbalance

Indskud og egenkapital

Etableringsbudget

Likvide konti

Kasseafstemning/

Kasserapport

Bankafstemning

Bogføring af moms

Momsafregning

Varekøb (på kredit)

Varesalg (på kredit)

Vareforbrug

Læs (iBogen):

Kapitel 5 Bogføring ved start af virksomhed

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 5 i iBogen (findes

på iBogens hjemmeside).

Læs (iBogen):

Kapitel 6 Likvide beholdninger

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 6 i iBogen (findes

på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel 6

på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Kapitel 7 Momsregnskabet

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 7 i iBogen (findes

på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel 7

på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Kapitel 8 Vareregnskabet

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 8 i iBogen (findes

på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel 8

på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

WEBINAR

Spørgewebinar med emnet:

”Vareregnskabet”

Dato:

Mandag d. 5. November kl. 12-13 og kl. 20-21.

Løs (iBogen):

5.1a

5.2d

Selvrettende opgave:

Bogføring i Fashion

Shoe

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen)

6.4a+d

6.5a+c

Selvrettende opgaver

Test: Kapitel 1-6

Løs (iBogen)

7.1a+c

7.2b

7.3a-c

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen)

8.1a

8.2a

8.3b

8.4b

8.5a

Selvrettende opgaver

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

75


Uge Tema Aktivitet Opgaver

4

5

CASE

Bogføring af driftsomkostninger

Anlægsaktiver

Værdiforringelse

Egenkapital

Indskud

Privatforbrug

Bogføring af overskud/underskud

Afslutning af årsregnskabet

Opgørelse af vareforbrug,

moms og kapitalkonto

Resultatbudget

Budgetkontrol

LØS: Gruppeopgave – Case 1

Læs (iBogen):

Kapitel 9 Andre eksterne omkostninger

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 9 i iBogen (findes

på iBogens hjemmeside).

Læs (iBogen):

Kapitel 10 Inventar og biler

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 10 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

10 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Kapitel 11 Egenkapital og privatforbrug

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 11 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

11 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Kapitel 12 Årsregnskabet

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 11 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

11 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Kapitel 13 Budgettering

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 13 i iBogen

Case 1

Løs (iBogen)

9.1a-d

9.2a-d

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen)

Tværgående opgave

10a+b

Selvrettende opgaver

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen)

11.1a-c

11.2c

Selvrettende opgaver

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Afleveringsopgave 1

Løs (iBogen)

12.1b

12.6c

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen)

13.1a

13.2a

(Opgaverne skal IKKE

76


Uge Tema Aktivitet Opgaver

(findes på iBogens hjemmeside).

afleveres)

6

Passiver

Ekstern gæld

Kassekredit

Lån

Løbetid

Renter

Afskrivningsmetoder

Saldometoden

Den liniære metode

Saldobalancen

Kommentarer til et

årsregnskab

Selskabsregnskaber

Kvartalsopdelte budgetter

Likviditetsbudget

Budgetteret balance

Læs (iBogen):

Kapitel 14 Kassekredit og langfristet lån

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 14 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

WEBINAR

Spørgewebinar med emnet:

”Regnskab vs. Budget”

Dato:

Onsdag d. 21. november kl. 12-13 og kl. 20-

21.

Læs (iBogen):

Kapitel 15 Afskrivningsmetoder

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 15 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

15 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Kapitel 16 Præsentation af årsregnskabet

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 16 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

16 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Kapitel 18 Virksomhedens budgetsystem

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 15 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

15 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Løs (iBogen)

14.2a

14.3a

14.4b

Selvrettende opgaver

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen)

15.1b

15.2a

Selvrettende opgaver

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen)

16.3c

16.5a

Selvrettende opgaver

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen)

18.1b

18.2c

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

77


Uge Tema Aktivitet Opgaver

7

8

Miljøtal

Miljøindikatorer

Interessenter

Indextal

CASE

Bidragskalkulation

Valuta

Opdeling af varelageret

Opdeling af nettoomsætning

og vareforbrug

Lønseddel

Betaling af A-skat og

bidrag

B-indkomst

Læs (iBogen):

Kapitel 19 Miljø

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 19 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

19 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

LØS: Gruppeopgave – Case 2

Læs (iBogen):

Kapitel 20 Kalkulation

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 20 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

20 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Kapitel 21 Det opdelte vareregnskab

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 21 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

21 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Kapitel 22 Personaleomkostninger

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 22 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

22 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Løs (iBogen)

19.3a

19.4a

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Case 2

Løs (iBogen)

20.1b-e

20.2a

20.3a+d

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen)

21.1a

21.2a

Selvrettende opgaver

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen)

22.1a+b

22.2a+b

22.4a

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

78


Uge Tema Aktivitet Opgaver

9

Lønformer

Personaleressourcer

Effektivitet

Nøgletal

Periodeafgrænsning

Skyldige omkostninger

Afslutningsskema

Opstilling & Kommentarer

Økonomistyring

Kassekladde

Lagermodul

Kreditormodul

Debitormodul

Indtægter og indbetalinger

Efterspørgsel

Afsætning og omsætning

Læs (iBogen):

Kapitel 29 Personalestyring

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 29 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

29 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Læse kapitel 23 Regnskabsafslutning

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 23 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

E-conomic

Læs (iBogen):

Kapitel 17 Virksomhedens økonomistyringssystem

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet Economic

på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

WEBINAR

Spørgewebinar med emnet:

E-conomic

Dato:

Mandag d. 10. december kl. 10:30-11:30 og kl.

20-21.

Læs (iBogen):

Kapitel 25 Virksomhedens indtægter

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 25 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

25 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Løs (iBogen)

29.1a+c

29.2d

Selvrettende opgaver

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen)

23.2c+d

23.5c

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Opgaver uploades på

Fronter i uge 48

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Afleveringsopgave 2

Løs (iBogen)

25.1b

25.3e

Selvrettende opgave

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

79


Uge Tema Aktivitet Opgaver

10

11

Omkostningstyper

SO/SE

VO/VE

KO/KE

Prisoptimering

Nulpunktsberegninger

Totalmetoden

Enhedsmetoden

Overskudsgrad

Forhold ml. Nettoomsætning

og VO/KO

Sammenligninger

CASE

Læs (iBogen):

Kapitel 26 Virksomhedens omkostninger

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 26 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

26 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Læse kapitel 27 Valg af afsætningsalternativ

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 27 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

27 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Læs (iBogen):

Læse kapitel 28 Indtjeningsevne

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 28 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

28 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

LØS: Gruppeopgave – Case 3

Læs (iBogen):

Kapitel 30 Regnskab for en produktionsvirksomhed

Se:

Se alle videoer tilknyttet kapitel 30 i iBogen

(findes på iBogens hjemmeside).

Se alle undervisningsvideoer tilknyttet kapitel

30 på Fronter (findes i mappen ”Materialer”).

Opfølgning og repetition

WEBINARER

Spørgewebinarer med repetitionsemner

Løs (iBogen)

26.1a+b

26.2a

26.3b

26.5c

Selvrettende opgaver

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen)

27.1c+d

27.2c

Selvrettende opgaver

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Løs (iBogen)

28.3a+c-e

28.4a

Selvrettende opgaver

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

Case 3

Løs (iBogen)

30.3a+d-f

30.4b

30.6b

Selvrettende opgaver

(Opgaverne skal IKKE

afleveres)

80


Uge Tema Aktivitet Opgaver

12

Eksamensforberedelse

13

Individuel tværfaglig eksamen

81


IT (informationsteknologi) (23014-C Online)

1

Uge Tema Aktivitet

2

3

Seminar 1

Officepakken Powerpoint

Officepakken Powerpoint

Officepakken Word

Officepakken Excel

Officepakken Powerpoint

Opstartsseminar i København den 14. august

LÆS: Opret den første præs. (blivenhaj)

LÆS: Arbejd med tekst (blivenhaj)

LÆS: Indsæt billeder / figurer (blivenhaj)

LÆS: Tilpas præs.design (blivenhaj)

LÆS: Færdiggør præsentation (blivenhaj)

LÆS: Genbrug og udveksling (blivenhaj)

LÆS: Kom i gang med Word (blivenhaj)

LÆS: Rediger dokument (blivenhaj)

LÆS: Tilpas udseende (blivenhaj)

LÆS: Tilpas og udskriv dok. (blivenhaj)

LÆS: Opstil tekst (blivenhaj)

LÆS: Indsæt og tilpas grafik (blivenhaj)

LÆS: Opret det første regneark (blivenhaj)

LÆS: Håndter regneark (blivenhaj)

LÆS: Formater og udskriv (blivenhaj)

LÆS: Formler og tabeller (blivenhaj)

LÆS: Funktioner og grafik (blivenhaj)

LÆS: Diagrammer, e-mail m.m. (blivenhaj)

LÆS: Indsæt diagrammer (blivenhaj)

Opgaver

Løs alle interaktive

opgaver undervejs

(skal ikke afleveres)

Løs alle interaktive

opgaver undervejs

(skal ikke afleveres)

Løs alle interaktive

opgaver undervejs

(skal ikke afleveres)

Løs alle interaktive

opgaver undervejs

(skal ikke afleveres)

Løs alle interaktive

opgaver undervejs

(skal ikke afleveres)

82


Uge Tema Aktivitet

4

Case

LØS: Individuel opgave A

LØS: Gruppeopgave – Case 1

IT arbejdsplads (F) LÆS: Introduktion til IT (pdf + video)

- Grønne IT bog side 12-13

- Grønne IT bog side 15-17

- Grønne IT bog side 19-21

LÆS: Hardware (pdf + video)

- Grønne IT bog side 22-34

LÆS: Software (pdf + video)

- Grønne IT bog side 36-44 + 46

LÆS: Arbejdsmiljø (pdf)

- Grønne IT bog side 61-78

LÆS: Overvågning (pdf + video)

- Grønne IT bog side 83-86

LÆS: Kapitel 1 – Computeren

- iBogen 2: Computeren

Opgave A

Case 1

Opgaver

Løs quiz i slutningen

af kapitlet (skal ikke

afleveres)

83


Uge Tema Aktivitet

5

6

Internet (E)

Internet (C)

Netværk m.m (D)

LÆS: Internet (pdf / video)

- Grønne IT bog side 47-59 (F)

- Grønne IT bog side 90-102 (E)

LÆS: Ophavsret (pdf / video)

- Grønne IT bog side 105-109

LÆS: Persondata (pdf / video)

- Grønne IT bog side 111

LÆS: Digital underskrift (pdf / video)

- Grønne IT bog side 114-117

LÆS: EDI (pdf / video)

- Grønne IT bog side 119-123

LÆS: E-handel (pdf / video)

- Grønne IT bog side 124-126

LÆS: Kommunikationsmodel (pdf / video)

- Grønne IT bog side 128-139

LÆS: Kapitel 5.1 – Internettets fysiske opbygning

(iBogen 2)

LÆS: Virksomhed på nettet (pdf / video)

- Grønne IT bog side 146-153

- Grønne IT bog side 154-161

LÆS: IT netværk (pdf / video)

- Grønne IT bog side 164-171

LÆS: IT-politik (pdf / video)

- Grønne IT bog side 173-177

LÆS: Teknologiens konsekvenser (pdf / video)

- Grønne IT bog side 179-181

LÆS: Kapitel 8 – Digitale Multimedier (iBogen

2)

- 8.1 Grafik

- 8.2 Lyd

- 8.3 Pdf / video

Opgaver

Løs alle interaktive

opgaver undervejs

(skal ikke afleveres)

84


Uge Tema Aktivitet

7

8

9

10

Case

Sikkerhed (C)

LØS: Individuel opgave B

LØS: Gruppeopgave – Case 2

LÆS: Kapitel 9 – IT-sikkerhed (iBogen 2)

- 9.1 – IT systemer og aktører

- 9.2 – Mål med IT-sikkerhed

- 9.3 – Sårbarheder og trusler

- 9.4 – Modmidler

Organisation (C) LÆS: Leavitts model (pdf / video)

- Grønne IT bog side 186-188

Systemudvikling (C)

Databaser (C)

Case

LÆS: Organisationsstruktur (pdf / video)

- Grønne IT bog side 190-197

LÆS: Arbejdsdeling, ledelse, behov, trivsel

og motivation (pdf / video)

- Grønne IT bog side 200-202

- Grønne IT bog side 205-209

- Grønne IT bog side 213-216

- Grønne IT bog side 221-224

LÆS: Kapitel 10 - Systemarbejde (iBogen 2)

- 10.1 Arbejdsproces

- 10.2 Brugergrænseflader’

LÆS: Systemudvikling (pdf / video)

- Grønne IT bog side 228-233

LÆS: Database (pdf / video)

- Grønne IT bog side 235-244

LØS: Gruppeopgave – Case 3

Opgave B

Case 2

Opgaver

Løs alle interaktive

opgaver undervejs

(skal ikke afleveres)

Case 3

85


Uge Tema Aktivitet

11

12

13

Opfølgning og repetition

Eksamensforberedelse

Individuel eksamen

Opgaver

86


Salg & Service (23.029-C Online)

Uge Tema Aktivitet

1

2

Seminar 1

Introduktion til iBogen

Salgs og servicesektor

Idégrundlag

Omverdenen

Målgrupper

Konkurrenceforhold

Behov

Købemotiver

(hvad skal du gøre)

Seminar i København den 22. oktober

LÆS: Mød familien Sund og Starkesen

samt om butikkerne i SOS City Center

LÆS: Udvikling i salgs- og servicesektoren

- Servicevirksomheder

- Handelsvirksomheder

- Udvikling i sektoren

LÆS: Virksomhedens idégrundlag

- SWOT analyse

- Idé

- Mål

- Politikker

LÆS: Virksomhedens omverden

- Nær- og fjernmiljø

- Tidsmæssige svingninger

LÆS: Målgrupper

- Segmentering

- Målgruppevalg

LÆS: Konkurrenceforhold

- Opdeling af markedet

- Bred og snæver konkurrence

- Konkurrentanalyse

LÆS: Forbrugernes behov

- Medfødte og kulturbestemte behov

- Effektive og latente behov

- Maslows behovspyramide

- De fem trin i pyramiden

LÆS: Forbrugernes købemotiver

Opgaver

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

87


Uge Tema Aktivitet

3

4

Forbrugsvaner

Købsadfærd

Segmentering

Personligt salg

Butiksindretning

- Købemotiver

LÆS: Forbrugsvaner

- Købeevne

- Dagligvarer og udvalgsvarer

- Ændringer i forbruget

LÆS: Købsadfærd

- Købevaner

- Købsroller

- Købstyper

- Købsbeslutningsprocessen

LÆS: Praktisk segmentering

- Segmentering

- Målgruppevalg

LÆS: Personligt salg

- Betjeningsformer

- Salgstrappen

- Det forberedende salgsarbejde

- Det gennemførte salgsarbejde

- Det afsluttende salgsarbejde

- Behandling af reklamationer

LØS: Individuel afleveringsopgave

LÆS: Butiksindretning

- Store management

- Space management

- Butiksmiljø

LØS: Gruppeopgave – Case 1

Opgaver

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Opgave 1

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Case 1

88


Uge Tema Aktivitet

5

6

7

Gruppepåvirkninger

Købeloven

Markedsføring

Markedsanalyse

Parametermix

E-handel

Lovgivning

Tab og svind

Markedsføringsplanen

LÆS: Gruppepåvirkninger

LÆS: Købeloven

- I rette kvalitet

- Til rette tid

- På rette sted

- Til rette pris

- Reklamationsret

LÆS: Markedsføring

- Mærkevarer

- Præferencer

LÆS: Markedsanalyse

- Datakilder

- Respondenter

- Kontaktformer

- Spørgsmålstyper

LÆS: Parametermix

- Produkt

- Pris

- Placering

- Promotion

LÆS: E-handel

- Virksomheden og e-handel

- Sikkerhed og e-handel

- Lovgivning om e-handel

LÆS: Markedsføringsloven

- Markedsføringsloven

- Dørsalgsloven

- Aftaleloven

LÆS: Tab og svind

LÆS: Markedsføringsplanen

- Fastlæggelse af målgrupper

- Formulering af mål

Opgaver

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

89


Uge Tema Aktivitet

8

9

10

11

12

13

Branding

Producentmarkedet

- Budgettet

- Valg af parametre

- Formulering af budskab

- Opfølgning

LØS: Gruppeopgave – Case 2

LÆS: Branding

- USP/ESP

- Branding gennem sanserne

- Produktbranding

- Personbranding

- Virksomhedsbranding

LØS: Individuel afleveringsopgave

LÆS: Producentmarkedet

- Delmarkedet

- Købsadfærd

- Markedsføring

- Valg af parametre

LØS: Gruppeopgave – Case 3

Opfølgning og repetition

Eksamensforberedelse

Individuel tværfaglig eksamen

Case 2

Opgaver

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Opgave 2

Løs interaktive opgave

(skal ikke afleveres)

Case 3

90


Tværfaglig Case 76534 - Online

Beskrivelse af aktivitet

De tværfaglige aktiviteter består af seminarer, gruppeprojekter, præsentationer og research, der integrerer

alle tre grundfag, Erhvervsøkonomi (23007-C), Informationsteknologi (23014-C) og Salg og Service

(23029-C). Aktiviteterne har til formål at danne sammenhæng mellem de tre grundfag, og hvordan

de udøves i praksis, og skal betragtes som pædagogiske værktøjer til optimering af tværfaglig forståelse.

På de følgende sider vises eksempler på tværfaglige tema-cases, der anvendes på HGs Online.

Evaluering

Mundtlig eksamen

Der afholdes individuel mundtlig eksamen, der består af en præsentation baseret på en synopsis, elevens

præsentationsmateriale og en efterfølgende dialog. I dialogen kan der stilles yderligere spørgsmål

til elevens synopsis.

Den mundtlige eksamen er individuel, men det er tilladt - og en god idé - at samarbejde om både problemformulering,

forberedelse af synopsis samt eksamensforberedelse.

Den mundtlige fremlæggelse, der understøttes af PP-dias, forventes at vare 10 til 12 minutter. Både interne

og eksterne censorer kan deltage i den efterfølgende dialog.

Ved eksamen vil eleven blive bedømt på, hvad han eller hun demonstrerer i forhold til fagniveauet og

den tværfaglige forståelse og læringsmål. I vurderingen indgår alle de færdigheder der er vist i præsentationen

og den mundtlige eksamen samt dialogen, der skabes under eksamen. De interne og eksterne

censorer har normalvis udarbejdet spørgsmål til både stærke og svage punkter i synopsen.

Karakteren gives efter 7-trinsskalaen.

Aflevering

Problemformulering og synopsis skal indsendes i tre eksemplarer og omfatte:

Virksomhedens navn

Problemformulering

Præsentation af de problemstillinger, der skal løses, herunder de anvendte teorier og metoder

Gruppemedlemmer identificeret ved navn og efternavn og klasse

Vejleder

Det overordnede tema: Oprettelse af en virksomhed

91


Velkommen til Case 1

HgS Brock Online Academy

92


Opgave:

I jeres gruppe skal I starte jeres egen virksomhed. Begyndende med virksomhedens idegrundlag.

Analyser herefter virksomhedens idegrundlag ved hjælp af nedenstående punkter, og vis at I behersker

modellerne til at etablere en virksomhed. Men først skal I udarbejde en samarbejdskontrakt,

som skal danne fundamentet i jeres gruppearbejde.

Krav til opgaven:

I skal i opgaven give en begrundet besvarelse og vurdering indenfor følgende områder:

Idegrundlag

o Vælg et produkt eller en serviceydelse

o Lav en Swot analyse for hver produktgruppe

o Formulering af virksomhedens ide

o Formulering af virksomhedens målsætning

o Vælg et navn til virksomheden

o Vælg virksomhedsform og begrund jeres valg.

Produktbeskrivelse

o Hvad vil I sælge?

o Beskrivelse af servicepakken

o Hvilken service vil I tilbyde jeres kunder?

Etableringsbudget

o Startkapital

o Lager

o Inventar m.m.

Målgrupper

o Segmentering

o Målgruppevalg

o Målgruppens købemotiver

Konkurrence forhold

o Opdeling af markedet

o Konkurrent analyse

Start egen virksomhed

93


Virksomhedens omverden

o Tidsmæssige svingninger

o Beskriv virksomhedens nærmiljø

o Beskriv virksomhedens fjernmiljø

Afsætningsform

o Beskriv salgsmetode

o Afhængig af afsætningsform udarbejder I følgende:

Butiksindretning

Virksomhedsindretning

Hjemmeside layout

94


Case 1 skal afleveres i Fronter som en forretningsplan.

Afleveringsfristen får du oplyst.

Afrapportering

I skal udarbejde en forretningsplan i Word med anvendelse af forside, indholdsfortegnelse og

sidehoved/fod med sidenummer. Forretningsplanen skal indeholde en beskrivelse af de ovenstående

elementer. Husk at argumentere for alle punkter. Der udover skal I udfylde en proceslog

over jeres arbejde. Der udover skal I forberede og fremlægge en præsentation i Microsoft

PowerPoint af virksomhedens forretningsplan.

Gruppen skal fremlægge jeres PowerPoint online

Tidspunktet aftales med jeres kontaktlærer.

I jeres grupperum på Fronter finder i oplysninger om fremlæggelse og link til webinar til fremlæggelse.

I får kommentar til jeres fremlæggelse og jeres case arbejde.

95


Velkommen til Case 2

HgS Brock Online Academy

96


Opgave:

Virksomhedens promotionsaktiviteter

I jeres virksomhed skal I nu i gang med at markedsføre jer, og I skal derfor planlægge en online

promotionaktivitet. I forbindelse med reklameplanlægningen og salgsprocessen, skal I vurdere de

økonomiske konsekvenser af denne, samt udarbejde en begrundet tidsplan for afviklingen af de

promotionaktiviteter, som I vælger at udarbejde.

I forbindelse med promotion-aktiviteten ønsker I at knytte jeres eksisterende kunder tættere til

jer. I skal derfor lave en kundeklub, der tilbydes fordele i forbindelse med den kommende kampagne.

Krav til opgaven:

I skal i opgaven give en begrundet besvarelse og vurdering indenfor følgende områder:

Giv en kort beskrivelse af virksomhedens marked.

Fastlæg mål for jeres promotionaktivitet indenfor f.eks:

o Økonomi

o Markedsandel

o Nye kunder/kendskab/image

Fastlæg målgruppen for aktiviteten.

Planlæg promotionaktivitetens medier (sociale medier, bannere, adwords

etc.)

Forklar promotionaktivitetens budskab, herunder:

o Hvordan I fanger målgruppens interesse

o Hvordan I udformer reklamen

o Hvad budskabet er

Hvordan I planlægger jeres kampagne, herunder:

o Udarbejdelse af tidsplan

o Udarbejdelse af en medieplan

Hvilke fordele kunne jeres kundeklub give adgang til?

Hvordan kunne organiseringen af sådan en kundeklub se ud?

o Hvilke tabeller, relationer og primærnøgler skulle oprettes i databasen?

o Hvordan ville virksomheden blive påvirket ifølge Leavitt?

o Hvilke overvejelser gør I jer omkring persondataloven?

Udarbejd et brev vedr. kampagnefordelene og send det til berørte kunder:

o Gør rede for udformningen af brevet – det er en del af markedsføringen!

o Vis hvordan en forespørgsel udtrækker relevante kunder fra databasen

o Anvend brevfletning til at udskrive brevene – vis hoveddokumentet

o Vis en rapport fra Access over de kunder, der har fået tilsendt brevet

Estimér hvordan kundeklubben vil påvirke jeres økonomi, herunder:

o Pris

o Omsætning

o Bruttoavance

97


Case 2 skal afleveres i Fronter som en rapport.

Afleveringsfristen får du oplyst.

I skal udarbejde en rapport i Word med anvendelse af:

forside

indholdsfortegnelse og

sidehoved/fod med sidenummer.

Afrapportering

Rapporten skal indeholde en beskrivelse af de ovenstående elementer og forslag til en annonce.

Som bilag skal I vedlægge:

det brev, som I anvender til brevfletning,

forespørgsel og rapport fra Access.

Husk at argumentere for alle punkter. I skal huske at udfylde en proceslog over jeres gruppearbejde,

og derudover skal I forberede og fremlægge en præsentation af centrale emner fra

periodens arbejde.

98


Gruppen skal fremlægge jeres PowerPoint online:

Tidspunktet aftales med jeres kontaktlærer.

I jeres grupperum på Fronter finder i oplysninger om fremlæggelse og link til webinar til fremlæggelse.

I får kommentar til jeres fremlæggelse og jeres case arbejde.

99


Velkommen til Case 3

HgS Brock Online Academy

100


Opgave:

En meget væsentlig faktor, i forbindelse med etablering af en virksomhed, er at kunne udarbejde

budgetter. I den forbindelse skal I udarbejde et integreret budgetsystem i Excel, der

omfatter virksomhedens to første leveår.

Krav til opgaven:

I skal udarbejde et integreret budgetsystem i Excel. Det skal være muligt at gennemføre simuleringer

i jeres regneark – dvs. hvis I ændrer et enkelt tal i en celle i Excel, så vil Excel automatisk

gennemføre nye beregninger i andre celler.

Opstil et kvartalsopdelt resultatbudget for virksomhedens 2 første regnskabsår.

Hvert budgetår skal indeholde 4 kvartaler + i alt for hele året.

I forbindelse med resultatbudgettet skal der udarbejdes relevante delbudgetter – f.eks.

et delbudget vedrørende omsætning, vareforbrug og bruttofortjeneste pr. varegruppe

og i alt samt et andet delbudget vedrørende beregning af afskrivninger. Disse delbudgetter

skal ”automatisk” levere tal til resultatbudgettet.

Beregn budgetteret bruttoavanceprocent, dækningsgrad og overskudsgrad for

alle kvartaler + for hvert år og kommentér tallene.

Opstil et kvartalsopdelt likviditetsbudget for virksomhedens 2 første regnskabsår.

Besvar følgende spørgsmål:

Virksomhedens budgetter

o Hvilke tal og beregninger har I benyttet for at komme frem til de enkelte budgetposter

i resultatbudgettet?

o Hvilke tal og beregninger har I benyttet for at komme frem til de enkelte

budgetposter i likviditetsbudgettet?

o Kommentér udviklingen i virksomhedens budgetterede likviditet.

o Hvordan kan man forbedre virksomhedens likviditet?

o Hvorfor skal I udarbejde både et resultatbudget og et likviditetsbudget?

101


Case 3 skal afleveres i Fronter som et Excel dokument.

Afleveringsfristen får du oplyst.

Afrapportering

I udarbejde en PowerPoint præsentation af virksomhedens integrerede budgetsystem.

Gruppen skal fremlægge jeres PowerPoint online:

Tidspunktet aftales med jeres kontaktlærer.

I jeres grupperum på Fronter finder i oplysninger om fremlæggelse og link til webinar til fremlæggelse.

I får kommentar til jeres fremlæggelse og jeres case arbejde.

102

More magazines by this user
Similar magazines