Formandsberetning 2008 - KlubCMS - DBU

klubcms.dbu.dk

Formandsberetning 2008 - KlubCMS - DBU

Dagsorden for

Ordinær generalforsamling

i Lellinge Idrætsforening af 1950

den 26. februar 2009 klokken 19 00

i klubhuset på Baneledet 1 i Lellinge

Dagsorden for den ordinære general forsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Kassereren fremlægger regnskab, budget og formueforhold.

5. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår at DSIK fjernes fra vedtægternes §1, idet DSIK (De

Samvirkende Idrætsklubber i Køge) ikke eksisterer mere.

Teksten ”Klubben er medlem af SBU, DGI og DSIK, hvorved klubben samt

dens medlemmer er underkastet disses love og bestemmelser” foreslås ændret

til ”Klubben er medlem af SBU og DGI, hvorved klubben samt dens medlemmer

er underkastet disses love og bestemmelser”

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer der vælges for 2 år ad gangen. Skiftevis

med 2-3 mand på lige årstal og 3-4 mand på ulige årstal.

Bestyrelsen består af min. 5 personer og max. 7 personer.

På valg i år (kun 2, idet Lars Søgaard har trukket sig fra bestyrelsen før tid):

• Kitty Mortensen

• Dan Haack

Ikke på valg i år

• Søren Bonde

• Kenneth Hansen

• Morten Jensen

7. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)

• Brian Sørensen (på valg)

• Jens Sabinsky (på valg)

8. Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år)

• Torben Ellegaard (på valg)

• Finn Wagner (på valg)

9. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år)

• Jeanette Dauding (på valg)

10. Eventuelt.


Formandsberetning 2008 for Lellinge Idrætsforening af 1950

Bestyrelsens konstituering efter sidste generalforsamling var på flere måder lidt anderledes end

normalt. Dels trak den tidligere formand sig fra bestyrelsen, hvorefter jeg selv som nyvalgt

bestyrelsesmedlem blev konstitueret som formand. Dels blev endnu et nyvalgt

bestyrelsesmedlem Kenneth Hansen konstitueret som kasserer som erstatning for den tidligere

kasserer der jo som bekendt ikke genopstillede til bestyrelsen.

Meget af foråret gik derfor med at genoptage tøjlerne og få styr på butikken Lellinge IF og

dennes forretningsgange, opgaver og ansvarsfordelinger. Herunder kontakter til trænere,

instruktører, kommune, sponsorer og andre kontaktflader.

Dette er der nu i 2008 kommet styr på, og en intensiv elektronisk modernisering af systemer og

dokumentation er gennemført.

I april afholdt Claus Funder årets første motionsløb – Fun run, som blev et stort tilløbsstykke med

mange deltagere og flot vejr.

April er også tiden hvor fodbold folket betræder det nye græs og starter op på den nye sæson.

Specielt Nick’s hold fik så mange spillere på sit hold, at han er nødt til at hente

trænerforstærkning fra forældregruppen i form af Knud Erik Iversen som nu er fast hjælpetræner.

Dan Haack sætter en prøveballon i luften med fodbold træning for de 5-6 årige, som viste sig at

blive en succes og derfor fra efteråret 2008 er blevet et fast tilbud i foreningen.

Gymnastik sæsonen afsluttes i løbet af april og på en del af ungdomsholdende viste børnene i

form af en opvisning, mor og far hvor dygtige de var blevet. Sæsonen evalueres på et

instruktørmøde hvor ideer og forberedelse til efterårs sæsonen ligeledes drøftes.

I juni søsætter LIF’s den nye hjemmeside, som er bygget op omkring et system der er udbudt af

DBU til foreninger, og som forenkler vedligehold og opdatering af information væsentligt.

Desuden kører al administration via. en web browser og central drift, som giver en uafhængighed

af enkeltpersoners færdigheder eller udstyr.

Udover hjemmesiden er vores medlemssystem ligeledes blevet overført til et centralt system

udbudt af DBU kaldet ”KlubOffice”. I samme system har vi desuden i efteråret overført hele vores

regnskabs føring, således at dette nu føres fuldt professionelt med alle de muligheder for

overblik og gennemskuelighed man kan ønske sig som både kasserer og bestyrelse.

Senior spillerne rykker i efteråret op fra serie 5 til serie 4, hvor de får kam til deres hår med

mange tætte nederlag og uhørt mange skader.

I August gennemfører forældreforeningen den traditionsrige weekendtur til Degeberga for hele

ungdomsafdelingen. Aldersgruppen er i år noget lavere end tidligere på grund af vi jo mistede de

”store spillere” sidste år. Til gengæld er der kommet mange nye yngre spillere, hvorfor der fortsat

er ”fuldt hus” når LIF drager til Sverige. Turen blev en kanon succes med masser af hygge og

spil og godt vejr.

Med den nye bestyrelse voksede trangen til at rydde op i klubhuset og komme af med alt det

bras der ikke var nogen ejere til. En større oprydningsdag blev derfor iværksat, hvor alt blev

endevendt og meget smidt ud. Samtidig havde vi af kommunen fået bevilget en hovedrengøring i

bad og på toiletterne som fik en gennemgribende afmugning og afkalkning.

Med opstart af den nye gymnastik sæson i september fødes også et nyt gymnastik hold med

Ghita Riishøj for piger i alderen 5-6 år. Dermed er hullet lukket mellem de 3-4 årige og 7-9 årige.

I September afholder petanque afdelingen bymesterskab i petanque, som er for alle byens

borgere. Desværre nåede budskabet vist ikke helt ud til borgerne, hvorfor deltagelsen var lidt

skuffende. Men dem der var fremmødt hyggede sig gevaldigt.

Efterårets motionsløb foregår ligeledes i september. Denne gang med lidt skuffende deltagelse,

specielt fra børnene. Claus Funder havde ellers medbragt en hel hær af Moon-Cars som

børnene kunne muntre sig med i pauserne.


En pædofil politik formuleres for LIF (ses på hjemmesiden), og børneattester på alle trænere og

instruktører som er involveret i træning eller instruktion af børn udfyldes og verificeres, således at

vi kan sikre vores børn og desuden leve op til den almindelige lovgivning.

I Oktober indkøbes et større træningsredskab kaldet ”Global Goal” til fodboldafdelingen. Det er

en del af et projekt vi har formuleret som ”Ny start – ny inspiration” til fastholdelse og ny

inspiration af ungdomsspillere og trænere. Global Goal har været en meget stor succes hos

både børn og voksne. En større del af udgiften er desuden dækket af Køge Kommunes

udviklingspulje.

Alle trænere og instruktører får i efteråret foræret en ”tøj pakke” således at disse kan fremstå

”professionelt” når Lellinge IF repræsenteres ude i byen til turneringer og opvisninger. Meget

passende har forældreforeningen via et sponsor team fået mulighed for at forære alle børn i

ungdomsafdelingen en flot spiller dragt. Et utroligt flot syn er det når alle er iklædt denne flotte

dragt. Petanque holdet fik via et sponsorat fra Brugsen flotte jakker så de ligeledes kan

repræsentere Lellinge på passende vis ved turneringer.

I November afholdt forældreforeningen den traditionsrige jule-five-a-side fodbold turnering. Som

resultat af en vedtægtsændring i forældreforeningen, var dette arrangement for første gang for

alle unge i LIF, og ikke kun fodbold børnene. Gymnastik børnene trodsede vejret, og optrådte

udendørs med en flot opvisning med pomponer i Lellinge farver. Efterfølgende var der spisning,

lotteri og uddeling af årets fighter og spiller. Det var også her at forældreforeningen uddelte de

meget flotte spillerdragter til alle ungdoms medlemmerne i foreningen.

Indendørs fodbold sæsonen gik hermed i gang for alle ungdomsholdene. De små i gymnastik

salen, og de større i Ll. Skensved hallen. U9-U10 holdets trænere havde desværre ikke mulighed

for at træne indendørs i år, og det var derfor med stor glæde at en gruppe forældre på dette hold

bakkede om omkring at dele træner opgaven imellem sig.

Badminton banerne har i år været velbesøgt, og der er sporet en øget interesse for at få

banetimer.

Igennem vinteren december-februar har Køge kommune været igennem en større beskærings

opgave på stadion, hvor store træer er blevet fældet, og en gennemgribende beskæring af træer

og buske er foretaget. I samme omgang bliver bagstopper nettene bag målene renoveret og sat i

orden, så en skæv tåhyler ikke farer i åen eller ind på det modsatte anlæg.

I februar havde bestyrelsen et konstruktivt møde med Foreningssekretariatet i Køge kommune.

Mange nye spændende initiativer og visioner blev drøftet. Heriblandt et indsatsområde for

fastholdelse og aktivering af de unge i foreningen og by miljøet generelt. Det er et projekt vi

håber Lellinge IF kan løfte med opbakning fra og i samarbejde med forældre, institutioner og

andre foreninger i byen.

Medlemssammensætningen i foreningen har for 2008 været som følgende:

Badminton 46

Fodbold-ungdom 45

Fodbold senior 69

Gymnastik 95

Hockey 6

Petanque 20

Total 281

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til alle de der er med til at løfte opgaven at få Lellinge IF til at

fungere. Det være sig Trænere, Instruktører, Dommere, Forældre, Sponsorer og naturligvis

bestyrelses medlemmerne. Alle lægger mange timer og energi i arbejdet til glæde for alle

foreningens medlemmer.

Med Venlig Hilsen

Søren Bonde

More magazines by this user
Similar magazines