Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

uddannelse (studentereksamen), nu for alvor havde taget fart. Hver

fjerde fra disse generationer blev student.

Vægtforskydningen i retning af det højest mulige niveau er fortsat, og

blandt de yngste (20-29-årige) er det nu hver anden, som kan smykke

sig med en af de nu fire forskelige former for studentereksamen. Ud

over den traditionelt almene fra gymnasiet drejer det sig om Højere

Handelseksamen (hhx), Højere Teknisk eksamen (htx) og Højere

forberedelseseksamen (hf). Yderligere en tredjedel forlader skolen

efter 10 år, og kun hver ottende afgår allerede efter 9. klasse. – Skønt

undervisningspligten formelt stadig kun lyder på 9 år, er der nu reelt

tale om, at mindst 10 års undervisning er blevet normen.

Yngre kvinders skolegang længere end yngre mænds

Tendensen til, at nyere årgange opnår længere skolegang end ældre,

har holdt sig op gennem hele det 20. århundrede. Det gælder også,

når udviklingen betragtes særskilt for de to køn (se tabel 6.2). Tallene

viser endvidere, at kvinders skolegang gennem hele århundredet som

helhed har været lidt længere end mænds. Blandt de ældste, som er

født i 1907-20, og som i 2000 endnu var i live, var der således 7 pct.

kvinder med en studentereksamen, men kun 1 pct. mænd med tilsvarende.

2 Omvendt var der så 86 pct. mænd med højst 7 års skolegang

mod 72 pct. kvinder. Altså længst skolegang blandt (de overlevende)

kvinder i aldersgruppen 80-93 år. – I den anden ende af

aldersskalaen, blandt de 20-29-årige, er det noget mere end halvdelen

(58 pct.) af kvinderne, der har en studentereksamen i bagagen, hvorimod

den tilsvarende andel blandt mænd kun er 44 pct. Dette modsvares

af 17 pct. mænd, der har forladt skolen efter 9. klasse og kun

9 pct. kvinder.

Det skal imidlertid huskes, at skoleuddannelse kun er en del af den

samlede uddannelse, og i det perspektiv er et væsentligt spørgsmål,

hvor store andele af forskellige befolkningsgrupper, der tilhører den

uddannelsesmæssige restgruppe, dvs ikke har fuldført nogen uddannelse

med erhvervskompetence.

2. Dette resultat er i modstrid med den officielle uddannelsesstatistik, hvorefter andelen

af en årgang med studentereksamen var højere blandt drenge end piger frem til

1970’erne.

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESFORHOLD

107