Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Mange mennesker – og især ældre mennesker – bor alene og tilbringer

derfor megen tid alene, men de savner ikke kontakt med

andre mennesker. De er ikke ensomme.

I denne undersøgelse har vi valgt at indkredse de personer, der er

uønsket alene. De savner selskab og synes selv, at de er for meget

alene. Det er blevet belyst med spørgsmålet: Sker det nogensinde, at

De er alene, selv om De egentlig havde mest lyst til at være sammen med

andre?”. De, der svarede “Ja” til dette spørgsmål, blev bedt om at

angive om det er “Ofte?”, “En gang imellem?”, “Sjældent?”. Med besvarelsen

“ofte” på dette spørgsmål mener vi at måle, hvor mange der er

“uden konkret behøvede sociale bånd” – ikke hvor ofte folk er alene.

Det er i andre danske undersøgelser vist, at der kun er lille overensstemmelse

mellem omfanget af sociale kontakter og følelsen af at

være ofte uønsket alene (bl.a. Hansen & Platz, 1996 og Platz, 2000).

I en anden undersøgelse har man uddybende spurgt, hvem man

havde lyst til at være sammen med, og svarene omfattede bl.a. afdøde

ægtefæller og ditto venner og veninder (Bunnage m.fl., 2001).

I tabel 8.6 er belyst, hvor ofte den voksne danske befolkning føler

sig uønsket alene. I tabellen er svarmulighederne sjældent og aldrig

slået sammen, fordi disse mennesker under ingen omstændigheder

har nævneværdige problemer med ensomhed. Aldersgrupperne fra

30 til 69 år er også slået sammen, idet der ikke her kan konstateres

nogen forskel i besvarelserne.

Det ses af tabellen, at der er ganske få af de yngste, og kun lidt flere

af de 30-69-årige, som er uønsket alene ofte. Herefter stiger andelen,

og mere end hver tiende af de 80-årige og over er ofte uønsket alene.

De 30-69-årige er dem, som tilsyneladende er mest tilfredse med

deres sociale liv. Dels er der ganske få, som er uønsket alene ofte, og

dels er der relativt mange, som stort set kan sige sig fri for denne

følelse. Sammenlignet med de unge kan en forklaring være, at de

unge har overdrevne forestillinger om, hvordan andre unge har det

(Kirsten Thorsen på Ældre Fondens konference om ældre og ensomhed,

10. oktober, 2000, jf. Brockenhuus-Schack (ref.): Alene? Isoleret?

Ensom?). Det er få af de unge, som er “uden konkret behøvede

sociale bånd”, men en del føler en gang imellem, at de ikke i tilstrækkeligt

omfang er med i (mindre forpligtigende) sociale relationer.

Sammenlignet med de ældre kan en forklaring være, at de endnu

142

DET SOCIALE LIV