Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

den tegner sig i 2000, og afdække om helbredsforholdene på netop

disse områder har ændret sig de seneste ca. 25 år. De aspekter af helbredet,

vi ser på, drejer sig om førlighed, syn og hørelse samt psykisk

velbefindende. Desuden er der spørgsmål om tandstatus. Vi har tillige

stillet spørgsmålet: Hvordan vil De alt i alt vurdere Deres helbred?

Dette spørgsmål er ikke stillet i de tidligere levekårsundersøgelser,

men er i andre undersøgelser et ofte anvendt spørgsmål, idet “Det

er velkendt, at en persons vurdering af eget helbred er en endog særdeles

god prædiktiv faktor for dødelighed og sygelighed” (Kjøller &

Rasmussen, 2002). I undersøgelser af ældre har det tillige vist sig, at

egen helbredsvurdering er en af de mest afgørende faktorer for deres

oplevelse af livskvalitet (jf. bl.a. Ojala, 1989 og Sørensen, 1989).

Der er en vis sammenhæng mellem helbredsgener og personernes

egen vurdering af helbred, således at personer uden gener oftere vurderer

deres helbred som værende godt, og personer med mange eller

alvorlige helbredsgener oftere giver udtryk for at have et dårligt helbred.

Men der er klart tale om to forskellige måder at måle helbred

på, idet det i mange undersøgelser (og som det vil fremgå senere også

i denne) er fundet, at ganske mange vurderer at have et godt helbred,

selv om de har diverse skavanker, og at der modsat er en beskeden

andel, som vurderer deres helbred som dårligt, selv om de ikke har

nogle af de skavanker, der spørges til (det kan muligvis skyldes, at

de har andre problemer med helbredet, end dem, der spørges til).

De, der vurderer deres helbred som godt på trods af diverse skavanker

lever i gennemsnit længere og har det bedre end folk med tilsvarende

skavanker, der vurderer deres helbred som dårligt. Derfor er egen

helbredsvurdering et bedre mål for fordelingen af gode levekår i

betydningen gode leveår end fx spørgsmålene om problemer med

førlighed og sanseorganer. Er man derimod interesseret i at belyse,

hvor udbredt forskellige helbredsproblemer er, og om en ændring i

levevilkårene (fx på arbejdsmarkedet) medfører en ændring i befolkningens

sygdoms- og sygelighedsbillede, er det nødvendigt at stille

konkrete spørgsmål om helbredsproblemer.

Mange har det ikke helt godt

– få har det skidt

Hvis vi lægger befolkningens egen vurdering af deres helbred til

grund for en vurdering af helbredstilstanden i den voksne danske

NOGLE HELBREDSASPEKTER

149

More magazines by this user
Similar magazines