Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

efolkning i år 2000, ser det ikke så skidt ud. Der er således 80 pct.,

som vurderer deres helbred som godt eller virkelig godt. Modsat er

der kun 5 pct., som synes, at deres helbred er dårligt eller endog

meget dårligt. I den store befolkningsundersøgelse “Sundhed og sygelighed

i Danmark 2000” har man stillet præcis det samme spørgsmål,

og fundet samme svarfordeling.

Som det vil fremgå af det følgende, lider godt halvdelen af en eller

flere skavanker i større eller mindre grad, men der er altså relativt få,

der synes, at problemerne er så store, at det påvirker deres helbred i

nævneværdig grad.

Kortlægningen af befolkningens fysiske og psykiske helbredsgener

blev indledt med et meget generelt spørgsmål: “Har De nogle problemer

af varig karakter med Deres førlighed eller helbred?” Der var

“kun” godt 60 pct. af de interviewede, som helt kan sige sig fri for

mere vedvarende problemer med helbredet og førligheden. De, der

svarede “ja” til at have varige problemer, blev på et uddybende, åbent

spørgsmål bedt om at angive, hvilke problemer det drejer sig om.

Kvaliteten af sådanne besvarelser er meget svingende. Nogle angiver

en specifik sygdomsdiagnose, andre angiver meget uspecifikt, at de

fx har “ondt i armen”.

For at få et indtryk af, hvad det er for problemer befolkningen trækkes

med, har vi efterfølgende søgt at inddele de åbne spørgsmål i sygdomskategorier

(jf. Kjøller & Rasmussen, 2002, bilag A). Da mange

af svarene som nævnt er ganske upræcise, må en sådan inddeling

nødvendigvis være meget grov. De hyppigst nævnte kan dog henføres

til muskel- og skeletsygdomme, som er nævnt i mere end halvdelen

af tilfældene. Det svarer til, at ca. 20 pct. af hele den voksne

danske befolkning på det givne tidspunkt har sådanne lidelser. Sygdomme

i åndedrætsorganer, inklusiv uspecificeret allergi, er nævnt

af mere end hver tiende, svarende til ca. 5 pct. af hele befolkningen.

Yderligere ca. 10 pct. nævner hjerte-karsygdomme, og lidt færre sygdomme

i nervesystem og sanseorganer. Det er kun et par procent af

de udspurgte, der har svaret diabetes, psykiske lidelser eller svulster.

Kun ca. 10 pct. af de afgivne svar har ikke kunnet placeres i nogen

af de nævnte kategorier. I tilfælde af, at en person har mere end et

problem, er det det først nævnte problem, der er registreret.

150

NOGLE HELBREDSASPEKTER