Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

nærmere undersøgt, hvorledes de to mål korrelerer. Blandt dem, der

er godt stillet helbredsmæssigt, synes næsten alle, at de har et godt

helbred. Blandt dem, der er dårligt stillet på samlet mål for helbred

(har én eller flere af helbredsgenerne i svær grad), 1 er der 65 pct. af

mændene og 59 pct. af kvinderne, der trods alt vurderer deres helbred

som godt. Og der er kun ca. 10 pct. blandt begge køn, som synes,

det er decideret dårligt. Korrelationen mellem de to mål er således

dårligere for mændenes end for kvindernes vedkommende. Dette

kan skyldes, at der reelt er flere af kvinderne end af mændene, der

rapporterer om helbredsgener.

I levekårsundersøgelsen fra 1986 kunne det ikke konstateres, at ældre

kvinder havde dårligere helbred end de ældre mænd (Hansen, 1986).

Men at ældre kvinder har dårligere fysisk funktionsevne og mobilitet

end mænd er påvist i mange andre undersøgelser (fx Platz, 1989,

2000, Avlund, 1995 og Kjøller og Rasmussen, 2002). Forskellen

mellem mænd og kvindens funktionsevne skyldes at: “Funktionshæmmede

gamle kvinder lider af … (sygdomme) …, som de lever med,

mens gamle mænd med funktionssvigt lider af …(sygdomme)… som

de dør af” (Avlund, 1995, p. 11).

Tidens tand

Ovenstående viser, at med alderen, så øges andelen af befolkningen,

der har problemer med førligheden. Men som tabel 9.2 viser er alle

helbredsproblemer aldersbetinget. Blandt de 20-39 er der færrest,

der rapporterer om problemer. Derefter stiger andelen med alderen,

og efter at have passeret 80-års alderen er det et mindretal, der ikke

har fysiske gener, når bortses fra alvorlige problemer med synet.

Andelen, der lider af stærk træthed, stiger ikke så markant med alderen,

hvilket hænger sammen med, at der er relativt mange af de unge, der

siger, at de lider af stærk træthed, og i forhold til andre gener relativt få

1. Omfatter mindst ét af følgende problemer: Har problemer af varig karakter med førligheden

eller helbredet i øvrigt eller har problemer med at gå en tur på 15 min. i

nogenlunde rask tempo eller gå op ad en trappe uden besvær eller har store problemer

med synet eller har mange vanskeligheder med hørelsen eller lider ofte af stærk

træthed eller lider af dårlige nerver eller lider ofte af angstanfald eller er næsten altid i

dårligt humør

NOGLE HELBREDSASPEKTER

153

More magazines by this user
Similar magazines