Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

også på dette område været nærmest revolutionerende for kvinder.

Der er næsten tale om en fordobling af andelen af arbejdsløshedsforsikrede

kvinder. Stigningen i mænds andele med arbejdsløshedsforsikring

har været mindre markant, men heller ikke til at tage fejl

af: Nemlig fra 73 pct. i 1976 til 90 pct. i 2000. Umiddelbart kunne

dette tyde på, at stort set alle i arbejdsstyrken i dag oplever, at de har

en risiko for at blive arbejdsløse og derfor føler sig nødsaget til at forsikre

sig mod arbejdsløshed. Det er imidlertid, som vi senere skal

vise, kun en lille minoritet, der er bekymret for at blive afskediget.

Grunden til, at så relativt få er bekymrede for at blive arbejdsløse,

kunne jo så omvendt hænge sammen med, at de er arbejdsløshedsforsikrede,

og at de fleste mener, at de relativt hurtigt kan finde sig et

nyt arbejde. Uanset årsagen kan det i hvert fald konstateres, at over

90 pct. af lønmodtagerne i 2000 er arbejdsløshedsforsikrede.

Arbejdsløshedsrisiko, beskæftigelseschance

og angsten for arbejdsløshed

De faktiske erfaringer med arbejdsløshed blandt de erhvervsmæssigt

beskæftigede inden for de sidste 5 år fremgår også af tabel 10.1.

Mænds andel med arbejdsløshedserfaringer inden for de sidste 5 år

har været næsten den samme i 1976, 1986 og 2000. I 1976 lå andelen

på 15 pct. og i 1986 og 2000 på 17 pct. 18 pct. kvinder havde i 2000

oplevet en eller flere perioder med arbejdsløshed inden for de sidste

5 år sammenlignet med henholdsvis 8 pct. i 1976 og 16 pct. i 1986.

Arbejdsløshedserfaringerne inden for de sidste 5 år afspejler således

ikke nødvendigvis det aktuelle niveau for arbejdsløsheden for de

erhvervsmæssigt beskæftigede på interviewtidspunktet, da dette i

1976 var på 3 pct., i 1986 på 8 pct. og i 2000 på 6 pct. Dertil kommer,

at en del af de på interviewtidspunktet erhvervsmæssigt beskæftigede

kan være beskæftigede i forskellige former for aktiveringsforanstaltninger

og skåne- og fleksjobs. Dette forhold øger naturligvis

i sig selv andelen af erhvervsmæssigt beskæftigede, som har erfaringer

med arbejdsløshed inden for de sidste 5 år.

På trods af betydelige svingninger i konjunkturerne og i arbejdsløshedens

omfang fra begyndelsen af 1970’erne til 2000, så er det en

betydelig og nogenlunde konstant andel af de erhvervsmæssigt

beskæftigede, som på hvert af de tre undersøgelsestidspunkter har

oplevet arbejdsløshed inden for de sidste fem år. I denne sammen-

FAGLIG ORGANISERING, ARBEJDSLØSHED OG ARBEJDSMILJØFORHOLD

171

More magazines by this user
Similar magazines