Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

sammenlignes med 1986. Ser man på andelen, der er godt stillet på det

samlede mål for helbred, som har været anvendt i de tre levekårsundersøgelser,

er denne ganske vist højere i 2000 for mænd over 50

år og for kvinder over 70 år, end den tilsvarende andel i 1986. Men

forskellene er små og modsvares af mindre andele godt stillede i 2000,

især blandt kvinder i aldersgrupperne 40-49 år og 60-69 år. Selv om

en større andel kvinder end mænd oplyser at have helbredsproblemer

på de fleste af de helbredsmål, der anvendes i undersøgelsen, er

kønsforskellene dog beskedne. Derimod er der stadig markante socialt

betingede forskelle i andelen med helbredsproblemer. Ser man på

det samlede helbredsmål for den 30-59-årige befolkning, er der dog

en tendens til, at den sociale skævhed er reduceret. I 1976 var forskellen

i andele med helbredsproblemer for socialgruppe I og socialgruppe

V 28 procentpoints og i 2000 20 procentpoints.

Arbejdsmiljøet

Sammenlignet med 1986 har den erhvervsaktive befolknings vurdering

af det samlede arbejdsmiljø i 2000 ændret sig i så negativ retning,

at arbejdsmiljøet er det levekårsområde, hvor udviklingen har

været mest ugunstig. Hvad den større andel beskæftigede med

arbejdsmiljøproblemer er udtryk for, er imidlertid ikke så ligetil at

gennemskue. Spørgsmålene om de forskellige arbejdsmiljøproblemer

er nemlig blandt dem, der i højest grad lægger op til subjektive

svar. Når flere grupper af beskæftigede i stigende omgang oplever at

have fysisk krævende arbejde eller at være udsat for generende støj,

ved vi derfor ikke, om det er udtryk for, at den fysiske belastning

eller lydpåvirkningen målt i dB er øget, eller om standarderne for,

hvad man som ansat finder acceptabelt, har ændret sig siden 1986

og 1976. Den negative udvikling kan med andre ord være udtryk for

såvel objektive ændringer af arbejdsmiljøforhold som ændringer i,

hvad man opfatter som fysisk krævende arbejde og generende støj.

De seneste års intensiverede opmærksomhed omkring miljøproblemer

sandsynliggør, at en ændret opfattelse af, hvad der er et acceptabelt

arbejdsmiljø, har påvirket stigningen i andelen, der er dårligt

stillet på dette område. Det betyder ikke, at man ikke bør tage denne

udvikling alvorlig. Man kan lige så vel tolke de lavere andele i 1976

og 1986 som udtryk for, at man på dette tidspunkt ikke var tilstrækkelig

opmærksom på arbejdsmiljøet. Under alle omstændigheder

er det bemærkelsesværdigt, at 80 pct. af de erhvervsaktive i 2000

oplevede at have mindst ét alvorligt arbejdsmiljøproblem.

20

SAMMENFATNING

More magazines by this user
Similar magazines