Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

2 pct. af danskerne har været udsat for drikkevandsforurening, 5 pct.

for luftforurening og 7 pct. for støjforurening. Det er en helt marginal

andel på 0,1 pct., der svarer, at de ikke ved, om de har været

udsat for en af disse typer af forurening. Ikke desto mindre er der

nogle bemærkelsesværdige forskelle mellem danskerne, som næppe

kan forklares ud fra de faktiske risici og hændelser med hensyn til

forurening. For det første angiver de unge, at de i højere grad end

de ældre har været udsat for alle tre typer af forurening. For det andet

har socialgruppe I i lidt højere grad end de øvrige socialgrupper været

udsat for de tre typer af forurening. Sammenligner vi socialgruppe

I og V har henholdsvis 4 pct. og 2 pct. været udsat for drikkevandsforurening,

6 pct. og 5 pct. været udsat for luftforurening, og 9 pct.

og 6 pct. været udsat for støjforurening. Denne svarfordeling kunne

jo tyde på, at Ulrik Becks tese om demokratiseringen af miljørisici

holder stik. Men dels er de anførte procentforskelle ikke statistisk

signifikante, dels kan der være tale om, at de rapporterede forskelle

i udsathed for forurening måske kan bunde i forskellig opmærksomhed

på miljøforurening i bolig- eller lokalområdet. En skærpet

bevidsthed om forureningsrisici vil – alt andet lige – også øge sandsynligheden

for at registrere og huske sådanne begivenheder. Og man

kunne måske især have en mistanke om, at disse forhold gjorde sig

gældende i forhold til de rapporterede aldersforskelle i udsathed for

forurening. Disse forhold kan ikke belyses på baggrund af levekårsundersøgelsens

data, men nævnes for at advare mod at drage forhastede

slutninger om faktisk udsathed for forurening.

Hensyntagen til miljøet

Tabel 12.3 viser andelen af den danske befolkning, der altid eller ofte

på forskellig måde tager hensyn til miljøet. To-tredjedele af den danske

befolkning sorterer ofte deres affald. En overvældende majoritet

af den danske befolkning afleverer ofte batterier, kemikalie- og

malingsrester m.v. til de steder, som samler dette ind: nemlig hele

92 pct. Lidt under halvdelen (47 pct.) anvender vaskepulvere m.v.,

der skader naturen mindst muligt.

De to sidste spørgsmål har en lidt mere tvetydig mulighed for fortolkning,

fordi adfærden her både kan være betinget af hensyn til

miljøet og af hensyn til pengepungen. Uanset hvad det er, der gør sig

gældende, er det en meget stor del af befolkningen, der både sparer

MILJØFORHOLD

245

More magazines by this user
Similar magazines