Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

er for små eller passende, betragtes herefter som positive over for

bevarelsen af velfærdsstaten. De udgør 27 pct. Den konsekvent modsatte

opfattelse, at alle seks ydelser var for store, deltes ikke af en

eneste respondent. Derimod udgjorde andelen, der i alle seks tilfælde

svarede “for stor” eller “ved ikke”, 3 pct. I det hele taget var den stærkt

voksende andel “ved ikke”-svar, når det ikke drejede sig om respondenternes

egne forhold, men om politiske og generelle samfundsforhold,

påfaldende.

Social mobilitet

Med social mobilitet refereres til de bevægelser mellem forskellige

sociale klasser eller grupperinger, som personer kan foretage gennem

et livsløb (karrieremobilitet), eller den sociale placering de indtager

sammenholdt med faderens sociale placering under personernes

opvækst (generationsmobilitet). En placering, der svarer til faderens,

er således udtryk for generationsimmobilitet, og forbliver man i

samme position i hele sit erhvervsaktive liv, er man karriereimmobil.

Opadgående socialt mobil er de personer, der bevæger sig til en position,

der anses for bedre, end den de forlod. Således vil man betegne

en almindelig funktionær, der bliver funktionær med ledelsesansvar,

som opadgående mobil. Omvendt vil man betegne en selvstændigt

erhvervsdrivende, der bliver ikke-faglært arbejder, som nedadgående

mobil.

Betragter vi de personer, der i 1976 var i alderen 30-39 år, og i 2000

var blevet 54-63 år (årgang 1937-1946), har der været en betydelig

generationsmobilitet og en meget beskeden karrieremobilitet. Den

betydelige generationsmobilitet gælder også de i 1976 20-29-årige,

som i 2000 var blevet 44-53 år (årgang 1947-1956). En stor del af

disse generationer ender således i en anden social klasse end faderen,

og det sker endda ret hurtigt i livsfor løbet. Allerede som 30-39-årige

var flertallet af denne generations sociale placering fastlagt i 1976.

Som påpeget i kapitel 17 afhænger opgørelser over omfanget og arten

af social mobilitet af, hvilke analysemetoder og sociale grupperinger

der anvendes. Dog er strukturændringernes betydning for generationsmobilitetens

omfang og retning iøjnefaldende. Således er 28 pct.

af mændene i årgangene 1937-1946 sønner af selvstændige i landbrug

mod kun 15 pct. i årgangene 1947-1956. Situationen, hvor den

ældste søn overtog landbrugsbedriften, forekommer alene af denne

26

SAMMENFATNING

More magazines by this user
Similar magazines