Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

imidlertid også en mulighed, at denne kunne fungere som brobygger

i forhold til andre personer i det fremmede, som ikke taler dansk.

Udvikling af den slags bekendtskaber forudsætter imidlertid fremmedsproglige

færdigheder på et vist niveau. Spørgsmålet er, hvor gode forudsætninger

danskerne har for at tage del i en sådan kommunikation.

Som tidligere nævnt har det i de sidste 25 år været officiel målsætning,

at Danmark skal være tosproget med engelsk som det andet

sprog. Befolkningens selvrapporterede sprogfærdigheder er ved flere

lejligheder blevet målt. En undersøgelse gennemført i 1992 opsummerer

befolkningens færdigheder således: “Lidt over halvdelen af

danskerne kan føre en almindelig hverdagssamtale på engelsk.

Omkring hver tredje er i stand til at føre en almindelig hverdagssamtale

på tysk. Kun tre ud af hundrede er i stand til at føre en

almindelig hverdagssamtale på fransk.” (Bacher et al., 1992). Nogle

år senere finder Preisler i en undersøgelse af danskerne og det engelske

sprog, at “De fleste danskere vurderer sig selv til at være gode

til engelsk, færre betragter sig som dårlige, men en uforholdsmæssig

stor gruppe har slet ingen engelskkundskaber. Over en fjerdel af de

adspurgte kan ikke eller kun i ringe grad klare de ‘lette’ sprogfærdighedssituationer,

og næsten halvdelen kan ikke eller kun i ringe

grad klare de ‘vanskelige’ sprogfærdighedssituationer.” (Preisler,

1999). Det påpeges endvidere, at problemet med de manglende

sprogfærdigheder, som vejer tungest blandt de ældre, dog ikke af den

grund kan antages at uddø af sig selv. Over 15 pct. af de 18-40-årige

vurderer nemlig deres engelskfærdighed som (i bedste fald) dårlig.

I nærværende undersøgelse blev de erhvervsmæssigt beskæftigede

spurgt: Taler De noget andet sprog end dansk godt nok til – i forbindelse

med Deres arbejde – at kunne føre en samtale? Hertil svarede 79 pct.

ja. Helt overordnet bekræfter den danske befolkning således det billede

af generelt gode sprogkundskaber, som tidligere undersøgelser

har vist. Det skal dog tilføjes, at der er tale om selvrapporterede færdigheder;

ikke resultater af objektive test. Derfor er det måske mere

præcist at sige, at tallene udtrykker en høj grad af tillid til egne sprogfærdigheder

i befolkningen. Ikke overraskende var det først og fremmest

engelsk (75 pct.), der blev peget på, når der nærmere skulle

redegøres for, hvilket sprog, respondenten taler. Halvt så mange (36

pct.) kunne føre en samtale på tysk, og 5 pct. på fransk. Endvidere

angav 9 pct., at de beherskede et ‘andet sprog’ end de nævnte godt

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

287

More magazines by this user
Similar magazines