Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Tabel 15.5

Andelen blandt erhvervsmæssigt beskæftigede, som taler et fremmedsprog godt nok til i

forbin-delse med arbejdet at kunne føre en samtale. Opdelt efter samlet uddannelse. Procent.

Højst Student Lærling Anden Kort Mellem- Lang Alle 1

10. kl. mv. efg-udd. faglig videreg. lang videreg.

udd. udd. videreg. udd.

udd.

Kan føre en

samtale på andet

end dansk

Heraf på:

56 94 76 67 87 95 96 79

Engelsk 51 91 71 64 84 95 96 75

Tysk 23 49 38 26 41 39 42 36

Fransk 1 16 2 3 7 8 15 5

Andre sprog 6 20 7 4 10 11 15 9

Pct.grundlag 407 99 1.238 282 394 418 241 3.113

1. Inkl. personer med uoplyst uddannelse.

Kilde: Undersøgelsen af Befolkningens levekår i 2000.

nok til at kunne føre en samtale. Det blev ikke præciseret nærmere

over for respondenterne, hvad der skulle forstås ved ‘en samtale’. Blot

skulle det være i forbindelse med deres arbejde.

Spørgsmålet om at kunne føre en samtale på et andet sprog end dansk

er underkastet en samlet analyse, der belyser effekten af disse faktorer:

respondentens køn, alder, modersmål, skoleuddannelse, erhvervsuddannelsesniveau,

socialgruppe og faders beskæftigelse i opvækstårene.

Denne multivariate analyse viser, at respondentens skoleuddannelse yder

det største selvstændige forklaringsbidrag. Men også opvækstmiljøet

(dvs. faders beskæftigelse i opvækstårene), erhvervsuddannelsen og socialgruppe

har selvstændig betydning for, om personen i forbindelse med

sit arbejde kan føre en samtale på et andet sprog end dansk.

Samtalefærdighederne viser stærk sammenhæng med skoleuddannelsen.

Kun hver tredje med højst 7 års skolegang mener at kunne føre en samtale

på et andet sprog end dansk, hvorimod næsten alle (95 pct.) med

en studentereksamen mener at have de nødvendige kundskaber hertil.

Opdeles respondenterne efter deres samlede uddannelsesniveau (se

tabel 15.5) fremstår en klar sammenhæng med de fremmedsproglige

288

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN