Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

i andre lande, og man kan selv rejse ud til disse lande. Vi har i denne

undersøgelse valgt at benytte længerevarende ophold i udlandet som

indikator for en basal orientering imod verden uden for Danmarks

grænser. Målet var at opfange de personer, som i en kortere eller

længere periode kunne siges at have boet i et andet land. Når man

bor i et andet land, må man i et eller andet omfang gøre sig bekendt

med landets kultur og sprog. Man får et kulturelt og sprogligt input,

nogle personlig erfaringer, som alt andet lige udvider ens baggrund

for at forholde sig til det fremmede. Om mødet så giver sig udslag i

en mere positiv eller mere negativ holdning til det fremmede er en

anden sag. Det væsentlige er, at baggrunden for at mene noget er

blevet udvidet af udlandsopholdet.

Med ‘længerevarende’ menes ophold af mindst 3 måneders varighed.

Da vi ikke ønskede at tælle almindelige sommerferieophold i udlandet

med, var det nødvendigt med en nedre grænse, som på den anden

side ikke skulle ligge højere end, at kun ferieophold skulle falde for

grænsen. Længerevarende rundrejser af dannelsesmæssig karakter, som

mange unge foretager i disse år, når de efter fx studentereksamen

tager et sabbatår, skulle indgå i opgørelsen, når blot det strakte sig

over mindst 3 måneder. Det var i det hele taget ganske underordnet,

hvad grunden til udlandsopholdet måtte være. Det kan således være

studie- eller arbejdsmæssigt betinget, et giftermål med en udlænding

og bosætning i dennes land, en ægtefælles udstationering i et fremmed

land eller for børns vedkommende: deres forældres ophold (af

ovennævnte grunde) i udlandet. – Det eneste længerevarende ophold

i udlandet, som vi af rent interviewtekniske årsager ikke har opfanget,

er den permanente udvandring. For at interviewet til undersøgelsen

kunne gennemføres var det nødvendigt, at man var kommet hjem

igen, at der med andre ord var tale om et afsluttet udlandsophold.

Det indledende spørgsmål, som blev stillet til alle, lød: Har De på

noget tidspunkt opholdt Dem i udlandet i en længere periode end 3

måneder? Hertil svarede 24 pct. ja.

Udlandsophold af længere varighed forekommer ikke med lige stor

hyppighed i alle befolkningsgrupper. For at få et billede af, hvilke

faktorer der, når der samtidig korrigeres for effekten af andre variable,

betyder noget, har vi foretaget en samlet analyse af effekten på hyppighed

af længerevarende udlandsophold af følgende forhold: respon-

294

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

More magazines by this user
Similar magazines