Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

igennem mange år er blevet stadig større. Derfor skulle den yngste

aldersgruppe (her de 20-24-årige) være den, som rummer den største

andel personer med udlandsophold. Når dette ikke er tilfældet, og hyppigheden

af udlandsophold faktisk stiger frem til 30-34-års-alderen,

skyldes det formentlig, at de yngste endnu ikke har haft tilstrækkelige

muligheder for selv at komme ud. Man kan sige, at de tilsyneladende

endnu har et udækket behov eller potentiale for udlandsophold. Det

vil derfor være en realistisk prognose, at i fremtiden vil mindst hver

tredje dansker komme til at opholde sig i udlandet i en længere samlet

periode end tre måneder.

Der er en klar statistisk sammenhæng mellem personens uddannelsesmæssige

baggrund og mulige udlandsophold. Hvis en sådan sammenhæng

skal forstås som et årsags-virknings-forhold må uddannelsesniveauet

ses som udtryk for nogle erhvervede forudsætninger for at

kunne drage udenlands i en længere periode. Knap 15 pct. af den

befolkningsgruppe, som højst gik 9 år i skole, har været udenlands

i en sammenhængende periode på mindst tre måneder. Derimod har

mere end 40 pct. med studentereksamen været udenlands. – Ses på

den fuldførte erhvervsuddannelse, viser det sig tilsvarende, at blandt

den del af befolkningen, som ikke har gennemført nogen erhvervsmæssig

uddannelse, har mindre end 20 pct. været udenlands i mere

end 3 måneder, hvorimod andelen blandt personer med en mellemlang

eller lang videregående uddannelse er over 40 pct.

I betragtning af, at et højt niveau for skoleuddannelse (studentereksamen)

i vidt omfang er forudsætning for at kunne nå et højt

erhvervsuddannelsesniveau, kan man spørge, om det er skole- eller

erhvervsuddannelsen, der bedst forklarer den fundne forskel med

hensyn til hyppighed af længerevarende udlandsophold. Selve skoleuddannelsesniveauet

synes at have en selvstændig effekt, idet variationerne

inden for restgruppen (dvs. den gruppe som ikke har gennemført

en erhvervsmæssig uddannelse), er nogenlunde lige så stor som

i hele befolkningen. Således har personer fra restgruppen med højst

9 års skolegang sjældent (under 10 pct.) opholdt sig mere end tre

måneder i udlandet, hvorimod den del af restgruppen, som har en

studentereksamen, ofte (ca. 40 pct.) har gjort det. Dette gælder også,

når vi alene ser på den del af restgruppen, som er 30 år eller derover

(herved bliver de unge i 20’erne, som blot ‘midlertidigt’ tilhører restgruppen,

fordi de endnu ikke har afsluttet en uddannelse, siet fra).

296

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

More magazines by this user
Similar magazines