Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

opererede med fire aldersafgrænsede perioder: 1. 0-6-års-alderen (dvs.

før skolestarten i Danmark), 2. 7-15-års-alderen (den undervisningspligtige

alder), 3. 16-25-års-alderen (dækkende ungdoms- og uddannelsesårene)

og 4. senere end 25-års-alderen (voksenperioden). Det

blev så registreret i hvilken eller hvilke af disse perioder, interviewpersonen

havde været længerevarende udenlands.

Den periode, som hyppigst er forbundet med et længerevarende

udlandsophold, er ungdomsperioden fra 16 til 25 år. Næsten tre

fjerdedele af de spurgte nævnte denne periode. Det svarer til 17 pct.

af samtlige danskere i undersøgelsen. Godt halvdelen af de spurgte

(svarende til 10 pct. af samtlige danskere) havde opholdt sig uden for

Danmark i deres voksenliv (efter 25 års-alderen). – I barndommen,

hvor børnene typisk blot følger med forældrene rundt i verden, angav

rundt regnet hver ottende af de spurgte (knap 3 pct. af samtlige) at

have været udenlands. Dette uanset om vi ser på perioden før skolestart

eller i skoleårene.

Mænd og kvinder kan fremvise det samme mønster mht. den aldersbestemte

livsperiodes sammenhæng med udlandsophold. Opdeles

de interviewede efter deres alder, ses en klar tendens til, at de yngre

aldersgrupper (under 40 år) hyppigere end de lidt ældre har haft et

Tabel 15.10

Andelen med længerevarende udlandsophold. Opdelt efter erhvervsuddannelse. Procent.

298

Lærlinge- Andre Kort Mellem- Lang Alle 1

udd. faglige videreg. lang videreg.

udd. udd. videreg. udd.

Har opholdt sig længerevarende

i udlandet

Heraf i:

20 21 33 41 46 24

0-6-års alderen 2 2 3 3 5 3

7-15-års alderen 2 2 3 6 15 3

16-25-års alderen 13 15 24 30 29 17

senere end 25-års alder 8 8 15 19 26 10

Pct.grundlag 1.725 430 491 511 293 4.981

1. Inkl. personer uden erhvervsuddannelse.

Kilde: Undersøgelsen af Befolkningens leveforhold i 2000.

DANSKERNE I DEN GLOBALE VERDEN

More magazines by this user
Similar magazines