Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

arbejdspladsen i sin form er faktuelt, kan svaret påvirkes af den

enkelte respondents tolerance eller hårdførhed over for sådanne

påvirkninger, eller respondentens opfattelse af, hvad man må acceptere

på en arbejdsplads som den, vedkommende arbejder på.

Det gør ikke disse data mindre “videnskabelige” eller til mindre valide

mål for de pågældende levekårsforhold end officiel statistik over indkomstudvikling,

forbrug, uddannelsesforhold, boligforhold osv. Dels

giver denne statistik ofte kun et meget overordnet billede af udviklingen,

dels vil en stigning i eksempelvis antallet af boliger med fjernvarme

ikke nødvendigvis opleves som et gode af alle. Denne form

for statistik vedrører primært det, vi har kaldt levevilkårene.

Lige så relevant det er at indsamle oplysninger om disse objektive

vilkår, lige så relevant er det at vide, hvordan disse vilkår genererer

konkrete levekår, forstået som det enkelte individs vurdering af sin

egen situation.

Når hver enkelts levekårssituation er kortlagt ved hjælp af svar på

spørgsmål om de mange konkrete leveforhold, tilbagestår dog, hvad

der til syvende og sidst må være det væsentligste spørgsmål, set fra

den enkeltes synsvinkel, nemlig om man alt i alt finder, at de kår,

man lever under, udvikler sig til det bedre eller værre. Og om det

samfund, man lever i, levekårsmæssigt bevæger sig i den rigtige eller

forkerte retning.

Vil man indhente den enkelte respondents vurdering af sine samlede

levekårssituation, må man betjene sig af en anden type spørgsmål

end de, der anvendes til belysning af de enkelte levekår. Hvor der

her som nævnt opereres med i princippet faktuelle spørgsmål, hvor

svarene på nogle af disse spørgsmål ganske vist kan være mere eller

mindre påvirket af den enkelte respondents særlige vurdering, er

spørgsmålene om respondenterne syn på den samlede levekårsudvikling

rene holdningsspørgsmål, eller mere præcist, vurderende

spørgsmål. Svarene på sådanne spørgsmål repræsenterer hver enkelts

opsummering af de forhold, som han eller hun associerer til, når

spørgsmålet besvares. Her har man altså at gøre med rent subjektive

indikatorer.

BEFOLKNINGENS EGNE VURDERINGER

311

More magazines by this user
Similar magazines