Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Den personlige levestandard

Vurderingen af udviklingen i de personlige leveforhold belyses ved

hjælp af spørgsmålet Synes De alt i alt, at Deres levestandard sammenholdt

med for 5 år siden er: Bedre? Stort set uforandret? Ringere? Spørgsmålet

blev stillet i 1976 og 2000, men ikke i 1986. Selv om spørgsmålet

i både 1976 og 2000 stilledes efter at de fleste konkrete spørgsmål

om levekårene var besvaret, må det antages, at termen levestandard

for de fleste respondenters vedkommende forbindes med

den materielle, økonomiske situation snarere end levekårsområder

som helbred, arbejdsmiljø, socialt netværk eller fritidsadfærd.

I 1976 var, hvad man dengang opfattede som en økonomisk krise

(“oliekrisen”)slået igennem et par år før. Den medførte bl.a. stigende

arbejdsløshed, men ser man på udviklingen i forskellige økonomiske

Tabel 16.1

Andelen af 20-69-årige, som i 1976 og 2000 vurderede, at deres levestandard på interviewtidspunktet

var ringere end 5 år tidligere, opgjort for køn og alder. Procentandele.

Mænd

312

Ringere levestandard Pct.grundlag

1976 2000 1976 2000

20-29 år 10 9 608 424

30-39 år 11 11 660 504

40-49 år 21 11 452 486

50-59 år 19 9 449 488

60-69 år 29 16 378 307

I alt mænd 17 11 2.547 2.209

Kvinder

20-29 år 13 12 637 426

30-39 år 13 13 589 487

40-49 år 17 13 448 474

50-59 år 19 14 459 449

60-69 år 25 23 449 285

I alt kvinder 17 14 2.582 2.122

I alt mænd og kvinder 17 13 5.129 4.331

Anm.: “Ved ikke”-svar er udeladt.

BEFOLKNINGENS EGNE VURDERINGER