Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

i 1986, kan ikke direkte afgøres. Men ser vi på andelen af “ved ikke”svar

på spørgsmålet om respondenternes egen levestandard, er “ved

ikke”-andelen meget lav både i 1976 (1 pct.) og 2000 (0 pct.). Når

det drejer sig om ens egen levekårssituation, er der altså praktisk taget

ingen, som ikke har en mening. Dette indikerer, at ændringer i en

del respondenters omverdensorientering i højere grad end interviewhåndteringen

er forklaringen på den højere “ved ikke”-andel på

spørgsmålet om udviklingen i leveforholdene i Danmark.

Holdning til velfærdspolitiske ydelser

I såvel 1976, 1986 som 2000 blev respondenterne spurgt, om de

syntes at støtten til arbejdsløse, folkepensionister og personer under

sygdom var for lille, passende eller for stor. 1 Holdningen til sådanne

ydelser kan betragtes som udtryk for en mere eller mindre positiv

opfattelse af velfærdsstaten, og i betragtning af, at diskussion om velfærdsstatens

legitimering for alvor er introduceret efter 1986, vil det

være nærliggende at interessere sig for, om der er sket ændringer i

befolkningens syn på ydelserne til disse tre persongrupper.

I 1986 var der sammenlignet med 10 år tidligere sket, hvad der blev

betegnet som en dramatisk holdningsændring (Hansen 1986, s. 111)

i retning af en klart større andel, der mente at ydelserne til de tre

persongrupper var for lille. Holdningsændringen gik altså i retning

af en langt større tilslutning til, at disse svage grupper skulle have

større ydelser. Mens der på begge tidspunkter var en klart positiv

holdning til støtten til folkepensionister og syge, der blot var endnu

1. Der er en mindre afvigelse i formuleringen af spørgsmålet i 2000 i forhold til 1976

og 1986, der næppe har betydning for svarfordelingen. Derimod er der i 2000 inddraget

yderligere tre persongrupper, hvoraf en af grupperne, førtidspensionister, nævnes

inden personer under sygdom. Det kan derfor ikke udelukkes, at svarfordelingen

vedr. støtte til personer under sygdom kan være påvirket af denne rækkefølge. I 1976

og 1986 lød spørgsmålet således: Synes De, den støtte, man fra samfundets side giver

til arbejdsløse, folkepensionister og til personer under sygdom, er for lille, passende eller

for stor? I 2000 var spørgsmålet formuleret således: Synes De den økonomiske støtte

fra samfundets side er for lille, passende eller for stor, når det drejer sig om: Arbejdsløse?

Folkepensionister? Førtidspensionister? Personer under sygdom? Bistandsklienter? Unge

under uddannelse?

320

BEFOLKNINGENS EGNE VURDERINGER

More magazines by this user
Similar magazines