Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

den første levekårsundersøgelse fra 1976. De interviewede var dengang

fra 20 til 69 år. Da der er gået knap 24 år mellem interviewingen i

1976 og interviewingen i 2000, vil det være mest meningsfuldt at

udvælge de to yngste 10-års aldersgrupper fra dengang. Det vil sige

dem, der på dette tidspunkt tilhørte de 20-29-årige eller de 30-39årige.

Det er generationerne født 1947 til 1956 og 1937 til 1946.

I år 2000 er de blevet de 44-53-årige og de 54-63-årige. (Dertil

kommer at de tidligere analyser på 1976-dataene, som vi har set,

omfattede de 40-59-årige i 1976). Da der, som tidligere vist, er karakteristiske

forskelle i generationsmobiliteten mellem mænd og

kvinder, vil vi tillige gennemføre analyserne særskilt for mænd og

kvinder. De befolkningsgrupper, hvis generationsmobilitet vi herefter

kortlægger, er således de i år 2000 44-53-årige kvinder, 44-53-årige

mænd, 54-63-årige kvinder og 54-63-årige mænd.

Klassifikation af oprindelsesklasserne

Det første trin herefter bliver valget af klassifikation af deres oprindelsesklasser.

Oplysningerne herom er leveret under interviewingen

i 1976, hvor de interviewede blev spurgt om deres faders og deres

moders arbejde, mens den interviewede var barn, dvs. frem til de

fyldte 16 år. Forældrenes arbejde skulle de indplacere i én af 16 kategorier

af beskæftigelser, som blev vist for dem på et “kort”. Beskæftigelsesgruppernes

betegnelser i spørgeskemaet var valgt ud fra

betragtninger om, hvad der var sædvanligt anvendte betegnelser for

beskæftigelsesgrupperinger i den første halvdel af 1900-tallet.

De 16 kategorier er i tidligere analyser på levekårsundersøgelsernes

data blevet indplaceret i den “traditionelle” socialgruppeinddeling,

sådan som det også fremgår af de netop refererede mobilitetsanalyser

på levekårsundersøgelserne i 1976 og 1986 (se i øvrigt Hansen 1984).

I den følgende analyse foretrækker vi dog en gruppering, der gør det

mere gennemskueligt, hvad spørgeskemaets betegnelser for disse

beskæftigelser var. Vi har derfor valgt følgende gruppering i fire kategorier

af den sociale oprindelse baseret på interviewpersonernes oplysninger

om deres forældres beskæftigelser:

Ledende funktionærer og liberale erhverv, nemlig “funktionær med ret

selvstændigt arbejde”, “overordnet funktionær”, “overordnet tjenestemand”

og “selvstændig i liberalt erhverv”. Selvstændig i landbrug,

nemlig “selvstændig i landbrug med 10 hektar jord eller derover”,

SOCIAL MOBILITET

337

More magazines by this user
Similar magazines