Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

sammensætning finder vi det andet yderpunkt, nemlig de ikke-faglærte

arbejdere i samme aldersgruppe på samme tidspunkt, hvor kun 2 pct.

har social oprindelse i klassen af ledende funktionærer og selvstændige

i liberale erhverv, mens 42 pct. har social oprindelse i klassen af

“almindelige” funktionærer og arbejdere.

Karrieremobilitet

Tidligere undersøgelser

Vender vi endelig blikket mod karrieremobiliteten, må vi konstatere,

at den ikke kom til at spille nogen større rolle i analyserne af ændringerne

i levekårene fra 1976 til 1986, først og fremmest fordi de interviewede

“kun” var blevet knap ti år ældre mellem de to udspørgninger.

I bøgerne fra undersøgelsen i 1986 berøres karrieremobiliteten dog

to steder.

I “Danskernes levekår – 1986 sammenholdt med 1976” (Hansen

1986, s. 115) ses således, at ikke mindre end 40 pct. af de interviewede,

der i 1986 var i aldersgrupperne fra 30 til 79 år, havde skiftet familiesocialgruppe

i løbet af de 9? år fra interviewingen i efteråret 1976 til

interviewingen i foråret 1986. Vel at mærke hvis vi underinddeler

socialgrupperne i lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende,

således at de fem socialgrupper bliver til ni (men ikke ti, fordi socialgruppe

V ikke indeholder selvstændige erhvervsdrivende).

I “Generationer og livsforløb i Danmark” (Hansen 1988, s. 59-61)

blev der modsætningsvist argumenteret for en inddeling i kun to

sociale klasser, nemlig “arbejderklassen” og “de øvrige sociale klasser”,

fordi netop sondringen mellem arbejderklassen og de øvrige sociale

klasser gennem mere end hundrede år har været den både politisk

og økonomisk væsentligste klasseinddeling. Til arbejderklassen blev

i analysen henregnet ikke alene ikke-faglærte og faglærte arbejdere,

men også underordnede funktionærer. Når det drejede sig om gifte

eller samlevende indgik også ægtefællens eller samleverens arbejde i

kriterierne for den klassemæssige placering. Hvis ægtefællen eller

samleveren til en interviewperson fra arbejderklassen i kraft af sit

eget arbejde befandt sig uden for arbejderklassen, blev den interviewede

ikke henregnet til arbejderklassen. Hermed fik vi på familieniveau

udskilt, hvad vi kan kalde en “ren” arbejderklasse.

350

SOCIAL MOBILITET

More magazines by this user
Similar magazines