Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

Hvad enten der er tale om ændringer i samfundsmæssige institutioner

som fx arbejdsmarked, uddannelsessystem og det politiske system,

omfattende lovændringer, teknologisk udvikling eller landets internationale

placering, ikke mindst i forholdet til EU, har disse forhold

stor betydning for individers og befolkningsgruppers daglige tilværelse.

Hvordan disse vilkår helt præcist udmøntes på mikroniveauet,

altså i konkrete levekår, afhænger dog også af det enkelte individs

personlige egenskaber, ressourcer og placering i en række forskellige

sociale sammenhænge.

Leveforholdene kan således opfattes som bestående af “nogle levevilkår

– et input – der betinger nogle levekår – et output” (Hansen 1986,

p.18). De tre levekårsundersøgelser har, som betegnelsen for undersøgelserne

angiver, koncentreret sig om output-siden: “de kår …der

kommer ud af at leve i et bestemt samfund i en bestemt samfundsgruppe

på et bestemt tidspunkt af historien” (Hansen 1986, p. 18).

Med denne præcisering af begreberne levevilkår og levekår skulle det

være muligt at demonstrere samspillet mellem generelle ændringer i

levevilkårene og konkrete levekårsændringer. Eksempelvis: ved en

analyse af den samlede levekårssituation, hvor én af komponenterne

er boligstandarden, er det oplagt at inddrage den gennemgribende,

generelle forbedring af boligforholdene, som har funder sted i perioden

1976-2000, som forklaring på at netop levekårskomponenten

boligstandard især bidrager til, at en mindre andel af befolkningen

i 2000 placeres i kategorien med “meget svært belastende levekår”.

Boligmassen år 2000 adskiller sig simpelthen markant fra boligmassen

i 1976, som følge af både økonomi, lovgivning og teknologi, og en

del af det ringeste boligudbud fra 1976 eksisterer ganske simpelt ikke

i 2000. Det betyder, at selv blandt de kategorier af befolkningen, der

er dårligst stillede mht. boligstandard, er andelen med dårlige boligforhold

– således som levekårskomponenten boligstandard blev defineret

i 1976 – beskeden. Det rejser så spørgsmålet, om det stadig er

hensigtsmæssigt at lade denne komponent indgå i et mål på den samlede

levekårssituation, om man bør introducere et andet mål for

boligstandard, eller om boligstandard overhovedet fremover er et

relevant mål i denne sammenhæng.

Eksemplet demonstrerer samtidig, at betydningen af på et givent

tidspunkt at indtage en bestemt position på en levekårsvariabel kan

LEVEVILKÅR OG LEVEKÅR 1976-2000

35

More magazines by this user
Similar magazines