Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

størrelse. Mens der endnu i 1976 blandt de i alt 130.753 registrerede

landbrugsbedrifter fandtes 42.918 brug under 10 ha, var der i 1986

15.621 tilbage ud af i alt 84.093 landbrugsbedrifter og i 2000 10.203

brug under 10 ha ud af i alt 54.541 bedrifter. Disse tal illustrerer

ikke alene reduktionen i antallet af mindre brug, men viser i lige så

høj grad den markante strukturændring i landbruget gennem denne

periode, resulterende i en kraftig nedskæring i antallet af selvstændige

landbrugsbedrifter, samtidig med at de helt store bedrifter (over

100 ha) øger i antal.

Her må man naturligvis overveje, om det kun er stillingsbetegnelsen

husmand, der er forsvundet, eller om det også er den praksisform og

de betingelser, hvorunder erhvervet udøvedes, der er forsvundet.

Nogen vil muligvis opfatte medlemmerne af landbrugsorganisationen

Dansk Familiebrug som en moderne eller modereret form for husmænd,

men alene udviklingen i teknologi og produktionsmetoder

har ændret betingelserne for disse brug så radikalt, at det er meningsløst

at tale om en fortsættelse af husmandsbruget. Man kan vel også

opfatte Dansk Familiebrugs beslutning om at ophøre som selvstændig

organisation og blive en del af Landboforeningerne som udtryk for,

at der trods forskelle i brugsstørrelser ikke mere er grundlæggende

forskelle i de vilkår, hvorunder landbrugsbedrifter drives.

Sådanne omfattende strukturændringer rejser naturligvis spørgsmålet:

hvad bliver der så af de mennesker, der tilhører en af disse “forsvundne”

kategorier? For husmændenes vedkommende de 208 respondenter,

der i 1986 angav deres stilling som husmand? Flertallet af

husmændene tilhørte allerede i 1986 den ældre del af befolkningen,

så det er ikke overraskende, at 67 af dem er døde i 2000. Blandt de

øvrige 141 blev 94 interviewet i 2000. 27 figurerer stadig i socialkategorien

husmand, men man skal her erindre sig, at denne klassifikation

for tidligere beskæftigede baseres på den sidste beskæftigelse.

Faktisk oplyser alle 27 i socialkategorien husmænd i 2000, at de er

pensionister! Yderligere 35 oplyser at være pensionister og efterlønsmodtagere,

så denne gruppe udgør altså 62 personer eller 66 pct. af

de interviewede. Blandt de 32 tidligere husmænd, der stadig i 2000

var erhvervsaktive, var 18 lønmodtagere (især ufaglært arbejder og

underordnet funktionær), 12 var mindre selvstændige i landbrug

eller byerhverv og 2 var arbejdsløse.

LEVEVILKÅR OG LEVEKÅR 1976-2000

37

More magazines by this user
Similar magazines