Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

prøve, og i Sydjylland opnåedes interview med 72 pct. af den gamle

stikprøve mod 81 pct. af den nye stikprøve.

For en enkelt variabel, nemlig civilstand, kan man tale om en systematisk

forskel i deltagelsestilbøjeligheden for de to stikprøven for så

vidt angår de tre store kategorier gifte, ugifte og skilte, idet den nye

stikprøve udviste den største andel interviewede i alle tre grupper.

Her er det den relative størrelse af grupperne, der medfører, at det

samlede interviewresultat alligevel er det samme i de to stikprøver

(se tabel 3.6).

Det må dog tilføjes, at de juridiske kategorier i variablen civilstand

næppe refererer til samme reelle samlivsforhold i de to stikprøver.

Mens der for den oprindelige stikprøves vedkommende må formodes

at være stærkt sammenfald mellem “gifte” og faktisk samlevende, er

dette næppe tilfældet for den nye stikprøve, hvor en stor del af de

faktisk samlevende formentlig er kategoriseret under “ugifte”. Hermed

bliver en sammenligning af de to fordelinger af tvivlsom værdi.

Det ensartede interviewresultat for de to stikprøver ændres således

ikke væsentligt, selv om man betinger for de tilgængelige baggrundsoplysninger.

De geninterviewede fra 1986

Undersøgelsens design gør det muligt at foretage yderligere en form

for bortfaldsanalyse for de personer fra den gamle stikprøve, som deltog

i 1986-undersøgelsen, men ikke i 2000-undersøgelsen, selv om

de stadig var levende og boede i Danmark. Udgangspunktet er disse

respondenters svar på spørgsmålene i 1986-undersøgelsen.

Denne bortfaldsanalyse adskiller sig fra de gængse bortfaldsanalyser

på to punkter. De 4.561 personer, der blev interviewet i 1986, er i

sig selv udtryk for en bortfaldsproces, idet der af de oprindeligt 5.960

personer dels var 449, der i 1986 var døde eller flyttet til udlandet,

dels var 950, der af forskellige årsager ikke deltog i undersøgelsen.

Der er således tale om en analyse, hvor man undersøger, om det yderligere

bortfald, som er sket i 2000, udviser systematiske skævheder i

forhold til 1986-analyseudvalget.

52

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING