Download rapport - SFI

oecdpisa.dk

Download rapport - SFI

i 2000 var i alderen 74-83 år) og for de dengang 70-79-årige (som i

2000 var i alderen 84-93 år). For begge køn gælder, at det især er de

nævnte aldersgrupper, der har en lav geninterviewprocent, nemlig 69

pct. for de i 2000 74-83-årige og 50 pct. for de i 2000 84-93-årige,

mens 75 pct. af de i 2000 44-53-årige har ladet sig geninterviewe.

Blandt de respondenter, der i 1986 var placeret i socialgruppe I eller

II, var geninterviewprocenten 82, mens den var 67 i socialgruppe V.

Nøjagtig samme forskel kan konstateres, når respondenternes placering

i 1986 opgøres på familiesocialgruppe.

Opgjort på bopælsområde er geninterviewprocenten størst i det

mindst urbaniserede område, nemlig 77 pct. i landdistrikterne, og

mindst i hovedstadsområdet, nemlig 63 pct. Endelig kan det konstateres,

at respondenter uden hjemmeboende børn i 1986, hvad

enten de levede i parfamilie eller alene, i 75 pct. af tilfældene har

ladet sig interviewe i 2000, mens det kun er tilfældet for 63 pct. af

de respondenter, der i 1986 var enlig forsørger.

Systematiske forskelle kan også konstateres mellem respondenter

med forskellig placering på en række levekårs- og holdningsvariabler.

Forskellene fremgår af Bilag til kapitel 3. Det viser sig imidlertid, at

nogle af disse forskelle forsvinder, når der kontrolleres for respondenternes

placering på flere af de ovennævnte baggrundsvariabler.

Her viser især alderen sig at have betydning. Derfor er bortfaldet for

de enkelte kategorier på levekårsvariablerne kontrolleret for placering

på de fem baggrundsvariabler.

Som nævnt vil systematiske skævheder i bortfaldet veje tungere, jo

større bortfaldet er. Én måde, hvorpå konsekvenserne af bortfaldet kan

vurderes, er ved en sammenligning af fordelingen af de interviewede

i 1986 med fordelingen af de geninterviewede i 2000 på de variabler,

som er inddraget i bortfaldsanalysen. Det fremgår af Bilag til kapitel

3, at selv med et bortfald på 34 pct. reduceres de for nogle variablers

vedkommende store forskelle i de enkelte kategoriers geninterviewprocent

til beskedne procentpointforskelle i fordelingen på de to analyseudvalg.

I næste afsnit/kapitel foretages en samlet multivariat analyse af flere

forskellige faktorers samtidige betydning for bortfaldet. Hvis flere

54

BORTFALDETS OMFANG, SKÆVHED OG BETYDNING

More magazines by this user
Similar magazines